Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2212(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0035/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0035/2009

Keskustelut :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.18
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0118

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 9. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

26. Öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (FR) Esityslistalla on seuraavana Herbert Reulin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta (2008/2212(INI)) (A6-0035/2009).

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, öljyn toimitusvarmuuteen liittyvässä mietinnössä pyydän – ja tästä sovittiin myös valiokunnassa – että öljyn merkitystä Euroopan energiansaannille tulevaisuudessa korostetaan. Öljy pysyy EU:ssa selkeästi tärkeänä primaarienergialähteenä jopa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Öljyn kysyntä on kasvanut huomattavasti talous- ja väestönkasvun seurauksena sekä siksi, että ihmiset haluavat liikkua yksilöllisesti. Viime kuukausina ja vuosina olemme kantaneet vaihtelevasti huolta – myös mietinnössä tähän keskitytään hyvin laajasti – loogisesti heräävästä kysymyksestä: miten voimme vähentää kulutusta, miten voimme vähentää kysyntää? Miten voimme vähentää kulutustamme tai käyttää siihen myös muita energialähteitä?

Mietinnössä pyritään tarkastelemaan sitä tosiasiaa, jota meidän poliitikkojen olisi pohdittava, eli miten energialähteitä, energiansaantia, voidaan lisätä ja mitä tämän osalta voidaan tehdä. Tältä osin mainitaan kolme–neljä seikkaa. Ensinnäkin tarvitaan suuria investointeja käytettävissä olevan öljyn tuottamiseen ja hyödyntämiseen: summa, joka aina tässä yhteydessä mainitaan, on 350 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa.

Toiseksi on todettava, että meidän on oltava paljon aktiivisempia teknologisen innovoinnin alalla. Meidän on myös ajateltava, miten hyödynnämme kaikki käytettävissä olevat varastot mahdollisimman tehokkaasti. Tämä suuntaa huomiomme sekä teknologiaa ja maan käyttökelpoisuutta koskeviin kysymyksiin että hyvin pian tietenkin myös ulkopoliittisiin näkökohtiin. Tältäkin osin mietinnössä pyritään monessa kohdassa, joita en pysty tässä tarkasti luettelemaan, osoittamaan, että meidän on lisättävä ponnistuksiamme, joilla muut kuin tavanomaiset öljyvarat saadaan kaupalliseen käyttöön, jotta voidaan edistää toimituslähteiden monipuolisuutta ja vastata kysymykseen, miten myös kuljetusreittejä voitaisiin muuttaa. On myös pohdittava, miten Euroopan unionin ja öljyntuottajamaiden suhteita, keskinäistä riippuvuutta ja luotettavuutta voidaan vahvistaa ulkopoliittisin keinoin.

Mietinnössä ei pyritä vastaamaan kaikkiin öljyyn liittyviin kysymyksiin vaan pikemminkin tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet keskeisessä asemassa. Mietinnössä ei käsitellä lainkaan tehokkuutta ja energiansäästöä koskevia kysymyksiä. Tämä ei johdu siitä, ettemme pitäisi niitä tärkeintä, vaan siitä, että niitä käsitellään muissa yhteyksissä. Tässä yhteydessä olisi esitettävä monia uusia kysymyksiä. Meidän olisi pohdittava esimerkiksi jopa sitä, virtaako tekniikan alalle riittävästi uutta verta: nuoria, jotka ovat valmiita tekemään töitä tällä alalla ja etsimään uusia ratkaisuja.

Tämä oli lyhyt tiivistelmä mietinnön sisällöstä.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission puolesta jäsen Reulia hänen laatimastaan mietinnöstä, joka koskee öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemista. Haluan kiittää myös asiaa koskevia näkemyksiä esittäneitä eri valiokuntien jäseniä heidän arvokkaista kannanotoistaan tässä tärkeässä keskustelussa.

Taloustilanne on muuttunut paljon sen jälkeen, kun komissio esitti kesäkuussa 2008 tiedonannon "Vastatoimet öljyn hinnannousulle". Tuolloin raakaöljyn hinta nousi 140 Yhdysvaltain dollariin tynnyriltä, ja sillä oli merkittäviä vaikutuksia yleensä Euroopan unionin talouteen ja yksityishenkilöiden elämään. Sen jälkeen raakaöljyn hinta on laskenut yli 100 dollaria alle 40 dollariin tynnyriltä.

Komission tuolloin tekemä analyysi on kuitenkin edelleen ajankohtainen, kun otetaan huomioon öljymarkkinoiden rakenne, maailman energiankysyntä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä Euroopan unionin energia- ja ilmastonmuutospolitiikan merkitys. Kaikki nämä muuttavat tuotanto- ja kulutustapojamme sekä käyttäytymistämme.

Monia näistä kysymyksistä käsiteltiin yksityiskohtaisesti marraskuussa 2008 hyväksytyssä toisessa strategisessa energiakatsauksessa, jota parlamentti on käsitellyt muissa yhteyksissä. Lisäksi neuvoston ja Euroopan parlamentin joulukuussa 2008 hyväksymä energiaa ja ilmastonmuutosta koskeva ehdotuspaketti oli tärkeä edistysaskel kohti tulevaisuuden energiatarpeitamme koskevia päättäväisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät erityisesti tavoitteeseen nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin kaikesta energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.

Komissio suhtautuu myönteisesti useimpiin Reulin mietinnössä esitettyihin näkökohtiin. Panemme merkille, että kannatatte investointia korvaaviin energialähteisiin, esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin, ja että energiatehokkaat tavarat ja palvelut on asetettu ensisijaiseen asemaan. Komissio ottaa nämä asiat huomioon Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa.

Olemme tietenkin tyytyväisiä siihen, että teille on tärkeää tehostaa tuottajamaiden kanssa käytävää vuoropuhelua, jotta ongelmiin voidaan löytää käytännöllisiä ratkaisuja. Kun otetaan huomioon energia- ja ulkopolitiikan kasvava yhteys sekä tarve varmistaa energian toimitusvarmuus, on selvää, että on edistettävä hyviä suhteita tuottajamaihin, jotta kansainvälisten markkinoiden toimintaa voidaan ennakoida paremmin.

Tässä yhteydessä on otettava esiin öljyvarantoja koskeva avoimuus. Öljyvarastoja koskeva avoimuus otettiin puheeksi toisen strategisen katsauksen aikaan. Mahdollisuutta julkaista viikoittain kaupallisia varastoja koskevia tietoja tutkitaan parhaillaan.

Energian säästämisen ja energialähteiden monipuolistamisen osalta panen merkille rakennusalan tarjoamat energiansäästömahdollisuudet, ja odotamme kiinnostuneena rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin uudistamista koskevien keskustelujen tuloksia.

Kuljetusalalla tarvittavan energialähteiden monipuolistamisen ja energiatehokkaiden ajoneuvojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen osalta totean, että elvytyssuunnitelmaan sisältyy vihreitä autoja koskeva aloite.

Lopuksi kiinnitän huomionne siihen, että komissio on sitoutunut kehittämään kaikkia toimenpiteitä, jotka liittyvät öljynhinnasta esitettyihin kysymyksiin. Nämä kysymykset ovat osa energia-, ilmasto- ja tutkimuspolitiikkaa.

Jatkamme mielellämme yhteistyötämme Euroopan parlamentin kanssa kaikilla näillä aloilla. Kiitän uudelleen jäsen Reulia hänen antamistaan tiedoista ja selityksistä, jotka ovat meille arvokkaana ohjenuorana tulevaisuuden energiapolitiikassamme.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Jäsen Reulin mietintö on erittäin tärkeä, kun otetaan huomioon tämänhetkinen talouskriisi ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsenenä olen jatkuvasti kannattanut sitä linjaa, ettemme saa vähätellä puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuviin energialähteisiin tehtävien investointien merkitystä keinona vähentää riippuvuutta öljystä, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja, viimeisenä muttei vähäisimpänä, keinona luoda uusia työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua.

Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä mainitaan myös biopolttoaineet energialähteenä, jota ei ole hyödynnetty tarpeeksi, ja toivon, että Euroopan komissio ottaa huomioon suosituksen helpottaa niiden markkinoille pääsyä. Biopolttoaineiden käyttö tarjoaa toteutuskelpoisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen vaihtoehdon maaseudun kehittämiselle ja ympäristönsuojelulle.

Olen tyytyväinen myös siihen, että rakennusten energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Rakennusten energiatehokkuus sisältyy ensisijaisena tavoitteena Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan, ja se mainitaan Reulin mietinnössä keinona vähentää fossiilisten energialähteiden kysyntää. Energiatehokkuudesta on hyötyä myös siksi, että se pienentää kuluttajien laskuja aikana, jolloin talouskriisi vaikuttaa heihin yhä enemmän täysin päinvastaisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE), kirjallinen. (EL) Nyt jos koskaan Euroopan unioni tarvitsee yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa, joka edistää energian toimitusvarmuutta ja yhteisvastuullisuutta ja tukee samalla toteutuskelpoisia energiavaihtoehtoja. Öljy on nykyisin EU:n tärkein energialähde, mikä johtuu pääasiassa siitä, että öljyä käytetään laajasti kuljetusalalla. Esimerkkinä voidaan mainita, että vuonna 2030 EU:n riippuvuuden öljystä odotetaan nousevan 95 prosenttiin. Emme voi sivuuttaa sitä, että öljyä tuodaan pääasiassa maista, joiden poliittiset olot ovat epävakaat ja joita ei sen vuoksi voida pitää turvallisina maina.

Lisäksi Euroopan unionilla on kolme haastetta: talouteen, energiaan ja ympäristöön liittyvät haasteet, jotka väistämättä rajoittavat vaihtoehtojamme. Öljy on vanhentunut energialähde. Sen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2005 jälkeen, sen hinta vaihtelee jatkuvasti ja se on yhteydessä korkeisiin hiilidioksidipäästöihin. Tämän vuoksi energiapolitiikan uudistaminen on ainoa tie, joka vie eteenpäin. Ydinenergian kannattaminen tai uusien kaivosten avaaminen Afrikassa eivät ole oikeita ratkaisuja. Oikea ratkaisu on kannattaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimenpiteitä, joilla edistetään energiatehokkuutta ja investointeja hankkeisiin, joissa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö