Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 9 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Romernas sociala situation och bättre tillgång för romer till EU:s arbetsmarknad (kortfattad redogörelse)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), skriftlig. – (HU) Jag skulle vilja gratulera Magda Kósáné Kovács till hennes betänkande, som ger en heltäckande analys av de romska befolkningsgruppernas sociala och ekonomisk ställning. I betänkandet anges ett antal framåtblickande rekommendationer. Bland annat uppmanas kommissionen att i sin politik på teknikområdet ta hänsyn till hur denna påverkar romerna, Kommissionen rekommenderas också att införa ett enhetligt kravsystem i utvecklingsprogram. Medlemsstaternas ohållbara planer och spridda projekt, varav de flesta finansieras av EU, leder inte till några konkreta resultat. Vi behöver en gemensam handlingsplan som grundas på en fast rättslig grund och sanktioner som gör det möjligt att se till att medlemsstaterna genomför sina åtaganden. De romska befolkningsgrupperna måste delta i planeringen, genomförandet och övervakningen, från den lägsta nivån till de internationella rådgivande organen. Enhetliga riktmärken och tidsfrister måste fastställas så att man kan verifiera att de ekonomiska resurser som har investerats används på ett effektivt sätt.

Fattigdom och socialt utanförskap är geografiskt centrerat, Forskningen visar tydligt hur kartan över den europeiska fattigdomen ser ut. Majoriteten av romerna bor i små ”dödsdömda” regioner och bara upprätthållandet av deras nuvarande livskvalitet kostar enorma summor. På lång sikt skulle det kunna paralysera budgetar och hota att bryta sönder den större sociala sammanhållningen. Gemenskapens strategi måste därför vara att möjliggöra omedelbara akuta ingripanden i dessa områden genom distinkta program som finansieras ur utvecklingsfonder på EU-nivå. Dessa program måste kunna hantera problemen i all dess komplexitet. Dessutom måste man se till att fonderna präglas av genomtränglighet, vid behov genom att införa regionspecifika former av stöd.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy