Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2212(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0035/2009

Внесени текстове :

A6-0035/2009

Разисквания :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0118

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 9 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

26. Предизвикателства, свързани с доставките на петрол (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е кратко представяне на доклада (A6-0035/2009) на Herbert Reul – от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно възможни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с доставките на петрол (2008/2212(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, докладчик.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, в доклада относно доставките на петрол аз отправям призив – и това беше съгласувано в комисията – за изтъкване на важността на петрола за бъдещите енергийни доставки на Европа. Петролът определено ще остане много значим първичен енергиен източник в ЕС, също в средносрочен и дългосрочен план.

Наблюдаваме бързо повишаване на търсенето, породено от икономическия растеж и от увеличаването на населението, а също така и от желанието за индивидуална мобилност. През последните месеци и години ние разглеждахме от различни аспекти – докладът също се концентрира върху това в голяма степен – логичния въпрос, който възниква: как да се намали потреблението, да се ограничи търсенето. Как можем да намалим потреблението или пък да го обезпечим с други енергийни източници?

Докладът цели да обърне внимание на факта, че ние, политиците, трябва да мислим дали и как ресурсите и тяхната доставка могат да се увеличат и какви конкретни стъпки могат да се предприемат. В това отношение се споменават три или четири точки. Първо, необходими са огромни инвестиции за производството и експлоатацията на наличния петрол: 350 млн. USD годишно е цифрата, която винаги се цитира във връзка с това.

Второ, следва да се подчертае, че трябва да бъдем много по-активни в областта на технологичните иновации. Също така трябва да помислим как да експлоатираме всички налични резерви възможно най-ефикасно. Това поставя фокуса не само върху въпросите на технологията и експлоатационната пригодност на съответните участъци, но също изисква спешно обсъждане на някои външнополитически въпроси. Във връзка с това – както и по много въпроси, които не мога да изброя изчерпателно тук – докладът се стреми да изтъкне, че трябва да увеличим усилията си за използване на неконвенционалните петролни ресурси за търговски цели: за да се даде по този начин принос към разнообразяването на енергийните източници, да се отговори на въпроса как могат да се променят транспортните маршрути и да се повдигне темата за външната политика и нейните възможности да допринесе за укрепване на взаимоотношенията между Европейския съюз и страните производителки на петрол с оглед на взаимната зависимост и надеждност.

Докладът не се опитва да отговори на всички въпроси, свързани с петрола, а по-скоро цели да проучи редица от тях, които досега не са били в центъра на вниманието. Той пренебрегва темите, свързани с енергоспестяването, не защото те не са важни, а защото са разгледани на друго място. Във връзка с това следва да се повдигнат редица нови въпроси – трябва да обмислим, например, дали в областта на технологията навлиза достатъчно „свежа кръв“: млади хора, които са подготвени да работят в тази област и да търсят нови решения.

Представих ви кратко резюме на съдържанието на доклада.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, заместник-председател на Комисията. (FR) Г-н председател, искам от името на Комисията да благодаря на г-н Reul за изготвянето на доклада относно възможните решения в отговор на предизвикателствата, свързани с доставките на петрол, също така бих искал да благодаря на членовете на различните комисии, които представиха становища по въпроса, за ценния им принос за това важно разискване.

Икономическите условия се промениха много от съобщението на Комисията от м. юни 2008 г., озаглавено „Да посрещнем предизвикателствата на по-високите цени на петрола“. В този период суровият петрол достигна 140 USD за барел, със сериозни последици за икономиката като цяло и за отделните физически лица в Европейския съюз. Оттогава цената на суровия петрол е спаднала с цели 100 USD и вече е под 40 USD за барел.

Все пак анализът, извършен тогава от Комисията, остава актуален по отношение на структурните условия на петролните пазари, световното енергийно търсене в средносрочен и дългосрочен план и важността на политиките на Европейския съюз в областта на енергетиката и климатичните промени. Всички тези фактори ще променят начините на добив и потребление, както и нашето поведение.

Много от тези въпроси бяха разгледани подробно във втория стратегически анализ на енергийната политика, приет през м. ноември 2008 г., който беше обект на обсъждане по други поводи в Парламента. Освен това приемането на пакета от предложения относно енергетиката и климатичните промени от Съвета и от Европейския парламент през м. декември 2008 г. беше сериозна стъпка към решителни действия за нашите бъдещи енергийни нужди, по-специално с определянето на цел за използването на 20 % възобновяеми източници от цялата енергия, консумирана до 2020 г.

Комисията приветства по-голямата част от изложеното в доклада на г-н Reul. Отбелязваме подкрепата за нови инвестиции в заместими енергийни източници, например възобновяеми източници, като се дава приоритет на енергийно-ефективни стоки и услуги. Тези характеристики бяха изтъкнати от Комисията в Европейския план за икономическо възстановяване.

Ние, разбира се, приветстваме значението, която се отдава на засилването на диалога със страните производителки за намиране на прагматични решения на възникналите проблеми. Ясно е, предвид развиващата се връзка между енергетиката и външната политика и необходимостта да се гарантира енергийна сигурност, че добрите взаимоотношения със страните производителки трябва да се насърчават, за да стане функционирането на международните пазари по- предсказуемо.

В този контекст трябва да се повдигне въпросът за прозрачността на петролните запаси. Този въпрос беше повдигнат по време на втория стратегически анализ. Във връзка с него в момента се проучва възможността за ежеседмично публикуване на информация за търговските запаси.

По въпросите за спестяването на енергия и разнообразяване на източниците вземаме под внимание аргументите, изтъкнати относно потенциала за спестяване на енергия в сектора на строителството и очакваме с интерес приключването на дебатите за преработването на директивата относно енергийните характеристики на сградите.

Що се отнася до частите, отнасящи се до необходимостта от разнообразяване на енергийните източници в сектора на транспорта и разработването на потенциала на енергийно ефективните превозни средства, отбелязвам, че планът за възстановяване включва инициатива относно зелените автомобили.

В заключение, ще привлека вниманието ви върху ангажимента на Комисията да продължи действията по всички въпроси, повдигнати във връзка с цените на петрола. Тези въпроси формират част от общите политики в областта на енергетиката, климата и изследванията.

Ние с готовност ще продължим сътрудничеството си с Европейския парламент във всички тези области и аз отново благодаря на г-н Reul за това, че представи информация и разяснения, които ще дадат много ценни насоки за нашата бъдеща енергийна политика.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Точката е приключена.

Гласуването ще се проведе в сряда.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Докладът на г-н Reul е изключително важен в контекста на настоящата икономическа криза и предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

Като член на комисията по земеделие и развитие на селските райони, аз съм подкрепял последователно позицията, че не трябва да омаловажаваме значението на инвестициите в чисти технологии и възобновяеми източници като решения за намаляване на зависимостта от петрола, намаляване на въглеродните емисии и, не на последно място, като решение на създаване на нови работни места и стимулиране на икономическия растеж.

Приветствам факта, че в доклада се споменават биогоривата като източник, който не е експлоатиран в достатъчна степен, и се надявам, че препоръката за улесняване на техния достъп до пазара ще бъде взета предвид от Европейската комисия. Използването на биогорива представлява жизнеспособна икономическа и социална алтернатива за развитието на селските райони и опазването на околната среда.

В същото време аз съм удовлетворен от нарастващото внимание, което се отдава на енергийната ефективност на сградите, което беше включено като приоритет в Европейския план за икономическо възстановяване и упоменато в доклада на г-н Reul като решение за намаляване на търсенето на остарели енергийни източници. Енергийната ефективност има и предимството, че намалява размера на сметките на потребителите в момент, когато икономическата криза се отразява все по-неблагоприятно върху тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE), в писмена форма. (EL) Сега повече от всякога Европейският съюз се нуждае от Европейска политика в областта на енергетиката, която да насърчи енергийната сигурност и енергийната солидарност, като в същото време предостави жизнеспособен енергиен избор. Днес петролът е най-важният източник на енергия в Европа, главно поради широкоразпространената си употреба в транспортния сектор. Нагледно беше посочено, че се очаква през 2030 г. зависимостта на ЕС от петрола да достигне 95 %. Ние не можем да пренебрегнем факта, че вносът основно идва от страни, които са политическата нестабилни, и следователно не може да се разчита на сигурност.

В допълнение, днес Европа е изправена пред три предизвикателства – финансово, енергийно и екологично, а това неизбежно ограничава нашия избор. Петролът е остарял източник. Разходите му са се удвоили от 2005 г., цената му варира постоянно и е свързан с високи емисии на CO2. Ето защо преориентирането на енергийната политика е единственият вариант за справяне с проблема. Да се подкрепя ядрената енергия или нови мини в Африка не е решение. Решението е да се подкрепят европейските и национални мерки за насърчаване на енергийната ефективност и да се инвестира в проекти, които използват възобновяеми енергийни източници.

 
Правна информация - Политика за поверителност