Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 9. märts 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidendi avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine: vt protokoll
 4.Parlamendi koosseis: vt protokoll
 5.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus: vt protokoll
 6.Puutumatuse kaitsmise taotluse järelmeetmed: vt protokoll
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis: vt protokoll
 8.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine: vt protokoll
 9.Kiirmenetluse taotlus: vt protokoll
 10.Esitatud dokumendid: vt protokoll
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine): vt protokoll
 12.Petitsioonid: vt protokoll
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid: vt protokoll
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine: vt protokoll
 15.Tööplaan
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.2010. aasta eelarve – III jagu, komisjon: „Suunised 2010. aasta eelarveks“ – 2010. aasta eelarvemenetluse suunised – jaod I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ja IX (arutelu)
 18.Euroopa osaühingu põhikiri – Äriühingu registrijärgse asukoha piiriülene muutmine – Algatus „Small Business Act” – Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes (arutelu)
 19.Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulevik (arutelu)
 20.Romide sotsiaalne olukord ja nende tööturule juurdepääsu parandamine ELis (lühiettekanne)
 21.Komisjoni tegevuskava ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks (lühiettekanne)
 22.Online-hasartmängude usaldusväärsus (lühiettekanne)
 23.Toiduainete kvaliteedi tagamine – harmoneerimine või normide vastastikune tunnustamine (lühiettekanne)
 24.Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (lühiettekanne)
 25.Direktiivi 2006/43/EÜ (mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit) rakendamine (lühiettekanne)
 26.Naftatarnetega seotud probleemide lahendamise lähtealused (lühiettekanne)
 27.Komisjoni 2006. ja 2007. aasta konkurentsipoliitika aruanded (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord: vt protokoll
 29.Istungi lõpp
 30.Istungjärgu lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (371 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (861 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika