Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2137(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0038/2009

Předložené texty :

A6-0038/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 20
CRE 09/03/2009 - 20

Hlasování :

PV 11/03/2009 - 5.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0117

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 9. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Sociální situace Romů a zlepšení jejich přístupu na trh práce v EU (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je krátké přednesení zprávy (A6-0038/2009) paní Kósáné Kovácsové jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na trh práce v EU (2008/2137(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Magda Kósáné Kovács, zpravodajka – (HU) Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, dámy a pánové. Po několikaměsíční práci předkládám Parlamentu zprávu o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na trh práce – zprávu, která vyjadřuje naši hluboce pociťovanou odpovědnost za evropskou budoucnost Romů, etnické menšiny, která se počtem svých členů rovná členskému státu.

Nutnost přijmout opatření se v posledních měsících nezmenšuje, ale naopak je ještě naléhavější. Evropou se prohnala světová finanční krize, a s ní spojené hospodářské otřesy opět krutě dopadly na nejohroženější sociální skupiny, a především Romy. Narůstající a odůvodněná existenční úzkost většinové společnosti je živnou půdou pro nenávist k menšinám, pro diskriminační postoje, které podporují vyloučení a hledání obětního beránka. Je velké štěstí a je to symbolické, že k přijetí zprávy o Romech by mohlo dojít ve stejném týdnu, kdy Parlament připravuje příští zasedání Rady a hledá nástroje, které nám pomohou vybřednout z krize, a rovněž možnosti, jak zmírňovat lidské utrpení a existenční hrozby na základě principu solidarity, který Evropu spojuje.

Poslední desetliletí nás naučila, že neexistuje takový dynamický hospodářský rozvoj, který by, s využitím stávajících systémů přerozdělování, mohl nabízet lidem na nejnižší společenské úrovni automaticky mobilitu. Na druhé straně jsme však zjistili, že v případě, že neexistuje žádná politika, která by podporovala princip rovných příležitostí, pak rozdíly na okraji společnosti mohou narůstat dokonce rychleji než v obdobích rozvoje. Naším současným úkolem je zmobilizovat zdroje vyčleněné na boj s krizí a hospodářský růst tak, aby se deset milionů Romů nestalo obětí krize, nýbrž aby se podíleli na obnově. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci ve svém stanovisku, které bylo přijato velkou většinou, zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby významná část romské populace žila v podmínkách, které jsou obdobné podmínkám v rozvojovém světě. Desítky tisíc romských dětí dosud vyrůstají v segregovaných školách, kde nemohou získat konkurenceschopné znalosti, a po celý další život si nesou břímě vyloučení a diskriminace. Miliony z nich žijí v ghettech bez tekoucí vody, kanalizace a často bez elektrické energie a předpokládaná délka jejich života je o deset až dvacet let kratší než v případě většinové populace. Mají nedostatečnou odbornou přípravu, živí se příležitostnou prací a ve svém životě se denně setkávají se zjevnou diskriminací. A co je nejhorší – tato situace je umocňována verbálním vyloučením, nenávistnými projevy a spory řešenými na etnickém základě. Kdo by neznal větu – „on je cikán, nechce změnit svou situaci, radši krade, než pracuje“?

Základní příčinou je skutečnost, že kvalita jejich života zůstává na úrovni rozvojových zemí, a to zpětně zesiluje tendence k jejich vyčlenění – a strom nenávisti nese své ovoce v podobě vražd. Násilí lze vymýtit pouze odstraněním jeho příčin. Po míru netouží jen země střední a východní Evropy, týká se to každého evropského občana. Neměli bychom zapomínat ani na to, že klíčovým zájmem stárnoucí Evropy je, aby nebyla osídlena neštastnými lidmi závislými na sociální péči, nýbrž vzdělanými pracujícími občany, kteří budou schopni platit daně, sociální příspěvky a pojištění. To je předmětem zprávy, kterou máte dnes před sebou.

Pro daný cíl je nezbytné, aby se různé instituce Evropské unie zaměřily na vytvoření komplexní romské politiky a plány jejího provedení. Je třeba přijmout společné evropské řešení, aby se dobře míněné a často nákladné snahy členských států, které však často zůstnou neúčinné kvůli nedostatečné kolektivní vůli, ocitly na nové cestě. Chci upřímně poděkovat mým kolegům poslancům, kteří svými významnými podněty přispěli k tomu, aby byla zpráva komplexnější. Ochota spolupracovat může přispět k tomu, abychom rychleji pochopili, že otázka bezodkladné integrace této početné potenciální pracovní síly, která se po staletí přizpůsobovala svému okolí, nepředstavuje pro Evropskou unii volbu, nýbrž nutnost. Děkuji za pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise. – (FR) Paní předsedající, paní Kósáné Kovácsová, dámy a pánové, nejprve bych chtěl poděkovat paní Kósáné Kovácsové za její zprávu, která přispívá ke společnému úsilí o podporu sociálního začlenění Romů.

Paní Kósáné Kovácsová, Komise souhlasí s vaší analýzou, pokud jde o hlavní příčiny tohoto vyloučení: sociální segregace, kterou Romové trpí, překážky, jež musí překonávat v přístupu ke vzdělání, diskriminace, která jim brání řádně se zapojit do světa zaměstnání, a v návaznosti na to v přístupu ke zboží a službám, a především – a to jste velmi správně zdůraznila – předsudky a stereotypy, jimiž jsou vystaveni.

Komise podporuje rovněž návrhy Parlamentu, které se týkají udržitelných řešení, zejména důraz, který Parlament klade na rozvoj dětí, již od předškolního věku, rozvoj mikroúvěrů k posílení podnikání, samostatnou výdělečnou činnost a cílené využívání strukturálních fondů. Podle Komise vyžaduje provádění účinných a udržitelných řešení akci všech klíčových aktérů, mimo jiné samotných Romů, při vytváření, provádění a monitorování politik, které na ně mají dopad.

Komise se navíc domnívá, že k dosažení začlenění Romů by bylo vhodnější využít nástrojů a politik Společenství a že musí probíhat výměna osvědčených postupů, jako je program ACCEDER ve Španělsku či desegragační úsilí v Maďarsku. Mají-li být politiky účinné, musí být zacílené na specifickou situaci romských komunit za účelem dosažení cíle sociálního začlenění a k této situaci přihlížet.

Paní Kósáné Kovácsová, Komise bude v duchu vaší zprávy i nadále podporovat sociální začlenění Romů posilováním ochrany osobních práv všech Romů, zejména žen a dětí, a bude při tom zohledňovat problémy Romů v rámci koordinace politiky na evropské úrovni, především pokud jde o zaměstnanost a sociální začlenění, prostřednictvím aktivnějšího využívání strukturálních fondů a Evropského sociálního fondu, a v neposlední řadě posilováním institucionální kapacity romské občanské společnosti.

Chci vám za vaši zprávu poděkovat, paní Kósáné Kovácsová. A mohu vám říci, že můj kolega komisař Špidla a já se o tyto problémy velmi zajímáme. Doplním ještě, že naše Agentura pro základní práva nám má předložit dvě zprávy o situaci Romů, abychom mohli, jak doufá, navrhnout a prosazovat to, co jste nám právě výborně objasnila.

Děkuji vám, paní Kósáné Kovácsová, a děkuji Parlamentu za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Tímto končí doba vyhrazená pro tento bod programu. Hlasování se bude konat ve středu.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písemně. – (RO) K tomu, abychom pro problémy Romů nalezli na evropské úrovni řešení, je třeba mít stále na paměti, že Romové jsou občany stejně jako my, třebaže jsou vylučováni. Při vypracování politik pro začlenění musí hrát aktivní úlohu reprezentativní organizace a romské komunity.

Je zapotřebí zvýšit úsilí, jehož cílem je zlepšit jejich životní podmínky a přístup ke vzdělání a zdravotnickým službám. To jsou minimální podmínky, které jsou nezbytné k tomu, aby byli schopni získat a udržet si práci v zemích, kde žijí. Podpora mobility měla pro ně zcela opačný účinek a diskriminaci ještě zhoršila. Postavení žen je možná ještě zranitelnější, neboť jsou vystaveny nejrůznějším formám diskriminace z hlediska pohlaví, etnického a sociálního hlediska.

Existují národní programy pro začlenění a boj proti chudobě, ale jejich výsledky jsou skromné. Hospodářská krize nesmí být za žádných okolností používána jako omluva pro neplnění programů sociálního začlenění. Je to přinejmenším další důvod k tomu, proč bychom měli postupovat jednotně.

Pro Romy, podobně jako pro kteroukoli další znevýhodněnou skupinu, mohou být dopady krize fatální. Varováním by měly být neobvyklé reakce, jichž jsme byli svědky v Itálii. Můžeme přemýšlet o řešeních problémů, či ukazovat na viníky. Pravice pokaždé dávala přednost obviňování druhých, zvlášť těch zranitelných. Jako zástupkyně levice bych byla raději, kdybychom spíše nalézali řešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písemně. – (HU) Chtěla bych blahopřát paní Kósáné Kovácsové k její zprávě, která představuje komplexní analýzu sociálně-ekonomické situace romských komunit. V její zprávě je formulována řada doporučení do budoucna, například požadavek, aby Komise zohledňovala ve svých technických politikách dopad na Romy, a doporučení, aby byl jednotný systém požadavků začleněn do rozvojových programů. Plány, které postrádají zdůvodnění, a roztříštěné projekty členských států, většinou financované Evropskou unií, dosud nepřinesly skutečné výsledky. Potřebujeme jednotný akční plán na pevném právním základě, který bude schopen za pomoci sankcí zajistit plnění závazků členských států. Romské komunity musí být zapojeny do procesu plánování, provádění a sledování již od nejnižší úrovně až po mezinárodní poradenské orgány; musí být stanovena jednotná referenční kritéria a lhůty, aby bylo možné ověřit, že investované finanční prostředky jsou používány účinně.

Chudoba a sociální vyloučení jsou zeměpisně koncentrované a na základě výzkumu byla vypracována zřetelná mapa evropské chudoby. Většina Romů žije v malých regionech „odsouzených k zániku“ a i jen udržení současné kvality života těchto Romů je mimořádně nákladné. Mohly by tak z dlouhodobého hlediska být výrazně paralyzovány rozpočty a hrozí rozpad širší sociální soudržnosti. Strategie Společenství proto musí umožnit bezodkladný naléhavý zásah v těchto oblastech, za pomoci odlišených programů financovaných z rozvojových fondů vytvořených mimo úroveň EU, které by měly umožnit vypořádat se s problémy komplexně, a rovněž zajištěním prostupnosti mezi fondy a v případě, že to bude nutné, zavedením regionálně diferencovaných forem podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), písemně. – (BG) Jsem zástupkyně pravice, a proto věřím v příspěvek každého občana ke všeobecnému blahu a prosperitě společnosti. Domnívám se, že integrace veškerých sociálních skupin do společnosti a sociální soudržnost musí být cílem, jehož bude dosaženo bez jakýchkoli projevů populismu a hlasitých fanfár. Udržitelná účinná integrace Romů musí být založena na jejich hospodářském příspěvku a zapojení každého z nich na trhu práce.

V mé zemi, což není žádnou výjimkou, jsou Romové sociálně marginalizováni a žijí v chudobě. V praxi to znamená, že jejich vzdělávání končí velmi brzy. Výzkum, který v roce 2007 provedla bulharská Akademie věd, skutečně ukázal, že se zde podíl absolventů vysokých škol rovná téměř nule: sotva 0,2 %. Nedostatečné vzdělání odsouvá Romy do nejnižších pater trhu práce a je rovněž příčinou vysoké míry jejich nezaměstnanosti. Pro jejich účinnou integraci je nezbytné, kromě otázky vzdělání, také zlepšení životních podmínek a aktivní zapojení na trhu práce. Nic z toho však nemůže nastat bez účasti Romů samotných, bez jejich aktivní a vědomé touhy po změně. A to považuji za hlavní výzvu, které čelíme my všichni.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), písemně. – (HU) Události minulých let ukazují, že je čas na skutečné řešení hospodářské, kulturní a zdravotní situace Romů žijících v Evropské unii. Stupeň sociálního znevýhodnění nabývá v některých regionech téměř tragických rozměrů a v současné hospodářské krizi nám hrozí jako sociální časovaná bomba. Proto vemi vítám zprávu Magdy Kósáné Kovácsové, která usiluje o nalezení řešení tohoto závažného sociálního problému. Jsem rovněž potěšena cíli, které jsou ve zprávě vytyčeny, zhodnocení situace, informační kampaně a posilování občanské společnosti však samy o sobě nestačí. Potřebujeme konkrétní rozhodná opatření v oblastech vzdělávání a tvorby pracovních míst.

Jestliže nebudou pro tyto cíle k dispozici dostatečné finanční zdroje, pak tato iniciativa zůstane jen neživým textem. Potřebujeme rovněž takovou strategii pro Romy na úrovni EU, aby jí navrhované cíle měly dopad hospodářské, vzdělávací a zdravotní politiky v členských státech, neboť pouze tímto způsobem bude možné zajistit lidskou důstojnost pro silné desetimilionové společenství Romů a urychlit jejich integraci.

Strategie na zlepšení situace evropských Romů vyžaduje akční plán, a proto doufám, že se najdou lidé, kteří budou ochotni pokračovat v práci, která byla započata touto zprávou a jež pravděpodobně přesáhne několik volebních období Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE), písemně.(IT) Třebaže v Itálii nebyl přístup vlády k otázce Romů vždy zcela soudržný a leckdy i velice problematický z hlediska humanitárních zásad, v Evropě panovala vždy snaha o nalezení nesnadné rovnováhy mezi integrací a bezpečností. Příkladem toho je usnesení Evropského parlamentu o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na trh práce v EU.

Opakované spoléhání se na nouzová legislativní opatření, která mají řešit problémy spojené s Romy, jasně ukazuje na neschopnost uchopit tento jev, který není nový. Namísto toho je zapotřebí systematický přístup a koordinovaná dlouhodobá řešení v oblastech vzdělávání, zdravotní péče, a ze všeho nejvíce pak politik trhu práce, neboť zaměstnání a vzdělání usnadňují sociální přijetí a začlenění.

Evropa požaduje zastavení diskriminačních praktik vystěhovávání romských slumů, a naopak žádá rozvoj specifických projektů bydlení, které odstraní problém s bydlením, jemuž tyto komunity čelí.

Krátce řečeno, požadujeme soudržná politická rozhodnutí, která v sobě spojují solidaritu a odpovědnost, jež nám umožní, abychom vyváženě reagovali na mimořádnou situaci, která jinak hrozí tím, že se nám vymkne z rukou. Jsme si dobře vědomi toho, že se vydáváme obtížnou cestou, je to však jediný způsob, jak dospět k vytyčenému cíli.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. – (RO) Ráda bych požádala Komisi, aby přijala konkrétní opatření na podporu integrace Romů na trhu práce poskytnutím finančních prostředků na jejich odbornou přípravu a rekvalifikaci a rovněž opatření zaměřená na důsledné uplatňování právních předpisů týkajících se boje proti diskriminaci v zaměstnání.

Chci připomenout, že je nutné vytvořit specializované oddělení v rámci ES na podporu vzájemného působení Komise a vnitrostátních vlád, které by se zaměřovalo na realizaci projektů zacílených na romskou menšinu, pokud jde o jejich sociální, hospodářskou a kulturní integraci.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písemně. – (RO) Jsme si všichni vědomi toho, že situace Romů představuje problém nejen na vnitrostátní úrovni pro každý stát samostatně, ale i na úrovni evropské a na této úrovni je třeba jej řešit.

Ráda bych zdůraznila, že nové členské státy zejména potřebují příslušnou podporu EU při integraci Romů, a to z hlediska sociálního i ve smyslu trhu práce.

Je známo, že počet Romů, kteří nemají přístup na trh práce v Evropské unii, je alarmující. Musíme proto přestat donekonečna odkládat vytváření účinných evropských programů zaměřených v prvé řadě na posílení přístupu Romů ke vzdělání, aby se nezaměstnanost přestala předávat v romských rodinách z generace na generaci jako trvalá stránka jejich života.

Volný pohyb osob, kterého Romové z nových členských států nyní dosáhli, však neznamená, že přístup na trh práce EU bude stejně snadný. Lze pouze konstatovat, že romští přistěhovalci do jiných členských státu jen vyváží svou chudobu.

Z důvodů současné hospodářské krize se přístup na pracovní trh pro romské občany ještě ztížil, což znamená, že řada z nich žije pod hranicí chudoby.

V této krizi je před námi zásadní úkol – povzbudit zaměstnavatele, aby nabízeli pracovní místa největší evropské menšině.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), písemně. – (BG) Dámy a pánové,

zpráva paní Kósáné Kovácsové o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na trh práce v EU odráží vysoký stupeň politické odpovědnosti Evropského parlamentu vůči evropským občanům tváří v tvář hospodářské krizi. Zpráva podrobně popisuje veškeré nejvyýznamnější nové úkoly související se zlepšováním hospodářské situace a sociálním začleňováním největší etnické menšiny v Evropě. V současné krizi je důležité, abychom hájili hodnoty, na kterých je naše unie založena, a chránili slabé členy naší společnosti.

Opatření v oblasti vzdělávání pro Romy, realizace zvláštních politik zaměstnanosti, zajištění přístupu ke zdravotnickým službám a v neposlední řadě podpora boje za rovnost romských žen, to jsou prostředky, které musí být použity k řešení dlouhodobých problémů postihujících tuto část evropské společnosti.

Zpráva jednoznačně a nekompromisně navrhuje zásadu, aby do vytváření a provádění politik v oblasti sociálního začlenění byly zapojovány nevládní organizace a samotní Romové. Myslím si, že vzhledem k tomu, že vstupujeme do čtvrtého roku Desetiletí začleňování Romů, musí členské státy důsledněji sledovat plnění konkrétních doporučení Komise týkajících se provádění tohoto rozsáhlého evropského projektu.

Děkuji za pozornost.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí