Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 4. februára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Vplyv finančnej krízy na automobilový priemysel (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom sú vyhlásenia Rady a Komisie týkajúce sa vplyvu finančnej krízy na automobilový priemysel.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, úradujúci predseda Rady. Vážený pán predsedajúci, som presvedčený, že sa ideme zaoberať veľmi závažnou problematikou. So zreteľom na súčasnú situáciu je to otázka, o ktorej musíme diskutovať. Ešte raz opakujem, že sme vďační za túto príhodnú príležitosť na to, aby sme mohli diskutovať o vplyve súčasného hospodárstva a finančnej krízy na automobilový priemysel.

Mnohí z vás vo svojich volebných obvodoch veľmi jasne vnímajú, ako automobilový priemysel zásadným spôsobom ovplyvňuje celé európske hospodárstvo. Počas mnohých rokov sme podporovali konkurencieschopnosť tohto odvetvia tým, že sme zriadili jednotný európsky automobilový trh a dožadovali sme sa spravodlivejších podmienok hospodárskej súťaže v obchodovaní s tretím svetom. Nedávno sme sa zamerali na zníženie škodlivých emisií, aby sme tak bojovali proti znečisteniu ovzdušia a zmene klímy. Vo všetkých týchto oblastiach nám Parlament vždy poskytol zásadnú pomoc.

Vďaka týmto snahám a najmä vďaka pružnosti a prispôsobivosti európskeho automobilového priemyslu patria v súčasnosti európske vozidlá k najkvalitnejším, najviac inovatívnym a konkurencieschopným, a zároveň sú najbezpečnejšie, majú najnižšiu spotrebu paliva a z hľadiska životného prostredia sú v celosvetovom meradle najudržateľnejšie. Mali by sme byť na tento výborný výsledok Európy hrdí.

V dôsledku vonkajších neovplyvniteľných okolností zasiahla ekonomická kríza európske automobilové odvetvie veľmi vážne aj napriek jeho pružnosti. Tieto problémy boli zjavné už v novembri minulého roku, kedy Rada odsúhlasila prístup založený na podpore ešte udržateľnejších a z hľadiska paliva účinnejších automobilov a ďalej tiež na realistických cieľoch výrobcov a efektívnych podnetoch, ktoré mali stimulovať dopyt.

Krátko na to sa situácia stala oveľa vážnejšou. Za minulý rok 2008 zaznamenal automobilový priemysel o 8 % menej predaných automobilov v rámci Únie v porovnaní s predošlým rokom 2007. Zdá sa, že v roku 2009 bude situácia naďalej zlá, pričom sa nebude týkať iba výrobcov automobilov, ale postihne aj celý zásobovací reťazec automobilového odvetvia.

16. januára sa ministri stretli s mojím priateľom, Günterom Verheugenom, komisárom a podpredsedom Komisie, aby diskutovali o špecifických problémoch, ktorým čelí automobilový priemysel. Vyjadrili svoje vážne znepokojenie nad tým, že súčasné problémy ohrozia veľký počet pracovných miest a vyzdvihli dôležitosť budúceho fungovania tohto odvetvia.

Samozrejme, hlavnú zodpovednosť za riešenie týchto problémov nesie samotný automobilový priemysel. Musíme podporovať automobilový priemysel, aby podnikol všetky potrebné kroky na vyriešenie štrukturálnych problémov, akými sú nadmerné kapacity a nedostatok investícií do nových technológií.

Význam tohto odvetvia pre európske hospodárstvo a skutočnosť, že tento sektor je veľmi vážne zasiahnutý súčasnou krízou naznačuje, že je potrebný určitý druh verejnej podpory. Na tieto skutočnosti reaguje plán hospodárskej obnovy Európy, ktorý odsúhlasila Európska rada v decembri minulého roku, ako aj vnútroštátne programy členských štátov. Určite nemôžeme dovoliť, aby krátkodobá podpora tohto odvetvia zničila z dlhodobého hľadiska jej konkurencieschopnosť. To znamená, že sa treba zamerať výlučne na inovácie.

Členské štáty sa zhodujú v tom, že verejná podpora automobilového priemyslu musí byť cielená a koordinovaná. Zároveň musí rešpektovať isté kľúčové zásady, ako je napríklad spravodlivá hospodárska súťaž a otvorené trhy. Nemalo by ísť iba o finančnú pomoc a nemalo by to mať za následok deformáciu trhu. Členské štáty v záujme dosiahnutia týchto cieľov potvrdili, že sú ochotné úzko spolupracovať s Komisiou na opatreniach týkajúcich sa rovnako dopytu, ako aj zásobovania. Komisia na oplátku prisľúbila, že v prípade potreby bude pružne reagovať.

Vo všeobecnosti predsedníctvo Rady plne podporuje názor Komisie týkajúci sa potreby rýchleho napredovania v zavádzaní plánu hospodárskej obnovy Európy. Komisia má spolu s Európskou investičnou bankou preskúmať možnosti ďalšieho skvalitnenia využívania pôžičiek určených pre tento sektor z hľadiska okamžitej dostupnosti, financovania projektu a zostavovania predbežnej kalkulácie pôžičiek bez toho, aby robili rozdiely medzi výrobcami a členskými štátmi.

So zreteľom na globálne prostredie je zrejmé, že sa musíme zapojiť do skorého dialógu s administratívou Spojených štátov a s našimi ostatnými globálnymi partnermi.

České predsedníctvo je rozhodnuté presadzovať túto globálnu politiku podpory automobilového priemyslu, pričom bude dodržiavať zásady a parametre, o ktorých som hovoril. V súčasnosti už existuje široká škála nástrojov Spoločenstva, ktoré môžu v neposlednom rade zohrávať určitú úlohu v zabezpečovaní podpory v oblasti nových technológií, napríklad vo vývoji ekologických áut. Je potrebné dôkladne preskúmať a uviesť do prevádzky celý potenciál inovatívnych a z hľadiska životného prostredia udržateľných pohonných technológií, akými sú palivové bunky, hybridná, elektrická a solárna energia.

Na druhej strane však existujú aj hotové a ihneď dostupné nástroje ako napríklad program šrotovania starých áut. Tieto nástroje by mohli podnietiť zvýšenie dopytu po nových autách a zároveň mať pozitívny vplyv na bezpečnosť dopravy, znižovanie emisií a podobne. V súčasnosti už takýto nástroj uplatňuje niekoľko členských štátov. Z tohto dôvodu by predsedníctvo chcelo ihneď požiadať Komisiu, aby predložila návrh o spôsobe riadenej podpory obnovy európskeho automobilového parku prostredníctvom kúpy nových automobilov a recyklácie, ktorý by sa zakladal na analýze vplyvu týchto programov v rôznych členských štátoch. Návrh Komisie by sme chceli mať hotový ešte pred jarným zasadnutím Európskej rady, aby sme mohli v kontexte hodnotenia plánu hospodárskej obnovy rokovať o tejto záležitosti na marcovej Rade pre konkurencieschopnosť. Tú bude viesť môj kolega Martin Říman a podpredseda Komisie Günter Verheugen. Spomínané programy by mohli poskytnúť dôležité naštartovanie dopytu v automobilovom priemysle na úrovni Spoločenstva a mali by tiež zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci vnútorného trhu. Druhú časť vety by som rád zdôraznil aj v terajšom kontexte.

Pokúsim sa zhrnúť: nejde iba o podporu kľúčového odvetvia nášho hospodárstva, ale aj o prístup, z ktorého budeme z dlhodobého hľadiska mať všetci úžitok.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, pán Vondra vás všetkých práve oboznámil s výsledkom diskusie, ktorú som mal 16. januára s ministrami zodpovednými za automobilový priemysel. Môžem len potvrdiť všetko, čo povedal, aj keď by som zároveň radil, aby sme sa mali na pozore. Teraz si musíme dávať pozor, aby sme nevzbudili nádeje alebo očakávania, ktoré nebudeme schopní splniť. Dovoľte mi, aby som sa venoval ďalším podrobnostiam o súčasnom stave európskeho automobilového priemyslu.

Skúsenosti dokazujú, že autá sú skorým ukazovateľom hospodárskych trendov. Nebolo preto žiadnym prekvapením, že za výrazným poklesom dopytu po nových automobiloch, ktorý sme zaznamenali v priebehu minulého leta, nasledovala hospodárska kríza vo všetkých ostatných sektoroch hospodárstva. Prečo je to tak?

Pokles dopytu je príznakom nedostatku dôvery voči spôsobu smerovania hospodárstva. Spotrebitelia sa v tomto zmysle voči podnikom nesprávajú inak. V neistých hospodárskych časoch ľudia nevedia, čo bude ďalej, a preto sa pevne držia svojich peňazí. Pre domácnosť je kúpa nového auta jednou z najväčších investícií. Je možné ju odložiť na neskôr, veď európske autá isto vydržia aj ďalší rok.

Všetci dobre vieme, že situácia sa zásadne zlepší vtedy, keď začneme znovu dôverovať globálnym hospodárskym trendom. Znamená to, že najdôležitejšie sú spoločné európske opatrenia zamerané na prekonanie tejto krízy.

Chcel by som ponúknuť ešte niekoľko čísel, aby som túto dôležitosť preukázal. Európsky automobilový priemysel zamestnáva priamo a nepriamo 12 miliónov ľudí. To predstavuje 6 % všetkých pracovných miest v rámci Európske únie. Z hľadiska európskeho exportu ide o najdôležitejšie odvetvie. Náš najväčší prebytok vývozu tvoria motorové vozidlá.

V roku 2007 sa v Európe vyrobilo 19,6 milióna motorových vozidiel. Minulý rok bolo toto číslo takmer o milión menšie a v roku 2009 sa opäť výrazne zníži. V súčasnosti sú na skladoch 2 milióny nepredaných áut. Automobilový priemysel v Európe investuje najväčšiu časť svojho zisku do výskumu a vývoja. V priemere investujú výrobcovia áut 4 % do výskumu a vývoja. V porovnaní s tým európske spoločnosti ako celok investujú v priemere iba 2 %. Celkom jednoducho z tohto vyplýva, že pre Európu je to kľúčové odvetvie.

Ekonomická kríza postihla všetky sektory tohto odvetvia naraz. Toto sa ešte nikdy predtým nestalo, je to po prvýkrát a musím vám povedať, že verejnosť sa zatiaľ zaoberá iba otázkou osobných automobilov. Ešte oveľa dramatickejšia je situácia, čo sa týka úžitkových vozidiel. V tejto oblasti nové objednávky v rámci celej Európskej únie klesli prakticky na nulu, pričom výrobná kapacita je takmer 40 000 úžitkových vozidiel za mesiac.

Negatívnemu vplyvu na situáciu v zamestnanosti sa nedá vyhnúť z dvoch dôvodov. V Európskej únii máme výraznú nadmernú kapacitu motorových vozidiel. Samotný motorový priemysel pripúšťa nadmernú kapacitu vo výške 20 %. Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že je ešte vyššia. Dvadsať percent je však veľmi vysoké číslo a keď si ho porovnáte s množstvom ľudí zamestnaných v tomto odvetví, hovoríme o viac než 400 000 pracovných miestach. Niet pochýb o tom, že počas tohto roku ekonomickej krízy sa budú európski výrobcovia áut zapájať do urýchlenej realizácie reštrukturalizačných opatrení, ktoré sú na toto obdobie naplánované. Tento bod celkom vysvetlím: neexistuje záruka, že na konci tohto roku budú v Európe ešte stále fungovať všetky výrobné podniky, ktoré máme v súčasnosti. Je vysoká pravdepodobnosť, že do konca tohto roku nebude vo výrobe pokračovať celá séria podnikov. Neexistuje dokonca ani záruka, že na konci tohto roku budú všetci európski výrobcovia automobilov ešte stále na trhu.

Tlak medzinárodnej hospodárskej súťaže v automobilovom priemysle je veľmi silný. My ako európski zákonodarcovia sme túto súťaž stupňovali stále viac prostredníctvom veľkých požiadaviek európskeho automobilového priemyslu počas nastávajúcich rokov. Je potrebné, aby priemysel urobil zásadné pokroky v oblasti inovácií. Aby ma pani Harmsová opäť hneď neupozornila, rád by som jej vysvetlil, že túto skutočnosť nekritizujem, ale naopak verím, že je správna a náležitá. Nevyčítajte mi, že popisujem skutočnosti také, aké sú. Z mojej strany to nie je žiadna kritika, iba konštatovanie. Naše právne predpisy výrazne zvýšili ceny európskych áut a v nastávajúcich rokoch sa zvýšia ešte viac. Hlavné následky toho predstavujú zvýšenie tlaku hospodárskej súťaže, väčší tlak na náklady a väčšiu potrebu toho, aby spoločnosti, ktorých sa to týka, dosiahli vyššiu produktivitu. Je to jediný spôsob, ako prežiť túto konkurenčnú situáciu.

Všetci dobre vieme, čo znamená v automobilovom priemysle vyššia produktivita. V žiadnom prípade to nemá pozitívny vplyv na počet pracovných miest. Taká je realita súčasnej situácie.

Naša politika teraz presadzuje dva ciele naraz. V prvom rade sa snaží preniesť európske hospodárstvo cez túto krízu, a tu zdôrazním každé jedno slovo, s cieľom nestratiť ani jedného európskeho výrobcu, pokiaľ to len bude možné. Ani jedného. Druhým cieľom je z dlhodobého hľadiska zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu a natrvalo zapísať Európu medzi popredné oblasti výroby automobilov.

Čo sa týka opatrení súvisiacich s prvým spomínaným cieľom, už sme urobili všetko, čo sa dalo. Poskytli sme európskemu automobilovému priemyslu, ktorý obzvlášť ťažko zasiahla úverová kríza, prístup k financovaniu. Európska investičná banka (EIB) má k dispozícii pre toto odvetvie len v tomto roku 9 miliárd EUR a musím vám povedať, že nateraz nie je dôvod, aby sme v tomto Parlamente žiadali viac. So zreteľom na kapitálovú základňu Európskej investičnej banky viac peňazí k dispozícii nebude. Deväť miliárd EUR je už na stole.

Vďaka intenzívnej práci mojej kolegyne, pani Kroesovej, sa v súčasnosti riadenie štátnej pomoci stáva flexibilnejšie a my sme zmenili pravidlá do takej miery, že členské štáty majú oveľa väčšie možnosti rýchlo a cielene zareagovať, pokiaľ je v jednotlivých prípadoch potrebná pomoc. Komisia týmto preberá úlohu, ktorá jej z hľadiska právnych predpisov prináleží, a to zaistiť, aby tieto opatrenia nespôsobili žiadne skreslenie konkurencie a neohrozili naše strategické ciele. K tejto problematike by som rád uviedol len jeden príklad. Je úplne zrejmé, že pomoc európskym pobočkám amerických spoločností by bola oprávnená iba v prípadoch, keď by spomínaná pomoc slúžila výlučne na udržanie európskych pracovných miest.

Realizujeme mnohé opatrenia zamerané na pokračovanie v modernizácii áut na európskych cestách, prostredníctvom ktorých zároveň napĺňame cieľ, ktorý má pozitívny vplyv na životné prostredie. Nie všetky členské štáty zavedú systém vyplácania príspevku vo forme šrotovného, ale tí, ktorí tak urobia, sa budú riadiť dohodnutými zásadami o tom, že tieto opatrenia nesmú pôsobiť diskriminujúco voči ostatným výrobcom. Spomeniem ešte jeden príklad, členské štáty nemôžu povedať: „Dáme vám príspevok, keď si dáte zošrotovať svoje staré auto, ale iba ak si kúpite nové auto nemeckej výroby“, pokiaľ žijete v Nemecku alebo francúzske, či české. Takto to skrátka nejde.

Jedna vec, ktorá však je uskutočniteľná a ja by som ju veľmi uvítal, sa týka prepojenia týchto príspevkov za šrotovanie s environmentálnymi cieľmi. Inými slovami, príspevok by napríklad dostali, iba ak ich nové zakúpené auto spĺňalo určité emisné normy. Doposiaľ sa nám zdá, že tento systém príspevkov funguje dobre a prináša požadovaný pozitívny účinok.

Existuje iba jeden spôsob, aby sa opäť začali predávať úžitkové vozidlá. Viete si asi predstaviť, že šrotovné sa v tomto sektore uplatniť nedá. Tu je najviac potrebné poskytnúť malým a stredne veľkým podnikom v tomto sektore prístup k financiám. A práve to robíme. Pri investovaní peňazí z verejného rozpočtu musíme tiež zabezpečiť to, že prednosť bude mať nákup ekologických úžitkových vozidiel napríklad v prípade verejnej dopravy alebo iných verejných služieb, ktorých vykonávanie si vyžaduje používanie vozidiel. Toto všetko sme už urobili.

Z dlhodobého hľadiska, o ktorom sa často hovorí v tomto Parlamente, je potrebné zaviesť odporúčania iniciatívy Cars 21 a zaistiť budúcnosť európskeho automobilového priemyslu prostredníctvom rozsiahlejších snáh o inováciu, výskum a vývoj, aby európske autá neboli v budúcnosti na čele iba z hľadiska štandardu svojej technológie, konečnej úpravy a bezpečnosti, ale aj vo vzťahu k spotrebe paliva (t. j. nízka spotreba) a k ich ekologickosti (t. j. nízke emisie). Ako všetci viete, európsky priemysel je v tom s nami a my podporujeme súvisiace projekty ako súčasť balíčka hospodárskych stimulov EÚ.

Dovoľte mi, aby som na záver povedal, že najdôležitejší výsledok diskusií s členskými štátmi bol prísľub, že zabránime tomu, aby sa objavil akýkoľvek protekcionizmus. Protekcionizmus by spôsobil, že finančne slabšie členské štáty by strácali a princíp sociálnej solidarity v Európe by sa vážne porušil.

Ďalšia vec, ktorú môžeme urobiť pre opätovné naštartovanie dopytu a na pomoc a prevedenie automobilového priemyslu cez túto krízu, je zabezpečiť, aby sa neporušovali ani podmienky medzinárodnej hospodárskej súťaže. Túto otázku je potrebné adresovať predovšetkým Spojeným štátom. Uvidíme, aké opatrenia voči kríze automobilového priemyslu v Spojených štátoch zavedie prezident Obama. Tu by som chcel zdôrazniť, že nie je záujmom Európy, aby americkí výrobcovia automobilov skrachovali. Ak by sa to stalo, dôsledky pre Európu by boli katastrofálne. Rovnako nie je v našom záujme, aby Spojené štáty zaviedli politiku, ktorá by uprednostňovala ich automobilový priemysel na úkor konkurenčných spoločností z ostatných častí sveta. Verím, že budeme mať možnosť v pokoji prediskutovať tieto otázky s našimi americkými priateľmi.

Európsky automobilový priemysel nemá na ružiach ustlané. Nachádza sa v ťažkej situácii, ale my pevne veríme, že toto odvetvie je dostatočne silné, aby tieto ťažkosti prekonalo a v budúcnosti pokračovalo vo svojej dôležitej úlohe vytvárania a zabezpečovania pracovných miest a prosperity Európy.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, v mene skupiny PPE-DE. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, obávam sa, žiaľ, že posolstvo, ktoré práve odznelo, určite nemôže byť posolstvom nádeje, ktoré by malo za cieľ obnoviť dôveru. Vážený pán komisár, súhlasil som s vaším posledným, no zároveň jediným odsekom o tom, aký by mal byť automobilový priemysel. Žiaľ, obávam sa, že predložené návrhy nie sú dostačujúce a zvlášť podnecujú niektoré členské štáty, aby si poradili samy, keď ich Európa nie je schopná koordinovať.

Čo teraz očakávajú naši občania? Od Európy očakávajú veľa, určite až príliš veľa, ale od nás chcú, aby sme robili niečo iné. Ako ste povedali, automobilové odvetvie zamestnáva 12 miliónov ľudí v Európskej únii, čo sa rovná 10 % HDP. Vo Francúzsku to znamená 2,5 milióna pracovných miest alebo 10 % zárobkovo činných osôb a 15 % nákladov na výskum a vývoj.

V súčasnosti zažíva automobilový priemysel nebývalú krízu, pre ktorú je príznačný pokles dopytu, potreba finančnej podpory výrobcov, subdodávateľov i spotrebiteľov, ako aj štrukturálna konkurenčná výzva spoločností, ktoré sú vystavené stále väčšej celosvetovej hospodárskej súťaži. Keby som sa nebál byť politicky nekorektný, dodal by som, že k tejto situácii prispievajú aj požiadavky kladené na automobilové odvetvie a povzbudzovanie na to, aby sa vozidlá nepoužívali.

Nevyhnutná a naliehavá je koordinovaná odpoveď na európskej úrovni, ktorej cieľom je prijať a rozšíriť opatrenia, ktoré už podnikli niektoré vlády. Najskôr je nevyhnutné, aby bankový systém normálne poskytoval pôžičky automobilovému priemyslu, inými slovami za normálnych podmienok a úrokových sadzieb a zároveň v rozsahu, aký zodpovedá potrebám tohto odvetvia. Vieme, že aj napriek snahám Európskej investičnej banky (EIB) sa ešte stále nezačali opäť poskytovať úvery. Z tohto dôvodu by mala Európa na túto situáciu výrazne reagovať.

Po druhé, nie je to iba otázka obmedzenia vplyvov krízy, ale aj zaistenia ďalšej budúcnosti automobilového odvetvia. Naozajstná hospodárska politika je nevyhnutná. Musíme mať na zreteli to, čo bude zajtra, a urýchliť potrebný vývoj zameraný na ochranu životného prostredia, a to obzvlášť v oblasti požiadaviek na udržateľný rozvoj. Musíme budovať vedecko-fantastickú kultúru. Je nutné, aby snaha o inovácie nespôsobila ešte väčšiu krízu a aby verejná pomoc umožnila ďalšiu činnosť v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, v mene skupiny PSE.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi poďakovať pánovi Vondrovi a pánovi Verheugenovi za ich pohotové vypracovanie týchto vyhlásení. Musím povedať, že v prevažnej miere zdieľam s nimi ich znepokojenie a súhlasím s realistickým prístupom, ktorý navrhli.

Koniec koncov, všetci poznáme túto situáciu. V priebehu roka by teoreticky mohlo dôjsť k zrušeniu 2 miliónov pracovných miest v rámci celého automobilového priemyslu, z čoho väčšina by bola v odvetví zameranom na automobilové diely. Sme svedkami neobvyklého rozporu. Na jednej strane máme, ako ste správne povedali, verejný a súkromný vozový park, ktorý je veľmi zastaralý a vykazuje vysokú úroveň emisií, zatiaľ čo na druhej strane výrazne poklesol, ak dokonca úplne neskolaboval, dopyt.

Z tohto dôvodu som veľmi uvítal plán obnovy, o ktorom rozhodla Komisia a ktorý sa snaží využiť všetky dostupné nástroje, i keď sú obmedzené, a my aj vieme prečo. Existuje naozajstná potreba anticyklickej reakcie zameranej na stimuláciu dopytu a poskytnutie silnej podpory v súlade s environmentálnymi cieľmi, na ktorých sme tak dôsledne pracovali v priebehu posledných mesiacov.

A čo sa teda deje? Situácia je taká, že každý štát koná nezávisle. Niektoré zasahujú, zatiaľ čo iné nie, moja krajina napríklad doposiaľ neurobila nič. Jedni robia to, druhí ono. Súhlasím s vami, že by sme sa mali ešte pred jarným zasadnutím Rady pre konkurencieschopnosť snažiť o maximálnu koordináciu prinajmenšom v oblasti zásad, akou je napríklad spojenie šrotovacích programov s konkrétnymi emisnými cieľmi. Myslím si, že Francúzsko prišlo s dobrým riešením týkajúcim sa rôznych bonusových príspevkov pridelených kupujúcim na základe úrovne emisií zakúpeného automobilu. Verím, že by to prospelo zamestnanosti, inovácii, konkurencieschopnosti i životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, v mene skupiny ALDE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kríza automobilového priemyslu sa rozšírila na celý sektor, na pridružené odvetvia, ostatné príbuzné sektory, komerčné siete a aj služby, čo má z hľadiska zamestnanosti hrozivé účinky.

Myslím si, že posledný strašný pokles zamestnanosti, ktorý sme zaznamenali tento mesiac a ktorý sa v niektorých členských štátoch dostal až na 33 % alebo 20 % a podobne, ukazuje, že kríza nie je v technologicky zastaralom sektore, ani to nie je vnútorná kríza, ktorú spôsobili chyby v riadení tej alebo onej spoločnosti. Ide o systémovú krízu a v takomto zmysle s ňou musia inštitúcie EÚ naliehavo a rozhodne bojovať.

Niektoré riešenia sú už navrhnuté, avšak dôležité je akým spôsobom, z akých zdrojov a s akými vyhliadkami z hľadiska inovácie by sa dali dosiahnuť. Musíme, samozrejme, podporovať dopyt, pretože spotreba je jedinou cestou k oživeniu hospodárstva. Myslím si, že kým sa zavedie toto strednodobé opatrenie na podporu spotreby, potrebujeme okamžitú úverovú podporu určenú na opätovné naštartovanie výroby, platbu za materiály a udržanie zamestnanosti aj napriek poklesu objednávok a dopytu.

Riešením je teda finančná podpora, ale, ako hovoríme, dôležité je, akým spôsobom. Taktiež žiadam Európsku úniu, aby sa viac chopila vedenia, pretože je dôležité, aby inštitúcie EÚ vyslali jasné posolstvo. Spojené štáty podnikajú kroky, rovnako ako niektoré európske štáty, a ja verím, že aj moja krajina sa posunie od všeobecných návrhov k praktickým opatreniam, ale zároveň dúfam i v silnejšie európske opatrenia v rámci plánu obnovy i mimo neho, pretože som presvedčená a hovorila som o tom veľa s pánom komisárom, že osud veľkých európskych spoločností je vlastne osudom nás všetkých. Veľkí európski výrobcovia automobilov by nemali v rámci spoločného trhu narážať na konkurenciu v podobe rozličných druhov štátnej pomoci alebo špeciálnych podmienok, ale mali by dostať odpoveď silnej, rozhodnej a koordinovanej Európy, keďže úspech európskeho automobilového trhu bude úmerný našej schopnosti jednotne čeliť globálnej hospodárskej súťaži.

Je tu ešte jedna vec, ktorú pán Sacconi spomenul, a ja by som ju chcela ešte raz zdôrazniť: Táto podpora nie je pomocou, alebo ešte horšie, úľavou, ktorá zachová súčasný stav, ale je podnetom pre budúcu konkurencieschopnosť tohto odvetvia v oblasti inovácie, výroby šetrnej k životnému prostrediu a technológií, ktoré viac rešpektujú životné prostredie a bezpečnosť cestujúcich a dopravy.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts, v mene skupiny UEN. (LV) Ďakujem, pán predsedajúci. V automobilovej výrobe rovnako ako v odvetví stavebníctva sa finančné zdroje zameriavali na rýchly budúci rast, avšak vývoj v tejto oblasti bol v minulosti i dnes úzko prepojený s dostupnosťou úverov. Z tohto dôvodu postihla finančná kríza automobilovú výrobu obzvlášť ťažko. Stabilizácia tohto odvetvia bude možná iba vtedy, keď sa znormalizujú pôžičky bánk, čo je následne spojené s prekonaním finančnej krízy. Nepochybujem o tom, že finančná kríza dá podnet na výrazné korekcie budúcej štruktúry automobilového trhu. Teraz nie je našou úlohou zachovať existujúce pracovné miesta, ale zachrániť budúcu konkurencieschopnosť európskeho automobilového odvetvia, a tak by mala byť verejná pomoc automobilovému odvetviu spojená s dvomi hlavnými cieľmi: znižovanie závislosti na rope a kolísania cien, ktoré s tým súvisí, ako aj výrazné zlepšovanie environmentálnych ukazovateľov a znižovanie emisií. Tieto úlohy sa navzájom prekrývajú. V zásade sú dôležité aj pre európske hospodárstvo ako celok, aby sa znížilo riziko toho, že by mohol nárast cien ropy po prekonaní finančnej krízy, čiastočne v dôsledku opätovného kupovania automobilov, stáť v ceste spoločnému procesu obnovy hospodárstva. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, podľa môjho názoru by prvou prioritou malo byť spojenie krízového riadenia hospodárskej krízy s globálnou výzvou, ktorou je klimatická kríza. Urobili by sme veľkú chybu, ak by sme sa v našich hospodárskych opatreniach tak neambiciózne snažili dosiahnuť ciele, ktoré súvisia s ochranou klímy a energetickou bezpečnosťou, ako to bolo v prípade určenia cieľov regulácie emisií CO2 motorových vozidiel.

Nesmieme zopakovať chybu, keď sme počúvali mylné pošuškávanie automobilového priemyslu. Chyba, ktorú sme v tomto smere urobili minulú zimu, sa teraz dá pozorovať všade, kam sa len pozriete. Tá istá skupina, ktorá nám zabránila zaviesť ambicióznu reguláciu CO2 pre motorové vozidlá, si teraz nevie dať rady so zásobami obrovských žrútov benzínu, ktoré sa im viac nedarí predávať. Som presvedčená, že sa naozaj musíme zamerať na to, aby sme výrobcom automobilov dali jasne najavo, že budúcnosť motorových vozidiel spočíva v malých účinných modeloch, ktoré sú šetrné ku klíme, a že je v súvislosti so stimulujúcimi opatreniami potrebné urobiť všetko pre to, aby sa takéto modely vozidiel propagovali. Musí sa tiež objasniť, do akej miery sú skutočne pokryté inovácie, akými sú napríklad elektrické motory. Toto je však možné iba v spojení s koordinovaným plánom, ktorý zahŕňa energetickú politiku.

Veľmi rada by som zdôraznila to, čo už povedal predchádzajúci rečník zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, a ja s ním v tejto veci súhlasím a som úplne presvedčená, že pokiaľ sa zameriame výlučne na automobily bez toho, aby sme zároveň vedeli, ako sa má reštrukturalizovať odvetvie dopravy a ako bude odvetvie verejnej dopravy vyzerať o desať rokov, skončíme veľmi ďaleko od toho, čo by sme potrebovali dosiahnuť. Toto by tiež mohlo viesť k zabezpečeniu a vytvoreniu množstva pracovných miest. Pán komisár Verheugen svojou dôležitou poznámkou poukázal na to, že nejde iba o výrobu áut, ale aj autobusov, vlakov a tak ďalej.

Takže dnes musíme rozmýšľať, plánovať a propagovať systém dopravy zameraný na budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, v mene skupiny GUE/NGL. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je jasné, že finančná kríza prerástla do strašnej hospodárskej a teraz už aj sociálnej krízy.

Môžeme to vidieť na automobilovom odvetví, kde, súhlasím s pánom Sacconim, môže byť ohrozených viac ako 2 milióny pracovných miest. Existuje nebezpečenstvo, že v dôsledku krízy dôjde k prepúšťaniu, najmä tých najohrozenejších, akými sú starší pracovníci a tí, ktorí nemajú zmluvy uzavreté na trvalý pracovný pomer. Sú potrebné okamžité a rázne opatrenia. Pomoc je síce dostupná, ale my sa musíme rozhodnúť, a hovorím to pánovi komisárovi celkom úprimne, či by mala byť koordinovaná na európskej úrovni alebo inak, ako navrhujú niektoré väčšie štáty.

Polemizoval by som o tom, či je koordinácia na európskej úrovni potrebná a či sa má zamerať na dve oblasti: na inováciu v súvislosti s balíkom o klimatických zmenách a, ak to môžem opäť spomenúť, vo vzťahu k správe pána Sacconiho o znižovaní emisií, a na sociálnu oblasť. Som presvedčený o tom, že žiadny zamestnanec, či už starý alebo dočasne zamestnaný, by nemal dostať výpoveď. Inováciu nemôžeme dosiahnuť tak, že sa zbavíme zamestnancov.

Prečo by sa nemohol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii podobne ako Európsky sociálny fond, upraviť v takomto duchu? V súčasnej podobe hovorí o vytváraní nových pracovných príležitostí, ale mal by hľadať aj spôsoby, ako predísť prepúšťaniu. Pracovná sila sa teda musí opäť dostať v Európe na najdôležitejšie miesto, aby mohla plniť svoju náležitú rolu zakladateľa demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis,mene skupiny IND/DEM. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, sme si vedomí štrukturálnych dôvodov krízy v automobilovom odvetví a u jeho subdodávateľov. Toto odvetvie, podobne ako tomu bolo v prípade poľnohospodárstva a textilného odvetvia, trpí sociálnou, environmentálnou a daňovou relokáciou a dampingom.

Čo urobíme, keď Američania, keďže dolár klesá, predajú svojich žrútov benzínu, dotované a veľmi propagované vozidlá s náhonom 4 x 4, na náš trh, ktorý tiež obliehajú autá nižšej triedy z Turecka, Indie a Číny?

Existuje jedno riešenie. Musíme znovu zaviesť spoločné vonkajšie colné tarify, ktoré sa na základe Maastrichtskej zmluvy zrušili. Skutočnú a spravodlivú medzinárodnú výmenu môžu znovu zaviesť iba vyrovnávacie clá na hraniciach Európskej únie. Urobme to, čo nám káže zdravý rozum skôr, než bude neskoro. Ako viete, protokol č. 27 a článok 63 Lisabonskej zmluvy však prísne zakazujú akúkoľvek colnú ochranu európskeho trhu.

Dámy a páni, buďme dôslední. Nedodržiavajme veci, ktoré nám tak škodia. Pochovajme konečne túto zničujúcu zmluvu a prestaňme sa hrať na hasičov, ktorí sú zároveň pyromanmi.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel poďakovať predsedníctvu, ale aj Komisii za veľmi zrozumiteľné vyhlásenia zaoberajúce sa touto situáciou. Zdieľam optimistický postoj pána komisára Verheugena, že automobilový priemysel rozpoznal znamenia týchto časov a v mnohých oblastiach nájde riešenia orientované na budúcnosť.

Samozrejme, žijeme v reálnom svete a po 5 % poklese výroby vozidiel za posledný rok toto odvetvie očakáva v roku 2009 ďalší 15 % pokles. Ide o najväčší pokles v rámci Európskej únie od roku 1993 a bude znamenať o 3,8 milióna vyrobených vozidiel menej ako v roku 2007. Je dôležité uvedomiť si, že na každé pracovné miesto v samotnom automobilovom priemysle pripadá ďalších päť miest v pridružených oblastiach a odvetviach, ktoré sú od neho závislé. To znamená, že finančná kríza sa obzvlášť ťažko dotkne automobilového odvetvia, pretože postihuje samotných výrobcov automobilov a aj ich spotrebiteľov. Obe skupiny naliehavo potrebujú lepší prístup k úverom. Bola tu zmienka o tom, že automobilový priemysel má prístup k 9 miliardám EUR z Európskej investičnej banky. Avšak tak, ako potrebujú ďalšie úvery výrobcovia a dodávatelia, aby mohli financovať svoje podnikanie, potrebujú ich aj spotrebitelia, aby si mohli kupovať autá. Preto musíme dať nohu na plyn s cieľom podporiť dopyt, nakoľko registrácia európskych osobných automobilov v 4. štvrťroku 2008 klesla o 19 %, zatiaľ čo registrácia úžitkových vozidiel až o 24 %.

Doposiaľ v tejto kríze dostali banky podporu až vo výške niekoľkých miliárd eur, aby sa zachránil celý systém. Vo všeobecnosti sa na banky automobilového priemyslu zabudlo. Ešte ani teraz nie je pre tieto inštitúcie dostupná štátna pomoc. V Európe, ako predtým v Spojených štátoch, muselo automobilové odvetvie vyčleniť miliardy eur na čiastkové sumy na lízingových účtoch, ktoré nie sú kryté. Takéto straty, najmä na základe 2 miliónov vozidiel na sklade, sa zakladajú na výraznom poklese účtovnej hodnoty vozidiel kupovaných na lízing, ktorý následne viedol k problémom aj v tejto oblasti. Inými slovami, je treba rýchlo konať a hodiť záchranné koleso týmto bankám, práve tak, ako to bolo v prípade ostatných bánk v rámci systému.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE). Vážený pán predsedajúci, spoločnosť Nissan oznámila prepúšťanie 1 200 zamestnancov zo svojho podniku v Sunderlande nachádzajúceho sa v mojom volebnom obvode severovýchodného Anglicka. Ide takmer o štvrtinu pracovnej sily tejto spoločnosti a k tomu ešte pribudne doteraz neznámy počet pracovných miest z jej zásobovacieho reťazca.

Výrobná prevádzka Nissanu v Sunderlande sa považuje za najproduktívnejšiu v Európe. Ak musí podnik, ktorí má najväčšiu produktivitu v Európe, prepustiť štvrtinu svojich zamestnancov, potom nech nám nebesá pomáhajú, keď tento kritický okamih naplno postihne tých menej produktívnych.

V mojom obvode sa vytvorila jednotka zameraná na obnovu hospodárstva, v ktorej sú zainteresované všetky hlavné regionálne subjekty. Plánované opatrenia, ako pomoc pri hľadaní zamestnania, vzdelávanie a rekvalifikácia, zriaďovanie malých firiem, pomoc pri súkromnom podnikaní, sú všetky ideálne vhodné na podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Vítam návrhy Komisie na zjednodušenie tohto fondu. Ako súčasť koordinovanej európskej reakcie na krízu v automobilovom priemysle je veľmi potrebné, aby sa tento fond zjednodušil a vo veľkej miere zmobilizoval.

Minulý rok sa z tohto fondu využil iba malý zlomok. Nerobme si v ňom zásoby. Nechajme ho pracovať, aby mohli pracovať naši občania.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Vážený pán predsedajúci, na rozdiel od mnohých iných, automobilové odvetvie nefunguje na základe špekulácií, ale skôr je postavené na dobrej marži, ktorá sa zmení na zisk, iba ak sa predá veľa vyrobených vozidiel.

Automobily sú iste výrazným zdrojom skleníkových plynov, ale je pravda aj to, že toto odvetvie spolu s podpornými odvetviami je zodpovedné za 10 % európskeho HDP a poskytuje zamestnanie 12 miliónom ľudí, čo predstavuje 6 % z celkového počtu pracovných miest v Únii.

Z tohto dôvodu ide o veľmi významné odvetvie z hľadiska prosperity našich občanov. Nemôžeme ho ponechať napospas jeho osudu a striktným pravidlám ponuky a dopytu, veď práve to sú dôvody, prečo teraz máme túto krízu vo finančnom sektore a následkom toho vo všetkých ostatných oblastiach vrátane automobilového priemyslu.

Musíme hľadať podporné riešenia, ktoré rešpektujú zásadu slobodnej hospodárskej súťaže v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú pomoc potrebnú na záchranu tohto výrobného odvetvia. Na toto potrebujeme európsky rámec, aby sa zabezpečila harmonizácia všetkých členských štátov. V Spojených štátoch a na iných miestach už bola doposiaľ poskytnutá pomoc vo výške mnohých miliónov dolárov. Navyše, niektoré krajiny prispôsobili svoje výmenné kurzy a zaviedli ďalšie mechanizmy, aby sa na našich trhoch stali konkurencieschopnými.

Nesmieme si preto robiť starosti s tým, čo o nás budú hovoriť vo svete, ale radšej bez meškania prijať potrebné opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v boji s klimatickými zmenami a v reštrukturalizácii svetového hospodárstva uspejeme, iba ak sa pustíme do boja s obidvomi naraz. Potrebujeme zelený Nový údel.

Kríza automobilového priemyslu nie je čisto iba hospodárskou krízou. Náhly prepad výrobcov automobilov je aj výsledkom ich filozofie založenej na presadzovaní väčších, rýchlejších a silnejších vozidiel, ktorou sa za posledné roky riadili. Až na niekoľko posledných mesiacov sa spoločnosti General Motors a Daimler zameriavali na výrobu žrútov benzínu, zatiaľ čo ich marketing hovoril o tom, že športovo-úžitkové automobily SUV sú novými mestskými vozidlami. Celkom jednoducho ignorovali zmenu klímy. A to ich teraz spätne prenasleduje.

Ak máme uvoľniť miliardy z peňazí daňových poplatníkov, podmienky musia byť jasné. Automobilové spoločnosti musia tieto peniaze použiť na prechod k menším, z hľadiska spotreby paliva účinnejším produktom, k alternatívnym pohonným systémom, nielen kvôli životnému prostrediu a klíme, ale tiež kvôli dlhodobému zabezpečeniu státisícov pracovných miest.

Uvediem príklad z Nemecka, mojej rodnej vlasti, o tom, ako sa to nemá robiť. Ak sa v Nemecku riaditeľ spoločnosti Deutsche Bank, Josef Ackermann, rozhodne dať zošrotovať svoje deväťročné tretie, štvrté alebo piate auto a kúpiť si nové Porsche Cayenne, dostane 4 000 EUR. Toto nie je žiaduce ani sociálne, ani environmentálne. V skutočnosti je to proste šialené. S týmto nemôžeme súhlasiť.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Rovnako ako mnohé iné krajiny, Švédsko, odkiaľ pochádzam, je veľmi závislé od automobilového priemyslu. Volvo a Saab sú známi výrobcovia automobilov. Toto odvetvie vo Švédsku bolo, podobne ako inde, vážne postihnuté krízou. K tejto kríze prispelo niekoľko faktorov, avšak jedným obzvlášť dôležitým faktorom je, že v skorom štádiu zlyhal potrebný prechod vo výrobe. Musíme prejsť na výrobu menších, menej energeticky náročných vozidiel, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu.

EÚ už dlho vyžaduje jednostrannú flexibilitu zamestnancov. Spolu s Konfederatívnou skupinou Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica žiadame, aby sa požiadavka flexibility plnila aj zo strany riadenia veľkých podnikov. Nedostatok flexibility a nového myslenia predsa prispeli ku kríze, ktorú pozorujeme v automobilovom priemysle i v ďalších odvetviach.

Nakoniec by som chcela povedať, že automobilový priemysel je dôležitým pracoviskom, na ktorom často pracujú prevažne muži, a má našu plnú podporu. Verím, že EÚ preukáže rovnakú úroveň angažovanosti, keď budeme mať krízu na pracoviskách, na ktorých v prevažnej miere pracujú ženy.

 
  
MPphoto
 

  John Whittaker (IND/DEM). Vážený pán predsedajúci, mohli ste naznačiť, o čom budú tieto správy. Máme tu problém a Európska únia k nemu musí poskytnúť svoje stanovisko. Musí budiť dojem, že sedí na sedadle vodiča, aby tento problém vyriešila. Takže máme plán hospodárskej obnovy Európy, ktorého súčasťou je automobilový priemysel. V skutočnosti sa však každý výrobca snaží o seba postarať ako najlepšie vie a každá krajina sa čo najlepšie stará o svojich výrobcov.

Existuje, samozrejme, prípad, keď je potrebná pomoc automobilovému priemyslu a ostatným sektorom, teda istá finančná pomoc, aby zostal nedotknutý kapitál a zručnosti. O tomto sa však dá rozhodovať iba na národnej úrovni, pretože pomoc, okrem tej od Európskej investičnej banky, ktorú spomínal pán Verheugen, môžu poskytnúť iba daňoví poplatníci z jednotlivých štátov.

Ale je tu jedna vec, ktorú by mohla Európska únia konštruktívne urobiť, prinajmenšom pokým nepominie recesia, a to dať výrobcom automobilov pokoj s environmentálnymi obmedzeniami. Priemysel čelí vážnym problémom. Tieto environmentálne a iné štandardné obmedzenia zvyšujú ceny automobilov. Pomáhate zlikvidovať odvetvie, ktoré má už aj tak vážne problémy.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). Vážený pán predsedajúci, včera sa u nás v Birminghame konal samit o automobilovej kríze. Mrzí ma, že som sa ho nemohol zúčastniť, pretože pred 40 rokmi som začínal pracovať práve v automobilovom priemysle. Zažil som mnohé krízy, ale žiadna sa nevyrovná tejto.

Nikdy predtým nebola taká situácia, že by predaj skolaboval tak rýchlo. Svojim kolegom zo skupiny Zelených by som chcel povedať, že ak sa pôjdu pozrieť na nepredané autá, zistia, že tie menšie, ľahšie ekologickejšie modely tvoria prevažnú časť tých, ktoré tam stoja. Nie je to chyba modelov podnikania: je to chyba celého hospodárskeho systému.

Jedna štatistika z nášho samitu, ktorú vypracoval pán profesor David Bailey zo školy Birmingham Business School, odhaduje, že za posledných šesť mesiacov v Spojenom kráľovstve zamietli žiadosti o poskytnutie úveru na kúpu auta 300 000 spotrebiteľom. Niektoré z nich by možno v každom prípade boli zamietnuté, ale to je podstata toho, čomu čelíme.

So zreteľom na niektoré veci, o ktorých sme už hovorili (a ja úplne súhlasím s tým, čo Stephen Hughes povedal o spoločnosti Nissan, ktorú on veľmi dobre pozná), môžeme podniknúť kroky na národnej a európskej úrovni, aby sme priemyslu pomohli zvládnuť túto reštrukturalizáciu. Je oveľa lepšie pomôcť automobilovému odvetviu udržať si kľúčových zamestnancov na výplatnej listine a nestratiť ich, ako ich teraz nechať ísť a neskôr opäť zamestnať.

Sme podnecovaní k tomu, aby sme investovali do nových automobilov, aké chce pani Harmsová a ostatní. To, že Zelení hovoria o elektrických automobiloch ako o riešení, jednoducho poukazuje na to, ako ďaleko sú od reálneho sveta, pretože všetci dobre vieme, že tie sú už 10 alebo viac rokov preč.

Tento problém naozaj vracia kupujúcich a dopyt naspäť do hospodárstva. Musíme riešiť úvery, musíme pomôcť verejným nákupcom vrátiť sa na trh, aby kupovali ekologické autobusy, ekologické nákladné vozidlá a ekologické osobné automobily, lebo tak sa veci budú pohýnať dopredu. Nechceme konkurenčný boj jednotlivých spoločností. Pán Vondra povedal celkom jasne, že toto je jednotný trh a my tu nechceme mať konkurenčné snahy.

Predovšetkým sa však musíme zmieriť so skutočnosťou, že v ňom musia byť predajcovia, ktorí budú predávať vozidlá a dohliadať na ne.

Moja posledná poznámka je určená vám, pán komisár, a vy ste už spomínali, že pani Kroesová na tom pracuje: Povedzte, prosím, pani Kroesovej, aby stiahla nežiaduci a destabilizujúci návrh týkajúci sa zmeny celej štruktúry zmluvných predajcov. Nikto oň nežiadal a my ho nechceme.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vypočuli sme si záväzky Rady a Komisie, ale ja by som vám chcela pripomenúť, že celkový pokles predaja, ktorý zaznamenal tento sektor za rok 2008 bol 8 %. V súčasnosti zostalo bez práce niekoľko tisíc zamestnancov, ktorí sú odkázaní na príspevky v nezamestnanosti. Pán Sacconi nám poskytol štatistiku.

Starosti nemajú iba veľké automobilové spoločnosti, ale aj všetky firmy, ktoré s automobilovým priemyslom súvisia. Myslím na Toskánsko, odkiaľ pochádzam. Ako som už mala nedávno dôvod spomenúť, podľa Európskej asociácie automobilových dodávateľov, jednej z desiatich spoločností hrozí v nasledujúcich mesiacoch bankrot. Preto verím, že je potrebný okamžitý, rázny a realistický zásah, a viem, že pán Verheugen bude pozorný a súcitný.

Nesmieme strácať čas, pán komisár. Koordinácia európskych štátov je nevyhnutná, lebo inak hrozí, že skončíme s hŕstkou rozličných opatrení, ktoré neprinesú žiadne ovocie hospodárstvu EÚ a neprospejú ani z hľadiska podpory zamestnancov. Na európskej úrovni musíme mať koordinované stimuly, aké spomínal pán Sacconi, ktoré povolia investície do ekologických automobilov, a do podpory výskumu a nových technológií. Musíme konať okamžite a prehodnotiť kritériá Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, aby sa dali použiť na podporu európskych zamestnancov, a som presvedčená, že je potrebné ešte väčšie financovanie z...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Vážený pán predsedajúci, hrozí, že záchrana európskeho automobilového priemyslu sa zvrhne na zápis do protieurópskej kroniky. Každý členský štát si robí po svojom a zavádza vnútroštátne podporné opatrenia. Viete to lepšie než my, že existujú členské štáty, ktoré sľubujú lacné pôžičky pre výrobcov automobilov, pokiaľ títo výrobcovia budú kupovať diely od lokálnych dodávateľov v danej krajine. Toto je samozrejme úplne šialené a je dobré, že ste tu pred niekoľkými minútami prehlásili, že to nebudete tolerovať a zatrhnete takéto počínanie.

To, čo výrobcovia dnes potrebujú, ako už povedal pán Harbour, sú súčasné opatrenia a investičná podpora budúcich nových hybridných automobilov, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu. Je to všetko fajn a dobré, ale súčasné problémy to nerieši. Z tohto dôvodu prichádza ako veľmi dobrá novina a lúč nádeje skutočnosť, že české predsedníctvo zverejňuje pred nadchádzajúcim jarným samitom novú iniciatívu, návrh na zavedenie opatrenia v rámci Európy, ktorá by výrazne stimulovala kúpu motorových vozidiel šetrných k životnému prostrediu.

Navyše je potrebné, a vlastne nejde o nič nové, poskytnúť výrobcom automobilov nové úvery a úverové záruky. Európska investičná banka uvoľnila značnú časť peňazí, ale je potrebné ešte oveľa viac, aby sme prekonali tieto ťažké časy. V mnohých prípadoch teraz potrebujú úver malé a stredné podniky v odvetví zásobovania, aby prežili.

Ešte jedna, trochu iná poznámka, pán komisár. Mali by sme sa chopiť tejto krízy ako možnosti, prostredníctvom ktorej konečne dôjde k výraznej zmene v oblasti dane z motorových vozidiel. Mnoho rokov sme sa škriepili o návrhu Komisie na prispôsobenie dane z motorových vozidiel. Nadišiel čas, aby sme konečne urobili zmenu v rámci celej Európskej únie a aby sme natrvalo zmenili systém tak, aby tí spotrebitelia, ktorí si vyberú automobily šetrné k životnému prostrediu, dostali za to odmenu.

 
  
MPphoto
 

  Mia De Vits (PSE). – (NL) Automobilový priemysel je veľmi dôležitým odvetvím z hľadiska zamestnanosti v Belgicku. V spoločnosti Opel Antwerp Belgium a k nej pridružených spoločnostiach je v súčasnosti 2 700 pracovných miest v ohrození. Rozhodnutia sa robia v Detroite a všetky prevádzky firmy Opel čelia nadprodukcii. Pochopiteľne, príslušné orgány majú pripravené záchranné balíky pozostávajúce zo štátnej pomoci a bankových záruk. So zreteľom na účinnosť tejto pomoci by som dnes chcela naliehavo požiadať Európsku úniu, konkrétne pána komisára Verheugena a vašu kolegyňu, pani Kroesovú, aby si sadli za okrúhly stôl so zainteresovanými orgánmi a výrobnými podnikmi, aby na európskej úrovni zabezpečili maximálny počet pracovných miest a zaistili koordinovaný prístup EÚ ešte pred 17. februárom, čiže dňom, kedy v Detroite rozhodnú. Ako ste povedali, je potrebné to urobiť, aby sa predišlo pretekom členských štátov v schvaľovaní protekcionizmu.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE) . – (FR)Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, musíme obnoviť významné priemyselné stratégie, na ktorých sa zakladala Európska únia. Vtedy išlo o prípad uhlia a ocele.

Sila týchto stratégií je v tom, že išlo o nástroje modernizácie, akou má byť v súčasnosti dekarbonizácia automobilového odvetvia, a zároveň to boli aj sociálne stratégie zamerané na podporu, obranu, vzdelávanie a ochranu zamestnancov. Preto by som chcela predložiť štyri návrhy.

V prvom rade ide o vytvorenie Európskeho podporného fondu pre zamestnancov automobilového priemyslu, ktorý prekračuje fond určený na modernizáciu, pretože je dôležité, aby sme počas týchto kritických období udržali zamestnancov vo firmách takým spôsobom, že podporíme úroveň ich odmeňovania v prípade krátkodobej práce a aj prostredníctvom podpory vzdelávania týchto zamestnancov v rámci firmy. Nemôžeme sa uspokojiť s hypotetickým preškolením zamestnancov, ktorých už z práce prepustili.

Po druhé, musíme zriadiť agentúru pre inovácie a zrýchliť proces financovania výskumu a vývoja, aby sme mohli rýchlo napredovať a vyplniť technologickú medzeru, ktorá existuje medzi ekologickými vozidlami a bezpečnými vozidlami.

Po tretie, zrýchliť proces obnovy automobilov, ktoré jazdia po cestách. Mohol by v tom pomôcť príspevok za zošrotovanie vozidla. V tejto súvislosti je však potrebná harmonizácia na úrovni EÚ, aby sa zabránilo vplyvom nezdravej hospodárskej súťaže.

Tomuto bodu by som chcela venovať záver svojho vystúpenia. V plnej miere chápem význam slova hospodárska súťaž, ale je tiež dôležité...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Dámy a páni, teraz by mal byť vyhradený čas na to, aby predsedajúci prijal dodatočné žiadosti o vystúpenie, ale je tu problém, keďže už o slovo požiadalo priveľa poslancov. Budem sa teda pevne pridržiavať rozhodnutia predsedníctva v tom, že slovo dostanú piati poslanci. Automaticky ich preruším po uplynutí vyhradenej minúty pre každého z nich.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE).(RO) Uprostred všetkých diskusií o kríze v automobilovom priemysle a z toho vyplývajúcich rozhodnutí, nesmieme prehliadať problémy, ktoré majú výrobcovia automobilových súčiastok. Kríza sa ich dotkla v dôsledku domino efektu, pretože sú vydaní na milosť a nemilosť pozastaveniu výroby ich odberateľov.

Napríklad v Rumunsku existuje viac ako 400 spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou automobilových súčiastok a v roku 2008 dosiahli celkový obrat vo výške 8 miliárd EUR. Tri štvrtiny týchto firiem tvoria malé podniky, ktoré väčšinou pracujú len pre jedného odberateľa. Z tohto dôvodu pociťujú vplyv krízy obzvlášť intenzívne. V tejto situácii sa spoločnosti musia uchýliť k prepúšťaniu alebo použiť riešenia, akými sú skrátenie pracovného času či poskytnutie neplateného voľna. Rovnako vážne sú postihnutí výrobcovia pneumatík.

So zreteľom na veľký počet zamestnancov v týchto spoločnostiach cítim potrebu, aby výrobcovia automobilových súčiastok a pneumatík boli zahrnutí do akýchkoľvek budúcich riešení zameraných na hospodársku pomoc počas tejto krízy.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Verheugen nám práve vysvetlil, aké dramatické sú čísla a aká je súčasná situácia v automobilovom priemysle. Dramatické udalosti si vyžadujú zosúladené opatrenia. V roku 2006 sme v Európskom parlamente pripravili správu z vlastnej iniciatívy zameranú na harmonizáciu dane z motorových vozidiel, o ktorej sme dúfali, že sa bude zakladať na emisiách CO2 a na spotrebe. Som presvedčený, že by išlo o úsporný program, prostredníctvom ktorého by Rada mohla ako celok ukázať, keďže sa o tom malo rozhodnúť jednohlasne, ako by mohli fungovať dane založené na spotrebe.

Čo sa týka toho, o čom hovorila moja kolegyňa, pani De Vitsová, teda o spoločnosti General Motors, chcel by som sa Komisie spýtať, či podniká nejaké predbežné opatrenia pre prípad kolapsu tejto materskej spoločnosti. Konala by v prípade takejto udalosti Komisia zosúladene, aby našla európske riešenie pre pobočky spoločnosti General Motors?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som vás v tejto rozprave upozornil na tri veci.

Vlády členských štátov EÚ poskytujú výrobcom automobilov značnú finančnú pomoc, ktorá dosahuje výšku desiatok miliárd eur. Nemecká vláda sa navyše v rámci podpory nemeckých výrobcov rozhodla pomôcť aj spotrebiteľom motorových vozidiel. Každý, kto sa rozhodne poslať svoj automobil na šrotovisko, dostane 2 500 EUR.

Európska komisia, ktorá až doposiaľ prísne monitorovala dodržiavanie pravidiel poskytovania štátnej pomoci spoločnostiam, veľmi rýchlo udelila vo všetkých týchto prípadoch svoj súhlas, pričom vo všeobecnosti prispôsobila svoje rozhodnutia skorším rozhodnutiam, ktoré urobili vlády členských štátov v tejto oblasti.

Bez toho, aby som sa opäť vracal k zásadám, ktoré stoja za opatreniami na pomoc automobilovému priemyslu v Európe, rád by som vám ešte raz pripomenul, aké veľmi nespravodlivé bolo rozhodnutie Európskej komisie o tom, že štátna pomoc, ktorú poskytla poľská vláda lodeniciam, sa musí vrátiť. Dôsledkom tohto rozhodnutia prišlo v samotnom lodiarskom sektore o prácu okolo 50 000 zamestnancov, pričom viac než desať tisíc bude prepustených z priemyselných odvetví, ktoré so stavbou lodí súvisia.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK)Vážený pán komisár Verheugen, Európska komisia musí konkrétnymi opatreniami prispieť k znovuoživeniu automobilového priemyslu. V prvom rade je potrebné zabrániť deformácii vnútorného trhu. Ochranné opatrenia, ktoré avizovali niektoré štáty, nie sú odpoveďou na súčasnú krízu. Vyzývam Komisiu, aby čím skôr predložila opatrenia k európskej šrotovacej schéme.

Vážený pán Vondra, od Rady očakávam, že počas marcového zasadnutia Európskej rady členské štáty schvália tento šrotovací program, ktorým priamo podporíme kúpyschopnosť spotrebiteľov zamýšľajúcich kúpiť nový automobil.

Som presvedčená, že ak EÚ chce byť najväčším vývozcom automobilov a zároveň chce byť globálnym lídrom v boji proti klimatickým zmenám, musí pomôcť svojmu automobilovému priemyslu, ktorý je najväčším súkromným investorom do výskumu a vývoja. Financovaním výskumu a vývoja, podporou investícií…

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). Vážený pán predsedajúci, pozorne som počúval túto rozpravu a nevystúpim s ničím novým. Chcel by som zdôrazniť niekoľko poznámok, ktoré odzneli a mali by, podľa môjho názoru, preklenovať celú rozpravu.

Mám na mysli slová pána Vondru o tom, že by sme mali venovať pozornosť spravodlivej hospodárskej súťaži a vyhýbať sa deformácii trhu, a tiež poznámky pána komisára, že by sme mali byť spravodliví a nemali by sme vzbudzovať falošné očakávania. Predovšetkým vám, pán komisár, ďakujem za vyjadrenie, že by sme mali umožniť výrobcom, aby boli flexibilnejší a to tak, že budú mať menej nariadení, zákonov a menej prehnanej byrokracie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Dovoľte, aby som využil 30 sekúnd na vysvetlenie pravidla, ktoré zaviedlo predsedníctvo, nakoľko chápem, že je pre poslancov veľmi nepríjemné, keď sa hlásia o slovo a nedostanú ho.

Predsedníctvo rozhodlo, že základný čas rozpravy je určený tým poslancom, ktorí na svoje vystúpenie využívajú čas pridelený rozličným parlamentným skupinám. Následne v postupe „catch the eye“ majú možnosť vystúpiť piati poslanci a príhovor každého z nich je vymedzený na jednu minútu, a to v poradí od najväčšej po najmenšiu skupinu. Pokiaľ však je šesť žiadostí o slovo a my máme k dispozícii šesť voľných minút, môžu byť vypočutí všetci. Dá sa to predĺžiť na šesť alebo možno sedem minút. No v tomto prípade sa o slovo prihlásilo 12 poslancov. Vystúpiť môžu iba piati, ako to určilo predsedníctvo pre tento bod rozpravy. Vysvetľujem to preto, aby ste pri ďalších príležitostiach brali tento fakt do úvahy.

Teraz má slovo pán Vondra, aby v mene Rady reagoval na rôzne vystúpenia. Pán minister, máte slovo.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, úradujúci predseda Rady. – Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval poslancom za veľmi užitočnú rozpravu. Rada si váži všetky vaše príspevky do diskusie a spolu s Komisiou sa pokúsi čo najlepšie splniť svoju úlohu pri riešení čo najväčšieho množstva problémov v automobilovom priemysle.

Niet pochýb o tom, že by mali byť určité krátkodobé opatrenia, ktoré sa v podstate už aj uskutočňujú na úrovni členských štátov. Takže si myslím, že sa zhodneme v tom, že takéto opatrenia musia byť reálne udržateľné z hľadiska finančného i z iných hľadísk. Mali by byť cielené, efektívne a predovšetkým sa musia realizovať spôsobom, ktorý by bol zlučiteľný s prísnymi pravidlami štátnej pomoci v súlade s právom Spoločenstva. Informoval som vás napríklad o našej iniciatíve zameranej na šrotovací program, čiže je naozaj veľmi dôležité, aby podniknuté kroky boli v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a aby sme sa vyhli deformácii jednotného trhu.

Moja druhá poznámka je o tom, že by sme mali stále pamätať na to, aké má európsky automobilový priemysel vedúce postavenie vo svete – my vyvážame a my vyrábame automobily – a v tomto svetle by sme mali vnímať aj potrebu udržania dlhodobej efektívnosti a konkurencieschopnosti tohto odvetvia. Naše opatrenia musia spĺňať určité kritériá vzťahujúce sa na dlhodobú životaschopnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vrátane investícií do inovácií a ekologických automobilov a tak ďalej.

Rada preto robí všetko potrebné, aby zabezpečila, že všetky tieto snahy v oblasti výskumu a technologického rozvoja (RTD) a inovácií v rámci automobilového priemyslu, ale aj krátkodobé opatrenia obsiahnuté v tejto správe sú celkom v súlade s preklenovacími cieľmi lisabonskej stratégie.

Moja tretia poznámka je, že musíme sledovať vývoj mimo Európy. Určite si uvedomujeme, že kríza v automobilovom sektore v Spojených štátoch je štrukturálna a hlboká. Americkí výrobcovia sú v oveľa horšej situácii ako európski výrobcovia automobilov. Je zrejmé, a spomenul to aj pán Günter Verheugen, že Spojené štáty si nemôžu dovoliť, aby automobilový priemysel jednoducho zanikol, pretože my by sme z toho nemali žiadny osoh.

Musíme však politicky spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi, najmä prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby sme v najväčšej možnej miere zaistili zachovanie rovnakých podmienok. To isté sa vzťahuje aj na ďalších výrobcov automobilov a priemysel v Ázii. Rovnako pozorujeme vývoj v Kórei a v Japonsku a v iných krajinách.

V súčasnosti sa pripravujeme na Radu pre konkurencieschopnosť, ktorá sa uskutoční začiatkom marca, a veríme, že prinesie vysoko kvalitné a, samozrejme, konsenzuálne rozhodnutie pre jarné zasadnutie Európskej rady, ktorá sa bude prevažne zaoberať hospodárskymi otázkami.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, súhlasím s tým, čo povedali mnohí rečníci, ale najmä pani Harmsová. Krátkodobé opatrenia, ktoré v súčasnosti zavádzame, nesmú nijakým spôsobom odporovať naším dlhodobým cieľom. Je to rozhodujúci faktor.

Keďže ste boli takí milí, aj ja budem teraz milý a poviem niečo, čo vás určite poteší a čo som už raz povedal v roku 2006, že budúcnosť automobilového priemyslu bude zelená alebo jeho budúcnosť v Európe nebude žiadna. Dovoľte, aby som to vysvetlil. Ľudia môžu polemizovať o tom, či výber modelov vyrábaných európskymi výrobcami automobilov, obzvlášť nemeckými výrobcami, zodpovedá za krízu, v ktorej teraz sme. Ja naozaj neviem. V minulosti existovali automobily šetrné k životnému prostrediu a aj modely s nízkou spotrebou; spomeňte si na vozidlo Mercedes Smart, ktoré priviedlo automobilovú spoločnosť k miliardovým stratám. Ale nie je to až také čiernobiele, ako by ste si mysleli. Z environmentálneho hľadiska bol výber modelov vyložene nesprávny. Prechod nijako neuľahčuje ani skutočnosť, že sa uskutočňuje teraz, v čase krízy, ale to nič nemení na skutočnosti, že je potrebný a musí sa urobiť rýchlo. Na tomto bode sa teda všetci zhodneme.

Colné prekážky dovozu automobilov zo Spojených štátov určite zavádzať nebudeme. Ak je niečo, čo neurobíme, tak je to práve toto. Americké automobily nezohrávajú na európskom trhu skoro žiadnu skutočnú rolu, zatiaľ čo európske vozidlá majú významné postavenie na trhu v Spojených štátoch amerických. Keď v tomto Európskom parlamente zaznie požiadavka, aby sme chránili náš trh pred americkými automobilmi, obávam sa, že aj v Kongrese Spojených štátov vo Washingtone zaznie hlas, ktorý bude vyzývať, aby chránili svoj trh pred európskymi automobilmi. Naše postavenie by v takej situácii nevyzeralo najlepšie. So všetkou vážnosťou vás žiadam, aby ste túto myšlienku ďalej nepresadzovali.

Môžem len plne podporiť to, čo pán Groote povedal o dani z motorových vozidiel. Myslím si tiež, že kritická pripomienka, ktorá odznela konkrétne na túto tému, bola správna. Prebudovanie systému daní z motorových vozidiel podľa zásady založenej na emisiách CO2 je to, čoho sa už istý čas Komisia dožadovala, a zarmucuje ma, že pokrok v tejto oblasti bol doposiaľ taký pomalý.

Pán Groote, iste pochopíte, že nemôžem vyjadriť žiadny verejný názor týkajúci sa otázky, ktorú ste položili vo vzťahu k spoločnosti General Motors a Opel. Musíte sa uspokojiť s tým, keď poviem, že veľmi pozorne sledujeme vývoj tejto situácie a vedieme diskusie so všetkými zúčastnenými stranami.

Chcel by som tiež povedať tým ľuďom, ktorí celkom opodstatnene zdôrazňovali problematiku zamestnanosti, že Komisia má už naozaj podaný návrh o tom, ako by sa dal Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii urobiť ešte flexibilnejším a efektívnejším. Pokiaľ by sa podarilo návrhy Komisie rýchlo zaviesť a promptne realizovať – a ja by som vás všetkých chcel o to naliehavo požiadať – mohli by sme poskytnúť pomoc predovšetkým sezónnym zamestnancom v automobilovom priemysle a nekvalifikovaným pracovníkom, ktorí sú v podstate najviac ohrození.

Hovorilo sa o tom už veľakrát a ja by som to rád zopakoval, že pravidlá poskytovania šrotovacích príspevkov sú jasné. Nemôže existovať európske nariadenie, ktoré by nútilo členské štáty, aby sa do neho zapojili. To je celkom nemožné. Podobne nemôže existovať žiadne európske nariadenie o tom, že by výška príspevku mala byť všade rovnaká. Ide o to, že na európskej úrovni sa musia určiť referenčné hodnoty. Dohodli sme sa na tom 16. januára na našom stretnutí v Bruseli.

Na záver by som chcel ešte raz zdôrazniť to, čo povedali mnohí z vás, že pri diskusiách o súčasnej kríze musíme uvažovať nad rámec automobilového priemyslu. V podstate je úplne správne povedať, že sa musia vynájsť inteligentné dopravné systémy, inteligentné dopravné riadiace systémy, špičkové inovatívne riešenia pre budúcnosť osobnej a hromadnej dopravy, pričom možno práve táto kríza ponúka vhodnú príležitosť na to, aby sa takéto riešenia presadzovali ráznejšie. Osobne by som bol určite veľmi rád, keby sa tak stalo.

 
  
MPphoto
 

  Christoph Konrad (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, práve ste urobili vyhlásenie o rozhodnutí predsedníctva, ktoré vysvetľovalo dôvod zmeny v systéme postupu „catch-the-eye”. Chcel by som podať oficiálny protest proti tejto zmene. Tento postup bol zavedený preto, aby oživil naše rozpravy, aby sa vytvoril dialóg s Komisiou a aby sa zlepšila celková kultúra vedenia rozpráv. To, o čom teraz predsedníctvo rozhodlo, je absolútne kontraproduktívne a ja by som vás chcel požiadať, aby ste predniesli túto záležitosť na konferencii predsedov a reagovali na tento protest.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Áno, pán Konrad, máte na to samozrejme právo a ja beriem váš protest na vedomie. Vy v tomto Parlamente patríte k veľmi demokratickej skupine a pochopíte, že sa nemôže stať, že by jednotliví poslanci mali väčší časový priestor ako skupiny. Skupiny majú zákonnú povinnosť podieľať sa na rozpravách.

Predsedníctvo schválilo toto rozhodnutie jednohlasne. Ja považujem za rozumné neumožniť poslancom, ktorých nenavrhla ich skupina, keďže nechcela, aby práve oni v tom čase hovorili, aby sa k slovu dostali neskôr. Z tohto dôvodu sa obmedzil čas: päť minút na päť vystúpení v poradí od najväčšej po najmenšiu skupinu, pričom je potrebné zaistiť aj to, aby neboli všetci rečníci rovnakej národnosti.

O tomto sa rozhodlo. Samozrejme, toto pravidlo sa môže zmeniť. Pokiaľ konferencia predsedov navrhne predsedníctvu zmenu v tomto postupe, predsedníctvo ho náležite zváži.

Pán Konrad, ďakujem vám veľmi pekne za váš príspevok, beriem ho vážne na vedomie.

Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. Rád by som upozornil na skutočnosť, že hospodárska kríza v automobilovom priemysle na Maltských ostrovoch sa zhoršuje v dôsledku vážneho administratívneho omylu. Automobily na Malte podliehajú vysokej registračnej dani, na ktorú vláda vyberala aj DPH. Teraz sa preukázalo, že vláda nezákonne brala peniaze od tisícok majiteľov automobilov. Vláda odmieta odškodniť majiteľov motorových vozidiel, ktorí zaplatili značné sumy peňazí, i keď tieto boli vyberané nezákonne.

Maltská vláda tvrdí, že odškodnenie by predstavovalo niekoľko miliónov EUR. Práve preto je vláda povinná a mala by vrátiť dane, ktoré získala nezákonným spôsobom. Je to taká závažná chyba, že keby sa stala v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ, vláda by musela odstúpiť. Avšak vláda na Malte nemala ani toľko slušnosti, aby prevzala zodpovednosť a ospravedlnila sa tisíckam poškodeným Malťanov a Gozitáncov. Riešením by mohlo byť poskytnutie zliav majiteľom týchto vozidiel napríklad v oblasti ročných povolení. Zdá sa, že vláda je úplne hluchá voči akýmkoľvek návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), písomne.(RO) Ak sa pozeráme na Európsku úniu ako živý organizmus, európsky automobilový priemysel tvorí jeho chrbtovú kosť. Zodpovedá totiž 3 % HDP Európskej únie a tvorí obchodný prebytok vo výške 35 miliárd EUR. Rok 2008 bol pre tento priemysel ťažký, pretože v jeho prvej polovici klesol predaj automobilov v dôsledku zvýšenia cien paliva, zatiaľ čo v druhej polovici roka klesol predaj v dôsledku finančnej krízy o 19,3 %.

To nie sú jediné problémy, ktorým čelí toto odvetvie. V rozmedzí rokov 2009 až 2015 musí automobilový priemysel zaviesť nové normy vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok, šetrenie paliva a tak ďalej, pričom to všetko pridáva miliardy EUR k nákladom automobilového priemyslu.

Čísla uvedené vyššie sú dôležité aj preto, že automobilový priemysel poskytuje príjem viac než 12 miliónom rodín. Jedno pracovné miesto v automobilovom priemysle je spojené s ďalšími štyrmi pracovnými miestami u dodávateľov a ešte s piatimi v pridružených odvetviach a v rámci predaja. Je preto jasné, že zdravie tohto odvetvia európskeho hospodárstva je podstatné pre hospodárstvo EÚ ako celok. V tejto situácii je rýchly koordinovaný zásah európskych vlád a inštitúcií celkom nevyhnutný. Môže ním byť napríklad zavedenie programov na vrátenie starých automobilov spojené s patričným znižovaním kúpnej ceny nových vozidiel, finančná pomoc a tak ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE), písomne. – (PT) Finančná kríza paralyzovala úvery, zasiahla podnikanie i rodiny, a prudko klesol dopyt, čo malo katastrofálne dôsledky na hospodársky rast a zamestnanosť.

Takáto situácia nás oprávňuje robiť výnimočné opatrenia, najmä v prípade takého strategického odvetvia, akým je automobilová výroba, ktorá predstavuje 6 % zamestnanosti.

Aj napriek tomu sa takmer celý plán hospodárskej obnovy Európy, ktorého spravodajkyňou som mala česť byť v tomto Parlamente, zakladá výhradne na národných iniciatívach.

Ako môže Komisia naozaj zabezpečiť, aby kontrolovala koordináciu a aby štáty nezačínali s vojnou podporných opatrení?

Aké mechanizmy existujú na záchranu zamestnania v krajinách, ktoré nemajú finančnú štruktúru na to, aby zaistili pracovné miesta, ktoré sú pre ne nevyhnutné?

Pre niektoré štáty môže byť textilný alebo elektrotechnický priemysel rovnako dôležitý ako automobilová výroba. Aké kroky by sa dali očakávať?

Bude Komisia ostražitejšia voči úlohe európskeho priemyslu, ktorú zohráva v otázke prežitia Európy?

Pomoc, ktorú môžeme očakávať od Európskej investičnej banky je obmedzená. Bude náš rozpočet zodpovedať výzvam, ktorým čelí Európa?

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), písomne.(PL) Hospodárstvo Európskej únie má povesť najväčšej hospodárskej sily vo svete. Na jednej strane z oho pre nás vyplýva osobitná zodpovednosť za akékoľvek kroky podniknuté v rámci nášho vnútorného trhu. Na druhej strane má existencia globálneho hospodárstva, ktorého je Únia lídrom, konkrétne dôsledky. Jedným z týchto dôsledkov je, že je ťažké definovať, ktorí výrobcovia automobilov sú skutočne európski. Početné zlúčenia spoločností, vytváranie globálnych skupín výrobcov a prítomnosť amerických alebo ázijských spoločností na vnútornom trhu Európskej únie už niekoľko desaťročí vytvorili základy rôznorodosti a konkurencieschopnosti európskeho automobilového sektora.

Zdá sa správne, že pri našej snahe vytvoriť európsky plán hospodárskeho ozdravenia by sme sa mali predovšetkým riadiť zásadami zachovania voľného trhu a hospodárskej súťaže. Tiež by sme nemali zabúdať, že automobilový priemysel, ktorý bol finančnou krízou tak vážne postihnutý, je jedným z mnohých ohniviek v reťazi európskeho hospodárstva. To nás vedie k prijatiu akčného plánu navrhnutého predsedníctvom, plánu všeobecného prístupu, ktorý by sa týkal všetkých aktérov na vnútornom trhu.

Tento prístup by mal stimulovať dopytovú stránku trhu, ktorej kvalita vypovedá o stave hospodárstva. Mechanizmus poskytovania pomoci by mal využiť peniaze vyčlenené na cieľové investície do technologických inovácií v súlade s usmerneniami na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne.(RO) Hospodárska kríza vážne postihla automobilový priemysel, čiže sektor, ktorý sa v mnohých európskych štátoch významne podieľa na tvorbe HDP. Aj keď EÚ nemá žiadny mechanizmus priamej intervencie, členským štátom musí byť umožnené prijať potrebné opatrenia na zabránenie kolapsu priemyselného odvetvia, od ktorého závisia pracovné miesta tisícov európskych občanov. Aj rumunský automobilový priemysel bol krízou vážne postihnutý. Stačí, keď spomeniem prípad spoločnosti Dacia Renault, ktorá obmedzuje svoje aktivity, a spoločnosti Ford, ktorá požiadala rumunský štát o podporu.

Vážna situácia na európskej úrovni vyžaduje okamžité prijatie primeraných opatrení. Teraz nemám na mysli protekcionistické opatrenia, ktoré deformujú trh, ale opatrenia ponúkajúce európskemu priemyslu rovnaké príležitosti a umožňujúce zamestnancom v tomto priemysle zachovať si svoje pracovné miesta.

Nebude stačiť, ak budeme prijímať kroky len na vnútroštátnej úrovni, keďže musíme konať aj na európskej úrovni. Plán hospodárskeho ozdravenia to umožňuje, lebo navrhuje nové nariadenia o úveroch v európskom bankovom systéme, ktoré uľahčujú získanie úveru. Je tiež dôležité, aby plány štátnej pomoci, o ktoré členské štáty žiadajú, boli ľahko a rýchlo dostupné. Toto je kľúčový aspekt pre strategických investorov, takých, ako sú investori v automobilovom priemysle.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia