Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2215(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0064/2009

Predkladané texty :

A6-0064/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 22
CRE 09/03/2009 - 22

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0097

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 9. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

22. Bezúhonnosť hazardných hier na internete (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0064/2009) pani Schaldemoseovej v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o integrite hazardných hier na internete (2008/2215(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, spravodajkyňa.(DA) Vážená pani predsedajúca, som hrdá a zároveň potešená, že vám dnes večer môžem predložiť správu z vlastnej iniciatívy o integrite hazardných hier na internete. Ako viete, hazardné hry boli v Európskom parlamente vždy kontroverznou témou. Hazardné hry boli vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice o službách, ako aj smernice o elektronickom obchode a tiež boli vypustené zo smernice o televízii bez hraníc. Prečo by to tak malo byť? Nuž, myslím si, že väčšina z nás súhlasí, že hazardné hry sú v skutočnosti finančnou službou – Európsky súdny dvor o tom tak rozhodol – je to však úplne zvláštny typ finančnej služby. Nemôžeme hranie hazardných hier na internete prirovnať k zakúpeniu elektrickej kanvice alebo k najatiu stolára na položenie podlahy, a preto musí byť upravené osobitne. Tak to robili členské štáty doteraz. Prijali prísne predpisy s cieľom chrániť spotrebiteľa pred návykovým hraním, podvodmi a manipulovaním s výsledkami zápasov, ale aj aby zabránili praniu špinavých peňazí. Ich cieľom bolo tiež zachovanie práva a poriadku. Nie všetky hazardné hry sú však rovnaké. V skutočnosti je s hazardnými hrami na internete, na rozdiel od hazardných hier prevádzkovaných v herniach, spojené množstvo problémov, čiastočne v dôsledku ich cezhraničného charakteru a tiež preto, lebo sú ľahko dostupné.

Rokovania o správe boli občas sprevádzané ostrejšou výmenou názorov, než by som si bola želala. Názorovo veľmi rozdelení sme boli na príklad v otázke, či hazardné hry na internete majú vyšší potenciál vytvorenia návyku na hranie. Stále ma to prekvapuje, lebo čísla hovoria jasnou rečou. Zo štúdie uskutočnenej vo Švédsku a iných krajinách vyplýva, že riziko vytvorenia návyku na hranie je päť až sedem krát vyššie, ak daná osoba hrá poker na internete, ako keď jednoducho ide von a hrá poker v skutočnom svete. Ja však ako prvá musím priznať, že si nie sme vedomí všetkých dôsledkov vyplývajúcich pre hráčov hazardných hier na internete. Toto je vlastne jedna z oblastí, v ktorých sme boli schopní sa na niečom zhodnúť, a síce, že potrebujeme viac informácií o tom, ako môžeme najlepšie chrániť spotrebiteľov.

Správa však obsahuje šesť bodov, ktoré by som dnes večer chcela osobitne vyzdvihnúť:

1. výrazná väčšina členov Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa si myslí, že prevádzkovatelia hazardných hier na internete by mali dodržiavať nielen tie právne predpisy v oblasti hazardných hier platné v členskom štáte, v ktorom poskytujú služby, ale aj tie, ktoré platia v štáte, kde žije spotrebiteľ;

2. ešte pred objasnením súdom treba objasniť na politickej úrovni, ako by sme mali riešiť problémy spojené s európskym trhom internetových hazardných hier;

3. výrazne treba posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi;

4. musíme vytvoriť normy na ochranu spotrebiteľa pred podvodmi, vytvorením návyku na hranie a ďalšími súvisiacimi rizikami;

5. potrebujeme viac výskumu v tejto oblasti; a nakoniec

6. Európsky parlament plne podporuje iniciatívy a proces iniciovaný Radou a naliehavo Komisiu žiadame, aby tiež podporila túto iniciatívu.

Celkove si myslím, že správa pomôže dostať odvetvie hazardných hier späť do politickej oblasti, kam aj patrí. Ide o vyváženú správu, ktorá vlastne získala výraznú podporu vo výbore aj napriek tomu, že ide o citlivú otázku. Prešla s 32 hlasmi za a 10 proti. Menšina vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predložila alternatívne uznesenie. Čo najviac z ich názorov som sa snažila zapracovať do správy, ale ide o také závažné politické rozdiely, že začleniť ich všetky bolo nemožné. Chcela by som sa svojim kolegom poďakovať za ich podporu a dúfam, že moja správa získa zajtra podporu veľkej väčšiny poslancov.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, pani Schaldemoseová, Komisia víta túto správu z vlastnej iniciatívy zo strany Európskeho parlamentu. Chváli prácu, ktorú odviedol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a vy, pani Schaldemoseová, ako jeho spravodajkyňa a obzvlášť víta výskum v oblasti integrity.

Ako vo svojich predchádzajúcich prejavoch zdôraznil môj kolega, pán McCreevy, príliš odlišné prístupy v rôznych členských štátoch v súčasnosti neumožňujú legislatívnu iniciatívu. Posledné diskusie v Rade pre konkurencieschopnosť jasne ukázali, že členské štáty by sa na takej iniciatíve nedohodli.

Okrem toho zmluva stanovuje niekoľko hlavných zásad. Nedávny výrok Súdneho dvora, rozsudok vo veci Placanica, vynesený v marci 2007 potvrdil, že športové stávky skutočne sú službami v zmysle článku 49 Zmluvy. Členské štáty majú právo prijímať vnútroštátne právne predpisy v oblasti hazardných hier. Ak chcú aktivity v oblasti hazardných hier obmedziť, je na nich, aby uskutočnili výskum ako základ na odôvodnenie takýchto obmedzení, napríklad v súvislosti so závislosťou alebo podvodmi.

Ak sa dokáže, že sú takéto opatrenia nutné, zmluva vyžaduje, aby neboli prijímané spôsobom, ktorý zvýhodňuje buď vnútroštátnych prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov sídliacich v iných členských štátoch.

Komisia si chce plniť svoju povinnosť a preto chce prešetriť každú sťažnosť, ktorá jej bude predložená, a uplatní akýkoľvek postup, ktorý bude nutný, ak sa ukáže, že došlo k porušeniu zmluvy.

Povzbudivé je zistenie, že po uplatnení konania o porušení práva sa niektoré členské štáty vrátane Francúzska, Maďarska a Talianska priblížili Komisii a zaviazali sa, že zmenia svoje právne predpisy. Komisia samozrejme pracuje na tom, aby pomohla členským štátom nájsť riešenia pri vyvodzovaní dôsledkov z konania o porušení práva.

Komisia zverejnila výskum v oblasti právnych a hospodárskych aspektov trhu s hazardnými hrami v roku 2006. Za týchto podmienok má Komisia pocit, že v súčasnosti nie je potrebné hrať významnejšiu úlohu pri uskutočňovaní výskumu v oblasti vnútroštátnych právnych predpisov ani v oblasti širších otázok, akými sú vytváranie návyku, podvody alebo iné trestuhodné činnosti. Táto správa však užitočným spôsobom osvetľuje niektoré oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Týmto uzatváram tento bod rokovania. Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), písomne.(FI) Zajtra uvidíme, že mnohé časti Európy stále majú dostatočnú politickú vôľu na to, aby si udržali životne dôležitý monopol v oblasti hazardných hier, čo platí aj o Fínsku. Podpora Európskeho parlamentu Fínskej národnej lotérii, Združeniu fínskych prevádzkovateľov hracích automatov a fínskemu prevádzkovateľovi hazardných hier, spoločnosti Fintoto, je dôležitá, pretože konanie o porušení práva začaté Komisiou je stále aktuálne. Pre európske športové hnutie a aktivity na základnej úrovni je dôležité, aby si členské štáty mohli zachovať svoje vnútroštátne systémy v oblasti hazardných hier.

Sú tiež základným prvkom osobitného charakteru športového života vo Fínsku, pri ktorom dobrovoľná práca s podporou spoločnosti je tiež základnou oporou vrcholového športu. Tiež je ľahšie čeliť vedľajším účinkom hazardných hier v krajinách, kde má štát monopol. Podiel internetových hazardných hier na celkových príjmoch z hazardných hier je len 5 %, ale toto odvetvie rastie závratným tempom. Preto je dôležité, aby práva členských štátov zostali také, aké boli doteraz, dokonca aj v ére internetu. Nemali by sme zabúdať, že po prijatí Lisabonskej zmluvy nadobudne EÚ kompetencie v niektorých oblastiach športu. To pomôže v boji proti vedľajším účinkom profesionálneho športu, ako je rasizmus, doping a výtržníctvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Hrubé príjmy z hazardných hier na internete v roku 2004 predstavovali 2 až 3 miliardy EUR. Podľa uvedenej štúdie SICL v súčasnosti tvoria približne 5 % celkového trhu s hazardnými hrami v EÚ. Rýchly rast v oblasti týchto služieb je v budúcnosti neodvratný, preto potrebujeme jasné a transparentné pravidlá.

Správa pani Schaldemoseovej zavádza rôzny prístup k priemyslu s hazardnými hrami v Európe, preto ju nemôžem podporiť. Nerobí žiaden rozdiel medzi prevádzkovateľmi hazardných hier, ktorí sú licencovaní a činnosť vykonávajú v súlade so zákonom a tými, ktorí vykonávajú činnosť často bez licencie a nezákonne.

Treba vychádzať z reality, že väčšina európskych štátov má priemyselné odvetvie hazardných hier. Súhlasím, aby si pravidlá pre hazardné hry na internete naďalej určovali jednotlivé členské štáty. Pokiaľ sa na základe relevantných dôkazov nepreukáže ohrozenie hráčov, pranie špinavých peňazí, alebo korupcia v športe, nemožno každú spoločnosť posúvať do skupiny zločincov. Existujú aj seriózne spoločnosti, ktoré využívajú špičkové technológie a podnikajú podľa zákonov.

Nie som zástancom, ale skôr odporcom hazardných hier na internete. Avšak podľa mojich skúseností by všeobecný zákaz viedol k nárastu a ilegalite tejto činnosti bez akýchkoľvek pravidiel. Myslím si, že stanovisko, ktoré som vypracovala s mojimi kolegami je spravodlivejšou a jasnejšou alternatívou voči správe spravodajkyne.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia