Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 19 februari 2009 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0016/2009

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. − (EN) Det är nödvändigt att fästa större vikt vid de särskilda problem som berör fiske och vattenbruk. Denna sektor är, ur ekonomisk, social och politisk synvinkel, mycket viktig inom EU. I mitt hemland Malta fäster man särskild vikt vid fiske och vattenbruk.

Jag instämmer helt med fiskeriutskottet om att rekommendera att man inom området för vetenskaplig havsforskning prioriterar inte bara forskning som syftar till att öka kunskapen om fiskeresursernas tillstånd, men också forskning om de ekosystembaserade, kommersiella, ekonomiska och sociala aspekter som är avgörande för förvaltningen av fiskeriverksamheten, eftersom dessa aspekter är synnerligen viktiga. Vi bör se till att man särskilt när det gäller fiske och vattenbruk bör prioritera tillämpad forskning.

Det är olyckligt att det råder en uppenbar intressekonflikt mellan fiskare och vetenskapsmän på kort sikt, medan deras mål på lång sikt är mer förenliga.

Forskning måste företas om krympande bestånd. Det kan leda till att hela arter försvinner. Därför är det så viktigt att främja ett bättre samarbete mellan forskare, fiskare och vattenbruksoperatörer.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy