Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2240(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0055/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0119

Puheenvuorot
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

13. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta - Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä:

- Saïd El Khadraouin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)) (A6-0066/2009) ja

- Georg Jarzembowskin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta laatima mietintö ympäristöystävällisemmästä liikenteestä ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin (2008/2240(INI)) (A6-0055/2009).

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan mennä suoraan asiaan ja selvittää muutaman väärinkäsityksen. Olen lukenut useista läheistä, että tekemällä ehdotuksen eurovinjettidirektiiviksi yritämme antaa tieliikennesektorille kuoliniskun nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Olen myös lukenut, että tarkoituksemme on tehdä tiemaksut pakollisiksi kaikille henkilöautoille Euroopassa.

Totuus on tietenkin se, että tarkoituksemme ei ole antaa määräyksiä, vaan haluamme päinvastoin tarjota lukuisia erilaisia mahdollisuuksia auttaaksemme halukkaita jäsenvaltioita ottamaan käyttöön "saastuttaja maksaa" -periaatteen tieliikenteen alalla silloin, kun niille sopii. Toisin sanoen haluamme laatia puitteet, vahvistaa keskeiset periaatteet, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, jos ne haluavat sisällyttää ulkoiset kustannukset hintoihin.

Näin meidän pitäisi edetä yksi vaihe kestävämmän liikennejärjestelmän suuntaan. Haluan heti aluksi lisätä, ettei tämä ole mikään ihmelääke. Tarvitaan hyvin paljon lisätoimia, jos halutaan saada aikaan ihmeitä. Silti, jos emme tee mitään, maantieliikenne lisääntyy 55 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, kuten komissio hyvin tietää. Siksi jotain täytyy tehdä.

Käsillä oleva ehdotuksemme on jo sinänsä hieman vallankumouksellinen, jos saan käyttää tällaista ilmausta, mutta se on vasta alkua, ja edellyttää merkittäviä jatkotoimia muutamien vuosien kuluessa. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan enemmistön avulla onnistuimme laatimaan tasapuolisen, järkevän ja johdonmukaisen ehdotuksen. Haluan myös kiittää kaikkia mukana olleita. Suurien näkemyserojen takia tämä ei ollut helppoa. Toivon meidän kuitenkin huomisen jälkeen säilyttävän saavutetun tasapainon ja näyttävän siten tehokkaasti esimerkkiä neuvostolle, jonka on laadittava toinen yhteinen kanta.

Mitkä ovat olennaiset näkökohdat? Ensinnäkin, mitkä ulkoiset tekijät on sisällytettävä järjestelmään? Päädyimme ilmansaasteisiin, meluun ja ruuhkiin. Ruuhkista puheen ollen olemme oikeastaan tehneet tieliikennettä koskevan myönnytyksen toteamalla, että niiden maiden, jotka haluavat sisällyttää ruuhkat järjestelmäänsä, pitäisi liittää samaan yhteyteen henkilöautot. Tämä on kuitenkin vapaaehtoista.

Toiseksi käsittelen tulojen käyttötarkoituksen määrittelyä (earmarking). Mielestämme maksujen tuottamat tulot eivät ole uusia veroja, joiden annetaan yksinkertaisesti virrata valtion kassaan. Saadut tulot on investoitava takaisin liikennejärjestelmään ulkoisten kustannusten kurissa pitämiseksi. Tämän on oltava lopullinen tavoite.

Kolmanneksi käsittelen yhteentoimivuutta, jolla on ratkaiseva merkitys, ja mielestäni komissiolla on tässä asiassa vielä paljon tehtävää. Yritämme välttää sen, että kuorma-autoihin jouduttaisiin tulevaisuudessa ottamaan mukaansa 27 erilaista purkkia EU:n lukuisten tietullien maksamiseksi, ja mielestäni tätä varten tarvitaan selkeitä aloitteita.

Neljänneksi tulevaisuudessa on oltava mahdollisuus lisätoimiin. Muutaman vuoden kuluessa on laadittava yhteenveto ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin kaikissa liikennemuodoissa. On harkittava mahdollisuutta sisällyttää järjestelmään muitakin ulkoisia kustannuksia, mutta lisäksi on asetettava kilometriperusteiset maksujärjestelmät aikaperusteisten järjestelmien edelle.

Näiden toimien kokonaisvaikutus on todellisuudessa vähäinen. Toimintakustannukset voivat nousta arviolta 3 prosenttia, jos tätä direktiiviä sovellettaisiin tieliikenteen alalla kaikkialla EU:ssa. Näin ollen ehdottaisin kollegoilleni, että pidämme kiinni liikenne- ja matkailuvaliokunnan tukemasta paketista.

Toisin sanoen en kannata Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän esittämiä tarkistuksia, joilla pyritään poistamaan ruuhkat järjestelmän piiristä, enkä myöskään voi tukea Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämiä tarkistuksia, pidinpä niitä kuinka houkuttelevina tahansa. Meidän on säilytettävä johdonmukainen kokonaisuus ja edettävä tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, totean aluksi, että ihmisten ja tavaroiden liikkuvuudella on aivan ratkaiseva merkitys kansalaisten elämänlaadulle, kasvulle ja työllisyydelle, Euroopan unionin sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle sekä kaupankäynnille kolmansien maiden kanssa.

Siksi onkin selvää, että Euroopan yhteisö tarvitsee tarpeitaan vastaavan infrastruktuurin ja kaikkia liikennemuotoja koskevat oikeudenmukaiset säännöt. Koska liikenteellä on myös kielteisiä vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle, sen ympäristöystävällisyyttä on tietenkin lisättävä, jotta sillä voitaisiin vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Arvoisa komission varapuheenjohtaja, minun on kuitenkin todettava, että ehdotuksessanne ympäristöystävällisempää liikennettä koskevaksi perusasiakirjaksi oli hieman liikaa puutteita. Valitettavasti joudun toteamaan, että johdonmukaista kokonaissuunnitelmaa ei ole ja että jätätte kaiken avoimeksi – kaikkea yritetään tarjota toissijaisuusperiaatteen muodossa. Jos liikenteen ympäristöystävällisyyttä on mielestänne lisättävä, sen on koskettava koko Euroopan unionia, eikä asiassa voida noudattaa jäsenvaltioiden toiveita. Tämän on siis koskettava kaikkea liikennettä raideliikenteestä merenkulkuun.

Maantieliikennettä – ja oikeastaan erityisesti vain tavaraliikennettä – ei yksinkertaisesti voida ottaa silmätikuksi ja sitten todeta, että "tietullien käyttöönotto jätetään jäsenvaltioiden harkintaan". Jos halutaan perinpohjaista muutosta, on esitettävä kaikkia liikennemuotoja koskeva kokonaisvaltainen suunnitelma – otimme tähän hyvin selkeän kannan valiokunnassa. Suunnitelman yhteydessä on kuitenkin tehtävä myös tutkimuksiin perustuvia ympäristövaikutusten arviointeja, joissa otetaan huomioon vaikutukset eri liikennemuotojen keskinäiseen kilpailuun, liikkuvuuskustannuksiin ja EU:n kilpailukykyyn.

Ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin esitetty toinen tiedonanto on jälleen yksi esimerkki järjestelmäänne kuuluvasta lokeroinnista ja näennäisistä ehdotuksista. Komissio on lisäksi laatinut ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin hyvin laajan käsikirjan, jossa esitetään monenlaisia laskentatapoja, mutta todetaan lopulta kuitenkin, että laskelmat tehdään kiinteämääräisen arvon perusteella. Tätä on täysin mahdotonta ymmärtää. Komissio ei myöskään ota huomioon maksuja, joita eri liikennemuodot jo tähän mennessä ovat maksaneet yleisinä veroina ja polttoaine- ja moottoriajoneuvoveroina.

Tiedättehän, että sama koskee eurovinjettiä. Ryhmäni on muiden ryhmien kanssa samaa mieltä siitä, että pakokaasupäästöt ja melu olisi otettava huomioon ulkoisissa kustannuksissa ja niistä perittävissä maksuissa. Mutta entäpä ruuhkat? Arvoisa varapuheenjohtaja, ruuhkat johtuvat jäsenvaltioiden puutteellisesta infrastruktuurista. Olisi suoranaista hulluutta antaa jäsenvaltioille rahaa niiden omien puutteiden korjaamiseen.

Lisäksi olette varsin hyvin selvillä siitä, että yhtiöt ovat jo pitkään vastanneet ruuhkakustannuksista, koska ne lisäävät palkka- ja polttoainekustannuksia. Hyvä Saïd El Khadraoui, tämä huomioon ottaen on todettava, ettei ruuhkakustannusten sisällyttämisessä hintoihin ole mitään järkeä, vaan itse asiassa asia on täysin päinvastoin. Ruuhkista on yritettävä päästä eroon kehittämällä infrastruktuuria järkevästi ja hyödyntämällä älykkäitä liikennetietojärjestelmiä. Emme kuitenkaan saa kuormittaa kustannusten nousun kanssa jo ennestään painiskelevia yrityksiä tiemaksujen muodossa perittävillä lisäkustannuksilla. Siinä ei ole mitään järkeä.

Arvoisa varapuheenjohtaja, tiedonantonne, joka koskee meluntorjuntatoimenpiteitä rautatieliikenteessä, on periaatteessa myönteinen. Englantia puhuvan kadunmiehen tavoin kysyn kuitenkin: "Where’s the beef" (Missä on asian ydin)? Mikä on varsinainen ehdotuksenne? Sanotte, että vaihtoehtoja on monia. Tehän olette komissio! Komissiolla on oikeus ja velvollisuus esittää ehdotuksia, joita parlamentti sitten voi toteuttaa. Siksi liikenne- ja matkailuvaliokunta vetoaa komissioon, että se esittäisi konkreettisen ehdotuksen direktiiviksi meluperusteisista radan käyttömaksuista. Sijoittamalla radan käyttömaksuista kerätyt varat takaisin rautatieyhtiöihin – myös yksityisyrityksiin – pystymme vaikuttamaan siihen, että kalustoon todella asennetaan uusia melua vähentäviä jarruja. Kaikilla parlamentin jäsenillä on selkeä päämäärä, ja se on rautatieliikenteen meluhaittojen poistaminen. Haluamme tukea rautateitä, mutta silloin niiden on myös liikennöitävä rauhallisen Reinin laakson läpi ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Auttakaa meitä tämän toteuttamisessa ehdottamalla jotain todella konkreettista!

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja. (IT) Arvoisa puhemies, olemme saaneet päätökseen jälleen yhden keskustelun aiheesta, jonka olin päättänyt saattaa parlamentin tietoon heti saatuani parlamentin tuen. Kyse on toisin sanoen tavoitteestamme olla määräämättä Euroopan kansalaisille uutta veroa. Komissio pitää uuden eurovinjetin vapaaehtoisuutta osoituksena siitä, ettemme ole määräämässä uutta veroa. Ennen kaikkea totean, että kerättyjä varoja ei kohdenneta yleisesti eri jäsenvaltioiden talousarvioihin, vaan ne jaetaan määrätyille aloille, joilla halutaan saada aikaan muutosta. Niitä ovat esimerkiksi saasteet, ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin ja turvallisempien teiden ja infrastruktuurin rakentaminen.

Esitän parlamentille kiitokset sitoutumisesta ympäristöystävällistä liikennettä edistävään pakettiin etenkin eurovinjettidirektiivin uudelleentarkastelua koskevassa asiassa. Luonnoksessa, jonka liikenne- ja matkailuvaliokunta hyväksyi Saïd El Khadraouin mietinnön perusteella, vedotaan voimakkaasti jäsenvaltioihin ehdottamalla joustavampaa järjestelmää, jossa sallitaan lailla uusien välineiden käyttöönotto kuljetusalaan ja myös alan toimijoihin kohdistuvien haittavaikutusten torjumiseksi. Tätä varten luonnoksessa esitellään poliittinen hanke infrastruktuurien käytöstä perittävien kohtuullisten ja tehokkaiden maksujen vaiheittaisen käyttöönoton edistämiseksi saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti, eikä kustannuksia sälytetä veronmaksajille.

Mielestäni komission hyväksymä lausunto, josta tänään keskustellaan, täydentää komission ehdotusta joissakin keskeisissä suhteissa. Käsittelen seuraavaksi varojen myöntämistä. Mielestäni ehdotetut tarkistukset noudattavat johdonmukaisesti komission esittämää lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on turvata tiemaksuista saatavien tulojen jakaminen ja vähentää tieliikenteen ulkoisia vaikutuksia, ja mielestäni voin tukea niitä. Erityyppisten ulkoisten vaikutusten huomioon ottamisesta todettakoon, että vastustan hiilidioksidipäästöjen huomioon ottamista, mutta ruuhkien huomioon ottamista kannatan. Mukautetun ruuhkamaksun avulla pystyisimme torjumaan ilmastonmuutosta tehokkaammin kuin määräämällä kertaluonteisen hiilidioksidiveron. Tämä on oleellinen seikka tieliikenteen taloudellisen suorituskyvyn kannalta ja käytännöllinen tapa taata riittävät tulot uusien kuljetusmahdollisuuksien rahoittamiseen, ja mielestäni saavuttamamme kompromissi on järkevä perusta neuvoston kanssa käytäville keskusteluille. On kuitenkin pyrittävä tarkoin varmistamaan, että lopputulos on valtioiden kannalta mieluummin kannustava kuin lannistava eikä aseta sellaisia ehtoja, joita on liian hankala täyttää.

Suhtaudun kuitenkin tietyin varauksin herkkiä vuoristoalueita koskevaan tarkistukseen. Komission ehdotuksessa vahvistetaan jo saasteita koskeva kustannuskerroin, joka tunnetaan vuoristoalueiden korjauskertoimena (mountain correction factor). Jo pelkästään se seikka, että hyväksyimme tämän tariffimaksun lisäämisen nykyiseen lisämaksuun, joka päätettiin ottaa käyttöön vuonna 2006 Alppien läpi kulkevien suurten tunneleiden rahoittamiseksi, merkitsee kaksinkertaista tariffimaksua, ja tämä on mielestäni este yhtenäismarkkinoiden toteuttamiselle. Tästä syystä olen hämmentynyt.

Seuraavaksi käsittelen Georg Jarzembowskin mietintöä, joka koskee direktiiviä täydentävää tiedonantoa. Kuten Georg Jarzembowski puheenvuorossaan selvästi ilmoitti, hän suhtautuu hyvin kriittisesti komission kantaan. Vuosia kestäneen yhteistyön aikana tämä on ainoa kerta, jolloin emme ole päässeet yhteisymmärrykseen. Mietintö on jyrkän kriittinen. Yritän keskittyä erityisesti kahteen kohtaan, jotka ovat mielestäni keskeisiä. Haluan toisaalta korostaa, että komissio on tehnyt vaikutustenarvioinnin, joka kattaa kaikki kuljetusmenetelmät ja jossa arvioidaan erilaisten kustannusten sisällyttämisvaihtoehtojen vaikutukset. Mielestäni tämä arviointi luo perustan komission ehdottamalle kustannusten sisällyttämisstrategialle. Toisaalta komissio on ehdottanut yleistä sisällyttämisjärjestelmää, jonka perusperiaatteena on kaikkien kuljetusmenetelmien ja aikaisempien aloitteiden huomioon ottaminen. Kyseessä on pragmaattinen lähestymistapa, jossa noudatetaan yhteisön säännöstöä ja otetaan huomioon hiljattain hyväksytyt ehdotukset – tarkoitan päästökauppajärjestelmän laajentamista ilmailuun ja kansainvälisiin ilmailusopimuksiin, merenkulkuun ja sisävesiliikenteeseen. Tietenkin voimme väitellä siitä, ovatko komission ehdotukset riittävän kauaskantoisia, mutta korostettakoon, että komissio on käsitellyt niitä aiheita, jotka sitä pyydettiin ottamaan huomioon, toisin sanoen ympäristöystävällisempää liikennettä koskevaa yhdennettyä hanketta, jota täydennetään asiaa koskevilla lainsäädäntöehdotuksilla.

Lopuksi haluan tuoda esiin yhden näkökohdan, josta komissio ja parlamentti ovat yksimielisiä: tarkoitan vaatimusta lainsäädännöllisen ratkaisun löytämiseksi rautatieliikenteen meluhaittaongelmaan. Komissio esittää ehdotuksensa ensimmäisen rautatiepaketin uudelleentarkastelun yhteydessä. Paketti on määrä hyväksyä syksyllä. Komissio kuulee tietenkin mielellään parlamentin ehdotuksia tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Arvoisa Antonio Tajani, ollessanne tekemisissä Georg Jarzembowskin kanssa olette varmasti huomannut, miten oikeassa Karl Marx oli osoittaessaan, että monissa asioissa ihmisten poliittinen kanta määräytyy heidän institutionaalisen asemansa mukaan.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija.(FR) Arvoisa puhemies, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta tarkasteli direktiivissä pääasiassa kahta näkökohtaa, joista ensimmäinen oli öljy.

Suurista maailmantalouksista Eurooppa on kaikkein riippuvaisin öljyn käytöstä tavaraliikenteessä. Emme saa pettää itseämme. Tämänhetkinen öljyn hinnanlasku johtuu ainoastaan maailmantalouden supistumisesta. Kun talouden elpyminen alkaa, meillä on jälleen kerran vastassamme samat öljypulan aiheuttamat ongelmat, ja Euroopan talouden tärkein heikko kohta tulevaisuudessa on tavaraliikenteen riippuvuus öljystä.

Toinen näkökohta liittyy teknologiaan ja vientiin. Jos Euroopassa otetaan käyttöön asiaankuuluva eurovinjettijärjestelmä, sillä edistetään myös Euroopan talouden toimijoiden nousua. Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian ja Indonesian talouksilla on edessään samat ongelmat kuin EU:lla. Näin ollen esitän vetoomuksen kauaskantoisen politiikan täytäntöönpanon puolesta. Tämä koskee sekä ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin, jotta ennakoidaan öljystä johtuvat väistämättömät muutokset, että Euroopan teollisuuden tukemista eurovinjetin ympärille rakentuvassa laajassa teknologiahankkeessa.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijämme ja arvoisa kollegani Saïd El Khadraoui aloitti puheenvuoronsa rauhoittavasti. EU:n laajuisia maksuja ei aiota periä. Sen sijaan esittelijä on huolissaan sisämarkkinoita koskevista keskeisistä säännöistä, joiden tarkoituksena on edistää kestävää liikennettä EU:ssa. Esittelijän kannan mukaan jäsenvaltioilla on kuitenkin lupa määrätä erittäin korkeita maksuja – jopa muutaman euron maksuja kilometriä kohti – joihin lisätään vielä ruuhkamaksu ja korotus. Arvoisa puhemies, kuten komission jäsen totesi, kyse ei ole keskeisistä sisämarkkinasäännöistä vaan sisämarkkinaesteistä.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä haluaa tuoda tänään parlamentissa kantansa selvästi esiin. Kannatamme vankkumatta kestävään liikenteeseen tehtäviä investointeja. Siksi voitte luottaa siihen, että tuemme ilmansaasteista ja meluhaitoista johtuvien ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin sillä edellytyksellä, että tulot investoidaan puhtaampaan tieliikenteeseen, jolla on laaja kannatuspohja. Ehdotettu ruuhkamaksu ja korotus ovat kuitenkin liian kaukaa haettuja keinoja PPE-DE-ryhmälle. Ruuhkamaksujen ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäisiä eivätkä ratkaise ruuhkaongelmaa. Lisäksi ne olisivat nykyisen talouskriisin aikana erityisen suuri rasite, lisärasite pk-yrityksille, mikä heikentäisi myös työllisyyttä.

Esittelijä on tehnyt kompromissin Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän kanssa yhdistämällä mukaan matkustajaliikenteen, mikä vaikutti ratkaisevasti ryhmän tuen saamiseen. Tähän mennessä on jo käynyt selväksi, että neuvosto ei hyväksy tätä. Tämä asettaa esittelijän sellaiseen asemaan, jota hän itse haluaa, mutta ALDE-ryhmä taas ei.

Siksi haluan päättää ALDE-ryhmän nimissä käyttämäni puheenvuoron vanhaan sanontaan: voimme hävitä taistelun, mutta se ei tarkoita, että olemme hävinneet sodan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö