Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Пускане на пазара и използване на фуражи (разискване)
 4.Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (A6-0004/2009, Constantin Dumitriu) (гласуване)
  5.2.Прилагане в Европейския съюз на Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, които търсят убежище: посещения на Комисията по граждански свободи от 2005 г. до 2008 г. A6-0024/2009, Martine Roure) (гласуване)
  5.3.Засилване на ролята на европейските малки и средни предприятия в рамките на международната търговия (A6-0001/2009, Cristiana Muscardini) (гласуване)
  5.4.Международна търговия и интернет (A6-0020/2009, Georgios Papastamkos) (гласуване)
  5.5.Пускане на пазара и използване на фуражи (A6-0407/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (гласуване)
  5.6.Въздействие на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието (A6-0513/2008, Jürgen Schröder) (гласуване)
  5.7.Косово (гласуване)
  5.8.Търговски и икономически отношения с Китай (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  11.1.Положението в Шри Ланка
  11.2.Положението на бежанците от Бирма в Тайланд
  11.3.Отказът на Бразилия да екстрадира Cesare Battisti
 12.Време за гласуване
  12.1.Положението в Шри Ланка (гласуване)
  12.2.Положението на бежанците от Бирма в Тайланд (гласуване)
  12.3.Отказът на Бразилия да екстрадира Cesare Battisti (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността): вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (901 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1000 kb)
Правна информация - Политика за поверителност