Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2210(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0478/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/02/2009 - 6.3
CRE 03/02/2009 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0034

Rozpravy
Utorok, 3. februára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Divoká príroda a jej rozmanitosť je dar a bohatstvo, o ktoré sa ľudstvo musí zodpovedne starať nielen v rámci Európskej únie. Pokiaľ nezastavíme odlesňovanie dažďových pralesov, plienenie ázijských, afrických či amerických vôd, pokiaľ nebudeme šíriť efektívnejšiu osvetu o našej spoločnej zodpovednosti za ochranu prírody pred ľuďmi na celej planéte, úsilie Európskej únie nebude účinné. A táto správa, ktorú som dnes tiež podporila, bude len zdrapom papiera.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, ak chceme zastaviť zrýchľujúci sa proces straty biodiverzity, je podstatné chrániť divokú prírodu Európy, jej lesy a vody. Ak majú byť naše spoločné akcie účinné, je rozhodujúce vypracovať najprv jednoznačné definície divokej prírody a určiť presné oblasti divokej prírody na mape Spoločenstva.

Rovnako dôležité je vytvoriť stratégiu na základe odborných analýz rizík a procesov, ktoré sú súčasťou zhoršovania oblastí divokej prírody. Týka sa to obzvlášť invázie cudzích druhov živočíchov, ktoré potom zápasia s tými pôvodnými, a tiež vplyvu pokračujúcej zmeny klímy.

Ďalším kľúčovým problémom je cestovných ruch v širšom zmysle. Myslím tým hlavne následky neudržateľného alebo naozaj agresívneho cestového ruchu. Ak chceme zvýšiť informovanosť občanov Spoločenstva o týchto problémoch, musíme viesť informačné kampane, musíme poskytnúť osobitné financovanie v rámci inštitúcií s miestnymi právomocami a musíme podporiť iniciatívy zdola.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem zablahoželať pánovi Gyulovi Hegyimu k jeho dokumentu a dôkladnému výskumu.

V tomto čase globálnej zmeny klímy a problémov so životným prostredím je jasné, že je potrebné riešiť otázku európskej divokej prírody. Myslím, že je dôležité, aby sme skoordinovali stratégiu na ochranu a obnovu našich vzácnych území divokej prírody. Máme voči prírode zodpovednosť používať zem primerane.

V mojom štáte, na Slovensku, prinútil nárast stavu lykožrúta služby v národnom parku v regióne Vysokých Tatier použiť pesticídy na boj proti zničujúcemu charakteru tohto hmyzu. Tieto pesticídy však obsahujú chemickú látku cypermethrin, ktorá často ničí zdravú vegetáciu a ľudí a zvieratá v regióne vystavuje závažným zdravotným rizikám.

Tak ako na Slovensku musíme nájsť lepšie riešenie dramatického nárastu množstva tohto hmyzu, Európa musí nájsť spôsoby, ako efektívne chrániť svoje prírodné územia a územia divokej prírody. Naliehavo vyzývam Európsky parlament, aby konal zodpovedne a rýchlo v záujme ochrany zostávajúcej divokej prírody.

 
  
  

– Správa: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Vážený pán predsedajúci, rada som podporila správu o verejnom obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím, pretože zásadne zníži riziká investícií do inovácií. A to je dôležité najmä dnes v období recesie. Úspech verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím umožní verejným inštitúciám spolupracovať na vývoji nových produktov v záujme zlepšenia kvality verejných služieb. Verím, že to zvýši záujem malých a stredných podnikov navrhovať inovačné riešenia na skvalitnenie verejnej dopravy, zdravotníctva, na znižovanie spotreby energie v budovách, či dokonca umožní vývoj pomôcok na ochranu občanov pred bezpečnostnými hrozbami bez toho, aby to narušovalo ich súkromie. Tento nový postup pomôže európskemu verejnému sektoru lepšie riešiť zásadné verejné úlohy bez štátnych dotácií a zároveň zvýši inovačný potenciál firiem v Európskej únii. Správou sme dnes dali Európskej komisii jasný signál, aby čoskoro predložila konkrétny legislatívny návrh.

 
  
  

– Správa: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, chcel by som predstaviť svoje stanovisko k oddeleniu vlastníctva výroby a prenosových sústav v prípade plynu v súvislosti s prijatou legislatívou. Navrhovaný certifikačný postup vo vzťahu k tretím štátom sa javí ako rozumný kompromis. Je to vôbec prvýkrát, čo sa Únia zaoberá otázkou energetickej bezpečnosti v kontexte liberalizácie trhu s plynom. V reakcii na plynovú krízu, ktorú sme zažili, je rovnako potrebné urýchliť výstavbu alternatívnych a na Rusku nezávislých plynovodov do Európy. Hlavné infraštruktúrne projekty, ako napríklad plynovod Nabucco, ktorý má prepojiť kaspickú oblasť a Európu, sa nezaobídu bez rozsiahlych vertikálne integrovaných energetických podnikov a ich investícií. Tie sa však do nich len sotva pohrnú, ak bude nad nimi visieť riziko oddelenia vlastníctva, a teda hospodárskeho oslabenia. Riešením, ktoré má v rukách Parlament, je stanovenie výnimky z oddelenia vlastníctva pre novú infraštruktúru počas obdobia zaisťujúceho návratnosť investícií. Neviem, či sme v tomto právnom predpise úplne využili svoje možnosti.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, spoločná energetická politika predstavuje jeden z najväčších problémov, ktorým Európska únia čelí. Naša reakcia na tento problém musí vychádzať zo solidarity.

Všetci si uvedomujeme, že Rusko zostáva jedným z našich najdôležitejších, no zároveň aj najzložitejších obchodných partnerov. To, že Rusko je naším hlavným zdrojom dodávok plynu, však nemôže znamenať, že k nemu budeme pristupovať osobitne. Pani spravodajkyňa navrhuje, aby sa politika Únie smerom k Ruskej federácii uvoľnila. Domnievam sa, že musíme pokračovať v spravodlivej, no prísnej politike voči obchodnému partnerovi, ktorý využíva energetické suroviny ako zbraň na uplatňovanie politického nátlaku.

Zdôrazňuje sa, že diverzifikácia energetických zdrojov predstavuje jeden zo základných problémov vznikajúcich v oblasti energetickej bezpečnosti. Jedným zo spôsobov boja proti nemu by bolo oslobodiť sa od závislosti od ruských surovín. Krokmi týmto smerom by boli aj výstavba ropovodu Nabucco a využívanie iných energetických zdrojov.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, v tomto Parlamente sa znovu hrdíme svojimi zelenými zásadami a rečníci znovu súťažia o čím vyššie nerealistické ciele v oblasti energie získavanej len z obnoviteľných zdrojov a v oblasti znižovania emisií CO2, a to všetko vo viere, že naším drobným, no nákladným úsilím zachránime planétu.

Áno, mali by sme používať a propagovať udržateľné zdroje energie, no snahu o niečo, čo sa pre väčšinu stalo dogmou bez ohľadu na náklady alebo realizovateľnosť, by sme mali zmierniť s ohľadom na skutočnosť. Skutočnosť, že zmena klímy nie je novým problémom, ale cyklickým, ako aj skutočnosť, že kým sebe ukladáme tieto ciele, výroba sa v rastúcej miere mení tak, že ju žiadne takéto obmedzenia brzdiť nebudú. Príde čas, keď sa budeme musieť zodpovedať za svoje vlastné ciele, v ktorých EÚ vyniká.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Laperrouzovej, hlasoval som však aj za mnoho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré spochybňujú jadrovú energiu ako energetický zdroj budúcnosti. Boli zamietnuté. Hlasovaním za správu ako celok som podporil mnoho dobrých prvkov, ktoré obsahuje. Uznávam však aj skutočnosť, že väčšina z nich považuje jadrovú energiu za súčasť európskej kombinácie rôznych zdrojov energie bez emisií CO2.

Stále však cítim, že pre budúcnosť to nie je riešenie. Riešením pre budúcnosť sú rozsiahle investície a rozvoj obnoviteľnej energie.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Súhlasím s ustanoveniami druhého strategického preskúmania európskej energetickej politiky, rada by som však spomenula aj niektoré aspekty plynovej krízy. Súčasná plynová kríza medzi Ukrajinou a Ruskom, bohužiaľ, nie prvá, mala vplyv na 15 stredoeurópskych a balkánskych štátov. Nevidela som čísla hovoriace o rozsahu hospodárskych strát, ktoré utrpeli zasiahnuté krajiny, chcela by som však zdôrazniť morálne straty a straty hodnôt. Ako sa majú cítiť občania EÚ, keď spor medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý bol zjavne politický, ruinuje hospodárstvo, energetickú bezpečnosť, politickú stabilitu EÚ a európske štáty nemôžu proti tomu nič podniknúť? Mám pritom na mysli zámery Slovenska a Bulharska obnoviť prevádzku bezpečných jadrových elektrární, ktoré boli zatvorené, s podporou mnohých z nás poslancov. Keď vedieme rozpravy o právnych aktoch EÚ vrátane tých v oblasti energetiky, zdôrazňujeme, že najdôležitejší je spotrebiteľ, inými slovami, laik. Kedy budeme venovať pozornosť laikovi – občanovi Európskej únie?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, mnohým kolegom môže pripadať cieľ 95 % zníženia emisií CO2 do roku 2050 ako extrémny. Ak však máme akceptovať (a ja akceptujem) vedecké poznatky zistené odborníkmi predstavené v poslednej správe panela IPCC, takáto miera zníženia bude potrebná na udržanie 2 °C zvyšovania globálneho otepľovania pod dohľadom.

Po druhé, síce som hlasovala proti mnohým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom súvisiacim s jadrovou energiou, keďže mám pretrvávajúce obavy z jadrového štiepenia, nemám však žiaden problém s odkazmi na výskum v oblasti bezpečnostných otázok alebo výskum nových generácií jadrovej energie. Ako mnohí iní, aj ja sledujem a čakám, či sa niekedy jadrová syntéza stane realitou.

Tretím bodom, ktorý by som chcela predniesť, je moja trvalá obava zo situácie v Írsku a chýbajúce transparentné a skutočné oddelenie vlastníctva elektrickej siete, ktoré zostáva hlavnou prekážkou investícií zo strany iných výrobcov, hlavne tých, ktorí využívajú alternatívne palivá. Výsledkom toho je, že náklady na elektrinu sú v Írsku jedny z najvyšších v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, problematikou vysokých cien elektriny v Írsku sa už zaoberá náš kolega, predtým poslanec, pán Simon Coveney, a dúfame, že v tom bude úspešný.

Hlasovala som za túto správu, pretože hovorí o rozumných otázkach, ako sú energetická účinnosť a energetická bezpečnosť vo vzťahu k programu zmeny klímy. Mám obavy z jadrovej energie, rovnako ako mnohí ľudia v Írsku. Myslím však, že musíme priznať, že ak budú prepojenia funkčné a v prevádzke, pravdepodobne budeme používať energiu vyprodukovanú jadrovým sektorom. Preto, áno, potrebujeme výskum o bezpečnom ukladaní jadrového odpadu a o novom vývoji tejto technológie, aby sme mohli zvýšiť jej bezpečnosť a zabezpečenie.

Keďže tento výskum zatiaľ chýba, moje obavy zostali a v súvislosti s touto správou som hlasovala v súlade s nimi. Je mi obzvlášť ľúto, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 bol zamietnutý, pretože podľa mňa veľmi správne vyjadroval obavy tohto Parlamentu.

 
  
  

– Správa: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, veľmi ma potešilo, že som mohol podporiť správu pána Luísa Queiró o proporcionalite a subsidiarite malých letísk. V EÚ sa stále snažíme prijímať jednotné politiky pre všetky strany, no EÚ musí uznať, že každý členský štát a všetky miestne okolnosti si vyžadujú rozdielne riešenia. Správa pána Queiró pritom túto problematiku rieši v plnej miere.

Existujú malé letiská, existujú letiská strednej veľkosti a existujú obrovské medzinárodné uzly. Nechceme, aby sa Európska únia stala obrovskou štruktúrou letísk. Táto správa obsahuje správnu rovnováhu a takým spôsobom by sme sa mali pozerať na našu infraštruktúru v budúcnosti. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa naozaj veľmi zdráham vo svojom volebnom obvode v juhovýchodnom Anglicku podporiť tretiu vzletovú a pristávaciu dráhu na letisku v Heathrow, keď môžme podporiť lepšiu štruktúru v Kente na novom letisku v ústí rieky Temže.

 
  
  

– Správa: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) V praxi sa ukazuje, že procedúra podľa článku 45 ods. 2 má vážne nedostatky. Okrem toho, že okrem spravodajcu v rozprave už v pléne nemôže byť k danej téme žiadna diskusia, vylučuje spravodajcu aj z možnosti rokovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú v správe problematické.

Nehlasovala som za pozmeňujúci návrh skupiny Zelených, pretože v dvoch bodoch nová verzia vyjadruje výhrady voči návrhu českého predsedníctva. Keďže nejde o oficiálny postoj Rady, takéto odporúčania sú predčasné a často i kontraproduktívne.

Ak má byť profesionálny život zlučiteľný s rodinným životom, musí byť profesionálna kariéra zrovnoprávnená s nezárobkovou činnosťou, ktorá sa vykonáva v rámci solidarity medzi generáciami. Som presvedčená, že správa prináša nové podnety, ako odstrániť viacnásobnú diskrimináciu, s ktorou sa stretávajú ženy a muži, ktorí sa slobodne rozhodnú starať sa o svojich blízkych.

Chcela by som vyzdvihnúť prácu spravodajkyne Anny Záborskej, je mi však ľúto, že kvôli procedurálnym postupom sme už nehlasovali o jej návrhu správy.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, dištancujem sa od pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli práve prednesené k správe pani Záborskej o nediskriminácii na základe pohlavia a medzigeneračnej solidarite. Celodennú starostlivosť o deti a ostatných blízkych sa musí vyspelá európska spoločnosť naučiť vnímať ako plnohodnotnú alternatívu profesionálneho života. Návrh z dielne Zelených, ktorý tento prístup českého predsedníctva napáda a označuje za spiatočnícky, odsudzujem ako scestný a nedospelý, aj keď zaň poslanci, bohužiaľ, zdvihli ruku. Nielenže tu nejde o nejaké spiatočnícke degradovanie žien do úlohy podriadenej mužom. Práve naopak, je to cesta, ako spoločensky rehabilitovať rodinu a zrovnoprávniť aj mužov. Dnes aj muži chodia s kočiarikmi a starajú sa o dieťa v nemocnici. Tie ženy a muži, ktorí časť svojho života venujú starostlivosti o potomka či nevládnych rodičov, vykonávajú spoločensky významnú prácu, ktorá sa nesmie do budúcnosti považovať za podradnú činnosť. Vážim si, že české predsedníctvo takýto postup uviedlo aj medzi svojimi prioritami. Naším cieľom musí byť vytvorenie takých podmienok, aby ani žena, ani muž, ktorí sa rozhodnú pre túto cestu, už neboli profesionálne diskriminovaní, aby mohli využiť spektrum možností na zladenie rodinného a pracovného života podľa zásady flexiistoty. Rodičovstvo, a teda medzigeneračnú flexiistotu, musíme posilňovať, a nie ju oslabovať prekážkami v pracovných zákonoch. Predsudky minulého storočia prehlbujú demografickú krízu. Správa pani poslankyne Záborskej bola krokom správnym smerom a protestujem proti prijatej upravenej verzii.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Rád by som takisto vyjadril úplnú podporu kolegyni Záborskej, ktorá prišla so svojou iniciatívnou správou, ktorá práve rieši a podčiarkuje potrebnosť medzigeneračnej solidarity medzi jednotlivými členmi rodiny. Je to starostlivosť nielen o mladú generáciu, o nových ľudí, čo sa narodia v rodine, ale máme často riešiť aj problémy starostlivosti o starších ľudí v rámci jednej a tej istej rodiny.

Myslím si, že české predsedníctvo veľmi správne vystihlo túto urgentnosť súčasnej demografickej situácie – je to aj ekonomicky výhodné – a odmietam postoj Zelených, ktorí úplne nesprávne navrhli pozmeňujúci návrh, ktorý devalvuje tento správny úmysel. Podporujem úplne správu pani Záborskej.

V čase hlasovania o záverečnej správe moje hlasovacie zariadenie nefungovalo. Bol som za tú líniu, ktorú propagovala pani Záborská.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem za vašu trpezlivosť a zhovievavosť. Dovoľte mi využiť príležitosť vysvetliť, prečo som hlasoval proti Zeleným a ich pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Nechcem hlasovať proti českému predsedníctvu.

Prvým bodom je, že české predsedníctvo nevyzýva na konkrétnu zmenu v takzvaných barcelonských cieľoch, ale na otvorenie rozpravy o možnej a realizovateľnej revízii cieľov. Druhým bodom je, že evidentne existujú rozdielne spoločenské, kultúrne a hospodárske podmienky, ktoré sotva umožnia dosiahnutie barcelonských cieľov všeobecne a rovnomerne v celej EÚ. Po tretie, správa neberie do úvahy ďalšie faktory ako sloboda každej rodiny alebo záujmy detí. V neposlednom rade je tiež náročné dosiahnuť barcelonské ciele, pretože starostlivosť o deti je celkom správne úplne v rukách národných vlád.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Aj ja som sa chystal hlasovať za správu pani Záborskej, pretože to bola všeobecne nestranná správa, ktorá neskĺzla do tradičných, politicky správnych klišé vo vzťahu k otázkam ako diskriminácia alebo jej význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou, proti ktorému som hlasoval, v skutočnosti úplne správu anuloval, pričom obsahuje množstvo veľmi sporných prvkov vrátane útoku na české predsedníctvo a bezdôvodné vyhlásenie, že vychovávanie detí doma by malo vplyv na potvrdenie stereotypných úloh mužov a žien. Je to mimoriadne slabý argument, no zjavne sa hodí hocičo na pozdržanie rozpráv namiesto poskytnutia skutočných argumentov v prípade tohto problému, ako napríklad plat pre rodičov, čo pracujú v domácnosti.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pani Záborskej hlavne preto, že sa v nej uznáva práca, ktorú vykonávajú ženy v domácnosti. Práca pri výchove, starostlivosti, vzdelávaní a vyučovaní by sa mala primerane ohodnotiť. Pretože ak sa takáto práca vykonáva mimo domova, uznáva sa a zahŕňa sa do výpočtu HDP. Gary Becker, víťaz Nobelovej ceny, hovorí o tom, aký význam má hospodárska činnosť vykonávaná ľuďmi v rámci domácich prác pre hospodársky pokrok spoločnosti ako celku. A pokiaľ ide o definíciu rodiny, v poľštine tento pojem hovorí o zväzku schopnom počať deti, nezahŕňa preto homosexuálne vzťahy.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pani Záborskej, proti ktorej Zelení podnietili alternatívnu diskusiu. Zastávam názor, že my v Európe musíme na základe nášho spoločenstva zdieľaných hodnôt zaistiť, aby ženy, hlavne tie, ktoré si zakladajú rodinu, mali právo rozhodnúť sa, či po narodení úplne prestanú pracovať, alebo budú pracovať na polovičný úväzok, aby sa mohli starať o svoje deti. Ja som mala veľké šťastie, že to moja mama mohla urobiť, a musím povedať, že mi to prinieslo výhody.

Ak by moja mama nemala šťastie a rozviedla by sa po dvadsiatich rokoch manželstva, ocitla by sa v zložitej situácii, pretože by nedostala žiadnu podporu zo sociálneho zabezpečenia, najmä nie v starobe. Štyridsať rokov bojujem za to, aby ženy, ktoré sa rozhodnú venovať sa svojej rodine a deťom, neboli diskriminované a aby táto ich voľba nemala pre ne zlé následky. Nemôžem hlasovať za ideológiu, ktorá chce zveriť deti a dospelých štátu od kolísky až po hrob.

Je mi ľúto, že správa Výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť bola zamietnutá. Väčšina poslancov, ktorí hlasovali proti nej, urobili ženám, rodinám a spoločnosti medvediu službu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, som veľmi vďačný pani Anne Záborskej za vypracovanie tejto správy. Aj keď moja skupina má voči nej určité výhrady, domnievam sa, že sa dotkla niečoho, čo má pre EÚ zásadný význam.

Populácia EÚ prudko klesá. V mnohých členských štátoch sa úloha ženy pri starostlivosti o rodinu neuznáva ako príspevok do ich HDP. Ženy a matky sú neoddeliteľnou súčasťou pracovného života v našej spoločnosti a v mojom volebnom obvode, v juhovýchodnom Anglicku, existujú milióny matiek vychovávajúcich svoje deti. Ich príspevok do HDP Veľkej Británie a k blahobytu v mojom vlastnom regióne má pre náš štát rozhodujúci význam.

Myslím, že táto správa po prvýkrát v Európskej únii uznáva tento príspevok. Je potrebné podporiť náš Parlament, aby sa na tieto problémy pozrel v budúcnosti podrobnejšie, aby sme zabezpečili rovnosť a solidaritu medzi pohlaviami.

 
  
  

– Správa: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, dnes vedieme rozpravu a odsudzujeme zlo páchané pri sexuálnom zneužívaní detí. Prakticky každý rečník v rozprave správne odsúdil pedofíliu a zneužívanie detí na pornografiu. Podobné rozhorčenie u mnohých vyvolalo zneužívanie internetu.

Je však smutné, že napriek takejto jednohlasnosti sa v niekoľkých členských štátoch nedosiahla rovnaká úroveň trestania zneužívania detí. Nikde v EÚ nesmie mať miesto príprava na sexuálne zneužívanie, samotné sexuálne zneužívanie ani detská pornografia a nič z toho nesmieme tolerovať. Ticho je najlepším priateľom pedofílie. Videli sme to v kostoloch, rodinách a spoločenstvách, kde sa privierali oči a viedlo to k škandálom, o ktorých vieme v rôznych členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, správu som pred chvíľou rada podporila, ale k svojmu predchádzajúcemu prejavu musím dodať, že sedem štátov sa doteraz nezaviazalo k Dohovoru Rady Európy ani k opčnému protokolu OSN, ktoré obsahujú moderné nástroje na boj proti predaju, prostitúcii a pornografii detí. Mrzí ma, že sa to týka aj mojej Českej republiky, ktorá chce proti tomu, samozrejme, lepšie bojovať, ale už dlho rieši problém týkajúci sa zakotvenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do svojej legislatívy. Sú to ale práve právnické osoby, ktoré organizujú obchod s deťmi a inkasujú za to tučné zisky. Vyzývam preto české predsedníctvo, aby tento domáci problém doriešilo a aby išlo príkladom ostatným členským štátom Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. − Takéto dohody sú rozhodujúce v procese posilňovania väzieb medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Ak vezmeme do úvahy neustále rastúcu konkurenciu nových vznikajúcich trhov, prvoradý význam má zachovať si nadhľad nad situáciou. Myslím, že táto správa presne vyjadruje tento pocit.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Nieblerovej, pretože vedecká a technická spolupráca medzi EÚ a USA je absolútnou nevyhnutnosťou. Táto transatlantická dohoda musí inšpirovať americké aj Európske spoločenstvo k tomu, aby využilo recipročné výhody vyplývajúce z vedeckého a technického pokroku dosiahnutého prostredníctvom výskumných programov. Táto dohoda umožní výmenu nápadov a skúseností, z čoho bude ťažiť vedecká komunita, priemysel aj bežní občania. Chcem zdôrazniť, že USA sú globálnym vodcom v oblasti vedy a techniky.

Musíme poznamenať, že dohoda vychádza zo zásady vzájomných výhod, podporuje účasť na kooperačných činnostiach, akými sú napríklad koordinované výzvy na návrhy spoločných projektov a prístup k programom a činnostiam druhej strany. Aktívne sa podporujú zásady umožňujúce účinnú ochranu duševného vlastníctva a spravodlivé podieľanie sa na právach duševného vlastníctva. Návrh zároveň zabezpečuje misie expertov a úradníkov EÚ a konanie kurzov, seminárov a stretnutí, ktoré sa majú organizovať v Európskom spoločenstve a v Spojených štátoch.

Dúfam, že táto dohoda prispeje aj k úspechu lisabonskej stratégie, ktorá sa zameriava na vytvorenie znalostnej Európy. Po zriadení Európskeho technologické inštitútu vytvorí táto vedecká a technologická spolupráca nové príležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − Pani Nieblerová predstavila správu o treťom predĺžení platnosti Dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi, ktorá podporuje rozhodnutie Rady týkajúce sa predĺženia platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických. Ide o vzájomne prospešnú dohodu posúvajúcu vpred vedecké poznatky a technologický pokrok. Preto toto opatrenie veľmi rada podporím.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), písomne. − Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA je nepochybne pozitívnym aspektom pre európsky výskum. Prevažujúci spôsob hlasovania to potvrdzuje.

Skúsenosti nám však stále znova potvrdzujú, že k najplodnejšej vedeckej spolupráci dochádza v prípade, keď dvaja výskumníci z dvoch inštitúcií spolupracujú na spoločne navrhnutom a financovanom projekte. Preto v záujme väčšej opodstatnenosti vedeckej spolupráce s USA vyzývam Komisiu, aby jednoznačne vytvorila jednoduché finančné nástroje orientované na projekt v podobe spoločných výskumných grantov medzi výskumnými pracovníkmi v USA a v EÚ. Vítané by bolo aj zreteľné zahrnutie oblastí ako biomedicína, nanotechnológia a výskum vesmíru do tejto dohody. Privítal by som zahrnutie aj ďalších špičkových oblastí, ako je napríklad výskum kmeňových buniek. To, že v súvislosti s určitými vedeckými oblasťami existujú opodstatnené etické otázky, by nás malo viesť k spoločným úvahám, nie k prekážkam v spoločnom vedeckom pokroku.

Hlavne vďaka grantom Európskej rady pre výskum rastie príťažlivosť EÚ pre amerických výskumných pracovníkov. EÚ má teraz nástroje, ktorými môže usilovať o vyššiu a dlhodobejšiu mobilitu prichádzajúcich vedcov, a musí teda konať tak, aby umožnila tento prílev mozgov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. (RO) Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci so Spojenými štátmi je potvrdením potreby spolupráce a vzájomne prospešných výmen medzi EÚ a USA v špičkových sektoroch výskumu a inovácií.

Zahrnutie oblastí vesmíru a bezpečnosti do dohody je významným krokom smerom k posilneniu transatlantických vzťahov, čo je prvoradým cieľom skupiny PPE-DE. Táto spolupráca sa musí týkať aj všetkých foriem civilnej a vojenskej spolupráce v oblastiach všeobecného záujmu vrátane prieskumu v nových oblastiach, ako sú nové vesmírne technológie, nanotechnológie a výskum v oblasti obrany.

Pevne verím, že táto spolupráca podporí rozvoj výsledkov získaných z činností, ktoré sa vykonali na palube medzinárodnej vesmírnej stanice, ako aj v citlivej oblasti komunikačných satelitov. Okrem toho si myslím, že spolupráca s tretími krajinami je dôležitá, hlavne s Ruskom a hlavne na projektoch typu GPS, Glonass či Galileo.

Výsledky dosiahnuté jednou zo zúčastnených strán musia prinášať výhody všetkým zúčastneným stranám, či už je to v civilnom, alebo vo vojenskom sektore s uplatnením v civilnom sektore, pretože bezpečnosť a istota sú dnes hlavnými obavami občanov na svete. Podieľanie sa na tomto úspechu je nielen dôkazom vzájomnej dôvery a partnerstva, ale zároveň aj zárukou, že tieto výsledky sa použijú len a len v prospech ľudstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Chcem poznamenať, že podporujem túto správu o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a USA.

Môj hlasovací prístroj však nefungoval, a preto chcem, aby sa môj hlas za správu zaznamenal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. − (DE) Hlasoval som proti správe pani Angeliky Nieblerovej o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (A6-0006/2009).

Obsah dohody s predĺženou platnosťou sa líši od predchádzajúcej dohody o zaradenie oblastí o výskume vesmíru a výskume bezpečnosti. Keďže USA a EÚ výslovne plánujú využívať vesmír na vojenské účely a keďže bezpečnosť definujú prvotne z vojenského hľadiska, dá sa rozumne predpokladať, že dohoda o spolupráci bude slúžiť aj na vojenské účely.

Spolupráca v oblasti vedy a výskumu je mimoriadne dôležitá. Musí sa však využívať na civilné účely. Som proti každému vojenskému využitiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, ktorá navrhuje predĺžiť platnosť dohody z decembra 1997, po prvýkrát predlžovanej v roku 2003, ktorá umožní obom stranám pokračovať, zlepšovať a zintenzívniť spoluprácu vo vedeckých a technických oblastiach spoločného záujmu.

Táto spolupráca prinesie vzájomné výhody z vedeckého a technického pokroku, ktorý sa dosiahne v našich vedeckých programoch. Zároveň dôjde k výmene znalostí, z ktorej budú mať úžitok naše spoločnosti aj naši občania.

Táto spolupráca je súčasťou európskej politiky v oblasti technického výskumu a rozvoja, ktorá je dôležitou časťou európskej legislatívy. Umožní nám posilniť vedeckú a technickú základňu európskeho priemyslu a podporiť jeho rastúcu medzinárodnú konkurencieschopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. − (CS) Nehlasovala som dnes za správu o predĺžení vedecko-technickej spolupráce medzi Európskou úniou a USA. A to aj napriek tomu, že investície EÚ a USA do tejto oblasti patria k najväčším na svete a mnoho vedeckých, vzájomne prepojených inštitútov patrí k vedúcim silám vedecko-technického pokroku na svete a prispieva k riešeniu mnohých globálnych problémov. Dlhodobo však kritizujem neochotu Komisie a Rady dohodnúť sa s USA na základných spoločných etických zásadách pre vedu a výskum. Prekáža mi, že ani táto dohoda opäť žiadne takéto ustanovenia neobsahuje. Je to nezodpovedné voči ľudstvu a aj bezohľadné voči tým vedcom, ktorí dobrovoľne dodržiavajú určité etické princípy, zatiaľ čo ostatní to nerobia. Ide hlavne o biotechnológie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Nieblerovej o predĺžení platnosti Dohody ES a USA o vedeckej a technickej spolupráci. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci vstúpila do platnosti pred čosi viac než 10 rokmi a už raz bola jej platnosť predĺžená, a to po prvých piatich rokoch. V plnej miere súhlasím, že platnosť dohody treba znovu predĺžiť, aby sa mohla rozvíjať vedecká a technická spolupráca so Spojenými štátmi v spoločných prioritných oblastiach, ktoré obom stranám prinášajú sociálno-hospodárske výhody.

Som veľmi spokojný, že podmienky dohody sú prakticky totožné s tými, ktoré boli podpísané predtým, okrem niekoľkých zmien a doplnení technického charakteru. Napokon schvaľujem aj pridanie vesmírneho výskumu a bezpečnostnej oblasti do dohody ES a USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu o návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických, pretože si myslím, že vedecká spolupráca môže viesť k novým objavom, ktoré potom môžu ďalej podporiť vývoj a rozvoj ľudstva. Ak vezmeme do úvahy, že USA patrí medzi najväčšie globálne hnacie sily v oblasti vedeckého výskumu, myslím, že rozšírenie vedeckej spolupráce s touto krajinou prinesie výhody každému členskému štátu Európskej únie.

 
  
  

– Správa: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Predĺženie platnosti dohody o ďalších päť rokov bude užitočné pre obe strany, pretože by pokračovala spolupráca medzi Ruskom a Európskym spoločenstvom v oblasti vedy a techniky.

Keďže obsah obnovenej dohody bude rovnaký ako obsah dohody, ktorej platnosť vyprší 20. februára 2009, nemá zmysel hovoriť o predĺžení platnosti tejto dohody obvyklým spôsobom.

Navrhnutý je jednofázový postup (jeden postup a jeden akt v spojení s podpísaním a vznikom dohody) vzhľadom na to, že rýchle obnovenie dohody je výhodné pre obe strany. Obe strany dohody sa snažia o zaistenie pokračujúcej spolupráce (najmä o vykonávanie takých činností, na ktorých sa musia na základe dohody o spolupráci zúčastňovať tretie strany). Úplne súhlasím s týmto návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Nieblerovej, pretože vedecká a technická spolupráca medzi EÚ a Ruskom je nevyhnutnosťou. Dohoda medzi EÚ a Ruskom musí inšpirovať Európske spoločenstvo aj Rusko k tomu, aby využili recipročné výhody vyplývajúce z vedeckého a technického pokroku dosiahnutého prostredníctvom výskumných programov.

Táto dohoda umožní výmenu nápadov a skúseností, z čoho bude ťažiť vedecká komunita, priemysel aj bežní občania. Poukazujem na to, že táto dohoda je založená na podobných zásadách ako dohoda podpísaná medzi EÚ a USA v rovnakých oblastiach, a to v oblasti vedy a techniky.

Musíme poznamenať, že dohoda vychádza zo zásady vzájomných výhod, podporuje účasť na kooperačných činnostiach, akými sú napríklad koordinované výzvy na návrhy spoločných projektov a prístup k programom a činnostiam druhej strany.

Aktívne sa podporujú zásady umožňujúce účinnú ochranu duševného vlastníctva a spravodlivé podieľanie sa na právach duševného vlastníctva. Návrh zároveň zabezpečuje misie expertov a úradníkov EÚ a konanie kurzov, seminárov a stretnutí, ktoré sa majú organizovať v Európskom spoločenstve a v Rusku. Dúfajme, že táto dohoda prispeje v tomto Európskom roku tvorivosti a inovácie k zefektívneniu strategického partnerstva EÚ a Ruska.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − Pani Nieblerová predstavila správu o obnovení existujúcej dohody medzi ES a Ruskom o spolupráci v oblasti vedy a techniky. Mierová súčinnosť a spolupráca medzi Ruskom a EÚ prináša vzájomné výhody, keďže posúva vpred vedecké poznatky a výskum. Toto opatrenie veľmi rada podporím.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. (RO) Obnovenie partnerskej dohody o vedeckej a technickej spolupráci s Ruskom je dôležitým krokom v procese normalizácie a upevňovania vzťahov medzi EÚ a Ruskou federáciou, ako aj pri uvoľňovaní súčasných napätých vzťahov.

Normalizácia vzťahov s cieľom spolupráce v týchto oblastiach však nestačí. EÚ a Rusko musia v prvom rade nájsť spôsob, ako upevniť svoje partnerstvo a ako spolupracovať v oblasti bezpečnostných politík, hlavne v oblasti politiky energetickej bezpečnosti. Nedávna plynová kríza poukázala na potrebu prijatia dôrazného a jednotného prístupu k riešeniu problému závislosti Európskej únie od jej dodávateľov surovín.

Nezabúdajme ani na krízu v Gruzínsku, ktorá na určitý čas vystavila riziku celé usporiadanie v Európe po studenej vojne.

Z pohľadu problémov, aké predstavuje globalizácia a globálna kríza, je Rusko dôležitým hráčom, ktorého nemožno vylúčiť z rokovaní ani ho ignorovať. Ruská federácia však musí dodržiavať tieto dohody a štandardné medzinárodné predpisy.

Vyzývam Európsku komisiu a české predsedníctvo, aby pre vlastné dobro a pre dobro občanov Európy a partnerov v tretích krajinách (Ukrajina a Moldavsko) čím skôr našli konkrétne spôsoby riešenia týchto problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Chcem poznamenať, že podporujem túto správu o dohode medzi EÚ a Ruskom o spolupráci v oblasti vedy a techniky.

Môj hlasovací prístroj však nefungoval, a preto chcem, aby sa môj hlas za správu zaznamenal.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. (SK) Spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Ruskom vo vedecko-technickej oblasti som mojím hlasom podporil, pretože je potrebné budovať pevné, stabilné a seriózne susedské vzťahy s Ruskou federáciou. Spoluprácu v oblasti vedy a techniky vnímam ako výborný prostriedok budovania takýchto vzťahov. Európske spoločenstvo, ako aj Rusko, má výrazné vedecké úspechy, ktoré môžu byť vzájomne prospešné pre obe strany. Spoločenstvo môže z tejto spolupráce určite profitovať a realizovať a zdokonaľovať vlastné vedecko-technické projekty. Zdôrazňujem, že pre seriózne susedské vzťahy je ale potrebná vôľa a spoľahlivosť aj druhej strany.

Posledné dni boli prejavom hrubej neserióznosti Ruska ako obchodného partnera. Konanie Ruskej federácie spôsobilo v mnohých krajinách Európskeho spoločenstva plynovú krízu, a tým bolo priamo ohrozené hospodárstvo členských štátov a ukázali sa negatíva energetickej závislosti od Ruska. Dúfam, že v mene dobrej spolupráce vo vedecko-technickej oblasti sa podobné záležitosti v budúcnosti nebudú opakovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. (CS) Rovnako ako v prípade dohody s USA som tiež hlasovala proti správe o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom. A dôvod mám tiež rovnaký. Prekáža mi, že v nej chýba kapitola venovaná dohode o spoločných etických limitoch pre výskum. Je mi smutno, že Komisia aj Rada tento veľmi dôležitý aspekt výskumu podceňujú a ani sa o žiadnu dohodu nepokúšajú. Ako by si neboli vedomé, že etické limity majú vo vede svoje miesto viac než inde, keďže v rámci vedy je nutná predbežná opatrnosť. A tak, aspoň pokiaľ ide o vedu a výskum financovaný z verejných zdrojov, medzinárodná dohoda o etických zásadách by bola pri takejto dohode úplne na mieste.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Nieblerovej o obnovení Dohody ES/Rusko o vedeckej spolupráci. Je naozaj dôležité obnoviť dohodu, ktorá bola vypracovaná ešte pred rokmi so sovietskou vládou. Spolupráca medzi Európskou úniou a Ruskom priniesla vynikajúce výsledky, pretože strany spojili sily s cieľom dosiahnuť jediný cieľ, a to zlepšiť všeobecnú prosperitu.

Vítam preto iniciatívu pani Nieblerovej a zdôrazňujem význam pokračovania a stálosti v diplomatických vzťahoch medzi EÚ a Ruskom v záujme zachovania medzinárodnej geopolitickej rovnováhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Existuje niekoľko dôvodov, prečo táto dohoda posilňuje vnútorný trh EÚ a spoluprácu na normách, ako aj zachovávanie ochrany spotrebiteľov.

Prvým z nich je to, že veda je globálna disciplína a výhody, ktoré môžeme zdieľať, smerujú k zvýšeniu celkového ľudského snaženia. Výhody, ku ktorým sa môžeme dopracovať, sú konkrétne i všeobecne pozitívom.

Či už ide o automobilový priemysel pracujúci na znížení emisií, alebo o univerzity vytvárajúce strategické prepojenia, úspech vyplývajúci z podpory tejto dohody je zrejmý.

Aj spotrebitelia sú nepriamymi príjemcami, pretože najlepšie mozgy možno zapojiť do vytvárania väčšej dôvery v odpovedi na naše spoločné obavy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. (CS) Akokoľvek sa môže zdať, že prijatie správy o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody, ktorou sa obnovuje Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie, je skôr formalitou druhoradého významu, domnievam sa, že to tak nie je. Stále naliehavejšie sa totiž ukazuje, že Rusko musí byť pre EÚ strategickým partnerom, a nie akýmsi večným a zatracovaným strašiakom. Je preto potrebné privítať každý krok, ktorý smeruje k spolupráci medzi EÚ a Ruskom na rôznych úrovniach a v rôznych formách. Dá sa tiež očakávať, že spolupráca s Ruskom bude hrať veľmi závažnú a jednoznačne pozitívnu úlohu v súčasnej ťažkej hospodárskej kríze. Rusko nemožno od Európy oddeľovať. Patrí do nej, či už sa to niekomu páči, alebo nie, a spolupráca s ním môže byť čoskoro pre Európsku úniu životne dôležitá.

 
  
  

– Správa: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. − Keď hovoríme o divokej prírode, v skutočnosti máme na mysli prírodné prostredie, do ktorého nezasahuje ľudská činnosť, inými slovami, nedotknuté oblasti. Divoká príroda sú pritom pevniny aj moria.

Existujú dva rôzne prístupy. Jeden z nich sa vzťahuje na starostlivosť a druhý na ochranu. Líšia sa. Prvý z nich možno opísať ako vhodné využívanie prírody, druhý z nich ako ochranu prírody pred využívaním. Domnievam sa, že starostlivosť a ochrana sa síce môžu líšiť, no ich uplatňovanie závisí od konkrétnej oblasti. Ak mám uviesť príklad, Európa je príliš malá na to, aby mala územia, na ktoré občania nemôžu vstúpiť. Lesy pokrývajú približne jednu tretinu zeme, pričom len 5 % z nich možno opísať ako divokú prírodu.

Väčšina oblastí v Európe, ktoré možno označiť za divokú prírodu, je chránených na základe programu Natura 2000. Je to európska sieť, ktorá už pokrýva najcennejšie a biologicky najrozmanitejšie oblasti EÚ. Práve preto súhlasím, že pokiaľ ide o oblasti divokej prírody, nie je potrebný žiadny nový právny predpis, pretože väčšina z nich je už zahrnutá do programu Natura 2000. Je však dôležité zmapovať divokú prírodu vo vzťahu k lesom, vodám a moriam.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu. Je niekoľko dôvodov, prečo by sa Európa mala zaujímať o chránené oblasti divokej prírody. Po prvé fungujú ako útočisko a genetické rezervy pre mnohé živočíšne druhy, ktoré nedokážu prežiť v čo i len trochu zmenených podmienkach. Existuje mnoho druhov, ktoré ešte neboli objavené ani opísané. Väčšina z nich žije v pôde alebo v rozkladajúcom sa dreve a je mimoriadne citlivá na zmenu. Tieto neznečistené oblasti sú ideálne na skúmanie zmien v prírode a jej evolúcie. Tieto oblasti sú zároveň mimoriadne citlivé na dôsledky zmeny klímy spôsobené ľuďmi za ich hranicami.

Na ochranu divokých oblastí v Európe existuje aj mnoho čisto etických dôvodov. Máme morálnu povinnosť zabezpečiť, aby mali budúce generácie pôžitok a výhody z chránených oblastí divokej prírody v Európe. Rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu sa používa ako prostriedok na prisúdenie hospodárskej hodnoty oblastiam divokej prírody a podporu ich ochrany.

Je preto dôležité vypracovať primerané odporúčania, ktoré členským štátom EÚ pomôžu nájsť najlepší spôsob, ako zabezpečiť ochranu súčasných a možných budúcich chránených oblastí, ako aj oblastí divokej prírody a ich prirodzených procesov v rámci siete Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím, že je skutočne potrebné pokračovať v mapovaní zostávajúcich oblastí divokej prírody v Európe. To však nemožno urobiť bez definovania divokej prírody. Vyzývam preto Európsku komisiu, aby v tejto oblasti podnikla kroky. Súhlasím tiež s myšlienkou, že by sme mali v týchto oblastiach podporovať trvalo udržateľný cestovný ruch a naučiť správcov miest zachovávať a chrániť divokú prírodu.

Preto sa pripájam k požiadavke najvýznamnejších mimovládnych organizácii v tejto oblasti a žiadam Európsku komisiu, aby pripravila usmernenie týkajúce sa ochrany divokej prírody v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. − Táto správa poukazuje na to, že dokonca ani najvzdialenejšie končiny Európy nie sú mimo dosahu EÚ. Celá myšlienka divokej prírody spočíva v tom, že má byť ľudstvom, teda aj EÚ, nedotknutá. Vzhľadom na rôzne tlaky na životné prostredie však Komisia navrhla akcie na ochranu a starostlivosť o najvzdialenejšie a najodľahlejšie regióny Európy.

Všeobecne preto túto správu podporujem, ale za predpokladu, že si členské štáty ponechajú hlavnú úlohu pri riadení, určovaní a ochrane divokej prírody.

Som trochu skeptický, pokiaľ ide o význam stratégie EÚ v oblasti divokej prírody, keď zvážime, že riadenie poľnohospodárstva a rybolovu zo strany EÚ sa ukázalo ako katastrofa. Je rozhodujúce, aby EÚ konala v tomto procese ako subjekt umožňujúci využívanie osvedčených postupov a ako ich poskytovateľ. V opačnom prípade by to zničilo celú myšlienku navrhovaných opatrení.

Navzdory týmto hrozbám je môj región severovýchodného Anglicka obdarený odľahlými oblasťami výnimočnej prírodnej krásy, ktoré sú vo veľkej miere nedotknuté ľuďmi. Preto som túto správu podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. − Program Natura 2000 urobil veľa pre ochranu nezničeného a nedotknutého životného prostredia. Táto správa zdôrazňuje význam takýchto projektov a ja úplne súhlasím so spravodajcom, že na zabezpečenie ochrany týchto oblastí sa musí použiť veľa prostriedkov. Je dôležité mapovať tieto oblasti, pretože ak by sme to nechali na neskôr, mohlo by už byť príliš neskoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − Vlastná iniciatívna správa pána Hegyiho zdôrazňuje význam ochrany oblastí divokej prírody v Európe pri uplatňovaní existujúcich smerníc a navrhuje definíciu divokej prírody ako nedotknutých oblastí s minimálnou ľudskou činnosťou.

Správa je síce vítaná, no určité oblasti v nej zostávajú nejasné, ako napríklad to, či sa hovorí o existujúcich alebo potenciálnych budúcich oblastiach divokej prírody. Tiež by som rada vedela, či existujú oblasti divokej prírody, ktoré momentálne nie sú uvedené v zozname miest programu Natura 2000 a o ktorých sa podľa tejto správy potenciálne uvažuje, že sa zahrnú medzi oblasti divokej prírody.

Oblasti, ktorým sa podľa programu Natura 2000 venuje špeciálna pozornosť, patria do pôsobnosti rôznych generálnych riaditeľstiev Komisie. Som vďačná za prácu, ktorú vykonávajú tieto oddelenia v rámci rôznych mandátov, no zvýšenie úrovne spolupráce a koherencie by mohlo výrazne zvýšiť ochranu poskytovanú miestam v rámci programu Natura 2000. Teší ma, že môžem podporiť správu pána Hegyiho, no ľutujem, že pre uplatnenie článku 45(2) mi bola odobratá možnosť viesť o nej rozpravu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za správu pána Hegyiho, pretože považujem za potrebné zlepšiť ochranu a podporu oblastí divokej prírody Európe.

V dôsledku tlaku na životné prostredie vyplývajúceho zo storočí ľudskej činnosti dnes oblasti divokej prírody pokrývajú len 46 % povrchu Zeme.

Domnievam sa, že je povinnosťou Európskej komisie vypracovať odporúčania pre členské štáty, ktoré musia obsahovať vytvorenie mapy a stratégie pre oblasti divokej prírody Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za túto správu, pretože je nevyhnutné chrániť prírodu, no prostredníctvom využívania ľuďmi. Lesy v súčasnosti pokrývajú 33 % pozemkov v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, čo zodpovedá ploche 185 miliónov hektárov. Len približne 9 miliónov hektárov lesa (5 % celkovej plochy lesov) sa považuje za divokú prírodu. Tieto oblasti vrátane pôvodného rastlinstva a živočíšstva a ekosystémov, ktorých sú súčasťou, sú v podstate v prirodzenom stave. Tieto oblasti divokej prírody by mali mať podmienky umožňujúce účinnú a osobitnú ochranu, ako napríklad genetické rezervy a útočiská pre mnohé druhy, ktoré nie sú schopné prežiť hoci i len v mierne zmenených podmienkach, hlavne veľké cicavce, ako sú hnedé medvede, vlky a rysy.

Máme morálnu povinnosť zabezpečiť, aby sa mohli budúce generácie tešiť a aby mali úžitok z oblastí divokej prírody v Európe. Rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu sa dá použiť ako prostriedok na stanovenie hospodárskej hodnoty divokej prírody a na zabezpečenie podpory jej ochrany a podnecovanie bežných ľudí k hľadaniu skrytej hodnoty prírody bez toho, aby ju poškodzovali. Udržateľný cestovný ruch posilňuje prijímanie politík v oblasti ochrany, pretože turisti pochopia potrebu ochrany na základe svojej vlastnej skúsenosti, pričom zároveň pomôžu hospodársky udržiavať oblasti divokej prírody, ktoré môžu poskytnúť pracovné príležitosti miestnym ľuďom.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Európska divoká príroda je dnes len zlomkom toho, čím bola v minulosti. Jej ochrana je teda prioritou.

Preto sa musí stať kľúčovým bodom európskej politiky v oblasti biodiverzity a sieť Natura 2000 musí tieto oblasti zohľadniť, aby sa zabezpečilo čo najlepšie využívanie služieb ekosystému, ktoré poskytujú.

Schvaľujem preto správu pána Hegyiho v nádeji, že oblasti divokej prírody v Európe možno chrániť lepšie tak, aby sa z nich tešili aj naše budúce generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem túto správu, ktorá poukazuje na potrebu chrániť 46 % zemskej pevniny, ktoré tvorí divoká príroda a ktoré zatiaľ ľudská činnosť výrazne nezmenila.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne.(PT) Už dávno sú preč časy, keď bola história ľudstva príbehom o prežití zoči-voči nepriazni prírody. V našej časti sveta, aj keď sa stále musíme chrániť pred prírodou a jej útokmi, sa stalo nutnosťou chrániť aj prírodu pred prítomnosťou ľudí a ich dominanciou. Musíme to urobiť pre nás samých. V našom záujme zachovať bohatstvo biodiverzity a s ohľadom na našu potrebu zachovať planétu, na ktorej sme dostali možnosť žiť. Práve na základe týchto pravidiel musíme zvážiť snahy o zachovanie divokej prírody v Európe a veľmi konkrétne v najodľahlejších regiónoch, kde je táto rozmanitosť taká dôležitá. Tieto isté pravidlá vyžadujú, aby boli zásahy a predpisy vyvážené a dobre uvážené. Ak chceme rozvinúť nový spôsob využívania našich vidieckych oblastí, nesmieme rozširovať ľudské činnosti, ktoré v nich vykonávame, na úrovniach, ktoré sa nedajú uniesť. Ochrana divokej prírody, najmä na miestach, kde existuje súčasne s ľudskou činnosťou, musí znamenať podporu rovnováhy, zachovania a udržateľnosti. Nesmieme vytvoriť neznesiteľné prekážky pre vidiecky život ani žiadať od ľudí, aby opustili oblasti, ktoré sú už vyčerpané.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za návrh pána Hegyiho o divokej prírode v Európe. Domnievam sa, že Európska únia by sa mala viac zaujímať o oblasti divokej prírody, pretože fungujú ako útočisko a rezervy pre mnohé druhy, ktoré nedokážu prežiť v zmenených podmienkach. Nesmieme navyše zabúdať ani na etické dôvody tohto rozhodnutia.

My európski občania máme morálnu povinnosť zabezpečiť, aby mali budúce generácie prospech z chránených oblastí divokej prírody v Európe. Súhlasím preto s iniciatívou pána Hegyiho zameranou na podporu rozvoja udržateľného cestovného ruchu, skutočného ukazovateľa hospodárskej hodnoty divokej prírody.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože Európa musí podľa mňa chrániť svoju divokú prírodu a prispievať k udržiavaniu svojich národných parkov. Podľa správy s názvom Divoká príroda v Európe existuje 10 národných parkov v niekoľkých regiónoch Európy. Udržiavanie a ochrana týchto národných parkov znamená aj ochranu druhov živočíchov a vtáctva, ktoré tieto oblasti obývajú.

Ak vezmeme do úvahy, že niektoré z týchto druhov sú blízko vyhynutiu, myslím, že Európska únia sa musí aktívne zapojiť do rozvojových programov, ktoré pomôžu znovu oživiť tieto druhy a znovu osídliť určité oblasti, z ktorých sa, bohužiaľ, niektoré živočíšne a rastlinné druhy vytratili.

Z toho istého dôvodu sa domnievam, že sú potrebné tieto opatrenia: hlbšia analýza činností zameraných na odstraňovanie vegetácie v oblastiach, ktoré nie sú určené ako národné parky, a rozvoj konkrétnych projektov zameraných na znovuzalesnenie v oblastiach, ktoré boli vyrúbané. Osobne veľmi výrazne podporujem každý takýto projekt a rád by som zablahoželal pánovi spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Pojem divoká príroda sa viaže na prirodzené životné prostredie, ktoré zatiaľ ľudská činnosť výrazne nezmenila. Dokonca aj dnes sa 46 % povrchu Zeme označuje ako divoká príroda.

Je rozdiel v pojmoch starostlivosť a ochrana. Prvý z nich v sebe zahŕňa správne využívanie prírody. Druhý z nich hovorí o ochrane prírody pred bezohľadným využívaním. Podľa mňa je potrebné prírodu chrániť, no prostredníctvom konania ľudí. Európa je príliš malá, aby malo nejaký zmysel zakazovať jej občanom vstup na určité územia. Tieto oblasti majú mimoriadnu a výnimočnú hodnotu. Tá sa dá využívať spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu, prostredníctvom rozvoja nových produktov v oblasti cestovného ruchu.

Tieto územia sú zároveň výnimočne citlivé na vplyv zmeny životného prostredia spôsobenej ľuďmi. Našou morálnou povinnosťou je zaistiť, aby mohla ďalšia generácia vidieť a zakúsiť skutočnú divokú prírodu v Európe. Rozvoj udržateľného cestovného ruchu sa možno ukáže ako cesta, ako získať prospech z hospodárskeho významu území divokej prírody a ako získať prostriedky na ich ochranu.

V Európe vznikla zaujímavá iniciatíva spájajúca programy zamerané na divokú prírodu a trvalo udržateľný cestovný ruch. Hovorím o nadácii PAN Parks Foundation, ktorej cieľom je rozvíjať trvalo udržateľný cestovný ruch v týchto oblastiach.

Nie je potrebné zavádzať nové právne predpisy o divokej prírode, no Európska komisia by mala vypracovať príslušné odporúčania s cieľom zaistiť, že členské štáty EÚ dostanú pomoc pri hľadaní najlepších spôsobov ochrany súčasných a budúcich oblastí divokej prírody, ktoré sa môžu zahrnúť do siete Natura 2000.

 
  
  

– Správa: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. − V posledných rokoch sa všeobecná letecká doprava a letecká doprava na obchodné účely stala najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím leteckej dopravy. Letiská v mojom volebnom obvode, v severovýchodnom Anglicku, ako napríklad Newcastle a Durham Tees Valley, sú obľúbené u amatérskych pilotov a v rastúcej miere aj u podnikateľov. Je to preto pododvetvie, ktoré si vyžaduje podporu a rozumnú reguláciu.

Záväzok Komisie k proporcionalite pri regulácii všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely na mňa urobil veľký dojem. Tento prístup sa vyznačuje výrazným odchýlením sa od mnohých predchádzajúcich návrhov súvisiacich s dopravou a mali by sme ho uvítať. No zároveň musíme naďalej pozorne sledovať, či sa odvetvie môže ďalej rozvíjať trvalo udržateľným spôsobom bez zaťažujúcej byrokracie, ktorá až príliš často charakterizuje návrhy Komisie.

V tomto odvetví čoskoro nevyhnutne dôjde k určitému poklesu, keďže hospodárska kríza pokračuje. Všeobecná letecká doprava a letecká doprava na obchodné účely však významne prispievajú k hospodárskemu rastu, hlavne na regionálnej úrovni, čo môžeme my v severovýchodnom Anglicku potvrdiť.

Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. − Súhlasím so spravodajcom s potrebou zdôrazniť význam zhromažďovania údajov, proporcionálneho regulovania, kapacity letísk a leteckého priestoru a trvalej udržateľnosti životného prostredia, pričom sa uznáva aj význam jedného z najrýchlejšie rastúcich priemyselných odvetví dneška. Vyzývame na vytvorenie rovnováhy v rámci týchto spomínaných okruhov, aby sa nebránilo podnikaniu a aby bolo trvalo udržateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − Pán poslanec Queiró reagoval na oznámenie Komisie s názvom Program pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely a poukázal na niektoré oblasti, v ktorých majú zámery politiky v oblasti sektora nekomerčnej leteckej dopravy vo všeobecnej leteckej doprave a leteckej doprave na obchodné účely dodatočný vplyv. Mimoriadne zaujímavé je rozšírenie kompetencií Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany a vplyv na časť iniciatív Spoločenstva, ako sú jednotné európske nebo a systém riadenia letovej prevádzky.

Hlavnou témou je zaistenie bezpečnosti pri zabezpečení splnenia otázok životného prostredia zo strany sektora zodpovedným spôsobom, a to znižovaním škodlivého hluku a znižovaním objemu vytvorených emisií. Miera rastu odvetvia a jeho rozmanitosť sú dve rovnako dôležité oblasti, ktoré bude potrebné v budúcnosti regulovať. Toto oznámenie ukazuje cestu rozvoja budúcej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasoval som proti správe pána Luísa Queiró o budúcnosti všeobecnej leteckej dopravy a dopravy na obchodné účely.

Je nepochybne pravdou, že počet všeobecných letov a letov na obchodné účely sa výrazne zvýšil, a teda že stúpol aj ich vplyv na životné prostredie.

Podľa mňa je však prístup založený na investovaní do rozširovania letísk nesprávny, pretože povedie len k rastu dopytu po cestovaní a k vzostupu leteckej dopravy. Musíme nájsť alternatívy, aby sa miera leteckej dopravy nezvyšovala a aby znečistenie zostalo v primeraných medziach.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. (RO) Všeobecná letecká doprava a letecká doprava na obchodné účely je prosperujúcim odvetvím, ktoré charakterizuje zvýšená miera prispôsobiteľnosti a pružnosti, čo sú vlastnosti, ktoré sú v rozpore so strnulou nepružnosťou typickou hlavne pre veľké letiská. Práve preto podporujem odporúčania svojho kolegu, pána Luisa Queiró, o dôslednom uplatňovaní zásad proporcionality a subsidiarity v tomto sektore, osobitne pre každý prípad, za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu.

Vyzývam všetky členské štáty, aby zohľadnili všetky odporúčania Komisie a spravodajcu, najmä tie, ktoré sa týkajú zefektívnenia kapacity letísk a ich optimálneho využívania, a to nielen vo vzťahu k veľkým letiskám, ale hlavne vo vzťahu k regionálnym a miestnym letiskám.

Ako spravodajca druhého balíka pre jednotné európske nebo a rozšírenie právomocí agentúry EASA som vzal do úvahy, že tento segment odvetia leteckej dopravy musí mať zabezpečené všetky podmienky potrebné na zaistenie trvalo udržateľného rozvoja, a to pre dobro priemyslu, ako aj cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, hlasoval som za správu pána Queiró o Programe pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely. Dostali sme varovanie, že pokiaľ ide o všeobecnú leteckú dopravu a dopravu na obchodné účely, je potrebná nová európska politika.

Je to následok sústavného rastu celkového obratu spoločností v odvetví osobnej leteckej dopravy. Odhaduje sa, že počet cestujúcich využívajúcich leteckú dopravu na obchodné účely by sa mohol v priebehu ďalších približne desiatich rokov zdvojnásobiť. Uznať musíme navyše aj výhody, ktoré tento typ leteckej dopravy prináša pre hospodársku a sociálnu prosperitu.

Vítam preto správu kolegu poslanca a dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí v plnej miere využiť potenciál odvetvia, ktoré zažíva významný rast.

 
  
  

– Správa: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. − Verejný sektor brzdia tradičné spôsoby obstarávania služieb v oblasti výskumu a vývoja. To sa dá zmeniť takzvaným verejným obstarávaním vo fáze pred komerčným využitím. Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím predstavuje osobitný prístup verejného sektora k obstarávaniu v oblasti výskumu a vývoja.

EÚ potrebuje širšiu inovačnú stratégiu. A to, čo nazývame verejným obstarávaním vo fáze pred komerčným využitím, musíme považovať za súčasť stratégie. Je to podstatné pre opätovné posilnenie inovačných schopností Únie a pre zlepšenie verejných služieb pre európskych občanov. Verejný sektor v USA vynakladá 50 miliárd USD na obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja. Európa vynakladá 2,5 miliardy USD. Je zrejmé, prečo je verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím rozhodujúce pre pomoc verejnému sektoru v Európe, aby mohol čeliť veľkým verejným výzvam.

Jedným z problémov, ktoré v EÚ existujú, je nedostatočná informovanosť o spôsoboch optimalizácie obstarávania v oblasti výskumu a vývoja. Tento problém je výsledkom skutočnosti známej ako exkluzívny vývoj. Spoločnosti, ktoré vyvinuli nejaký produkt alebo službu pre verejný orgán, nemôžu svoje zistenia použiť pre iných odberateľov. Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím rieši túto anomáliu. V rámci neho sa umožní osobitný prístup, ktorý zahŕňa zdieľanie rizík a výhod. Jeho výsledkom bude aj nákladovo efektívny vývoj inovačných riešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, pán predsedajúci. Budem hlasovať za tento návrh. Domnievam sa, že verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím má potenciál veľkých výhod pre inovácie a schopnosť ponúknuť modernizované verejné služby vysokej kvality v Európskej únii.

A nielen to. Zákazky v rámci verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím ponúkajú malým a stredným podnikom veľké príležitosti, a to vo vzťahu k verejným zákazkám, ako aj k ich globálnemu rozvoju a skúsenostiam. V skutočnosti sú vďaka svojej povahe prístupnejšie pre malé a stredné podniky než tradičné veľké komerčné zákazky.

Napriek tomu všetkému sa obávam, že navrhované riešenia neprilákajú malé a stredné podniky, pokiaľ sa nevyjasní spôsob, akým majú takéto zákazky fungovať, hlavne v cezhraničnom kontexte, a pokiaľ sa nevyjasnia určité procedurálne aspekty vrátane ustanovení o štátnej pomoci a duševnom vlastníctve, aby sa vytvorilo transparentné a stabilné prostredie pre verejné orgány a podniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. − Táto správa predstavuje čítanie hodné zamyslenia: toľko hovoríme o lisabonskom programe a o tom, že z Európy spravíme najkonkurenčnejšie hospodárstvo na svete do budúceho roka, a potom si s úžasom prečítam, že verejný sektor USA vynakladá 50 miliárd USD ročne na obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja.

Táto suma je dvadsaťkrát vyššia než suma v Európe a predstavuje približne polovicu rozdielu v celkových investíciách do výskumu a vývoja medzi USA a Európou.

Vítam túto správu od svojho kolegu, pána Malcolma Harboura. Objasnil v nej spôsoby, ktorými Európa môže začať zmenšovať tento rozdiel v produktivite. Kľúč k tomuto procesu je uvedený v názve: podpora inovácií.

Ak sa majú stať ambície tejto správy realitou, je podľa mňa potrebné zaistiť, že EÚ bude podporovať inovácie a technologický vývoj, a nie vytvárať regulačné prekážky.

Vzhľadom na dôležitú úlohu verejného obstarávania pri propagovaní a podporovaní nových technológií som túto správu podporil. Dúfam, že jej zásady využijú miestne úrady v mojom regióne severovýchodného Anglicka.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. − Súhlasím s pánom spravodajcom, pokiaľ ide o dôležitosť inovácií, najmä v náročných oblastiach ako zdravotníctvo, starnutie a bezpečnosť. Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím zmenšuje priestor pre chyby, a preto by sa malo využívať ako inovačný prostriedok.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − Môj kolega, pán Harbour, predstavil vlastnú iniciatívnu správu o podpore inovácií v Európe s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality. Spravodlivý a nestranný prístup k takýmto službám je základom úplného fungovania voľného trhu. Toto oznámenie sa zaoberá otázkou výskumu a vývoja (R&D) výrobku vo fáze pred komerčným využitím.

Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím predstavuje osobitný prístup, akým sa môže verejný sektor zapojiť do výskumu a vývoja s cieľom podporiť inovácie na zaistenie trvalo udržateľných verejných služieb vysokej kvality v Európe. Rozsah týchto verejných služieb zahŕňa zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť, zmenu klímy a energetickú účinnosť, všetky okruhy, z ktorých má prospech celá spoločnosť. Prijatie tejto stratégie umožní nákladovo efektívny rozvoj nových a inovačných riešení s pridanou hodnotou, preto som tento návrh podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Verejné obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja predstavuje v Európe bezvýznamnú časť celkového verejného obstarávania. Ani pri porovnaní so Spojenými štátmi, ktorých verejný sektor prideľuje ročne 50 miliárd USD na verejné obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja, teda sumu, ktorá je 20-krát vyššia než suma vynakladaná v Európe, z toho Európa nevychádza dobre. A to zvlášť vtedy, ak chceme naozaj posilniť náš inovačný potenciál.

Stojí za zmienku, že mnoho produktov ani služieb, ktoré dnes máme, by neexistovalo bez verejných prostriedkov. Satelitný navigačný systém GPS či inovácie technológie polovodičov sú len dvomi príkladmi.

Európa musí pristúpiť k technickým zlepšeniam v mnohých oblastiach, ako napríklad zdravotníctvo, trvalo udržateľný rast a bezpečnosť. Pre mnohé z týchto oblastí zatiaľ nie sú dostupné komerčné riešenia, alebo ak aj sú, preto je potrebný ďalší výskum a vývoj. Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím je jedným zo spôsobov odstraňovania tohto rozdielu medzi ponukou a dopytom vo verejnom sektore, pričom verejným orgánom ponúka možnosť zlepšiť služby, ktoré poskytujú.

Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím zároveň predstavuje dôležitú príležitosť pre MSP. Ich inovačný potenciál je obrovský a vďaka prísľubu verejných prostriedkov majú príležitosť rozvíjať a predávať riešenia, ktoré vytvoria, ďalším klientom.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, srdečne vítam správu pána Harboura o verejnom obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím: podpora inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe. Pre Európsku úniu je mimoriadne dôležité postaviť sa proti sociálnym problémom primeraným spôsobom, aby sa v rámci poskytovania verejných služieb zaručilo výrazné zlepšenie.

V tomto zmysle by verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím mohlo pomôcť pri vyrovnávaní rozdielu medzi ponukou a dopytom v sektore verejných služieb. Súhlasím so spravodajcom v tom, že je potrebné zdôrazniť potrebu vzdelávania odberateľov o spôsoboch prístupu k inováciám v zmluvách s verejným sektorom, keďže táto profesia vyžaduje veľké znalosti a dobre školený personál.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím sa vyskytuje vtedy, keď verejný sektor zadáva objednávky v oblasti výskumu a vývoja, čím podporuje inovácie a zabezpečuje trvalú udržateľnosť verejných služieb vysokej kvality.

Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím je nesmierne dôležité z pohľadu posilnenia inovačného potenciálu celej Európskej únie, zlepšovania verejných služieb poskytovaných priamo občanom a aj pri odstraňovaní rozdielu medzi ponukou a dopytom vo verejnom sektore.

Jedným z príkladov riešení vyvinutých na základe verejného obstarávania je navigačný systém GPS.

Financovanie určené na objednávky v oblasti výskumu a vývoja je v Spojených štátoch 20-krát vyššie než v Európskej únii.

Pre MSP pritom predstavuje verejné obstarávanie cennú príležitosť získavania skúseností. Zmluvy v rámci verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím sú výhodné pre menšie podniky, keďže často nespĺňajú podmienky pre bežné verejné obstarávanie vo fáze komerčného využitia.

Európa by mala naliehavo vyvinúť komplexné riešenia s cieľom zlepšiť využívanie verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, a to nielen zo strany vnútroštátnych orgánov, ale aj zo strany miestnych a regionálnych orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) V prvom rade chcem zablahoželať pánovi Harbourovi k správe, ktorú vypracoval, k spôsobu, akým odráža prácu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Prijatie tejto vlastnej iniciatívnej správy vypracovanej pánom Harbourom pomôže povzbudiť výskum a vývoj v Európskej únii. Musíme využiť výhody, ktoré získame z politiky verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím. Verejné obstarávanie predstavuje oblasť, ktorá ponúka perspektívy obrovských príležitostí pre MSP, keďže prístup k verejnému obstarávaniu vo fáze pred komerčným využitím je jednoduchší než k veľkým zákazkám.

Musíme postupovať podľa príkladu USA a sústrediť sa viac na obstarávanie služieb výskumu a vývoja. Musíme definovať užitočný nástroj politiky v oblasti pred fázou komerčného využitia s cieľom podnietiť inovačnú základňu EÚ. Spoločnosti, ktoré vyvinuli produkt alebo službu pre verejný orgán, v súčasnosti nemôžu využiť svoje výsledky pre iných potenciálnych odberateľov, čo sa stáva hlavnou finančnou bariérou obstarávania konkurenčných riešení. Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím umožňuje nákladovo efektívny vývoj inovačných riešení.

 
  
  

– Správa: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písomne. − (SV) Rozhodli sme sa hlasovať proti správe pani Laperrouzovej, pretože sa domnievame, že záverečná správa je nevyvážená a porušuje právo členských štátov rozhodnúť sa, či chcú využívať jadrovú energiu, vyvíjať ju alebo do nej investovať. Sme napríklad za spoločný výskum jadrovej bezpečnosti, no myslíme si, že správa v niekoľkých prípadoch až príliš podporuje jadrovú energiu. Tieto rozhodnutia by sa mali urobiť na úrovni členského štátu.

Všeobecne navyše podporujeme investície do energetickej infraštruktúry, no máme pochybnosti o podpore všetkých projektov a investícií, ktoré by spravodajkyňa chcela podporiť. Ak máme podporiť takýto postoj, radi by sme videli jasnejšie kritériá, hlavne s ohľadom na rozpravu o projekte Nord Stream.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. − Európa musí v prvom rade venovať úsilie tomu, aby svojim členským štátom pomohla v hľadaní ropy a plynu. Existuje pravdepodobnosť, že Malta má na morskom dne zásoby fosílneho paliva. Prieskum však nemožno zrealizovať pre problémy v stredovom pásme medzi Maltou a jej severoafrickými susedmi. Nemal by to však byť len dvojstranný problém, ale aj záujem Európy, hľadať riešenie v mene svojho členského štátu.

Otázka jadrovej energie sa zase dostala na popredné miesta. Má to klady aj zápory. Rozprava o jadrovej energii je nekonečná. Nedá sa nevšimnúť si možnosť vyhodnotenia dodávania tejto energie.

Mám informácie, že Malta zvažovala dovoz energie vytvorenej v jadrových elektrárňach vo Francúzsku. Táto energia by mala pri vstupe do Malty podobu elektriny a negatívne aspekty spojené s jadrovou elektrárňou by neboli problémom. Takto vytvorená energia by bola lacnejšia než energia z plynovodu zo Sicílie. Malta by nepotrebovala vynaložiť veľké výdavky na vybudovanie elektrárne.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písomne. − Vítam tohtotýždňové pridelenie finančných prostriedkov vo výške 100 miliónov EUR zo strany Európskej únie na podporu výstavby novej elektrickej siete medzi východným pobrežím Írska a Walesu.

Tento nový projekt je súčasťou balíka na oživenie hospodárstva vo výške 3,5 miliárd EUR, ktorý oznámila Európska komisia minulý týždeň v Bruseli. Povedie k vybudovaniu modernejších energetických sietí, ktoré budú v budúcnosti v plnej miere chrániť bezpečnosť dodávok energie do Írska.

Európska únia sa tiež chystá finančne podporiť nové projekty v oblasti alternatívnej energie, kam patrí aj sektor veternej energie.

Ako člen Výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu som bol svedkom rastúcich rozporov o dodávkach energie.

Všetci si musíme uvedomiť, čo sa deje už niekoľko týždňov v oblasti dodávok energie z Ruska do EÚ cez Ukrajinu.

Realitou je, že v EÚ potrebujeme ukončiť našu absolútnu závislosť od ruských dodávok energie. Musíme rozvíjať ostatné energetické sektory.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasujem za túto správu. Domnievam sa, že formy obnoviteľnej energie, ako napríklad veterná a solárna energia, vodná alebo geotermálna energia, biomasa alebo morské zdroje, sú pre Európsku úniu potenciálne najdôležitejšími energetickými zdrojmi. Pomohli by stabilizovať ceny energie a riešia aj otázku zvyšovania energetickej závislosti.

Je preto veľmi dôležité vytvoriť európsku energetickú politiku, ktorá umožní podstatný posun smerom k energetickým technológiám, ktoré sú účinné a majú nízke emisie uhlíka, aby sme pokryli naše energetické potreby. Ak energetická účinnosť a úspory energie zostanú prioritou spolu so súčasným pokračovaním vo vývoji obnoviteľných zdrojov energie, súhlasím, že by sme do roku 2050 mali svoje energetické požiadavky naplniť pomocou zdrojov s nízkymi emisiami. Zároveň súhlasím s významom systematického prístupu založeného na synergii medzi rôznymi sektormi. V skratke, dlhodobé problémy v oblasti energie a klímy na európskej aj globálnej úrovni predstavujú výnimočnú príležitosť na podporu nových podnikateľských modelov vo všetkých sektoroch hospodárstva v záujme stimulovania inovácií a podpory podnikania, ktoré bude ohľaduplné k životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Nemáme jednotnú európsku energetickú politiku. Každý štát si bráni svoje vlastné záujmy. Na elektrické prepojenia a širokopásmový internet v EÚ bolo pridelených ďalších 5 miliárd EUR. Je to historická udalosť. Po prvýkrát v histórii EÚ totiž Európska komisia znovu hovorila o rozpočte a navrhla takýto projekt. Pre Litvu je to veľmi dôležité, pretože nemá elektrické prepojenie so Švédskom ani s Poľskom a pritom je energetickým ostrovom. Investície do energetických prepojení neprinášajú veľké finančné zisky. Preto by mali byť takéto životne dôležité projekty financované z fondov EÚ. Litva dnes nakupuje plyn približne za 500 USD, pričom ostatné štáty EÚ, ktoré sú od Ruska oveľa ďalej než Litva, platia za plyn menej. Získali by sme veľa, ak by sme ukázali solidaritu a s Gazpromom hovorili o určovaní cien spoločne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. − Tri hlavné ciele: bezpečnosť dodávok a solidarita medzi členskými štátmi, boj proti zmene klímy so zámerom „trikrát 20“ do roku 2020 a so zámerom znižovania skleníkových plynov o 50 až 80 % do roku 2050 a hospodársky rast EÚ s cieľom zaistiť najlepšie ceny a zabrániť cenovej nestabilite patria medzi prvoradé pri rozhovoroch o európskej energetickej politike. Musíme pouvažovať o politike pre decentralizáciu zdrojov energie a podporiť musíme aj nové typy obnoviteľnej energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), písomne. − Spolu so svojimi kolegami z radov britských konzervatívcov vítame strategický prístup k dodávkam energie obsiahnutý v správe pani Laperrouzovej o druhom strategickom preskúmaní energetickej politiky.

Hlasovali sme proti odkazom na Lisabonskú zmluvu v súlade s našou dlhodobou politikou, ktorá je proti nej. Keďže však správa obsahuje odkazy na Lisabonskú zmluvu, proti ktorým nemôžeme hlasovať konkrétne, rozhodli sme sa zdržať sa záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Laperrouzovej o strategickej analýze energetickej situácie EÚ, pretože určuje, že budúca politika EÚ v oblasti energie by mala obsahovať krízové akčné plány, vykonávanie projektov zameraných na diverzifikáciu zdrojov dodávok, ako aj nové ciele v oblasti zmeny klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme proti tejto správe, pretože nesúhlasíme s mnohými z návrhov, ktoré predkladá. Sú totiž založené na voľnej hospodárskej súťaži a liberalizácii trhov v strategickom sektore, v ktorom je základom existencia verejných politík a verejného vlastníctva základných prostriedkov na výrobu energie.

Hlasovali sme však za niekoľko návrhov. Máme obavy napríklad aj o bezpečnosť fosílnych palív ako ropa a plyn a z vyhlásenia spravodajkyne o nepravdepodobnosti svetovej produkcie v objeme viac než 100 miliónov barelov denne (v súčasnosti 87 miliónov), keď požiadavky na rok 2030 sa odhadujú v objeme 120 miliónov barelov denne, ako aj z rizika obrovskej krízy v ďalšom desaťročí.

Súhlasíme aj s tým, že by sa v oblasti energetiky mala venovať väčšia pozornosť výskumu, konkrétne premene jadrového odpadu a jadrovej syntéze.

Napriek tomu sme však proti snahe o vytvorenie silnej pozície pre hospodárske skupiny v Európskej únii vo vzťahu k verejným spoločnostiam tretích krajín a proti pokusu o využitie tejto správy na obranu Lisabonskej zmluvy a výzve na jej ratifikáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Hlasoval som za správu pani Laperrouzovej o druhom strategickom prieskume energetickej politiky aj napriek jej (pre mňa) nadmernému nadšeniu z jadrovej energie. Nepodporujem síce predčasné vyraďovanie bezpečných jadrových elektrární, no moje nadšenie pre nové elektrárne je mimoriadne obmedzené. V mojom vlastnom regióne, v juhozápadnom Anglicku, máme možnosť vybudovať prílivovú priehradu cez rieku Severn, ktorá by pri oveľa menšom potenciálnom riziku pre životné prostredie priniesla výkon dvoch jadrových elektrární a „zeleným“ spôsobom by pokryla 5 % energetickej potreby Británie.

Hlasoval som aj za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 Zelených, ktorý poukazuje na meškanie projektu ITER zameraného na jadrovú syntézu a na zvyšovanie nákladov na tento projekt. Nebol som za vytvorenie tohto spoločného projektu v Európe, keďže hostiteľský štát uhrádza nepomernú časť celkového rozpočtu. Podporoval som preto, aby bolo hostiteľskou krajinou tohto bieleho slona Japonsko, ktoré ho chcelo. Ukazuje sa, že som mal pravdu, a ešte skôr, než sa očakávalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Každý si uvedomuje, že energia je pre členské štáty obrovským problémom. Úspory energie, zvýšenie energetickej účinnosti, výskum komerčne realizovateľnej obnoviteľnej energie a nové technológie prepravy a diverzifikácia dodávok, to všetko sú známe cesty k zníženiu závislosti členských štátov. Nespochybňujeme potrebu určitej spolupráce, dokonca aj organizácie, na medzivládnej úrovni s cieľom zabezpečiť solidaritu medzi štátmi.

Zo správy sa však v skutočnosti zdá, že návrhy energetickej stratégie a bezpečnosti dodávok sú oveľa menej dôležité než zavedenie jednotnej politiky v oblasti energie alebo zavedenie jednotnej siete plynu a elektriny pod záštitou jediného európskeho regulačného orgánu pre každý sektor. Voľby, potreby, možnosti a kapacity rôznych štátov sa však veľmi líšia.

Táto citlivá otázka je naozaj strategická a ako takú ju možno ponechať len na zvrchované rozhodnutie štátov v súlade s ich záujmami. Cieľom je však znovu len zvýšenie právomocí bruselskej byrokracie. Vieme, že práve tomu musíme poďakovať za problémy siahajúce od prudkého nárastu cien elektriny po bežné výpadky elektrického prúdu.

Práve preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), písomne. (FR) Správa opäť navrhuje jadrové riešenie, aj keď táto energia nie je konkurenčná a urán sa získava v nebezpečných podmienkach, ktoré podnecujú vznik etnickej diskriminácie a majú neprípustný vplyv na zdravie.

V dôsledku problému globálneho otepľovania uhlie nemožno považovať za prechodnú zložku.

Domnievam sa, že diverzifikácia zdrojov energie EÚ sa spája s využívaním fosílnych zdrojov v Kaspickom mori. Plynové a ropné polia v regióne Kashagan vytvárajú tlak na obyvateľstvo a ich zdroje životného prostredia. Ťažba ropy bohatej na sulfidy totiž ohrozuje zdravie populácie a biodiverzitu.

Diverzifikácia dodávok energie predpokladá, že existujú plynovody a ropovody na prepravu zdrojov do EÚ. Projekty TBC a Nabucco ovplyvňujú politickú stabilitu našich susedov. Našou povinnosťou je nedovoliť, aby naše energetické potreby ohrozovali ich stabilitu. Obyvateľstvo južného Kaukazu musí získať hospodárske a sociálne výhody z ťažby energie na svojom území.

Výroba solárnej energie v Afrike určenej na uspokojenie našich potrieb im musí poskytovať primeranú odmenu.

Prečo správa nehovorí, že obnoviteľné energie a úspory energie sú odpoveďou v budúcnosti? Hlasujem proti správe v jej aktuálnom znení.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. (LT) Ak sa má zaručiť energetická bezpečnosť EÚ, je potrebný spoločný európsky trh s energiou, ktorý by zlučoval všetky členské štáty Spoločenstva, predovšetkým z pobaltského regiónu. Závislosť krajín v tomto regióne od Ruska ako jediného dodávateľa zdrojov energie stojí v ceste energetickej bezpečnosti, a to nielen pre tieto krajiny, ale aj pre celé Spoločenstvo. Preto je potrebné umožniť pripojenie pobaltských krajín do sietí EÚ prostredníctvom prioritných projektov EÚ s dostatočným financovaním. Diverzifikácia zdrojov a dodávateľov energie nemôže byť úlohou samotných členských štátov. Musí sa o nej rozhodnúť na európskej úrovni. Preto podporujem pani spravodajkyňu hlavne v prípade naliehavej výzvy adresovanej Komisii na prípravu európskeho strategického plánu, ktorý by stanovil dlhodobé investície potrebné na uspokojenie potrieb budúcej výroby elektrickej energie a konkrétne usmernenie pre investovanie do jadrovej energie. Keďže finančná kríza mimoriadne silno zasiahla stavebný sektor, a to aj v Litve, výzva spravodajkyne na vyššie úsilie o vyriešenie problému konečnej likvidácie všetkých typov rádioaktívneho odpadu a hlavne veľmi rádioaktívneho odpadu sa stáva mimoriadne relevantnou vzhľadom na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina.

Dohody o partnerstve a spolupráci (najmä s Ruskom) musia slúžiť na ochranu záujmov všetkých členských štátov EÚ a všetky členské štáty EÚ musia pri rokovaní s dodávateľmi energie v tretích krajinách dodržiavať zásady solidarity a jednoty. Len spojená Európa dokáže byť silná a konkurencieschopná v období prudkej globalizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. (RO) Otázka energetickej bezpečnosti Európskej únie je témou, ktorá sa pravidelne opakuje a jej význam stále narastá, čo poukazuje na existenciu zakorenených nevyriešených problémov. Nedávna plynová kríza ukázala na absolútnu potrebu, aby členské štáty spojili sily na úrovni Spoločenstva a aby ukázali solidaritu, či už v krízových situáciách, alebo pri navrhovaní a vykonávaní spoločných riešení, ktoré sú vzájomne prospešné.

Rumunsko nachádzajúce sa na východnej hranici EÚ si je dobre vedomé rizík a výhod, ktoré vyplývajú z tejto geograficky strategickej pozície. Práve preto Rumunsko na jednej strane podporuje a presadzuje výstavbu alternatívnych trás prenosu energie, hlavne plynovodu Nabucco, no na druhej strane podporuje proces objasnenia a posilnenia partnerských vzťahov s Ruskom, ktoré je hlavným aktérom na medzinárodnom poli, a to nielen v tomto náročnom sektore zahŕňajúcom dodávky energetických zdrojov.

Ak vezmeme do úvahy tieto skutočnosti, musíme zvážiť a čím skôr realizovať odporúčania pani spravodajkyne týkajúce sa juhoeurópskeho koridoru, hlavne plynovodu Nabucco, a prepojenia plynových a elektrických sietí smerujúcich zo severu na juh v juhovýchodnej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Plynová kríza, ktorú sme práve prežili, znovu jasne dokázala, aké dôležité sú bezpečné, spoľahlivé a lacné dodávky energie pre EÚ. Je znepokojivé, že sa jadrová energia v rozpravách o energii zrazu propaguje ako šetrná voči podnebiu a že sa reaktory, ktorých životnosť sa skončila a na ktorých vyradenie sa minuli milióny v rámci dotácií, zrazu opätovne spúšťajú. Pravdepodobne je to výsledok toho, že EÚ ignorovala spor o plyn a nechala východné členské štáty v kaši. To je lekcia pre budúcnosť. Musíme znížiť našu spotrebu energie, aj keď kritici spochybňujú, či sa to dosiahne pomocou povinného zavedenia energeticky úsporných žiaroviek, a musíme pretláčať využívanie alternatívnych foriem energie. Kým sa však budeme sústreďovať na rozpočet na jadrovú energiu, nikdy k tomu nedôjde a nové energetické technológie budú na okraji záujmu.

Hoci sú úvahy súvisiace s bezpečnosťou energetických dodávok pre EÚ dôležité, nesmú smerovať k podpore vstupu Turecka do EÚ na základe energetickej politiky. Aj keď sa Turecko nestane členom, plánované ropovody budú môcť prechádzať cez Turecko a bude možné realizovať projekty plynovej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), písomne. (IT) Vysoko si cením prácu pani Laperrouzovej, a preto som hlasoval za jej prijatie. Dúfam len, že myšlienky a údaje, ktoré uviedla v tejto správe, Komisia primerane posúdi a bude interpretovať tým najpozitívnejším a najširším spôsobom.

Dúfam preto, že najrýchlejšej možnej definícii projektov v oblasti infraštruktúry nebudú stáť v ceste žiadne prekážky a že tieto projekty sa budú posudzovať v súlade s prioritami, ktoré súvisia výlučne s časom potrebným na ich vývoj, s finančnou štruktúrou, dostupnými dodávkami a vzťahom medzi verejnou podporou a súkromnými prostriedkami.

V tejto súvislosti treba povedať, že v rámci predstavenia návrhov plánu hospodárskej obnovy Európy zo strany Komisie vrátane plánu finančnej podpory určitých projektov sa opomína oblasť Stredomoria tým, že sa z európskych projektov najvyššej priority vylučuje plynovod zemného plynu medzi Alžírskom, Sardíniou a Talianskom (vrátane časti v Taliansku).

Stále dúfam, že v rámci diverzifikácie zdrojov a trás dodávok môžeme dosiahnuť postupný pokrok tým, že budeme využívať nové príležitosti a začneme vytvárať infraštruktúru tam, kde chýba.

Dúfam, že mechanizmy solidarity neumožnia deformáciu trhu ani vznik nadmerne náročných postupov. Dúfam, že energetická charta bude môcť zohrávať rozhodujúcu úlohu spolu s rozširovaním energetického spoločenstva, hlavne vo vzťahu k tranzitným krajinám, vrátane spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne.(PT) Súvislosti, v ktorých sa uvažuje o stratégii, ktorá by mala byť dlhodobá, majú rozhodujúci vplyv na výsledok analýzy a obsah návrhu. Rozprava o strategickom preskúmaní energetickej politiky pritom nie je výnimkou. Existujú však opakované náznaky, že táto rozprava má skôr stály než prechodný charakter. Patria medzi ne energetická závislosť (či už od Ruska, alebo od hlavných krajín produkujúcich ropu) a jej následky, zvyšovanie nákladov na energiu, či už v dôsledku vyšších cien vyvolaných väčším globálnym dopytom, alebo v dôsledku nižšej kúpnej sily štátov ožobráčených vážnou hospodárskou krízou, a následky pre životné prostredie na rôznych úrovniach stále rastúcej globálnej spotreby energie, ktorú hospodárska kríza pravdepodobne nezvráti. Tieto faktory spoločne poukazujú na potrebu strategického prístupu založeného na menšej závislosti a v dôsledku toho na väčšej rozmanitosti (dodávok alebo spotrebovanej energie), väčšej účinnosti, udržateľných snáh o výskum alternatívnych energií, väčšej integrácii a zároveň na vývoji výrobných kapacít na miestnej úrovni, hlavne takých, čo budú využívať alternatívne zdroje energie. Predstavuje to obrovskú výzvu, no ide o strategický problém, ktorý nemôžeme ignorovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Laperrouzovej o druhom strategickom preskúmaní energetickej politiky. Súhlasím, že musíme vytvoriť skutočný základ pre budúcu európsku energetickú politiku zameranú na pokračovanie v cieľoch bezpečnosti dodávok, boja proti zmene klímy a hospodárskeho rastu Európskej únie.

Rovnako ako spravodajkyňa zdôrazňujem, že v záujme Európy je dôležité zriadiť inštitúciu európskeho fondu garantujúceho nekomerčné riziká určitých projektov na výrobu a prepravu energie, čím sa podporia investície do všetkých sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − EÚ má ambiciózne plány postavené proti riziku rastúceho tlaku na zdroje v súvislosti s rastúcim dopytom po energii zo strany populácie na celom svete. Odpovede založené na zachovaní terajšej bezpečnosti dodávok a rozvoji účinnej energie bez emisií uhlíka sa navzájom nevylučujú.

Bezpečnosť nášho životného prostredia a zabránenie energetickej chudobe medzi ľuďmi, najmä v juhovýchodnom Anglicku, ktorí žijú zo stálych príjmov, obe tieto skutočnosti sú rovnako dôležitými cieľmi.

Preto podporujem zmes technologických riešení dodávok energie v EÚ. Rešpektujem síce potrebu obozretnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť jadrového priemyslu, no predsa len verím, že ponúka určitý stupeň istoty. Ak by sme sa teraz zbavili tohto procesu, malo by to primerane katastrofické následky pre mnohých mojich voličov so stálymi príjmami.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Správa o druhom strategickom preskúmaní energetickej politiky obsahuje veľmi málo prvkov kohézie. Podľa mňa by mal byť celkový záväzok dosiahnutia energeticky účinného hospodárstva na prvom mieste v rámci európskej energetickej politiky. Obmedzenie spotreby energie by sa malo stať absolútnou prioritou v snahe dosiahnuť ciele týkajúce sa zmeny klímy, trvalo udržateľného rozvoja, inovácie, tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti. Takýto prístup je v skutočnosti veľmi efektívnou a nenáročnou cestou zabezpečenia pokračujúcich dodávok energie. Ako už bolo spomínané, vytvára obrovský počet pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, ako aj pre ľudí bez kvalifikácie.

V rámci európskej energetickej politiky je potrebné náležite zvážiť meniaci sa spôsob spotreby a výroby energie s ohľadom na budúcnosť. Bude potrebné skombinovať decentralizované energetické systémy s rozsiahlymi zdrojmi obnoviteľnej energie. Popri energetickej účinnosti má kľúčový význam úspora energie. V stavebnom priemysle by sme preto mali trvať na izolácii, ako aj na iných prostriedkoch. V správe sa nadhodnocuje význam jadrovej energie. Možno síce pokrýva tretinu celkového dopytu po elektrine, no tá tvorí len 6 % celkového dopytu po energii. V tejto súvislosti by som rád pripomenul, že zatiaľ ešte stále neexistuje trvalo udržateľné riešenie problému (vysoko) rádioaktívneho odpadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Energetická nezávislosť v Európe by sa mala dostať na vyššie miesta politického programu. Dôležitá je aj potreba jasnej definície energetickej chudoby pre celú Európsku úniu. Mali by sme sa aj spoločne zamyslieť nad tým, ako by sme mohli využiť ekologické hospodárstvo tak, aby nám pomohlo počas súčasnej finančnej krízy prostredníctvom vytvárania pracovných miest, ale aby zároveň zabezpečilo energetickú nezávislosť EÚ, ktorú tak potrebujeme. Riešiť je potrebné aj investície do siete EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. (PL) Správa pani Laperrouzovej o druhom strategickom preskúmaní energetickej politiky obsahuje myšlienku obhajoby výstavby plynovodu South Stream. Ide o sesterský projekt plynovodu North Stream, vďaka ktorému by bola realizácia projektu Nabucco úplne nemožná. Plynovod South Stream posilňuje Rusko z pohľadu dodávok energetických zdrojov, a preto ho nemožno považovať za projekt smerujúci k dosiahnutiu diverzifikácie v tejto oblasti.

 
  
  

– Správa: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) Staviame sa veľmi kriticky k správe pani Záborskej a plánujeme hlasovať proti nej. Domnievame sa totiž, že je voči ženám mimoriadne nepriateľská. Ženy by sa podľa nej mali namiesto práce starať o domácnosť, deti a staršie osoby. Našťastie sme nemuseli hlasovať proti uzneseniu, pretože pozmeňujúce a doplňujúce uznesenie od Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie bolo schválené.

Aj keď sme sa napokon rozhodli podporiť uznesenie, existujú v ňom určité formulácie, proti ktorým namietame alebo o nich máme pochybnosti, a preto nebolo jasné, ako by sme mali hlasovať.

Ako švédski sociálni demokrati si myslíme, že by sa právo pracovať malo vzťahovať na každého. Spoločnosť však v takom prípade musí zabezpečiť nástroje a podmienky, ktorými umožní ženám nastúpiť do práce, teda niečo, čo je nevyhnutnosťou na ich emancipáciu. Jedným z najdôležitejších predpokladov, aby mohli ženy pracovať, je dobre rozvinutá starostlivosť o deti a o starších ľudí. Musí, samozrejme, existovať aj solidarita medzi generáciami, no táto solidarita nesmie viesť k tomu, že ženy budú nútené zostať doma a starať sa o starších ľudí alebo deti.

Napriek tomu sa však domnievame, že uznesenie prijaté väčšinou vysiela českému predsedníctvu jasný signál. Ten ukazuje, že cieľ dávať na rovnakú úroveň starostlivosť o deti a staršie osoby v domácnosti a prácu je staromódny a mimoriadne nepriateľský k ženám.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. − Spolu so svojimi kolegami z britskej konzervatívnej strany podporujeme množstvo všeobecných zásad uvedených v tejto správe vrátane podpory pre opatrovateľov, podpory rovnováhy medzi prácou a rodinným životom a rodičovskej dovolenky.

Pre určité odkazy v tejto správe, najmä na smernicu o pracovnom čase, sme sa však rozhodli zdržať sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. − Skutočnosťou je, že pojem práca sa v lisabonskej stratégii viaže na oficiálnu zárobkovú činnosť. Pojem práca by sme však mali interpretovať širšie. Existujú činnosti vykonávané mužmi aj ženami, ktoré nemožno klasifikovať ako oficiálnu zárobkovú činnosť, no nikto nemôže poprieť, že tieto činnosti predstavujú prácu. Dobrovoľnícka práca, práca v domácnosti či napríklad v rodine, to všetko sú rôzne aspekty pojmu, no ani jeden z nich nepatrí do tradičnej definície zárobkovej činnosti.

Definícia práce sa ešte aj dnes posudzuje až príliš len z hospodárskeho hľadiska. Mnoho ľudí rôzneho pohlavia sa stará o nezaopatrených rodinných príslušníkov, no predsa len štatistiky zamestnanosti takúto prácu ignorujú. Podľa mňa je práca v domácnosti produkt domácností a mala by tvoriť významnú časť štatistických údajov súvisiacich s hospodárskou výkonnosťou štátu.

To sa však neuznáva pri výpočte hodnoty tovarov a služieb, ktoré sa započítavajú do HDP štátu. Výsledkom je, že ženy, ktoré zodpovedajú za väčšiu časť produktu domácností, sa pokiaľ ide o ich príspevok, nedoceňujú. Ak vezmeme do úvahy hodiny práce pri tvorbe produktu domácností, musíme akceptovať, že by sme ich mali zohľadňovať pri výpočte celkovej produkcie štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Hlasoval som za správu pani Záborskej. Myslím, že hlavne ženy starajúce sa o domácnosť a vychovávajúce deti by sa nemali na trhu práce stretnúť s diskrimináciou. Prácu pri starostlivosti o domácnosť a výchove detí vo veľkej miere nevidíme. Nemá prestíž, no predsa len sa vykonáva v prospech celej spoločnosti. V Poľsku je približne šesť miliónov žien v domácnosti. Politika EÚ by mala primerane definovať pojem práce takým spôsobom, ktorý bude umožňovať skupinu ústupkov pre ženy, ktoré odložia svoju profesionálnu kariéru, pre ženy, ktoré sa obetujú pre svoje rodiny, a pre ženy, ktoré sa starajú o svoje rodiny, pričom aktívne pôsobia aj na pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Miera zamestnanosti v Európe u žien, ktoré sa starajú o deti, je len 62,4 %, pričom u mužov je to 91,4 %. Okrem toho tvoria ženy 76,5 % zamestnancov na polovičný úväzok. Nevhodné služby, nízky plat, neskorý vstup na trh práce, zdĺhavé postupy pri dohodách na dobu určitú a nedostatočné stimuly pre mladé páry. To sú niektoré z dôvodov, prečo sa mladí ľudia rozhodnú zosobášiť sa a mať deti neskôr. Naliehavo žiadam štáty EÚ, aby vytvorili prostriedky na náhradu nákladov materskej dovolenky nielen zo strany zamestnávateľa, ale aj zo strany spoločnosti a aby ponúkli rodičom viac príležitostí pružnej práce a inštitúciám starostlivosti o deti viac príležitostí na pružný pracovný čas, aby si mohli ženy aj muži lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. − Podporujem túto správu, ktorá sa sústreďuje na rôzne aspekty priamej a nepriamej diskriminácie voči ženám a mužom, ktorí zodpovedajú za starostlivosť o nezaopatrené osoby. Správa argumentuje, že rozhodujúcim krokom na posilnenie hospodárskej nezávislosti žien a následne aj rodovej rovnosti je lepšie pochopenie vzťahu medzi zamestnanosťou (platenou prácou) a rodinnými povinnosťami (neplatenou prácou).

Ani dnes sa ešte z hospodárskeho hľadiska nepovažuje nezárobková činnosť žien a mužov, ktorí napríklad vychovávajú deti, starajú sa o starších rodinných príslušníkov, zabezpečujú medzigeneračnú solidaritu a pracujú pre všeobecné blaho, za prácu.

Správa vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané na uznávanie nielen tradičných foriem zárobkovej činnosti, ale aj rôzne iné formy ako dobrovoľnícka práca, práca v domácnosti či práca pre rodinu, a aby vyhodnotili, ako by mali byť tieto práce zahrnuté v systémoch štátnych rozpočtov členských štátov, a aby zhodnotili ich vplyv na HDP.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − Pani poslankyňa Záborská predstavila správu, ktorá zavádza definíciu pojmu práca zahŕňajúcu aj nezárobkovú a neoficiálnu prácu a ktorá rozširuje uznávanie práce na prácu mimo trhu a bez odmeny. Napriek tomu, že je takáto práca rozšírená vo všetkých členských štátoch, v štatistických hodnoteniach pracovnej sily sa zohľadňuje len zriedkavo, vďaka čomu nie je dostatočne zanalyzovaná, je slabo hodnotená a neuznávaná. Ako minimum je nutné uznať prácu matiek na plný úväzok na účely príspevkov na dôchodok.

Svojím hlasom som podporila túto správu aj napriek určitým pochybnostiam a obavám z celkovej myšlienky správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme za alternatívne stanovisko predstavené Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou, pretože zlepšuje návrh spravodajkyne, aj keď existujú určité časti, s ktorými úplne nesúhlasíme.

Ide o oblasť, v ktorej sú nevyhnutné verejné politiky, ktoré sa vnútorne spoja s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť. Základom je existencia verejných služieb a prístup všetkých jednotlivcov ku kvalitným službám bez ohľadu na ich finančnú situáciu a pohlavie a bez toho, aby boli vystavení akejkoľvek diskriminácii. Vyžaduje si to vnútroštátne verejné zdravotníctvo, ktoré bude bezplatné alebo v prevažujúcej miere bezplatné, a kvalitné bezplatné verejné vzdelanie pre všetkých.

Rovnako podstatné je vytvoriť a udržiavať dostupné zdravotnícke zariadenia dobrej kvality s pracovným časom, ktorý bude vyhovovať potrebám rodičov a detí, ako aj kvalitné dostupné zariadenia pre starostlivosť o staršie osoby a nezaopatrených rodinných príslušníkov. To všetko je nevyhnutné na zaistenie lepšej životnej úrovne verejnosti a na uľahčenie prístupu na trh práce a k platenej práci pre ženy, aby mohli získať hospodársku nezávislosť. Tá je základnou úlohou v oblasti emancipácie žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Vysvetlenie dôvodov pani Záborskej nám ukazuje, že cieľom jej správy je riadne spoločenské a hospodárske uznanie určitých činností, ktoré nemožno klasifikovať ako súčasť oficiálneho trhu práce. Povedzme si to jasne a stručne, hovoríme v podstate o výchove detí a o starostlivosti o nezaopatrené osoby v našich starnúcich spoločnostiach. To je potrebné povedať, pretože to nie je na prvý pohľad zrejmé ani z názvu správy, ktorý hovorí o diskriminácii, ani z prvého prečítania textu, ktorý je napísaný občas zvláštnym štýlom.

V texte sa, stručne povedané, správne hovorí o uznávaní zo strany spoločnosti, o zahrnutí celej tvorby bohatstva, aj keď neviditeľného, do národohospodárskeho účtovníctva, o slobode voľby, a dokonca aj o udelení osobných práv na sociálne zabezpečenie a dôchodky tým, ktorí sa rozhodnú venovať sa namiesto kariéry rodinám.

Je však smutné, že pani Záborská nedotiahla svoju logiku do konca a zabudla na jediné opatrenie, ktoré by naozaj mohlo priniesť slobodu voľby a podporiť nárast v pôrodnosti odstránením finančnej zábrany, a to rodičovskú mzdu, za ktorú sa strana Front National zasadzuje už roky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasoval som za správu pani Záborskej o ukončení diskriminácie.

Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli rodovú rovnosť.

Na jednej strane sa musia muži začať viac zapájať do práce v domácnosti a do starostlivosti o deti a na druhej strane sa ženám musí umožniť, aby si budovali úplne nezávislú kariéru. Je však dôležité, aby sme nikdy zo zreteľa nestratili blaho detí a vytvorili vhodné a dostupné zariadenia na starostlivosť o ne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Rovnosť a rovnaké zaobchádzanie na trhu práce, ako aj v iných súvislostiach, je v demokracii samozrejmosťou. V tomto zmysle má pani spravodajkyňa, samozrejme, pravdu.

Ako zvyčajne sa však zdá, že opatrenia navrhnuté na nápravu našich omylov, pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu, sa snažia zväčšiť politickú silu EÚ na úkor členských štátov. Vždy sa to končí útokom na subsidiaritu. Táto správa prakticky navrhuje, aby EÚ prevzala na seba zodpovednosť za sociálne politiky členských štátov a aby vytvorila právne predpisy v oblastiach, ktoré sa úzko spájajú s politikou trhu práce. Obsahuje aj niekoľko formulácií, ktoré otvárajú cestu pre spoločnú daňovú politiku. To všetko sú príklady politických otázok, ktoré by mali byť pod kontrolou samotných členských štátov.

Napriek niekoľkým dobrým zámerom som sa preto rozhodol hlasovať proti správe z vlastnej iniciatívy aj alternatívnemu návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), písomne. (DE) Správa pani Záborskej jasne ukazuje, že rozhodnutie o tom, či ísť, alebo nejsť pracovať, predstavuje pre ženy stále voľbu medzi dvomi nerovnocennými alternatívami.

Podporujem, aby bola práca vykonávaná mužmi aj ženami v domácnosti vrátane domácich prác, výchovy detí a starostlivosti o starších či zdravotne postihnutých príbuzných viac uznávaná a lepšie platená. Domáce hospodárstvo si zaslúži dôležitejšiu úlohu, ako je tá, ktorá sa mu aktuálne pripisuje. Tento záväzok sa musí brať na vedomie hlavne v politikách v oblasti národného sociálneho zabezpečenia a dôchodkov.

Oprávnene bola vznesená požiadavka na solidaritu medzi generáciami. Podporujeme spoločenskú zodpovednosť voči starším ľuďom a nedovolíme, aby boli celé skupiny diskriminované alebo vylúčené. Hodnota tejto integračnej práce tvorí takmer jednu tretinu národného dôchodku Nemecka. Tento príklad by sa mal stať akceptovaným prístupom v celej Európe.

Je potrebné, aby sme uznali aj príspevky ľudí vo veku nad 50 rokov k všeobecnému blahu. Mladší dôchodcovia sa ocitajú v ťažkej situácii, pretože odišli do dôchodku príliš skoro, často preto, že boli prinútení. Potrebujeme viac pracovných miest, ktoré sú vhodné pre starších ľudí. Ich skúsenosti, ich dôkladné znalosti a ich pripravenosť vyskúšať nové veci ich na trhu práce stavia do dobrej pozície.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem túto správu, ktorá sa zastáva práv pracovníkov na rodičovskú dovolenku a opatrovateľskú dovolenku, pričom vyzýva na nediskrimináciu opatrovníkov a väčšie uznanie ich práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Namiesto určovania noriem, ktoré môžu ľahko vyvolať pocity závisti a nenávisti, by bolo vhodnejšie podporiť mladé ženy pri ich voľbe vzdelávania a plánovania kariéry, aby sa prestali zameriavať na ženské profesie. Ak sa žena rozhodne pre istotu práce v tíme alebo v rámci rodiny namiesto osamelej a stresujúcej manažérskej funkcie, jej rozhodnutie musíme akceptovať. Už dlho meškáme s presadzovaním rovnakej mzdy za rovnakú prácu. Ak k tomu nedôjde, všetky snahy o zabezpečenie rodičovskej alebo materskej dovolenky zlyhajú v dôsledku finančnej reality.

Slobodní rodičia sú vystavení mimoriadne vysokému riziku chudoby a spoločnosť by mala v tomto smere ukázať väčšiu solidaritu. Ďalším problémom je, že na prácu vykonávanú ženami, ako napríklad na domáce práce, výchovu detí alebo starostlivosť o príbuzných, sa často nenazerá ako na riadnu prácu. V tejto oblasti musíme dosiahnuť zmenu. Ak chceme, aby rodinný život pokračoval, musíme zaviesť pracovný čas, ktorý bude zohľadňovať potreby rodiny. No EÚ proti tomu namieta. Nestačí vyzývať na solidaritu medzi generáciami. Musíme ju začať uplatňovať aj v praxi. Dnešná správa sa zdá byť krokom správnym smerom, preto som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písomne. (ES) Hlasovala som za návrh uznesenia, ktorý predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia ako alternatívu k správe pani Záborskej, pretože lepšie rieši súčasné problémy, ktoré stále pretrvávajú v oblasti dosahovania skutočnej rovnosti medzi ženami a mužmi, uznávania zmien v rodinnom modeli, zlaďovania osobného a pracovného života a pozitívnych akčných opatrení, ktoré sme my socialisti vždy presadzovali.

Nemôžeme udržiavať stereotypy ani vyriešiť naše hospodárske problémy tým, že budeme nútiť ženy, aby zostávali doma a starali sa o starších ľudí a deti, ako sa to uvádza v texte pani Záborskej. Ten predstavuje ženy ako potenciálne matky, ktoré rodia a prinášajú deti na svet a vychovávajú ich hlavne spolu s otcami.

Svojím hlasom chcem zároveň poslať jasný odkaz českému predsedníctvu, ktoré, ako sa to uvádza v jeho programe na týchto šesť mesiacov, plánuje podporovať obraz ženy – opatrovateľky a podnecuje mnohé ženy s uplatnením v profesionálnom živote, aby sa vzdali svojej kariéry a starali sa o svoje rodiny. Mám dojem, že české predsedníctvo nechápe výraz „rovnosť medzi ženami a mužmi“ v celom jeho význame. Dúfam, že počas týchto šiestich mesiacov mu to budeme môcť vysvetliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za správu pani Záborskej o medzigeneračnej solidarite. Domnievam sa, že pojem práca v jeho aktuálnom znení predstavenom Európskou úniou nepokrýva primerane všetky kategórie. Diskriminácia žien alebo mužov, ktorí sa slobodne rozhodnú pomáhať tým, ktorí sa o seba sami nedokážu postarať, alebo vychovávať budúce generácie, je dnes anachronická a zastaraná.

Súhlasím preto s pani spravodajkyňou v tom, že je nevyhnutné definovať udržateľné vnímanie práce a uznať neplatenú prácu vykonávanú ženami a mužmi smerom k medzigeneračnej solidarite.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Správa o nediskriminácii na základe pohlavia a medzigeneračnej solidarite bola prijatá dnes počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Medzigeneračná solidarita patrí medzi štrukturálne a kľúčové riešenia európskeho sociálneho modelu. Členské štáty musia konať, aby sa odstránili bariéry brániace ženám vstúpiť na trh práce za rovnakých podmienok, aké majú muži. Európska komisia by v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi mala revidovať politické stratégie zamerané na zosúladenie rodinného a profesionálneho života.

Ukazovatele zamestnanosti žien potvrdzujú, že v mnohých aspektoch práce pretrvávajú významné rozdiely medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o zosúladenie súkromného a profesionálneho života. Podľa zámerov lisabonskej stratégie sa členské štáty zaviazali nájsť zamestnanie pre 60 % žien schopných pracovať.

Komisia by mala predstaviť svoje stanovisko k novej smernici týkajúcej sa osobitných práv a ochrany vo vzťahu k zosúladeniu rodinného a profesionálneho života v rodinách, v ktorých niektorí rodinní príslušníci potrebujú starostlivosť. Myslím tým pritom napríklad rodiny s deťmi, staršími osobami alebo zdravotne postihnutými osobami.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. (SK) Iniciatívna správa hovorí o zlepšení súčasnej situácie v oceňovaní práce žien v medzigeneračnej solidarite – starostlivosti o deti, o staršie a na pomoc odkázané osoby v rodine. Správa, ktorú som predstavila, bola skutočne revolučná, pretože to bolo po prvýkrát, keď parlamentná iniciatíva žiadala uznanie „neviditeľnej“ práce žien v systéme národného finančníctva a v hrubom domácom produkte.

Správa bola jednomyseľne prijatá vo Výbore pre práva žien. Ani skupina Zelených nehlasovala proti. Dnes práve títo kolegovia predložili alternatívne uznesenie bez toho, aby vopred navrhli akúkoľvek konzultáciu. Za alternatívne uznesenie hlasovalo celé ľavicové spektrum EP. Vyvodzujem z toho dva závery. Prvý: ľavica ukázala, že nerešpektuje prácu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorej význam navonok deklaruje. Po druhé: ľavica spochybnila otázku rovnosti a nediskriminácie medzi ženami a mužmi a tým navodila podozrenie, že jej táto otázka slúži len ako mediálna ozdoba.

Ja som hlasovala proti uzneseniu. Bola určitým krokom nesprávnym smerom. Aj keď obsahuje odseky z mojej pôvodnej správy, predsa ukazuje, že ľavica nerešpektuje prácu miliónov žien po celej EÚ. Autori uznesenia ukázali, že zostávajú uzavretí do starých ideológií, ktoré stratili v súčasnej dobe svoje opodstatnenie. Navyše uznesenie spochybňuje bezprecedentne české predsedníctvo len za to, že navrhlo diskutovať o barcelonských cieľoch.

 
  
  

– Správa: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasoval som za túto správu. Mám veľké obavy z toho, že detská pornografia na internete je javom, ktorý sa šíri rastúcim tempom, a že sa týka dokonca mladších detí. Sexuálne vykorisťovanie neplnoletých detí a detská pornografia predstavujú vážne porušenie ľudských práv.

Preto považujem za dôležité zintenzívniť kroky v rámci medzinárodnej spolupráce na nájdenie a zatvorenie stránok s detskou pornografiou, aby poskytovatelia internetových služieb mali povinnosť blokovať takéto zločinecké webové stránky.

Aj napriek tomu, že právne systémy členských štátov stanovujú tresty a pomerne vysokú úroveň ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním detí a detskou pornografiou, musíme zvýšiť úroveň ochrany detí, a to aj z pohľadu neustáleho vývoja nových technológií, hlavne internetu, a využívania nových foriem nadväzovania priateľstva pedofilov s deťmi online s cieľom sexuálneho zneužitia.

Skrátka, musíme vypracovať informačné kampane pre rodičov a dospievajúcich o rizikách detskej pornografie, hlavne o riziku sexuálneho zneužívania v diskusných skupinách a na internetových fórach.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Hlasoval som za túto správu a chcel by som zablahoželať pani Angelilliovej k tomu, že sa zaoberala takou náročnou, no aj dôležitou témou. Detská pornografia predstavuje stále sa rozširujúci globálny problém. Všetky snahy o boj proti nemu by sa preto mali uskutočniť na medzinárodnej úrovni. Policajné zložky rôznych členských štátov by si mali vymieňať informácie a spolupracovať s cieľom zabrániť čo možno najväčšiemu počtu zločinov tohto druhu. Chcem tiež zdôrazniť potrebu vytvoriť účinné spôsoby pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami pedofílie.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. − (LT) Podľa mňa by mali všetky členské štáty EÚ definovať sexuálne vzťahy s mladistvými do 18 rokov pri použití sily, násilia alebo hrozieb ako trestný čin. Za trestné činy by sa malo považovať aj zjavné zneužívanie dôvery detí, využívanie pozície autority proti nim alebo na ich ovplyvňovanie, a to aj v rámci rodiny, a zneužívanie situácie dieťaťa, hlavne jeho psychickej alebo fyzickej nespôsobilosti.

Štáty EÚ by mali od poskytovateľov internetových služieb vyžadovať, aby zablokovali prístup na webové stránky propagujúce sex s deťmi, pričom banky a iné spoločnosti podnikajúce v oblasti kreditných kariet by mali zablokovať platby na webových stránkach s detskou pornografiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím, že členské štáty musia považovať za trestný čin všetky typy sexuálneho zneužívania detí vrátane nadväzovania kontaktov online s deťmi s cieľom sexuálneho zneužitia.

Musíme zabrániť tomu, aby sa páchatelia usvedčení z páchania sexuálnych trestných činov dostali k deťom prostredníctvom zamestnania alebo dobrovoľníckych činností, ktorých súčasťou je pravidelný kontakt s deťmi. Členské štáty majú povinnosť zabezpečiť, aby sa u uchádzačov o určité pracovné miesta, na ktorých sa pracuje s deťmi, kontroloval register trestov, čo znamená stanovenie jasných pravidiel alebo usmernení pre zamestnávateľov, pokiaľ ide o ich povinnosti v tomto smere.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. − EÚ sa často usiluje o spoločné konanie tam, kde je lepšie nechať veci na členské štáty. V tomto prípade sa však domnievam, že úspech môžeme dosiahnuť spoločným konaním.

Pohroma v podobe detskej pornografie a sexuálneho zneužívania detí je vážnou ranou pre našu spoločnosť, ktorá obracia naruby životy tých najzraniteľnejších a najviac hodných našej ochrany.

Ak vezmeme do úvahy charakter EÚ a voľný pohyb ľudí, je podstatné, aby sme využili rôzne prostriedky, ktoré máme k dispozícii, na boj proti týmto odporným zločinom, vždy keď sa vyskytnú. Obzvlášť dôležitá je koordinácia informácií o zločincoch a ich pravidelná aktualizácia.

Zároveň musíme zlepšiť spoluprácu s tretími krajinami, aby bolo možné identifikovať, zastaviť, stíhať a vydať úradom občanov cestujúcich mimo EÚ, aby za jej hranicami páchali sexuálne trestné činy na deťoch. Globálna úloha EÚ ponúka významnú príležitosť na propagovanie našich hodnôt v krajinách a v oblastiach, kde sú práva detí chránené slabšie.

To je dôvod, prečo som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Delegácia švédskych konzervatívcov v Európskom parlamente dnes hlasovala o správe (A6-0012/2009) pani Angelilliovej (Skupina Únie za Európu národov, Taliansko) o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. Boj proti rozširovaniu detskej pornografie sa musí dostať medzi priority. V tomto smere je veľmi dôležitá európska spolupráca v rôznych oblastiach. Preto sme my konzervatívci hlasovali za túto správu.

Chceli by sme však zároveň poukázať na to, že sa nestotožňujeme s názorom pani spravodajkyne na dva z mnohých návrhov, ktoré boli predložené. Na rozdiel od pani spravodajkyne si nemyslíme, že by sme mali kompromitovať prísne profesionálne tajomstvo, ktorým sú viazané niektoré profesie, ako napríklad právnici, kňazi a psychológovia.

Zároveň sa domnievame, že len ťažko možno považovať majiteľa internetovej stránky za výhradne zodpovedného za všetky diskusie na určitej webovej stránke vrátane súkromných konverzácií v uzatvorených častiach. Napriek cieľu je neprimerané vyžadovať od všetkých majiteľov webových stránok, aby sledovali všetky súkromné konverzácie, ktoré na stránke prebiehajú, aby bolo možné zaistiť právoplatnosť stránky v súlade s týmto návrhom. Namiesto toho sa musíme sústrediť na iné, účinnejšie spôsoby boja proti sieťam, ktoré šíria detskú pornografiu, ktoré nebudú mať také vážne následky pre integritu bežných používateľov internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Angelilliovej, pretože verím, že ochrana práv detí musí byť pre EÚ a členské štáty prioritou. Právne predpisy v oblasti boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí a detskej pornografii musíme aktualizovať tak, aby zohľadňovali vývoj nových technológií, hlavne internetu, ako aj využívanie niektorých nových foriem nadväzovania priateľstva pedofilov s deťmi online s cieľom sexuálneho zneužitia.

Myslím, že sa inštitúcie EÚ a členských štátov musia sústrediť najmä na zvyšovanie inštitucionálnych kapacít na boj proti týmto trestným činom.

A keďže tieto trestné činy nepoznajú hranice, EÚ musí vytvoriť nadnárodnú sieť na boj proti tomuto zločinu. V tejto súvislosti podporujem myšlienku, aby sa v rámci organizácie EUROPOL vytvorila špeciálna jednotka na boj proti detskej pornografii a detskej prostitúcii, ktorá bude pozostávať z odborníkov školených na konkrétne oblasti. Táto jednotka musí efektívne spolupracovať s policajnými orgánmi v členských štátoch a v tretích krajinách pôsobiacich v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. − V plnej miere podporujem vlastnú iniciatívnu správu pani poslankyne Angelilliovej a odporúčanie Rade o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. Predchádzajúce spoločné pozície ešte nevykonali všetky členské štáty, no ohrozenie bezpečnosti detí v dôsledku rýchlejšieho technického pokroku naďalej stúpa. Táto správa by aktualizovala a posilnila existujúce opatrenia v oblasti boja proti tomuto odpornému správaniu a definovala by ho ako trestný čin stíhateľný podľa zákona. Prijatie správy pani Angelilliovej znamená, že ako reakcia na technologický vývoj sa zvýši ochrana detí pred týmito hanlivými praktikami, pričom bude zameraná najmä na hrozivé praktiky takzvaného groomingu.

Medzi ďalšie dôležité návrhy patria cezhraničná kontrola osôb usvedčených zo sexuálneho zneužívania, aby nemohli v iných členských štátoch získať zamestnanie, v ktorom by mali priamy kontakt s deťmi, a zvýšená ochrana obetí počas vyšetrovaní a súdnych procesov.

Internet je podstatnou súčasťou našej vzájomne prepojenej informačnej spoločnosti. Počítačová gramotnosť detí je vyššia než kedykoľvek predtým. No pri tejto gramotnosti a sebadôvere si deti ani ich menej počítačovo zdatní rodičia jasne neuvedomujú hrozby, ktoré prestavujú bezohľadné osoby. Cieľom týchto triezvych návrhov je chrániť najzraniteľnejších členov našich spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Angelilliovej o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, pretože považujem za podstatné modernizovať prostriedky boja proti všetkým formám vykorisťovania detí, aby sa zaistila vysoká ochrana dieťaťa v rámci celej Európskej únie.

Preto podporujem odporúčania predloženej správy, konkrétne návrh, aby sa sexuálne zločiny páchané na deťoch považovali vo všetkých členských štátoch za trestný čin, aby sa zvýšila pozornosť a monitorovanie nových foriem nadväzovania priateľstiev s neplnoletými deťmi na sexuálne účely, hlavne na internete, a aby sa vytvoril výstražný systém pre nezvestné deti s cieľom zlepšiť spoluprácu na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia sú mimoriadne nechutnými zločinmi, ktoré si v čase internetu a sexuálnej turistiky vyžadujú dôraznejšie právne predpisy, zvýšenú spoluprácu medzi políciou a právnymi systémami a zlepšenú podporu pre obete. Správa pani Angelilliovej si zaslúži našu podporu.

Chcel by som však poukázať na to, že by sme sa okrem vývoja v oblasti technológie, ktorý dáva perverzným osobám viac príležitostí na uspokojenie ich túžob, mali pozrieť aj na morálny úpadok a pokles hodnôt, ktoré sú ďalšími dôvodmi veľkého nárastu tohto typu zločinu.

Len pred približne 30 rokmi v mene takzvanej liberalizácie morálky, v mene nespútanej radosti z objavovania a v mene pseudoosobného rastu jednotlivca od najútlejšieho veku propagovalo určité politické hnutie vo francúzskych novinách Le Monde sexuálnu aktivitu neplnoletých, dokonca aj v článkoch hovorcu trendovej ľavice. Tento nedôstojný argument bol, dúfame, zamietnutý, no jeho autori naďalej kážu a ich politické hnutie naďalej dáva lekcie bez toho, aby si niekedy muselo priznať svoju vinu.

A na záver, chcel by som vedieť, prečo jediným právom, ktoré sme nedali našim deťom vo väčšine našich štátov, je ich právo narodiť sa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Ako sa spomína v predkladanom návrhu na odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (dohovor RE), ktorý už podpísalo 20 štátov Európskej únie, je prvým medzinárodným právnym nástrojom, ktorý ako zločin klasifikuje rôzne formy sexuálneho vykorisťovania detí vrátane zneužívania páchaného okrem iného použitím sily, nátlakom pod hrozbami, dokonca aj v rámci rodiny.

V tejto súvislosti Parlament vyzýva členské štáty, ktoré zatiaľ ešte nepodpísali, neratifikovali a neuplatňujú všetky príslušné medzinárodné dohovory, počnúc dohovorom Rady Európy, aby tak urobili. V rámci ďalších odporúčaní Parlament vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoje právne predpisy a spoluprácu v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť, aby sa sexuálne zločiny páchané na deťoch vo veku do 18 rokov vždy v celej EÚ klasifikovali ako vykorisťovanie maloletých a aby sa za trestný čin považovali všetky typy sexuálneho zneužívania detí.

Bez ohľadu na potrebnú analýzu a zvrchované rozhodnutie každého štátu týkajúce sa rozhodnutí Parlamentu sme sa zhodli na hlavnej myšlienke uznesenia zameraného na ochranu a zaručenie práv detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia sú ohavné zločiny a na ich zastavenie je potrebná medzinárodná spolupráca. Preto sme dnes hlasovali za správu pani Angelilliovej. Správa však obsahuje aspekty, ktoré nepodporujeme, ako napríklad vytvorenie jednotných extrateritoriálnych trestných právnych predpisov uplatňovaných v celej EÚ, ako ani definovanie toho, čo by sa malo považovať za zločin a priťažujúce okolnosti, na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem za správu pani Angelilliovej o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii.

Dnes je viac než kedykoľvek predtým dôležité chrániť vývoj detí a ich integritu všetkými možnými spôsobmi. Vzhľadom na to, že vo väčšine rodín pracujú obaja rodičia, starí rodičia sa nemôžu starať o deti a internet je často jedinou formou zábavy, rozsah rizika je nepopierateľný.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. − Sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia sú ohavné zločiny a na ich zastavenie je potrebná medzinárodná spolupráca. Preto som dnes hlasovala za správu pani Angelilliovej. Správa však obsahuje aspekty, ktoré nepodporujem, ako napríklad vytvorenie jednotných extrateritoriálnych trestných právnych predpisov uplatňovaných v celej EÚ ani definovanie toho, čo by sa malo považovať za zločin a priťažujúce okolnosti, na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Sexuálne zločiny páchané na deťoch a detská pornografia patria medzi najodpornejšie zločiny zavinené ľuďmi. Za tieto zločiny by mali byť prísne tresty alebo v prípade duševnej choroby páchateľa by sa mala zabezpečiť rozsiahla a spoľahlivá starostlivosť.

Správa navrhuje mnoho konštruktívnych opatrení na zlepšenie riešenia týchto príšerných sociálnych problémov. Od členských štátov sa naliehavo žiada, aby ratifikovali a vykonávali všetky medzinárodné dohovory v tejto oblasti. Mali by dostať pomoc na zlepšenie právnych predpisov v tejto oblasti a sexuálna turistika by mala byť považovaná za trestný čin vo všetkých členských štátoch. Je to úplne v súlade s mojím názorom na EÚ ako úniu hodnôt. Podporil som mnohé z bodov, ktoré správa obsahuje, a hlasoval so za ňu v mnohých jednotlivých hlasovaniach.

Správa sa však snaží o harmonizáciu trestných právnych predpisov v EÚ a o vytvorenie systému preventívnych opatrení s financovaním z fondov EÚ napriek tomu, že ide o globálny problém, ktorý by sa mal regulovať pomocou dohovorov a dohôd na úrovni OSN. Je ťažké ubrániť sa dojmu, že znovu stojíme pred príkladom cynického využívania strašného spoločenského problému na podporenie pozície EÚ na úkor nezávislosti členských štátov. Trestné právo je absolútne rozhodujúcou časťou zvrchovaných kompetencií štátu. Hlasoval som preto proti správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Angelilliovej o sexuálnom vykorisťovaní detí, pretože ide o jeden z najšpinavších neľudských činov, ktorý sa musí trestať opatreniami prijatými vo všetkých členských štátoch.

V Rumunsku sa o tomto probléme ešte stále veľa nevie. Máme len veľmi málo údajov o jeho rozsahu. Preto myslím, že by prijatie tejto správy pomohlo pri rozšírení kampaní zameraných na poskytovanie informácií, na upriamenie pozornosti a varovanie pred sexuálnym zneužívaním detí, pri zvyšovaní počtu a rozsahu akcií zameraných na nájdenie maloletých, na ktorých je páchané sexuálne vykorisťovanie, pri zriadení rehabilitačných služieb a vykonávaní pravidelných kontrol ich situácie, ako aj pri zlepšení systému registrovania a monitorovania prípadov sexuálneho zneužívania detí.

Okrem toho sa domnievam, že maloletým obetiam obchodovania s deťmi musíme poskytnúť odborné služby v rámci tranzitných stredísk vrátane pomoci a rehabilitácie vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem túto správu, ktorá vyzýva tri zostávajúce štáty, ktoré zatiaľ nevykonávajú rámcové rozhodnutie Rady o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí, aby tak urobili. Podporujem zvýšenie úrovne ochrany detí, najmä na internete, a aj v rámci iných nových rozvíjajúcich sa technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zatiaľ čo Európsky parlament hovorí o tom, ako možno deti lepšie chrániť, islamský svet sa pohybuje opačným smerom. Najstarší islamský klerikál v Saudskej Arábii opísal dievčatá vo veku 10 až 12 rokov ako súce na vydaj a žiadal o právo na vykonávanie sobášov detí. V dôsledku prisťahovalectva islamských obyvateľov to zasiahne aj Európu a my sa na tento prípad musíme pripraviť.

Naše deti musia získať najlepšiu možnú ochranu. Keďže miera zopakovania zločinu je u páchateľov sexuálnych trestných činov veľmi vysoká, musíme vytvoriť celoeurópsky register s menami potenciálnych páchateľov sexuálnych trestných činov, pedofilov a ľudí s podobnými problémami správania. Musíme efektívnejšie bojovať proti násiliu páchanému na deťoch a zneužívaniu detí vo všetkých jeho formách a zvýšiť tresty za sexuálny styk s deťmi a prechovávanie detskej pornografie. Hlasoval som za správu pani Angelilliovej, pretože zlepší ochranu našich detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písomne. (GA) Informačné technológie sa v Európskej únii vyvíjajú a rozširujú a my sa nachádzame v období digitálneho veku. Táto technológia a služby, ktoré sú s ňou spojené, samozrejme, prinášajú obrovské výhody z hľadiska pracovných miest, vzdelávania, spoločenského života a výskumu. To však neznamená, že by sme mali ignorovať nebezpečenstvá spojené s touto technológiou.

S internetom sa spája určitá sloboda, sloboda bez fyzických či praktických obmedzení. Sloboda môže byť dobrá vec a to platí pre väčšinu prípadov. Dá sa však zneužiť aj na sexuálne vykorisťovanie detí a na detskú pornografiu.

Nič nie je dôležitejšie než zdravie, blaho a budúcnosť našich detí. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme ich uchránili pred nebezpečenstvom. Preto som rád podporil správu pani Angelilliovej a vyjadrujem uznanie celej jej práci, ktorú odviedla na túto tému.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som za správu pani Angelilliovej o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, pretože žiada o dodržiavanie súčasného medzinárodného práva všetkými členskými štátmi, čo by malo platiť ako samozrejmosť, a o revidovanie rámcového rozhodnutia Rady s cieľom zlepšiť ochranu detí na európskej úrovni.

Štatistiky Organizácie Spojených národov sú dramatické. Veľkú väčšinu obetí obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania tvoria deti a mladiství. V spoločnom boji proti týmto zločinom je potrebná medzinárodná spolupráca a všetky členské štáty by mali zaistiť, že sa ich páchatelia dostanú pred súd.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu pani Angelilliovej, pretože potrebujeme konať RÝCHLO a ÚČINNE v boji proti príčinám, no hlavne následkom sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie.

Naše deti sú stále častejšie samy, pretože my sme stále vyťaženejší. Práve takto sa stávajú korisťou nebezpečných pokušení. Záväzky EÚ, ktoré odzneli z úst komisára Barrota, nám dávajú záruku, že od marca budeme mať vynikajúci právny rámec.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu zameranú na prispôsobenie a posilnenie rámcového rozhodnutia z roku 2004, ktorého cieľom je chrániť deti pred sexuálnym vykorisťovaním a násilím. Vzhľadom najmä na vývoj v oblasti technológií (hlavne internetu) sa ukazuje, že hranice ochrany v rámcovom rozhodnutí sa musia zvýšiť. Snaha o získanie detí na sexuálne účely by sa mala považovať za trestný čin. Spolupráca medzi členskými štátmi by sa mala posilniť v rámci výmeny informácií o registroch trestov súvisiacich s odsúdeniami za sexuálne zneužívanie tak, aby osoby odsúdené za takéto trestné činy nemohli dostať prácu, ktorej súčasťou je priamy kontakt s deťmi. Zlepšiť sa musí aj ochrana obetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som sa správu z iniciatívy pani Angelilliovej, ktorá sa zaoberá problémom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii a kladie dôraz na preventívne opatrenia, ktoré by mali členské štáty zvážiť pri vypracovaní svojho legislatívneho rámca na boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii.

Správa zároveň vyznieva ako výstražný signál vzhľadom na slabé uplatňovanie existujúceho rámcového rozhodnutia a príslušných medzinárodných nástrojov, konkrétne dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, ktorý Rumunsko podpísalo v roku 2007, pričom zároveň žiadalo o zahrnutie nových sexuálnych trestných činov. Členské štáty musia nabádať obete sexuálneho vykorisťovania, aby sa obrátili na políciu a príslušné súdy s kompetenciami v trestných a občianskych záležitostiach. Zároveň musia určiť zodpovednosť a informovať zákonných zástupcov maloletých aj personál s priamym kontaktom s maloletými o rizikách súvisiacich s nadväzovaním priateľstva s deťmi online s cieľom sexuálneho zneužitia.

Všetky tieto nebezpečenstvá by sa dali obmedziť prostredníctvom zriadenia vnútroštátnych kontrolných orgánov a prostredníctvom spolupráce s poskytovateľmi internetových služieb pri blokovaní webových stránok a dokumentov o detskej pornografii.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za správu pani Angelilliovej o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. Odsúdenie týchto praktík však nestačí na vyhubenie tohto mimoriadne závažného porušenia ľudských práv.

Je však znepokojujúce, že nie všetky členské štáty prijali nariadenia rámcového rozhodnutia Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003. Toto rozhodnutie je potrebné spolu s ďalšími aktualizovať, aby sa zvýšila úroveň ochrany detí, a to aj z pohľadu neustáleho vývoja nových technológií, najmä internetu, a využívania nových foriem nadväzovania priateľstva s deťmi online zo strany pedofilov s cieľom sexuálneho zneužitia.

Úplne súhlasím s pani spravodajkyňou, ktorá nám poskytla podrobnú a konštruktívnu správu vyjadrujúcu vynikajúce odborné znalosti tejto problematiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. (RO) Detská pornografia je citlivou témou, ktorá by mala byť vždy v centre pozornosti európskych a vnútroštátnych orgánov. Členské štáty Európskej únie by mali prísne trestať všetky druhy sexuálneho zneužívania detí a všetky druhy takzvaného groomingu.

Vítam rozhodnutie Európskeho parlamentu vyžadovať od členských štátov pevný záväzok bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí, najmä ak vezmeme do úvahy, aké zraniteľné sú deti voči zneužívaniu v diskusných skupinách a fórach online.

Z tohto dôvodu je rozhodujúca účinná spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a poskytovateľmi internetových služieb s cieľom nielen obmedziť prístup deťom na pornografické webové stránky, ale aj zablokovať deťom prístup na webové stránky, ktoré propagujú príležitosť páchať sexuálne trestné činy. Správa obsahuje aj odporúčania na vytvorenie národných programov poskytovania psychologickej rehabilitácie pre páchateľov sexuálnych trestných činov aj obete sexuálneho zneužívania.

Chcela by som zdôrazniť, že každý členský štát musí samostatne viesť register páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch a zabrániť, aby sa takíto páchatelia mohli zamestnať v sektoroch, ktoré zahŕňajú prácu s deťmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Rozhodne som hlasoval za správu pani Angelilliovej o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. Niet pochýb o tom, že diskusné skupiny zamerané na takzvaný grooming, teda nadväzovanie priateľstva s deťmi na sexuálne účely, a na pedofíliu, by mali byť potrestané. Nemravné trestné činy na deťoch by navyše mali patriť do extrateritoriálnych trestných právnych predpisov. Európska únia by mala mať možnosť použiť všeobecný rozpočet na financovanie intervenčných programov EÚ s cieľom zabrániť recidíve u páchateľov sexuálnych trestných činov. Podporujem aj návrh, podľa ktorého má Komisia spolu s veľkými spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty preveriť technické možnosti zablokovania alebo uzatvorenia internetových platobných systémov webových stránok, na ktorých sa predáva detská pornografia.

Napokon naliehavo vyzývam sedem členských štátov, ktoré ešte nepodpísali dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, aby to v dohľadnej dobe urobili. Vzťahuje sa to aj na osem členských štátov, ktoré zatiaľ neratifikovali opčný protokol k dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 2000 týkajúci sa predaja detí, detskej prostitúcie a detskej pornografie.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Za každodenné zločiny páchané na miliónoch detí sveta zodpovedajú spoločne politické hnutia podporujúce imperialistické barbarstvo, vojny, drancovanie zdrojov produkujúcich bohatstvo a vykorisťovanie ľudí. Zodpovedajú za milióny detí, ktoré sú hladné, podvyživené, ktoré sú nútené pracovať a žijú pod hranicou chudoby v krajinách „civilizovaného západu“, za milióny detí, ktoré sú obeťami sexuálneho vykorisťovania a za prekvitanie priemyslu detskej pornografie, ktorý dosahuje zisky vo výške viac než 3 miliardy EUR len zo samotného internetu.

Trestné opatrenia navrhované v správe nebudú schopné ochrániť deti, pretože nedokážu a nebudú riešiť hlavnú príčinu, ktorá umožňuje vznik korupcie a nemravnosti v neslýchanom rozsahu: zisk a hlboko prehnitý vykorisťujúci kapitalistický systém. Rovnako ani opatrenia ako zrušenie zásady ne bis in idem, monitorovanie komunikácie a priame zásahy do internetu zo strany orgánov činných v trestnom konaní nedokážu účinne prispieť k ochrane detí. Práve naopak, skúsenosti ukazujú, že tam, kde boli takéto opatrenia prijaté, spravidla ako výnimka v mene boja proti zločinom, ktorý vyvoláva všeobecné pobúrenie a odpor, je zámerom vytvoriť základ pre ich odsúhlasenie, aby sa dali neskôr použiť na obmedzenie osobných práv a demokratických slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. – (SV) Hlasoval som proti správe o harmonizácii trestných právnych predpisov EÚ v súvislosti so sexuálnymi zločinmi páchanými na deťoch. Podporujem intenzívnu spoluprácu v rámci EÚ v boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, no domnievam sa, že trestné zákony by mali byť vnútroštátnou záležitosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. (SK) Ochrana detí a mladistvých pred sexuálnym zneužívaním je dôležitou otázkou a aj problémom súčasnej doby.

Vždy som bola za prioritné práva rodičov vo výchove svojich detí, ale v tomto prípade musí aj štát chrániť deti a dospievajúcu mládež. Táto ochrana nespočíva len v internete. Týka sa aj reklamy v médiách, ktorá by mala byť dôstojná, zodpovedať morálnym hodnotám a ktorá neútočí na právo mladých na nevinnosť.

Rodičia majú osobitné postavenie v ochrane svojich detí pred sexuálnym zneužívaním. Všeobecná deklarácia ľudských práv vo svojom článku 26.3 jasne hovorí, že rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelávania pre svoje deti. Výchova zo strany rodičov je aj o výchove k zodpovednému používaniu médií. Rodičia však nemôžu dôsledne zastať svoje výchovne poslanie, ak nemajú dostatok času, ktorý venujú rodine a svojim deťom. Štát by mal poskytnúť rodinám tento voľný čas. Internet nikdy nenahradí čas strávený rozhovorom rodičov a detí. Počítačová hra nemôže nahradiť rozhovor so starou mamou. Joystick nie je rovnocennou náhradou za hodinu strávenú so starým otcom v garáži.

Prirodzená rodina je priestorom ochrany detí a rodičia sú ich prvými ochrancami. To je dôvod, prečo som na Slovensku začala projekt adresovaný v prvom rade rodičom s názvom „Viete, kde je teraz vaše dieťa?“.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) V civilizovanej spoločnosti musí stáť bezpečnosť našich detí nad všetkým. Sexuálne vykorisťovanie je porušením práv dieťaťa na starostlivosť a ochranu. Sexuálne vykorisťovanie zanecháva na deťoch psychické jazvy a niekedy dokonca aj fyzické, čím zmenšuje ich nádeje na dôstojný život.

Chcem podporiť myšlienku predloženú pani spravodajkyňou Angelilliovou o potrebe aktualizácie rámcového rozhodnutia, ktoré je v platnosti od roku 2004. Vítame rozhodnutie o tom, že tento proces aktualizácie sa musí vykonať v záujme zvýšenia úrovne ochrany detí, najmä vzhľadom na nové hrozby, ktoré predstavuje internet a iné nové komunikačné systémy. Členské štáty musia zabezpečiť zmenu a doplnenie svojich právnych predpisov tak, aby umožňovali zablokovanie webových stránok so zločinným obsahom.

Musíme podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa zastavil tento typ trestnej činnosti a aby sme mohli aktívne bojovať proti detskej pornografii a iným formám komerčného sexuálneho vykorisťovania detí. Potrebujeme komplexnú globálnu stratégiu a diplomatickú a administratívnu spoluprácu s cieľom zaistiť, aby sa tieto právne predpisy uplatňovali pre dobro detí. Musíme poskytnúť ochranu obetiam zneužívania. Zároveň musíme zastaviť sexuálnu turistiku.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia