Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2210(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0478/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2009 - 6.3
CRE 03/02/2009 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0034

Rozpravy
Úterý, 3. února 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Divoká příroda a její diverzita je dar a bohatství, o které musí odpovědně pečovat lidstvo nejen uvnitř Evropské unie. Pokud nezastavíme odlesňování deštných pralesů, plundrování asijských, afrických či amerických vod, pokud nebudeme šířit efektivněji osvětu o naší společné odpovědnosti za ochranu přírody před lidmi na celé planetě, nebude úsilí Evropské unie účinné. A tato zpráva, kterou jsem dnes také podpořila, bude jen cárem papíru.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Pane předsedající, přejeme-li si zastavit zrychlující se proces ztráty biologické rozmanitosti, je zásadní ochránit evropské pralesní a vodní soustavy. Aby byla naše společná opatření účinná, je klíčové, abychom, zaprvé, navrhli jednoznačné definice divoké přírody a její oblasti přesně vyznačili na mapách Společenství.

Rovněž je důležité vypracovat strategii vycházející z odborných analýz rizik a postupů způsobujících degradaci oblastí divoké přírody. To se týká především invaze cizích druhů, které soupeří s původními, a rovněž dopadů trvalé změny klimatu.

Další klíčovou otázkou je cestovní ruch ve svém širším smyslu. Hovořím zejména o dopadech neudržitelného nebo agresivního cestovního ruchu. Máme-li zvýšit informovanost mezi občany Společenství o těchto otázkách, je důležité provádět informační kampaně, poskytnout zvláštní finanční prostředky v rámci institucí místních orgánů a podporovat iniciativy zaměřené na běžné občany.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Pane předsedající, rád bych poděkoval Gyulovi Hegyimu za jeho dokument a celkový výzkum.

V době změny klimatu a obtíží v oblasti životního prostředí, je zřejmé, že se potřebujeme zabývat otázkou evropské divoké přírody. Jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom koordinovali strategii ochrany a obnovy naší vzácné divoké přírody. Naší povinností vůči přírodě je náležité využívaní země.

V mé vlasti, na Slovensku, donutil nárůst výskytu kůrovce požít pracovníky správy národního parku v oblasti Vysokých Tater použít v boji proti tomuto ničivému hmyzu pesticidy. Avšak tyto pesticidy obsahují chemickou látku cypermethrin, která často ničí zdravou vegetaci a představuje závažné zdravotní riziko pro lidi a zvířata obývající tento region.

Stejně jako musíme nalézt lepší řešení této dramatické exploze populace hmyzu na Slovensku, je v celé Evropě nezbytné nalézt způsoby účinné ochrany našich oblastí přírody i divoké přírody. Naléhavě žádám Evropský parlament, aby jednal odpovědně a rychle v zájmu zajištění ochrany zbývajících oblastí divoké přírody.

 
  
  

– Zpráva: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Pane předsedo, ráda jsem podpořila zprávu o veřejných zakázkách v předobchodní fázi, neboť zásadně sníží rizika investic do inovací. A to je důležité zejména dnes v době recese. Veřejné instituce budou moci s vítězi předobchodních zakázek spolupracovat na vývoji nových produktů pro zlepšení kvality veřejných služeb. Věřím, že to zvýší zájem malých a středních firem navrhovat inovativní řešení pro zkvalitnění veřejné dopravy, zdravotnictví, pro snižování spotřeby energie v budovách, či umožní vývoj pomůcek pro ochranu občanů před bezpečnostními hrozbami, aniž by muselo být narušováno jejich soukromí. Tento nový postup pomůže evropskému veřejnému sektoru lépe řešit zásadní veřejné úkoly bez státních dotací a současně zvýší inovační potenciál firem v Evropské unii. Zprávou jsme dnes dali Evropské komisi silný signál, aby brzy předložila konkrétní legislativní návrh.

 
  
  

– Zpráva: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Pane předsedající, chtěl bych zde prezentovat své stanovisko k vlastnickému oddělení výroby a přenosových soustav u plynu v souvislosti s přijatou legislativou. Rozumným kompromisem se jeví být navrhovaná certifikační procedura ve vztahu k třetím zemím. Je to vůbec poprvé, co Unie bere v potaz otázku energetické bezpečnosti v kontextu liberalizace trhu s plynem. V odpovědi na proběhlou plynovou krizi je rovněž třeba urychlit výstavbu alternativních, na Rusku nezávislých plynovodů do Evropy. Hlavní infrastrukturní projekty jako plynovod Nabucco, který má propojit kaspickou oblast a Evropu, se neobejdou bez rozsáhlých vertikálně integrovaných energetických podniků a jejich investic. Ty se však do nich stěží pohrnou, budou-li nad sebou mít riziko vlastnického oddělení, a tedy ekonomického oslabení. Řešením, které má v rukou Parlament, je stanovení výjimky z vlastnického oddělení pro novou infrastrukturu na dobu zajišťující návratnost investic. Nevím, zda jsme v této legislativě plně využili svých možností.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Pane předsedající, společná energetická politika je v současné době jednou z největších výzev, jíž čelí Evropská unie. Naše reakce musí vycházet ze solidarity.

Všichni víme, že Rusko zůstává jedním z nejdůležitějších a současně nejobtížnějších obchodních partnerů. Skutečnost, že Rusko je naším hlavní zdrojem dodávek plynu však nemůže znamenat, že by si zasloužilo zvláštní zacházení. Zpravodaj navrhuje zmírnění politiky Unie vůči Ruské federaci. Jsem přesvědčen, že vůči partnerovi, který používá energetické suroviny jako zbraň pro vytváření politického tlaku, musíme sledovat spravedlivou, ale striktní politiku.

Zdůrazňuje se, že diverzifikace zdrojů energie je jednou z nejzásadnějších otázek v oblasti zabezpečení dodávek energie. Jedním ze způsobů, jak tuto otázku vyřešit, je odpoutání se od závislosti na ruských surovinách. Výstavba plynovodu Nabuco a využívání jiných zdrojů energie jsou kroky správným směrem.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Pane předsedající, znovu jsme se zapsali do našich zelených pověřovacích listin tohoto Parlamentu a řečníci se předhánějí, kdo stanoví vyšší a vyšší nerealistické cíle energie pocházející pouze z obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2 – to všechno s přesvědčením, že naším slabým, ale nákladným úsilím zachráníme planetu.

Ano, měli bychom využívat a podporovat obnovitelné zdroje energie, ale dodržovat to, co se stalo téměř dogmatem bez ohledu na náklady nebo reálnost, je třeba mírnit realitou, včetně reality, že změna klimatu není nová, nýbrž cyklická, a reality, že tyto cíle sami sobě ukládáme a současně vytváříme změny bez možností, jak je zastavit. Jednoho dne se budeme muset zodpovídat za vlastní cíle, v čemž EU vyniká.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu paní Laperrouzeové, ale rovněž pro mnoho pozměňovacích návrhů, které všechny zpochybňují jadernou energii jako energetický zdroj budoucnosti. Ty byly zamítnuty. Hlasováním pro zprávu jako celek podporuji mnoho dobrých prvků, které obsahuje, ale také uznávám skutečnost, že většina vnímá jadernou energii jako součást evropské kombinace energií bez CO2.

Avšak stále si myslím, že toto není řešení pro budoucnost. Řešením pro budoucnost jsou masivní investice do obnovitelné energie a její rozvoj.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Souhlasím s ustanoveními druhého strategického přezkumu energetické politiky, ale ráda bych rovněž zmínila některé aspekty krize s dodávkami plynu. Současná krize s dodávkami plynu mezi Ukrajinou a Ruskem naneštěstí, a nikoliv poprvé, dopadá na 15 středoevropských a balkánských zemí. Neviděla jsem údaje dokládající výši hospodářských ztrát těchto zemí, ale chtěla bych zdůraznit ztráty morální a ztráty hodnot. Jak se mají cítit občané EU, když konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, který je zjevně politický, ruinuje hospodářství EU, její zabezpečení dodávek energií, politickou stabilitu a státy EU nejsou schopny přijmout jakákoliv opatření? Odkazuji na záměr Slovenska Bulharska obnovit provoz jaderných elektráren, které byly uzavřeny, což mnoho z nás poslanců podporovalo. Když hovoříme o jakémkoliv právním aktu EU, včetně aktu v oblasti energetiky, zdůrazňujeme, že nejdůležitější je spotřebitel, jinými slovy laik. Kdy budeme věnovat pozornost laikovi – občanovi Evropské unie?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Pane předsedající, mnozí kolegové, cíl 95% snížení emisí CO2 do roku 2050 se množná zdá přehnaný, ale pokud přijmeme – jak to činím já – vzájemně posouzené znalosti, jak je představuje poslední zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu, bude taková míra snížení potřebná, budeme-li chtít udržet nárůst globálního oteplování o 2 °C pod kontrolou.

Zadruhé, i když jsem vzhledem ke svým trvalým obavám z jaderného štěpení hlasovala proti celé řadě pozměňovacích návrhů týkajících se jaderné energetiky, nemám problém s odkazy na výzkum bezpečnostních otázek nebo nových generací jaderné energie. Jako mnozí další sleduji a pochybuji o tom, že se jaderná fúze někdy stane realitou.

Třetím bodem, který bych chtěla uvést do záznamu, jsou moje trvalé obavy o situaci v Irsku a nedostatečně transparentní a skutečné oddělení vlastnictví naší elektrické rozvodné sítě, která nadále jako hlavní důvod brání investicím ostatních výrobců, zejména využívajících alternativní paliva, s tím výsledkem, že Irsko má jedny z nejvyšších cen elektřiny v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, touto otázkou vysokých cen elektřiny v Irsku se zabýval náš kolega, bývalý poslanec této sněmovny, pan Simon Conveney, a doufáme, že uspěl.

Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože pojednává o citlivých otázkách, jako je například energetická účinnost a zabezpečení dodávek energie v souvislosti s agendou v oblasti změny klimatu. Stejně jako mnoho lidí v Irsku se obávám jaderné energie, ale domnívám se, že je třeba uznat, že pokud existují vzájemná propojení a fungují, pravděpodobně budeme využívat energii vyrobenou z jádra. Takže ano, potřebujeme výzkum v oblasti bezpečného nakládání s jaderným odpadem a výzkum nového rozvoje této technologie, aby se zvýšila její bezpečnost.

Pokud toto chybí, obávám se i nadále podle těchto obav jsem hlasovala o této zprávě. Zejména lituji zamítnutí pozměňovacího návrhu 37, neboť se domnívám, že velmi přesně odrážel mnoho z obav v této sněmovně.

 
  
  

– Zpráva: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - Pane předsedající, bylo mi potěšením podpořit zprávu pana Luíse Queiróa o proporcionalitě a subsidiaritě malých letišť. Vždy jsme v EU usilovali o jednotné politiky vhodné pro všechny, ale EU musí uznat, že si všechny členské státy a všechny místní podmínky vyžadují odlišná řešení. Zpráva pana Queiróa se tím vyčerpávajícím způsobem zabývá.

Existují malá letiště, středně velká letiště a velká mezinárodní letiště. Nechceme, aby EU byla masivní letištní strukturou. Tato zpráva je správným způsobem vyvážená, a toto je způsob, kterým bychom měli nahlížet na naši budoucí infrastrukturu. To je jedním z důvodů, proč ve svém volebním obvodu v jihovýchodní Anglii, místo podpory důrazně odmítám třetí vzletovou a přistávací dráhu na letišti Heathrow, když by ze strukturálního hlediska bylo pro Kent lepší nové letiště v ústí Temže.

 
  
  

– Zpráva: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) V praxi se ukazuje, že postup podle čl. 45 odst. 2 má vážné nedostatky. Kromě toho, že mimo zpravodaje v rozpravě už v plénu nemůže být k danému tématu žádná diskuse, vylučuje zpravodaje i z možnosti jednat o jednotlivých pozmeňovacích návrzích, které jsou ve zprávě problematické.

Nehlasovala jsem pro pozmeňovací návrh skupiny Zelených, protože ve dvou bodech nová verze vyjadřuje výhrady vůči návrhu českého předsednictví. Jakkoliv nejde o oficiální postoj Rady, takové doporučení jsou předčasná a často i kontraproduktivní.

Aby byl profesní život slučitelný s rodinným životem, musí být profesní kariéra zrovnoprávněna s nevýdělečnou činností, která je vykonávana v rámci mezigenerační solidarity. Jsem přesvědčena, že zpráva prináší nové podněty, například odstranění vícenásobné diskriminace, s kterou sa setkávají ženy i muži, kteří se svobodně rozhodnou starat se o své blízké.

Chtěla bych zdůraznit práci zpravodajky Anny Záborské, je mi však líto, že kvůli procesním postupům jsme už nehlasovali o jejím návrhu zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pane předsedo, distancuji se od právě odhlasovaných změn ve zprávě Záborská o nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě. Celodenní péči o děti a další blízké potřebné osoby se musí vyspělá evropská společnost naučit vnímat jako plnohodnotnou alternativu profesního života. Návrh z dílny Zelených, který tento přístup českého předsednictví napadá a označuje za zpátečnický, odsuzuji jako scestný a nedospělý, i když pro něj poslanci zvedli bohužel ruku. Nejen že se nejedná o žádné zpátečnické degradování žen do role podřízené mužům, ale naopak je to cesta, jak společensky rehabilitovat rodinu a zrovnoprávnit i muže. Dnes i muži vozí kočárky, starají se o dítě v nemoci. Ty ženy a muži, kteří část života věnují péči o potomka, či nemohoucí rodiče vykonávají společensky významnou práci, která nesmí být do budoucna považována za podřadnou činnost. Vážím si, že české předsednictví takový postup uvedlo i mezi prioritami. Naším cílem musí být vytvoření takových podmínek, aby ani žena, či muž, kteří se rozhodnou pro tuto cestu, nebyli již profesně diskriminováni, aby mohli využít škálu prostředků pro skloubení rodinného a profesního života podle zásad flexikurity. Rodičovství, tedy mezigenerační flexikuritu, musíme posilovat, a nikoliv ji oslabovat překážkami v pracovních zákonech. Předsudky minulého století prohlubují demografickou krizi. Zpráva poslankyně Záborská byla krok správným směrem a protestuji proti přijaté upravené verzi.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Rád bych rovněž vyjádřil plnou podporu kolegyni Záborské, která přišla se svou iniciativní zprávou, která právě reší a zdůrazňuje potřebu mezigenerační solidarity mezi jednotlivými členy rodiny. Je to péče nejen o mladou generaci, o nové lidi, kteří se narodí v rodině, ale máme často řešit i problémy péče o starší lidi v rámci totožné rodiny.

Myslím si, že české předsednictví velmi správně vystihlo tuto naléhavost současné demografické situace – je to i ekonomicky výhodné – a odmítám postoj Zelených, kteří úplně nesprávně navrhli pozmeňovací návrh, který tento správný úmysl devalvuje. Plně podporuji zprávu paní Záborské.

Při hlasování o závěrečné zprávě moje hlasovací zařázení nefungovalo. Hlasoval jsem pro směr, který propagovala paní Záborská.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Pane předsedající, děkuji vám za trpělivost a shovívavost. Rád bych se chopil příležitosti a vysvětlil, proč jsem hlasoval proti Zeleným a jejich pozměňovacímu návrhu. Nechci hlasovat proti českému předsednictví.

Mým prvním bodem je, že české předsednictví nepožaduje zásadní změny tzv. barcelonských cílů, ale otevření diskuse o možné a reálné revizi těchto cílů. Mým druhým bodem je, že je zřejmá existence různých sociálních, kulturních a hospodářských podmínek, jež takřka obecně znemožňují dosažení barcelonských cílů a jejich dosažení v celé RU ve stejné míře. Zatřetí nejsou ve zprávě zohledněny další faktory, jako svoboda každé rodiny a zájmy dětí. Závěrem, avšak nikoliv v poslední řadě je také obtížné dosáhnout barcelonských cílů, protože péče o děti je, zcela správně, zcela v rukou vnitrostátních vlád.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Rovněž jsem zamýšlel hlasovat pro zprávu paní Záborské, protože se jedná především o vyváženou zprávu, která nesklouzává do tradičních, politicky korektních klišé v otázkách, jako je diskriminace, nebo to, co se tím myslí.

Pozměňovací návrh předložený skupinou Zelených / Evropské svobodné aliance, proti kterému jsem hlasoval, ve skutečnosti zprávu zcela popírá a obsahuje množství velmi diskutabilních prvků, včetně útoků na české předsednictví a zbytečný požadavek, aby výchova dětí doma měla ve skutečnosti potvrzující úlohu. To je obzvláště slabý argument, ale kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde a pokračuje v diskusi, pro poskytnutí skutečných argumentů pro otázku plateb rodičům za to, že zůstanou doma.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, hlasovala jsem ve prospěch zprávy paní Záborské, zejména proto, že uznává práci, kterou doma vykonávají ženy. Práce ošetřovatelská, pečovatelská, výchovná a vzdělávací by měla být patřičně ohodnocena. Koneckonců je-li tato práce vykonávána mimo domov, je uznána jako součást HDP a je do něj započítávána. Nositel Nobelovy ceny Gary Becker odkazuje na význam ekonomických příspěvků lidí vykonávajících domácí práci pro pokrok celé společnosti. Pokud jde o definici rodiny, v Polsku tento termín znamená spojení umožňující plození dětí, a proto nezahrnuje spojení párů stejného pohlaví.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, hlasovala jsem pro zprávu paní Záborské, proti níž byli Zelení a zahájili o tom alternativní diskusi. Domnívám se, že v Evropě musíme na základě souboru společných hodnost zajistit, aby ženy, a především ty, které zakládají rodinu, měli právo výběru, jestli úplně zastaví práci, nebo budou po porodu pouze pracovat na zkrácený úvazek, aby se mohly starat o své dítě. Byla jsem velmi šťastná, že to moje matka dokázala a musím říci, že mi to velmi prospělo.

Pokud by moje matka neměla štěstí a rozvedla by se po dvaceti letech manželství, ocitla by se zejména ve stáří v obtížné situaci, protože by jí nebyla přiznána žádná sociální podpora. Čtyřicet let bojuji za to, aby si ženy mohly samy vybrat, jestli se budou starat o své děti, a nebyly diskriminovány a nezhoršovaly si svoje postavení tím, že takový výběr učiní. Nemohu hlasovat pro ideologii, podle níž se stát bude starat o děti od kolébky do hrobu.

Vyjadřuji politování nad skutečností, že byla zamítnuta zpráva Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Většina poslanců, kteří proti ní hlasovali, udělala špatnou službu ženám, rodině i společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pane předsedající, velmi děkuji paní Anně Záborské za její zprávu. Přestože k ní má moje skupina některé výhrady, domnívám se, že se tato zpráva týká něčeho, co má pro EU zásadní význam.

Počet obyvatel EU prudce klesá. Mnoho členských států neuznává úlohu žen při výchově v rámci rodiny za příspěvek k HDP. Ženy a matky jsou nedílnou součástí pracovního života naší společnosti a v mém volebním obvodu jihovýchodní Anglie jsou miliony matek, které se starají o své děti. Jejich příspěvek k HDP spojeného království a k prosperitě mého vlastního regionu má pro naši zemi zásadní význam.

Tato zpráva, poprvé v Evropské unii, jak jsem přesvědčen, tento příspěvek uznává. Potřebujeme podpořit náš parlament, aby v budoucnu prozkoumal tyto otázky do technických podrobností, abychom vytvořili rovnost a solidaritu mezi ženami a muži.

 
  
  

– Zpráva: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Pane předsedající, dnes diskutujeme o zlu způsobeném sexuálním vykořisťováním dětí. Pravděpodobně každý řečník v této rozpravě patřičně odsoudil činnost pedofilů a pornografické zneužívání dětí. Stejně tak mnohé rozhněvalo takové zneužívání internetu.

Je však zklamáním, že nehledě na tuto jednomyslnost nedosáhlo několik členských států stejné úrovně kriminalizace tohoto zneužívání dětí. Podvádění dětí za účelem pohlavního zneužívání, pohlavní zneužívání a dětská pornografie by neměli mít místo kdekoliv v EU, ani by nic z toho nemělo být tolerováno. Mlčení je nejlepším přítelem pedofilie. Setkáváme se s ní v církvích, rodinách a společenstvích, před čímž zavítáme oči, a to vede k některým skandálům, o nichž mám e zprávy z různých členských států.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pane předsedo, zprávu jsem před chvílí ráda podpořila, ale musím k mému předchozímu projevu dodat, že sedm zemí se dosud nezavázalo k úmluvě Rady Evropy či opčnímu protokolu OSN obsahujícím moderní nástroje pro boj proti prodeji, prostituci a pornografii dětí. Mrzí mne, že se to týká i mé České republiky, která samozřejmě proti tomu chce lépe bojovat, ale řeší již dlouho problém týkající se zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do naší legislativy. Ovšem jsou to právě právnické osoby, které organizují obchod s dětmi a inkasují za to tučné zisky. Apeluji proto na české předsednictví, aby tento domácí problém dořešilo a šlo příkladem ostatním zemím Evropské unie.

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písemně. − Tyto dohody jsou klíčové pro proces posilování vazeb mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Jak stále narůstá konkurence nově se objevujících trhů, je nanejvýš důležité udržet se ve špičce a domnívám se, že zpráva tento názor přesně vyjadřuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Nieblerové, protože vědecká a technologická spolupráce mezi EU a USA je absolutně nezbytná. Transatlantická dohoda musí inspirovat Spojené státy i Evropské společenství, aby měly vzájemný prospěch z vědeckého a technologického pokroku dosaženého prostřednictvím výzkumných programů. Tato dohoda usnadní výměnu myšlenek a přenos zkušeností, což přinese prospěch vědecké obci, průmyslu I řadovým občanům. Rád bych zdůraznil, že USA jsou na celosvětové špičce v oblasti vědy a technologií.

Musíme konstatovat, že dohoda vychází ze zásady vzájemného prospěchu, podporuje účast na koordinovaných činnostech, například koordinované výzvy k předkládání společných projektů a vzájemný přístup k programům a činnostem. Aktivně se propagují zásady podporující účinnou ochranu práv duševního vlastnictví a spravedlivé sdílení práv duševního vlastnictví. V návrhu jsou rovněž stanoveny mise odborníků a úředníků z EU a semináře a setkání uspořádané v Evropském společenství a Spojených státech.

Doufám, že tato dohoda přispěje rovněž k úspěchu Lisabonské strategie, která se zaměřuje na vytvoření znalostní Evropy. Po vytvoření Evropské technologického institutu bude tato transatlantická vědecká a technologická spolupráce vytvářet nové příležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Paní Nieblerová předložila zprávu o třetím prodloužení platnosti dohody mezi EU a USA, která podporuje rozhodnutí Rady týkající se prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických. Tato vzájemně přínosná dohoda zvyšuje úroveň vědeckých znalostí a technologický pokrok a jsem velmi potěšena, že mohu toto opatření podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), písemně. − Prodloužení platnosti dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA je pro evropský výzkum bezpochyby přínosné. Drtivé přijetí to jen potvrzuje.

Avšak zkušenosti stále a znovu dokládají, že se nejplodnější vědecká spolupráce dosáhne spoluprácí dvou výzkumných pracovníků ze dvou vědeckých institucí na společně navrženém a financovaném projektu. Proto abychom obohatili vědeckou spolupráci s USA, vyzývám Komisi, aby výslovně vytvořila jednoduchý finanční nástroj společných výzkumných grantů mezi výzkumníky z USA a EU zaměřený na financování. Bylo by vítané, aby byly do dohody výslovně zahrnuty oblastí, jako jsou biomedicína, nanotechnologie a vesmírný výzkum. Rád bych, aby byly zahrnuty i další průřezové oblasti, například výzkum kmenových buněk. Skutečnost, že ohledně některých oblastí výzkumu existují odůvodněné etické otázky, by měla řídit společné zohlednění těchto aspektů, spíše než bránit obecnému obecnému vědeckému pokroku.

Především vzhledem ke grantům Evropské rady pro výzkum je EU stále přitažlivější pro americké výzkumné pracovníky. EU nyní vlastní nástroje, jejichž pomocí může usilovat o výraznější a dlouhodobější zvyšování mobility vědeckých pracovníků a musí jednat tak, aby dosáhla přílivu mozků.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Prodloužení platnosti dohody o vědeckotechnické spolupráci se Spojenými státy je potvrzením potřeby spolupráce a vzájemně přínosných výměn mezi EU a USA v průřezových odvětvích výzkumu a inovací.

Začlenění vesmíru a bezpečnostních oblastí do této dohody znamená důležitý krok vpřed směrem k upevnění transatlantických vztahů, což je prioritním cílem skupiny PPE-DE. Tato spolupráce se musí rovněž týkat způsobů civilní a vojenské spolupráce v oblastech společného zájmu, včetně průkopnických oblastí, jako jsou například nové vesmírné technologie, nanotechnologie a obranný výzkum.

Jsem pevně přesvědčen, že tato spolupráce posílí výsledky činností, jež jsou prováděny na mezinárodní vesmírné stanici a rovněž v citlivé oblasti komunikačních družic. Kromě toho se domnívám, že je důležitá spolupráce se třetími zeměmi, zejména Ruskem, a to hlavně na projektech typu GPS, Glonass nebo Galileo.

Všechny zúčastněné strany musí mít prospěch z cenných výsledků dosažených jednou z nich, ať již v civilním sektoru nebo ve vojenském sektoru s využitím v sektoru civilním, protože bezpečnost je hlavním zájmem obyvatel dnešního světa a sdílení těchto úspěchů není jen důkazem vzájemné důvěry a partnerství, nýbrž také zajistí, že tyto výsledky budou použity pouze ku prospěchu lidstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. − Do zápisu bych chtěla uvést, že podporuji tuto zprávu o prodloužení platnosti dohody ES/USA o vědeckotechnické spolupráci.

Avšak moje hlasovací zařízení nefungovalo a přeji si nechat zaznamenat moje hlasování pro tuto zprávu do zápisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písemně. (DE) Hlasoval jsem proti zprávě Angeliky Nieblerové o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických (A6-0006/2009).

Obsah dohody s prodluženou platností se liší od předchozí dohody doplněním oddílů týkajících se vesmírného a bezpečnostního výzkumu. Protože EU a USA výslovně plánují využití k vojenským účelům a protože definují bezpečnost především ve vojenské oblasti, dá se důvodně předpokládat, že tato dohoda o spolupráci bude sloužit rovněž pro vojenské účely.

Spolupráce v oblastech vědy a výzkumu je velmi důležitá. Avšak musí být využívána pro civilní účely. Jsem proti vojenskému využití.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, v níž se navrhuje obnovení dohody z prosince 1997, první obnovení od roku 2003, což umožní oběma stranám pokračovat ve spolupráci ve vědeckotechnických oblastech společného zájmu, a tuto spolupráci zlepšovat a zintenzivňovat.

Tato spolupráce přinese vzájemný prospěch z vědeckotechnického pokroku dosaženého prostřednictvím našich příslušných výzkumných programů. Dojde rovněž k přenosu znalostí, který prospěje našim společnostem a našim občanům.

Tato spolupráce tvoří součást evropské politiky technologického výzkumu a vývoje, která pokrývá velkou část evropských právních předpisů. Umožní nám posílit vědeckotechnickou základnu evropského průmyslu a podpořit jeho zvýšenou mezinárodní konkurenceschopnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písemně. (CS) Nehlasovala jsem dnes pro zprávu o prodloužení vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a USA. A to přes to, že investice EU a USA do této oblasti patří k největším na světě a mnoho vědeckých, vzájemně propojených ústavů patří ktahounům vědeckotechnického pokroku na světě a jsou přínosem pro řešení řady globálních problémů. Ale dlouhodobě kritizuji neochotu Komise a Rady dohodnout se s USA na základních společných etických principech pro vědu a výzkum. Vadí mi, že ani tato dohoda opět žádné takové články neobsahuje. Je to neodpovědné vůči lidstvu a také bezohledné vůči těm vědcům, kteří dobrovolně dodržují určité etické principy, zatímco ti ostatní nikoli. Zejména jde o biotechnologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Nieblerové týkající se prodloužení platnosti dohody EU/USA o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci vstoupila v platnost zhruba před 10 lety a byla obnovena již jednou, to po prvních pěti letech. Zcela souhlasím s tím, že je třeba tuto dohodu znovu obnovit, aby mohla být dále podporována vědeckotechnická spolupráce se Spojenými státy ve společných prioritních oblastech, což oběma stranám přináší sociální a ekonomické výhody.

Jsem rovněž spokojen s tím, že podmínky dohody jsou téměř totožné s těmi, které byly podepsány dříve, s výjimkou několika technických změn. Konečně vítám doplnění vesmírného výzkumu a bezpečnostního sektoru do dohody EU/USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu o návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických, protože se domnívám, že jakákoliv vědecká spolupráce může přinést nové objevy, které pak mohou podpořit rozvoj a vývoj lidstva. Vzhledem k tomu, že je hospodářství USA jednou z nejvýznamnější hnacích sil v oblasti vědecké výzkumu, domnívám se, že rozšíření vědecké spolupráce s touto zemí bude přínosem pro všechny členské státy Evropské unie.

 
  
  

– Zpráva: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Obnovení dohody na dalších pět let by bylo užitečné pro obě strany, protože by měla pokračovat vědeckotechnická spolupráce mezi Ruskem a Evropským společenstvím.

Neboť obsah obnovené dohody bude totožný s obsahem dohody, jejíž platnost vyprší 20. února 2009, nemělo by smysl pokračovat v rozhovorech o obnovené dohodě obvyklým způsobem.

Vzhledem k výhodám, které bude mít rychlé obnovení pro obě strany, je navržen jednofázový postup (jeden postup a jeden akt pro podpis a sestavení této dohody). Obě strany dohody usilují o zajištění trvalé spolupráce (zejména provádění těch činností, jichž se musí podle dohody o spolupráci účastnit třetí strany). Zcela souhlasím s tímto návrhem.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Nieblerové, protože je nezbytná vědeckotechnická spolupráce mezi EU a Ruskem. Dohoda mezi EU a Ruskem musí inspirovat EU i Rusko k využívání vzájemných přínosů pocházejících z vědeckotechnického pokroku dosaženého prostřednictvím výzkumných programů.

Tato dohoda usnadní výměnu myšlenek a přenos odborných znalostí, což prospěje vědecké obci, průmyslu i řadovým občanům. Konstatuji, že tato dohoda vychází z podobných zásad podepsaných ve stejných oblastech mezi EU a USA, zejména v oblastech vědy a technologie.

Musíme konstatovat, že dohoda vychází ze zásad vzájemného prospěchu, podporuje účast na společných činnostech, například „koordinovaná výzva k předkládání společných projektových návrhů a vzájemný přístup k programům a činnostem“.

Jsou aktivně propagovány zásady podporující účinnou ochranu duševního vlastnictví a rovnocenné sdílení práv duševního vlastnictví. V návrhu jsou rovněž stanoveny mise odborníků a úředníků a pořádání seminářů a setkání v Evropském společenství a Rusku. V letošním Evropském roku tvořivosti a inovace doufáme, že tato dohoda přispěje k větší účinnosti strategického partnerství mezi EU a Ruskem.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Paní Nieblerová představila zprávu o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ruskem. Mírová spolupráce a činnost Ruska a EU je pro obě strany přínosná, protože obohacuje vědecké znalosti a výzkum, a jsem potěšena, že mohu toto opatření podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Obnovení partnerské dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ruskem je důležitým krokem v procesu normalizace a upevnění vztahů mezi EU a Ruskou federací, nemluvě o zmírnění současného napětí.

Avšak nepostačuje normalizovat vztahy týkající se spolupráce v těchto oblastech. EU a Rusko musí především nalézt způsob upevnění svého partnerství a spolupráce v oblasti bezpečnostních politik, zejména v oblasti politiky zabezpečení dodávek energie. Nedávná krize s dodávkami plynu zdůraznila, že je třeba, abychom přijali seriózní a jednotný přístup pro řešení otázky závislosti Evropské unie na svých dodavatelích energie.

Neměli bychom zapomínat ani na krizi v Gruzii, která načas ohrozila uspořádání Evropy po studené válce.

S ohledem na všechny výzvy představované globalizací a celosvětovou krizí je Rusko důležitým aktérem, který nemůže být z jednání vyloučen, nebo u těchto jednání ignorován. Avšak Ruská federace musí tyto dohody dodržovat, stejně jako normy mezinárodního práva.

Žádám Evropskou komisi a české předsednictví, aby co nejdříve nalezly konkrétní způsoby řešení těchto problémů, což prospěje, jak jim, tak evropským občanům a partnerům ve třetích zemích (na Ukrajině a v Moldavsku).

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. − Chtěla bych uvést do zápisu, že podporuji tuto zprávu o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ruskem.

Avšak moje hlasovací zařízení nefungovalo a chtěla bych uvést do zápisu, že jsem hlasovala pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písemně. − (SK) Spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ruskem ve vědeckotechnické oblasti jsem svým hlasem podpořil, protože je potřebné budovat pevné, stabilní a seriózní sousedské vztahy s Ruskou federací. Spolupráci v oblasti vědy a techniky vnímám jako výborný prostředek budování těchto vztahů. Evropské společenství, stejně jako Rusko, má výrazné vědecké úspěchy, které mohou být vzájemně prospěšné pro obě strany. Společenství může z této spolupráce určitě profitovat a realizovat a zdokonalovat vlastní vědeckotechnické projekty. Zdůrazňuji, že pro seriózní sousedské vztahy je ale potřebná vůle a spolehlivost i druhé strany.

Poslední dny byly projevem hrubé neserióznosti Ruska jakožto obchodního partnera. Jednání Ruské federace způsobilo v mnoha zemích Evropského společenství plynovou krizi, a tím byla přímo ohrožena ekonomika členských států a ukázali se zápory energetické závislosti na Rusku. Doufám, že ve jménu dobré spolupráce ve vědeckotechnické oblasti se podobné záležitosti v budoucnu nebudou opakovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písemně. (CS) Stejně jako u dohody s USA jsem také hlasovala proti zprávě o dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem. A důvod mám rovněž stejný. Vadí mi, že v ní chybí kapitola věnovaná dohodě o společných etických limitech pro výzkum. Je mi smutno, že Komise i Rada tento veledůležitý aspekt výzkumu podceňují a ani se o jakoukoli dohodu nepokoušejí. Jako by si nebyly vědomy, že etické limity mají své místo ve vědě více než jinde, kde je také nutná předběžná opatrnost. A tak alespoň pokud jde o vědu a výzkum financovaný z veřejných zdrojů, mezinárodní dohoda o etických principech by byla u takové dohody zcela na místě.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Nieblerové o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ruskem. Je skutečně nezbytné obnovit tuto dohodu navrženou před lety sovětskou vládou. Spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskem přináší vynikající výsledky, a to proto, že spojuje síly k dosažení jejiného cíle zlepšení všeobecného blahobytu.

Proto vítám iniciativu paní Nieblerové a zdůrazňuji význam kontinuity a stability diplomatických vztahů mezi EU a Ruskem, což zajistí zachování mezinárodní geopolitické rovnováhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Je několik důvodů, proč v oblasti norem tato dohoda posiluje vnitřní trh EU a spolupráce a rovněž zachovává ochranu spotřebitele.

Prvním z nich je skutečnost, že věda je globálním oborem a pokroky, které můžeme sdílet, směřují ke zvýšení celkového úsilí lidstva. Přínosy, na nichž můžeme pracovat, jsou konkrétní a z obecného hlediska pozitivní.

Ať se již jedná o práci automobilového průmyslu na snižování emisí, nebo vysoké školy vytvářející strategická propojení, úspěšná podpora této dohody je měřitelná.

I spotřebitelé z toho budou mít nepřímý přínos, protože se pro vytvoření větší důvěry v reakci na naše společné zájmy mohou uplatnit nejlepší výzkumní pracovníci.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písemně. (CS) Jakkoli se může zdát, že přijetí zprávy o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace, je spíše formalitou druhořadého významu, domnívám se, že tomu tak není. Stále naléhavěji se totiž ukazuje, že Rusko musí být pro EU strategickým partnerem, a nikoli jakýmsi věčným a zatracovaným strašákem. Je třeba proto přivítat každý krok, který směřuje ke spolupráci mezi EU a Ruskem na různých úrovních a v různých kvalitách. Lze také očekávat, že spolupráce s Ruskem bude hrát také velmi závažnou, jednoznačně pozitivní roli v současné těžké ekonomické krizi. Rusko nelze od Evropy oddělovat. Patří k ní, ať se to komukoli nelíbí, a spolupráce s ním může být v brzké době pro Evropskou unii životně důležitá.

 
  
  

– Zpráva: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Hovoříme-li o divoké přírodě, ve skutečnosti odkazujeme na přírodním prostředí, v němž chybí závažnější zásah člověka, jinými slovy nedotčených oblastí. Divoká příroda se může týkat jak souše, tak moře.

Existují dva odlišné přístupy: jeden odkazuje na koncept zachování a druhý na ochranu. Je mezi nimi rozdíl. První může být popsán jako „řádné využití přírody“ a druhý jako „ochranu přírody před užíváním“. Jsem přesvědčen, že by se zachování a ochrana měly lišit, ale jejich použití závisí na konkrétní oblasti. Například Evropa je příliš malá, aby se v ní nacházely oblasti nepřístupné jejím občanům. Lesy pokrývají oblasti, z níž pouhých 5 % lze popsat jako divokou přírodu.

Většina evropských oblastí divoké přírody ke chráněno v rámci sítě Natura 2000. Jedná se o evropskou síť pokrývající nejcennější a biologicky nejrozmanitější oblasti EU. Proto souhlasím s tím, že nejsou potřeba žádné nové předpisy týkající se oblastí divoké přírody, protože těch se již týká Natura 2000. Je však důležité zmapovat oblasti divoké přírody, podle rozdělení na lesní, sladkovodní a mořskou divokou přírodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu. Existuje několik důvodů, proč by se Evropa měla zajímat o ochranu oblastí divoké přírody. Zaprvé fungují jako útočiště a genetická záloha mnoha druhů, které nemohou přežít v podmínkách, jež se i jen minimálně změní. Existuje také mnoho druhů, jež nebyly dosud objeveny a popsány. Nejvíce z nich žije v půdě nebo v tlejícím dřevě a jsou velmi citlivé vůči změnám. Tyto neznečištěné oblasti jsou ideální pro studium přírodních změn a evoluce přírody. Současně jsou tyto oblasti velmi zranitelné dopady změn klimatu způsobené člověkem mimo jejich území.

Pak zde existuje mnoho čistě etických důvodů pro zachování evropských oblastí divoké přírody. Máme morální povinnost zajistit budoucím generacím možnost využívání a přínosů chráněných evropských oblastí divoké přírody. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je využíván jako prostředek přidání ekonomické hodnoty oblastem divoké přírody a podpory jejich zachování.

Proto je důležité navrhnout vhodná doporučení, která by členským státům pomohla nalézt nejlepší způsob, jak zajistit, že stávající a případné chráněné oblasti, a rovněž oblasti divoké přírody a jejich přírodní procesy, budou ochráněny v rámci sítě Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu, protože souhlasím s tím, že skutečně potřebujeme zmapovat poslední evropské oblasti divoké přírody. To samozřejmě nemůžeme učinit, aniž bychom divokou přírodu nedefinovali. Proto naléhavě žádám Evropskou komisi, aby v tomto směru podnikla opatření. Rovněž souhlasím s myšlenkou, že bychom v těchto oblastech měli podporovat udržitelný cestovní ruch a učit správce dotčených oblastí, jak divokou přírodu chránit a zachovat.

Proto se připojuji k žádosti hlavních nevládních organizací zabývajících se tímto tématem a žádám Evropskou komisi, aby vydala určité pokyny k ochraně evropské divoké přírody.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Tato zpráva dokládá, že ani nejvzdálenější evropské oblasti neleží mimo dosah EU. Celkovým smyslem divoké přírody je to, aby nebyla dotčena člověkem – ani EU. Avšak kvůli různým tlakům na životní prostředí navrhla Komise opatření na ochranu a zajištění nejvzdálenějších a neizolovanějších evropských regionů.

Obecně tuto zprávu podporuji, protože členským státům zůstává hlavní úloha při řízení, označování a ochraně oblastí divoké přírody.

Jsem poněkud skeptický ohledně přínosů strategie EU týkající se divoké přírody, protože se řízení zemědělství a rybolovu za strany EU ukázalo jako katastrofální. Je klíčové, aby EU zjednodušovala a uchovávala osvědčené postupy tohoto procesu, jinak by byl celkový cíl navrhovaných opatření narušen.

Přes tyto námitky, do mého regionu severovýchodní Anglie bohudík patří velmi krásné izolované oblasti nedotčené člověkem. Proto tuto zprávu podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písemně. − Natura 2000 zatím dobře chrání nezničenou nebo nedotčenou přírodu. Tato zpráva zdůrazňuje význam podobných projektů a zcela souhlasím se zpravodajem, že pro ochranu uvedených oblastí musí být vynaloženo mnoho zdrojů. Je důležité tyto oblasti zmapovat, protože může být příliš pozdě, pokud s tím budeme otálet.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Zpráva pana Hegyiho z vlastního podnětu zdůrazňuje význam ochrany evropských oblastí divoké přírody v rámci uplatňování stávajících směrnic a navrhuje definici „divoké přírody“ jako stále nedotčených oblastí a „oblastí, kde je lidská činnost minimální“.

I když tuto zprávu vítám, zůstávají některé její oblasti nejasné, například zdali se jedná o stávajících, nebo budoucích možných oblastech. Rovněž bych rád věděl, jestli existují oblasti divoké přírody, které nejsou uvedeny na seznamu Natura 2000 a které by případně mohly být zahrnuty do projednávání této zprávy.

Oblasti zvláštního zájmu podle Natura 2000 spadají do pravomocí různých generálních ředitelství Komise. I když uznávám činnost těchto různých oddělení a jejich rozdílné pravomoci, zvýšená úroveň spolupráce a soudržnosti by mohla o hodně zvýšit ochranu, kterou si stanoviště v rámci sítě Natura 2000 zaslouží. Jsem potěšen, že mohu zprávu pana Hegyiho podpořit, ale lituji, že kvůli uplatnění čl. 45 odst. 2 jsem se rozpravy o této zprávě nemohl zúčastnit.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu pana Hegyiho, protože jsem přesvědčena o nezbytnosti zlepšení ochrany a podpory evropských oblastí divoké přírody.

Vzhledem k environmentálním tlakům vyplývajícím ze století lidské činnosti pokrývají oblasti divoké přírody pouze 46 % zemského povrchu.

Jsem přesvědčena, že je věcí Evropské komise, aby navrhla doporučení členským státům, která musí zahrnovat vytvoření mapy a strategii pro evropské oblasti divoké přírody.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme pro tuto zprávu, protože potřebujeme ochránit přírodu, ale prostřednictvím využívání ze strany lidí. Lesy v současné době pokrývají 33 % plochy souše zemí Evropského hospodářského prostoru, což odpovídá 185 milionům hektarů. Pouze asi 9 milionů hektarů lesa (5 % celkové zalesněné plochy) je považováno za divokou přírodu. Tyto oblasti společně s jejich přirozenými rostlinnými a živočišnými společenstvími a ekosystémy, jejichž jsou součástí, jsou s ohledem na svou podstatu v přírodním stavu. Tyto oblasti divoké přírody by měly požívat konkrétních a účinných podmínek ochrany, neboť jsou genetickou zálohou a útočištěm mnoha druhů, jež nemohou přežít I za jen minimálně změněných podmínek, zejména velkých savců, jako jsou medvědi hnědí, vlci a rysi.

Je naší morální povinností zajistit využívání a přínos evropských oblastí divoké přírody pro budoucí generace. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu může být prostředkem přidání ekonomické hodnoty těmto oblastem a vytváření podpory jejich ochrany, přičemž budou běžní lidé vybízeni k tomu, aby objevovaly skryté hodnoty přírody, aniž by ji poškozovali. Udržitelný cestovní ruch posiluje přijetí politik ochrany, protože turisté porozumí potřebě ochrany v důsledku osobní zkušenosti a pomohou ekonomickému udržení těchto oblastí divoké přírody, protože pomohou k vytváření příležitostí místním obyvatelům.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně.(PT) V současné době je evropská divoká příroda zredukována na zlomek své minulé rozlohy, a proto je jejích ochrana prioritou.

Proto musí tvořit centrální součást evropské politiky v oblasti biologické rozmanitosti a síť Natura 2000 tyto oblasti zohledňovat, abychom dosáhli nejlepšího možného využití služeb jejich ekosystémů.

Proto schvaluji zprávu pana Hegyiho v naději, že evropské oblasti divoké přírody budou mít možnost lepší ochrany, aby je mohly užívat budoucí generace.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, v níž se zdůrazňuje potřeba ochrany 46 % zemského povrchu, který tvoří divoká příroda a nebyl vážněji pozměněn lidskou činností.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně.(PT) Minulostí je doba, kdy byla historie lidstva příběhem přežití tváří v tvář nepříznivé přírodě. V naší části světa, přestože se stále potřebujeme chránit před přírodou a jejími útoky, se stala nezbytností ochrana přítomnosti před přítomností člověka a jeho dominancí. Musíme to dělat sami pro sebe: v našem zájmu na zachování bohaté biologické rozmanitosti a protože potřebujeme chránit planetu, která nám dala možnost žít. Na základě těchto výzev se musíme zabývat úsilím o ochranu divoké přírody v Evropě, a zejména nejvzdálenějších regionů, kde je uvedená rozmanitost tak důležitá. Stejné výzvy si žádají, aby byly zásahy a regulace vyvážené a promyšlené. Chceme-li podporovat nové způsoby využívání našich venkovských oblastí, nesmíme zde zvyšovat lidskou činnost do takové úrovně, kterou už nemohou zvládnout. Ochrana divoké přírody, zejména v případech společné existence s lidskou činností, musí znamenat podporu rovnováhy, ochrany a udržitelnosti. Nesmíme klást netolerovatelnou zátěž na venkovský život nebo nutit lidi, aby opouštěli vyčerpané oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasuji pro zprávu pana Hegyiho o divoké přírodě v Evropě. Jsem přesvědčen, že by se Evropská unie měla více zajímat o oblasti divoké přírody, protože slouží jako útočiště a záloha mnoha druhů, které nemohou přežít za změněných podmínek. Kromě toho se nesmí zapomínat na etické důvody tohoto rozhodnutí.

My evropští občané máme morální povinnost zajistit přínos budoucích generací z chráněných evropských oblastí divoké přírody. Proto chválím iniciativu pana Hegyiho zaměřenou na podporu udržitelného cestovního ruchu, skutečného ukazatele ekonomické hodnoty divoké přírody.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože podle mého názoru musí Evropa chránit své oblasti divoké přírody a přispívat ke správě svých národních parků. Podle zprávy nazvané Divoká příroda v Evropě existuje v různých regionech Evropy 10 národních parků. Správa a ochrana těchto národních parků rovněž znamená ochranu těch druhů živočichů a ptáků, kteří tyto oblasti obývají.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou některé z těchto druhů na pokraji vyhubení, se domnívám, že se Evropská unie musí více účastnit v rozvojových programech, které pomohou znovu oživit tyto druhy a znovu osídlit některé oblasti, z nichž již naneštěstí určité druhy živočichů a rostlin vymizely.

Proto jsem přesvědčen, že jsou nezbytná následující opatření: podrobnější analýza mýcení lesů v oblastech, které nejsou označeny jako národní parky, a rozvoj konkrétních projektů zaměřených na opětovné zalesnění oblastí, v nichž byly lesy vymýceny. Osobně velmi podporuji každý takový projekt a rád bych panu zpravodaji poblahopřál.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Pojem „divoká příroda“ odkazuje na přírodní prostředí, které nebylo významně pozměněno lidskou činností. Dokonce i dnes je 46 % zemského povrchu označováno jako divoká příroda.

Existuje rozdíl mezi pojmy zachování a ochrana. První označuje řádné využívání přírody. Druhý ochranu přírody před využíváním. Podle mého názoru je třeba přírodu chránit, ale prostřednictvím lidské činnosti. Evropa je příliš malá na to, aby bylo rozumné bránit lidem v přístupu na určitá území. Zmíněná území mají zvláštní a výjimečnou hodnotu. Mohou být objevována ekologicky, a to prostřednictvím vytváření nových produktů v oblasti cestovního ruchu.

Současně jsou tato území velmi zranitelná dopady změny klimatu způsobené lidskou činností. Je naší morální povinností zajistit, že příští generace zažijí v Evropě opravdovou divokou přírodu. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu může prokázat způsob ekonomických přínosů oblastí divoké přírody a získání zdrojů pro jejich ochranu.

V Evropě vznikla zajímavá iniciativa propojující programy zaměřené na divokou přírodu a udržitelný cestovní ruch. Odkazuji na iniciativu PAN Parks Foundation, jejímž cílem je rozvoj udržitelného cestovního ruchu v těchto oblastech.

Není třeba zavádět nové právní předpisy týkající se divoké přírody, ale Evropská komise by měla vypracovat vhodná doporučení, která zajistí, že členské státy EU dostanou pomoc týkající se nejlepších způsobů ochrany současných nebo možných oblastí divoké přírody, které mohou být zahrnuty do sítě Natura 2000.

 
  
  

– Zpráva: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − V posledních letech se všeobecné a komerční letectví stalo nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím letectví. Letiště v mém volebním obvodu, severovýchodní Anglii, například Newcastle a Durham Tees Valley, jsou populární mezi amatérskými piloty a v poslední době stále častěji mezi obchodníky. Proto si toto pododvětví vyžaduje podporu a citlivou regulaci.

Jsem potěšen závazkem Komise ohledně proporcionality regulace všeobecného a komerčního letectví. Tento přístup značí významný odklon od mnoha předcházejících návrhů týkajících se dopravy a měl by být vítán, přestože musíme zůstat ostražití ohledně zajištění, že toto odvětví bude nadále růst udržitelným způsobem bez tíživé byrokracie, která příliš často charakterizuje návrhy Komise.

Toto odvětví nevyhnutelně zažije v krátké době pokles, jak bude pokračovat ekonomická krize. Avšak všeobecné a komerční letectví významně přispívá k hospodářskému růstu, zejména na regionální úrovni, jak můžeme v severovýchodní Anglii potvrdit.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písemně. − Souhlasím se zpravodajem o potřebě zdůraznit význam shromažďování údajů, odpovídající regulace, letišť a kapacity vzdušného prostoru a udržitelnosti z hlediska ochrany životního prostředí a současného uznání významu jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví naší doby. Žádáme dosažení rovnováhy ve výše uvedených otázkách, aby se nebránilo obchodu a aby bylo udržitelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Poslanec Evropského parlamentu Queiró reagoval na sdělení Komise nazvané Program pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebu a zdůraznil některé otázky, kde mají politiky v oblasti celého odvětví nekomerční letecké dopravy a komerčního letectví dodatečné dopady. Důležité je zejména rozšíření pravomoci Společenství v oblasti bezpečnosti a dopad iniciativ, jako například Jednotného evropského nebe a Řízení letového provozu, na toto odvětví.

Prvotním zájmem je odpovědné zajištění bezpečnosti a současné zajištění zájmů ochrany životního prostředí v odvětví, a to jak snížením hlukového znečištění, tak snížení objemu vytvářených emisí. Míra růstu tohoto odvětví a jeho rozmanitost z něj činí odvětví, kde bude zapotřebí budoucí regulace. Toto sdělení vytyčuje cestu rozvoji budoucí politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasoval jsem proti zprávě pana Luíse Queiróa o budoucnosti všeobecného a komerčního letectví.

Bezpochyby platí, že počet cest ve všeobecném a komerčním letectví výrazně narostl, a tím i jeho dopad na životní prostředí.

Avšak podle mého názoru nejsou investice do rozšiřování letišť správným přístupem, protože to způsobí pouze zvýšenou poptávku po cestování a nárůst letecké dopravy. Potřebujeme nalézt alternativy, aby se úroveň letecké dopravy nestupňovala a znečištění zůstalo na rozumné míře.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Všeobecné a komerční letectví je vzkvétajícím odvětvím charakterizované vysokou úrovní přizpůsobivosti a pružnosti, což kontrastuje s rigidní nepružností zejména typických velkých letišť. Proto podporuji doporučení mého kolegy Luise Queiróa o soudržném uplatňování zásad proporcionality a subsidiarity v tomto odvětví případ od případu za podmínky, že budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky.

Žádám všechny členské státy, aby projednaly všechna doporučení Komise a zpravodaje, zejména těch, které se týkají zvýšení účinnosti letištní kapacity a jejího optimálního využití, a to nikoliv pouze u velkých letišť, ale zejména u regionálních a místních letišť.

Jako zpravodaj pro soubor opatření pro Jednotné evropské nebe II a rozšíření pravomocí agentury EASA beru na vědomí, že je třeba, aby toto odvětví letectví mělo všechny podmínky, jež sou nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje ku prospěchu průmyslu a konečně I cestujících.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu pana Queiróa o programu pro udržitelnou budoucnost všeobecného a komerčního letectví. Určitě jsme si vědomi, že bude třeba nová evropská politika týkající se všeobecného a komerčního letectví.

A to z toho důvodu, že dochází k trvalému nárůstu celkového obratu společností činných v odvětví civilního letectví. Dokonce se očekává, že by se počet cestujících v komerčním letectví mohl přibližně v následujících deseti letech zdvojnásobit. Kromě toho musí být uznány výhody tohoto druhu letectví pro sociální a ekonomický blahobyt jako celek.

Proto vítám zprávu mého kolegy poslance a doufám, že potenciál tohoto odvětví, které zažívá takový růst, bude v budoucnu plně využit.

 
  
  

– Zpráva: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Veřejný sektor je bržděn tradičními metodami zadávání veřejných zakázek v služeb výzkumu a vývoje. To se může změnit prostřednictvím opatření známého jako zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je zvláštním způsobem, jak veřejný sektor zadává zakázky v oblasti výzkumu a vývoje.

EU potřebuje rozsáhlejší inovační strategii. A to, co nazýváme zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, musí být považováno za součást této strategie. To je zásadní pro opětovné uplatňování inovačních kapacit Unie a pro zlepšení veřejných služeb poskytovaných evropským občanům. Výdaje veřejného sektoru USA týkající se zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje činí 50 miliard USD. Evropské výdaje činí 2,5 miliardy EUR. To je zřejmým důvodem, proč je zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi klíčové pro pomoc evropskému veřejnému sektoru při řešení hlavních veřejných výzev.

Jedním z problému., který v EU existuje je nedostatek informací o způsobu optimalizace zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje. Problém je výsledkem stavu, který nazýváme jako exkluzivní vývoj. Společnosti, které vyvíjejí produkty nebo služby pro veřejné orgány nejsou schopny využít svých objevů pro ostatní zákazníky. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi tuto anomálii odstraní. Umožní specifický přístup, který bude zahrnovat sdílení rizika a zisků. To bude mít rovněž za následek rozvoj inovativních řešení efektivních z hlediska nákladů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, pane předsedající. Budu hlasovat pro. Domnívám se, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi má potenciál stát se velmi přínosným pro inovace a že Evropské unii poskytne modernizované vysoce kvalitní veřejné služby.

A nejen to. Smlouvy ze zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi nabízí velké příležitosti malým a středním podnikům jak ve vztahu k sektoru veřejných zakázek, tak ve vztahu k jejich globálnímu rozvoji a zkušenostem. Dokonce jsou vzhledem ke své povaze přístupnější malým a středním podnikům než tradiční velké obchodní zakázky.

Přes to všechno se obávám, že navrhovaná opatření nepřitáhnou malé a střední podniky, pokud se nevyjasní způsob vypracovávání těchto zakázek, zejména v přeshraničním kontextu, a pokud nebudou vyjasněny některé procedurální aspekty, aby se pro veřejné podniky a orgány vytvořilo transparentní a stabilní prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Tato zpráva je velmi stručná: přes všechny zmínky o lisabonské agendě a o tom, že se Evropa do příštího roku stane nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, jsem byl šokován, když jsem se dočetl, že veřejný sektor v USA vydává na veřejné zakázky 50 miliard USD ročně na zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje.

Tato částka je dvacetkrát vyšší než v Evropě a objem, který zastupuje zhruba polovinu investiční mezery v oblasti výzkumu a vývoje mezi EU a USA.

Vítám tuto zprávu svého kolegy Malcolma Harboura, který stanovil způsoby, kterými může Evropa zahájit zacelování této mezery v produktivitě. Klíč k tomuto úspěchu je obsažen v názvu: podpora inovace.

Podle mého názoru je způsobem, jak realizovat ambice této zprávy, zajištění, že EU bude podporovat I novace a technologický rozvoj, než aby kladla do cesty regulatorní překážky.

Vzhledem k důležité úloze veřejných zakázek pro propagaci a podporu nových technologií tuto zprávu podporuji. Doufám, že tyto zásady budou využity místními orgány v mém regionu severovýchodní Anglie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písemně. − Souhlasím se zpravodajem ohledně významu inovací zejména v náročných oblastech, jako jsou zdravotnictví, stárnutí a bezpečnost. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi minimalizuje prostor pro chyby, a proto by mělo být využíváno jako inovační prostředek.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Můj kolega pan Harbour představil svou zprávu z vlastního podnětu týkající se zvýšení inovace v Evropě, aby se zajistily udržitelné a vysoce kvalitní veřejné služby. Spravedlivý a rovný přístup k těmto službám je klíčový pro úplné fungování vnitřního trhu. Toto sdělení se zabývá otázkou fází výzkumu a vývoje (VaV) předobchodního produktu.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je specifický přístup veřejného sektoru pro účast na výzkumu a vývoji, a to s ohledem na podporu inovací, což v Evropě zajistí udržitelné a vysoce kvalitní veřejné služby. Rozsah dotčených veřejných služeb se týká zdravotní péče, vzdělání, bezpečnosti, změny klimatu a energetické účinnosti, což jsou všechno otázky prospívající celé společnosti. Přijetí této strategie umožní vývoj nových a inovačních řešení s přidanou hodnotou, který bude efektivní z hlediska nákladů, a proto jsem tento návrh podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Zadávání veřejných zakázek v oblasti evropského výzkumu a vývoje představuje významný podíl celkových veřejných zakázek. Evropa se nejeví v tom nejlepším světle v porovnání se Spojenými státy, jejichž veřejný sektor vyčleňuje na veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje 50 miliard USD ročně, tedy částku, která je dvacetkrát vyšší než v Evropě. To je nanejvýš nešťastné, pokud chceme skutečně posílit náš inovační potenciál.

Je důležité poznamenat, že mnoho produktů a služeb dostupných v současné době by neexistovalo bez podpory z veřejných zdrojů. Družicový navigační systém GPS a polovodičová technologie jsou pouze dvěma příklady.

Evropa potřebuje technologická zlepšení v mnoha oblastech, například ve zdravotnictví, udržitelný růst a bezpečnost. Pro mnoho z těchto oblastí nejsou dosud k dispozici komerční řešení, a pokud ano, vyžadují si další výzkum a vývoj. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je jedním ze způsobů, jak tuto mezeru mezi nabídkou a potávkou ve veřejném sektoru eliminovat a umožnit veřejným orgánům zlepšit služby, které poskytují.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi rovněž představuje významnou příležitost pro malé a střední podniky. Jejich inovační potenciál je obrovský a díky financování z veřejných prostředků mají příležitost vyvíjet a prodávat řešení určená ostatním zákazníkům.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, vřele vítám zprávu pana Harboura Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelně vysoké kvality veřejných služeb v Evropě. Pro Evropskou unii je velmi důležité, aby vhodně čelila sociálním výzvám, a tím zajistila podstatné zlepšení poskytování veřejných služeb.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi může z tohoto hlediska překlanout mezeru mezi poptávkou a nabídkou v sektoru veřejných služeb. Souhlasím se zpravodajem, když zdůrazňuje potřebu vzdělávání spotřebitelů o způsobech přístupu k inovacím v oblasti veřejných zakázek, neboť je tato profese náročná a vyžaduje dobře připravené pracovníky.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi se odehrává v případě, že veřejný sektor zadává zakázky v oblasti výzkumu a vývoje, čímž podporuje inovace a zajišťuje udržitelnost a vysokou kvalitu veřejných služeb.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je velmi důležité pro posilování inovačního potenciálu celé Evropské unie, zlepšování veřejných služeb poskytovaných přímo občanům a rovněž odstranění mezery mezi poptávkou a nabídkou ve veřejném sektoru.

Jedním z příkladů řešení vyvinutých na základě veřejných zakázek je družicový navigační systém GPS.

Ve Spojených státech jsou finanční prostředky přidělené na oblast výzkumu a vývoje dvacetkrát vyšší než prostředky přidělené v Evropské unii.

Veřejné zakázky představují pro malé a střední podniky cennou příležitost k získání zkušeností. Veřejné zakázky v předobchodní fázi jsou výhodou pro malé a střední podniky, protože ty často nesplňují požadavky běžného komerčního zadávání veřejných zakázek.

Je naléhavé, aby Evropa vypracovala komplexní řešení, která zlepší využívání zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, a to nejen ze strany vnitrostátních orgánů, ale také ze strany místních a regionálních orgánů.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. (RO) Především bych chtěl poblahopřát panu Harbourovi za zprávu, kterou sestavil, a to za způsob, jímž odráží práci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Přijetí této zprávy z vlastního podnětu sestavené panem Harbourem pomůže podpoře inovací v oblasti výzkumu a vývoje v Evropské unii. Musíme zhodnotit přínos, který získáme z politiky zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi. Veřejné zakázky jsou oblastí, která nabízí malým a středním podnikům vyhlídku obrovských příležitostí a zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je z hlediska přístupu jednodušší než velké veřejné zakázky.

Je třeba, abychom následovali příkladu USA a soustředili se více na zadávání zakázek v oblasti služeb výzkumu a vývoje. Musíme definovat přínosný nástroj předobchodní politiky, který podpoří inovační základnu EU. V současné domě nejsou společnosti, které vyvinuly produkt pro veřejný orgán, schopny znovu využít své objevy pro další případné zákazníky, což doplňuje finanční překážky k zadávání konkurenčních řešení. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi umožní vývoj inovačních řešení efektivních z hlediska nákladů.

 
  
  

– Zpráva: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písemně. − (SV) Rozhodli jsme se hlasovat proti zprávě paní Laperrouzeové, neboť jsme přesvědčeni, že je závěrečná zpráva nevyvážená a porušuje právo členských států rozhodovat, přejí-li si, či nepřejí, využívat a rozvíjet jadernou energetiku a investovat do ní. Podporujeme například obecný výzkum jaderné bezpečnosti, ale domníváme se, že v mnoha případech je zpráva příliš nakloněna jaderné energetice. Tato rozhodnutí je třeba přijímat na úrovni členských států.

Kromě toho obecně podporujeme investice do energetické infrastruktury, ale pochybujeme, že by měly být podporovány všechny projekty a investice, které zpravodaj uvádí. Raději bychom měli jasnější kritéria, abychom mohli takový postoj podpořit, zejména s ohledem na rozpravu o plynovou Nord Stream.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Především musí Evropa usilovat o to, aby svým členským státům pomohla v jejich úkolu hledání nalezišť ropy a zemního plynu. Je pravděpodobné, že má Malta zásoby fosilních paliv na mořském dně. Nemůže je však plně využít kvůli dělící hranici mezi ní a jejími severoafrickými sousedy. To by neměla být pouze dvoustranná otázka, nýbrž je i v  zájmu Evropy, aby usilovala o řešení jménem svého členského státu.

Opět čelní místo zaujímá otázka jaderné energetiky. Existují klady a zápory. Debata o jaderné energetice nikdy neskončí. Nikdo nemůže nebrat na vědomí možnost posoudit dodávky této energie.

Mám informace o tom, že Malta zvažuje význam energie vyráběné ve francouzských jaderných elektrárnách. Tato energie na dosah Malty by byla ve formě elektřiny a negativní aspekty spojené s jadernými elektrárnami nebudou problémem. Takto vyrobená elektřina bude levnější než energie z plynového potrubí na Sicílii. Malta nebude muset vynakládat finanční prostředky na stavbu elektrárny.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písemně. − Vítám přidělení finančních prostředků ve výši 100 milionů EUR, které tento týden schválila Evropská unie na podporu výstavby elektrické rozvodné sítě mezi východním pobřežím Irska a Walesem.

Tento nový projekt tvoří součást balíčku hospodářských pobídek ve výši 3,5 miliard EUR, který v Bruselu minulý týden oznámila Evropská komise. Usnadní výstavbu modernější energetické sítě, která plně zajistí bezpečnost budoucích dodávek energie do Irska.

Evropská unie se rovněž chystá finančně podporovat nové projekty v oblasti alternativních energií, což zahrnuje i odvětví větrné energie.

Jako člen Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí jsem byl svědkem narůstajícího sporu ohledně dodávek energie.

Všichni musíme vzít na vědomí, co se nyní již několik týdnů děje s dodávkami energie, které přes Ukrajinu přichází z Ruska do EU.

Skutečností je, že je třeba, abychom v EU ukončili naši absolutní závislost na dodávkách energie z Ruska. Je třeba, abychom rozvíjeli další energetická odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, pane předsedající. Hlasuju pro. Domnívám se, že druhy obnovitelné energie, jako jsou větrná a solární energie, vodní nebo geotermální energie, biomasa nebo mořské zdroje, jsou pro Evropskou unii potenciálně důležitými zdroji energie. Ty mohou usnadnit stabilizaci cen a zmírnit nárůst energetické závislosti.

Proto je velmi důležité stanovit evropskou energetickou politiku, jež umožní významný posun směrem k energetickým technologiím, které jsou účinnější a vypouštějí méně oxidu uhličitého a který pokryjí naši poptávku po energii. Bude-li v souladu s pokračujícím rozvojem obnovitelných zdrojů energie i nadále prioritou energetická účinnost a úspora energie, souhlasím s tím, že by mělo být možné splnit naše energetické požadavky za použití zdrojů s nízkými emisemi do roku 2050. Rovněž souhlasím se systematickým přístupem vycházejícím ze synergií mezi různými odvětvími. Stručně řečeno, dlouhodobé výzvy v oblasti energetiky a změny klimatu na evropské i celosvětové úrovni jsou výjimečnou příležitostí pro podporu nových podnikatelských modelů ve všech hospodářských odvětvích, což stimuluje inovace a podpoří ekologické podnikání.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Nemáme jednotnou evropskou energetickou politiku. Každý stát hájí své zájmy. Na elektrická propojení a širokopásmový internet bylo v EU přiděleno dalších 5 miliard EUR. To je historickým milníkem, protože poprvé v dějinách EU Evropská komise znovu projednala rozpočet a navrhla podobný projekt. To je zejména důležité pro Litvu, protože dosud nemá elektrické propojení ani se Švédskem, ani s Polskem a je energetickým ostrovem. Energetická propojení nepřináší příliš finančních zisků. Proto je důležité, aby podobné projekty financovaly fondy EU. Dnes nakupuje Litva zemní plyn za zhruba 500 USD, zatímco ostatní státy EU, které jsou od Ruska vzdálenější než Litva, platí za plyn méně. Získali bychom noho, kdybychom ukázali solidaritu a společně se ohradili proti cenám Gazpromu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písemně. − Tři hlavní cíle – zabezpečení dodávek a solidarita mezi členskými státy, boj proti změně klimatu: připomínám cíl „třikrát dvacet“ do roku 2020 a cíl snížení emisí skleníkových plynů o 50 až 70 % do roku 2050, a hospodářský růst EU: získat nejlepší ceny a současně se vyhnout jejich nestálosti – jsou nanejvýš důležité, pokud hovoříme o evropské energetické politice. Musíme projednat politiku ohledně decentralizace zdrojů energie a rovněž je třeba podporovat nové druhy obnovitelné energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), písemně. − Moji kolegové konzervativci ze Spojeného království a já vítáme tento strategický přístup k dodávkám energie obsažený ve zprávě paní Laperrouzeové o druhém strategickém přezkumu.

Hlasovali jsme proti odkazům na Lisabonskou smlouvu v souladu s naší dlouhodobou politikou odmítání této smlouvy. Ale protože ve zprávě nejsou žádné konkrétní odkazy na Lisabonskou smlouvu, proti kterým bychom mohli konkrétně hlasovat, rozhodli jsme se závěrečného hlasování zdržet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Laperrouzeové o strategické analýze energetické situace EU, protože uvádí, že by budoucí energetická politika EU měla zahrnovala strategické plány pro případy nouze, realizaci projektů zaměřených na diverzifikaci zdrojů dodávek a rovněž nové cíle v oblasti ochrany klimatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně.(PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, protože nesouhlasíme s mnoha návrhy, které obsahuje, neboť vždy vychází z volné hospodářské soutěže a liberalizace trhů ve strategických odvětvích, pro něž je zásadní existence veřejných politik a veřejného vlastnictví hlavních prostředků výroby energie.

Hlasovali jsme však pro několik návrhů. Například se rovněž obáváme o bezpečnost dodávek fosilních paliv, například ropy a zemního plynu, a prohlášení zpravodaje týkající se nepravděpodobnosti světové produkce přesahující 100 milionů barelů denně (v současné době 87 milionů), zatímco požadavky v roce 2030 se odhadují na 120 milionů barelů denně, a obáváme se rizika velké krize v následujícím desetiletí.

Rovněž souhlasíme s tím, že je třeba realizovat rozsáhlejší výzkum v oblasti energetiky, zejména pokud se týká přeměny jaderného odpadu a jaderné fúze.

Avšak oponujeme pokusům postavit ekonomické skupiny v Evropské unii do pozice síly podobné veřejným společnostem ze třetích zemí a použití této zprávy k obhajobě Lisabonské smlouvy a výzvám k její ratifikaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu paní Laperrouzeové o druhém strategickém přezkumu, přestože (podle mě) příliš straní jaderné energetice. Nepodporuji brzké uzavírání bezpečných jaderných elektráren, ale moje nadšení pro nové elektrárny je velmi omezené. V mém regionu, jihozápadní Anglii, existuje možnost výstavby přílivové přehrady přes řeku Severn, která by mohla, s výrazně nižší možností poškození životního prostředí, dosáhnout výkonu dvou jaderných elektráren a ekologicky zabezpečit 5 % energetické spotřeby Spojeného království.

Hlasoval jsem rovněž pro pozměňovací návrh 22 skupiny Zelených konstatující zpoždění a nárůst nákladů s ohledem na projekt jaderné fúze ITER. Nepodporoval jsem umístění tohoto společného projektu v Evropě, protože hostitel platí nepřiměřenou část celkového rozpočtu. Proto jsem podporoval, aby byl tento bílý slon umístěn v Japonsku, které o něj stálo. Dříve než se očekávalo, ukázalo se, že jsem měl pravdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Každý ví, že pro členské státy představuje energetika obrovskou výzvu. Úspory energie, zvýšená energetická účinnost, výzkum reálné obnovitelné energie a nové technologie dopravy a diverzifikace dodávek jsou všechno známými způsoby ke snížení závislosti členských států. Nezpochybňujeme potřebu určité spolupráce, ani organizace, na mezivládní úrovni pro zabezpečení solidarity mezi státy.

Ve skutečnosti však ze zprávy vyplývá, že návrh energetické strategie a zabezpečení dodávek je mnohem méně důležitý než zavedení jednotné energetické politiky nebo vytvoření jednotné sítě plynu a elektřiny pod dohledem jednotného evropského regulačního orgánu pro každé odvětví. Nyní se výběr, potřeby, možnosti a kapacity jednotlivých států velmi liší.

Tato citlivá otázka má skutečně strategický význam a jako taková by měla být ponechána na suverénním rozhodnutí jednotlivých států, které ho učiní v souladu se svými zájmy. Cílem je přesto znovu posílení pravomocí bruselské byrokracie. Víme, že tomu musíme poděkovat za mnoho problémů, kterým čelíme, a to od prudkého nárůstu cen elektřiny až po pravidelné přerušování dodávek proudu.

Proto jsme hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), písemně. (FR) Zpráva znovu navrhuje jadernou možnost, přestože tato energie není konkurenceschopná uran se získává v nebezpečných podmínkách, v nichž existuje etnická diskriminace a má nepřijatelné zdravotní dopady.

Kvůli globálnímu oteplování nemůže být uhlí považováno za „přechodný prvek“.

Jsem přesvědčena, že „diverzifikace energetických zdrojů EU“ souvisí s využitím zdrojů fosilních paliv v oblasti kaspického moře. Plynová a ropná pole v kašaganské oblasti vytváří tlak na obyvatele a jejich přírodní zdroje: těžba ropy bohaté na sulfidy ohrožuje zdraví obyvatel a biologickou rozmanitost.

Diverzifikace dodávek energie předpokládá existenci plynovodů a ropovodů pro dopravu zdrojů do EU. Projekty TBC a Nabucco ovlivňují politickou stabilitu našich sousedů. Nesmíme dovolit, aby naše energetické potřeby ohrožovaly jejich stabilitu. Obyvatelé Jižního Kavkazu musí mít hospodářský a sociální prospěch z těžby energetických zdrojů na jejich území.

Výroba solární energie v Africe pro naše potřeby musí být patřičně odměněna.

Proč se v této zprávě neuvádí, že obnovitelná energie a energetické úspory jsou odpovědí do budoucna? Hlasuji proti této zprávě v současném stavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. (LT) Aby se zajistilo zabezpečení dodávek energie do EU, musí v EU existovat společný trh s energií, do nějž budou začleněny všechny členské státy Společenství, zejména Pobaltí. Závislost zemí tohoto regionu na Rusku jakožto jediném dodavateli energie brání zabezpečení dodávek energie, a to nejen pro tyto země, ale pro celé Společenství. Proto je nezbytné umožnit napojení pobaltských zemí na sítě EU prostřednictvím prioritních a dostatečně financovaných projektů EU. Diverzifikace zdrojů a dodavatelů energie nemůže být záležitostí členských zemí. O tom musí být rozhodnuto na úrovni EU. Proto zejména podporuji zpravodajku v případech, kdy naléhavě žádá Komisi „aby připravila evropský strategický plán, kterým se stanoví dlouhodobé investice určené k uspokojení potřeb budoucí výroby elektrické energie a konkrétní pokyny pro investice v oblasti jaderné energetiky“. Protože finanční krize zasáhla obzvláště silně odvětví stavebnictví, a to i v Litvě, požadavek zpravodajky na „zvýšení úsilí k vyřešení problému konečného nakládání se všemi druhy radioaktivního odpadu, a zejména velmi radioaktivního odpadu“ je obzvláště důležitý kvůli uzavření jaderné elektrárny Ignalina.

Dohody o partnerství a spolupráci (zejména s Ruskem) musí být prostředkem zajištění zájmů všech členských států EU, a tyto členské státy musí při jednání s dodavateli energie ze třetích zemí dodržovat zásady solidarity a jednoty. V době rychlé globalizace bude silná a konkurenceschopná pouze jednotná Evropa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Otázka zabezpečení dodávek energie v Evropské unii je pravidelně se opakující problém, jenž se čím dál více stává důležitější, a přitom je zcela zřejmé, že má hluboké, nevyřešené kořeny. Nedávná plynová krize, že zcela nezbytně potřebné, aby členská státy spojily své síly na úrovni Společenství a prokázaly solidaritu jak v krizových situacích, tak při navrhování a uplatňování společných řešení, která budou vzájemně přínosná.

Rumunsko leží na východní hranici EU a zná rizika i přínosy spojené se svou geostrategickou polohou. Proto Rumunsko podporuje jednak výstavbu alternativních přepravních tras, zejména plynovodu Nabucco, a jednak proces ujasnění a posílení vztahů s Ruskem, které je významným aktérem na mezinárodní scéně, a to nejen v tomto komplikovaném odvětví zahrnujícím dodávky zdrojů energie.

Proto musí být doporučení zpravodaje týkající se jihoevropského koridoru, zejména plynovodu Nabucco, a propojení rozvodných sítí plynu a elektřiny vedoucích v jihovýchodní Evropě ze severu na jih co nejrychleji projednána a realizována.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Plynová krize, kterou jsme právě prožili, znovu jasně ukázala, jak jsou pro EU důležité bezpečné, spolehlivé a levné dodávky energie. Je znepokojující, že je jaderná energie náhle podporována jako „klimaticky šetrná“ součást energetické debaty a že reaktory na konci své životnosti, které dostaly při vyřazování miliony na subvencích, jsou v současné době opět náhle uváděny do provozu. To je pravděpodobně důsledkem skutečnosti, že EU ignorovala spor o plyn a nechala východní členské státy na holičkách. To je poučení pro budoucnost. Musíme snížit naši spotřebu energie, přestože kritici pochybují, povede-li k tomu povinné zavedení nízkoenergetických žárovek, a musíme prosazovat využívání alternativních zdrojů energie. Ale kvůli tomu, že je rozpočet zaměřen na jadernou energii, nikdy k tomu nedojde a nové technologie se dostanou na okraj zájmu.

Přestože je projednávání bezpečnosti dodávek energie v EU důležité, nesmí vyústit v podporu přístupu Turecka k EU z důvodů energetické politiky. I když se Turecko členem nestane, bude stále možné, aby plánovaný ropovod přes Turecko vedl, a bude stále možné provádět projekty v oblasti plynové infrastruktury.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), písemně. (IT) Velmi jsem ocenil práci paní Laperrouzeové, proto jsem hlasoval pro přijetí této zprávy. Pouze doufám, že myšlenky a údaje, které ve své zprávě uvedla, Komise dostatečně posoudí a vyloží je nejpozitivnějším a nejširším způsobem.

Proto doufám, že nebudou kladeny překážky co nejrychlejšímu určení infrastrukturních projektů a že budou posouzeny výlučně podle doby výstavby, finanční struktury, dostupných zdrojů a vztahu mezi veřejnou podporou a soukromým závazkem.

V této souvislosti předložení návrhů Komise na plán evropské hospodářské obnovy a související plán finanční podpory určitých projektů zanedbává oblast Středomoří tím, že vylučuje plynovod mezi Alžírskem, Sardinií a Itálií (včetně úseku v Itálii) z vysoce prioritních evropských projektů.

Stále doufám, že v rámci snahy o diverzifikaci zdrojů dodávek a jejich tras můžeme učinit velký pokrok a využít nových příležitostí pustit se do budování infrastruktury tam, kde chybí.

Doufám, že mechanismy solidarity nezpůsobí narušení trhu nebo nezpůsobí nadměrně obtížné postupy. Doufám, že energetická charta bude společně s rozšířením Energetického společenství schopna hrát zásadní úlohu, zejména pokud se týká vztahu k tranzitním zemím a včetně oblasti obnovitelných zdrojů energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně.(PT) Kontext, v němž se projednává dlouhodobá strategie, má zásadní vliv na výsledky analýz a obsah návrhů. Rozprava o strategickém energetickém přezkumu není výjimkou. V tomto kontextu se však opakují ukazatele naznačující, že se jedná o problém stálejší než jen přechodný. Tyto ukazatele zahrnují energetickou závislost (buď na Rusku, nebo na hlavních zemích produkujících ropu) a její důsledky, růst cen energie, buď kvůli nárůstu globální poptávky, nebo kvůli snížené kupní síle států procházejících závažnou hospodářskou krizí, a na různých úrovních environmentální dopady stále se zvyšující spotřeby energie, což zřejmě nezvrátí ani hospodářská krize. Tyto faktore společně dokládají, že je třeba vytvořit strategický přístup vycházející z nižší závislosti, a tím větší rozmanitosti (u dodavatelů i ve spotřebě energie), vyšší účinnosti, trvalého výzkumu alternativní energie, vyšší integrace a současně z rozvoje výrobních kapacit na místní úrovni – konkrétně těch, jež využívají alternativní zdroje. Jedná se o obrovskou výzvu, ale je to strategická otázka, kterou nemůžeme ignorovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Laperrouzeové o Druhém strategickém přezkumu energetické politiky. Souhlasím s tím, že potřebujeme vytvořit skutečný základ budoucí evropské energetické politiky zaměřené na sledování cílů zabezpečení dodávek, boje proti změně klimatu a hospodářského růstu Evropské unie.

Stejně jako zpravodajka zdůrazňuji význam vytvoření instituce evropského fondu, který bude zajišťovat nekomerční rizika určitých projektů výroby a dopravy energie určené Evropě, aby se tak podnítily investice do všech sítí.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − EU má ambiciózní plány vytvořené tak, aby odpovídaly riziku, že budou zdroje postupně omezeny, jak bude obyvatelstvo celého světa potřebovat stále více energie. Reakce spočívající v zachování stávajícího zabezpečení dodávek a rozvoji účinné bezuhlíkové energetiky se navzájem nevylučují.

Bezpečnost našeho životního prostředí a zabránění energetické chudobě mezi lidmi, zejména těmi, kteří žijí na jihovýchodě Anglie a mají nízké příjmy, jsou stejně důležité cíle.

Proto podporuji pro dodávky energie do EU kombinaci technologických řešení. I když uznávám nezbytnou opatrnost vůči jadernému odvětví, pokud se týká bezpečnosti, jsem přesvědčen, že nabízí určitou jistotu: pokud bychom nyní tento proces zanedbali, bylo by to katastrofou pro mnoho mých voličů s nižšími příjmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Zpráva o Druhém strategickém přezkumu energetické politiky příliš nepřispívá k soudržnosti. Podle mého názoru by měl závazek vytvoření energeticky účinné ekonomiky obdržet v rámci evropské energetické politiky nejvyšší prioritu. Omezení spotřeby energie by mělo mít absolutní prioritu, aby bylo dosaženo cílů týkajících se změny klimatu, udržitelného rozvoje, inovace, tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti. Takový přístup je velmi účinným a levným způsobem zajištění trvalých dodávek energie. Jak již bylo uvedeno, vytváří velký počet pracovních míst pro kvalifikované I nekvalifikované pracovníky.

Evropská energetická politika se musí s ohledem na budoucnost zabývat změnou způsobu spotřeby i výroby energie. Je třeba, aby decentralizované energetické systémy byly kombinovány s rozsáhlými zdroji obnovitelné energie. Kromě energetické účinnosti jsou klíčová také opatření pro úsporu energie. Ve stavebnictví bychom proto měli klást důraz na izolaci a ostatní opatření. V této zprávě se příliš nadhodnocuje význam jaderné energie. Může uspokojit třetinu celkové poptávky po elektřině, avšak pouze 6 % celkové poptávky po energii. V této souvislosti bych rád připomněl, že stále neexistuje udržitelné řešení problému (vysoce) radioaktivního odpadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Energetická nezávislost v Evropě si zaslouží přednostnější postavení v rámci politické agendy. Rovněž jsou důležité srozumitelné definice týkající se energetické chudoby platné v celé Evropské unii. Dále je vyžadováno více společného myšlení ohledně způsobů, jak využít ekologické ekonomiky pro pomoc v současné finanční krizi prostřednictvím vytváření pracovních míst a také pro energetickou nezávislost EU, jíž potřebujeme. Musí být projednány investice do energetické rozvodné sítě EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písemně. (PL) Zpráva paní Lapperouzeová o Druhém strategickém přezkumu energetické politiky obsahuje bod, v němž se obhajuje výstavba ropovodu South Stream. Jedná se o sesterský projekt ropovodu Nord Stream je zaměřen na úplné znemožnění realizace projektu Nabucco. Ropovod South Stream posiluje úlohu Ruska v oblasti dodávek zdrojů energie, a proto tento projekt nelze považovat za příspěvek k diverzifikaci v této oblasti.

 
  
  

– Zpráva: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh and Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) Jsme velmi kritičtí ke zprávě paní Záborské a zamýšlíme hlasovat proti ní, neboť se domníváme, že je vůči ženám velmi nepřátelská. Ženy by měly namísto zaměstnání pečovat o domov, děti a starší osoby. Naštěstí jsme nemuseli hlasovat proti usnesení, protože bylo přijato pozměňující usnesení skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance.

I přesto, že jsme se nakonec rozhodli usnesení podpořit, jsou v něm obsaženy věci, s nimiž nesouhlasíme, nebo o kterých pochybujeme, a proto nebylo jasné, jak bychom měli hlasovat.

Jako švédští sociální demokraté se domníváme, že právo na práci by se mělo vztahovat na všechny. Proto musí společnost rovněž poskytovat nástroje a podmínky, které by umožnily ženám chodit do práce, tedy něco, co je podmínkou jejich emancipace. Kvalitně rozvinutá péče o děti a péče o straší osoby je jednou z nejdůležitějších podmínek nezbytných proto, aby mohly do práce chodit i ženy. Samozřejmě musí existovat mezigenerační solidarita, ale tato solidarita nesmí být zajištěna tak, že budou ženy nuceny, aby zůstávaly doma a staraly se o starší osoby a děti.

Avšak jsme přesvědčeni, že usnesení přijaté většinou vysílá jasný vzkaz českému předsednictví, aby prokázalo, že cíl postavit péči o děti a starší osoby vykonávanou doma na úroveň rovnocennou se zaměstnáním je jak zastaralé, tak velmi nepřátelské vůči ženám.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písemně. − Moji kolegové konzervativci ze Spojeného království i já podporujeme několik obecných zásad navržených v této zprávě, včetně podpory pečovatelů, rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem a rodičovské dovolené.

Avšak s ohledem na určité zmínky v této zprávě, zejména týkající se směrnice o pracovní době, jsme se rozhodli zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Je skutečností, že se v Lisabonské strategii pojem „práce“ týká řádného výdělečného zaměstnání. Pojem „práce“ musí být vykládán šířeji. Existují činnosti vykonávané ženami i muži, které se nepovažují za formální výdělečné zaměstnání, ale nedá se popřít, že se jedná o práci. Například dobrovolné, domácí a rodinné práce jsou všechno rozdílné aspekty tohoto pojetí, ale nespadají do tradiční definice výdělečného zaměstnání.

Definice práce je v současnosti zaměřena příliš ekonomicky. Mnoho žen i mužů vykonává péči o závislé osob, a přesto je nehledě k tomu výsledek jejich práce ignorován statistickými pracovníky v oblasti zaměstnanosti. Podle mého názoru je domácí práce produkcí domácností a měla by tvořit významnou část statistik týkajících se hospodářského výkonu země.

To se však nezohledňuje při výpočtu zboží a služeb, které tvoří HDP země. Výsledkem je, že ženy, které jsou odpovědné za větší část produkce domácností, jsou ohledně svých příjmů podhodnoceny. Vzhledem k hodinám odpracovaným v domácí produkci musíme akceptovat, že by to mělo být zohledněno při výpočtu celkové produkce země.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. (PL) Hlasoval jsem pro zprávu paní Záborské. Jsem přesvědčen, že zejména ženy řídící domácnost a vychovávající děti by neměly čelit diskriminaci na pracovním trhu. Řízení domácnosti a výchova dětí jsou práce, které nejsou příliš vidět. Nemají prestiž, přesto tato prácí souží prospěchu celé společnosti. V Polsku je šest milionů žen v domácnosti. Proto by měla EU definovat pojem práce tak, aby pamatoval na řadu úlev prospěšných ženám, které pozastavily svou profesní kariéru, ženám, které se věnují svým rodinám, a rovněž ženám, jež se o své rodiny starají a současně vykonávají svou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) V Evropě je míra zaměstnanosti žen pečujících o děti pouze 62,4 %, zatímco u mužů je to 91,4 %. Kromě toho tvoří 76,5 % pracovníků na částečný úvazek ženy. Nevhodné služby, nízké mzdy, pozdní začlenění na pracovním trhu, zdlouhavé postupy týkající se práce na dobu určitou a nedostatečné pobídky pro mladé páry – to jsou některé z důvodů, proč se mladí lidé rozhodují mít svatbu a děti později. Naléhavě žádám členské státy, aby učinily opatření k tomu, že mateřská dovolená nebude proplácena čistě zaměstnavatelem, ale rovněž společností, což poskytne rodičům více příležitostí k pružné práci a institucím péče o děti více příležitostí pro pružnou pracovní dobu, takže ženy i muži budou mít možnost lépe sladit svůj pracovní a rodinný život.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která je zaměřena na různé aspekty přímé a nepřímé diskriminace žen a mužů odpovědných za péči o závislé osoby. Argumentuji tím, že lepší porozumění vztahu mezi zaměstnáním (placenou prácí) a rodinnými povinnostmi (neplacenou prácí) je zásadní pro zvýšení ekonomické nezávislostí žen a v důsledku rovnosti mezi ženami a muži.

Nevýdělečné zaměstnání žen a mužů, kteří například vychovávají děti a v domácnosti pečují o starší osoby, a tím poskytují mezigenerační solidaritu a práci pro obecný prospěch, není dosud z ekonomického hlediska považováno za práci.

Zpráva žádá členské státy, aby přijaly opatření zaměřená na uznání nejen forem výdělečného zaměstnání, ale rovněž na uznání dalších forem, například dobrovolné práce, práce v domácnostech a v rámci rodiny, a aby posoudily možnosti jejich začlenění do systému národních účtů členských států a její dopad na HDP.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Poslankyně Evropského parlamentu Záborská představila zprávu, která předkládá definici „práce“, jež zahrnuje nevýdělečnou a neformální činnost, což rozšiřuje uznání netržní a nevýdělečné práce. Přes rozšíření této práce ve všech členských státech statistická hodnocení „pracovní síly“ to takřka neberou v úvahu a tato práce je nedostatečně analyzována, málo oceňována a není uznávána. Jakákoliv činnost matek „na plný úvazek” musí být minimálně ohodnocena pro účely příspěvků sociálního pojištění.

Hlasovala jsem pro tuto zprávu i přes určité pochybnosti a obavy ohledně jejího celkového směřování.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně.(PT) Hlasovali jsme pro tento alternativní postoj předložený skupinou Zelených / Evropské svobodné aliance, i když existují určité části, s nimiž tak úplně nesouhlasíme, neboť vylepšují návrh zpravodajky.

To je oblast, pro níž jsou klíčové veřejné politiky skutečně související s dosažením rovnosti mezi ženami a muži. Je zásadní, aby existovaly veřejné služby a aby měl každý přístup k vysoce kvalitním službám, bez ohledu na finanční situaci a pohlaví a aniž by byl jakkoliv diskriminován. To vyžaduje státní veřejné zdravotní služby, které budou bezplatné, nebo především bezplatné, a kvalitní bezplatné veřejné vzdělání pro všechny.

Je rovněž zásadní vytvořit a zachovat dostatečně kvalitní, finančně dostupná zdravotnická zařízení, jejichž otevírací doba bude vyhovovat potřebám rodičů s dětmi, a také dostatečně kvalitní a finančně dostupná pečovatelská zařízení pro starší a závislé osoby. To vše je nutné pro zajištění lepších životních podmínek obecné veřejnosti a usnadnění přístupu žen na pracovní trh a k placené práci, aby se tak mohly stát ekonomicky nezávislé, což je základní podmínkou jejich emancipace.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Vysvětlení důvodů paní Záborské ukazuje, že cílem její zprávy je vhodné sociální a ekonomické uznán určitých činností, které nemohou být označeny jako součást „formálního pracovního trhu“. Stručně a jasně řečeno, hovoříme především o výchově dětí a o péči o starší a závislé osoby v našich stárnoucích společnostech. Bylo to potřeba sdělit, protože to není zprvu zjevné, ani v názvu zprávy, který hovoří o diskriminaci, ani tomu tak nebylo v prvním čtení textu, který je formulován občas podivným stylem.

Konečně text hovoří právě o uznání ze strany společnosti, o zahrnutí vytváření bohatství všech, jakkoliv neviditelného, do vnitrostátních údajů, o svobodné volbě a také o zaručení práv jednotlivce týkajících se sociálního zabezpečení a důchodů těm osobám, které si namísto kariéry zvolily, že se budou věnovat svým rodinám.

Je však smutné, že paní Záborská nepřenesla své myšlenky do závěru a zapomněla na jediné opatření, jež by jako jediné umožnilo svobodnou volbu a navýšení porodnosti bez finančních omezení, tedy rodičovské mzdy, které již roky obhajuje Front National.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasoval jsem pro zprávu paní Záborské o zastavení diskriminace.

Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli rovnosti mezi ženami a muži.

Na jedné straně se muži musí více zapojit do práce v domácnostech a péče o děti, a na straně druhé musí mít ženy možnost budovat zcela nezávislou kariéru. Avšak je důležité, abychom nikdy neztratili ze zřetele dobré životní podmínky dětí a vybudovali vhodná a dostupná zařízení péče o děti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Rovnost a rovné zacházení na pracovním trhu, a rovněž jinde, bezpochyby náleží k demokracii. V tomto ohledu má zpravodajka samozřejmě pravdu.

Jako obvykle se však stává, že opatření navržená pro nápravu našich selhání v oblasti lidských práv a demokracie podporují nárůst politické moci EU a výdaje členských států. To vždy končí útokem na subsidiaritu. V praxi tato zpráva navrhuje, že by EU měla převzít odpovědnost členských států v oblasti sociální politiky a právních předpisů úzce souvisejících s politikou v oblasti trhu práce. Ve zprávě jsou rovněž zmínky otevírající cestu společné daňové politice. To vše jsou příklady poltických otázek, nad nimiž by samotné členské státy neměly mít kontrolu.

Přes několik dobrých záměrů, jsem se tedy rozhodl, že budu hlasovat proti zprávě z vlastního podnětu i alternativnímu návrhu usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), písemně. (DE) Zpráva paní Záborské objasňuje, že pro ženy rozhodnutí, dali pracovat, či nikoliv, představuje volbu mezi dvěma nerovnými alternativami.

Podporuji, aby byla práce, kterou v domácnosti vykonávají ženy i muži, včetně domácích prací, výchovy dětí a péče o starší a zdravotně postižené příbuzné, více uznávána lépe odměňována. Ekonomika domácností si zaslouží důležitější úlohu, než se jí v současné době přisuzuje. K tomuto závazku musí být přihlédnuto zejména v rámci vnitrostátních politikách v oblasti sociálního zabezpečení a důchodů.

Je správné, že byl vznesen požadavek na „mezigenerační solidaritu“. Podporujeme sociální odpovědnost vůči starším osobám a nedovolíme, aby byly celé skupiny diskriminovány a vyloučeny. Hodnota tohoto integračního úsilí činí skoro jednu třetinu národního příjmu Německa. Tento příklad by se měl v celé Evropě stát přijímaným přístupem.

Rovněž je třeba, abychom uznali příspěvek osob starších padesáti let ke společnému blahobytu. Mladší důchodci se nyní nachází v obtížné situaci, protože ukončili zaměstnání příliš brzy, obvykle proto, že k tomu byli donuceni. Potřebujeme více pracovních míst vhodných pro starší osoby. Jejich zkušenosti, jejich podrobné znalosti a jejich připravenost zkoušet nové věci je na pracovním trhu staví do dobré pozice.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která je přínosem pro práva pracovníků v oblasti rodičovské a pečovatelské dovolené a obsahuje požadavek nediskriminace pečovatelů a větší uznání práce, kterou vykonávají.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Namísto stanovení kvót, které mohou snadno vzbuzovat pocity závisti a odporu, by bylo vhodnější podporovat mladé ženy ve výběru vzdělání a plánování kariéry, aby se předešlo zaměření na ženská povolání. Zvolí-li si žena jistotu práce v kolektivu nebo v rámci rodiny namísto samostatné stresující řídící úlohy, musíme to přijmout. Stejná odměna za stejnou práci tu měla být již dlouho. Pokud nebude uplatňována, pak všechny pokusy poskytnout otcovskou nebo rodičovskou dovolenou selžou kvůli finančním důvodům.

Rodičům samoživitelům hrozí chudoba především a je na společnosti, aby v tomto ohledu prokázala větší solidaritu. Dalším problémem je, že práce vykonávaná ženami, například práce v domácnosti, výchova dětí nebo péče o příbuzné, často není považována za řádné zaměstnání. To musíme změnit. Chceme-li, aby rodinný způsob života pokračoval, musíme zavést pracovní dobu příznivou rodině, ale EU se tomu brání. Není možné pouze požadovat mezigenerační solidaritu. Musíme ji uvést do praxe. Tato zpráva se jeví jako krok správným směrem, což je důvod proč jsem pro ni hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro návrh usnesení skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance, jež je alternativou ke zprávě paní Záborské a lépe řeší aktuální problémy, které stále přetrvávají s ohledem na rovnost mezi ženami a muži, uznání změn v modelu rodiny, sladění pracovního a rodinného života a pozitivních opatření pro akci, což jsme my, socialisté, vždy podporovali.

Nemůžeme se stále držet stereotypů, ani řešit naše ekonomické obtíže nucením žen, aby zůstaly doma a staraly se o starší osoby a děti, jak se tvrdí v text paní Záborské, který představuje ženy jako „potenciální matky“, které plodí děti a uvádí je do života a vychovávají je především s otci.

Svým hlasováním rovněž chci vyslat jasný vzkaz českému předsednictví, které, jak uvedlo ve svém programu na šest měsíců, rovněž zamýšlí podporovat vnímání ženy jako pečovatelky a pobízet mnohé ženy k tomu, aby se vzdaly své kariéry a staraly se o své rodiny. Mám dojem, že české předsednictví dobře nerozumí celému smyslu pojmu „rovnost mezi ženami a muži“. Doufám, že to předsednictví během šesti měsíců vysvětlíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasuji pro zprávu paní Záborské týkající se mezigenerační solidarity. Domnívám se, že pojetí „práce“ v současné době vyjadřovaný Evropskou unií přiměřeně nepokrývá všechny kategorie. Diskriminace žen nebo mužů, kteří se svobodně rozhodli pomáhat osobám, jež se o sebe nemohou postarat samy, nebo vychovávat budoucí generace, je v současné době zastaralá a staromódní.

I proto souhlasím se zpravodajkou, když tvrdí, že zásadní potřebou je vytvoření udržitelného pojetí práce a uznání neplacené práce vykonávané ženy a muži za účelem mezigenerační solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Zpráva o zákazu diskriminace na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě byla dnes přijata na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Mezigenerační solidarita je jedním ze strukturálních a klíčových řešení evropského sociálního modelu. Členské státy mají povinnost přijmout opatření, která odstraní překážky bránící ženám v přístupu na pracovní trh za stejných podmínek jako mají muži. Ve spolupráce se členskými státy a sociálními partnery by měla Evropská komise provést přezkum politických strategií zaměřených na sladění rodinného a profesního života.

Ukazatele zaměstnanosti žen potvrzují, že v mnoha aspektech zaměstnání existují výrazné rozdíly mezi ženami a muži, pokud se týká sladění rodinného a pracovního života. Podle Lisabonské strategie mají členské státy povinnost nalézt pracovní místo 60 % žen schopným pracovat.

Komise by měla předložit své stanoviska k nové směrnici týkající se konkrétních práv a ochrany v oblasti sladění pracovního a rodinného života v rodinách, jejichž někteří členové vyžadují péči. Myslím tím například rodiny s dětmi, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. (SK) Zpráva z vlastní podnětu hovoří o zlepšení současné situace v oceňování práce žen v rámci mezigenerační solidarity – péče o děti, o starší osoby a o závislé osoby v rodině. Zpráva, kterou jsem představila, byla skutečně revoluční, protože to bylo poprvé, kdy parlamentní iniciativa žádala uznání „neviditelné“ práce žen ve vnitrostátním finančním systému a v hrubém domácím produktu.

Zpráva byla jednomyslně přijata ve Výboru pro práva žen. Ani skupina Zelených nehlasovala proti. Dnes právě títo kolegové předložili alternativní usnesení, aniž by dopředu navrhli jakoukoliv konzultaci. Pro alternativní usnesení hlasovalo celé levicové spektrum Evropského parlamentu. Vyvozuji z toho dva závěry. První – levice ukázala, že nerespektuje práci Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, jejíž význam navenek deklaruje. Zadruhé – levice zpochybnila otázku rovnosti a zákazu diskriminace mezi ženami a muži, a tím navodila podezření, že jí tato otázka slouží jen jako mediální ozdoba.

Hlasovala jsem proti usnesení. Bylo určitým krokem nesprávným směrem. I když obsahuje body z mé původní zprávy, ukazuje, že levice nerespektuje práci milionů žen v celé EU. Autoři usnesení ukázali, že zůstávají uzavřeni do starých ideologií, které v současné době ztratily svoje opodstatnění. Kromě toho usnesení bezprecedentně zpochybňuje české předsednictví jen proto, že navrhlo diskutovat o barcelonských cílech.

 
  
  

– Zpráva: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, pane předsedající. Hlasoval jsem pro. Velmi se obávám, že dětská pornografie na internetu je jevem, který se šíří stále rychleji, a zejména postihuje stále mladší děti. Sexuální vykořisťování nezletilých a dětské pornografie závažně porušují lidská práva.

Proto považuji za důležité zintenzívnit v rámci mezinárodní spolupráce přijímání opatření pro filtrování a uzavírání internetových stránek obsahujících dětskou pornografii, takže poskytovatelé internetových služeb budou povinni tyto kriminální internetové stránky blokovat.

Avšak nehledě na skutečnost, že právní systémy členských států stanoví postihy a docela vysokou úroveň ochrany před sexuálním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním dětí a dětskou pornografií, musíme rovněž s ohledem na trvalý rozvoj nových technologií, zejména internetu, a využívání nových forem on-line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití ze strany pedofilů zvýšit úroveň ochrany dětí.

Stručně řečeno musíme vypracovat informační kampaně určené rodičům a nezletilým osobám, které se budou týkat nebezpečí dětské pornografie na internetu, zejména rizika sexuálního vykořisťování v chatovacích místnostech a na internetových fórech.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. (PL) Hlasoval jsem pro projednávanou zprávu a rád bych paní Angelilliové poblahopřál za to, jak se zhostila tohoto obtížného, ale rovněž důležitého, tématu. Dětská pornografie je stále se zvětšujícím globálním problémem. Na mezinárodní úrovni je k boji proti ní třeba vyvinout veškeré úsilí. Policejní síly různých členských států by si měly co nejvíce vyměňovat informace a měly by co nejvíce spolupracovat za účelem zabránění mnoha trestným činům tohoto druhu. Rovněž bych rád zdůraznil, že je třeba vypracovat nové metody pomoci dětem, které se staly oběťmi pedofilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Podle mého názoru by všechny členské státy měly uzákonit všechny sexuální vztahy s nezletilými osobami do 18 let za použití síly, násilí nebo hrozeb jako trestné činy. Zjevné využívání důvěry dětí za využití autority proti nim nebo za účelem jejich ovlivnění, včetně kruhu rodiny, a zneužívání jejich situace, zejména duševního nebo tělesného postižení, by se mělo rovněž stát trestným činem.

Členské státy EU by měly po poskytovatelích internetových služeb požadovat, aby blokovali přístup k internetovým stránkám propagujícím sex s dětmi, a banky a další společnosti vydávající kreditní karty by měly blokovat platby na internetových stránkách s dětskou pornografií.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože souhlasím s tím, že je třeba, aby členské státy „kriminalizovaly všechny druhy pohlavního zneužívání dětí“, včetně on-line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití.

Odsouzení pachatelé sexuálních trestných činu nesmí mít přístup k dětem prostřednictvím zaměstnání nebo dobrovolné činnosti zahrnující pravidelný styk s dětmi. Členské státy mají povinnost zajistit, že uchazeči o určitá pracovní místa, na nichž se pracuje s dětmi, podstoupí kontrolu trestního rejstříku, což zahrnuje stanovení jasných pravidel a pokynů pro zaměstnavatele týkající se jejich povinností v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − EU často usiluje o přijetí společných opatření tam, kde by bylo lepší nechat tyto záležitosti na členských státech. V tomto případě jsem však přesvědčen, že bychom měli učinit výjimku a jednat společně.

Metla dětské pornografie a pohlavního zneužívání dětí je závažnou nákazou naší společnosti, která ničí životy těch nejranitelnější, kteří si zaslouží ochranu.

Vzhledem k povaze EU a volnému pohybu osob je velmi důležité, abychom využívali různých prostředků, jimiž disponujeme, pro boj proti těmto hnusným trestným činům, kdekoliv se objeví. Zejména je důležitá koordinace a aktualizace informací o pachatelích trestných činů.

Musíme rovněž zlepšit spolupráci se třetími zeměmi, aby mohli být podle potřeby identifikováni, zastaveni, trestně stíháni a vydáni občané EU, kteří cestují za hranice EU, aby páchali sexuální trestné činy na dětech. Globální úloha EU nabízí významnou možnost propagovat naše hodnoty v zemích a regionech, kde jsou práva dětí chráněna méně.

Proto hlasuji pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. − (SV) Delegace švédských konzervativců v Evropském parlamentu dnes hlasovala o zprávě (A6-0012/2009) paní Angelilliové (skupina Unie pro Evropu národů, Itálie) o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Boj proti šíření dětské pornografie musí být prioritou. V tomto ohledu musí velmi důležitou úlohu hrát v různých oblastech evropská spolupráce. Proto jsme my, konzervativci, hlasovali pro tuto zprávu.

Současně bychom však chtěli poukázat na to, že nesdílíme názor zpravodaje týkající se dvou z mnoha návrhů, které byly předloženy. Na rozdíl od zpravodaje nejsme přesvědčeni, že bychom měli slevit z přísného zachování důvěrnosti, kterou jsou vázány určitá povolání, například právníci, duchovní a psychologové.

Jsme rovněž přesvědčeni, že bude velmi obtížné pohnat k odpovědnosti vlastníka internetové stránky za všechny diskuse, které se na ní konají, včetně soukromých konverzací v uzavřených místnostech. Nehledě na cíl je nepřiměřené požadovat, aby vlastníci internetových stránek sledovali všechny soukromé konverzace, které jsou zde vedeny, aby byli podle tohoto návrhu schopni zajistit úplný soulad této stránky s právními předpisy. Namísto toho se musíme zaměřit na jiné, účinnější metody boje proti sítím šířícím dětskou pornografii, které nebudou mít tak závažné důsledky pro integritu běžných uživatelů internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Angelilliové, protože jsem přesvědčen, že ochrana práv dětí musí být prioritou EU a jejích členských států. Boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii musí být modernizován tak, aby zohledňoval rozvoj nových technologií, zejména internetu, a rovněž určité nové druhy on.line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití ze strany pedofilů.

Domnívám se, že se instituce EU a členských států musí zaměřit především na zvýšení institucionální kapacity pro boj proti těmto trestným činům.

Protože tyto trestné činy neznají hranice, musí EU vybudovat přechodnou síť určenou pro boj proti nim. V tomto ohledu podporuji myšlenku, že EUROPOL vytvoří zvláštní jednotku pro boj proti dětské pornografii a dětské prostituci, jež se bude skládat z odborníků vyškolených v konkrétních otázkách. Tato jednotka musí s příslušnou odborností účinně spolupracovat s policejními orgány členských států i třetích zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Zcela podporuji zprávu z vlastního podnětu poslankyně Evropského parlamentu paní Angelilliové a její doporučení Radě o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Předchozí společné postoje nejsou dosud uplatňovány ve všech členských státech, zatímco ohrožení bezpečnosti dětí technologickým pokrokem nadále roste. Tato zpráva by měla aktualizovat a posílit stávající opatření pro boj proti tomuto odpornému chování a pro jejich definování jakožto trestných činů postižitelných podle práva. Uplatňování zprávy paní Angelilliové znamená, že ochrana dětí před tímto zneužíváním v reakci na technologický pokrok vzroste a zaměří se především na zločinné on-line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití.

Další důležité návrhy zahrnují přeshraniční kontroly osob odsouzených za pohlavní zneužívání, aby jim bylo zabráněno získat v jiných členských státech zaměstnání, jehož součástí je přímý styk s dětmi, a zvýšená ochrana obětí během vyšetřování a soudního řízení.

Internet je klíčovou součástí naší propojené informační společnosti. Děti jsou více počítačově gramotné než kdykoliv předtím, ale ani s touto lepší gramotností a důvěrností jim ani jejich méně gramotným rodičům nejsou zcela zjevná rizika představovaná bezohlednými osobami. Tyto rozumné návrhy jsou zaměřeny na ochranu nejzranitelnějších členů naší společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Angelilliové o sexuálním vykořisťování dětí a dětské pornografii, protože se domnívám, že je zásadní modernizovat prostředky boje proti všem formám sexuálního vykořisťování dětí a zajistit v Evropské unii vysokou úroveň jejich ochrany.

Proto podporuji doporučení obsažená v této zprávě, konkrétně návrh na kriminalizaci všech sexuálních trestných činů páchaných na dětech ve všech členských státech, na zvýšenou ostražitost a monitorování nových forem on-line podvádění nezletilých osob za účelem pohlavního zneužití, zejména na internetu, a na vytvoření výstražného systému pro pohřešované děti, čímž se zlepší spolupráce na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie jsou obzvláště odpornými trestnými činy, které v době internetu a sexuální turistiky vyžadují přísnější právní předpisy, zvýšenou spolupráci mezi policií a právními systémy a lepší podporu obětí. Zpráva paní Angelilliové si zaslouží naši podporu.

Chtěl bych však poukázat na skutečnost, že kromě technologického rozvoje, který poskytuje perverzním lidem mnohem více příležitostí k uspokojení jejich choutek, bychom se rovněž měli zabývat morálním úpadkem a poklesem hodnot, což jsou další důvody značného nárůstu tohoto druhu trestné činnosti.

Již zhruba před 30 lety, ve jménu tzv. uvolnění morálky, se rozpoutalo hledání potěšení pro všechny a pseudoosobní růst již od nejranějších let, tedy určitá politická tendence propagující sexuální aktivitu nezletilých osob, dokonce v článcích levicové hlásné trouby, francouzských novin Le Monde. Zatímco byl tento nedůstojný argument, jak doufám, odmítnut, jeho autoři ho nadále veřejně propagují a jejich politická tendence pokračuje dále, aniž by kdy byla uznána její trestuhodnost.

Konečně bych se přál dovědět, proč jediné právo, které nebylo uděleno dětem ve většině našich států, je jejich právo narodit se.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně.(PT) Jak se uvádí v tomto návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě, Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním již podepsalo 20 zemí Evropské unie a je prvním mezinárodněprávním nástrojem, který klasifikuje jako trestné činy různé formy pohlavního zneužívání dětí, včetně takového zneužití mimo jiné za použití síly, nátlaku nebo vyhrožování, a to i v rámci rodiny.

V této souvislosti Parlament vyzývá všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby podepsaly, ratifikovaly a uplatňovaly všechny příslušní mezinárodní úmluvy, především Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním. Kromě dalších doporučení vyzývá Parlament členské státy, aby v této oblasti zlepšily své právní předpisy a spolupráci, a zajistily tak, že všechny sexuální trestné činy spáchané na dětech do 18 let budou vždy v celé EU klasifikovány jako sexuální vykořisťování nezletilých osob, a že budou všechny druhy pohlavního zneužívání dětí kriminalizovány.

Nehledě na nezbytné analýzy a suverénní rozhodnutí každé země týkající se všech doporučení Parlamentu souhlasíme s hlavním záměrem usnesení zaměřeným na ochranu a zaručení práv dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie jsou odpornými trestnými činy a pro jejich zastavení je nezbytná mezinárodní spolupráce. Proto jsme dnes hlasovali pro zprávu paní Angelilliové. Avšak některé aspekty zprávy nepodporujeme, například vytvoření jednotných extrateritoriálních trestněprávních předpisů uplatnitelných v celé EU a rovněž definici na úrovni EU, co všechno by mělo být považováno za trestný čin a přitěžující okolnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji pro zprávu paní Angelilliové o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

Nyní je důležitější více než kdykoliv jindy, aby byly rozvoj dětí a jejich integrita chráněny jakýmkoliv možným způsobem. Protože ve většině rodin oba rodiče pracují, prarodiče se nemohou o děti starat a internet často představuje jedinou formu zábavy, je rozsah tohoto rizika nesporný.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písemně. − Sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie jsou odpornými trestnými činy a pro jejich zastavení je nezbytná mezinárodní spolupráce. Proto jsem dnes hlasovala pro zprávu paní Angelilliové. Avšak některé aspekty zprávy nepodporuji, například vytvoření jednotných extrateritoriálních trestněprávních předpisů uplatnitelných v celé EU a rovněž definici na úrovni EU, co všechno by mělo být považováno za trestný čin a přitěžující okolnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Sexuální trestné činy páchané na dětech patří mezi nejodpornější trestné činy, za jimiž se lidé mohou provinit. Jedná se o činy, za něž by měly být ukládány trestněprávní postihy nebo péče se zvýšenou ostrahou, pokud je pachatel duševně nemocný.

V této zprávě je navrženo mnoho konstruktivních opatření na lepší řešení těchto strašných problémů společnosti. Členské státy jsou naléhavě žádány, aby ratifikovaly a uplatňovaly všechny mezinárodní úmluvy týkající se této oblasti, měly by obdržet pomoc se zlepšením jejich právních předpisů v této oblasti a sexuální turistika by měla být trestná ve všech členských státech. To zcela odpovídá mému názoru na Evropskou unii jakožto unii hodnot. Podporuji mnoho z obsahu zprávy a v mnoha jednotlivých hlasováních jsem hlasoval pro její přijetí.

Zpráva však usiluje o harmonizaci trestněprávních předpisů v rámci EU a vytvoření systému preventivních opatření financovaných z fondů EU, nehledě na skutečnost, že se jedná o celosvětový problém, který by měl být regulován prostřednictvím úmluv a dohod na úrovni OSN. Je obtížné vyhnout se dojmu, že znovu čelíme příkladu cynického využití hrozného společenského problému pro posílení postavení EU na úkor nezávislosti členských států. Trestní právo je absolutně klíčovou složkou suverenity státní moci. Proto hlasuji proti zprávě jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Angelilliové o sexuálním vykořisťování dětí, protože se tato problematika týká jednoho z nejodpornějších nehumánních jednání, které musí být potrestáno prostřednictvím opatření přijatých všemi členskými státy.

V Rumunsku se o této věci stále mnoho neví. Máme málo údajů o rozsahu rozšíření tohoto jevu. Proto se domnívám, že přijetí této zprávy pomůže rozšířit informační kampaně zaměřené na upozorňování a varování před pohlavním zneužíváním dětí, zvýšit počet opatření zaměřených na identifikaci neletilých osob, které byly sexuálně vykořisťovány, a rozšířit jejich působnost, vytvořit rehabilitační služby a pravidelně kontrolovat jejich stav a zlepšit systém registrace a sledování případů pohlavního zneužívání dětí.

Dále jsem přesvědčen, že nezletilým obětem obchodování s lidmi musí být ve všech členských státech poskytnuty služby odborníků v rámci tranzitních středisek, včetně pomoci a rehabilitace.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, jsou tři zbývající země, které tak dosud neučinily, aby provedly rámcové rozhodnutí Rady o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí. Podporuji zvýšenou ochranu dětí, zejména na internetu a rovněž v rámci dalších rozvíjejících se nových technologií.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Zatímco Evropský parlament diskutuje o tom, jak lépe chránit děti, islámský svět se ubírá opačným směrem. Nejvyšší islámský duchovní v Saúdské Arábii označil dívky ve věku 10 nebo 12 let jako „schopné vstoupit do manželství“ a požadoval zavedení práva na sňatky dětí. V důsledku islámského přistěhovalectví to bude rovněž bude mít dopad na Evropu, a na tuto možnost se musíme připravit.

Našim dětem se musí dostat nejlepší možné ochrany. Protože je míra opakovaného spáchání trestných činů pachatelů, kteří se zaměřují na děti, velmi vysoká, musíme vytvořit celoevropský rejstřík jmen potenciálních pachatelů trestných činů, pedofilů a osob se závažnými problémy chování. Musíme účinněji bojovat proti násilí na dětech a všem formám jejich zneužívání a zvýšit postihy za sexuální styk s dětmi a držení dětské pornografie. Hlasoval jsem pro zprávu paní Angelilliové, protože zlepšuje ochranu našich dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písemně. (GA) Protože se nacházíme v „digitálním věku“, informační technologie v Evropské unii přibývají a šíří se. Určitě existují významné výhody související s technologiemi a zařízeními, která jsou v závislosti na nich vyvíjena, z hlediska zaměstnání, vzdělávání, společenského života a výzkumu. To však neznamená, že bychom měli ignorovat nebezpečí spojená s těmito technologiemi.

S internetem se pojí výjimečná svoboda – svoboda bez fyzických nebo praktických omezení. Tato svoboda může být užitečná, jak tomu je ve většině případů, ale může být rovněž využívána k sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

Nic není důležitější než zdraví, blahobyt a budoucnost našich dětí. Musíme učinit všechno, abychom je chránili a nikdo jim neubližoval. Proto s potěšením podporuji zprávu paní Angelilliové a děkuji jí za veškeré úsilí, které tomuto tématu věnovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně. (EL) Hlasoval jsem pro zprávu paní Angelilliové o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, protože se v ní požaduje shoda, která by měla být samozřejmá, všech členských států se stávajícím mezinárodním právem a přezkum rámcového rozhodnutí Rady, čímž by se zlepšila ochrana dětí na Evropské úrovni.

Statistiky Organizace spojených národů jsou dramatické. Velkou většinu obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování tvoří děti a mladiství. Mezinárodní spolupráce v integrovaném boji proti těmto zločinům je nezbytná a všechny členské státy by měly zajistit, že se jejich pachatelé dostanou před soud.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro zprávu paní Angelilliové, protože potřebujeme RYCHLOU, ÚČINNOU akci proti příčinám a především následkům sexuálního vykořisťování dětí a dětské pornografie.

Naše děti jsou stále více samy, protože jsme stále více zaneprázdnění. Proto podléhají nebezpečným pokušením. Závazky EU, sdělené komisařem Barrotem, nám dávají záruku, že od března budeme mít vynikající právní rámec.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu zaměřenou na přizpůsobení a prosazování rámcového rozhodnutí Rady z roku 2004, přičemž cílem má být ochrana dětí před sexuálním vykořisťováním a násilím. Zejména vzhledem k rozvoji nových technologií (zejména internetu) se ukazuje, že je třeba úroveň ochrany stanovené rámcovým rozhodnutím. Obtěžování dětí pro sexuální účely by mělo být považováno za trestný čin. Měla by být posílena spolupráce mezi členskými státy v oblasti výměny informací o trestních rejstřících týkajících se odsouzení za pohlavní zneužívání, aby odsouzení pachatelé těchto trestných činů nemohli získat zaměstnání, jehož součástí je přímý styk s dětmi. Rovněž se musí zlepšit ochrana dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Angelilliové, která se zabývá otázkou boje proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, přičemž je kladen důra na preventivní opatření, která je třeba projednat členskými státy při navrhování jejich právních rámců boje proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

Zpráva rovněž obsahuje varování ohledně nedostatečného uplatňování stávajícího rámcového rozhodnutí a dalších příslušných mezinárodních nástrojů, zejména Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním, k níž Rumunsko přistoupilo v roce 2007, a také požaduje začlenění nových sexuálních trestních činů. Členské státy musí podporovat oběti sexuálního vykořisťování v kontaktování policie a příslušných civilních i trestních soudů. Musí rovněž učinit odpovědnými zákonné zástupce nezletilých a zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s nezletilými, a informovat je o nebezpečí spojeném s on-line podváděním dětí za účelem pohlavního zneužití.

Všechna tato nebezpečí mohou být omezena prostřednictvím vytvoření vnitrostátních kontrolních orgánů a prostřednictvím spolupráce poskytovatelů internetových služeb, kteří budou blokovat internetové stránky nebo materiály s dětskou pornografií.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasuji pro zprávu paní Angelilliové o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Samotné odsouzení těchto praktik nestačí pro vymýcení tohoto velmi závažného porušování lidských práv.

Je však znepokojivé, že ne všechny členské státy plní požadavky rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/JHA ze dne 22. prosince 2003. Toto rozhodnutí, a mnohá další, je třeba aktualizovat, aby byla zvýšena úroveň ochrany dětí, rovněž s ohledem na nové technologie, zejména internet, a používání nových forem on-line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití ze strany pedofilů.

Zcela souhlasím se zpravodajkou, která nám předložila podrobnou a konstruktivní zprávu, která odráží vynikající odbornou znalost problematiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písemně. (RO) Dětská pornografie je delikátní záležitostí, která by vždy měla být středem pozornosti evropských i vnitrostátních orgánů. Členské státy Evropské unie by měly tvrdě trestat jakékoliv pohlavní zneužívání dětí a on-line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití.

Vítám rozhodnutí Evropského parlamentu požádat členské státy o pevný závazek k boji proti pohlavnímu zneužívání dětí, zejména s ohledem na to, jak jsou děti zranitelné vůči zneužití při využívání chatovacích místností a on-line fór.

Proto je zásadní spolupráce mezi vnitrostátními orgány a poskytovateli internetových služeb, aby nedocházelo pouze k omezování přístupu dětí na pornografické stánky, ale rovněž blokování přístupu dětí na internetové stránky nabízejícím příležitost ke spáchání sexuálního trestného činu. Rovněž je doporučováno vytvoření vnitrostátních systémů pro poskytování psychologické rehabilitace jak pachatelům sexuálních trestných činů, tak obětem pohlavního zneužití.

Ráda bych zdůraznila skutečnost, že všechny členské státy musí vést individuální rejstříky pachatelů sexuálních trestných činů páchaných na dětech a musí zajistit, aby tito pachatelé nebyli zaměstnáváni v odvětvích, které zahrnují práci s dětmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Rozhodně jsem hlasoval pro zprávu o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Je bez diskuse, že chatovací místnosti, kde se provozuje grooming (kontaktování dětí za sexuálním účelem) a kde jsou aktivní pedofilové, by měly zakládat trestněprávní odpovědnost. Kromě toho by mravnostní trestné činy měly spadat do extrateritoriálních trestněprávních předpisů. Evropská unie by rovněž měla mít možnost využít souhrnného rozpočtu k financování svých intervenčních programů, aby se tak předcházelo recidivě pachatelů sexuálních trestných činů. Rovněž podporuji návrh, v jehož rámci by Komise, společně s velkými společnostmi vydávajícími kreditní karty, dohlížela na technický rozsah blokování nebo rušení internetových platebních systémů na internetových stránkách, na nichž se prodává dětská pornografie.

Konečně žádám těch sedm členských států, které dosud nepodepsaly Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním, aby tak brzy učinily. To se týká rovněž těch osmi členských států, jež dosud neratifikovaly opční protokol z roku 2000 týkající se obchodování s dětmi, dětské prostituce a dětské pornografie k Úmluvě OSN o právech dítěte.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně.(EL) Politické síly, které podporují imperialistické barbarství, plenění zdrojů přinášejících blahobyt a vykořisťování lidí, jsou společně odpovědné za každodenní zločiny páchané na milionech dětí ve světě. Jsou zodpovědné za miliony dětí, které hladoví, které trpí podvýživou, které jsou nuceny pracovat a které žijí pod hranicí chudoby v zemích „civilizovaného Západu“, za miliony dětí, jež jsou oběťmi sexuálního vykořisťování a za bující průmysl dětské pornografie, jehož obrat a zisk činí pouze z internetu více než 3 miliardy EUR.

Trestněprávní opatření navrhovaná ve zprávě nebudou schopna děti ochránit, protože nebudou řešit hlavní příčinu vzniku bezprecedentní korupce a mravní zkázy: zisk a hluboce prohnilý kapitalistický systém. Ani opatření, jako například zrušení zásady non bis in idem, monitorování komunikací a svévolná intervence vyšetřujících orgánů na internetu, účinně nepřispějí k ochraně dětí. Naproti tomu zkušenosti dokládají, že tam, kde byla taková opatření přijata, obvykle jako výjimka ve jménu boje proti trestným činům, které se setkaly s protesty a odporem veřejnosti, je cílem to, aby je veřejnost přijala a aby mohly být později využita k omezení osobních práv a demokratických svobod.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písemně. – (SV) Hlasoval jsem proti zprávě o evropské harmonizaci trestněprávních předpisů v souvislosti se sexuálními zločiny páchanými na dětech. Podporuji silnou spolupráci v rámci EU zaměřenou na boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, ale jsem přesvědčen, že by trestní právo mělo zůstat záležitostí jednotlivých států.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. (SK) Ochrana dětí a mladistvých před pohlavním zneužíváním je důležitou otázkou a i problémem současné doby.

Vždy jsem podporovala prioritní práva rodičů ve výchově svých dětí, ale v tomto případě musí i stát chránit děti a dospívající mládež. Tato ochrana nespočívá jen v oblasti internetu. Týká se i reklamy v médiích, která by měla být důstojná, odpovídat morálním hodnotám a která neútočí na právo mladých na nevinnost.

Rodiče mají osobité postavení při ochraně svých dětí před sexuálním zneužíváním. Všeobecná deklarace lidských práv ve svém čl. 26 odst. 3 jasně říká, že rodiče mají přednostní právo vybrat druh vzdělávání pro své děti. Výchova ze strany rodičů je i o výchově k zodpovědnému používání médií. Rodiče však nemohou důsledně zastávat své výchovné poslánií, pokud nemají dostatek času, který věnují rodině a svým dětem. Stát by měl rodinám tento volný čas poskytnout. Internet nikdy nenahradí čas strávený rozhovorem rodičů a dětí. Počítačová hra nemůže nahradit rozhovor s babičkou. Joystick není rovnocennou náhradou za hodinu strávenou s dědečkem v garáži.

Přirozená rodina je prostorem ochrany dětí a rodiče jsou jejich prvními ochránci. To je důvod, proč jsem na Slovensku zahájila projekt určený v první řadě rodičům: Víte, kde je teď vaše dítě?

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. (RO) V civilizované společnosti musíme postavit bezpečnost našich dětí na první místo. Sexuální vykořisťování je porušováním práva dětí na péči a ochranu. Sexuální vykořisťování zanechává na dětech psychologické jizvy a někdy i ty fyzické, což snižuje jejich možnosti vést důstojný život.

Rád bych podpořil myšlenku představenou zpravodajkou paní Angelilliovou, že by mělo být aktualizováno rámcové rozhodnutí platné od roku 2004. Vítáme rozhodnutí, že tato aktualizace musí být provedena tak, aby se zvýšila ochrana dětí, zejména s ohledem na nové hrozby představované internetem a novými komunikačními systémy. Členské státy musí zajistit, že budou právní předpisy změněny takovým způsobem, aby byly internetové stránky s trestným obsahem zablokovány.

Musíme podpořit spolupráci mezi členskými státy, aby byl odstraněn tento druh trestné činnosti, a aktivně bojovat proti dětské pornografii a dalším formám komerčního sexuálního vykořisťování dětí. Potřebujeme komplexní globální strategii a diplomatickou a správní spolupráci, aby bylo zajištěno, že budou právní předpisy prosazovány způsobem přínosným pro děti. Musíme poskytnout ochranu obětem zneužívání. Musíme rovněž zastavit sexuální turistiku.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí