Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2004(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0057/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0096

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 9. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Rozpočet na rok 2010: oddiel III – Komisia: Usmernenia na rok 2010 – Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

- A6-0111/2009 pána Surjána v mene Výboru pre rozpočet, o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010 – oddiel III – Komisia (2009/2005(BUD));

- A6-0057/2009 pána Maňka v mene Výboru pre rozpočet, o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (2009/2004(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  László Surján, spravodajca. (HU) Európsky parlament očakáva, že návrh rozpočtu na rok 2010 pomôže členským štátom a občanom prekonať súčasnú krízu. To je teraz našou najväčšou obavou. Inými slovami, rozpočet by mal zmierniť obavy európskych občanov a znovu ich presvedčiť o tom, že budú mať svoju prácu a budú si môcť zarábať na živobytie a žiť v pokoji a v bezpečí. Hovoríme tu o občanoch, ktorých peniaze utrácame a ktorým sa zodpovedáme.

Z dôvodu finančnej krízy si Európania nie sú istí, či sú ich peniaze v bankách v bezpečí, a nevedia, či zajtra budú mať ešte svoju prácu. Ale takisto majú aj iné obavy a problémy: ako dlho budú ešte schopní vykurovať svoje domovy, či nemajú v potravinách škodlivé chemikálie alebo iných pôvodcov a podobne. Preto by sme chceli taký rozpočet, ktorý vráti občanom dôveru nielen vo finančné inštitúcie, ale aj vzájomnú dôveru a dôveru v solidaritu v európskom meradle. Sme si vedomí toho, že nie každý problém sa dá vyriešiť s 1 % HND, ale záleží na tom, či malé a stredné podniky dostávajú povzbudenie a podporu. Rozvíja sa harmonizovaná spoločná energetická politika? Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme bojovali proti zmene klímy a podporujeme obnoviteľné zdroje energie? Bude ochrana našich spoločných hraníc účinnejšia? Prinesie kohézna politika viac ovocia, urýchli sa proces dobiehania, budú naše potraviny bezpečnejšie?

Parlament si uvedomuje, že rozpočet je vzhľadom na tieto ciele malý, ale je si takisto vedomý toho, že členské štáty dokonca plne nevyužívajú ani len súčasný rozpočtový rámec. Preto očakávame, že Európska komisia podnikne rozhodné kroky, aby odstránila byrokratické prekážky, sústredila výdavky do oblastí s účinným využívaním a zrušila podporu v oblastiach, ktoré majú pravidelné prebytky. Parlament je pripravený spolupracovať pri monitorovaní toho, či sú spustené programy skutočne úspešné a či spĺňajú cieľ, pre ktorý boli založené. Nemôžeme sa jednoducho uspokojiť so stanovením, že výdavky sú v súlade so zákonom. Žiadame záruky toho, že plnia svoj účel. Žiadame protihodnotu a výsledky výmenou za príspevky európskych občanov, a očakávame, že členské štáty zavedú tieto programy rýchlo a účinne. Žiadame, aby Európska komisia brala naše požiadavky vážne. Európsky parlament je jedinou európskou inštitúciou, v ktorej občania môžu uplatňovať svoj priamy vplyv. Stojíme k nim najbližšie a podľa predloženej správy sú to ich názory, ktoré sme stručne vyjadrili. Máme ešte stále viac ako mesiac do predloženia predbežného rozpočtu. Preto má Komisia stále čas zvážiť názor Parlamentu a včleniť ho do návrhov.

Okrem toho by ma veľmi potešilo, keby na rozdiel od toho, ako je zvykom, Rada a Parlament nedopĺňali a nepozmeňovali návrh Komisie, keď každý hovorí o niečom inom, ale aby všetky tri inštitúcie spolupracovali s cieľom prekonať túto krízu.

Vážené dámy a páni, moje pripomienky ukončím poďakovaním sa každému, kto prispel svojou prácou k tejto správe vrátane sekretariátu Výboru pre rozpočet, členov Komisie, odborníkov z mojej politickej skupiny a tých, ktorí predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Poprosil by som, aby ste prediskutovali návrhy a potom ich podporili vaším hlasovaním. Ponúknime občanom Európy nádej a bezpečie.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, spravodajca.(SK) Ďakujem, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, pri tvorbe rozpočtu Európskeho parlamentu sa musíme sústrediť na naše hlavné poslanie a optimálne využívať zdroje na zlepšenie legislatívnej práce Parlamentu. Veci, ktoré s naším poslaním nesúvisia, musíme z rozpočtu v maximálnej miere vylúčiť.

Ak chceme, aby poslanci pracovali efektívne, musia mať možnosť vykonávať svoje povinnosti v ich vlastnom jazyku, ak sa tak rozhodnú. V mnohých prípadoch môžeme zabrániť problémom a plytvaniu finančných prostriedkov, ak bude možné v krátkom čase zmeniť jazyky podľa skutočnej, a nie plánovanej prítomnosti na rokovaniach.

Určite mnohí viete, že v niektorých výboroch ste nemali v čase schvaľovania k dispozícii dokumenty ani v základných jazykoch. Ak z toho dôvodu dôjde k mimoriadnym zasadnutiam výboru, alebo k ďalším zbytočným zdržaniam, strácame čas a finančné zdroje.

Podobne ako pri prekladoch, aj pri tlmočníckych službách potrebujeme zvýšiť pružnosť a flexibilitu. Pri mojich rozhovoroch s predstaviteľmi jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu som získal veľa užitočných podnetov a informácií. Niektoré rezervy navrhujú odstrániť samotní zástupcovia riaditeľstiev. V niektorých prípadoch budú však potrebovať našu pomoc.

Príkladov je viac. Určite nikto z vás, vážené kolegyne, kolegovia, nebude považovať za zníženie bezpečnosti Parlamentu, ak nebudú otvorené obidva vchody do Európskeho parlamentu v Štrasburgu v období mimo plenárnych zasadnutí. Ani na niektorých miestach, osobitne v Štrasburgu a v Luxemburgu, nemusia byť osobne prítomní strážnici.

Na druhej strane súčasný systém ochrany má chyby. Sami sme to videli pri nedávnom prepadnutí pobočky ING Bank v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli, ale aj pri ohrození života dvoch poslancov v Bombaji.

Verím, že návrhy, ktoré pripravuje samotné riaditeľstvo prinesú zlepšenia, ale aj lepšie využitie zdrojov a zaujímavé finančné úspory. Ďalšie miliónové úspory môžeme dosiahnuť, ak zlepšíme spoluprácu medzi inštitúciami. Voľné kapacity každej inštitúcie musia byť k dispozícii ostatným inštitúciám.

Nedostatok plánovania, nedostatočná alebo žiadna komunikácia o dostupných prekladateľských kapacitách bráni v ich efektívnom využívaní. Inštitúcia, ktorá má zabezpečiť preklad, často automaticky dáva objednávku externým prekladateľom a ani nezisťuje, či nie sú k dispozícii vnútorné kapacity. Len v oblasti prekladov v rámci inštitúcií môžeme usporiť viac ako 10 miliónov EUR ročne. Aj preto, vážené kolegyne, vážení kolegovia, verím, že podporíte návrh, aby sme v maximálnej miere využívali nezávislé analýzy využívania zdrojov a organizácie práce.

Poslanci potrebujú mať komplexné informácie, aké zdroje a materiály sú pre nich k dispozícii, aby mohli zodpovedne a efektívne vykonávať svoju prácu. Aj preto sme žiadali administratívu, aby vytvorila systém riadenia vedomostí, s ktorým budeme môcť efektívne pracovať so všetkými dokumentmi. V priebehu niekoľkých týždňov budeme mať v tejto oblasti prvé konkrétne návrhy.

Ďalšou prioritou je lepšie informovať občanov o práci ich zástupcov v Európskom parlamente a o prínosoch práce Parlamentu pre obyvateľov Európskej únie. Tu potrebujeme ukončiť, konsolidovať a efektívne využívať europarlamentnú televíziu, návštevnícke centrum a nové audiovizuálne centrum.

Jednou z hlavných zložiek správnych výdavkoch inštitúcií Európskej únie sú výdavky na kúpu a prenájom budov. V minulosti v rôznych prípadoch inštitúcie nakúpili alebo si prenajali majetok v cenách vyšších, ako bola trhová cena. Podľa zistenia Dvora audítorov dokonca inštitúcie ani nehodnotili svoju politiku v oblasti budov spoločne, ani jednotlivo. Preto potrebujeme vypracovať spoločnú politiku v oblasti budov pre lepšiu spoluprácu v tejto oblasti. Očakávame čo najskôr strednodobý až dlhodobý strategický dokument o politike v oblasti budov, aby sme mohli prijať príslušné rozhodnutia už v prvom čítaní. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, veľmi vám ďakujem, že som dnes mala možnosť vymeniť si názory s Parlamentom, tento rok nezvyčajne zavčasu. Som veľmi vďačná za iniciatívu Výboru pre rozpočet. Komisia už veľmi vážne preskúmala usmernenia Parlamentu pre rozpočet na rok 2010 a s väčšinou súhlasí. Komisia si takisto cení, že Parlament preskúmal ročnú politickú stratégiu na rok 2010 – už zohľadnenú vo vašom uznesení – a súhlasí s množstvom vami zistených politických priorít.

Neočakávané problémy, ako je finančná, hospodárska a sociálna obnova, sa musia riešiť. Avšak dlhotrvajúce riešenia iných problematík, ako je vyrovnanie sa so zmenami klímy a dosahovanie udržateľnej Európy, sú takisto nevyhnutné. Na tomto základe prijme Komisia 29. apríla predbežný návrh rozpočtu na rok 2010.

Komisia už naznačila, že v roku 2010 bude potrebné vynaložiť finančné úsilie obzvlášť na plán hospodárskej obnovy. Komisia takisto zaregistrovala podporu Parlamentu pre účinnejšie úrovne administratívnych výdavkov a bude pokračovať v konaní týmto smerom. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné činnosti, som si istá, že budeme môcť stavať na minuloročnej vynikajúcej spolupráci medzi inštitúciami.

Predbežný návrh rozpočtu sa bude zakladať na zdravých odhadoch potrieb na dosiahnutie našich spoločných priorít a prediskutovanie problémov, ktoré sú pred nami. Som presvedčená, že prijateľná dohoda o rozpočte na rok 2010 sa znovu raz dosiahne vďaka dobrej súčinnosti a spolupráci všetkých inštitúcií, hlavne Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas, v mene skupiny PPE-DE. (EL) Vážená pani predsedajúca, rozpočet Európskeho parlamentu na budúci rok bude mať tri nové prvky. Bude to rok, v ktorom tento Parlament získa nového generálneho tajomníka, bude to rok, v ktorom budeme pravdepodobne pracovať s Lisabonskou zmluvou a bude to rok, v ktorom budeme pracovať s dvoma novými štatútmi, jedným pre poslancov Európskeho parlamentu a druhým pre asistentov poslancov.

Moja politická skupina sa snažila zohľadniť tieto nové udalosti v správe pána Maňku prostredníctvom viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a sme potešení, že Komisia bola schopná zohľadniť tieto nové dynamiky v štyroch základných prioritách.

Tými štyrmi základnými prioritami sú:

Po prvé, dôraz sa kladie na legislatívu. Parlament je mimoriadne účinný pri vykonávaní svojich legislatívnych činností a administratíva nám musí dokázať, že dokáže prideliť parlamentné zdroje tam, kde to má význam.

Druhou prioritou, s ktorou súhlasíme so Socialistickou skupinou v Európskom parlamente, je absolútne zachovanie viacjazyčnosti a prístup členov k prekladateľským a tlmočníckym službám z a do ich materinského jazyka.

Treťou prioritou je, že musíme byť schopní vyhodnotiť pokrok pri realizácii hlavných plánov, ktoré sa už schválili, ako je Europarl TV alebo návštevnícke centrum, ktoré by sme radi videli pripravené ešte pred európskymi voľbami a ktoré nanešťastie zatiaľ nie je, a Dom európskej histórie. Chceme, aby tieto viacročné plány fungovali hladko a aby sa náležite zhodnocovali.

Na záver, som presvedčený, že by sme v Európskom parlamente mali zosilniť všetko úsilie, ktoré európskym daňovým poplatníkom v čase krízy dokáže, že tento Parlament rozumne utráca na to, čo potrebuje, aby tak mohol odvádzať ešte lepšiu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, v mene skupiny PSE. (EL) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, rozprava o správe pána Surjána, pri ktorej som mal tú česť pracovať ako tieňový spravodajca, je hlavne tento rok politickou rozpravou s mnohými závažnými bodmi. Jej dôležitosť začína pri skutočnosti, že je jedinou jasnou politickou rozpravou o politických prioritách, pretože, ako viete, v roku volieb nebudeme mať príležitosť na ďalšiu; potom pôjdeme priamo do novej fázy tohto postupu, do zásadných technických rozlišovaní a rozpráv.

Je to však aj rozprava v roku, v ktorom, ako každý povedal a ako všetci vieme ako politici aj ako občania, Európa vstúpi do veľmi hlbokej krízy. Zároveň všetko nanešťastie nasvedčuje tomu, že rok 2010, na ktorý sa vzťahuje naša správa a naša rozprava, bude takisto rokom krízy.

Moja prvá pripomienka je preto tá, že možno bude v tomto momente pre správu, o ktorej diskutujeme a o ktorej budeme hlasovať, postačovať schválenie jednoduchou väčšinou, ale bude to musieť byť správa, ktorá bude prezentovať celý Európsky parlament a nie len jednu politickú frakciu. Bude to musieť byť správa, ktorá vyjadrí znepokojenie občanov a politikov, ale, a tu sa objavuje politická nezhoda medzi nami a spravodajcom a jeho frakciou, nie s dôrazom len na strach a obavy, ale takisto aj na vyhliadky do budúcnosti.

Musíme použiť rozpočet na to, aby občania pochopili, že rozpočet je politickým nástrojom, vďaka ktorému nielen odpovedáme na ich strach, ale takisto zabezpečujeme politické vyhliadky do budúcnosti. Myslím si, že práve to je veľmi dôležité. Snahy našej skupiny počas fázy diskusií vo výbore aj počas fázy rozpravy v pléne sú zamerané na hľadanie rovnováhy medzi týmto textom a touto politickou dynamikou, ktorú budeme vysielať, aby sme neprezentovali obraz apokalypsy – len strachu a obáv, ale predložili vyhliadky pre Európsku úniu.

Poviem to znovu: dnes môže stačiť jednoduchá väčšina, môže sa stať, že jedna frakcia si nanúti svoj riadok, ale vzhľadom na rozpravu, ktorá sa uzavrie posilnenou väčšinou, je veľmi dôležité, aby sa v záverečnej analýze zohľadnil názor Parlamentu, inými slovami, aby sa vypočul názor občanov.

V čase krízy my, socialisti, veríme, že Európa by mala reagovať prostredníctvom rozpočtu s veľmi špecifickými charakteristikami. Odpoveď nášho rozpočtu a politickej Európy musí byť v prvom rade koordinovaná: nesmieme vytvárať dojem, že nechávame členské štáty, aby čelili tejto zložitej situácii samy. Po druhé, sociálna ochrana občanov musí byť prioritou; o tento sociálny ukazovateľ, ktorý je typický pre Európsku úniu, sa musíme postarať, nech sa deje čokoľvek. Práve preto sa snažíme podať určité veci v správe odlišným spôsobom. Na záver, táto odpoveď na krízu musí byť taká, aby jej občania rozumeli, aby odrážala priority životného prostredia a energie a hovorila áno za energeticky nezávislú Európsku úniu, ktorá má všetky cesty a všetky možnosti otvorené, aby sme mohli dosiahnuť presne to, čo chceme.

Je veľa bodov, s ktorými súhlasíme; so všeobecným charakterom tejto správy, s charakterom jej naliehavosti a politickej nevyhnutnosti. Chceli by sme však zdôrazniť, že odpoveď, ktorú chceme dať prostredníctvom rozpočtu, musí byť odpoveďou s týmito charakteristikami.

Takže dovidenia v septembri s nádejou, že Komisia bude brať názory Parlamentu vážne.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, v mene skupiny ALDE. (DA) Vážená pani predsedajúca, pán Surján zvolil „bezpečnosť“ ako označenie pre rozpočet na rok 2010, slovo, ktoré sa vysvetľuje v širšom zmysle: zmiernenie finančnej a hospodárskej krízy, jej dôležitosť pre pracovné miesta a hospodárska bezpečnosť, bezpečnosť dodávok energie, bezpečná doprava, bezpečnosť a zabezpečenie občanov vo vzťahu k problémom zapríčineným prisťahovalectvom a problémom vyplývajúcim z demografických zmien, napríklad nižší počet mladých ľudí potrebných na opatrovanie čoraz vyššieho počtu starších ľudí, potreba lepšej ochrany životného prostredia, potreba bojovať proti terorizmu a potreba podporovať bezpečnosť a zabezpečenie prostredníctvom úlohy EÚ vo svete. Toto označenie „bezpečnosť“ označuje viaceré oblasti, v ktorých je dôležitý rozpočet EÚ, a takisto aj dôležitosť rozpočtu odrážať naše potreby.

Vo viacerých ohľadoch bude rok 2010 napínavým rokom pre rozpočet EÚ. Rok 2010 bude pre štrukturálne fondy prvým rokom, v ktorom vstúpi do hry pravidlo n+3. Tie finančné prostriedky, ktoré neboli počas posledných troch rokov vyplatené, prepadnú. Teraz uvidíme, či boli členské štáty schopné využiť tieto finančné prostriedky načas. Samozrejme dúfam, že doložka o platnosti, pravidlo n+3, nevstúpi do hry, ale v prípade, že áno, bude to určite dôvod zvážiť, či sú pravidlá pre štrukturálne fondy dostatočne flexibilné a nebyrokratické.

Zahraničná politika bude v roku 2010 náročnou problematikou, tak ako počas predchádzajúcich rokov. Naliehala by som na Komisiu, aby hľadala potrebné finančné prostriedky, hoci je strop pre túto kategóriu výdavkov veľmi nízky. Vo Výbore pre rozpočet sme viedli viacero diskusií o našej pozícii týkajúcej sa podpory plynového potrubia Nabucco zo strany EÚ. Rada by som zdôraznila, že toto je bod, ktorému v našej Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu prikladáme obrovskú dôležitosť. Energetická bezpečnosť sa musí zabezpečiť prostredníctvom viacerých rozličných iniciatív, ale my sme obzvlášť za podporu projektu Nabucco, ktorý je napokon nezávislým od Gazpromu.

Rozpočtový postup bude tento rok celkom náročný. Tento rok je samozrejme rokom volieb. Správy pána Maňku a pána Surjána predstavujú jedinú príležitosť, ktorú Parlament dostane na vyjadrenie svojho názoru na rozpočet. Bude to novozvolený Parlament, ktorý bude musieť viesť skutočné rokovania týkajúce sa rozpočtu. Nie je jednoduché zachovávať postup, ktorý sme zaviedli minulý rok s pánom Haugom ako spravodajcom pri značnom zapojení odborných výborov. Samozrejme musíme urobiť, čo budeme môcť, aby sme zabezpečili čo najviac otvorený a štruktúrovaný postup. Rada počujem, pani komisárka, že práve to sa chystáte urobiť. Myslím si, že pán Surján a pán Maňka k tomu podali dobré návrhy.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážená pani predsedajúca, príprava rozpočtu na rok 2010 si vyžaduje veľkú odvahu. Stále nepoznáme celkový rozsah hospodárskej krízy, ktorá sa objavila minulý rok. Nanešťastie, napriek značným snahám jednotlivých krajín kontrolovať ju, sa kríza neustále vyvíja – pracoviská sa zatvárajú, nezamestnanosť stúpa a celé rodiny, ako aj časti spoločnosti, mestá a dediny sa stávajú chudobnejšími.

Realizácia úloh prijatých vo viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 predstavuje stále rastúce ťažkosti. Keď sa minulý rok vypracovával rozpočet na rok 2009, odhadovaná úroveň financovania sa dosiahla s veľkými ťažkosťami. Bude možné udržať túto úroveň v roku 2010? Dúfam, že áno. Budúci rok to bude našou najväčšou úlohou.

Mali by sme pamätať na to, že solidarita je v ťažkých časoch najdôležitejšia. Nesmieme sa vzdať ušľachtilých cieľov prijatých v Lisabonskej stratégii. Nemali by sme zabúdať na hospodársku diverzitu členských štátov EÚ – nie všetky z nich budú môcť túto krízu prekonať, ale spoločné kroky môžu k tomu značne dopomôcť. Stále máme nádej upraviť pri strednodobom preskúmaní naše politiky a sústrediť sa na boj s negatívnymi následkami krízy, pokiaľ z nich urobíme našu prioritu číslo jeden.

Na záver by som sa rád poďakoval svojim kolegom z Výboru pre rozpočet, pánovi Láslóvi Surjánovi a Vladimírovi Maňkovi, za ich prínos v tejto zložitej dobe.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro,mene skupiny GUE/NGL.(PT) Tvárou v tvár zhoršujúcej sa kríze v Európskej únii a neexistencie cieľov a účinných opatrení na úrovni Spoločenstva na jej prekonanie, Európsky parlament odsúhlasil minulý december rozpočet na rok 2009, ktorý je o zhruba 8 miliárd EUR nižší ako sa stanovilo vo viacročnom finančnom rámci (MFF) na roky 2007 – 2013. Teraz Parlament chce, aby sa konečný rozpočet na rok 2010 priblížil týmto horným limitom. Avšak podľa nášho názoru, to najmenej, čoho sa mohol Európsky parlament dožadovať, je vlastne primálo.

Rozpočtové obmedzenia stanovené v súčasnom MFF, ktorý obmedzuje rozpočet Spoločenstva na 1 % hrubého národného dôchodku, vôbec nepostačujú na dosiahnutie zdôrazňovanej politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Navyše tieto nedostačujúce obmedzenia sa na tento účel plne nevyužívajú, a ako sa dokonca zistilo, celkom určite sa plne nerealizujú. Neustále nesprávne rozpočtovanie a neuplatňovanie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, ktorých realizácia je o dva roky pozadu, si vyžaduje prijatie niekoľkých opatrení, aby sa zabezpečilo uplatňovanie týchto fondov, najmä keď je Európska únia a jej neoliberálne politiky jednou z hlavných príčin súčasnej hospodárskej krízy.

Tvárou v tvár rastu nezamestnanosti, sociálnych nerovností a chudoby by sme mali okrem iných opatrení znovu presadzovať naliehavú potrebu oživiť finančné zdroje štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, urýchliť a zabezpečiť ich kompletnú realizáciu, zvýšiť úroveň spolufinancovania Spoločenstva a zrušiť uplatňovanie pravidla n+2 a n+3 pri týchto fondoch. Tieto fondy sa musia takisto používať, aby sa právne chránila zamestnanosť, zvyšovala kúpna sila pracovníkov, účinne podporovali maloplošné a rodinné hospodárstva a rybárske oblasti, bránili a rozvíjali produktívne sektory každého členského štátu, najmä tie v kohéznych štátoch, a účinne podporovali mikropodniky, malé a stredne podniky a družstevný sektor.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM. (SV) Vážená pani predsedajúca, EÚ čelí svetovej finančnej kríze s rozpočtom, ktorý bol vypracovaný pred pol storočím. Podľa spravodajcu by mala EÚ čeliť modernému, globalizovanému svetu s rozpočtom, v ktorom sa takmer všetky peniaze sľubujú bláznivej poľnohospodárskej politike a neúčinnej regionálnej politike. Pripomína to kavalériu útočiacu na modernú, mechanizovanú armádu s riadenými strelami.

Rozdiel v rozsahu je absurdný. Náklady na vyriešenie finančnej krízy sa teraz nedajú oceniť, ale jeden predložený výpočet naznačuje sumu v našom regióne vo výške 50 000 miliárd USD. Celkový rozpočet EÚ sa nachádza len niekoľko percent nad touto sumou a už je prisľúbený poľnohospodárstvu a regionálnej politike. EÚ požaduje od každého členského štátu, aby zaviedol podporný balík zodpovedajúci výške viac ako 1 % jeho HND. To už je viac ako celý rozpočet EÚ, ktorý sa samozrejme rovná sume okolo 1 %.

Je takisto patetické prečítať si znenie týchto dvoch správ vzhľadom na financovanie klimatickej a energetickej politiky. Aj v týchto oblastiach je rozpočet EÚ celkom zanedbateľný. Úlohou EÚ je získavať spoluprácu a záväzky, ktorých náklady musia znášať členské štáty po tom, ako zakotvili v demokratickom procese.

To isté platí pre energetickú politiku. Plynovody vedené po zemi sú lacnejšie ako po morskom dne. Teraz keď Rusko a Nemecko predsa len stavajú plynovod priamo po morskom dne medzi svojimi dvoma krajinami, robia to s úmyslom izolovať sa. Bude to nová zmluva z Rapalla a EÚ nepovie ani slovo. Ako hovorí kráľ v Hamletovi: „Moje slová vzlietajú, moje myšlienky zostávajú pri zemi.“

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Základná logika konštrukcie rozpočtu Európskeho parlamentu, ako ju navrhuje spravodajca rozpočtového výboru, pán Vladimír Maňka, je dobrá. Vystihuje pokrytie tých miest, ktoré sa ukázali ako slabšie a nie plne vyvážené, alebo ako nie v dostatočnej miere realizované v uplynulých rokoch.

Ide predovšetkým o doriešenie prekladateľských a tlmočníckych kapacít využívaných v Európskom parlamente. Tu sa napriek očakávaniam zďaleka nepodarilo zabezpečiť plné fungovanie jedného zo základných princípov Európskej únie, ktorým je rovnaký prístup a nediskriminácia podľa jazykovej príslušnosti.

Pritom primárne nemám na mysli len rovnaký prístup a nediskrimináciu vo vzťahu k činnosti europoslancov, ale najmä možnosť prístupu občanov Európskej únie, bez ohľadu na materinský jazyk, k informáciám o činnosti a výstupoch rokovania inštitúcie, ktorej zástupcov si občania vyberajú v priamych voľbách.

V odstupe piatich rokov, hoci po masívnejšom rozšírení Európskej únie, sa táto situácia javí skutočne ako absurdná hra na čas. To znižuje dôveru Európskej inštitúcie najmä v menších krajinách a vytvára predpolie pre nacionalistické politické skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). - (ES) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, toto je posledný rozpočet tohto volebného obdobia a ak pri nás bude stáť šťastie, aj posledný rozpočet pred uplatňovaním Lisabonskej zmluvy a novými rozpočtovými ustanoveniami.

Dnes sa zaoberáme rozpravou o rozpočtových usmerneniach, pretože to je to, čím sú. Je zjavné, že musíme schváliť tieto rozpočtové usmernenia v dostatočnom predstihu, aby sme mohli ovplyvniť vypracovanie predbežného návrhu rozpočtu, ktorý pripravuje pani komisárka, ako nám práve povedala. Sú to usmernenia v tom, že zahŕňajú politické priority tohto Parlamentu, ktorým sa musí z rozpočtu prideliť obsah a finančné prostriedky.

Rozpočet Európskej únie je bojom za vzácne zdroje, hlavne v čase finančnej a hospodárskej krízy. Pokiaľ ide o to, aké budú politické priority Európskeho parlamentu, rozhodnutie, ktoré teraz urobíme, je nesmierne dôležité. Hlavne kvôli tomu, že tento rozpočet bude mostom medzi dvoma obdobiami Európskeho parlamentu a takisto medzi dvoma mandátmi Európskej komisie.

Tí, ktorí dnes začínajú s týmto postupom, nebudú tí istí, ktorí ho budú v decembri dokončovať. Dokonca môžeme mať do decembra až troch komisárov zodpovedných za rozpočtové záležitosti – tu by som chcel využiť príležitosť a zablahoželať pani komisárke k jej zvoleniu. Pokiaľ ide o naše priority, dosiahnutie konsenzu v tomto Parlamente je preto mimoriadne dôležité.

Podobne ako minulý rok, aj teraz budeme, samozrejme, zostavovať rozpočet pre čo najväčšiu bezpečnosť našich občanov. Táto bezpečnosť zahŕňa veľký počet samostatných titulov, ako je sociálna súdržnosť, hľadanie pracovných miest a súdržnosť – a nanešťastie ako sa už spomenulo na začiatku tohto zasadania – je takisto potrebné posilniť bezpečnosť a boj proti terorizmu. Nesmieme zabúdať na to, že boj proti terorizmu, bohužiaľ, zostáva prioritou Európskej únie.

Ďalšou z priorít je, samozrejme, aj boj proti hospodárskej kríze. Plán hospodárskej obnovy názorne dokázal obmedzenia a nedostatky ročného rozpočtu, viacročného finančného rámca a dokonca aj medziinštitucionálnej spolupráce. Chýba nám skutočný dialóg na preskúmanie, napríklad úlohy Európskej investičnej banky, a použitia prebytkov kategórie výdavkov na financovanie plánov Európskej komisie. Chýba nám konsenzus a takisto dialóg.

Tieto usmernenia zahrnú politické rozhodnutia, ktoré sa odrazia v júlovom zmierovacom konaní, a potom budú tvoriť súčasť prvého čítania.

Bol by som rád, keby pán Surján získal dostatočnú podporu, aby doviedol usmernenia do ich úspešného dokončenia, keďže schopnosti na to má. Dúfam, že do decembra bude mať veľmi priaznivé výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Ralf Walter (PSE).(DE) Ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem pekne pani komisárka. Ako povedal pán Surján, dostupný rozpočet je obmedzený – 1 % hrubého národného produktu. Preto musíme byť všetci veľmi opatrní pri financiách, hlavne pokiaľ ide o krízu, ktorá zaťažuje myseľ ľudí. Mali by sme sa takisto pokúsiť, aby sme dospeli k spoločným rozhodnutiam.

V správe je jedna časť, pri ktorej však nie sú možné žiadne spoločné rozhodnutia. Týka sa dodávok energie a energetickej bezpečnosti. Sám sa pýtam, či by sme mali v čase, keď musíme prepočítavať každé euro, skutočne investovať peniaze do oblastí, kde aktéri na trhoch vytvárajú miliardové zisky. Navrhuje sa podpora pre plynovody, ako je napríklad projekt South Stream talianskej skupiny Eni, ktorá dosiahla zisk 10 miliárd EUR. Nord Stream je projekt nemeckej skupiny E.ON, ktorá dosiahla zisk 5 miliárd EUR, a Nabucco prináša nemeckej, rakúskej a tureckej spoločnosti celkové zisky presahujúce 6 miliárd EUR. Naozaj by sme mali vkladať peniaze daňových poplatníkov do oblastí, ktoré vytvárajú zisky? Nemali by tieto konzorciá skôr sami vynakladať príslušné investície? Nemali by sme sa sami zapájať len do tých oblastí, ktoré majú skutočne podporu daňových poplatníkov? Nemali by sme dávať viac peňazí tým, ktorí dostatočne zarábajú. Moja otázka teda znie: je to naozaj to, čo chceme?

Moja druhá otázka znie nasledovne. Ak podporujeme spoločnosti, prečo Nabucco? Prečo chceme v tomto smere vytvárať nerovnováhy? Prečo chceme uprednostniť maďarskú spoločnosť napríklad pred talianskou? Aké máme pre to odôvodnenie? Konkurenčná neutralita je nevyhnutnosťou, ale porušuje ju to, čo sa chystáte prijať.

Moja tretia poznámka je, že peniaze sa musia utrácať v Európe. Načo je nám investovanie v Azerbajdžane? V čase krízy chcú od nás naši európski občania, aby sme zabezpečili mechanizmy na jej riešenie. Očakávajú, že im poskytneme pomoc.

Nemôžeme podporiť správu pána Surjána v jej súčasnej podobe, keďže by znamenala podporu opatrení narúšajúcich hospodársku súťaž a poskytovanie viac peňazí inštitúciám a odvetviam, ktoré majú vysoké zisky. Európska únia si to so svojimi mizivými zdrojmi nemôže vôbec dovoliť.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). - (FI) Vážená pani predsedajúca, bude pre nás náročnou úlohou vypracovať budúcoročný rozpočet. Voľby do Európskeho parlamentu budú mať budúcu jar za následok dlhú prestávku v procese navrhovania a možné vstúpenie Lisabonskej zmluvy do platnosti znamená, že rozpočet by sa teraz vypracoval podľa pravidiel, ktoré budú odlišné od tých, v rámci ktorých by sa uplatňoval. Preto želám pánom Surjánovi a Maňkovi ako hlavným spravodajcom pre rozpočet, veľa úspechov pri tejto obrovskej úlohe.

Štrukturálna politika EÚ sa ocitla v obrovskom začarovanom kruhu byrokracie. Dôvodom je beznádejne zložitý systém správy a monitorovania, ktorý je prispôsobený vyhovieť len 20 % programov Sociálneho fondu a len 7 % programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. To znamená, že máme financovanie len na 2 % hlavných projektov. Okrem iného už uplynuli viac ako dva roky nového programového obdobia. Napríklad minulý rok sa stiahlo alebo odsunulo 2,8 miliardy EUR záväzkov a viac ako 4 miliardy EUR výdavkových rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, každoročne prijímané rozpočty predstavujú celkovo podstatne menej ako sumy prijímané vo viacročných finančných rámcoch. A čo viac, rozpočty sa uplatňujú na stále nižšej úrovni, čo má za následok značné množstvá nesplatených rozpočtových záväzkov. Tento jav má pôvod najmä v systéme komplikovaných pravidiel a požiadaviek predložených Európskou komisiou, ako aj v podrobných nariadeniach vzťahujúcich sa na prijímateľov, ktoré zaviedli členské štáty.

Aby sa zlepšilo plnenie rozpočtu, je nevyhnutné, aby Komisia, ako aj jednotlivé členské štáty značne znížili byrokratické bremeno. Po druhé, vzhľadom na prehlbujúcu sa hospodársku krízu v EÚ, je nevyhnutné, aby sa rozpočtové zdroje aj finančné prostriedky EÚ začali viac využívať vo forme pôžičiek a úverov od Európskych inštitúcií, aby sa podporil rozvoj v členských štátoch najmä v sektore malých a stredných podnikov. Po tretie a na záver, je takisto nevyhnutné, aby sa viac využívali rozpočtové zdroje a finančné prostriedky poskytované bankami, aby sa zabezpečila skutočná rozmanitosť, pokiaľ ide o naše dodávky energie a najmä projekt Nabucco. Ak nebudeme diverzifikovať naše dodávky surovín na výrobu energie, hlavne zemného plynu, budú sa opakovať krízy podobné tej z januára.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, máme pravdu, keď hovoríme o finančnej kríze, ale nemáme pravdu, keď tvrdíme, že Európska únia nemá vo svojom rozpočte peniaze na financovanie príslušných opatrení na boj s touto krízou.

V našom ročnom rozpočte máme 144 miliárd EUR, z ktorých sa nejakým spôsobom dokázalo vybrať 5 miliárd EUR. Môj konkrétny návrh znie nasledovne: spravme z týchto 5 miliárd EUR 50 miliárd EUR bez navýšenia rozpočtu. Ako je to možné? Pokiaľ ide o administratívnu časť, ak zahrnieme všetky administratívne výdavky EÚ ukryté v operačných programoch, dostaneme 15 miliárd EUR.

Tvrdím, že ak si vystačíme s 5 miliardami EUR, zostane nám 10 miliárd EUR na boj proti finančnej kríze. Potom urobíme to, čo vždy vyžadujeme od ostatných, a to predložíme naše programy a aktivity na nezávislé preskúmanie. Som presvedčený, že ak by sa mali nakoniec preskúmať súčasné konkrétne politiky Európskej únie, ľahko by sme dospeli k ďalším možným každoročným úsporám vo výške 30 miliárd EUR bez toho, aby sme upustili od našich cieľov.

Sú aj menšie záležitosti v tomto Parlamente. Máme rozpočet 1,5 miliardy EUR. Ak by sme začali zasadnutia načas, prinieslo by to našej práci vyššiu efektivitu, ktorej suma by sa dala vyčísliť na 700 miliónov EUR, a zvyšných 300 by sa dalo získať v Rade, ktorá pracuje minimálne tak neúsporne ako tento Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, dámy a páni, týmito usmerneniami pre rozpočet na rok 2010 Parlament nielen stanoví usmernenia pre rozpočtovú politiku, ale takisto, bez návrhu uznesenia politických skupín týkajúceho sa tejto problematiky, budú tieto opatrenia aj reakciou na ročnú politickú stratégiu Komisie.

Dôvod, prečo je tento rozpočet takým zložitým celkom, je samozrejme ten, že v prvom rade pozostáva z dvoch etáp. Tento Parlament a jeho Výbor pre rozpočet budú stále zodpovední za júlové zmierovacie konanie. Nevieme dnes predvídať, aké nové problémy a doplňujúce opatrenia budú vyplývať napríklad z možného vstúpenia Lisabonskej zmluvy do platnosti alebo z nových požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných a európskych cyklických trendov. Rozpočet na rok 2010 bude potom slúžiť aj na prepojenie preskúmania rozpočtu a strednodobého preskúmania viacročných programov, ktoré sa majú vykonať v roku 2010. Som veľmi rád, že pán Surján zdôraznil pri diskutovaní o aspektoch európskej rozpočtovej politiky, že Európa je schopná obhajovať príležitosti a ochranu, a to konkrétne zaručiť vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť, poskytnúť ochranu európskym občanom a pomôcť im riešiť súčasné problémy tak, že im poskytne nové impulzy na rast, inovácie a pracovné miesta. Nehovoríme tu len o nových peňažných prostriedkoch, ale hovoríme najmä o zjednodušení a urýchlení existujúcich opatrení, aby sme nemuseli stále vracať dohodnuté platby našim programom solidarity, ktoré už každý rok prostredníctvom doplnkových rozpočtov tvoria súčasť rozpočtu.

Takisto vítam priority, ktoré popísal pán Maňka vo svojej správe. Okrem toho, že potrebujeme zlepšiť jazykové opatrenia, pokiaľ ide o zlepšovanie vnútorných štruktúr Parlamentu, mali by sme radšej pokračovať v už začatom preverovaní, ako stále uverejňovať výzvy na nové pozície. Ak máme schvaľovať ďalšie zákony, potrebujeme sa viac sústrediť inde. Nemôžeme zverejňovať výzvy na nové pozície a posty vždy, keď si zaumienime. V tomto smere máme pred sebou ešte veľa práce.

 
  
MPphoto
 

  István Szent-Iványi (ALDE). - (HU) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vítam skutočnosť, že správa zaujíma jednoznačný postoj v prospech podpory Spoločenstva pre projekt Nabucco. Rusko-ukrajinská plynová kríza poukázala na závislosť Európy, pokiaľ ide o dodávku plynu. Projekt Nabucco je jediným realistickým, uskutočniteľným plánom, ktorý dokáže zmierniť jednostrannú závislosť Európy od ruských dodávok plynu. Už ste asi unavení z toho, že každý rok počas rozpravy o rozpočte upriamujem pozornosť na neadekvátne financovanie kapitoly o zahraničných veciach. Európska únia môže včasne odpovedať na nové problémy len vtedy, ak jej rozpočet poskytuje možnosť skutočnej flexibility a prerozdeľovania v rámci a medzi kapitolami. Inak môžeme pokračovať v podporovaní našich najdôležitejších cieľov len pomocou rozpočtových trikov a nejasného manipulovania s rozpočtom. Vyzývam Komisiu, aby poskytla riešenie vážnych finančných problémov kapitoly o zahraničných vzťahoch v kontexte skutočného strednodobého preskúmania a aby zabezpečila väčšiu rozpočtovú flexibilitu.

 
  
MPphoto
 

  James Elles (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, ako sa blížime k prvej etape rozpočtu na rok 2010, rád by som chcel poďakovať obom spravodajcom. Ako už spomenuli ostatní rečníci, je zjavné, že túto jeseň budeme viesť zložitú rozpravu, keďže sme pred európskymi voľbami, ktoré sú zasadené do najhorších hospodárskych podmienok za posledných 60 rokov.

Domnievam sa, pán Surján, že pokiaľ pôjde túto jeseň o rozpočet – a vami presadzované tradičné problémy v tomto dokumente – že sa tieto do budúcich rozpráv veľmi zmenia a nebudú zamerané na pohľad do minulosti, ale skôr na to, kde sa budeme nachádzať alebo na vytváranie nových pracovných miest do budúcnosti. Dôraz sa bude klásť na záležitosti vo vašom dokumente, ako sú zelené technológie, technológie s nulovými emisiami oxidu uhličitého a predovšetkým na to, ako IKT dokážu podporovať inovácie a prispieť k novému rastu, ktorý bude európske hospodárstvo potrebovať.

Pán Maňka, nezabudnite prosím v rozpočte pre Európsky parlament, pokiaľ ide o preverovanie, ktoré sa práve spomenulo, na úlohu technológií a na spôsob, akým sa dá všetko urobiť oveľa jednoduchšie. Nepotrebujeme tradičné spôsoby, ako niečo urobiť: potrebujeme popremýšľať o nových spôsoboch, ako komunikovať s našimi občanmi. Domnievam sa, že na konci budúceho parlamentného obdobia bude mať, s výnimkou jedného či dvoch, každý poslanec svoj blog. V globálnom systéme je dnes viac ako 100 miliónov blogov; v roku 2004, keď začalo toto parlamentné obdobie, blogy neexistovali. Musíme mať na pamäti, že sa musíme nastaviť na budúcnosť a nie šliapať len po vychodených chodníkoch, na ktoré sme v toľkých oblastiach zvyknutí.

Nakoniec, veľmi podporujem návrh pána Surjána, pretože v oboch rozpočtoch odkazuje na to, čo volám „hodnota za peniaze“ a čo ostatní nazývajú „kvalitatívne zlepšovanie“ podľa spôsobu, akým tento rozpočet čerpáme. Hospodárska recesia k nám bude tvrdá a my musíme byť schopní zdôvodňovať finančné sumy, ktoré utrácame. Rád by som poďakoval pani komisárke za všetko, čo urobila počas svojho funkčného obdobia a za to, že dokázala monitorovať, koľko výdavkov sa vynaložilo. Veľmi by som privítal, ak by nový Parlament mohol urobiť analýzu silných aj slabých bodov.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN SIWIEC
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) V prvom rade by som chcela poďakovať svojmu kolegovi, pánovi Surjánovi, za jeho úsilie. Keďže diskutujeme o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010, čo je vlastne politická rozprava, chcela by som obzvlášť zdôrazniť niekoľko vecí.

Podľa môjho názoru a podľa názoru Rumunska, je tu jeden skutočne dôležitý element na zabezpečenie efektívneho fungovania Európskej únie, ktorý sa musí celkom určite začleniť do rozpočtových článkov na rok 2010, a to: projekt Nabucco. Všetci vieme, že Európska únia zažila túto zimu vcelku nepríjemnú skúsenosť, keď sa do veľkej miery ocitla bez akejkoľvek dodávky plynu. Okrem toho, táto záležitosť sa netýka len plynu, ale všetkých zdrojov energie, ktoré Európska únia využíva.

EÚ je závislá od svojich dodávateľov, nielen pokiaľ ide o cenu, ale takisto aj o dodávky. Preto je pre nás absolútne nevyhnutné, aby sme diverzifikovali naše dodávky a zdroje energie a spôsob prepravy týchto zdrojov s cieľom zabezpečiť našim občanom nepretržitú dodávku a ochrániť ich pred prerušeniami dodávok, hlavne počas mrazivej zimy.

Na druhej strane, mám pocit, že potrebujeme investovať a podporovať výskum a vývoj nových technológií, ktoré umožnia priemyslom používať čo najmenej energie. Musíme spolu s občanmi Európy zosilniť naše kampane týkajúce sa úspor energie. Diverzifikácia zdrojov a ich úspora sú riešenia, ktoré majú v pláne predvídať a odpovedať na energetické krízy ohrozujúce Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, čaká nás náročný rok: na čele s voľbami a hospodárskou krízou. To znamená, že máme veľkú zodpovednosť, ale našťastie, pán Surján a pán Maňka sa tým už zaoberajú. Viem, že obaja berú svoju zodpovednosť vážne a sú evidentne schopní splniť svoje úlohy. To samozrejme znamená, že budeme musieť posúdiť hlavne vlastné projekty Parlamentu a dať príklad širokej verejnosti a v dôsledku toho, získať jej dôveru. Naozaj potrebujeme vytiahnuť lupu a zblízka sa pozrieť na projekty, ktoré môžeme v tomto období zrealizovať. Nemali by byť príliš ambiciózne.

Chcel by som sa vo svojom prejave zamerať na jeden detail. A to, že tohtoročný rozpočet získa nový riadok, „Stratégiu pre oblasť Baltického mora“. Dúfam, že tento rok Komisia aj Parlament spolu nájdu tie správne projekty, nájdu tie správne peniaze pre ten správny druh opatrení. Ľudia, ktorí žijú v oblasti Baltického mora očakávajú, že neobídu naprázdno, pokiaľ ide o túto stratégiu pre oblasť Baltického mora, a ak si to dobre premyslíme, môže sa nám to podariť.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, spravodajca. (HU) Vítam pripomienky a mám pocit, že väčšina kritiky a väčšina predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pochádza zo spoločného zdroja. Domnievam sa, že sú to najmä otázky terminológie ako skutočnej opozície. Hlavnou témou rozpravy je podpora problematiky projektu Nabucco. Chcel by som objasniť, že nechceme podporovať podniky a nedá sa hovoriť ani o projektoch za miliardy eur. Očakávame však, že Európska komisia prijme kroky smerom k energetickej nezávislosti Európy, ktorej jedným symbolom je okrem iného aj projekt Nabucco.

Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi upozorniť ešte na jednu vec. Tento rozpočet prekračuje svoje hranice. Občania Európy už dnes nemajú ten úžasný pocit z Európskej únie, aký mali jej zakladajúci otcovia, hlavne v tom, že prinesie mier a že vďaka nej už nebude viac možné začať vojnu. Dnes je v stávke niečo iné. Nemusíme sa báť vojny, ale stále čelíme útokom, akým je napríklad táto kríza. Ak to dokážeme vyriešiť, ak dokážeme sebe samým a občanom Európy, že Európska únia dokáže riešiť tieto obavy spolu, spoločnými silami, potom EÚ vyšle jasný odkaz svojim občanom, že stojí za to prinášať obete, že stojí za to spolupracovať. Potrebujeme Úniu. Očakávam, že euroskepticizmus zoslabne, ak prijmeme úspešný rozpočet na rok 2010 a prosím vás o podporu dnes aj neskôr na jeseň. Ďakujem za vašu úctivú pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, spravodajca. – (SK) Chcem sa poďakovať za podnetnú diskusiu všetkým diskutujúcim, ďalej za konštruktívnu spoluprácu tieňovým spravodajcom. Aj vďaka ich pozmeňujúcim návrhom je celý návrh kvalitnejší.

Takisto chcem poďakovať generálnemu tajomníkovi pánovi Rømerovi za spoluprácu a teším sa už teraz na spoluprácu s novým budúcim generálnym tajomníkom.

Ďakujem všetkým predstaviteľom generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu, s ktorými som sa stretol a rokoval. Predstaviteľom ostatných generálnych riaditeľstiev by som chcel povedať, že mám záujem sa aj s nimi stretnúť a spoločne hľadať efektívne riešenia, aby sme lepšie využívali finančné prostriedky európskych občanov.

Rozpočtový výbor konštruktívne spolupracoval s ostatnými inštitúciami aj v minulosti, aj počas predchádzajúceho rozpočtového postupu. Verím, že rozpočtové požiadavky, ktoré v týchto dňoch predkladajú tieto inštitúcie, sú realistické.

Chcem oceniť spôsob vytvárania rozpočtu u tých inštitúcií, ktoré svoj rozpočet tvoria nielen podľa koeficientu inflácie automaticky, ale na základe skutočných potrieb, a to je v tejto dobe skutočne veľmi dôležité. V najbližších dňoch sa stretnem so zástupcami inštitúcií, aby som si vypočul ich názory predtým, ako budeme o týchto odhadoch rokovať v rozpočtovom výbore. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom. A teším sa na spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 10. marca 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Vo finančnej a hospodárskej kríze čelia malé a stredné podniky stále sa zvyšujúcim ťažkostiam, keďže sa snažia získať finančné prostriedky pre vedecký výskum, technologický rozvoj a inovácie. Podľa všeobecného programu pre konkurencieschopnosť a inovácie by bolo možné zabezpečiť účinnú podporu pre činnosti MSP, ktoré sa týkajú inovácií, preto sa zdôrazňuje dôležitosť prideľovania dostatočných finančných prostriedkov na financovanie tohto programu.

Informačné a komunikačné technológie poskytujú obrovské možnosti na podporu rastu a inovácií, teda pomáhajú realizovať ciele Lisabonskej stratégie a prekonávať súčasnú hospodársku krízu. Viac ako kedykoľvek predtým je Európska výskumná oblasť základom európskej informačnej spoločnosti a je nevyhnutná na odstránenie nedôsledností vo vedecko-výskumných aktivitách, programoch a stratégiách v Európe. Dôležité sú adekvátne finančné prostriedky na zabezpečenie pohybu kvalifikovaných vedcov, ktorí sú schopní voľného pohybu; a na zabezpečenie globálnej vedeckej výskumnej infraštruktúry, ktorá je prístupná všetkým tímom výskumníkov v Európe.

Zaistenie zabezpečovania dodávok energie v Európskej únii, ako aj princíp energetickej solidarity, sú najdôležitejšími prioritami na programe EÚ, a teda by sa podľa toho mali zohľadniť aj v rozpočte EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), písomne.(BG) Zodpovednosť Európskeho parlamentu pri príprave rozpočtu na rok 2010 je oveľa väčšia v porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtami. Dôvodom je finančná a hospodárska kríza spolu s nestabilnou situáciou s energiou, ktorá ovplyvnila členské štáty EÚ. Vyžaduje sa čo najväčšia presnosť v procese zostavovania rozpočtu, ako aj pružné možnosti, keďže dynamika krízy vyžaduje, aby sa riešila dynamickým spôsobom.

Musíme byť úspešnejší v realizovaní regionálnej politiky a politiky sociálnej súdržnosti v celej EÚ. Musíme to zohľadňovať v každej priorite, čo je ešte väčším problémom v kontexte hospodárskej krízy, aby sme nedovolili vytváranie rozporov medzi členskými štátmi a aby sme pomáhali novým členským štátom krízu zvládnuť.

Verím, že pomocou rozpočtových nástrojov budeme mať v roku 2010 väčšiu zodpovednosť za energetické a dopravné siete, a že sa dobre navrhnú vnútorné energetické siete EÚ, aby zaručili alternatívu krajinám, ktoré najviac ovplyvňuje nedostatok energie. Ďalej je obzvlášť dôležité zvážiť flexibilitu a účinnosť, pokiaľ ide o financovanie dopravných koridorov vzhľadom na zníženie dopravy a rozširovanie komunikačných spojení medzi krajinami. Osobitnú pozornosť treba venovať severojužným sieťam.

Vyžaduje sa oveľa väčšia intenzita pri rozmachu projektov v oblasti výskumu a vývoja. Inovačná politika sa musí zamerať na náležité sektory príslušných krajín s cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť pri využívaní finančných prostriedkoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE), písomne. – (HU) Ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko, pokiaľ ide o rozpočet EÚ na rok 2010, chcel by som vyjadriť svoju spokojnosť s materiálom, ktorý máme teraz pred sebou.

Obzvlášť vítam zámer Komisie prispievať k hospodárskej a sociálnej obnove, posilňovať energetickú účinnosť a bojovať proti zmene klímy.

Úplne súhlasím s tým, že Európska únia musí prijať oveľa ďalekosiahlejšie rozhodnutia týkajúce sa financií a rozpočtu, ktoré zabezpečia, že EÚ bude zohrávať svoju úlohu hlavne v oblastiach ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest. Ochrana životného prostredia, teda ekologický Nový dohovor, môže vďaka nájdeniu riešení súčasnej hospodárskej krízy, poskytnúť vynikajúcu príležitosť na zvýšenie ekologickej technologickej infraštruktúry.

Problémy s dodávkami plynu na začiatku roka znova raz ukázali neexistenciu alternatívnych zdrojov energie, alternatívnych trás pre dodávky energie, zásobovacej kapacity zdrojov energie a prepojení na prepravu energie medzi členskými štátmi. Z tohto dôvodu je dôležité, aby rozpočet EÚ náležite odrážal potrebu zlepšiť zabezpečovanie dodávok a prepravy energie, pričom my by sme mali investovať značné sumy do týchto oblastí.

Ako sa v správe jasne ukázalo, zmena klímy a ochrana životného prostredia, ako aj problematika energetickej bezpečnosti sú na seba úzko naviazané. Zároveň je škoda, že opatrenia na zmiernenie zmien klímy sa ešte stále neuspokojivo zahrnuli do rozpočtu EÚ. Preto vnímam úlohu Parlamentu hlavne v tom, aby v tomto smere vyvíjal tlak na Komisiu a aby sa postaral o to, že sa uvedené zdroje zvýšia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia