Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2236(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0037/2009

Predkladané texty :

A6-0037/2009

Rozpravy :

PV 18/02/2009 - 22
CRE 18/02/2009 - 22

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0078

Rozpravy
Streda, 18. februára 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

22. Revízia nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je správa (A6-0037/2009) pána Konrada Szymańského v mene Výboru pre zahraničné veci o revízii nástroja európskeho susedstva a partnerstva (2008/2236(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, veľmi rád by som oslovil aj zástupcu Rady, ale tá sa rozhodla nevyslať do tejto rozpravy nikoho. Myslím si, že je to škoda a že je to zlý zvyk. A myslím si, že by mal pán predsedajúci na túto situáciu reagovať.

Ale vráťme sa k téme susedstva. Musíme pripustiť a zároveň si uvedomiť, že krajiny obklopujúce Európsku úniu sa dynamicky menia. Preto sú potrebné zmeny v susedskej politike. Iniciatíva Únia pre Stredomorie je našou odpoveďou na potreby juhu a iniciatíva Čiernomorskej synergie je odpoveďou na problémy, ktoré sa vystupňovali s posledným rozšírením Európskej únie. Iniciatíva Východné partnerstvo je včasnou odpoveďou na očakávania našich európskych susedov na východe.

Ak chceme dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili v posledných rokoch v oblasti susedskej politiky, občania susedných krajín musia pociťovať reálne politické a hospodárske zblíženie s EÚ. Práve preto sa prikladá taký význam budovaniu zóny skutočného voľného obchodu a rýchlemu konaniu smerujúcemu k zníženiu vízových poplatkov spolu s návrhom na liberalizáciu víz pre podstatnú časť týchto krajín ako konečnému cieľu. Zahrnutie problematiky energie do najdôležitejších cieľov v oblasti susedskej politiky by malo byť naším spoločným cieľom, naším spoločným záujmom. Súčasťou je poskytnutie našich finančných prostriedkov do modernizácie nezávislých energetických prepravných sietí, najmä na východe a na juhu. Len takým spôsobom dosiahneme politické zblíženie s Ukrajinou, Gruzínskom, Moldavskom, Arménskom a napokon aj s Azerbajdžanom a v budúcnosti aj s piatimi republikami strednej Ázie pri udržaní primeranej rovnováhy.

Ak hovoríme o východnom susedstve, nevyhnutne sa dostávame k problému s Ruskom a s partnerstvom s touto krajinou. Dnes, keď stojíme na prahu rokovaní o novej dohode, však môžeme povedať len jednu vec: Rusko predstavuje problém pre bezpečnosť nášho spoločného susedstva. Je veľmi ťažké si predstaviť Rusko ako partnera v tejto oblasti. Dostávame sa k zásadnému politickému problému expanzie EÚ smerom na východ. Proces susedstva, samozrejme, nenahradí prístupový proces, nemožno ho však oddeliť od perspektívy členstva v prípade európskych krajín. Bez tejto perspektívy bude naše úsilie značne oslabené.

Využívam túto príležitosť veľmi pekne sa poďakovať všetkým koordinátorom zahraničných vecí politických skupín, pomocným spravodajcom a tiež sekretariátu Výboru pre zahraničné veci, bez pomoci ktorých by nebolo možné pripraviť správu, ktorá sa dnes teší širokej podpore, čo sa dá usúdiť podľa veľmi malého počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených na plenárnom zasadnutí. Táto skutočnosť významne uľahčí zajtrajšie hlasovanie.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, pred dva a pol rokom Parlament a Rada prijali návrh Komisie na zjednodušenie vonkajších finančných nástrojov. Zefektívnili sme množstvo rozličných nástrojov a jedným z nich bol nástroj európskej susedskej politiky a politiky partnerstva (ENPI). Ide o veľmi dôležitý nástroj, pretože naša vonkajšia spolupráca je vďaka nemu silnejšia, viac politicky motivovaná a umožňuje lepšie zacielenie financovania pri podpore kľúčových sektorov.

Veľmi ma potešilo, keď som čítala poznámky pána Szymańského a videla som, že považuje nariadenie o ENPI za primerané a opodstatnené na účely spolupráce s našimi susednými krajinami. Predbežné zistenia našej revízie poukazujú presne na to isté.

Štátne programy ENPI sú oporou pre vykonávanie akčných plánov ENPI a odzrkadľujú ambíciu EÚ a partnerských krajín. Istým spôsobom sa stali hnacím mechanizmom politickej a hospodárskej reformy, ktorú sa prostredníctvom ENPI snažíme podnietiť. Nástroje ako Twinning a TAIEX navyše poskytujú podporu pre budovanie inštitúcií, aproximáciu práva a regulačný súlad. Podporné kroky v rámci sektorov a rozpočtov sa využívajú na podporu schváleného reformného programu. Rôzne regionálne prístupy a dimenzie v rámci ENPI sa podporujú prostredníctvom konkrétnych regionálnych programov. Bol vytvorený viacnárodný program, najmä na vykonávanie veľmi viditeľných iniciatív spoločných pre všetky susedné krajiny, ako napríklad TEMPUS, Erasmus, Mundus alebo CIUDAD. Úspešne sa podarilo spustiť inovačnú zložku cezhraničnej spolupráce.

Všetky tieto skutočnosti jasne ukazujú, že dohoda z roku 2006 o nariadení o ENPI nám poskytla nástroj umožňujúci prinášať a vytvárať hmatateľné výsledky. Stále máme čo zlepšovať a ja som vždy vďačná za návrhy.

Dovoľte mi tiež v prvom rade povedať, že správa zdôrazňuje potrebu ďalej rozvíjať konzultácie s občianskou spoločnosťou a miestnymi úradmi a práve to už robíme.

Po druhé som zaregistrovala vašu výzvu na ešte ambicióznejšie kroky v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Ako viete, tieto témy sú už na predných miestach v rámci našej spolupráce s partnerskými krajinami a politické reformy a dobrá správa sú jadrom európskej susedskej politiky (ESP). Projekty sme nasmerovali aj na posilnenie súdnictva.

Buďme však úprimní. Keďže naši partneri čelia dôležitým štrukturálnym problémom, nemôžeme očakávať, že sa veci zmenia zo dňa na deň. Ako raz povedal Lord Patten: „demokracia nie je instantná káva“. Myslím si, že je to naozaj pravda.

Po tretie vidím, že správa žiada viac prostriedkov. Je jasné, že viac prostriedkov znamená väčší vplyv. To je pravda. V priebehu prvých dvoch rokov sme sa museli niekoľkokrát obrátiť na rozpočtový orgán a žiadať o potrebné doplnkové finančné prostriedky napríklad pre Palestínu a Gruzínsko. Preto sme navrhli čerpanie z nových fondov určených na ambiciózne východné partnerstvo, čo bude čoskoro predmetom rokovania v Parlamente.

Na záver mi dovoľte povedať, že som veľmi rada, že správa víta nedávny návrh Komisie o východnom partnerstve, ktoré má podľa nás veľmi dôležitý multilaterálny aspekt spolu s Úniou pre stredozemie a čiernomorskou synergiou. Dúfam, že budem mať vašu podporu a pochopenie aj naďalej.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė, spravodajkyňa Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. (LT) Nástroj ENPI vytvorený po rozšírení EÚ v roku 2004 sa vzťahuje na 17 krajín, z ktorých 15 sa radí medzi rozvojové krajiny. Nástroj zahŕňa nových východných susedov EÚ ako Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Ukrajinu, Moldavsko a Bielorusko.

Bezpečnosť našich východných susedov, najmä energetická bezpečnosť v Ukrajine a Bielorusku, je súčasťou bezpečnosti EÚ. Ukázala to ukrajinsko-ruská plynová kríza na nový rok, ktorá sa už stala tradíciou. Vojenský konflikt v Gruzínsku, ku ktorému došlo minulé leto, nás všetkých donútil uvažovať nad bezpečnosťou štátov EÚ a ohrozením nezávislosti.

Na základe tejto situácie navrhujem, ako som to urobila už aj predtým, aby sa vytvorilo parlamentné zhromaždenie východných susedných krajín, Euroeast, s účasťou Európskeho parlamentu a na základe princípov zhromaždení Euromed a EuroLat s cieľom vykonávania ENPI v krajinách východnej Európy.

Teší ma, že toto bolo v správe tiež schválené.

Zhromaždenie Euroeast by poskytlo Európskemu parlamentu príležitosť venovať rovnakú pozornosť všetkým susedným a rozvojovým krajinám.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poblahoželať svojmu kolegovi, pánovi Szymańskému, k jeho veľmi dobrej správe. V mene Výboru pre regionálny rozvoj vítam zahrnutie cezhraničnej spolupráce do pôsobnosti nariadenia o ENPI ako nástroja na rozvoj spoločných projektov a posilnenie vzťahov medzi krajinami ESP a členských štátov EÚ.

Zároveň by som chcel zdôrazniť potrebu pravidelného monitorovania riadenia a vykonávania spoločných operačných programov na oboch stranách hraníc EÚ. Cezhraničná spolupráca by mala prispieť k jednotnému udržateľnému rozvoju medzi susednými regiónmi. Žiadame Komisiu, aby pripravila podrobný prehľad všetkých spoločných operačných programov, ktoré boli schválené na súčasné finančné obdobie, spolu s hodnotením rešpektovania zásad transparentnosti, účinnosti a partnerstva. Toto hodnotenie spolu so súpisom najčastejších problémov, ktorým čelia riadiace orgány, by malo prispieť k nájdeniu vhodnejších riešení na budúce programové obdobie.

Tiež by som chcel podnietiť Komisiu, aby zjednodušila výmenu skúseností a osvedčených postupov. A to v rámci cezhraničnej spolupráce medzi programami a projektmi ESP, ako aj medzi krokmi prijatými v rámci cieľa európskej územnej spolupráce a už ukončenej iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA.

A napokon, Výbor pre regionálny rozvoj sa domnieva, že nástroj ENPI by sa mal zameriavať na vyváženú stratégiu medzi východom a juhom so špecifickými prístupmi pre obe oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som zablahoželať pánovi Szymańskému k jeho komplexnej správe, ktorú zajtra v hlasovaní naša skupina podporí.

Rovnako chcem zablahoželať pani komisárke Ferrerovej-Waldnerovej k jej úspechu v prípade nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva, ako aj v prípade projektov, ktoré sú pred nami a ktoré si vyžadujú východné partnerstvo so zapojením najmä našich východných susedov a partnerov, ako aj čiernomorskú synergiu. Po ich vytvorení a po tom, čo získajú svoju vlastnú identitu (napríklad vo forme parlamentného zhromaždenia, ako to funguje v prípade Stredomoria), možno všetky preberú zreteľnú identitu, dokonca aj v rámci spôsobu, akým budú financované.

Vidím však istý druh rivality, alebo povedzme, že znepokojenia, medzi poslancami. Práve sme počuli o tom, aby sa nevytvárala jedna vec tak, že bude predstavovať finančnú škodu pre inú vec. To by sa nemalo stať. Vieme, že iniciatívy Únia pre Stredomorie, Východné partnerstvo a Čiernomorská synergia sú v záujme Európskej únie. Tieto opatrenia by nemali byť dôvodom, aby sa krajinám snažiacim sa o vstup do Európskej únie znovu a znovu hovorilo, že toto nie je alternatíva členstva, čoho sa niektorí obávajú.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa, v mene skupiny PSE.(EL) Vážený pán predsedajúci, nástroj európskej susedskej politiky a politiky partnerstva je potrebné revidovať, aby sa zaistili jednoduchšie postupy a zároveň sa zlepšila transparentnosť. Základom európskej susedskej politiky je vytvorenie prostredia dôvery v bezprostrednej blízkosti Európskej únie.

Je v záujme nás všetkých, aby sa v našich okolitých krajinách dosiahol silnejší hospodársky rast a stabilita, a to tak smerom na východ, ako aj v oblastí Stredomoria. Musíme však definovať kritériá a prístupy samostatne pre každú krajinu v závislosti od jej politických priorít v oblasti ľudských práv, demokracie, právneho štátu, práv menšín a podobne. Rovnako dôležité je aj to, aby sa pomoc Spoločenstva dostala k všetkým zainteresovaným skupinám občanov. Práve preto je potrebné podporovať možnosti nástroja susedskej politiky správnym spôsobom.

Ak sa majú tieto ambiciózne ciele dosiahnuť, je potrebné rovnomerne vyvážiť rozdelenie fondov medzi krajiny východnej Európy a Stredomoria, ako sa to uvádza vo finančnom rámci na roky 2007 – 2013. Európska susedská politika by mala dopĺňať barcelonský proces a ciele musia byť jasne definované.

Hlavne teraz, keď hospodárska kríza ovplyvňuje všetky krajiny získavajúce výhody z nástroja susedskej politiky, musíme jasne ukázať, že Európska únia pomáha riešiť krízu prostredníctvom tejto finančnej pomoci. Preto by mala Európska komisia uverejniť vyhodnotenia k tejto otázke.

Na záver by som rada spomenula iniciatívu Čiernomorskej synergie. Tento región je potrebné zahrnúť do európskej susedskej politiky. Podpora tejto regionálnej spolupráce zo strany Európskej únie musí byť zameraná na vytváranie hmatateľných výsledkov v určitých prioritných sektoroch, ako sú energetika, doprava, prisťahovalectvo a boj proti organizovanému zločinu.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, v plnej miere podporujem správu pána Szymańského, konkrétne návrh na zvýšenie finančného balíka v nástroji európskej susedskej politiky a politiky partnerstva. Musíme sa viac zapojiť do spolupráce s našimi susedmi, najmä po troch konfliktoch, ku ktorým došlo v priebehu posledných šiestich mesiacov v Gaze, na Ukrajine a v Gruzínsku.

Výbor pre zahraničné veci prijal veľkú časť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov od našej skupiny vrátane 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som navrhol ako tieňový spravodajca. Teraz by som však chcel predložiť ďalšie dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu.

Súhlasím síce s myšlienkou ďalšej spolupráce s Tureckom a Ruskom v záujme vyriešenia určitých pretrvávajúcich sporov a v záujme posilnenia prepojení medzi krajinami oblasti Čierneho mora, znenie odseku 39 by však mohlo vyvolať zmätok. Spolupráca s oblasťou Čierneho mora sa realizuje na štyroch rôznych úrovniach: členské štáty, kandidátske krajiny na vstup, štáty, ktoré sú súčasťou európskej susedskej politiky, a Rusko ako strategický partner.

Turecko ako kandidát na vstup nie je súčasťou európskej susedskej politiky a namiesto nástroja európskej susedskej politiky získava výhody z nástroja predvstupovej pomoci. Európska susedská politika preto určite neposkytne primeraný základ pre spoluprácu s Tureckom.

Platformy na spoluprácu s krajinami čiernomorskej oblasti už existujú. Možno by sme sa mali pokúsiť vytvoriť prepojenia s týmito regionálnymi iniciatívami v snahe posilniť túto synergiu, a nie hľadať nové formy spolupráce.

Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zaoberá otázkou energetiky. Odsek 44 správy hovorí len o Ukrajine a Moldavsku, pričom väčšina z našich susedov predstavuje dôležité krajiny z pohľadu energetického sektora ako zdrojové krajiny alebo ako tranzitné krajiny. Myslím konkrétne na Gruzínsko a Azerbajdžan, ktorých význam stúpne spustením projektu Nabucco. Ten bol predmetom medzinárodnej konferencie v januári. Preto si myslím, že opatrenia v oblasti energie by sa mali týkať všetkých krajín v našom susedstve.

 
  
MPphoto
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, európska susedská politika bola vypracovaná s cieľom integrovať krajiny zapojené do programu so štruktúrami Európskej únie. To predpokladá silnú spoluprácu v oblasti hospodárstva, kultúry a politiky bez toho, aby boli niektoré krajiny uprednostňované na úkor druhých. Preto je ťažké pochopiť rozdiely, ktoré sa vyskytujú v rozdelení finančných prostriedkov medzi štátmi Stredomoria a východnými štátmi, pričom druhá spomínaná skupina je znevýhodnená.

Myšlienka oddelenia európskej susedskej politiky (ESP) podľa týchto regiónov je oprávnená z pohľadu rozdielnych problémov, ktorým tieto regióny čelia. To však nemôže oprávňovať nerovnosť pri rozdeľovaní finančných prostriedkov. Je to mimoriadne neopodstatnené hlavne vzhľadom na tragédiu, ktorá nedávno zasiahla jednu z krajín obsiahnutú v ESP, Gruzínsko. Práve teraz potrebujú občania Gruzínska našu pomoc a pocit, že k nim pristupujeme rovnako ako k ostatným štátom, ktoré spolupracujú s Európskou úniou.

Ďalším dôležitým cieľom, ktorý by mala ESP dosiahnuť, je energetická bezpečnosť. Súčasná kríza v Európe je však jasnou ukážkou nesúladu zásad spolupráce v rámci susedskej politiky. Kríza nepochybne poukázala na potrebu identifikovať opatrenia v rámci tejto politiky a na potrebu posilnenia energetického sektora ako súčasti východného partnerstva. Som rada, že si Európska komisia všimla tento problém a že chce práve takúto politiku zaviesť.

 
  
MPphoto
 

  Cem Özdemir,mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, tiež by som chcel začať poďakovaním spravodajcovi, pánovi Szymańskému, za veľmi dobrú správu. Nástroj európskej susedskej politiky a politiky partnerstva (ENPI) sa môže stať účinným nástrojom len vtedy, keď poskytne stimuly pre demokratickú reformu a keď bude podporovať udržateľný ekologický a spravodlivý rozvoj.

Ak má byť možné overiť účinnosť tohto nástroja, je potrebné definovať jasné, konkrétne a merateľné ciele pre všetky akčné plány v rámci európskej susedskej politiky (ESP). My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii preto v súvislosti s akčnými plánmi ESP obzvlášť vyzývame na koherenciu v rámci všetkých nástrojov v oblasti ľudských práv, ako aj na dôsledné prešetrenie všetkých projektov v oblasti spravodlivosti, ktoré sú podporované prostredníctvom ENPI.

Ďalším dôležitým bodom, ktorý je v správe správne zdôraznený, je zvýšená angažovanosť občianskej spoločnosti v procese návrhu a monitorovania ENPI. Vojna v Gruzínsku v lete 2008 jasne ukázala, že až dovtedy Európska únia nemala vypracovanú a nevykonávala žiadnu udržateľnú politiku riešenia konfliktov v kaukazskom regióne.

Zmrazené konflikty, ako napríklad konflikt v Náhornom Karabachu, stále brzdia rozvoj ESP v regióne južného Kaukazu. Preto vyzývame Radu, aby aktívnejšie pracovala v oblasti riešenia konfliktov. Tento nástroj dáva Európskej únii príležitosť zohrávať aktívnu úlohu v susediacich štátoch s cieľom posunúť ďalej demokratickú reformu a udržateľný rozvoj.

Vzhľadom na zachovanie dôveryhodnosti Európskej únie, našej dôveryhodnosti, musí EÚ začať brať vážne ustanovenia o demokracii a ľudských právach v dohodách s tretími krajinami a začať primerane konať v ideálnom prípade pozitívne, ak to však bude potrebné, aj negatívne.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, ďakujem nášmu kolegovi poslancovi, pánovi Szymańskému, za dobrú správu a rád by som sa podelil s úvahou o tom, prečo je pre nás susedská politika taká dôležitá. Musíme si odpovedať na túto otázku. Po prvé, ani Európska únia, ani Európa nie sú izolované ostrovy. EÚ sa nachádza v Európe a to je dôležité pre nás všetkých, o to viac, že sme ambiciózni a chceme „vyviezť“ naše hodnoty, naše myšlienky a naše skúsenosti do ostatných krajín.

Myslím, že popri väčších rozhodnutiach týkajúcich sa dopravy, energie, voľného trhu a vzájomnej výmeny existujú aj menšie veci, ktoré sú veľmi dôležité, ako napríklad vzdelávanie, vedecká a kultúrna výmena a predovšetkým osobné kontakty. Ja vidím Európsku úniu ako rodinu ľudí, ktorí spolu navzájom komunikujú. Európa – a tak to vidím ja – bude silná vtedy, ak každá jej časť bude mať úlohu, ktorú bude môcť plniť a ktorú bude schopná plniť, a to sa musí vzťahovať nielen na štáty EÚ, ale aj na jej susedov.

Vážená pani komisárka, myslím, že dnes sme vo veľkej miere dokončili budovanie partnerstva Euromed, čo je zaujímavá štruktúra. Dávame veľký objem peňazí, azda aj príliš veľa, ako povedali naši kolegovia poslanci zo Skupiny Únie za Európu národov, a teraz by sme mali posilniť myšlienku partnerstva Euroeast. Je to veľmi dôležité a myslím, že po nedávnej energetickej kríze nikto nepochybuje, že táto dimenzia je pre nás veľmi, veľmi dôležitá. Ide o programy Spoločenstva a regionálne programy, ktoré by sme mali podporovať, ktoré si však, bohužiaľ, vyžadujú finančnú podporu. Na tento účel by sa mali vyčleniť primerané sumy. Musíme tu prijať dobré rozhodnutia, ktoré štáty a susedské štáty sa zapoja do spolupráce na spoločných projektoch.

 
  
MPphoto
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). – Vážený pán predsedajúci, v roku 2008 sa v rámci európskej susedskej politiky začalo niekoľko regionálnych iniciatív. Hoci bol finančný nástroj navrhnutý v roku 2006, ukázal sa byť dostatočne účinný vzhľadom na svoju orientáciu do budúcnosti.

EÚ sa rozhodla posilniť multilaterálnu a regionálnu spoluprácu so susednými krajinami a medzi nimi. Nástroj už umožňuje EÚ prijímať spolufinancovanie z iných medzinárodných organizácií a spolupracovať s inými multilaterálnymi organizáciami vo svojom susedstve. Využime tieto príležitosti aktívne.

Moja druhá poznámka sa týka rozdeľovania finančných prostriedkov medzi našich susedov na južnom a východnom pobreží Stredozemného mora a susedov na východe. Táto otázka sa v konečnom dôsledku týka dôveryhodnosti politiky EÚ. EÚ preto potrebuje dodržiavať svoje záväzky a zachovať geografické rozloženie finančných príspevkov, ako je to ustanovené vo finančnom výhľade na roky 2007 – 2013.

Medzi susedmi existuje však ďalšia dôležitá medzera v prideľovaní prostriedkov. Mám na mysli medzeru v prideľovaní prostriedkov vynaložených na programy v budúcich demokratických zriadeniach v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu a ľudských práv. V priebehu rokov 2007 až 2010 bolo z celkových finančných prostriedkov poskytnutých východným susedom 21 % finančných príspevkov vynaložených na podporu demokratického rozvoja, ale v prípade južných susedov bolo využitých na tento cieľ iba 5 %. Žiadam Komisiu, aby zohľadnila uvedené údaje.

 
  
MPphoto
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE).(PL) Vážený pán predsedajúci, iniciatívy financovania určené pre oblasť Stredozemného mora a na budúce Východné partnerstvo v rámci nástroja európskej susedskej politiky by sa nemali uskutočňovať v súčasnej podobe, na úkor ktoréhokoľvek z uvedených regiónov. Dôležité je zohľadniť osobitné charakteristické vlastnosti východných a južných partnerských krajín.

Nedávne geopolitické udalosti týkajúce sa našich východných susedov jasne ukázali nevyhnutnosť lepšieho prispôsobenia európskej susedskej politiky potrebám regiónu. Ako príklad môže slúžiť Ukrajina. Najväčšiemu východnému susedovi Európskej únie by mali byť ponúknuté osobitné podnety a výhody v rámci Východného partnerstva, čo bude mať na krajinu s európskymi ambíciami motivačný vplyv. Okrem toho by bolo dôležité urýchliť vytvorenie oblasti voľného obchodu a uzavrieť rozhovory s Ukrajinou o oslobodení od vízovej povinnosti.

Európska susedská politika (ESP) nezahŕňa len činnosti vlád a národných politikov. Som preto rada, že v správe bola zdôraznená potreba intenzívnejšej sociálnej účasti zo strany občanov a miestnych orgánov v súvislosti s plánovaním a realizáciou ESP. Nemali by sme tiež zabúdať na to, že na zabezpečenie dobrej, účinnej a vzájomne prospešnej spolupráce s našimi susedmi, je mimoriadne dôležité a prínosné zaviesť výmenu skúseností a osvedčených postupov, ako aj vytvorenie iniciatív týkajúcich sa odborného vzdelávania vrátane programov na štúdium jazykov susedných krajín.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád zablahoželal svojmu kolegovi, pánovi Szymańskemu, za jeho vyváženú správu o revízii nástroja európskeho susedstva a partnerstva.

Nezabudnime, že hlavným cieľom tejto správy je vyhnúť sa nutnosti nových deliacich čiar, alebo v horšom prípade, úplnému oddeleniu rozšírenej Európskej únie od jej najbližších geografických susedov, ale tiež podporiť stabilitu a bezpečnosť uvedenej oblasti ako celku.

Šírenie mieru je často opakovaná túžba, ale je to túžba, ktorej veľmi často prekážajú v ceste nenávisť a netolerancia. V dôsledku toho je správne fungovanie tejto politiky čiastočne ovplyvnené medzinárodným geopolitickým postavením Európy.

Ako môžeme účinne prehodnotiť tento nástroj európskeho partnerstva a susedstva? Hlavný spôsob možno zhrnúť v jednom slove: ambícia.

Naozaj, vyššie ambície v rozhovoroch s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi s cieľom zvýšiť ich zapojenie v rámci koncepcie a kontroly plnenia uvedeného nástroja.

Vyššie ambície pri podpore pomoci s cieľom zvýšiť administratívne, miestne a regionálne možnosti v susedných krajinách a tiež s cieľom podporovať výmenné programy pre občiansku spoločnosť.

Vyššie ambície v oblastiach demokracie, právneho štátu a ľudských práv.

Táto rozpočtová podpora však musí byť predmetom výberového konania, aby bola prístupná iba tým, ktorí ju budú schopní využiť, musí byť uskutočňovaná na základe špecifického prístupu k jednotlivým krajinám z hľadiska politických podmienok a bez toho, aby sa zabúdalo na skvalitnenie vyhodnotenia politík. Je tiež nevyhnutné objasniť vzťah medzi európskou susedskou politikou, rámcovou politikou par excellence a regionálnymi iniciatívami, ako napríklad Čiernomorská synergia, Únia pre Stredozemie a budúce Východné partnerstvo.

Obmedzením politík na čoraz menej geografických území v skutočnosti riskujeme stratu celkového smerovania, viditeľnosti a transparentnosti susedskej politiky, ktorú chce Európska únia plniť.

V tom spočíva cena za zvýšenie súdržnosti a zosúladenia Únie. Naše účelové rozpočtové prostriedky budú komplexne rozdelené želaným smerom a Európska únia konečne v plnej miere prevezme svoju úlohu centra stability.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Nástroj európskeho partnerstva a susedstva predstavuje značný prínos k rozvoju vzťahov so susednými štátmi Európskej únie.

Jedna z možností financovania spočíva v susedskom investičnom fonde, v ktorom majú členské štáty EÚ okrem sumy pridelenej z nástroja európskeho susedstva a partnerstva príležitosť zúčastniť sa poskytnutím darov. V tejto štúdii si uvedomujeme, že financovanie, z ktorého nástroj európskeho susedstva a partnerstva profituje, nestačí na splnenie ambicióznych cieľov pre túto oblasť.

Naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby vykonala analýzu v súvislosti s ďalším prideľovaním primeranejších súm na tento nástroj, predovšetkým v situácii, keď iné iniciatívy, ako napríklad Čiernomorská synergia, tiež potrebujú podporu vo forme primeraného množstva finančných prostriedkov. Rumunsko podporovalo a bude podporovať význam čiernomorského regiónu pre Európsku úniu na základe zrejmých príležitostí, ktoré región ponúka pre stabilitu, hospodársky rozvoj, energetickú bezpečnosť, bezpečnosť svojich občanov a ochranu životného prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Nástroj európskeho susedstva a partnerstva sa môže a musí využívať v čiernomorskom regióne vo väčšej miere. Podľa môjho názoru je synergia v čiernomorskom regióne pozitívnym momentom, ale domnievam sa, že tento región je z geostrategického hľadiska mimoriadne dôležitý a zaslúži si štruktúrovanejší rámec spolupráce založený na modeli rovnakého rozsahu ako je severský model alebo ako má iniciatíva Únia pre Stredozemie.

Nástroj európskeho partnerstva a susedstva by mal viac prispieť k rozvoju dopravných spojov medzi Európskou úniou a oblasťou Čierneho mora, ako aj medzi Európskou úniou, Moldavskou republikou a Ukrajinou. Rumunsko by rado rozvinulo viac programov spolupráce medzi mestami v Rumunsku a Moldavskej republike. Vítam začatie programu CIUDAD, ktorý je podnetom pre rozvoj dialógu medzi mestami.

Rozvoj prístavov Spoločenstva na pobreží Čierneho mora, vybudovanie zariadení pre skvapalnený zemný plyn, ako aj rozvoj železničných a cestných spojení medzi štátmi v čiernomorskom regióne a členskými štátmi, sa musí stať jednou z priorít, na uskutočnenie ktorých sa tento nástroj použije. Okrem toho sa domnievam, že tento nástroj musí byť využitý aj na spoluprácu v energetickom odvetví, ako aj na rozšírenie a integráciu infraštruktúry na prepravu elektrickej energie do regiónu západného Balkánu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Musím sa ospravedlniť pánovi Alexandruovi Nazaremu, pretože v dôsledku chyby predsedníctva sme mu neposkytli priestor na vyjadrenie v riadnom čase aj napriek tomu, že bol uvedený v zozname. Priestor na vyjadrenie dostane po postupe „catch-the-eye“.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som upozornil na tri otázky v tejto rozprave. Po prvé, je nevyhnutné zachovať geografické rozdelenie vzhľadom na finančnú pomoc z rozpočtu EÚ pre krajiny Stredozemia a krajiny východnej Európy v súlade s ustanoveniami finančného výhľadu na obdobie 2007 – 2013 a tiež pokračovať v poskytovaní pomoci týmto krajinám v podobe úverov Európskej investičnej banky. Orientačné podstropy úverov týmto krajinám odhadované EIB na roky 2007 – 2013 predstavujú sumu 8,7 miliardy EUR pre krajiny Stredozemia a iba 3,7 miliardy EUR pre krajiny východnej Európy a Rusko. Uvedené sumy sa zdajú byť nepriaznivé z hľadiska krajín východnej Európy v tom zmysle, že nezodpovedajú ich potrebám.

Po druhé, je nevyhnutné podporiť spoluprácu v oblasti energetiky s uvedenými krajinami v rámci Východného partnerstva a vytvoriť podmienky, ktoré zabezpečia dodávky energetických zdrojov z týchto krajín do Európy. Európe sa tak vytvoria alternatívy v súvislosti s jej dodávkami energie. Po tretie a na záver, je nevyhnutné prehĺbiť hospodársku integráciu EÚ s krajinami Východného partnerstva rozšírením oblasti voľného obchodu s cieľom zahrnúť uvedené krajiny, ako aj prostredníctvom sociálnej integrácie s konečným cieľom zrušenia vízovej povinnosti pre obyvateľov krajín ENPI.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pri navrhovaní politiky pre susedné štáty Európskej únie nesmieme prehliadať demokratický deficit týchto krajín. Tento demokratický deficit pochádza z ich minulosti. Ak chceme vytvoriť demokratickú spoločnosť, musíme zabezpečiť, aby všetci občania týchto krajín boli o demokracii informovaní.

Správa odôvodnene obsahuje zmienku o medziľudských kontaktoch. Preto sa pýtam, aký je lepší spôsob vytvorenia týchto medziľudských kontaktov, ak nie ten, že sa občanom uvedených krajín umožní slobodne cestovať do Európskej únie?

Vyzývam preto Radu, aby umožnila občanom Moldavskej republiky, ktorá je okrem iného jedinou krajinou s oficiálnym jazykom jednej z krajín Európskej únie, cestovať v rámci Únie bez víz. V rámci tohto opatrenia by som samozrejme požiadal Komisiu, aby uskutočnila všetky potrebné kroky a vytvorila „spoločné centrum pre víza“ v Kišiňove. Musíme ísť príkladom.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (PSE) . – (RO) Už šesť mesiacov čelí Európska únia celému radu problémov, ktoré priniesli otázniky vzhľadom na jej rolu, súdržnosť a schopnosť konať a reagovať.

Kríza v Gruzínsku a plynová kríza nás upozornili, že nemôžeme neprestajne čeliť hrozbám prichádzajúcim z východu, ktorých terčom je medzinárodná stabilita a naša energetická bezpečnosť.

Mám radosť z Východného partnerstva, ktoré je také ambiciózne, aké sa navrhuje v tejto správe, najmä ak sa zameriava na efektívnejšiu spoluprácu a podporuje rekonštrukciu Gruzínska a zároveň navrhuje založiť v budúcnosti zónu voľného obchodu a zrušiť vízové požiadavky voči Európskej únii.

Myslím si však, že väčší význam by sme mali pripisovať situácii v Moldavskej republike, z ktorej dostávame znepokojivé signály o slobode vyjadrovania a regulárnosti volieb, ktoré sa majú uskutočniť na jar.

 
  
MPphoto
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) . – (RO) Nástroj európskeho susedstva a partnerstva je základom úspechu európskej susedskej politiky, najmä Východného partnerstva a spolupráce v oblasti Čierneho mora.

Projekt Východného partnerstva môže uspieť len vtedy, ak bude mať dostatok financií na dosiahnutie jasných cieľov. Zároveň musíme zefektívniť mechanizmy hodnotenia vplyvu činnosti a financovania Východného partnerstva, aby niektoré vlády nespreneverili a nezneužili európsku pomoc proti politickej opozícii.

Našu činnosť musíme zakaždým dobre naplánovať, aby si občania boli vedomí konkrétnych výhod, ktoré z neho plynú. Myslím si, že európske financovanie, ktoré nástroj európskeho susedstva a partnerstva poskytuje, by sa malo zamerať v prvom rade na opatrenia týkajúce sa cezhraničnej spolupráce v oblasti, na ktorú sa Východné partnerstvo zameriava.

Konkrétnou úlohou cezhraničnej spolupráce je čo najviac prispievať k regionálnemu rozvoju, budovaniu dôvery medzi susediacimi štátmi a harmónie medzi jednotlivými etnikami, a pritom uľahčovať cezhraničný pohyb ľudí a obchodné toky, čo môže mať mimoriadne pozitívne multiplikačné účinky.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) . – (RO) Nástroj európskeho susedstva a partnerstva je nevyhnutný na zabezpečenie stability, demokracie a prosperity v danej oblasti. Tento nástroj navyše mení koncepciu hranice, oblasť obmedzenia a vylúčenia na oblasť spolupráce a politických väzieb.

Nedávne udalosti v oblasti na východ od EÚ, ktoré tu už boli zmienené, menovite plynová kríza a kríza v Gruzínsku, zase raz ukázali, že potrebujeme stratégiu, ktorá by dokázala zaručiť, aby Európska únia hrala v tejto geopolitickej oblasti aktívnu rolu. K oblasti na východ od našich hraníc si musíme osvojiť premyslenejší prístup. Potrebujeme jasné ciele, ktoré podporujú záujmy EÚ a špecifické potreby našich partnerov.

Som veľmi rád, že vznikli iniciatívy, ako sú napríklad Čiernomorská synergia a Východné partnerstvo, lebo konsolidujú spoluprácu medzi krajinami v danom regióne, najmä medzi Moldavskou republikou a Ukrajinou, ale aj medzi štátmi na Kaukaze a v kaspickej oblasti. Musíme sa tiež aktívnejšie angažovať v čiernomorskej oblasti, aby sme mohli poskytnúť základ pre konsolidáciu vzťahov s Tureckom a Ruskom, keďže táto oblasť sa nachádza v blízkosti Európskej únie, Turecka a Ruska.

Toto partnerstvo vítajú aj zúčastnené krajiny, ktoré sa budú chcieť uchádzať o štatút členského štátu Európskej únie, ako je napríklad Moldavská republika. Toto partnerstvo výrazne zvyšuje úroveň záväzkov obidvoch zúčastnených strán.

Ďalej by som rád povedal niekoľko slov aj k iniciatíve EURONEST, ktorá je jedným z príkladov konkrétneho riešenia, ako zlepšiť uplatňovanie nástroja európskeho susedstva a partnerstva v štátoch ako Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina či Bielorusko.

Uplatňovanie tejto politiky sa nedá zlepšiť bez väčšej finančnej pomoci. Okrem potreby zväčšiť tento finančný balík musíme venovať rovnakú pozornosť aj spôsobu, akým sa tieto finančné prostriedky vynakladajú.

Myslím, že je nevyhnutné zaručiť transparentnosť, čo sa týka mechanizmov prideľovania finančných prostriedkov. Tiež si myslím, že tieto zdroje je potrebné prideľovať s cieľom zapojiť občiansku spoločnosť v partnerských krajinách do spoločných projektov a podporiť mobilitu občanov týchto krajín, čo zahŕňa aj miernejšie vízové požiadavky.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že táto rozprava o nástroji ENPI sa vlastne týka ďalšieho oznámenia Komisie o Východnom partnerstve. Veľa myšlienok, ktoré tu odzneli, sú v oznámení o Východnom partnerstve a som si istá, že keď ho dostanete, budete celkom spokojní.

Chcem povedať len pár vecí. Som samozrejme veľmi vďačná za mnoho návrhov. Myšlienkou tohto Východného partnerstva je, že chceme pracovať s našimi východnými partnermi – Ukrajinou, Moldavskom, Bieloruskom – ak to bude potrebné, na demokracii a ľudských právach, ale aj s tromi kaukazskými krajinami na obchode, aby sme sa mohli pokúsiť vytvoriť lepšie asociačné dohody, a po druhé, na energii, a po tretie, na lepšej mobilite. S ohľadom na vaše návrhy o bezvízovom styku začneme s miernejšími vízovými požiadavkami, hoci ani to nie je jednoduché, keďže veľa členských štátov sa tomu stále veľmi bráni. Potom je tu samozrejme veľa druhov rôznych platforiem, o ktorých som sa už zmienila – napríklad platforma pre občiansku spoločnosť, energiu a dopravu – ale samozrejme aj tie, pri ktorých sa dajú vymieňať osvedčené postupy.

Čo sa týka financovania, môžem povedať len toľko, že nanešťastie nemám viac dostupných zdrojov. Samozrejme, že – ako to vždy hovorievam ako matka politiky susedstva – by som ich rada mala viac. Ste veľmi dôležitým rozpočtovým orgánom, tak nám prosím dajte v budúcnosti šancu a naozaj nás v tom podporujte. Týka sa to Únie pre Stredozemie na juhu, ako aj Východného partnerstva a nástroja ENPI na východe.

Finančné údaje v súčasnosti predstavujú 3,6 EUR na osobu ročne na východe a 3,4 EUR na osobu ročne na juhu. Takže, ako vidíte, sú skoro na tej istej úrovni. Zároveň to však nikdy nie je dosť, pretože je tu veľa potrieb a problémov. Z toho dôvodu sme zrealizovali aj myšlienku tzv. NIF – susedského investičného fondu – ktorý sa môže využiť pri väčších projektoch.

To je všetko, čo vám môžem v tejto fáze povedať, ale možno v ďalšej fáze, keď začneme rokovať o Východnom partnerstve, môžeme prebrať všetky podrobnosti. V každom prípade vám ďakujem za túto rozpravu a za návrhy. Sú takmer v úplnom súlade so smerom, ktorým sa uberáme.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som k tejto rozprave vyjadril niekoľko svojich pripomienok. Zjednodušenie postupov, sledovanie, ako sa susedská politika implementuje a dozorná úloha Európskeho parlamentu sú veci, ktorými sa zaoberáme už od roku 2005, a vyzerá to tak, že v tomto ohľade už viac neurobíme. Dnes je však určite dôležité, aby sme našej susedskej politike dodali politický obsah. Takýto politický obsah zahŕňa otázky ako víza, spoločný trh a energia. Ak tieto problémy nezvládneme, možno prídeme o šancu vytvoriť susedstvo za našich vlastných podmienok. Čas hrá proti nám. Krajiny, ktoré sú dnes našimi susedmi, môžu stratiť svoju stabilitu a prikloniť sa k iným zásadám regionálneho usporiadania. S takýmto výsledkom nebudeme spokojní a takáto príležitosť sa nám možno už nikdy nenaskytne. Takéto udalosti ovplyvnia aj našu vlastnú bezpečnosť, a preto by sme sa na tento problém mali pozerať z čisto sebeckého hľadiska, najmä z hľadiska záujmov Európskej únie, aby bolo naše susedstvo oblasťou stability a blahobytu.

Čo sa týka rozpočtu, dobre viem, že s ohľadom na reformovanie susedskej politiky sa mnohí prítomní zhodujú vo veci financovania konkrétnych oblastí tejto politiky, ako aj niektorých konkrétnych regiónov, ale nemali by sme zabúdať, že susedská politika je len jednou časťou rozpočtu a že finančné vyhliadky sa vôbec nemenia. Ak dokážeme dobre financovať stredozemské, východné a čiernomorské susedstvo, všetci budeme víťazmi. Nemôžeme dosiahnuť úspech v jednej časti susedstva na úkor inej časti, lebo rozpočet EÚ má takú štruktúru, aby sa tomu predišlo. Mali by sme sa radšej koncentrovať na reformovanie rozpočtu EÚ, aby mohli z finančných prostriedkov v budúcnosti profitovať všetky časti (stredozemská, východná aj čiernomorská).

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, je mi ľúto, že zhrnutie vynikajúcej správy pána Szymańského žiaľbohu nepočula pani Ferrerová-Waldnerová, pretože je zaneprázdnená inými vecami.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), písomne. – (RO) Jednoznačne podporujem ustanovenia uvedené v správe s cieľom zvýšiť úroveň politických záväzkov Európskej únie voči štátom, na ktoré sa zameriava nástroj ESP, ako aj perspektívu podpísania dohôd o pridružení, ktoré sú prispôsobené každej krajine.

Dotyčné štáty sa musia plne angažovať v procese demokratickej reformy spoločnosti, aby sa táto politika mohla účinne realizovať. Účinná realizácia reforiem, hlavne tých, ktoré sa týkajú oblasti demokracie, právneho štátu a slobody prejavu, zostáva pre tieto krajiny vážnym problémom a závisí od politickej vôle ich orgánov, ako aj od stupňa záväzkov zo strany občianskej spoločnosti a ich občanov.

Je dôležité, aby obyvatelia týchto krajín pochopili, že európska integrácia neponúka len príležitosť legálne prekročiť hranice, ale aj skutočnú šancu dostať krajinu z bezvýchodiskovej situácie. V tejto súvislosti musia európske projekty poskytnúť viac konkrétnych podmienok a špeciálnych finančných prostriedkov na informovanie obyvateľstva.

Oboznámenie obyvateľstva s výhodami, ktoré so sebou prináša integrácia, ako aj so záväzkami, ktoré krajina prevezme na seba, keď vstúpi do EÚ, bude mať za následok ich aktívne začlenenie do procesu demokratizácie spoločnosti a značne obmedzí schopnosť elity, ktorá je pri moci, použiť nátlakové opatrenia proti opozičným politickým stranám a občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Vážený pán predsedajúci, iniciatíva, ktorú Poľsko a Švédsko podporili len pred rokom, dnes už nie je témou rozpravy. Užšia spolupráca s našimi susedmi spoza východnej hranice nie je len prínosom pre obe strany, ale je dôležitá a strategická aj v prípade bezpečnosti Európy.

Politická a hospodárska situácia za našimi východnými hranicami má priamy vplyv na situáciu v celej EÚ, našu hospodársku rovnováhu a bezpečnosť. Minulý rok bol skúškou pre dôveryhodnosť Ruska v súvislosti s jej vzťahmi so susednými krajinami. Skúškou, v ktorej Kremeľ jednoducho neobstál.

Toto je dôvod, prečo rozvoj európskej susedskej politiky vyžaduje našu aktívnu angažovanosť v situácii v oblasti južného Kaukazu a udalostiach týkajúcich sa našich najbližších susedov. Táto angažovanosť je podmienkou našej spolupráce v konkrétnych oblastiach. V tomto prípade mám na mysli podporu občianskej spoločnosti, demokratických a inštitucionálnych reforiem a garantovanie energetickej bezpečnosti Európy. Ukážme, že sa na Východe môžeme stať hlavným hráčom a že nedovolíme Rusku zaviesť jeho vlastný plán neoimperialistickej hry.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. (PL) Použitie nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) na financovanie južnej a východnej európskej susedskej politiky by nemal byť implementovaný v neprospech ktoréhokoľvek z týchto dvoch regiónov. V súvislosti s použitím finančných prostriedkov je obzvlášť dôležité, aby sa zaistila transparentnosť ostatných zdrojov vrátane súkromných peňažných prostriedkov

Počas rokovaní o novej dohode medzi EÚ a Ruskom by sme sa mali zamerať na väčšiu spoluprácu zo strany Ruska, pokiaľ ide o stanovenie jasných priorít spolupráce v oblasti financovania, čo by viedlo k lepšiemu viacročnému plánovaniu a programovaniu pomoci. Ďalej na záruky, že akákoľvek finančná pomoc poskytnutá ruským úradom prispeje k posilneniu demokratických princípov v tejto krajine a k zabezpečeniu väčšieho počtu spoločných projektov vyčlenených na financovanie.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že musíme vytvoriť účinné politické podmienky a záruky, aby sme zaistili, že pomoc Bielorusku bude mať bezprostredný a priamy vplyv na jeho obyvateľov a že ho nezneužijú bieloruské orgány proti svojim politickým oponentom. Európska únia by mala poskytnúť účinnejšiu podporu občianskej spoločnosti a politickým stranám, ktoré bránia demokraciu.

Nedávne geopolitické udalosti vo východnom susedstve Európskej únie zdôrazňujú, že je dôležité ďalej rozvíjať politiku európskeho susedstva. Je potrebné prispôsobiť ju účinnejšie potrebám našich partnerov, čo si bude vyžadovať väčšie angažovanie EÚ v oblasti Čierneho mora.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), písomne.(ET) Ako predsedníčka delegácie Európskeho parlamentu pre Moldavsko sa samozrejme zaujímam o vývoj východnej dimenzie nástroja ESP.

V plnej miere chápem a podporujem záujmy južných členských štátov Európskej únie pri presadzovaní južnej dimenzie ESP. Zároveň som presvedčená o tom, že nemôžeme zanedbávať našich východných susedov. Z hľadiska bezpečnosti a blahobytu nášho spoločného domova sú pre nás rovnako dôležití východní, ako aj južní susedia.

Na základe súčasného systému, ktorý platí do roku 2010, sú finančné prostriedky nástroja ESP rozdelené nerovnomerne – 70 % ide do krajín južnej a len 30 % do krajín východnej dimenzie. V tomto roku sa začnú nové rokovania o financovaní. Úprimne dúfam, že počas týchto rokovaní bude súčasný systém zmenený a doplnený a že finančné prostriedky sa v budúcnosti odôvodnene rozdelia rovnakým dielom.

Kvôli udalostiam, ktoré sa odohrali v lete minulého roku – mám na mysli rusko-gruzínsky konflikt, naši východní susedia podľa môjho názoru oprávnene očakávajú, že sa EÚ bude vo väčšej miere podieľať na zabezpečení stability. Angažovanie EÚ sa nesmie obmedziť len na deklaratívnu politickú podporu, ale musí tiež zahŕňať naozaj reálnu spoluprácu a pomoc pri implementácii reforiem.

Som nesmierne šťastná, že Estónsko sa stalo jedným z 15 zakladajúcich členov nedávno založeného susedského investičného fondu (NIF). Pridelenie 1 milióna EUR v súčasnej hospodárskej recesii považujem za dostatočne veľké – a konkrétne – gesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Vážený pán predsedajúci, oceňujem názor, že „Východné partnerstvo by nemalo brániť susedným krajinám v uchádzaní sa o členstvo v EÚ“, ako uvádza správa. Možné budúce stimuly pre členstvo sú neoddeliteľnou súčasťou Východného partnerstva, pretože tvoria základ úspešného podmieňujúceho prístupu.

Hoci sa pokrok smerom k zavŕšeniu demokratickej transformácie mení od krajiny ku krajine – kým na Ukrajine a v Gruzínsku boli prijaté niektoré významné kroky, v Bielorusku sa udiali len veľmi malé pokroky, Európska únia by mala vždy zachovať možnosť, aby krajiny Východného partnerstva vstúpili do EÚ, pretože snahy o vytvorenie funkčnej demokracie, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv môžu byť niekedy vyčerpávajúce a môže prísť k recidíve.

Hlavným cieľom nástroja európskeho susedstva a partnerstva, ako aj prístupového stimulu voči Arménsku, Azerbajdžanu, Gruzínsku, Moldavsku, Ukrajine a Bielorusku je zabezpečiť neustály pokrok na ceste ku konsolidovaným demokraciám v týchto krajinách.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia