Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2210(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0478/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/02/2009 - 6.3
CRE 03/02/2009 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0034

Istungi stenogramm
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

7. Hääletuse kohta selgituste andmine
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Põlisloodus ja selle mitmekesisus kujutavad endast kingitust ja aaret, mille eest inimkonnal tuleks hoolitseda ja seda mitte üksnes Euroopa Liidus. Euroopa Liidu püüdlused ei kanna vilja seni, kuni ei lõpetata troopiliste vihmametsade hävitamist, Aasia, Aafrika ja Ameerika vete rüüstamist, kuni me ei anna tõhusamat haridust meie ühisvastutuse kohta looduse kaitsmisel inimkonna eest kõikjal üle planeedi, ja see muudaks käesoleva raporti, mida ma ka täna toetasin, vaid järjekordseks vanapaberiks.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Härra juhataja, kui soovime peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimise kiirenevat protsessi, on oluline kaitsta Euroopa põlismetsi ja veekogusid. Selleks, et meie ühistegevus saaks olla tõhus, tuleb eelkõige kehtestada üheselt mõistetavad põlislooduse definitsioonid ja teha kindlaks nende alade täpne asukoht ühenduse kaardil.

Ühtlasi on oluline töötada välja ekspertanalüüsil põhinev ohtude ja põlislooduse piirkondade hävimisprotsessiga seonduv strateegia. See on eelkõige seotud looduslike liikidega konkureerivate võõrliikide pealetungiga ja asetleidva kliimamuutuse mõjudega.

Teiseks võtmeteemaks on turism laiemas tähenduses. Eelkõige viitan jätkusuutmatu või suisa agressiivse turismi implikatsioonidele. Kui me soovime ühenduse kodanike seas tõsta teadlikkust neil teemadel, siis on oluline viia läbi infokampaaniaid, pakkumaks spetsiaalseid rahalisi vahendeid kohalike võimuasutuste raames ja toetada algatusi rohujuure tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Härra juhataja, sooviksin õnnitleda Gyula Hegyit tema toimiku ja põhjaliku uurimuse eest.

Praegusel globaalsete kliimamuutuste ja keskkonnaõnnetuste ajastul on ilmne, et meil tuleb käsitleda Euroopa põlislooduse teemat. Usun, et on oluline, et koordineeriksime kaitsestrateegiat ja meie väärtuslike metsikute alade taastamist. Me kanname looduse ees vastutust maa õige kasutuse eest.

Minu kodumaal Slovakkias sundis kooreüraskite populatsiooni kasv rahvusparkide teenistusi Kõrg-Tatra piirkonnas kasutama selle putuka laastava tegevusega võitlemiseks pestitsiide. Kuid neis pestitsiidides sisaldub sellist kemikaali nagu tsüpermetriin, mis hävitab pahatihti loodusliku taimestiku ning kujutab endast tõsist ohtu inimeste ja loomade tervisele selles piirkonnas.

Just nagu meie peame leidma parema lahenduse kõnealusele dramaatilisele putukapopulatsiooni kasvule Slovakkias, tuleb üle Euroopa leida moodusi meie looduslike ja metsikute maade tõhusaks kaitseks. Ma soovitan Euroopa Parlamendil tungivalt tegutseda vastutustundlikult ja viivitamatult, et kaitsta säilinud põlisloodust.

 
  
  

- Raport: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Härra juhataja, mul on hea meel toetada raportit kommertskasutusele eelnevate hangete kohta, sest see kahandab oluliselt uuendustesse investeerimise riski. See aspekt on eriti oluline majandussurutise ajal. Kommertskasutusele eelneva hanke edukus võimaldab riigiasutustel teha koostööd uute toodete väljaarendamisel, selleks et parandada avalike teenuste kvaliteeti. Me usume, et see suurendab VKEde huvi uuenduslike lahenduste kohta ettepanekute tegemisel ühistranspordi ja tervishoiu kvaliteedi parandamisel, vähendades energia tarbimist ühiskondlikes hoonetes, kaitstes kodanikke turvariskide eest ilma nende eraellu sekkumata. See uus lähenemisviis aitab Euroopa avalikul sektoril tulla toime riiklike põhiülesannetega ilma riigi abita, tõstes samas Euroopa firmade uuenduste potentsiaali. Käesoleva raportiga oleme andnud Euroopa Komisjonile tugeva signaali, et kiirustataks ja viidaks sisse kindlaid seadusmuudatusi.

 
  
  

- Raport: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Lugupeetud ametis olev nõukogu eesistuja, siinkohal soovin väljendada oma arvamust gaasiühenduse tootmise ja edastussüsteemide üksikosadena müümise kohta seoses vastu võetud seadusaktidega. Ettepanek kolmanda maailma riikide sertifitseerimismenetluse kohta näib aruka lahendusena. See on esimene kord, kus EL pöörab tähelepanu energia turvalisusele gaasituru kontekstis. Vastusena kogetud gaasikriisile on ühtlasi oluline kiirendada Euroopasse teiste torujuhtmete ehitamist, mis ei sõltuks Venemaast. Peamised infrastruktuuriprojektid, nagu Nabucco gaasijuhe, mis ühendaks Kaspia piirkonda Euroopaga, ei saa eksisteerida ilma ulatuslikult vertikaalselt integreeritud ettevõtmisteta ja nende investeeringuteta. Kuid vaevalt et meid tabab nende tulv, kui gaasiühenduse pea kohal ripub üksikosadena müümise ja sellest tulenevalt ka nõrgestatud majandusliku positsiooni oht. Lahendus, mida parlament võiks kasutada, on kehtestada uue infrastruktuuri loomiseks vabastus üksikosadena müümisest kuni investeeringutasuvuseni. Ma ei tea, kas selles õigusaktis oleme ammendanud kõik meile avatud võimalused.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Härra juhataja, ühine energiapoliitika on hetkel üks suuremaid Euroopa Liidu väljakutseid. Meie reaktsioon sellele peab põhinema solidaarsusel.

Me kõik teame, et Venemaa jääb üheks meie tähtsaimaks ja keerulisimaks kaubanduspartneriks. Tõsiasi, et Venemaa on meie gaasivarustuse peamine allikas, ei tohi aga tähendada seda, et nad saavad erikohtlemise osaliseks. Raportöör soovitab lõdvendada liidu poliitikat Vene Föderatsiooni suhtes. Usun, et meil tuleb järgida ausat, kuid ranget poliitikat kaubanduspartneri suhtes, kes kasutab energia toorainet relvana, millega avaldada poliitilist survet.

Rõhutatakse, et energiaallikate mitmekesistamine on üks energia turvalisuse valdkonnas esile kerkivaid põhiteemasid. Üks moodus sellega toimetulemiseks oleks endi vabastamine Venemaa tooraine sõltuvusest. Nabucco torujuhtme ehitamine ja teiste energiaallikate kasutamine on sammudeks selles suunas.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). Härra juhataja, taas kord tuleb meil siin parlamendis roheliste volituste seisukohalt enesega rahul olla. Kõnelejad on omavahel võistelnud üha kõrgemate ebarealistlike energeetikaalaste eesmärkide sihtimisel üksnes taastuvallikatest ja CO2 emissioonide kahandamise eesmärgil – seda kõike usus, et seesmiste, kuid kulukate jõupingutustega päästame maailma.

Jah, meil tuleks kasutada ja edendada jätkusuutlikke energiaallikaid, kuid selle poole püüdlemine, mis on enamjaolt muutunud dogmaks, kus ei arvestata maksumust või rakendatavust, tuleb inimesed reaalsusesse tagasi tuua. Muuhulgas on reaalsus ka see, et kliimamuutus ei ole midagi uut, vaid see on nii tsükliline protsess kui ka reaalsus, et kuni tekitame endale neid põhjuseid, nihkub tootmine üha enam sinna, kus puuduvad taolised takistavad piirangud. Ühel päeval tuleb meil anda aru oma eesmärkide kohta, millega EL silma paistab.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Härra juhataja, ma hääletasin Anne Laperrouze raporti poolt, kuid hääletasin ka mitmete muudatuste poolt, millest kõik seadsid tuumajaamad tuleviku energiaallikana küsimuse alla. Need lükati aga tagasi. Raporti kui terviku poolt hääletades toetan mitmeid selles sisalduvaid häid elemente, kuid tunnistan fakti, et enamus käsitleb tuumaenergiat Euroopa CO2-vaba energiasegu osana.

Kuid tunnen endiselt, et see ei ole parim tulevikulahendus. Tulevikulahenduseks on laialdaste investeeringute tegemine taastuvenergiasse ja selle arendamisse.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Nõustun Euroopa teise strateegilise energiaülevaate sätetega, kuid soovin mainida ka mõningaid gaasikriisi aspekte. Käesolev gaasikriis Ukraina ja Venemaa vahel ei ole paraku esimene, mis on mõjutanud 15 Kesk-Euroopa ja Balkani riiki. Ma ei ole näinud majanduskahjude ulatuse näitajaid mõjutatud riikide kohta, kuid sooviksin rõhutada moraalseid ja väärtuslikke kahjusid. Kuidas pidid ELi kodanikud end tundma, kui Ukraina ja Venemaa vaheline ilmselgelt poliitiline konflikt hävitas ELi majanduse, energiajulgeoleku, poliitilise stabiilsuse ning ELi riigid on võimetud mingeidki meetmeid kasutusele võtma? Ma osutan Slovakkia ja Bulgaaria kavatsusele taasalustada tööd suletud turvalistes tuumaelektrijaamades, mida toetavad paljud meist siin parlamendis. Arutledes mis tahes ELi õigusaktide üle, sealhulgas energia valdkonnas, rõhutame, et tarbija ehk siis lihtkodanik on kõige tähtsam. Millal hakkame pöörama tähelepanu lihtkodanikele – Euroopa Liidu kodanikele?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). Härra juhataja, paljudele kolleegidele näib 95% suurune CO2 emissiooni langetamine aastaks 2050 äärmuslikuna, kuid kui meil tuleb tunnistada – vähemalt mina teen seda – vastastikust eksperthinnangut, nagu see on esitatud viimases Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) raportis, on selline kahandamise tase vajalik, kui soovime säilitada 2°C temperatuuri kasvu globaalses soojenemises.

Teiseks, kuna hääletasin mitmete tuumaenergiaga seotud muudatuste vastu, sest olen mures tuuma lõhustumise pärast, ei näe ma probleemi turvalisuse küsimuste või uue tuumaenergia põlvkonna uurimises. Sarnaselt paljudele vaatan ja imestan, kas tuuma lõhustumisest saab kunagi tegelikkus.

Kolmas punkt, mille soovin lisada, on jätkuv mure Iirimaa olukorra pärast ning meie elektrivõrgu üksikosadena müümise läbipaistvuse ja tegeliku omanduse puudumise pärast, mis jääb peamiseks negatiivseks stiimuliks teiste tootjate poolsetele investeeringutele, eriti neile, kes kasutavad alternatiivkütuseid, mistõttu Iirimaal valitseb üks kõrgemaid elektrihindu Euroopas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Härra juhataja, Iirimaa kõrgete elektrihindade teemaga tegeles selles parlamendikojas endine kolleeg Simon Coveney ning me loodame, et teda saadab selles edu.

Ma hääletasin selle raporti poolt, sest selles käsitletakse tundlikke energiaefektiivsuse ja energiajulgeoleku teemasid seoses kliimamuutuste tegevuskavaga. Mul on mure seoses tuumaenergiaga, nagu paljudel Iirimaa inimestel, kuid meil tuleb minu arvates tunnistada, et kui võrkudevahelised ühendused on täies hoos, siis tuleb meil tõenäoliselt kasutada tuumasektoris toodetud elektrit. Seega tuleb meil uurida ohutut tuumajäätmetest vabanemist ja sellise tehnoloogia väljatöötamist, mis tõstaks selle ohutust ja julgeolekut.

Nimetatu puudumisel jään endiselt murelikuks ning hääletasin selle raporti küsimuses vastavalt sellele. Eriti tunnen kahetsust 37. muudatuse tagasilükkamise pärast, sest minu arvates peegeldas see küllaltki hästi paljusid selle täiskogu muresid.

 
  
  

- Raport: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - Härra juhataja, toetasin rõõmuga härra Luís Queiró raportit väikelennujaamade proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse kohta. Oleme ELis püüdnud alati ajada kõigile ühesuguse poliitika kehtestamise joont, kuid ELil tuleb tunnistada, et iga liikmesriik ja kõik kohalikud olud nõuavad erinevaid lahendusi. Luís Queiró raport on sellega maksimaalselt tegelenud.

Olemas on väikesed lennujaamad, keskmised lennuväljad ja suured rahvusvahelised keskused. Me ei soovi, et Euroopa Liit oleks suur lennujaamahoone. Selles raportis esineb vajalik tasakaal ning sel moel tuleks meil infrastruktuuri ka tulevikus vaadelda. See on üks põhjusi, miks enda valimisringkonnas Kagu-Inglismaal toetan väga vastumeelselt kolmanda raja lisamist Heathrow lennuväljale, kui meil võiks Kentis, uuel lennuväljal Thamesi suudmealal, olla parem rajatis.

 
  
  

- Raport: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Praktikas võib täheldada, et artikli 45 lõikes 2 esitatud protseduuril on tõsiseid puudujääke. Vaatamata asjaolule, et keegi peale arutelus osaleva raportööri ei saa arutada täiskogu istungijärgul seda teemat, jääb isegi raportöör ilma võimalusest arutada üksikuid problemaatilisi muudatusettepanekuid raportis.

Ma ei hääletanud roheliste fraktsiooni muudatusettepaneku poolt, sest uus versioon väljendab kahes punktis reservatsioone eesistujariigi Tšehhi ettepaneku suhtes. Kuid kuna tegemist ei ole nõukogu ametliku seisukohaga, siis on sellised soovitused ennatlikud ja sageli ka takistavad.

Kui tööelu sobitub pereeluga, siis tuleb erialane karjäär asetada põlvkondadevahelise solidaarsuse kontekstis toimuva tulu mitteteeniva tegevusega ühisele alusele. Olen veendunud, et raport toob uut indu mitmekordse diskrimineerimise likvideerimiseks neile meestele ja naistele, kes otsustavad vabatahtlikult hoolitseda oma lähedaste eest.

Soovin rõhutada raportöör Anna Záborská poolt tehtud tööd, kuid mul on kahju, et menetlusprotsesside tõttu ei ole me tema raporti projekti küsimuses hääletanud.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Härra juhataja, ma distantseerun Anna Záborská raportile äsja väljakuulutatud muudatustest soolisest diskrimineerimisest hoidumise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse osas. Küps Euroopa ühiskond peab õppima nägema laste ja teiste ülalpeetavate eest täiskohaga hoolitsemist täisväärtusliku alternatiivina tööelule. Roheliste ettepanek, milles rünnatakse eesistujariigi Tšehhi lähenemisviisi, nimetades seda tagurlikuks, on minu arvates väär ja ebaküps, kuigi paraku hääletasid parlamendi liikmed selle poolt. See ei ole sugugi tagurlik naiste pagendamine meestele alluvasse rolli, vaid perekonna ühiskonda ennistamise moodus, andes võrdsed õigused ka meestele. Tänapäeval on ka mehed need, kes lükkavad vankrit ja hoolitsevad haiglas laste eest. Neid mehi ja naisi, kes pühendavad osa oma elust lapse eest hoolitsemisele või teevad nõrga tervisega vanemate abistamisel sotsiaaltööd, ei tohi tulevikus pidada vähemtähtsal ametil olijateks. Tunnustan seda, et eesistujariik Tšehhi on lisanud selle seisukoha oma prioriteetide hulka. Meie eesmärgiks peab olema selliste tingimuste loomine, kus mees või naine, kes otsustab seda teed minna, ei kannataks tööturul diskrimineerimist ning tal oleks võimalik töö- ja pereelu tasakaalustamiseks kasutada mitmeid valikuid, vastavalt kaitstud paindlikkuse põhimõtetele. Meil tuleb tugevdada vanemaks olemise staatust ja sellest tulenevalt põlvkondadevahelist kaitstud paindlikkust, selle asemel et seda tööseadustega kehtestatud takistuste abil nõrgestada. Eelmise sajandi eelarvamused süvendavad demograafilist kriisi. Anna Záborská raport oli sammuks õiges suunas ning ma ei toeta kohaldatud muudetud versiooni.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Sooviksin samuti väljendada oma täit toetust Anna Záborskále, kes on esitlenud omaalgatuslikku raportit, mis käsitleb ja rõhutab tõepoolest vajadust põlvkondadevahelise solidaarsuse järele perekonnaliikmete seas. See ei ole üksnes noorema põlvkonna eest hoolitsemise küsimus, perekonda lisanduvate uute liikmete küsimus. Paljudel juhtudel tuleb meil ka lahendada sama perekonna vanemate liikmete eest hoolitsemise probleem.

Minu arvates on eesistujariik Tšehhi saanud õigesti aru valitseva demograafilise olukorra pakilisusest – ja selleks tuleb kaaluda ka majanduslikke hüvesid – ning ma olen vastu roheliste seisukohale, kes on ekslikult esitanud muudatusettepaneku, mis vähendab selle kavatsuse õiget väärtust. Toetan täielikult Anna Záborská raportit.

Lõpliku raporti üle hääletamise ajal mu hääletusseade ei töötanud. Toetan Anna Záborská esitatud seisukohta.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Härra juhataja, tänan teid kannatlikkuse ja tähelepanu eest. Lubage mul selgitada, miks ma hääletasin roheliste ja nende esitatud muudatuse vastu. Ma ei soovi hääletada eesistujariigi Tšehhi vastu.

Minu esimene seisukoht seisneb selles, et eesistujariik Tšehhi ei kutsu niinimetatud Barcelona eesmärkides üles konkreetseid muudatusi tegema, vaid nende eesmärkide läbivaatamise küsimuses rakendatavust ja võimalusi käsitlevat arutelu algatama. Teiseks on selge, et sotsiaalsed, kultuurilised ja majanduslikud tingimused on erinevad, mis vaevalt küll võimaldavad Barcelona eesmärkide saavutamist üldiselt ja ühtlaselt kõikjal ELis. Kolmandaks ei võta raport arvesse täiendavaid tegureid, nagu iga perekonna vabadus või laste huvialad. Viimasena mainitav, kuid mitte tähtsusetu asjaolu on see, et Barcelona eesmärke on ühtlasi keeruline saavutada, sest lapsehoid on õigusega täielikult riigi valitsuse käes.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Ka mina kavatsesin hääletada Anna Záborská raporti poolt, sest see oli lõppkokkuvõttes selline raport, mis ei upu traditsioonilistesse, poliitiliselt korrektsetesse klišeedesse, vaid puudutab võrdselt ka teemasid nagu diskrimineerimine või seda, mida selle all mõeldud on.

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni poolt päevakorda võetud muudatus, mille vastu ma hääletasin, on tegelikult teinud raporti täielikult olematuks ning sisaldab mitmeid vägagi küsitavaid elemente, sealhulgas rünnakut eesistujariigile Tšehhile ja põhjendamatut väidet, et kodus laste kasvatamisel oleks tegelikult soorolle kinnistav mõju. See on eriti nõrk argument, kuid näib, et koera nüpeldamiseks ja arutelu pidamiseks kõlbab igasugune kaigas, selle asemel et pakkuda probleemi kohta tõelisi vastuväiteid, nagu koju jäävatele vanematele töötasu maksmine.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Härra juhataja, ma hääletasin Anna Záborská raporti poolt enamjaolt seetõttu, et selles tunnustati naiste poolt kodus enda peale võetud tööd. Hooldamise, hoolitsemise, harimise ja õpetamise olemust tuleb vääriliselt hinnata. Pealegi, sellise töö tegemist väljaspool kodu tunnistatakse ja arvestatakse SKT arvutamisel. Nobeli preemia võitja Gary Becker osutab koduste ülesannetega tegelevate inimeste majandusliku panuse tähtsusele ühiskonna kui terviku majanduslikus arengus. Mis puudutab perekonna määratlust poola keeles, siis tähendab see järglaste saamiseks võimelist liitu ning seetõttu ei hõlma samasooliste vahelist liitu.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, hääletasin Anna Záborská raporti poolt, millele rohelised vastu seisid ja mille kohta teise arutelu algatasid. Arvan, et meil Euroopas tuleb kindlustada meie ühiskonna jagatud väärtuste baasil see, et eelkõige perekonda loovatel naistel oleks õigus valida töötamisest loobumise või osalise ajaga töötamise vahel pärast sünnitust, selleks, et lapse eest hoolitseda. Mul oli õnne ning minu emal oli see võimalus ning tuleb öelda, et see tuli mulle kasuks.

Kui mu emal poleks olnud piisavalt õnne ning ta oleks pärast kahekümneaastast abielu lahutanud, oleks ta olnud keerulises olukorras, sest ta ei oleks saanud mingisugust sotsiaalkindlustustoetust, seda eriti kõrges eas. Olen võidelnud nelikümmend aastat selle eest, et tagada naistele võimalus perele ja lastele diskrimineerimatult pühenduda ning et neil ei tuleks sellise valiku langetamisel end halba seisu asetada. Ma ei saa hääletada sellise ideoloogia poolt, mis soovib usaldada lapsed ja täiskasvanud hällist hauani riigi kätesse.

Tunnen kahetsust, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raport lükati tagasi. Enamik selle vastu hääletanud liikmeid tegi naistele, perekonnale ja ühiskonnale karuteene.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Härra juhataja, olen Anna Záborskále selle raporti loomise eest tänulik. Isegi kui minu fraktsioonil kerkis sellega seoses esile mõningaid küsimusi, tunnen, et ta puudutas midagi, mis oli ELi seisukohalt põhimõtteliselt oluline.

ELi rahvastiku arv väheneb järsult. Naise rolli perekondade kasvatamisel ei tunnustata paljudes liikmesriikides panusena riiklikusse SKTsse. Naised ja emad on meie ühiskonnas tööelu lahutamatu osa ning mitu miljonit ema hoolitseb Kagu-Inglismaal minu valimisringkonnas oma laste eest. Nende panus Briti SKTsse ja piirkondlikku õitsengusse on meie riigi seisukohalt põhimõttelise tähtsusega.

Käesoleva raportiga tunnustatakse seda panust minu arvates ELis esmakordselt. Meil tuleb julgustada parlamenti neid küsimusi tulevikus tehniliste detailideni vaatlema, et meil valitseks tulevikus sooline võrdsus ja solidaarsus.

 
  
  

- Raport: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Härra juhataja, täna arutleme laste seksuaalse ärakasutamise teemal ja mõistame selle hukka. Tegelikult mõistis iga arutelus sõna võtnu õigusega hukka pedofiilide tegevuse ja lastepornograafia väärnähtuse. Samal moel tõmbas Interneti väärkasutamine endale paljude viha.

Kuid on pettumustvalmistav, et vaatamata sellisele üksmeelsele otsusele, ei ole mitmed liikmesriigid saavutanud ühesugust taset, tunnistades selle laste kuritarvitamise vormi kuritegelikuks. Seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisel, seksuaalsel kuritarvitamisel ja lastepornograafial ei tohiks olla kohta kuskil ELis ning me ei tohiks midagi sellist sallida. Vaikimine on pedofiilia parim sõber. Oleme kohanud seda kirikutes, perekondades ja kogukondades, kus on sellele silmad suletud, viies mõningate skandaalideni, millest oleme erinevates liikmesriikides teadlikud.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Härra juhataja, mul oli hea meel toetada seda raportit, kuid peaksin oma eelmistele märkustele lisama, et seitse riiki ei ole veel end Euroopa Nõukogu konventsiooni või ÜRO valikprotokolliga sidunud, milles sisalduvad kaasaegsed lastekaubanduse, prostitutsiooni ja pornograafiaga võitlemise vahendid. Mul on kahju tunnistada, et see kehtib ka minu päritolumaa Tšehhi Vabariigi kohta, mis sooviks loomulikult selle vastu tõhusamalt võidelda, kuid on juba pikka aega lahendanud probleemi, kuidas lisada seadustesse juriidiliste isikute kriminaalvastutusele võtmise küsimust. Loomulikult korraldavad need juriidilised isikud lastekaubandust ja teenivad sellelt kopsakaid kasumeid. Seetõttu kutsun eesistujamaad Tšehhit üles selle siseriikliku probleemi lahendamise tagamisele, et olla eeskujuks teistele ELi liikmesriikidele.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjalikult. − Sellised lepingud on olulised Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheliste sidemete tugevdamise protsessis. Üha kasvav konkurents uutelt esilekerkivatelt turgudelt muudab äärmiselt vajalikuks olukorras peremeheks olemise ning see raport peaks seda tunnet täpselt väljendama.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin Angelika Niebleri raporti poolt, sest teadus- ja tehnoloogiakoostöö ELi ja USA vahel on hädavajalik. See transatlantiline leping peaks inspireerima nii USAd kui ka EÜd lõikama vastastikust kasu teaduslikest ja tehnoloogilistest edusammudest, mis saavutatakse uurimisprogrammide kaudu. See leping soodustab mõttevahetust ja kogemuste jagamist teadusühiskonna, tööstuse ja tavakodanike hüvanguks. Soovin rõhutada, et USA on ülemaailmne liider teaduse ja tehnoloogia vallas.

Peame võtma arvesse, et see leping põhineb vastastikuse kasu põhimõttel, edendades osalust koostöötegevustes, nagu näiteks ühisprojektide ettepanekute koordineeritud üleskutsed ja ligipääs teineteise programmidele ja tegevustele. Aktiivselt edendatakse efektiivset intellektuaalomandi kaitset toetavaid põhimõtteid ja intellektuaalomandi õiguste õiglast jagamist. See ettepanek hoolitseb ELi ekspertide ja ametnike ametilähetuste eest ning Euroopa Ühenduses ja Ameerika Ühendriikides töötubade, seminaride ja kohtumiste korraldamise eest.

Loodan, et see leping panustab Lissaboni strateegia edusse, mille eesmärgiks on luua teadmistepõhine Euroopa. Pärast Euroopa Tehnoloogiainstituudi rajamist loob see transatlantiline teadus- ja tehnoloogiakoostöö uusi võimalusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Angelika Niebler on esitanud raporti ELi ja Ameerika Ühendriikide lepingu kolmanda pikendamise kohta, mis toetab nõukogu otsust Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta. Kuna vastastiku kasulik leping edendab teadusalaseid teadmisi ning tehnoloogilisi edusamme, on mul tõeliselt hea meel seda abinõud toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), kirjalikult. − Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine EÜ ja USA vahel on vaieldamatult Euroopa Teadusnõukogule positiivne aspekt. Häälteenamus osutab just sellele.

Kuid kogemused näitavad üha uuesti, et kõige viljakam teaduskoostöö on saavutatav siis, kui kahe institutsiooni uurijad teevad koostööd ühiselt kavandatud ja rahastatud projekti kallal. Seetõttu selleks, et lisada USAga koostööle rohkem sisu, kutsun komisjoni üles ühistele uurimisgrantidele otseste, lihtsate, projektile orienteeritud finantsinstrumentide kehtestamist USA ja EÜ uurijate vahel. Selliste valdkondade, nagu biomeditsiin, nanotehnoloogia ja kosmoseuuringute lepingute otsene kaasahaaramine oleks teretulnud. Sooviksin näha sellesse kaasatuna ka teisi esirinnas olevaid valdkondi, nagu rakutüve uuringud. Fakt, et mõningate uurimisvaldkondade puhul esinevad õigustatud eetilised küsimused, peaks olema pigem ajendiks nende aspektide ühise nägemuse väljatöötamise suunas kui takistuseks üldise teadusarengu teel.

Eriti tänu Euroopa Uurimisnõukogu grantidele on EL Ameerika uurijatele üha atraktiivsem. ELil on suurema ja pikemaajalise tähtajaga vahendid sissetulevate teadlaste liikuvuse tagamiseks ning tuleb tegutseda nii, et ELis toimuks puhas ajude juurdevool.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Teadus- ja tehnoloogiakoostöö pikendamine Ameerika Ühendriikidega on kinnituseks, et koostöö ja vastastikku kasulikud vahetused ELi ja USA vahel uurimistöö ja uuenduste juhtivates sektorites on vajalikud.

Kosmose- ja julgeolekusektorite hõlmamine sellesse lepingusse tähistab käesolevas lepingus olulist sammu transatlantiliste suhete tihendamise suunas, mis on fraktsiooni PPE-DE eesmärk. See koostöö peab hõlmama ka tsiviil- ja militaarkoostöö ühiste huvide valdkonda, sealhulgas eesrindlikke valdkondi, nagu uus kosmosetehnoloogia, nanotehnoloogia ja julgeoleku-uuringud.

Usun kindlalt, et see koostöö aitab parandada välismaal rahvusvahelises kosmosejaamas teostatud tegevuses saavutatavaid tulemusi, kuid ka sidesatelliitide valdkonda. Lisaks tunnen, et koostöö kolmanda maailma riikidega, eriti Venemaaga, on oluline, eelkõige GPS-Glonass-Galileo tüüpi projektides.

Kõik huvirühmad peaks ühe osapoole saavutatud väärtuslikest tulemustest midagi võitma, olgu siis tegemist tsiviilsektoriga või tsiviilsektori militaarsektoripoolse rakendustega, sest tänapäeva maailma kodanike esmasteks muredeks on ikkagi ohutus ja turvalisus ning selle edu jagamine ei ole üksnes tõestus vastastikusest usaldusest ja partnerlusest, vaid ka garantiiks, et neid tulemusi ei kasutata muudel eesmärkidel kui üksnes inimkonna hüvanguks.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE) , kirjalikult. − Soovin kirja panna, et toetan kõnealust EÜ ja USA vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist.

Kuid mu hääletusseade ei töötanud ja soovin anda ametlikult oma poolthääle.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL) , kirjalikult. − (DE) Ma hääletasin Angelika Niebleri Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu raporti (A6-0006/2009) vastu.

Laiendatud lepingu sisu erineb varasemast lepingust selle poolest, et sellele on lisatud lõigud kosmoseuuringutest ja julgeoleku-uuringutest. Kuna nii USA kui ka EL plaanivad kasutada kosmost otseselt sõjalistel eesmärkidel ning nad määratlevad julgeolekut eelkõige sõjalisest seisukohast lähtuvalt, siis on mõistlik oletada, et ka koostööleping teenib sõjalist eesmärki.

Koostöö teaduse ja uurimistöö alal on äärmiselt oluline. Kuid seda tuleb kasutada tsiviileesmärkidel. Ma olen vastu igasugusele sõjalisele kasutusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjalikult. (FR) Ma hääletasin selle 1997. aasta detsembris sõlmitud lepingu uuendamise raporti poolt, mida uuendati esmakordselt 2003. aastal, mis võimaldab kahel osapoolel jätkata, parandada ja tihendada koostööd teaduse ja tehnika ühistes huvivaldkondades.

Kõnealune koostöö toob vastavate uurimisprogrammide kaudu teaduse ja tehnika edusammudest lähtuvat vastastikust kasu. Ühtlasi toimub teadmiste vahetamine, millest on kasu meie ettevõtetele ja kodanikele.

Kõnealune koostöö moodustab osa Euroopa tehnilise uurimise ja arendamise poliitikast, mis moodustab niivõrd suure osa Euroopa seadustest. See võimaldab meil Euroopa tööstuse teaduslikku ja tehnoloogilist alust tugevdada ja edendada selle paranenud rahvusvahelist konkurentsivõimet.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), , kirjalikult. (CS) Täna ei hääletanud ma ELi ja USA vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö raporti poolt. Seda vaatamata sellele, et ELi ja USA investeeringute tase sellesse valdkonda on maailma suurimate hulgas ning paljud omavahel seotud teadusinstituudid juhivad teaduse ja tehnoloogia arengut üle maailma ning annavad oma panuse mitmete globaalsete probleemide lahendamisse. Kuid pikemas perspektiivis kritiseeriksin komisjoni ja nõukogu soovimatust uurida USAga sõlmitud lepingut üldiste teaduse ja uurimistöö eetikaprintsiipide seisukohalt. See teeb mind murelikuks, et taas kord ei sisalda käesolev leping selliseid sätteid. See on inimkonna suhtes vastutustundetu ning näitab, et ei arvestata nende teadlastega, kes säilitavad omal tahtel teatud eetilised printsiibid, samas kui teised seda ei tee. See käib eelkõige biotehnoloogia valdkonna kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin Angelika Niebleri raporti poolt, mis puudutas EÜ/USA teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist. Teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping jõustus pisut üle 10 aasta tagasi ning seda on juba üks kord esimese viie aasta järel uuendatud. Nõustun täielikult, et seda lepingut tuleb taas pikendada, jätkamaks teadus- ja tehnoloogiakoostöö edendamist Ameerika Ühendriikidega ühiste prioriteetide valdkondades, mis pakub mõlemale osapoolele sotsiaalmajanduslikke kasusid.

Ühtlasi olen rahul, et lepingu tingimused on varem allakirjutatutega praktiliselt identsed, välja arvatud mõned üksikud tehnilised parandused. Lõpuks kiidan heaks kosmoseuuringute ja julgeolekusektori lisamise EÜ/USA lepingule.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin nõukogu Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise ettepaneku raporti poolt, kuna tunnen, et igasugune koostöö võib viia uute avastusteni, mis omakorda võivad toetada arengut ja inimkonna evolutsiooni. Arvestades, et USA on üks suuremaid globaalseid teadusuuringuid juhtivaid jõude, tunnen, et teaduskoostöö pikendamine selle riigiga tooks kasu igale Euroopa Liidu liikmesriigile.

 
  
  

- Raport: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. (LT) Lepingu uuendamine veel viie aasta võrra oleks kasulik mõlemale osapoolele, sest jätkub ka Venemaa ka Euroopa Ühenduse vaheline koostöö teaduse ja tehnoloogia valdkonnas.

Kuna uuendatud lepingu sisu on identne 20. veebruaril 2009. aastal aeguva lepingu sisuga, pole mõtet jätkata kõnelusi selle lepingu jätkamisest tavalisel moel.

Arvestades mõlema osapoole kasudega lepingu kiirel uuendamisel on tehtud ettepanek üheetapiliseks menetluseks (üks menetlus ja üks akt, mis on seotud lepingu allkirjastamise ja koostamisega). Lepingu mõlemad osapooled püüavad tagada koostöö jätkumise (eriti selliste tegevuste rakendamisel, kus peavad osalema kolmandad osapooled, vastavalt koostöölepingule). Nõustun selle ettepanekuga täielikult.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin Angelika Niebleri raporti poolt, sest teadus- ja tehnoloogiakoostöö ELi ja Venemaa vahel on hädavajalik. See leping peaks inspireerima nii Venemaad kui ka Euroopa Ühendust lõikama vastastikust kasu teaduslikest ja tehnoloogilistest edusammudest, mis saavutatakse uurimisprogrammide kaudu.

See leping soodustab mõttevahetust ja kogemuste jagamist teadusühiskonna, tööstuse ja tavakodanike heaks. Märkasin, et see leping põhineb ELi ja USA samades valdkondades – nimelt teaduse ja tehnoloogia valdkonnas – sõlmitud lepingutele sarnastel põhimõtetel.

Peame võtma arvesse, et see leping põhineb vastastikuse kasu põhimõttel, edendades osalust koostöötegevustes, nagu ühisprojektide ettepanekute koordineeritud üleskutsetes ja ligipääsus teineteise programmidele ja tegevustele.

Aktiivselt edendatakse efektiivseid intellektuaalomandi kaitset toetavaid põhimõtteid ja intellektuaalomandi õiguste õiglast jagamist. See ettepanek hoolitseb ametilähetuste eest ELi ekspertidele ja ametnikele ning Euroopa Ühenduses ja Venemaal töötubade, seminaride ja kohtumiste korraldamise eest. Käesoleval Euroopa loomingulisuse ja uuenduslikkuse aastal lootkem, et see leping panustab ELi ja Venemaa strateegilise partnerluse tõhustamisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Angelika Niebler on esitlenud raportit EÜ ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö olemasoleva lepingu uuendamisest. Rahulik koostöö ja töö Venemaa ja ELi vahel on teadusalaste teadmiste ja uurimuse arendamisel mõlemale kasulik ning toetan heameelega seda meedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Teadus- ja tehnoloogiakoostöö partnerlusleppe uuendamine Venemaaga on oluline samm ELi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliste suhete normaliseerimise ja tugevdamise protsessis, lisaks sellele, et see kergendaks hiljutisi pingeid.

Kuigi sellest ei piisa nendes valdkondades koostöösuhete normaliseerimiseks. EL ja Venemaa peavad eelkõige leidma mooduse oma partnerlust ja koostööd julgeolekupoliitika valdkonnas tihendada – eelkõige energiajulgeoleku poliitika valdkonnas. Hiljutise gaasikriisi ajal kerkis esile meie vajadus tõsise ja ühendatud lähenemise vastu võtmiseks Euroopa Liidu tarneallikatest sõltuvuse küsimuses.

Ärgem unustagem kriisi Gruusias, mis seadis mõneks ajaks ohtu kogu külma sõja järgse Euroopa struktuuri.

Pidades silmas kõiki globaliseerumises peituvaid ohte ja globaalset kriisi, on Venemaa oluline osaline, keda ei saa läbirääkimislaua taga eirata või sealt kõrvaldada. Kuid Venemaa Föderatsioon peab neid lepinguid ja standardseid rahvusvahelisi eeskirju järgima.

Pöördun Euroopa Komisjoni ja eesistujariigi Tšehhi poole palvega leida kindel viis nende probleemide lahendamiseks niipea kui võimalik, mis teenib nende endi ja Euroopa kodanike ning kolmandatest riikidest partnerite (Ukraina ja Moldova) huve.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE) , kirjalikult. − Soovin kirja panna, et toetan seda ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu raportit.

Kuid mu hääletusseade ei töötanud ja soovin anda ametlikult oma poolthääle.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjalikult. (SK) Ma hääletasin Euroopa Ühenduse ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö poolt, sest Venemaa Föderatsiooniga on tarvis luua tugevad, stabiilsed ja heanaaberlikud suhted. Ma vaatlen teadus- ja tehnoloogiakoostööd suurepärase selliste suhete sisse seadmise vahendina. Euroopa Ühendus nagu Venemaagi on teinud märkimisväärseid teadusalaseid edusamme, mis võivad osutuda mõlemale osapoolele kasulikuks. Ühendus saaks sellest koostööst kindlasti kasu, teostades ja täiustades oma teadus- ja tehnikaprojekte. Kuigi sooviksin tõsta esile, et heanaaberlike suhete loomiseks on tarvis ka teise poole tahet ja usaldusväärsust.

Viimastel päevadel on ilmnenud Venemaa kui kaubanduspartneri mitteusaldusväärsus. Venemaa Föderatsiooni tegevus põhjustas mitmetes Euroopa Liidu riikides gaasikriisi, mis pani otsesesse ohtu liikmesriikide majanduse, paljastades Venemaast energiasõltuvuse puudused. Loodan, et hea koostöö huvides teaduse ja tehnika valdkonnas tulevikus taolised sündmused ei kordu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), kirjalikult. (CS) Just nagu ma hääletasin USAga sõlmitava lepingu vastu, hääletasin ka ELi ja Venemaa vahelise teadus- ka tehnikakoostöö lepingu raporti vastu. Toimisin selliselt täpselt samadel põhjustel. Mind teeb ärevaks, et lepingus puudub uurimistöö ühistele eetilistele piirangutele pühendatud peatükk. Tunnen kahetsust, et komisjon ja nõukogu alahindavad seda uurimistöö üliolulist aspekti ning isegi ei ürita sellist lepingut luua. Justkui ei oleks nad teadlikud, et rohkem kui kuskil mujal on eetilised piirangud just teaduses omal kohal, sest seal on tarvis ennetavaid ettevaatusabinõusid. Vähemalt riiklikest vahenditest rahastatud teaduse ja uurimistöö puhul oleks sellise koostöölepingu raames eetikapõhimõtteid käsitlev rahvusvaheline lepe igati kohane.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma olen hääletanud Angelika Niebleri ELi-Venemaa teaduskoostöö lepingu uuendamise raporti poolt. Tõepoolest on oluline aastate eest Nõukogude Liidu valitsusega paika pandud lepingut uuendada. Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline koostöö on andnud suurepäraseid tulemusi tänu sellele, et on ühendatud jõud üldise heaolu parandamise eesmärgi saavutamisel.

Seetõttu toetan Angelika Niebleri algatust ning rõhutan ELi ja Venemaa diplomaatiliste suhete jätkuvuse ja püsivuse tähtsust selleks, et tagada rahvusvahelise geopoliitilise tasakaalu säilimine.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − On mitmeid põhjusi, miks see leping tugevdab nii ELi siseturgu ja koostööd standardite alal kui ka tarbijakaitset.

Esimene nendest on see, et teadus on üleilmne teadusharu ning edusammud, mida jagame, on suunatud inimkonna kogujõupingutuste suurendamisele. Hüved, mille suunas võime töötada, on nimelt üldiselt positiivsed.

Olgu selleks siis töö autotööstuses emissioonide vähendamiseks või strateegilisi seoseid loovad ülikoolid – selle lepingu edendamise edu on mõõdetav.

Ka tarbijad on kaudsed kasusaajad, sest helgemad pead võivad võtta enda kanda usalduse tõstmise meie ühismuredele vastates.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), kirjalikult. − (CS) Kuigi võib tunduda, et nõukogu otsuse eelnõu vastu võtmine lepingu kokkuvõttes (Euroopa Ühenduse ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu uuendamine) on tegelikult vaid sekundaarse tähtsusega formaalsus, ei ole see minu arust nii. Üha enam saab selgeks, et Venemaa peab olema pigem ELi strateegiliseks partneriks kui igavesti hukka mõistetu ja hirmsa kolli rollis. Seetõttu peame tunnustama igat sammu ELi ja Venemaa vahelise koostöö suunas erinevatel tasemetel ja erinevates vormides. Koostöö Venemaaga võib eeldatavasti etendada väga olulist üheselt mõistetavalt positiivset rolli valitsevas tõsises majanduskriisis. Venemaad ei saa Euroopast lahutada. See kuulub Euroopasse, meeldigu see siis meile või mitte, ning koostöö selle riigiga võib peagi olla Euroopale eluliselt olulise tähtsusega.

 
  
  

- Raport: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. − Kõneledes põlisloodusest, peame tegelikult silmas looduskeskkonda, kus puudub inimtegevus ehk teisisõnu puutumatuid piirikondi. Põlisloodus võib tähendada nii maad kui ka merd.

Olemas on kaks erinevat lähenemisviisi: üks neist on seotud loodushoiu mõistega ja teine säilitamise mõistega. Need on erinevad. Esimest neist võib kirjeldada õige looduskasutusena ning teist looduse kasutamise eest kaitsmisena. Arvan, et kuigi loodushoiu ja säilitamise mõisted võivad erineda, sõltub nende rakendamine kindlast piirkonnast. Näiteks on Euroopa selleks liiga väike, et omada selle kodanikele keelatud piirkondi. Metsad katavad umbes kolmandiku maapinnast, millest vaid 5% on kirjeldatav põlisloodusena.

Suurem osa Euroopa põlislooduse alasid on kaitstud Natura 2000 raames. See on Euroopa võrgustik, mis katab juba praegu ELi kõige väärtuslikumaid ja suurema bioloogilise mitmekesisusega piirkondi. Sel põhjusel nõustun, et puudub vajadus uute põlislooduspiirkondi puudutavate õigusaktide järele, sest enamikku neist on käsitletud Natura 2000s. Kuid on oluline kaardistada põlislooduse piirkondi, jagades need metsa-, magevee- ja mere põlislooduse piirkondadeks.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Ma hääletasin selle raporti poolt. On mitmeid põhjusi, miks Euroopa peaks olema huvitatud kaitstud põlislooduse aladest. Esiteks toimivad need mitmetele liikidele, mis ei suuda ellu jääda isegi pisut muutunud keskkonnas, pelgupaiga ja geneetilise reservina. Esineb mitmeid liike, mida pole veel avastatud ja kirjeldatud. Enamik neist elab pinnases ja kõdunenud puudes ning on muutuste suhtes äärmiselt tundlikud. Need saastamata alad on ideaalsed looduses toimuvate muutuste ja looduse evolutsiooni uurimiseks. Samas on need piirkonnad äärmiselt vastuvõtlikud inimeste poolt väljaspool nende piire tekitatud kliimamuutuste põhjustatud mõjudele.

Siis on veel mitmeid puhteetilisi põhjusi Euroopas põlislooduse piirkondade säilitamiseks. Meil on moraalne kohustus tagada see, et tulevased põlvkonnad saaks nautida ja kasu Euroopa põlislooduse kaitsealadest. Jätkusuutliku turisminduse arendamist kasutatakse majandusväärtuse lisamiseks põlislooduspiirkondadele ning nende loodushoiu edendamiseks.

Seetõttu on oluline esitada sobivad soovitused ELi liikmesriikidele parima mooduse leidmiseks, kuidas kindlustada see, et nii käesolevad ja potentsiaalsed kaitsealad kui ka põlislooduse piirkonnad ja nende looduslikud protsessid oleksid Natura 2000 raames kindlustatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), kirjalikult. − Ma hääletasin selle raporti poolt, kuna nõustun, et tõepoolest tuleb jätkata Euroopa viimaste põlislooduspiirkondade kaardistamist. Loomulikult pole võimalik seda teha ilma põlislooduse mõistet määratlemata. Seega kutsun Euroopa Komisjoni üles selles valdkonnas tegutsema. Ühtlasi nõustun mõttega, et meil tuleb edendada jätkusuutlikku turismi neis valdkondades ja õpetada juhte põlisloodust säilitama ning kaitsma.

Seetõttu ühinen peamiste valitsusväliste organisatsioonide palvega selles valdkonnas ja palun Euroopa Komisjonil esitada mõningad juhtnöörid Euroopa põlislooduse säilitamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − See raport osutab sellele, et isegi kaugeimad Euroopa nurgad ei ole väljaspool ELi haaret. Kogu põlislooduse mõte seisnebki selles, et see peaks olema inimkonna poolt puutumatu – siia kuulub ka EL. Kuid arvestades erinevate keskkonnale avaldavate mõjudega, on teinud komisjon ettepaneku Euroopa kõige kaugemate ja eraldatumate regioonide kaitse ja selle eest hoolitsemise tegevuskavaks.

Seetõttu toetan üldjoontes seda raportit, eeldusel et liikmesriigid säilitavad juhtiva rolli põlislooduse haldamisel, määramisel ja kaitsmisel.

Olen mõnevõrra skeptiline ELi põlislooduse strateegia teenete suhtes, arvestades et ELi põllumajanduse ja kalanduse juhtimine on osutunud täielikuks katastroofiks. On oluline, et EL toimiks selles protsessis parima tava soodustaja ja varamuna, vastasel korral õõnestataks ettepandud meetmete mõtet.

Neile hoiatustele vaatamata on minu Kirde-Inglismaa piirkonda õnnistatud silmapaistvate looduskaunite eraldatud aladega, mis on suuresti inimese poolt puutumata. Seetõttu toetasin seda raportit.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjalikult. − Natura 2000 on teinud paljutki rikkumatu või puutumata keskkonna kaitsmiseks. Selles raportis rõhutatakse selliste projektide olulisust ning olen täiesti nõus raportööriga, et selliste alade kaitse tagamiseks tuleb kasutada paljusid ressursse. On oluline need alad kaardistada, sest kui jätame selle liiga hilja peale, võib olla juba lõplikult hilja.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Gyula Hegyi omaalgatuslikus raportis rõhutatakse põlisloodusalade kaitse tähtsust Euroopas olemasolevate direktiivide rakendamisel, tehes ettepaneku määratleda „põlisloodust” nii seni puutumatute alade kui ka „minimaalse inimtegevusega aladena”.

Samas kui see raport on tervitatav, jäävad teatud valdkonnad ebaselgeks, näiteks kas arutletakse olemasolevate põlisloodusalade või võimalike tulevaste põlisloodusalade üle. Ühtlasi sooviksin teada, kas hetkel on Natura 2000 raames käesolevalt loetlemata alasid, mis kuuluks potentsiaalselt käesolevas raportis kaalumisele.

Natura 2000 raames erikaalutluse alla kuuluvad alad langevad komisjonis erinevate peadirektoraatide kompetentsi. Kuigi hindan nende erinevate osakondade poolt ette võetud tööd ja nende erinevaid volitusi, mis suurendavad koostööd ja sidusust, võiks tõsta olulisel määral Natura 2000 kaitsealadele võimaldatavat kaitset. Mul on hea meel toetada Gyula Hegyi raportit, kuid kahetsen, et kodukorra artikli 45 lõike 2 rakendamise tõttu puudus mul võimalus selleteemalises arutelus osaleda.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , kirjalikult.(PT) Ma hääletasin Gyula Hegyi raporti poolt, sest usun, et Euroopas tuleb põlisloodusalade kaitset parandada ja edendada.

Seoses sajanditepikkuse inimtegevuse tulemuseks oleva survega keskkonnale katavad põlisloodusalad tänapäeval vaid 46% Maa pinnast.

Usun, et Euroopa Komisjoni kohus on esitada liikmesriikidele soovitusi, milles sisaldugu ka kaardi valmistamine ja Euroopa põlisloodusalade strateegia koostamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , kirjalikult. − (PT) Me hääletasime käesoleva raporti poolt, sest meil tuleb loodust kaitsta, tehes seda inimtegevuse kaudu. Praegu katavad metsad 33% Euroopa Majanduspiirkonna riikide maa-alast, mis vastab 185 miljonile hektarile. Vaid 9 miljonit hektarit metsasid (5% kogu metsaalast) loetakse „põlislooduseks“. Need piirkonnad koos nende loodusliku taimestiku ja loomastikuga ja ökosüsteemidega, kuhu nad kuuluvad, on põhiliselt oma loomulikus olekus. Neid põlisloodusalasid peab kaitsma tõhusates ja eriomastes tingimustes, siia kuuluvad nt geneetilised reservid ja pelgupaigad paljudele liikidele, mis ei suudaks püsima jääda isegi pisut muutunud tingimustes – eelkõige suured imetajad, nagu pruunkarud, hundid ja ilvesed.

Meil on moraalne kohustus tagada see, et tulevased põlvkonnad saaks nautida ja lõigata kasu Euroopa põlisloodusaladest. Säästva turismi arendamisega antakse põlisloodusele majanduslik tähtsus ning toetatakse selle säilitamist, julgustades tavainimesi looduse peidetud väärtust avastama ilma seda kahjustamata. Säästev turism suurendab heakskiitu loodushoiupoliitikale, sest turistid hakkavad isikliku kogemuse tulemusel mõistma vajadust kaitse järele, aidates samas majanduslikult säilitada põlisloodusalasid, mis pakuks töövõimalusi kohalikele inimestele.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult.(PT) Tänaseks on Euroopa põlisloodus kahanenud murdosani varasemast, seega on nende alade kaitse üks prioriteete.

Seetõttu peavad need olema Euroopa bioloogilise mitmekesisuse poliitika kesksed ja Natura 2000 võrgustik peab neid alasid arvesse võtma, et kasutada maksimaalselt ära pakutavaid ökosüsteemiteenuseid.

Seetõttu kiidan heaks Gyula Hegyi raporti lootuses, et Euroopa põlisloodusalasid saab paremini säilitada tulevastele põlvkondadele nautimiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , kirjalikult. − Ma toetan seda raportit, mis tõstab esile vajaduse kaitsta 46% maailma maapinnast, mis moodustab põlislooduse ja mida inimtegevus ei ole oluliselt muutnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE) , kirjalikult.(PT) Möödas on päevad, kui inimkonna ajalugu oli ellujäämise lugu looduse vastasseisu palge ees. Siin maailmajaos tuleb meil aga endiselt end kaitsta looduse ja selle rünnakute eest ning hädavajalikuks on muutunud looduse kaitsmine inimese kohalolu ja valitsemise eest. Peame seda endi heaks tegema, sest oleme huvitatud bioloogilise mitmekesisuse rikkuse säilitamisest ning tunneme vajadust säilitada planeeti, millel meile on antud võimalus elada. Nende ettekirjutuste põhjal tuleb meil kaaluda, milliseid jõupingutusi teha põlislooduse säilitamiseks Euroopas, nimelt kaugeimates regioonides, kus selline mitmekesisus on niivõrd oluline. Samad ettekirjutused nõuavad, et sekkumine ja määrused oleks tasakaalustatud ja kaalutletud. Kui soovime edendada uut viisi maapiirkondade kasutamiseks, ei tohiks me tõsta sealset inimtegevuse taset üle taluvuspiiri. Põlislooduse kaitse – eriti seal, kus see eksisteerib koos inimtegevusega – peab tähendama tasakaalu, säilitamise ja säästlikkuse edendamist. Me ei peaks asetama maaelule väljakannatamatut koormat ega panema inimesi hülgama iseenesest juba vaesunud piirkondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma hääletan Gyula Hegyi Euroopa põlislooduse raporti poolt. Arvan, et Euroopa Liit peaks rohkem põlisloodusaladest huvituma, sest need toimivad paljudele sellistele liikidele pelgupaiga ja reservaadina, kes ei suudaks muutunud tingimustes ellu jääda. Pealegi ei tohi unustada selle otsuse eetilisi põhjusi.

Meil, Euroopa kodanikel, on moraalne kohustus tagada see, et tulevased põlvkonnad saaks kasu Euroopa põlislooduse kaitsealadest. Seetõttu pooldan Gyula Hegyi algatust, mille eesmärk on edendada säästliku turismi arengut, mis on põlislooduse majandusväärtuse tegelik näitaja.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin selle raporti poolt, sest minu arvates peab Euroopa kaitsma oma põlisloodusalasid ja panustama sealsete rahvusparkide korrashoidu. Vastavalt „Euroopa põlislooduse” raportile on mitmes Euroopa regioonis 10 rahvusparki. Nende rahvusparkide korrashoid ja kaitse tähendab ka neil aladel elutsevate looma- ja linnuliikide kaitset.

Pidades silmas, et osa neist liikidest on väljasuremise äärel, tunnen, et Euroopa Liit peab aktiivselt sekkuma programmide arendamisse, mis aitavad neid liike taaselustada ja teatud piirkondi taasasustada, kust paraku mõned looma- ja taimeliigid on kadunud.

Sellest ohust tulenevalt arvan, et kasutusele on vaja võtta järgnevad meetmed: raietegevuse täpsem analüüs aladel, mis ei ole rahvusparkideks ette nähtud ning kindlate taasmetsastamisprojektide arendamine puudest puhastatud aladel. Ma isiklikult toetan kindlalt iga sellist projekti ning soovin siinkohal avaldada raportöörile tunnustust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , kirjalikult. (PL) Termin „põlisloodus” osutab looduskeskkonnale, mida inimtegevus ei ole märkimisväärselt muutnud. Isegi praegu on 46% Maa pinnast klassifitseeritud põlisloodusena.

Säilitamise ja kaitse mõisted erinevad teineteisest. Esimene neist hõlmab looduse õiget kasutust. Viimane aga osutab looduse kaitsmisele ärakasutamise eest. Minu arvates vajab loodus kaitset inimtegevuse kaudu. Euroopa on liiga väike selleks, et oleks arukas inimesi teatud territooriumile sisenemast keelata. Küsimuse all olevad territooriumid on konkreetse ja erakordse väärtusega. Seda saab keskkonnasõbralikult ära kasutada uute toodete väljaarendamisega turismivaldkonnas.

Samal ajal on need territooriumid eriti tundlikud keskkonnamuutuste mõjudele, mille inimolendid on põhjustanud. Meie moraalseks kohuseks on tagada see, et tulev põlvkond oleks võimeline nägema ja kogema tõelist Euroopa põlisloodust. Säästva turismi arendamine võib osutuda mooduseks, mille kaudu saadakse kasu põlisloodusalade majandustähtsusest ja mis pakub ressursse nende kaitseks.

Euroopas on esile kerkinud huvitav programme ühendav algatus, mis on suunatud põlisloodusele ja säästvale turismile. Osutan PAN parkide sihtasutusele, mille eesmärk on neil maadel säästva turismi arendamine.

Puudub vajadus põlisloodust käsitlevate uute seadusaktide vastuvõtmiseks, kuid Euroopa Komisjon peaks välja töötama sobilikud soovitused ELi liikmesriikidele abi tagamiseks, mis puudutavad praeguseid või võimalikke põlislooduse kaitse parimaid moodusi, mida võidaks Natura 2000 võrgustikku lisada.

 
  
  

- Raport: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − Viimastel aastatel on üld- ja teenistuslik lennundus olnud kiiremini kasvavaks haruks lennundussektoris. Lennujaamad minu koduses Kirde-Inglismaa valmisringkonnas, näiteks Newcastle ja Durham Tees Valley, on populaarsed amatöörpilootide seas ning üha enam ka äriinimeste seas. Seetõttu on tegemist alalõiguga, mis vajab toetamist ja mõistlikke määrusi.

Mulle avaldas muljet komisjoni pühendumus proportsionaalsusele üld- ja teenistuslennunduse määrustes. Selline lähenemisviis erineb märkimisväärselt paljudest eelmistest transpordialastest ettepanekutest ning see on tervitatav, kuigi meil tuleb olla valvel selleks, et tagada kõnealuse sektori jätkuvalt säästev areng ilma koormava bürokraatiata, mis iseloomustab liiga sageli komisjoni ettepanekuid.

Paratamatult kahaneb see sektor majanduskriisi jätkudes lähemas perspektiivis mõnevõrra. Kuid üld- ja teenistuslik lennundus aitab märkimisväärselt kaasa majanduse kasvule, eriti regionaalsel tasandil nagu meil siin Kirde-Inglismaal.

Ma hääletasin selle raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjalikult. − Ma nõustun raportööriga vajaduse suhtes rõhutada andmete kogumise, proportsionaalsete määruste, lennuvälja ja õhuruumi läbilaskevõime ja keskkonna säästvuse tähtsust, tunnistades samas ühe meie ajal kiiremini kasvava tööstusharu tähtsust. Kutsume üles neis mainitud valdkondades tasakaalu saavutama nii, et mitte tõkestada äri, säilitades samas selle säästvuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Parlamendi liige Luís Queiró on reageerinud komisjoni teabele, mis sisaldub „Üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmava kavas”, ning on toonud esile mitmeid valdkondi, kus poliitilised kaalutlused avaldavad mittekommertsliku õhutranspordi sektorile üld- ja teenistuslikus lennunduses täiendavat mõju. Erilist huvi pakub ühenduse julgeoleku ja ohutuse valdkondade pädevusala laiendamine ja ühenduse algatuste poolt sektorile avaldatav mõju, näiteks Ühtse Euroopa taeva projekt ja lennujaamade turvalisuse juhtimissüsteem.

Esmaseks probleemiks on ohutuse tagamine, kindlustades samas keskkonnaprobleemide vastutustundliku täitmise selles sektoris nii mürasaaste kui ka tekitatud emissioonide taseme langetamise teel. Nii sektori kasvutempo kui ka mitmekesisus muudavad selle üheks sektoreist, kus osutuvad vajalikuks tulevased määrused. See teade osutab tulevikupoliitika väljatöötamise rajale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Ma hääletasin Luís Queiró üld- ja teenistusliku lennunduse tuleviku raporti vastu.

On vaieldamatult tõsi, et mitmete üld- ja teenistuslennukite liiklus on märkimisväärselt kasvanud ning seeläbi on suurenenud ka mõju keskkonnale.

Siiski on minu arvates lennuväljade laiendamisse investeerimine vale lähenemisviis, sest see suurendaks üksnes nõudlust reisimise järele ning suurendaks lennuliiklust. Meil tuleb leida alternatiive, nii et õhuliikluse tase ei kasvaks ning reostus jääks mõistlikkuse piiridesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Üld- ja teenistuslik lennundus on õitsev sektor, mida iseloomustab suurem kohanemisvõime ja paindlikkus, mis on vastuolus suuri lennuvälju iseloomustava jäiga paindumatusega. Sel põhjusel toetan kolleeg Luís Queiró soovitusi tervikliku proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtete rakendamise kohta selles sektoris üksikjuhtude põhjal lepingutingimustega, mis vastaks kõigile julgeoleku- ja ohutusnõuetele.

Ma pöördun kõigi liikmesriikide poole palvega arvestada kõiki komisjoni ja raportööri soovitusi, eriti neid, mis puudutavad lennujaamade läbilaskevõime parandamist ja nende kasutamist optimaalse tulemuse saavutamiseks, mitte üksnes suurtes lennujaamades, vaid eelkõige regionaalsetel ja kohalikel lennuväljadel.

Õigupoolest Ühtse Euroopa taeva II paketi ja Euroopa Lennundusameti volituste laiendamisega tegeleva raportöörina võtsin arvesse selles lennundussektori lõigus vajadust tingimusteks, mida on tarvis säästva arengu tagamiseks nii selle tööstusharu kui ka lõppkokkuvõttes reisijate heaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin Luís Queiró üld- ja teenistusliku lennunduse säästva tuleviku tegevuskava raporti poolt. Loomulikult on meid hoiatatud selle eest, et on tarvis uut Euroopa poliitikat üld- ja teenistuslikku lennunduse kohta.

Põhjuseks on tsiviillennunduse sektori ettevõtete kogukäive pidev kasv. Tõepoolest, hinnanguliselt võib teenistuslikku lennundust kasutavate reisijate arv järgneva kümne aasta jooksul kahekordistuda. Pealegi tuleb tunnistada seda tüüpi lendudest saadavat eelist majandusele ja sotsiaalsele heaolule tervikuna.

Seetõttu pooldan kaasliikme raportit ja loodan, et sektoris peituvat märkimisväärset kasvupotentsiaali oleks võimalik tulevikus täielikult ära kasutada.

 
  
  

- Raport: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. − Avalikku sektorit takistavad traditsioonilised uuringute hankemeetodid ja arendusteenused. Seda saab muuta kommertskasutusele eelnevate hangete kaudu. Kommertskasutusele eelnev hange on eriline lähenemisviis, mille kaudu toimub avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse hange.

EL vajab ulatuslikumat innovatsioonistrateegiat. Ja see, mida nimetame kommertskasutusele eelnevaks hankeks, on vaadeldav osana sellest strateegiast. See on oluline liidu innovatsioonilise suutlikkuse taastamiseks ja Euroopa kodanike avalike teenuste parandamiseks. USA avalik sektor kulutab uuringutele 50 miljardit USA dollarit. Euroopas kulutakse sellele 2,5 miljardit USA dollarit. On ilmne, miks on kommertskasutusele eelnev hange olulise tähtsusega, aitamaks Euroopa avalikku sektorit peamiste riiklike probleemide käsitlemisel.

Üks ELis olemasolevaid probleeme on teadlikkuse puudumine selle kohta, kuidas optimeerida teadus- ja arendustegevusega seotud hankeid. See probleem on eksklusiivse arenduse tulemus. Ettevõtted, mis on töötanud avalik-õiguslikule asutusele välja toote või teenuse, ei saa oma leide teiste klientide puhul kasutada. Kommertskasutusele eelnevad hanked käsitlevad seda anomaaliat. See võimaldab teatud lähenemisviisi, mis sisaldab riskiga kaasnevate kasude jagamist. Selle tulemuseks on ühtlasi tulus innovatsiooniliste lahenduste väljatöötamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Tänan teid, härra juhataja. Ma annan poolthääle. Pean kommertskasutusele eelnevaid hankeid innovatsioonile potentsiaalselt väga kasulikuks ning leian, et seeläbi võidakse Euroopa Liidus pakkuda uuendatud kõrgkvaliteetseid avalikke teenuseid.

Ja mitte üksnes seda. Kommertskasutusele eelnevate hangete lepingud pakuvad suuri võimalusi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele seoses nii riiklike lepingute sektori kui ka nende globaalse arendamise ja kogemusega. Tõepoolest on need oma olemuselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kergemini kättesaadavad kui traditsioonilised suured ärilepingud.

Vaatamata sellele kõigele kardan, et ettepanekul ei õnnestu paeluda väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tähelepanu, välja arvatud siis, kui tehakse selgeks see, kuidas need lepingud toimivad, seda eriti piiriüleses kontekstis, välja arvatud siis, kui teatud menetluslike aspektide kohta ei pakuta täiendavat selgitust, sealhulgas riikliku abi ja intellektuaalomandi määruste kohta, millega saaks luua läbipaistvuse ja stabiilsuse avalik-õiguslike asutuste ja ettevõtete jaoks.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − Kõnealune raport kujutab endast kainestavat lugemismaterjali: vaatamata kogu jutule Lissaboni tegevuskavast ja järgmiseks aastaks Euroopa majanduse maailmas kõige konkurentsivõimelisemaks muutmisest, olin vapustatud, kui lugesin, et USA avalik sektor kulutab aastas 50 miljardit USA dollarit teadus- ja arendustegevuse hangetele.

See arv on kakskümmend korda suurem kui Euroopa kulutused ning moodustab kokku umbes poole USA ja Euroopa teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute vahelisest lõhest.

Tunnustan raportit, mille esitas kolleeg Malcolm Harbour, kes kavandas mooduseid selle tootlikkuslõhe likvideerima hakkamiseks Euroopas. Nimetatud protsessi võtmeks on pealkiri: innovatsiooni edendamine.

Minu arvates on parim moodus kõnealuse raporti realiseerimiseks see, kui EL julgustab pigem innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut kui määrustest tulenevate takistuste teele veeretamist.

Arvestades avaliku hanke tähtsat rolli uute tehnoloogiate edendamisel ja toetamisel, toetasin käesolevat raportit. Ma loodan, et selle põhimõtted tulevad kasuks minu piirkonna kohalikele asutustele Kirde-Inglismaal.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjalikult. − Ma nõustun raportööriga innovatsiooni olulisuse küsimuses, eriti sellistes vajalikes sektorites nagu tervishoid, eakatega tegelemine ja julgeolek. Kommertskasutusele eelnevad hanked marginaliseerivad veavõimalusi ning seetõttu tuleb neid kasutada uuendusvahenditena.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Kolleeg Malcolm Harbour on esitanud omaalgatusliku raporti, mis käsitleb innovatsioonitaseme tõstmist Euroopas, tagamaks säästlike ja kõrgkvaliteetsete avalike teenuste olemasolu. Õiglane juurdepääs sellistele teenustele on oluline vaba turu täielikuks toimimiseks. See infovahetus käsitleb teadus- ja arendustegevuse kommertskasutusele eelneva toote etappi.

Kommertskasutusele eelnev hange on avaliku sektori jaoks kindel lähenemisviis, mis võimaldab teadus- ja arendustegevust kaasata ning kus silmapiiril on innovatsiooni edendamine, tagamaks Euroopas säästlikud kõrgkvaliteetsed avalikud teenused. Kõnealuste avalike teenuste käsitlusalasse kuuluvad tervishoid, haridus, julgeolek, kliimamuutused ja energiatõhusus ning kõigist neist valdkondadest saab kasu ühiskond tervikuna. Selle strateegia vastuvõtmine võimaldab tulusat, lisaväärtusega uute ja innovatsiooniliste lahenduste arendamist ja seetõttu toetasin seda ettepanekut.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE) , kirjalikult. (PL) Avalik hange Euroopa teadus- ja arendustegevuse valdkonnas moodustab vaevumärgatava osa kõikidest avalikest hangetest. Euroopa ei paista just soodsas valguses võrdluses Ameerika Ühendriikidega, kelle avalik sektor eraldab aastas avalikele hangetele teadus- ja arendustegevuse valdkonnas 50 miljardit USA dollarit, mis on 20 korda rohkem, kui Euroopa poolt kulutatud summad. See on kahetsusväärne, kui soovime tõesti parandada oma uuenduslikku potentsiaali.

On mainimist väärt, et paljusid saadavalolevaid tooteid ja teenuseid ei eksisteeriks, kui ei oleks seotust riiklike ressurssidega. GPS satelliitnavigatsioonisüsteem ja pooljuhid on vaid kaks näidet selle kohta.

Euroopal tuleb teha tehnilisi parandusi paljudes valdkondades, nagu tervishoid, säästev areng ja julgeolek. Paljudes neist valdkondadest pole kommertslahendusi veel saadaval või kui ongi, siis on tarvis täiendavaid uuringuid ja arendustegevust. Kommertskasutusele eelnev hange on üks avaliku sektori pakkumise ja nõudluse vahelise lõhe kõrvaldamise meetodeid, pakkudes ametivõimudele võimalust nende poolt pakutavate teenuste parandamiseks.

Kommertskasutusele eelnevad hanked kujutavad endast ka VKEde jaoks olulist võimalust. Nende uuenduslik potentsiaal on tohutu ning tänu seotusele riiklike ressurssidega on neil võimalus arendada ja müüa teiste klientide poolt välja mõeldud lahendusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, tervitan soojalt Malcolm Harbouri raportit kommertskasutusele eelnevate hangete kohta: innovatsiooni edendamine Euroopas säästvate, kõrgkvaliteetsete teenuste tagamiseks. Euroopa Liidule on äärmiselt oluline sotsiaalsetele probleemidele sobival moel vastu seista, garanteerimaks märkimisväärset edasiminekut avalike teenuste osutamisel.

Kommertskasutusele eelnevad hanked võivad sellest seisukohast lähtuvalt aidata ületada avalike teenuste sektoris lõhet pakkumise ja nõudluse vahel. Nõustun raportööriga, kui ta rõhutab vajadust klientide harimise järele selles küsimuses, kuidas käsitleda innovatsiooni riiklikes lepingutes, kuna see elukutse nõuab kõrget oskuste taset ja vajab hästikoolitatud personali.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , kirjalikult. (PL) Kommertskasutusele eelnev hange esineb siis, kui avalik sektor esitab korraldused teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, toetades seeläbi innovatsiooni ja tagades avalike teenuste jätkusuutlikkuse ning kõrge kvaliteedi.

Kommertskasutusele eelnevad hanked on äärmiselt olulised kogu Euroopa Liidu uuendusliku potentsiaali tugevdamise seisukohalt, parandades otseselt kodanikele osutatavaid avalikke teenuseid, kõrvaldades ühtlasi pakkumise ja nõudluse vahelise lõhe avalikus sektoris.

Üheks näiteks riigihankepõhistest väljatöötatud lahendustest on GPS navigatsioonisüsteem.

Ameerika Ühendriikides on teadus- ja arendustegevuse valdkonnas tellimustele tehtud eraldised 20 korda suuremad kui Euroopa Liidus tehtud eraldised.

VKEdele esindab riigihange väärtuslikku võimalust kogemuste saamiseks. Kommertskasutusele eelnevad hankelepingud on kasulikud väikeettevõtetele, kuna nimetatud ettevõtted ei vasta sageli tavalistele riigihanke kommertsnõuetele.

Euroopa peaks kiiremas korras töötama välja kõikehõlmavad lahendused kommertskasutusele eelnevate hangete kasutamise parandamiseks, seda mitte üksnes riigivõimude, vaid ka kohalike ja piirkondlike asutuste poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE) , kirjalikult. (RO) Ennekõike sooviksin õnnitleda Malcolm Harbourit tema koostatud raporti puhul, selle eest, mil moel see peegeldab Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tööd. Kõnealuse Malcolm Harbouri poolt koostatud omaalgatusliku raporti vastuvõtmine aitab parandada uuenduste taset teadus- ja arendustegevuse valdkonnas Euroopa Liidus. Meil tuleb ära kasutada kommertskasutusele eelnevate hangete poliitikast tulenev kasu. Riigihange on valdkond, mis pakub suuri võimalusi VKEdele, kus kommertskasutusele eelnevate hangete kättesaadavus on parem kui laiaulatuslikud hankelepingud.

Meil tuleb järgida USA eeskuju ja keskenduda rohkem teadus- ja arendusteenuste hangetele. Meil tuleb ELi uuendusliku baasi edendamiseks määratleda kommertskasutusele eelneva poliitika kasutoovad vahendid. Käesolevalt ei ole ettevõtted, mis on välja töötanud toote või teenuse avalik-õiguslikule asutusele, võimelised neid leide teiste võimalike klientide puhul taasrakendama – see ongi konkureerivate hankelahenduste finantstakistuste esireas. Kommertskasutusele eelnevad hanked võimaldavad uuenduslike lahenduste äratasuvat arendamist.

 
  
  

- Raport: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjalikult. − (SV) Me oleme otsustanud Anne Laperrouze’i raporti vastu hääletada, sest usume, et lõplik raport ei ole tasakaalus ning rikub liikmesriikide õigust otsustada selle üle, kas nad soovivad tuumaenergiat kasutada, arendada või sellesse investeerida. Me pooldame tuumaohutuse ühist uuringut, näiteks leiame, et mitmetel puhkudel on raport liiga tuumaenergiat pooldav. Sellised otsused tuleb langetada liikmesriigi tasandil.

Enamgi veel, me soosime üldiselt investeerimist energia infrastruktuuri, kuid oleme kahtleval seisukohal kõikide projektide ja investeeringute toetamise suhtes, mida raportöör sooviks toetada. Selleks, et sellist seisukohta oleks saanud toetada, oleks meile meeldinud näha selgemaid kriteeriume, eriti Nord Streami debati valguses.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. − Euroopal tuleks pühendada oma jõupingutused eeskätt oma liikmete aitamisele nafta ja gaasi otsingutel. On tõenäone, et Malta merepõhjas leidub fossiilkütuse varusid. Täielik ärakasutamine on võimatu Malta ja tema Põhja-Aafrika naabrite piiriküsimuse tõttu. See ei peaks olema vaid kahepoolne teema, sest ka Euroopa huvides on otsida lahendust oma liikmesriigi nimel.

Tuumaenergia teema on taas omandanud silmapaistva koha. Sellele on poolt- ja vastuargumente. Arutelu aatomienergia üle ei lõpe eal. On võimatu mitte märgata selle energiavaru hindamise võimalust.

Mind on teavitatud sellest, et Malta kaalus Prantsusmaa aatomielektrijaamades toodetud energia sissevedu. See energia jõuaks Maltasse elektri kujul ja aatomielektrijaamadega seotud negatiivseid aspekte ei käsitletakski. Toodetud energia oleks odavam kui Sitsiilia gaasijuhtmest tulev. Maltal ei tuleks teha kapitalikulutusi, mis oleks vajalikud elektrijaama ehitamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjalikult. − Ma kiidan heaks sellel nädalal tehtud 100 miljoni euro suuruse Euroopa Liidu rahaeraldise uute Iirimaa idaranniku ja Walesi vaheliste elektrivõrkude ehitamise toeks.

See uus projekt moodustab osa eelmisel nädalal Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud 3,5 miljardi euro suurusest majandusstiimulite paketist. See aitab kaasaegsemaid energiavõrgustikke rajada, mis kaitsevad tulevikus täielikumalt Iirimaale suunduvate energiavarude julgeolekut.

Euroopa Liit toetab rahaliselt ka uusi projekte alternatiivenergia valdkonnas, hõlmates ka tuuleenergiasektorit.

Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni liikmena olen olnud tunnistajaks üha intensiivsemale vaidlusele energiavarustuse teemal.

Meil kõigil tuleb kajastada seda, mis on praeguseks juba mitmeid nädalaid toimunud, mis puudutab ELi Ukraina kaudu Venemaalt tulevat energiavarustust.

Tegelikkuses tuleb meil siin ELis katkestada oma täielik sõltuvus Venemaa energiavarustusest. Meil tuleb arendada teisi energiasektoreid.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Tänan teid, härra juhataja. Ma annan poolthääle. Ma usun, et taastuvenergia vormid, nagu tuule- ja päikeseenergia, hüdroelektri- ja geotermiline energia, biomassi või merest saadavad allikad, on potentsiaalselt Euroopa Liidu kõige olulisemad energiaallikad. Need võivad aidata stabiliseerida energiahindu, millega kaasneb energiasõltuvuse kasv.

Seetõttu on äärmiselt oluline kavandada selline Euroopa energiapoliitika, mis võimaldab olulist nihet selliste energiatehnoloogiate suunas, mis oleks tõhusad ning madala süsinikuemissiooni tasemega, võimaldades katta meie energiavajadusi. Kui energiatõhusus ja energia kokkuhoid on jätkuvalt prioriteedid koos taastuvenergia allikate arendamisega, siis nõustun, et madala emissioonitasemega allikaid kasutades peaks energianõuded aastaks 2050 olema saavutatavad. Ühtlasi nõustun süstemaatilise lähenemisviisi tähtsusega, mis rajaneb erinevate sektorite vahelisel sünergial. Lühidalt öeldes on pikaajalised energeetilised ja klimaatilised muutused nii Euroopa kui ka maailma tasandil erakordseks võimaluseks, õhutamaks tagant uusi ärimudeleid kõigis majandussektorites, selleks et egutada innovatsiooni ja julgustada keskkonnasõbralikule ettevõtlusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. (LT) Meil puudub ühtne Euroopa energiapoliitika. Iga riik kaitseb oma isiklikke huve. ELi elektriühenduse ja lairibalise Interneti jaoks on eraldatud täiendavad 5 miljardit eurot. See on ajalooline sündmus, sest esmakordselt ELi ajaloos arutas Euroopa Komisjon eelarvet uuesti ning tegi ettepaneku sellise projekti loomiseks. See on eriti oluline Leedule, kuna seni puudub sel elektriühendus nii Rootsi kui ka Poolaga ning on nii määratud energeetilisse eraldatusesse. Energiaühendus on investeering, millelt ei lõigata rahaliselt palju kasu. Seetõttu tuleb sellist elutähtsat projekti ELi fondidest rahastada. Tänapäeval ostab Leedu gaasi umbes 500 USA dollari eest, samas kui teised ELi riigid, mis asuvad Venemaast palju kaugemal kui Leedu, maksavad gaasi eest vähem raha. Me saavutaksime paljutki, kui näitaksime üles solidaarsust ja arutaksime hindade küsimust Gazpromiga ühel häälel.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjalikult. − Kolm peamist eesmärki – varustuse julgeolek ja liikmesriikide vaheline solidaarsus, kliimamuutustega võitlemine: meenutagem „kolm korda 20” eesmärki 2020. aastaks ja kasvuhoonegaaside emissiooni kahandamise eesmärki 50% – 80% võrra 2050. aastaks ning ELi majanduskasvu, saavutades parimad hinnad, vältides samas hindade muutlikkust – need on äärmiselt olulised teemad Euroopa energiapoliitika arutamisel. Meil tuleb kaaluda sellist poliitikat, kus energiaallikate detsentraliseerimist ja uut tüüpi taastuvenergiat tuleks tagant õhutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE) , kirjalikult. − Mina koos Briti konservatiividest kolleegidega kiidan energiavarustuse strateegilise lähenemisviisi heaks selliselt, nagu see esineb Anne Laperrouze’i teise strateegilise energiaülevaate raportis.

Me hääletasime Lissaboni lepingule osutavate viidete vastu vastavalt meie pikaajalisele vastuseisupoliitikale. Kuid kuna seal on ka selliseid viiteid Lissaboni lepingule, mille vastu me hääletada ei saa, siis otsustasin lõpphääletusest loobuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin Anne Laperrouze’i ELi energiaolukorra strateegilise analüüsi raporti poolt, sest selles sätestatakse, et ELi tulevane energiapoliitika peaks sisaldama eritegevuskavasid, varustusallikate mitmekesistamisele suunatud projektide rakendamist, samuti uusi kliimamuutustega seotud eesmärke.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , kirjalikult. – (PT) Me hääletasime selle raporti vastu, sest me ei nõustu paljude selles esitatud ettepanekutega, kuna need põhinevad alati vabal konkurentsil ja turgude vabakslaskmisel selles strateegilises sektoris, kus riikliku poliitika ja riigiomanduse põhimõtte olemasolu energia tootmise vahendina on oluline.

Kuid me hääletasime mitmete ettepanekute poolt. Näiteks oleme mures fossiilkütuste, nagu nafta ja gaas, kindluse pärast ning raportööri seisukoha pärast, et maailmatoodangu 100 miljoni barreli suuruse päevase tootmise ületamine (hetkel 87 miljonit) on ebatõenäoline, samas kui 2030. aasta hinnanguline nõudmine on 120 miljonit barrelit päevas, samuti suurema kriisiohu pärast järgmisel aastakümnel.

Me nõustume ka, et energiavaldkonnas tuleks teha rohkem uuringuid, eriti tuumajääkide ja tuumalõhustumise transmutatsioonide küsimuses.

Sellegipoolest oleme vastu püüdele asetada Euroopa Liidu majandusrühmad jõupositsioonile, võrreldes kolmanda maailma riikide riigiettevõtetega, ning selle raporti kasutamisele Lissaboni lepingu kaitseks, üleskutsena selle ratifitseerimisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE) , kirjalikult. − Ma hääletasin Anne Laperrouze’i teise strateegilise energiaülevaate raporti poolt, vaatamata sellele, et see oli (minu arvates) tuumaenergia suhtes liialt entusiastlik. Ma ei toeta ohutute tuumajaamade varajast sulgemist, kuid minu entusiasm uute elektrijaamade avamise suhtes on vägagi piiratud. Minu regioonis Edela-Inglismaal on meil võimalus rajada Severni jõele paise, mille võimalus loodust kahjustada oleks tunduvalt väiksem, kuid väljundiks on hoopis kahe tuumaelektrijaama loomine ja 5% Briti energiavajaduste katmine „roheliselt”.

Ma hääletasin ka rohelise muudatuse 22 poolt, mis tõi välja rahvusvahelise katsetuumareaktori projekti fusioon-elektri viibimise ja kulude kasvu. Ma ei toetanud selle ühisprojekti toomist Euroopasse, sest võõrustaja maksab ebaproportsionaalselt suure osa kogu eelarvest. Seetõttu toetasin Jaapani, kes soovis seda valget elevanti võõrustada, valimist sellesse rolli. Oodatust varem selgus, et mul oli õigus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) , kirjalikult. – (FR) Kõik teavad, et energia on liikmesriikide üks suurimaid probleeme. Energiakokkuhoid, energiatõhususe tõstmine, kommertslikult elujõulise taastuvenergia uurimine ja uued transporditehnoloogiad ning varustuse mitmekesisus on kõik teada-tuntud moodused liikmesriikide sõltuvuse kahandamise teel. Me ei sea küsimuse alla vajadust mõningase koostöö järele, koguni korraldamise järele valitustevahelisel tasemel, liikmesriikide vahelise solidaarsuse järele.

Kuid tegelikkuses paistab raportist, et energiastrateegia ja varustamise julgeoleku ülesehitus on hulga vähemolulised kui ühtse energiapoliitika kasutuselevõtt või ühtse gaasi- ja elektrivõrgustiku kasutuselevõtt igale sektorile ühtse Euroopa regulaatori egiidi all. Nüüd on erinevate liikmesriikide valikud, vajadused, võimalused ja tootlikkus muudetud äärmiselt raskeks.

See tundlik teema on tegelikult strateegiline küsimus ning iseenesest võib selle jätta üksnes liikmesriikide riiklikuks otsuseks, mis vastaks riikide huvidele. Eesmärgiks on taas Brüsseli bürokraatia volituste suurendamine. Me teame, et meil tuleb just neid tänada selliste probleemide tekitamise eest, mis ulatuvad elektrihindade plahvatuslikust kasvust regulaarsete voolukatkestusteni.

Seetõttu hääletasingi selle raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE) , kirjalikult. (FR) Taas kord pakub raport valikuna tuumaenergiat, kuigi see energialiik ei ole konkurentsivõimeline ning uraani saadakse ohtlikes tingimustes, mis põhjustab rahvuslikku diskrimineerimist ning avaldab tervisele lubamatut mõju.

Seoses globaalse soojenemisega ei saa käsitleda kivisütt „üleminekulise komponendina”.

Usun, et „ELi energiaressursside mitmekesistamine” on seotud Kaspia mere fossiilressursside ärakasutamisega. Kashagani regiooni gaasi- ja naftaväli avaldab survet populatsioonile ja keskkonnaressurssidele: sulfiidirikka nafta maapõuest väljatoomine kujutab ohtu populatsiooni tervisele ja bioloogilisele mitmekesisusele.

Energiavarude mitmekesistamine eeldab gaasi- ja nafta torujuhtmete olemasolu ressursside ELi transportimiseks. Bakuu-Tbilisi-Ceyhani naftajuhe (BTC) ja Nabucco projektid mõjutavad meie naaberriikide stabiilsust. Meil on kohustus mitte lasta meie energiavajadusel nende stabiilsust ohustada. Lõuna-Kaukasuse elanikkond peab saama majanduslikku ja sotsiaalset kasu nende aladelt energia ammutamisest.

Aafrikas tuleb meie vajadustele vastava päikeseenergia tootmise eest sobivalt tasuda.

Miks mitte raportis öelda, et taastuvenergia ja energiakokkuhoid on vastuseks tulevikus? Sellisena nagu see hetkel on, hääletan selle raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjalikult. (LT) ELi energiajulgeoleku tagamiseks on tarvis ühtset ELi energiaturgu, kuhu integreeritaks kõik ühenduse liikmed, ennekõike Balti regioon. Selle regiooni riikide sõltuvus Venemaast kui ainsast energiaressurssidega varustajast takistab energiajulgeolekut mitte üksnes neis riikides, vaid ka ühenduses tervikuna. Seetõttu on oluline võimaldada Balti riikidele ühendust ELi võrgustikega eesõiguse andmise ja piisava rahastatuse kaudu ELi projektidega. Energiaallikate mitmekesistamine ja sellega varustajate küsimus ei saa jääda liikmesriikide endi probleemiks. See küsimus tuleb lahendada ELi tasemel. Seetõttu toetan eriti raportööri, kui ta kihutab komisjoni tagant valmistama ette Euroopa strateegiaplaani, milles kavandataks tulevikuks pikaajalised investeeringud elektrienergia tootmisvajaduste rahuldamiseks ja konkreetsed tuumaenergiasse investeerimise juhised. Kuna finantskriis tabas ehitussektorit eriti raskelt, seda ka Leedus, siis raportööri üleskutse suuremate jõupingutuste tegemisele igasugustest radioaktiivsetest jääkidest lõplikult vabanemise probleemi lahendamisele, eriti väga radioaktiivsete jääkide seisukohalt, muutub eriti asjakohaseks Ignalina aatomielektrijaama sulgemisel.

Partnerlus- ja koostööleping (konkreetsemalt Venemaaga) peab olema kõigi ELi liikmete huvide kindlustamise vahend ning ELi liikmesriikidel tuleb kolmanda maailma riikidest pärit energiaga varustajaid puudutavas arutelus kinni pidada solidaarsuse ja ühtsuse põhimõtetest. Üksnes ühtne Euroopa on tugev ja konkurentsivõimeline kiire globaliseerumise ajastul.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Euroopa Liidu energiajulgeoleku küsimus kerkib üha uuesti esile, muutudes üha olulisemaks, osutades selgelt sügavalt juurdunud lahendamata probleemide olemasolule. Hiljutine gaasikriis näitas ilmekalt liikmesriikide jõudude ühendamise ja solidaarsuse ülesnäitamise absoluutset vajadust ühenduse tasemel, seda nii kriisiolukordades kui ka vastastiku kasulike ühislahenduste kavandamisel ja rakendamisel.

Asudes ELi idapiiril, on Rumeenia teadlik nii ohtudest kui hüvedest, mis tulenevad selle geostrateegilisest asukohast. Sel põhjusel toetab ja edendab Rumeenia ühelt poolt alternatiivsete energiatransiidimarsruutide rajamist – eeskätt Nabucco gaasijuhtme rajamist, teisalt aga partnerlussuhete selgitamist ja tugevdamist Venemaaga, kes on rahvusvahelisel areenil üks peamisi tegutsejaid mitte üksnes selles keerukas sektoris, mis hõlmab energiaressurssidega varustamist.

Sellest tulenevalt tuleb võimalikult kiiresti kaaluda ja rakendada raportööri ettepanekuid Lõuna-Euroopa koridori, eriti Nabucco kohta ja Kagu-Euroopas põhjast lõunasse kulgevate gaasi- ja elektrivõrgustike omavahelise ühendamise kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , kirjalikult. − (DE) Äsja üle elatud gaasikriis näitas taas selgelt, kuivõrd oluline on ELile turvaline, usaldusväärne ja odav energiavarustus. On häiriv, et tuumaelektrit on äkki hakatud edendama „kliimasõbraliku” osana energiadebatist ning et reaktorid, mille kasulik tööiga on ammendunud ja mille tööst kõrvaldamisele on kulutatud miljonitesse ulatuvaid subsiidiume, aktiveeritakse äkki taas. See on arvatavasti selle tulemus, et EL eiras arutelu gaasi küsimuses ning jättis idapoolsed liikmesriigid kitsikusse. See on õppetund tulevikuks. Meil tuleb vähendada oma energiatarbimist, kuigi kriitikud kahtlevad, kas energiasäästlike elektripirnide kohustuslik kasutuselevõtt saavutaks seda eesmärki, ning meil tuleb tõugata tagant alternatiivenergiavormide kasutamist. Kuid seni kuni eelarve on keskendunud tuumaelektrile, ei juhtu seda eal ning uued energiatehnoloogiad marginaliseeruvad.

Kuigi ELi energiavarustuse julgeolekuga seotud kaalutlused on olulised, ei tohi nende tulemuseks olla Türgi ELi astumise toetamine energiapoliitikast tulenevatel põhjustel. Isegi kui Türgist ei saa liiget, siis kavandatavad torujuhtmed võivad ikkagi läbida Türgit ning endiselt on võimalik gaasi infrastruktuuri projektide teostamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), kirjalikult. (IT) Ma hindan kõrgelt Anne Laperrouze’i tööd ning seetõttu hääletasin selle vastuvõtmise poolt. Loodan vaid, et tema raportis väljakäidud ideid ja näidustusi hinnatakse komisjonis vääriliselt ning tõlgendatakse võimalikult positiivselt ja laiaulatuslikult.

Seetõttu loodan, et kiireimale võimalikule infrastruktuuriprojektide sõnastusele ei seata mingeid tõkkeid ning neile antakse hinnang lähtuvalt prioriteetidest, mis on seotud ainult arendusaegade, finantsstruktuuri, saadavalolevate varude ja riigi toetuste ning erakohustuste vaheliste suhetega.

Sellega seoses jätab komisjoni Euroopa majanduse elavdamise kava ettepanekute esitlemisel, kus sisaldub kava teatud projektide rahaliseks toetuseks, tähelepanuta Vahemere piirkonna, jättes välja Alžeeria-Sardiinia-Itaalia maagaasi torujuhtme (hõlmates lõiku Itaalias) suurema eelistusega Euroopa projektide suhtes.

Loodan siiski, et allikate ja varustusmarsruutide mitmekesistamise piires on meil võimalik teha järkjärgulisi edusamme, võttes kasutusele uusi võimalusi infrastruktuuri loomisel seal, kust see puudub.

Loodan, et solidaarsuse mehhanismid ei lase turgu moonutada ega tingi liiga koormavaid toiminguid. Loodan, et energiaharta suudab koos Energiaühenduse laiendamisega mängida otsustavat rolli, täpsemalt seoses transiitmaadega, muuhulgas ka taastuvenergiaallikate valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE) , kirjalikult.(PT) Sel kontekstil, milles on kaalutletud pikaajalist strateegiat, on otsustav mõju analüüsi tulemusele ja ettepanekute sisule. Arutelu strateegilisest energiaülevaatest pole mingi erand. Selles kontekstis esineb aga mitmeid korduvnäitajaid, mis osutavad sellele, et tegemist on pigem püsiva kui mööduva probleemiga. Nende näitajate hulka kuuluvad energiasõltuvus (Venemaast või peamistest naftat tootvatest riikidest) ja selle tagajärjed; kasvav energiamaksumus kas siis kõrgemate hindade tõttu, mille on tinginud suurem üleriigiline nõudlus või tõsises majanduskriisis vaesunud liikmesriikide ostujõu kahanemise tõttu; ning majanduslikud tagajärjed üha kasvavale globaalsele energiatarbimisele erinevatel tasanditel, mille protsessi majanduskriis tõenäoselt vastupidiseks ei pööra. Üheskoos osutavad need tegurid strateegilise lähenemise vajadusele, mis tugineb väiksemal sõltuvusel ja selle tulemusel suuremal mitmekesisusel (kas varustajate või siis tarbitava energia osas), suurem tõhusus, püsivad teaduslikud jõupingutused alternatiivenergiasse, suurem integratsioon ja samas tootemahtude arendamine kohalikul tasemel – nimelt seal, kus kasutatakse alternatiivenergiaallikaid. See on tohutu väljakutse, kuid see on ka strateegiline küsimus, mida me ei saa eirata.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin selle Anne Laperrouze’i esitatud teise strateegilise energiaülevaate raporti poolt. Nõustun, et meil tuleb rajada Euroopa energiapoliitikale tulevikus tõeline alus, mis on suunatud varustuse julgeolekueesmärkide saavutamisele, kliimamuutustega võitlemisele ja Euroopa Liidu majanduskasvule.

Sarnaselt raportöörile rõhutan Euroopa fondi rajamise tähtsust, mis kõrvaldaks teatud projektides mittekommertslikud ohud Euroopat mõjutavale energia tootmisele ja transpordile, julgustamaks investeeringuid kõikidesse võrgustikesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − ELil on ambitsioonikad plaanid selle ohu vastu, et ressursid muutuvad üha piiratumaks samaaegselt maailma rahvastiku energiavajaduse kasvuga. Vastused käesoleva varustusjulgeoleku säilitamise ja tõhusa süsinikul mittepõhineva energia väljatöötamise kohta ei välista teineteist.

Meie keskkonna turvalisus ja energiavaesuse vältimine nende inimeste seas, täpsemalt Kagu-Inglismaal, kes elavad fikseeritud sissetulekutest, on samavõrd olulised teemad.

Seetõttu toetan tehnoloogiliste lahenduste segunemist ELi energiaga varustamisel. Samas kui austan tuumatööstuses ohutusettevaatuse vajadust, usun, et see pakub teatud kindlusastet: kui meid praegu sellest protsessist kõrvale jätta, oleks see katastroofiline paljudele fikseeritud sissetulekuga valijatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE) , kirjalikult. (NL) Teise strateegilise energiaülevaaate poliitika raport ei osuta piisavalt sellele, kuidas sidusust saavutada. Minu arvates peaks täielik pühendumus energiatõhusa majanduse saavutamisele saama Euroopa energiapoliitikas peamiseks prioriteediks. Energiatarbimise piiramisele tuleb anda täielik prioriteet, et saavutada eesmärke, mis puudutavad kliimamuutusi, säästvat arengut, innovatsiooni, töökohtade loomist ja konkureerimisvõimet. Õigupoolest on selline lähenemisviis väga tõhus ning odav moodus jätkuva energiavarustuse kindlustamisel. Nagu eelpool öeldud, luuakse sellega arvukalt töökohti nii kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele kui ka mitteoskustöölistele.

Euroopa energiapoliitikas tuleb vääriliselt kaalutleda seda, kuidas tulevikust lähtudes muuta energia tarbimist ja tootmist. Detsentraliseeritud energiasüsteeme tuleb kombineerida ulatuslikult taastuvenergia allikatega. Koos energiatõhususega on oluline tähtsus ka energiakokkuhoiu meetmetel. Seega tuleb meil nõuda ehitustööstuses isolatsiooni ja teiste meetmete kasutamist. Käesolevas raportis on tuumaenergia tähtsust ülehinnatud. See võib katta umbes kolmandiku kogu elektrinõudlusest, kuid see moodustaks vaid 6% kogu energianõudlusest. Selles kontekstis sooviksin meenutada, et endiselt puudub jätkusuutlik lahendus (äärmiselt) radioaktiivsete jäätmete probleemile.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE) , kirjalikult. − Euroopa energiasõltumatus peaks asuma poliitilises päevakorras kõrgemal kohal. Euroopa Liidus on oluline ka vajadus energiavaesuse selge määratlemise järele. Vaja on rohkem ühist mõtlemist selles kohta, kuidas rakendada rohelist majandust töökohtade loomise kaudu meie käesolevast finantskriisist pääsemiseks, andes ELile ka meile vajalik energiasõltumatus. Käsitleda tuleb ELi investeerimisvõrgustikku.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjalikult. (PL) Anne Lapperouze’i teise strateegilise energiaülevaate raport sisaldab punkti, mis toetab South Streami torujuhtme ehitamist. See on North Streami torujuhtme sõsarprojekt, mille eesmärk on Nabucco projekti rakendamise täielikult võimatuks muutmine. South Streami torujuhe tugevdab Venemaa energiavarustusallikate positsiooni ning seega ei saa seda kaaluda projektina, mis täidaks selle ala mitmekesistamise eesmärki.

 
  
  

- Raport: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjalikult. (SV) Suhtume äärmiselt kriitiliselt Anna Záborská raportisse ning kavatseme selle vastu hääletada, kuna leiame, et see on naiste suhtes äärmiselt vaenulikult häälestatud. Naistel tuleb töötamise asemel kodu, laste ja eakate eest hoolitseda. Kui läheb õnneks, ei tule meil selle resolutsiooni vastu hääletada, kuna Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni muudatus resolutsioonile kiideti heaks.

Isegi kui otsustasime lõppkokkuvõttes seda resolutsiooni toetada, esines seal sellist sõnastust, mida me ei pooldanud või mille suhtes olime kahtleval seisukohal, ning seetõttu polnud selge, kuidas me peaksime hääletama.

Rootsi sotsiaaldemokraatide esindajatena arvame, et õigus tööle kehtib ühtemoodi kõigile. Seetõttu tuleb ühiskonnal pakkuda vahendeid ja tingimusi, et võimaldada naistele töölkäimist, mis on nende emantsipeerumise eelduseks. Hästiarenenud lapsehoidmine ja eakate hooldamine on naiste töölkäimise võimaldamise vajalikud eeldused. Loomulikult peab valitsema põlvkondadevaheline solidaarsus, kuid selle solidaarsuse tulemusel ei tohi naised olla sunnitud laste ja eakate eest hoolitsemiseks koju jääma.

Sellegipoolest usume, et enamuse poolt vastuvõetud resolutsioon edastab selge sõnumi eesistujariigile Tšehhile, näitamaks, et selle eesmärk asetada laste ja eakate eest kodune hoolitsemine samale pulgale tööga on nii vanamoodne kui ka naiste suhtes äärmiselt vaenulik.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE) , kirjalikult. − Toetan koos Briti konservatiividest kolleegidega mitmeid selles raportis visandatud üldpõhimõtteid, sealhulgas toetust hooldajatele, töö ja eraelu vahelist tasakaalu ja vanemapuhkuse põhimõtteid.

Kuid seoses teatud soovitustega selles raportis, eriti mis puudutavad tööaja direktiivi, oleme otsustanud mitte hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. − On fakt, et Lissaboni strateegias on „töö” mõiste seotud ametliku tasustatava töökohaga. „Töö” mõistet tuleb laiemalt tõlgendada. On teatud tegevusi, mida teevad nii naised kui ka mehed ning mida ei saa ametlikuks tasustatavaks tööks lugeda, kuid ei saa ka vastu vaielda sellele, et need tegevused siiski kujutavad endast tööd. Näiteks vabatahtlik kodune ja perekondlik töö on selle mõiste erinevad aspektid, kuid ei lange traditsioonilise tasustatava töökoha määratluse alla.

Töö mõiste on täna liiga majandusliku tähendusega. Paljud inimesed mõlemast soost hoolitsevad oma ülalpeetavate eest, kuid sellest hoolimata eiratakse sellist tööd tööstatistikute poolt. Minu arvates tuleb koduseid töid käsitleda majapidamistoodanguna ning see peaks moodustama riigi majandustulemustega seotud statistikast märkimisväärse osa.

Kuid seda ei tunnistata riigi SKTd moodustava kauba ja teenuste arvutamisel. Selle tulemusel vastutavad majapidamistoodangu eest peamiselt naised, kelle panust on alahinnatud. Arvestades majapidamistoodangule kulutatud töötundide arvuga, tuleb tunnistada, et seda tuleks riigi kogutoodangu arvutamisel arvestada.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. (PL) Ma hääletasin selle Anna Záborská esitatud raporti poolt. Ma arvan, et eelkõige majapidamistöid tegevad ja lapsi kasvatavad naised ei tohiks tööturul seista silmitsi diskrimineerimisega. Majapidamine ja laste kasvatamine on suuresti töö, mida ei nähta. Sellega ei kaasne prestiiži, kuid see töö on ette võetud kogu ühiskonna heaks. Poolas on umbes kuus miljonit koduperenaist. Vastavalt sellele peaks ELi poliitika määratlema töö mõiste selliselt, et see võimaldaks mitmeid mööndusi, mis tulevad kasuks naistele, kes lükkavad oma erialast karjääri edasi, neile naistele, kes pühendavad endid perekonnale, ning naistele, kes hoolitsevad oma perekonna eest, olles ühtlasi töökohal aktiivsed.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. (LT) Euroopas on laste eest hoolitsevate naiste tööhõive tase vaid 62,4%, samas kui meeste seas on tööhõive näitaja 91,4%. Pealegi on 76,5% osalise koormusega töötajatest naised. Teenuste sobimatus, madal töötasu, hiline tööturule kaasamine, pikaajalised menetlused kindla tööajaga töölepingute osas ja ebapiisavad lisatasud noortele paaridele on mõningad põhjused, miks noored inimesed otsustavad abielu ja laste saamist edasi lükata. Ma kutsun ELi liikmesriike üles selliseid emapuhkuse maksmise lepingutingimusi sõlmima, mida ei peaks katma üksnes tööandja, vaid ka ühiskond, ning pakkuma vanematele suuremaid võimalusi paindlikuks töögraafikuks ning lapsehoiuasutustele rohkem paindlike töötundide võimalusi, nii et mõlemad, nii naised kui ka mehed, saaks edukamalt perekonnaelu ja tööd omavahel ühitada.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjalikult − Ma toetan käesolevat raportit, mis keskendub ülalpeetavate eest hoolitsevate naiste ja meeste otsese ja kaudse diskrimineerimise erinevatele aspektidele. Selles väidetakse, et tööhõive (tasustatud töö) ja perekohustuste (tasustamata töö) vahelise suhte paremaks mõistmiseks on oluline suurendada naiste majanduslikku sõltumatust ja sellest tulenevalt ka soolist võrdsust.

Mittetasustatav töö naiste ja meeste poolt, kes tegelevad näiteks laste harimise, kodus eakate hooldamisega, võimaldab põlvkondadevahelist solidaarsust ning töötab üldsuse heaks, kuid endiselt ei peeta seda tänapäeval tööks majanduslikus mõttes.

Selles raportis kutsutakse liikmesriike üles võtma kasutusele meetmeid, mis on suunatud mitte üksnes traditsiooniliste tasustatavate töökohtade tunnustamisele, vaid ka mitmetele teistele töövormidele, nagu kodune- ja perekondlik töö, ning selle hindamisele, kuidas neid liikmesriikide rahvamajandamise arvepidamise süsteemi kaasata ning kuidas hinnata selle mõju SKT-le.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Parlamendiliige Anna Záborská esitles raporti, milles määratletakse “töö” mõiste, mis sisaldab ka mitterahalist ja mitteametlikku tööd, ulatudes mitteturupõhiste või mittetasustatud tööde tunnustamiseni. Vaatamata sellise töö laiaulatuslikkusele kõigis liikmesriikides, võetakse seda „tööjõu“ statistilistes hinnangutes harva arvesse, analüüsides seda vähe, väärtustades valesti ja jättes tunnustamata. Kõikide täiskohaga emaametis olevate isikute tööd peab vähemalt pensioni osamaksete eesmärkidel tunnustama.

Ma hääletasin käesoleva raporti poolt, vaatamata mõningatele kahtlustele ja murele selle raporti üldise suuna pärast.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , kirjalikult. – (PT) Me hääletasime selle Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni esitatud alternatiivse seisukoha poolt, vaatamata mõningate osade esinemisele, millega me ei ole täiesti nõus, sest see parandab raportööri ettepanekut.

See on valdkond, kus loomuomaselt soolise võrdsuse saavutamisega seotud avalik kord on oluline. On oluline, et avalikud teenused eksisteeriks ning igaühel oleks kannatamata ja diskrimineerimata juurdepääs kvaliteetteenustele, olenemata nende finantsolukorrast ja soost. See nõuab riiklikke rahva tervishoiuteenuseid, mis oleks tasuta või enamjaolt tasuta, ning riiklikku kvaliteetset tasuta haridust kõigile.

Ühtlasi on oluline luua ja säilitada hea kvaliteet, taskukohased rahva tervishoiuasutused, mille lahtiolekuajad vastaks lapsevanemate ja laste vajadustele, kuid ka kvaliteetsed taskukohased hoolekandeasutused eakatele ja ülalpeetavatele. See kõik on oluline üldsusele paremate elutingimuste tagamisel ja naiste tööturule ja tasustatud tööle juurdepääsu soosimisel, nii et nad saaksid olla majanduslikult sõltumatud, mis on naiste emantsipatsiooni üks põhiküsimusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) , kirjalikult. – (FR) Anna Záborská selgitus põhjustest näitab meile, et tema raporti eesmärk on nõuetekohane sotsiaalne ja majanduslik tunnustus teatud tegevustele, mida ei saa klassifitseerida „ametliku tööturu” osana. Selle selgelt ja tabavalt väljendamiseks räägime põhiliselt laste harimisest ja meie vananevas ühiskonnas ülalpeetavate hooldamisest. See tuli välja öelda, sest esmapilgul ei ilmne see raporti nimetusest, mis kõneleb diskrimineerimisest, ega ilmne see ka esmakordsel teksti lugemisel, mis on kirjutatud paiguti veidras stiilis.

Tekstis räägitakse õigusega ühiskondlikust tunnustamisest, kogu jõukuse loomise hõlmamisest, mis aga on riiklikes näitajates nähtamatud, valikuvabadusest ning isegi isikuvabaduste võimaldamisest sotsiaalkaitse ja pensioni küsimuses inimestele, kes otsustavad end pigem perele kui karjäärile pühendada.

Kuid on kurb, et Anna Záborská ei järginud oma loogikat kokkuvõttes ning unustas ainsa meetme, mis võiks võimaldada finantspiirangutest vabanemisega nii valikuvabadust kui ka tõsta sündimust – nimelt vanemapalga, mida Front National (Rahvusrinne) on aastaid toetanud.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Ma hääletasin Anna Záborská diskrimineerimisvastase raporti poolt.

Meil tuleb teha kõik selleks, et võiksime saavutada soolise võrdsuse.

Ühelt poolt peavad muutuma mehed rohkem seotuks kodutöödega ja laste eest hoolitsemisega, teisalt peab olema naistel võimalik sellest täiesti sõltumatult karjääri teha. Samas on oluline, et me ei kaotaks kunagi silmist laste heaolu ning muudaks sobivad ja taskukohased lastehoiuasutused kättesaadavaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Võrdsus ja võrdne kohtlemine tööturul, kuid ka kõigis teistes kontekstides, kuulub enesestmõistetavalt demokraatia juurde. Siiamaani on raportööril loomulikult õigus.

Siiski ilmneb, nagu tavaliselt, et inimõiguste ja demokraatia möödalaskmiste heastamise meetmete ettepanekutega püütakse suurendada ELi poliitilist võimu liikmesriikide üle. See lõpeb alati rünnakuga subsidiaarsusele. Selles raportis tehakse reaalselt selline ettepanek, et EL peaks võtma oma õlule vastutuse liikmesriikide sotsiaalpoliitika eest ning andma välja seadused tööturupoliitikaga tihedalt seotud küsimustes. Ühtlasi esineb sellist sõnastust, mis avab tee ühisele maksupoliitikale. Kõik need on näideteks poliitilistest küsimustest, mille juhtimine peaks olema liikmesriikide endi kätes.

Hoolimata paljudest headest kavatsustest olen seetõttu otsustanud hääletada nii omaalgatusliku raporti kui ka otsuse alternatiivettepaneku vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Anna Záborská raportiga tehakse selgeks, et naistele on otsus, kas minna tööle või mitte, endiselt valikuks kahe ebavõrdse alternatiivi vahel.

Ma pooldan nii naiste kui meeste poolt kodus tehtavate tööde paremat tunnustamist ja paremini tasustamist, sealhulgas kodutöid, laste kasvatamist ja eakate või puudega sugulaste hooldamist. Säästlik majapidamine väärib tähtsamat rolli, kui on hetkel sellele omistatud. Seda kohustust tuleb täpsemalt riiklikus sotsiaalkaitse- ja pensionipoliitikas arvesse võtta.

On tõsi, et on tõstatatud „põlvkondadevahelise solidaarsuse” nõue. Toetame ühiskondlikku vastutust vanemate inimeste suhtes ning me ei luba terveid inimrühmi diskrimineerida ja kõrvale jätta. Sellise integratsioonitöö väärtus moodustab peaaegu kolmandiku Saksamaa rahvamajanduse produktist. See eeskuju peaks muutuma üle Euroopa aktsepteeritud lähenemisviisiks.

Ühtlasi tuleb meil tunnistada üle 50-aastaste inimeste panust üldsuse hüvanguks. Nooremad pensionärid on hetkel raskes olukorras, sest nad on lõpetanud töötamise liiga vara, olles enamasti sunnitud seda tegema. Meil on tarvis rohkem vanaematele inimestele sobivaid töökohti. Nende kogemus, üksikasjalikud teadmised ja valmidus uusi asju proovida asetab nad tööturul soodsale positsioonile.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , kirjalikult. − Ma toetan seda raportit, mis soosib töötajate õigusi, puudutab vanema- ja hoolduspuhkust, kutsudes üles hooldajate diskrimineerimisest hoidumisele ning nende poolt tehtava töö suuremale tunnustamisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , kirjalikult. (DE) Kvootide kehtestamise asemel, mis võivad kergesti kutsuda esile kadedust ja pahameelt, oleks sobivam pakkuda tuge noortele naistele nende haridusvalikutes ja karjääri planeerimisel, selleks et ära hoida keskendumist naiste erialadele. Kui naine valib meeskonnas või perekonnaringis töötamise turvalisuse pingelise juhtiva rolli üksinduse asemel, siis tuleb meil seda aktsepteerida. Võrdse töö eest võrdse tasu maksmine on juba pikka aega hilinenud. Kui seda ei rakendata, siis luhtuvad finantstegelikkuse tõttu kõik katsed pakkuda isa- või vanemapuhkust.

Üksikvanemad on eriti suures vaesuseohus ning ühiskonnal tuleks näidata selles osas üles suuremat solidaarsust. Teiseks probleemiks on see, et naiste poolt tehtud töid, nagu kodutööd, laste kasvatamine või sugulaste hooldamine, ei peeta sageli õigeks tööks. Meil tuleb selles valdkonnas muudatusi teha. Kui soovime perekonnaelu jätkumist, peame võtma kasutusele perekonnasõbralikud tööajad, kuid EL on sellele vastu. Põlvkondadevahelise solidaarsuse üleskutsetest ei piisa. Meil tuleb seda praktikas rakendada. Tänane raport on samm õiges suunas, seetõttu hääletasingi selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE) , kirjalikult. (ES) Ma hääletasin Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni poolt päevakorda võetud Anna Záborská raporti alternatiivse resolutsiooni esildise poolt, sest see käsitleb paremini tegelikke endiselt püsivaid probleeme tõelise meeste ja naiste vahelise võrdsuse saavutamisel, muutuste tunnistamisel peremudelis, isikliku ja tööelu ühitamisel ning positiivseid meetmeid tegevusteks, mida meie, sotsialistid, oleme alati toetanud.

Me ei saa kauem toetada stereotüüpe ega lahendada majandusraskusi, sundides naisi koju jääma ning eakate ja laste eest hoolitsema nagu Anna Záborská tekstis väidetakse, kus kujutatakse naist “potentsiaalsete emadena”, kes paljunevad ja toovad lapsi siia maailma, kasvatades nad üles peamiselt koos isadega.

Oma häälega soovin edastada ka selge sõnumi eesistujariigile Tšehhile, mis, nagu see oma kuuekuises programmis selgitas, kavatseb ka edendada naishooldaja kuvandit, julgustades paljusid naisspetsialiste oma karjäärist loobuma ja oma perekondade eest hoolitsema. Mul on jäänud mulje, et eesistujariik Tšehhi ei mõista termini „naiste ja meeste vaheline võrdsus” täit tähendust. Loodan, et kuue kuu jooksul suudame sellele seletust pakkuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin Anna Záborská põlvkondadevahelise solidaarsuse raporti poolt. Ma leian, et „töö“ mõiste käesolevalt Euroopa Liidus väljendatud kujul ei kata adekvaatselt kõiki kategooriaid. Selliste naiste ja meeste diskrimineerimine, kes valivad vabatahtlikult nende inimeste abistamise, kes ei suuda enda eest hoolitseda, või otsustavad kasvatada üles tulevasi põlvkondi, on praegu anakronistlik ja vanamoodne.

Seetõttu nõustun raportööriga, kui ta kinnitab töö mõiste jätkusuutlikuks muutmise vajaduse ja naiste ja meeste tasustamata töö tasustamise olulisust põlvkondadevahelise solidaarsuse suunas liikumise teel.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , kirjalikult. (PL) Diskrimineerimisest hoidumisel, soolisel ja põlvkondadevahelisel solidaarsusel põhinev raport võeti vastu täna Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis.

Põlvkondadevaheline solidaarsus on üks Euroopa ühiskonnamudeli strukturaalseid võtmelahendusi. Liikmesriigid on pühendunud tegutsemisele selles suunas, et likvideerida naistele meestega samadel tingimustel tööturule juurdepääsu takistavad tõkked. Koostöös liikmesriikidega ja sotsiaalpartneritega peaks Euroopa Komisjon võtma käsile poliitiliste strateegiate aastaaruande, mis on suunatud perekonna ja tööelu ühitamisele.

Naiste tööhõive näitajad kinnitavad, et mitmetes tööaspektides püsivad naiste ja meeste vahel märkimisväärsed erinevused era- ja tööelu ühitamise osas. Vastavalt Lissaboni strateegia eesmärkidele on liikmesriigid pühendunud töö leidmisele 60%-le töövõimelistest naistest.

Komisjon peaks esitlema oma vaateid uue direktiivi kohta, mis puudutab kindlaid õigusi ja kaitset, pere- ja tööelu ühitamist perekondades, kus teatud liikmed vajavad hooldamist. Pean silmas näiteks lastega perekondi, vanemaid isikuid või puudega inimesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult. (SK) See omaalgatuslik raport kõneleb valitseva olukorra parandamisest naiste põlvkondadevahelise solidaarsuse rolli väärtustamisel – perekonnas laste, vanemate inimeste ja ülalpeetavate eest hoolitsemisel. Minu esitatud raport oli tõepoolest revolutsiooniline, sest see oli esimene kord, kus parlamendi algatus kutsus üles tunnustama naiste „nähtamatut” panust finantssüsteemi ja SKTsse.

Kõnealune raport sai ühehäälse heakskiidu osaliseks naiste õiguste komisjonis. Isegi roheliste fraktsioon ei hääletanud selle vastu. Praegu on need samad parlamendiliikmed andnud sisse alternatiivse resolutsiooni ilma eelnevat konsulteerimisettepanekut tegemata. Kogu vasakpoolsete spekter Euroopa Parlamendis hääletas alternatiivse resolutsiooni poolt. Teen sellest kaks järeldust. Esiteks näitasid vasakpoolsed, et nad ei austa naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni tööd, tunnistades küll avalikult selle tähtsust. Teiseks on vasakpoolsetes tekkinud kahtlused võrdsuse ning naiste ja meeste vahelisest diskrimineerimisest hoidumise küsimuses, tekitades tunde, et vasakpoolsetele on see küsimus vaid meedia pilgupüüdjaks.

Ma hääletasin selle resolutsiooni vastu. See oli kahtlemata samm vales suunas. Kuigi selles sisaldub lõike minu algsest raportist, näitab see seda, et vasakpoolsed ei austa miljonite ELi naiste tööd. Otsuse autorid on näidanud, et neis on endiselt juurdunud vana ideoloogia, mis ei kehti enam. Pealegi muudab see resolutsioon pretsedenditult Tšehhi eesistujastaatuse küsitavaks lihtsat seetõttu, et tehti ettepanek mõningaseks aruteluks Barcelona eesmärkide saavutamise üle.

 
  
  

- Raport: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Tänan teid, härra juhataja. Ma andsin oma poolthääle. Tunnen suurt muret selle üle, et Internetis leiduv lastepornograafia on nähtus, mis levib üha suurema kiirusega, täpsemalt seetõttu, et sellega on seotud üha nooremad lapsed. Alaealiste seksuaalne ekspluateerimine ja lastepornograafia on inimõiguste tõsised rikkumised.

Seetõttu pean rahvusvahelise koostöö raames oluliseks tehtud sammude intensiivistamist selliste veebilehtede väljafiltreerimisel ja sulgemisel, mis sisaldavad lastepornograafiat, nii et Internetiteenuste pakkujad oleks sunnitud sellised kriminaalsed veebilehed blokeerima.

Hoolimata sellest, et liikmesriikide õigussüsteemid näevad ette karistusi laste seksuaalse ekspluateerimise ja ärakasutamise ning lastepornograafia eest ja suhteliselt kõrget kaitsetaset nimetatu vastu, tuleb meil laste kaitsetaset suurendada, arvestades uute tehnoloogiate – täpsemalt Interneti – pideva arenguga ning uute Interneti-ühenduse vormidega, mis on seotud laste seksuaalsetel eesmärkidel ahvatlemisega pedofiilide poolt.

Lühidalt tuleb meil korraldada teavituskampaaniaid lapsevanematele ja noorukitele lastepornograafia ohtudest Internetis, eriti seksuaalse ekspluateerimise ohust jututubades ja Interneti-foorumites.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. (PL) Ma hääletasin arutlusel olnud raporti poolt ja sooviksin õnnitleda Roberta Angelillit sellise raske, kuid olulise teema käsitlemise puhul. Lastepornograafia on üha kasvav globaalse ulatusega probleem. Seetõttu tuleb teha võimalikult palju jõupingutusi sellega rahvusvahelise tasandil võitlemise nimel. Erinevate liikmesriikide politseijõud peaks vahetama infot ning tegema koostööd võimalikult paljude sellelaadsete kuritegude vältimiseks. Ühtlasi soovin rõhutada pedofiilia ohvriks langenud laste aitamise tõhusate meetodite välja töötamise vajadust.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. (LT) Minu arvates peaks kõik ELi riigid muutma sellised seksuaalsuhted kuni 18-aastastega, kus kasutatakse jõudu, sundi või ähvardusi, kriminaalkuriteoks. Ilmselge laste usalduse ära kasutamine, nende vastu või nende mõjutamiseks võimupositsiooni kasutamine, sealhulgas perekonnasiseselt, ja kuritarvitamine, kus kasutatakse ära lapse seisundit, eelkõige psühholoogilist või füüsilist puuet, tuleks ka kriminaalkuriteoks muuta.

ELi riigid peavad nõudma Internetiteenuste pakkujatelt ligipääsu blokeerimist veebilehtedele, mis propageerivad seksi lastega, samas kui pangad ja teised krediitkaardiettevõtted peaks blokeerima maksed lastepornograafia veebilehtedele.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest olen nõus, et liikmesriikidel tuleb “klassifitseerida laste seksuaalse ärakasutamise erinevad vormid kuriteona”, sealhulgas Internetis seksuaalsetel eesmärkidel ahvatlemine.

Süüdimõistetud seksuaalkurjategijatelt tuleb võtta ligipääsuvõimalus lastele töö või vabatahtlike tegevuste kaudu, kus on regulaarne kontakt lastega. Liikmesriigid on kohustatud tagama selle, et teatud lastega seotud töökohtadele avalduse esitajad läbiks kriminaalkaristuse olemasolu kontrolli, mille hulka kuulub ka kindlate reeglite või juhiste kavandamine tööandjatele nende vastavateemalise kohustuse kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjalikult. − Sageli püüab EL tegutseda ühiselt seal, kus oleks parem jätta asjad liikmesriikide otsustada. Käesoleval juhul aga usun, et ühisjõududega suudetakse midagi muuta.

Lastepornograafia nuhtlus ja laste seksuaalne ärakasutamine avaldavad meie ühiskonnale tõsist hävitavat mõju, hävitades kõige haavatavamate ja kaitsetumate isikute elud.

Arvestades ELi olemust ja inimeste vaba liikumist, on oluline, et kasutaksime meie käsutuses olevaid erinevaid vahendeid nende õõvastavate kuritegudega võitlemiseks kõikjal. Konkreetsemalt on oluline, et informatsioon õiguserikkujate kohta liiguks koordineeritult ja seda uuendataks regulaarselt.

Ühtlasi peame parandama koostööd kolmanda maailma riikidega, nii et EList välja reisivate ELi kodanike laste vastaseid seksuaalkuritegusid saaks nõuetekohaselt kindlaks teha, peatada, kurjategijad kohtu alla anda ja neid välja anda. ELi globaalne roll pakub olulist võimalust meie väärtuste edendamiseks riikides ja regioonides, kus laste õigused on vähem kaitstud.

Seega hääletasin ma kõnealuse raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE) , kirjalikult. − (SV) Rootsi konservatiivide delegatsioon Euroopa Parlamendis on täna hääletanud Roberta Angelilli (Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa Eest, Itaalia) raporti küsimuses (A6-0012/2009) laste seksuaalsest ärakasutamise ja lastepornograafiaga võitlemise kohta. Lastepornograafia avaldamise vastane võitlus tuleb seada prioriteetide hulka. Selles osas on Euroopa koostööl väga oluline osa mitmetes rollides. Meie, konservatiivid, hääletasime seetõttu selle raporti poolt.

Kuigi samas sooviksime tuua välja, et me ei jaganud raportööri vaateid paljude ettepanekute kohta kahe esitatud ettepaneku puhul. Erinevalt raportöörist ei usu me, et peaksime ohustama rangelt erialaseid saladusi, millega teatud elukutsete esindajad, nagu advokaadid, preestrid ja psühholoogid on seotud.

Ühtlasi usume, et me ei suuda Internetisaitide omanikule omistada ainuvastutust kõikide veebilehel peetud arutelude eest, sealhulgas suletud jututubades peetud eravestluste eest. Sellele eesmärgile vaatamata on ebaloomulik nõuda kõigilt Internetisaitide omanikelt kõigi seal toimunud eravestluste jälgimist selleks, et tagada kooskõlas käesoleva ettepanekuga internetisaidi seaduslikkus. Selle asemel tuleb meil keskenduda teistele tõhusamatele lastepornograafiat levitavate võrgustikega võitlemise meetoditele, millel ei ole selliseid tõsiseid tagajärgi Interneti tavakasutaja puutumatusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin Roberta Angelilli raporti poolt, sest usun, et laste õiguste kaitsmine peab olema ELi ja liikmesriikide prioriteetide hulgas. Laste seksuaalse ärakasutamisega ja lastepornograafiaga võitlevaid seadusakte tuleb uuendada, võtmaks arvesse nii uute tehnoloogiate, eelkõige Interneti arengut, kui ka mõningaid uusi Internetis levivaid pedofiilidepoolseid laste seksuaalsetel eesmärkidel ahvatlemise vorme.

Tunnen, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad keskenduma konkreetsemalt institutsioonide poolt selliste õigusrikkumistega võitlemise võime tõstmisele.

Kuna kõnealused õigusrikkumised ei tunnista piire, siis tuleb ELil välja töötada riigiülene võrgustik vastava kuriteovormiga võitlemiseks. Selles küsimuses toetan Europoli eriüksuse loomise ideed, mille ülesandeks oleks lastepornograafiaga ja laste prostitutsiooniga võitlemine, hõlmates kindlates valdkondades koolitatud eksperte. See üksus peab tegema tõhusat ja asjatundlikku koostööd liikmesriikide ja kolmanda maailma riikide politseiasutustega.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Toetan täielikult parlamendiliikme Roberta Angelilli omaalgatuslikku raportit ja laste seksuaalse ärakasutamisega ja lastepornograafiaga võitlemise soovitusi nõukogule. Eelnevaid ühisseisukohti ei ole kõigis liikmesriikides veel rakendatud, samas kui oht laste turvalisusele on suuremate tehnoloogiliste edusammude tingimustes tõusuteel. Käesolev raport uuendaks ja tugevdaks olemasolevaid meetmeid nende jälestusväärsete käitumismallidega võitlemisel ning määratleks need seadusega karistatava kriminaalkuriteona. Roberta Angelilli raporti rakendamine tähendaks seda, et laste kaitsmine nende ärakasutamise eest kasvaks vastusena tehnoloogilisele arengule, mille sihtmärgiks on eelkõige pahaendeline "seksuaalsetel eesmärkidel ahvatlemise“ praktiseerimine.

Teiste tähtsate ettepanekute hulka kuuluvad piiriülene seksuaalses ärakasutamises süüdimõistetud isikute kontroll, hoidmaks ära nende juurdepääs töökohtadele teistes liikmesriikides, kus neil oleks lastega otsene kontakt, ning parem ohvrikaitse uurimise ajal ning enne ja pärast kohtuprotsessi.

Internet moodustab olulise osa meie omavahel seotud infoühiskonnast. Lapsed on paremad arvutitundjad kui eales varem ning selle parema oskuse ja enesekindlusega seoses ei ole südametunnistuseta isikute poolt neile kujutatav oht neile endile või nende väiksema oskuspagasiga vanematele ilmselge. Nende tervest mõistusest lähtuvate ettepanekute eesmärk on kaitsta meie ühiskonna kõige kergemini haavatavaid liikmeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , kirjalikult.(PT) Ma hääletasin Roberta Angelilli laste seksuaalse ärakasutamise ja lastepornograafiaga võitlemise raporti poolt, sest pean oluliseks uuendada võitlemisvahendeid laste ekspluateerimise kõigi vormidega, millega tagada Euroopa Liidus laste kõrgem kaitsetase.

Seetõttu toetan käesolevas raportis esitatud soovitusi, nimelt ettepanekut suuremaks valvsuseks kõigis liikmesriikides laste vastu suunatud seksuaalkuritegude kuriteona käsitlemisel ja alaealiste seksuaalsetel eesmärkidel ahvatlemise uute vormide, täpsemalt Internetiga seotud vormide järelvalveks, ja kadunud laste teavitamissüsteemi loomise koostöö parandamiseks Euroopa tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) , kirjalikult. – (FR) Laste seksuaalne ärakasutamine ja lastepornograafia on eriti põlastusväärsed kuriteod, mis nõuavad Interneti ja seksturismi ajastul tugevamaid seaduseid, suuremat koostööd politsei ja õigussüsteemi vahel ja parandatud ohvrikaitset. Roberta Angelilli raport väärib meie toetust.

Kuigi mul tuleb välja tuua, et peale tehnoloogia arengu, mis annab pervertidele palju rohkem võimalusi oma ihade rahuldamiseks, tuleb meil vaadata ka moraalset allakäiku ja väärtuste kahanemist seda tüüpi kuriteo kasvu täiendava põhjusena.

Umbes 30 aasta eest vallandus niinimetatud moraalse vabaduse nime all ohjeldamatu naudingute otsimine kõigi jaoks ning indiviidi pseudopersonaalsuse areng esimestest aastatest alates, mis on teatud poliitiline tendents, on õhutanud alaealisi seksuaalsele aktiivsusele isegi trendika vasakpoolse prantsuse ajalehe Le Monde veergudel. Samas kui loodetakse, et see väärikust riivav argument jäetakse arvestamata, jätkavad selle autorid jutlustamist ning viljeletav poliitiline tendents jätkab õppetükkide edastamist ilma süüd tunnistamata.

Lõpuks soovin teada, miks ainsaks õiguseks, mida enamikus liikmesriikides lastele ei võimaldata, on nende õigus sündimisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , kirjalikult. (PT) Nagu käesolevas Euroopa Parlamendi soovitusettepanekus nõukogule on mainitud Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitsmise kohta seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest – millele on allkirja andnud juba 20 Euroopa Liidu riiki –, on see esimene rahvusvaheline seaduslik vahend erinevate laste seksuaalse ärakasutamise vormide kuriteona klassifitseerimiseks, sealhulgas inter alia sooritatud kuriteod, kasutades selleks jõudu, sundi või ähvardusi, seda ka peresiseselt.

Selles kontekstis kutsub parlament kõiki liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, sellele alla kirjutama, seda ratifitseerima ja rakendama kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi konventsioone, alustades Euroopa Nõukogu konventsioonist laste seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest kaitsmise kohta. Teiste soovituste seas kutsub parlament liikmesriike nende seadusakte ja selles valdkonnas tehtavat koostööd parandama, tagamaks seda, et alla 18 aasta vanuste laste vastu toime pandud seksuaalkuriteod oleks alati ELis klassifitseeritud alaealiste ekspluateerimisena ja kõik laste seksuaalse ärakasutamise vormid oleks kuriteoks kuulutatud.

Vaatamata analüüsi vajalikkusele iga riigi otsuste suveräänsuse kohta, mis puudutavad iga parlamendi otsust, nõustume otsuse üldise suunaga, mis on kaitsta laste õigusi ja turvalisust.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lastepornograafia on jälgid kuriteod ja neile lõpu tegemiseks on tarvis rahvusvahelist koostööd. Seetõttu hääletasime täna Roberta Angelilli raporti poolt. Kuigi kõnealuses raportis on selliseid aspekte, mida me ei toeta, nagu ühtse ekstraterritoriaalse, kogu ELis rakendatava kriminaalseadustiku loomine ning ELi tasemel määratlemine, mida tuleb kuriteoks ja raskendavateks asjaoludeks lugeda.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Ma hääletan selle Roberta Angelilli laste seksuaalse ekspluateerimise ja lastepornograafiaga võitlemise raporti poolt.

Tänapäeval on laste arengule ja rikkumatusele varasemast olulisem igal võimalikul moel kaitse pakkumine. Kuna enamikus perekondades töötavad mõlemad vanemad, vanavanemaid ei ole laste järgi vaatamiseks käepärast ning Internet on sageli ainsaks meelelahutuse vormiks, siis on ohul vaieldamatult suur ulatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjalikult. − Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lastepornograafia on jälgid kuriteod ja neile lõpu tegemiseks on tarvis rahvusvahelist koostööd. Seetõttu hääletasin täna Roberta Angelilli raporti poolt. Kuigi selles raportis on selliseid aspekte, mida ma ei toeta, nagu ühtse ekstraterritoriaalse, kogu ELis rakendatava kriminaalseadustiku loomine ja ELi tasemel määratlemine, mida tuleb kuriteoks ja raskendavateks asjaoludeks lugeda.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Lastevastased seksuaalkuriteod ja lastepornograafia kuuluvad kõige jälgimate kuritegude hulka, milles inimesi süüdistada. Neile kuritegudele tuleb kehtestada karmid kriminaalkaristused või ulatuslik usaldusväärne hoolekanne juhul, kui tegemist on vaimuhaige kurjategijaga.

Selles raportis tehakse ettepanek mitmeteks konstruktiivseteks meetmeteks, parandamaks nende kohutavate sotsiaalsete probleemide käsitlemist. Liikmesriike õhutatakse tagant selles valdkonnas kõiki rahvusvahelisi konventsioone ratifitseerima ja rakendama, neil tuleb saada abi nende seaduste parandamisel selles valdkonnas ning laste seksiturism tuleb muuta kuriteoks kõigis liikmesriikides. See on täielikus vastavuses minu seisukohaga EList kui väärtuste ühendusest. Ma toetan paljutki, mida see raport sisaldab, ning olen andnud paljudel üksikhääletustel oma poolthääle.

Samas püütakse kõnealuse raportiga ühtlustada ka kriminaalseadusi ELi raames ja luua ELi fondidest rahastatav ennetavate meetmete süsteem, seda vaatamata faktile, et see on globaalne probleem, mida tuleb reguleerida ELi tasandil konventsioonide ja lepingute abil. Raske on vältida muljet, et taas kord on tegemist ühe näitega küünilisest kohutava sotsiaalse probleemi ärakasutamisest ELi positsiooni tõstmiseks liikmesriikide iseseisvuse arvel. Kriminaalõigus on riikliku pädevuse ülioluline osa. Seetõttu hääletasin selle raporti kui terviku vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin Roberta Angelilli laste seksuaalse ekspluateerimise raporti poolt, sest see teema puudutab ühte kõige räpasematest ebainimlikest tegudest, mida tuleb karistada kõigi liikmesriikide poolt vastu võetud meetmetega.

Rumeenias on endiselt selle teema kohta palju teadmata. Meil on vähe andmeid selle ulatuse kohta. Seetõttu tunnen, et kõnealuse raporti vastuvõtmine aitab laiendada kampaaniaid, mis pakuvad infot, koondada tähelepanu ja hoiatada laste seksuaalse ärakasutamise eest, suurendada seksuaalselt ekspluateeritud alaealiste kindlakstegemisele suunatud tegevuste arvu ja käsitlusala, luua rehabilitatsiooniteenuseid ning seejärel regulaarselt kontrollida nende olukorda, kuid see parandab ka laste seksuaalse ärakasutamise juhtumite registreerimist ja jälgimissüsteemi.

Lisaks usun, et alaealistele inimkaubanduse ohvritele tuleb pakkuda eriteenuseid üleminekukeskuste raames, sealhulgas abistada ja pakkuda rehabilitatsiooni kõigis liikmesriikides.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , kirjalikult. − Toetan seda raportit, mis kutsub üles ülejäänud kolme riiki, kes ei ole seda veel teinud, rakendama nõukogu raamotsust laste seksuaalse ekspluateerimisega võitlemise kohta. Ma toetan laste kaitsetaseme tõstmist, täpsemalt Internetis, kuid ka teistes arenevates uutes tehnoloogiates.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , kirjalikult. − (DE) Samas kui Euroopa Parlament arutab seda, kuidas lapsi saaks paremini kaitsta, liigub islamimaailm vastupidises suunas. Kõrgeim islami vaimulik Saudi-Araabias kirjeldas 10–12 aastaseid tütarlapsi „abielukõlblikena” ning on nõudnud õigust lapsabielude sõlmimisele. Islami sisserändajate tulemusel mõjutab see ka Euroopat ning meil tuleb end selleks võimaluseks valmis seada.

Meie lastele tuleb anda parim võimalik kaitse. Seksuaalkurjategijad, kelle sihtmärgiks on lapsed, sooritavad suure tõenäosusega korduvkuriteo ning meil tuleb luua ELi hõlmav register potentsiaalsete seksuaalkurjategijate, pedofiilide ja vastavate käitumisprobleemidega isikute nimedest. Meil tuleb võidelda lastevastase vägivallaga ja laste ärakasutamisega selle kõigis vormides tõhusamalt ning tõsta karistusi lastega seksuaalse kontakti eest ning lastepornograafia omanduse eest. Ma olen hääletanud Roberta Angelilli raporti poolt, sest see parandab meie laste kaitset.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), kirjalikult. (GA) Infotehnoloogia osakaalu tähtsus kasvab ning see levib Euroopa Liidus, sest oleme nüüd digitaalses ajastus. Loomulikult kaasneb selle tehnoloogia ning sellega seonduvate rajatistega palju kasusid, mis puudutab töö, hariduse, sotsiaalse elu ja uurimistöö valdkondi. See ei tähenda aga, et peaksime eirama selle tehnoloogiaga seonduvaid ohte.

Internetiga seostataks erilist vabadust – füüsiliste või praktiliste piirideta vabadust. Selline vabadus võib olla hea asi, nii nagu see enamiku ajast ka on, kuid seda võib kasutada ka laste seksuaalse ärakasutamise ja lapspornograafia eesmärgil.

Mitte miski pole olulisem kui meie laste tervis, heaolu ja tulevik. Peame tegema kõik mis võimalik, et neid halva eest kaitsta. Sellest lähtuvalt olin heameelega nõus toetama proua Angelilli raportit ning kiidan teda kogu tehtud töö eest selles küsimuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjalikult. (EL) Hääletasin proua Angelilli raporti poolt, mis käsitles võitlust laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafia vastu, sest see nõuab praeguse rahvusvahelise õiguse järgimist kõikide liikmesriikide poolt, mis peaks olema ütlematagi selge, ning Euroopa Nõukogu raamotsuse ülevaatust, et parandada laste kaitset Euroopa tasandil.

ÜRO statistika on vapustav. Suur enamik seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubanduse ohvreid on lapsed ja noorukid. Vaja on rahvusvahelist koostööd ühendatud võitluses nende kuritegude vastu ja kõik liikmesriigid peaks tagama, et nende täideviijad jõuaks kohtusse.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin proua Angelilli raporti poolt, sest vajame KIIRET, TÕHUSAT tegutsemist, et võidelda põhjuste ja eelkõige laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafia mõjudega.

Meie lapsed leiavad ennast järjest rohkem üksi jäetuna, sest meil on üha vähem aega. Nii langevad nad ohtlike kiusatuste ohvriks. ELi lubadused, millest volinik Barrot rääkis, annavad meile tagatise, et märtsist alates saab meil olema suurepärane seadusandlik raamistik.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjalikult.(FR) Hääletasin raporti poolt, mille eesmärk on tugevdada 2004. aasta raamotsust sihiga kaitsta lapsi seksuaalse ekspluateerimise ja vägivalla eest. Võttes spetsiaalselt arvesse tehnoloogiate arengut (eriti Internetti), ilmneb, et raamotsuse kaitselävesid tuleb tõsta. Laste vahendamist seksuaaleesmärkidel tuleks käsitleda kuriteona. Tihenema peab liikmesriikide vaheline koostöö seoses karistusregistrite teabevahetusega, mis on seotud seksuaalset kuritarvitust puudutavate süüdimõistvate otsustega, et sellistes kuritegudes süüdimõistetuid saaks takistada võtmast töökohta, mille töökohustuste hulka kuulub otsene kontakt lastega. Parandada tuleb ka ohvrite kaitsmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin proua Angelilli algatatud raporti poolt, mille teemaks on laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapspornograafia vastu võitlemine, kus rõhk asetatakse ennetavatele meetmetele, mida liikmesriigid peavad arvesse võtma, kui nad koostavad oma seadusandlikku raamistikku laste seksuaalse ärakasutamise ja lapspornograafia vastu võitlemiseks.

Raport lööb ka häirekella seoses olemasoleva raamotsuse ja vastavate rahvusvaheliste instrumentide, eriti Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis käsitleb laste kaitset seksuaalse ekspluateerimise ja kuritarvitamise eest, millega Rumeenia liitus 2007. aastal, kohaldamisega, nõudes samal ajal ka uute seksuaalkuritegude lisamist. Liikmesriigid peavad julgustama seksuaalse ekspluateerimise ohvreid politsei ning kriminaal- ja tsiviilasjades pädevate vastavate kohtutega ühendust võtma. Nad peavad ka nii alaealiste seaduslikud esindajad kui ka alaealistega otse kokkupuutuva personali vastutusele võtma ja neid teavitama Internetis toimuva laste seksuaalse ahvatlemise ohtudest.

Neid ohte saab piirata, seades üles riiklikke järelevalveorganeid ning tehes koostööd Interneti teenusepakkujatega, et blokeerida lapspornograafia veebilehti või materjale.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad. Hääletan proua Angelilli raporti poolt, mis käsitleb laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafia vastu võitlemist. Nende tegevuste hukkamõistmisest ei piisa tegelikult selliste eriti tõsiste inimõiguste rikkumiste kaotamiseks.

Murettekitav on aga asjaolu, et mitte kõik liikmesriigid pole kinnitanud nõukogu 2003. aasta 22. detsembri raamotsust 2004/68/JSK. Koos teiste otsustega tuleb ka seda uuendada, et tõsta laste kaitsmise taset, võttes samuti arvesse uute tehnoloogiate, eriti Interneti, pidevaid arenguid ning uusi pedofiilidelt lastele suunatud võrguahvatlusi.

Nõustun täielikult raportööriga, kes esitas meile üksikasjaliku ja konstruktiivse raporti, mis peegeldab probleemiga seonduvaid suurepäraseid erialateadmisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjalikult. (RO) Lapspornograafia on delikaatne teema, mis peaks alati olema Euroopa ja riikide ametkondade keskses fookuses. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid karmilt karistama igasugust lapse seksuaalset kuritarvitamist ja Internetis kontakti otsimist seksuaaleesmärkidel.

Tervitan Euroopa Parlamendi otsust, millega nõutakse liikmesriikidelt, et nad võtaksid endale kindla kohustuse võidelda lapse seksuaalse kuritarvitamisega, pidades eriti silmas seda, kui kaitsetud on jututubasid ja Interneti-foorumeid kasutavad lapsed kuritarvituse suhtes.

Selles valguses on oluline tõhustada koostööd riiklike ametkondade ja Interneti teenusepakkujate vahel, et mitte ainult piirata laste ligipääsu pornolehekülgedele, vaid ka blokeerida laste ligipääs veebilehtedele, kus kirjeldatakse võimalusi sooritada seksuaalkuritegusid. Samuti sisaldab see soovitusi riiklike kavade loomise kohta, et pakkuda psühholoogilist rehabilitatsiooni nii seksuaalkurjategijatele kui ka seksuaalkuritarvituse ohvritele.

Tahan rõhutada asjaolu, et iga liikmesriik peab eraldiseisvalt haldama laste seksuaalkurjategijate registrit ning takistama selliste kurjategijate palkamist valdkondades, kus töötatakse lastega.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjalikult. (NL) Hääletasin entusiastlikult raporti poolt, mis käsitleb võitlust laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafiaga. Vastuvaidlemata võib väita, et lastega kontakti otsimine seksuaaleesmärkidel ja pedofiilide jututoad peaksid kuuluma karistamisele. Lisaks peaksid lapsi hõlmavad sündsusetud õigusrikkumised kuuluma ekstraterritoriaalse kriminaalõiguse alla. Euroopa Liit peaks saama ka kasutada üldeelarvet, et rahastada ELi sekkumisprogramme, millega ennetada seksuaalkurjategijate retsidivismi. Toetan ka ettepanekut, mille raames komisjon koos põhiliste krediitkaardiettevõtetega uurivad tehnilisi võimalusi blokeerimaks või sulgemaks maksesüsteeme Interneti-lehekülgedel, kus müüakse lapspornograafiat.

Lõpuks rõhutan, et seitse ELi liikmesriiki, kes pole veel alla kirjutanud Euroopa Nõukogu konventsioonile laste kaitsmise kohta seksuaalse ekspluateerimise ja kuritarvitamise eest, teeksid seda varsti. See kehtib ka kaheksa liikmesriigi kohta, kes pole veel ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivset protokolli 2000. aastast, mis puudutab lapskaubandust, lapsprostitutsiooni ja lapspornograafiat.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjalikult.(EL) Poliitilised jõud, mis toetavad imperialistlikku barbaarsust, sõda, rikkust tootvate ressursside röövimist ja rahvaste ekspluateerimist, on üheskoos vastutavad miljonite laste suhtes sooritatud igapäevaste kuritegude eest üle maailma. Nemad vastutavad miljonite laste eest, kes on näljased, kes on alatoitunud, kes peavad töötama ning kes elavad allpool vaesuspiiri „tsiviliseeritud lääne” riikides; miljonite laste eest, kes on seksuaalse ekspluateerimise ohvrid, ning lokkava lapspornograafia tööstuse eest, mille käive ja kasum on ainuüksi Internetis kokku üle 3 miljardi euro.

Raportis esitatud kriminaalmeetmetega ei ole võimalik lapsi kaitsta, sest nendega ei saa keskenduda peamisele põhjusele, mis on aluseks ennenägematus mahus korruptsioonile ja kõlvatusele: kasum ja sügavalt mäda ekspluateeriv kapitalistlik süsteem. Samuti ei aita tõhusalt laste kaitsmisele kaasa sellised meetmed nagu non bis in idem põhimõtte kaotamine, teabevahetuse järelevalve ning prokuratuuri juhuslik sekkumine Internetis. Vastupidi, kogemus on näidanud, et seal, kus selliseid meetmeid on vastu võetud, tavaliselt erandkorras selliste kuritegude vastu võitlemise nimel, mis kutsuvad esile üldise pahameeletormi ja vastumeelsuse, on eesmärgiks olnud rahva äraharjumine nende meetmetega, et hiljem oleks võimalik neid kasutada isiklike õiguste ja demokraatlike vabaduste piiramiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjalikult. – (SV) Hääletasin raporti vastu, mis käsitles kriminaalõiguse ühtlustamist ELis seoses laste suhtes toime pandud seksuaalkuritegudega. Ma toetan tihedat koostööd ELis laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafia vastu võitlemisel, kuid leian, et kriminaalõigus peaks olema riiklik küsimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult. (SK) Laste ja noorte kaitsmine seksuaalse kuritarvitamise eest on oluline teema ning tõesti meie ajastu probleem.

Olen alati pooldanud lastevanemate eelisõigusi oma laste kasvatamisel, kuid praegusel juhul peab ka riik kaitsma lapsi ja noorukeid. Selline kaitse ei kehti ainult Interneti kohta. See kehtib ka meediareklaamide kohta, mis peaksid olema kombekad ning lähtuma moraalsetest väärtustest ning mitte ründama noore inimese õigust süütusele.

Lastevanemad mängivad erilist rolli oma laste kaitsmisel seksuaalse kuritarvituse eest. Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 26 lõikes 3 on selgelt kirjas, et „Vanematel on oma laste hariduse valikul eesõigus.” Vanemate antav haridus sisaldab ka harimist seoses meedia vastutustundliku kasutamisega. Samas ei saa vanemad pidevalt oma harivat rolli täita, kui neil pole piisavalt aega, mida oma perekonnale ja lastele pühendada. Riik peaks lubama vanematele seda vaba aega. Internet ei suuda kunagi asendada vanemate ja laste vahelisele dialoogile kulutatud aega. Arvutimäng ei saa asendada rääkimist vanaemaga. Mängupult pole võrdne vanaisaga veedetud tunniga garaažis.

Loomulik perekond on laste kaitseala ning vanemad on nende esmased kaitsjad. Seetõttu algatasin Slovakkias eelkõige vanematele suunatud projekti „Kas sa tead, kus su laps praegu on?”

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Tsiviliseeritud ühiskonnas peame laste ohutust pidama kõige olulisemaks. Seksuaalne kuritarvitamine rikub lapse õigust hoolitsusele ja kaitsele. Seksuaalne kuritarvitamine jätab lapsele psüühilised armid ning vahel ka füüsilised, kahandades nii nende lootusi elada väärikat elu.

Toetan raportööri, proua Angelilli, esitatud ideed, et alates 2004. aastast jõusolevat raamotsust tuleks uuendada. Tervitame otsust, millega antud uuendamise protsess läbi viiakse, et tõsta lapse kaitsmise määra, eriti seoses Interneti ja teiste uute teabevahetussüsteemide ohtudega. Liikmesriigid peavad tagama, et õigusakte muudetakse nii, et kuritegeliku sisuga veebilehed blokeeritakse.

Peame julgustama koostööd liikmesriikide vahel, et lõpetada sellist tüüpi kuritegevus ning võidelda aktiivselt lapspornograafiaga ning laste teist tüüpi seksuaalse ekspluateerimisega kommertseesmärgil. Vajame igakülgset üleilmset strateegiat ning diplomaatilist ja administratiivset koostööd tagamaks, et neid õigusakte jõustatakse laste kasu nimel. Peame pakkuma kuritarvituste ohvritele kaitset. Peame ka lõpetama seksiturismi.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika