Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 18 февруари 2009 г. - БрюкселВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателя
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Последващи действия след искане за защита на имунитет: вж. протокола
 5.Проверка на правомощията: вж. протокола
 6.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 7.Поправки (член 204a): вж. протокола
 8.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 9.Внесени документи: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 12.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Роля на Европейския съюз в Близкия изток (разискване)
 15.Време за гласуване
  15.1.Роля на Европейския съюз в Близкия изток (гласуване)
 16.Приветствие с добре дошли
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Годишен доклад за 2007 г. относно главните аспекти и основните решения в ОВППС – Европейска стратегия за сигурност и ЕПСО – Ролята на НАТО в архитектурата на сигурността на ЕС (разискване)
 20.Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието (разисквания)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Преглед на Европейския инструмент за съседство и партньорство (разискване)
 23.Финансиране на действия, различни от официалната помощ за развитие, в страни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006 (разискване)
 24.Правна рамка на Общността за европейска научноизследователска инфраструктура (ERI) (разискване)
 25.Специално място за децата във външните действия на ЕС (кратко представяне)
 26.Прилагането на Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (кратко представяне)
 27.Социална икономика (кратко представяне)
 28.Психично здраве (кратко представяне)
 29.Първа оценка на националните планове за действие в областта на енергийната ефективност (кратко представяне)
 30.Приложни изследвания, свързани с общата политика в областта на рибарството (кратко представяне)
 31.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 32.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1000 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1087 kb)
Правна информация - Политика за поверителност