Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2212(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0035/2009

Predkladané texty :

A6-0035/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0118

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 9. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

26. Riešenie problémov v oblasti dodávok ropy (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0035/2009) pána Herberta Reula v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o prístupoch k riešeniu otázok súvisiacich so zásobovaním ropou (2008/2212(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, spravodajca.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v tejto správe sa zasadzujem za to – a tak to bolo dohodnuté aj vo výbore –, aby sa kládol dôraz na dôležitosť ropy v oblasti budúcich európskych dodávok energie. Ropa určite zostane veľmi dôležitým zdrojom primárnej energie v EÚ, dokonca aj v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Boli sme svedkami prudkého zvýšenia dopytu v dôsledku hospodárskeho a populačného rastu a požiadaviek na individuálnu mobilitu. V uplynulých mesiacoch a rokoch sme sa rôznymi spôsobmi zaoberali – a správa venuje značnú pozornosť aj tejto téme – logickou otázkou, ktorá sa vynára v súvislosti s tým, ako možno znížiť spotrebu, ako možno znížiť dopyt. Ako môžeme znížiť svoju spotrebu alebo ju pokryť inými zdrojmi energie?

Táto správa poukazuje na to, že my politici by sme mali rozmýšľať o tom, či a ako možno zvýšiť zdroje, stranu zásobovania, a čo možno v tomto smere podniknúť. V tejto súvislosti sa spomínajú tri či štyri body. Po prvé, sú potrebné obrovské investície na ťažbu a využitie ropy, ktorá je k dispozícii. V tejto súvislosti sa vždy uvádza suma 350 miliárd USD.

Po druhé, treba zdôrazniť, že musíme byť aktívnejší v oblasti technologických inovácií. Musíme tiež porozmýšľať o spôsoboch, ako čo najúčinnejšie využiť všetky dostupné zásoby. To nás privádza nielen k otázke technológie a využiteľnosti pôdy ale tiež veľmi rýchlo k zahraničnopolitickým aspektom. Aj v tomto smere sa správa v mnohých bodoch, ktorých vyčerpávajúci zoznam tu nemôžem vymenovať, pokúša poukázať na to, že musíme vystupňovať úsilie, aby sme nekonvenčným zdrojom ropy zabezpečili komerčnú perspektívu: aby sa prispelo k diverzifikácii, aby sa odpovedalo na otázku, ako možno zmeniť prepravné trasy, a aby sa nastolila otázka, ako môže k tomu prispieť zahraničná politika, pokiaľ ide o posilnenie vzťahov a vzájomnej závislosti a spoľahlivosti medzi Európskou úniou a krajinami produkujúcimi ropu.

Táto správa sa nepokúša nájsť odpovede na všetky otázky súvisiace s ropou, ale skôr sa pokúša venovať niekoľkým otázkam, ktoré doteraz neboli v centre pozornosti. Nevenuje sa otázkam spojeným s energetickou účinnosťou a úsporami energie, ale nie preto, že by neboli dôležité, ale preto, lebo je im venovaná pozornosť inde. V tejto súvislosti treba nastoliť rad nových otázok – mali by sme dokonca zvážiť, napríklad, či máme dostatok technologického dorastu: mladých ľudí, ochotných zapojiť sa do aktivít v tejto oblasti a hľadať nové riešenia.

To bol stručný súhrn podstatných bodov tejto správy.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, v mene Komisie by som chcel poďakovať pánovi Reulovi za vypracovanie správy o prístupoch k riešeniu otázok súvisiacich so zásobovaním ropou a tiež chcem poďakovať členom jednotlivých výborov, ktorí predniesli svoje názory na túto otázku, za ich hodnotný príspevok k tejto dôležitej rozprave.

Od oznámenia Komisie z júna 2008 s názvom Riešenie problémov v oblasti dodávok ropy sa hospodárske podmienky značne zmenili. Cena ropy vtedy dosahovala 140 USD za barel, čo malo významné dôsledky pre hospodárstvo ako celok a pre súkromné osoby v Európskej únii. Odvtedy klesla cena ropy o dobrých 100 USD pod 40 USD za barel.

Analýza, ktorú Komisia vtedy vykonala, však zostáva smerodajná, pokiaľ ide o štrukturálne podmienky ropných trhov, svetový dopyt po energii v strednodobom a dlhodobom horizonte a dôležitosť politiky Európskej únie v oblasti energetiky a zmeny klímy. Všetky tieto faktory povedú k zmene našich foriem výroby a spotreby, ako aj k zmene nášho správania.

O mnohých z týchto otázok sa podrobne diskutovalo v rámci druhej strategickej analýzy energetickej politiky prijatej v novembri 2008, ktorá bola odvtedy niekoľko krát predmetom rozpravy v Parlamente. Okrem toho, prijatie balíka návrhov v oblasti energetiky a zmeny klímy Európskym parlamentom a Radou v decembri 2008 bolo významným posunom smerom k rozhodným krokom v oblasti našich budúcich energetických potrieb, hlavne pokiaľ ide o stanovenie cieľa do roku 2020 dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie.

Komisia priaznivo prijíma väčšinu bodov nastolených v správe pána Reula. Berieme na vedomie podporu novým investíciám do náhradných zdrojov energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie, a prioritu prisúdenú energeticky účinným tovarom a službám. Tieto dva prvky obsahoval aj Komisiou predložený Plán hospodárskej obnovy Európy.

Vítame, samozrejme, poukázanie na dôležitosť zintenzívnenia dialógu s krajinami ťažiacimi ropu pri hľadaní pragmatických riešení aktuálnych problémov. Vzhľadom na prepojenosť energetickej a zahraničnej politiky a potrebu zaručenia energetickej bezpečnosti je jasné, že treba presadzovať dobré vzťahy s krajinami ťažiacimi ropu, aby sa dianie na medzinárodných trhoch stalo predvídateľnejším.

V tejto súvislosti treba nastoliť otázku transparentnosti v oblasti zásob ropy. Pokiaľ ide o transparentnosť v oblasti zásob ropy, táto otázka bola nastolená v čase druhej strategickej analýzy. V súvislosti s touto otázkou sa v súčasnosti skúma možnosť týždenného zverejňovania údajov o komerčných zásobách.

Pokiaľ ide o otázku úspor energie a diverzifikácie zdrojov, berieme na vedomie predložené argumenty týkajúce sa možností úspor energie v odvetví stavebníctva a so záujmom očakávame závery rozpráv o prepracovaní smernice o energetickej hospodárnosti budov.

Pokiaľ ide o časti týkajúce sa potreby diverzifikovať zdroje energie v odvetví dopravy a využiť potenciál energeticky účinných vozidiel, podotýkam, že plán obnovy zahrňuje iniciatívu za ekologické automobily.

Na záver by som vás chcel upozorniť na odhodlanie Komisie ďalej prijímať kroky na riešenie všetkých otázok nastolených v súvislosti s cenami ropy. Tieto otázky sú súčasťou všeobecných politík v oblasti energetiky, klímy a výskumu.

Sme radi, že môžeme pokračovať v spolupráci s Európskym parlamentom vo všetkých týchto oblastiach, a znovu ďakujem pánovi Reulovi za podanie informácií a vysvetlení, ktoré budú veľmi cenným návodom pre našu budúcu energetickú politiku.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), písomne.(RO) Správa pána Reula je v kontexte súčasnej hospodárskej krízy a problémov spojených so zmenou klímy mimoriadne dôležitá.

Ako člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka som vždy zastával názor, že nesmieme podceňovať dôležitosť investovania do čistých technológií a obnoviteľných zdrojov energie, čo sú prostriedky na zníženie závislosti od ropy, zníženie emisií uhlíka a, v neposlednom rade, na vytváranie nových pracovných miest a stimulovanie hospodárskeho rastu.

Teší ma, že sa v tejto správe hovorí aj o biopalivách ako o zdroji, ktorý sa doteraz dostatočne nevyužíval, a dúfam, že odporúčanie, aby sa im uľahčil prístup na trh, vezme Komisia do úvahy. Používanie biopalív ponúka perspektívnu hospodársku a sociálnu alternatívu rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia.

Zároveň ma teší, že sa venuje väčšia pozornosť energetickej účinnosti budov, ktorá bola ako priorita zahrnutá do Plánu hospodárskej obnovy Európy, a o ktorej sa v správe pána Reula hovorí ako o prostriedku na zníženie dopytu po fosílnych zdrojoch energie. Výhodou energetickej účinnosti je, že sa vďaka nej tiež znížia účty spotrebiteľov v čase, keď sú veľmi nepriaznivo postihnutí hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE), písomne.(EL) Európska únia dnes viac než kedykoľvek predtým potrebuje spoločnú energetickú politiku, ktorá bude presadzovať energetickú bezpečnosť a energetickú solidaritu a zároveň podporí perspektívne energetické voľby. Dnes je ropa najdôležitejším zdrojom energie hlavne vďaka jej rozsiahlemu využitiu v odvetví dopravy. Uvediem príklad. Bolo konštatované, že v roku 2030 dosiahne závislosť EÚ od ropy 95 %. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že ropa sa dováža hlavne z krajín, v ktorých prevláda politická nestabilita, a preto ich nemožno považovať za spoľahlivé.

Navyše Európa dnes čelí trom problémom, finančnému, energetickému problému a problému životného prostredia, čo nevyhnutne obmedzuje naše možnosti. Ropa je zastaraný zdroj. Jej cena sa od roku 2005 zdvojnásobila, stále kolíše a sú s ňou spojené vysoké emisie CO2. Preorientovanie energetickej politiky je preto jedinou cestou vpred. Podpora jadrovej energie alebo nových baní v Afrike nie je riešením. Riešením je podporovanie európskych a vnútroštátnych opatrení na podporu energetickej účinnosti a investovanie do projektov, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia