Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 18 февруари 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

Преглед на Европейския инструмент за съседство и партньорство (разискване)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, от името на групата на Verts/ALE. (DE) Г­н Председател, Комисар, госпожи и господа, аз също искам първо да започна като благодаря на докладчика г­н Szymański за изключително добрия доклад. ЕИДП може да бъде ефективен инструмент, само ако предлага стимули за демократични реформи и насърчава устойчивото – екологично и благоприятно – развитие.

За да може да проверим ефективността на този инструмент, трябва да бъдат определени ясни, конкретни и измерими цели във всички планове за действия в рамките на ЕПД. Ние от групата на Зелените/Европейски свободен алианс отправяме специален призив за съгласуваност във всички инструменти за правата на човека в контекста на плановете за действие ЕПД, както и за обстойно разследване на проектите от типа „Справедливост“, насърчавани чрез ЕИДП.

Друг важен момент – също правилно акцентиран в доклада – е засиленото включване на гражданското общество в процеса на разработване и мониторинг на ЕИДП. Войната в Грузия от лятото на 2008 г. ясно илюстрира, че до този момент Европейският съюз не е разработил и реализирал политика за устойчиво разрешаване на конфликти за Кавказкия район.

Замразените конфликти като Нагорни Карабах все още пречат на по­нататъшното развитие на ЕПД в района на Южен Кавказ. Затова ние призоваваме Съвета да работи по­активно в областта на разрешаването на конфликти. Този инструмент предоставя на Европейския съюз възможността да играе активна роля в района на съседните страни, за да стимулира развитието на демократичните реформи и устойчивото развитие.

Особено с оглед на запазване на неговата – нашата – правдоподобност, Европейският съюз най­накрая трябва да започне да приема сериозно клаузите за демокрация и за правата на човека в споразуменията си с трети страни, както и да предприема необходимите действия – в идеалния случай положителни, но ако е необходимо – и отрицателни.

 
Правна информация - Политика за поверителност