Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2240(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0055/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0119

Rozpravy
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami – Ekologizácia dopravy a internalizácia externých nákladov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

– správa (A6-0066/2009) pána El Khadraouiho v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)),

– a správa (A6-0055/2009) pána Jarzembowského v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o ekologizácii dopravy a internalizácii externých nákladov (2008/2240(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, spravodajca.(NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, rád by som prešiel priamo k téme rozpravy a objasnil niekoľko nedorozumení. Na mnohých miestach som čítal, že návrhom tejto smernice Eurovignette sa snažíme dať odvetviu cestnej dopravy bozk smrti v tomto hospodársky zložitom období. Čítal som tiež, že plánujeme, aby spoplatnenie používania ciest bolo povinné pre všetky osobné automobily v Európe.

Skutočnosť je samozrejme taká, že vôbec nemáme v úmysle zaviesť spoplatnenie. Naopak, radi by sme ponúkli širokú škálu možností a pomohli tak členským štátom, ktoré chcú v čase podľa vlastného uváženia v odvetví cestnej dopravy zaviesť zásadu „znečisťovateľ platí“. To znamená, že chceme vytvoriť rámec s cieľom ustanoviť základné pravidlá, ktoré musia členské štáty dodržiavať, ak chcú internalizovať externé náklady.

Tým by sme sa mali o jeden krok priblížiť k vytvoreniu udržateľnejšieho dopravného systému. Chcem priamo povedať, že tento liek nemá zázračný účinok. Ak chceme robiť zázraky, budeme musieť prijať oveľa väčšie množstvo opatrení. Ak však nepodnikneme nič, cestná doprava sa do roku 2020 zvýši o 55 %. Toto si Komisia dostatočne uvedomuje. A preto musíme niečo robiť.

V tejto súvislosti navrhujeme, ak to tak môžem nazvať, uskutočnenie malej revolúcie. Je to však len začiatok, ktorý si o niekoľko rokov bude vyžadovať ambiciózne následné opatrenia. S pomocou väčšiny vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch sa nám podarilo vypracovať vyvážený, dôkladný a súvislý návrh. Rád by som tiež poďakoval všetkým zainteresovaným. Práca na uvedenom návrhu nebola jednoduchá. Názory boli veľmi odlišné. Dúfam však, že po zajtrajšku si túto rovnováhu zachováme a vyšleme tak jasný signál Rade, ktorá musí vypracovať ďalšiu spoločnú pozíciu.

Aké sú základné body? Po prvé, ktoré externality je potrebné zaviesť v rámci systému? Vybrali sme si oblasti znečisťovania ovzdušia, hluku a preťaženia. Pokiaľ ide o oblasť preťaženia, v odvetví cestnej dopravy sme urobili ústupok vyhlásením, že krajiny, ktoré chcú, aby sa ich systémy vzťahovali na preťaženie, by k nim mali zahrnúť otázku osobných automobilov. Tento krok je dobrovoľný, nie povinný.

Po druhé, pokiaľ ide o vyčlenenie príjmu, nepovažujeme príjem z týchto poplatkov za dodatočnú daň, ktorá môže jednoducho smerovať do štátnych pokladníc. Tento príjem sa musí znova investovať do dopravného systému s cieľom udržať externé výdavky na nízkej úrovni. V tom musí spočívať hlavný cieľ.

Tretí bod súvisí s interoperabilitou, ktorá je nesmierne dôležitá a domnievam sa, že Komisia ešte musí v tejto oblasti vynaložiť určité úsilie. Chceme predísť tomu, aby nákladné vozidlá museli so sebou v budúcnosti voziť 27 rôznych nádob a platiť všetky rôzne mýta v Európe. Myslím si teda, že v tejto súvislosti potrebujeme prijať jasne stanovené iniciatívy.

Po štvrté, musíme vytvoriť priestor na prijímanie ďalších opatrení v budúcnosti. Do niekoľkých rokov musíme vytvoriť celkový prehľad internalizácie externých nákladov vo všetkých druhoch dopravy. Musíme tiež zvážiť možnosť pridania iných externých nákladov. Musíme však tiež uprednostniť systémy spoplatnenia na základe počtu najazdených kilometrov pred systémami vyberania poplatkov na základe času.

Vo všeobecnosti je vplyv všetkých uvedených opatrení v skutočnosti obmedzený. Predpokladáme, že pri uplatňovaní uvedenej smernice v celej Európe by sa prevádzkové náklady mohli zvýšiť o 3 %. Následne chcem svojim kolegom poslancom navrhnúť, aby sme sa pridŕžali balíka opatrení, ktorý podporuje Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Inými slovami, nepodporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, cieľom ktorých je odstrániť zo systému preťaženie. Nepodporujem ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou bez ohľadu na to, za aké zaujímavé ich považujem. Zachovajme koherentný celok a urobme v tejto oblasti krok vpred.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, spravodajca.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda, dámy a páni, rád by som začal slovami, že mobilita ľudí a tovaru má jednoducho veľký význam pre kvalitu života občanov, rast a zamestnanosť, sociálnu a územnú súdržnosť Európskej únie a pre obchod s tretími krajinami.

Z toho dôvodu Európske spoločenstvo jednoducho potrebuje infraštruktúru, ktorá spĺňa jeho potreby, a potrebuje spravodlivé pravidlá v oblasti dopravy pre všetky druhy dopravy. Vzhľadom na to, že doprava má aj negatívne dôsledky na ľudí a životné prostredie, musí sa, samozrejme, naďalej ekologizovať, aby tiež zohrávala svoju úlohu v boji proti zmene klímy.

Zároveň vám však musím povedať, pán podpredseda, že text, ktorý ste nám predložili ako základný dokument o ekologizácii dopravy, bol, mierne povedané, príliš vágny. Je mi ľúto, že musím povedať, že neobsahuje žiadny konzistentný celkový plán a že všetky možnosti nechávate otvorené. Je postavený na zásade subsidiarity. Ak tvrdíte, že máme ekologizovať dopravu, musí sa to týkať celej Európskej únie a nemôže to podliehať želaniam členských štátov. Musí sa to týkať všetkých druhov dopravy, od železničnej až po námornú.

Nemôžete si zvoliť iba oblasť cestnej dopravy, v skutočnosti konkrétne oblasť nákladnej dopravy, a tvrdiť, že „rozhodnutie o zavedení cestného mýta ponecháme na členských štátoch“. Ak chcete uskutočniť zásadnú zmenu, musíte predložiť integrovaný plán pre všetky dopravné prostriedky. Túto požiadavku sme vo výbore jasne vyslovili. Následne však musíte uskutočniť vedecky podložené hodnotenia vplyvu, ktoré budú pri dopravných prostriedkoch zohľadňovať dôsledky na hospodársku súťaž, na náklady na mobilitu a na konkurencieschopnosť Európy.

Druhé oznámenie o internalizácii externých nákladov je ďalším príkladom fragmentárnosti v rámci vášho systému. Predkladáte návrh a zároveň ho nepredkladáte. Pokiaľ ide o internalizáciu externých nákladov, opäť ste vydali ohromnú a veľkú príručku, ktorá poskytuje množstvo spôsobov vykonania výpočtov, ale na konci tvrdíte, že „budeme vypočítavať podľa paušálnej hodnoty“. Nikto na svete tomu nemôže rozumieť. Nepodarilo sa vám zohľadniť ani príspevky rôznych dopravných prostriedkov, či už prostredníctvom všeobecného zdanenia, dane z ropy alebo dane z vozidiel.

Viete, je to také isté ako so smernicou Eurovignette. Moja skupina súhlasí s ostatnými skupinami v tom, že emisie výfukových plynov a hluk by sa mal zohľadniť v externých nákladoch a poplatkoch. Ale preťaženie? Pán podpredseda, preťaženie je spôsobené nedostatočnou infraštruktúrou v členských štátoch. Poskytnutie finančných prostriedkov členským štátom na odstránenie vlastných nedostatkov by bolo úplné šialenstvo.

Navyše si príliš dobre uvedomujete skutočnosť, že spoločnosti dlho znášali náklady súvisiace s dopravným preťažením, keďže to vedie k vyšším mzdovým nákladom a vyšším nákladom na palivo. Pán El Khadraoui, vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné povedať, že nemá zmysel internalizovať náklady súvisiace s dopravným preťažením. Práve naopak. Musíme sa pokúsiť odstrániť toto preťaženie pomocou prezieravej obnovy infraštruktúry a rozmiestnenia inteligentných dopravných informačných systémov. Okrem toho nesmieme zaťažovať podniky, ktoré už teraz bojujú so zvýšenými nákladmi, dodatočnými nákladmi vo forme poplatkov za používanie ciest. Takýto postup nemá zmysel.

Pán podpredseda, vaše oznámenie o protihlukových opatreniach na železničných tratiach je v zásade prínosné. Avšak ako by sa spýtal anglicky hovoriaci človek: „Where’s the beef?“ V čom v skutočnosti spočíva váš návrh? Tvrdíte, že možností je veľa. V žiadnom prípade. Vy ste Komisia. Vy máte právo a povinnosť predkladať návrhy, ktoré potom my môžeme prijímať. Z toho dôvodu vás Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva, aby ste predložili návrh smernice o zavedení poplatkov za prístup na trať súvisiacich s hlukom, aby sme opätovným investovaním finančných prostriedkov získaných na základe týchto poplatkov za prístup na trať v železničných spoločnostiach vrátane súkromných spoločností mohli pomôcť zaviesť nové protihlukové zábrany. Všetci v tomto Parlamente máme jasný cieľ. Ten spočíva v odstránení hluku spôsobovaného železničnou dopravou. Chceme podporovať železničnú dopravu. Cesta cez pokojné rýnske údolie však musí prebehnúť spôsobom šetrným z hľadiska životného prostredia. Pomôžte nám to dosiahnuť. Predložte naozaj konkrétny návrh!

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážený pán predsedajúci, dospeli sme k záveru ďalšej rozpravy o otázke, na ktorú som sa rozhodol upozorniť tento Parlament hneď, ako som získal jeho podporu. Inými slovami, o našom cieli nezaviesť novú daň pre európskych občanov. Pokiaľ ide o Komisiu, dobrovoľnosť nového systému Eurovignette dokazuje, že nezavádzame novú daň. Predovšetkým, získané sumy nebudú vo všeobecnosti vyčlenené pre rozpočty rôznych členských štátov, ale budú pridelené na dosiahnutie zmeny v konkrétnom odvetví, najmä v oblasti znečisťovania, internalizácie externých nákladov a vybudovania bezpečnejších ciest a infraštruktúry.

Chcem poďakovať Parlamentu za odhodlanie, ktoré preukázal v súvislosti s balíkom ekologizačných opatrení, najmä pokiaľ ide o preskúmanie smernice Eurovignette. Návrh, ktorý prijal Výbor pre dopravu a cestovný ruch na základe správy pána El Khadraouiho, vysiela presvedčivý signál členským štátom, pretože poskytuje flexibilnejší rámec, ktorý právnym spôsobom umožňuje prijatie nových nástrojov na boj proti negatívnym účinkom v odvetví dopravy a v rámci zúčastnených strán v tomto odvetví. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom politického zámeru postupne podporovať zavedenie spravodlivých a účinných tarifných sadzieb pri využívaní infraštruktúry, na základe ktorých platí znečisťovateľ, a nie daňový poplatník.

Domnievam sa, že stanovisko schválené Komisiou, o ktorom dnes rokujeme, posilňuje návrh Komisie v niektorých zásadných súvislostiach. Pokiaľ ide o pridelenie finančných zdrojov, som presvedčený, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú v súlade s naším navrhovaným prístupom, ktorého cieľom je chrániť prideľovanie príjmov z mýt a znížiť vonkajšie vplyvy cestnej dopravy. Som presvedčený, že uvedené návrhy môžem podporiť. V súvislosti s vonkajšími vplyvmi, ktoré je potrebné zvážiť, nesúhlasím v otázke emisií CO2, ale súhlasím so zohľadnením dopravného preťaženia. Upravený poplatok za preťaženie by nám umožnil bojovať proti zmene klímy účinnejšie než v prípade uplatňovania jednorazovej dane z CO2. Uvedený krok má zásadný význam pre hospodársku účinnosť cestnej dopravy a je prínosom pre zabezpečenie dostatočne vysokého príjmu na financovanie nových dopravných kapacít. Som presvedčený, že kompromis, ktorý sme dosiahli, vytvára pevný základ pre diskusie s Radou. Ak však chceme zabezpečiť, aby bol konečný výsledok pre členské štáty výzvou, nie prekážkou, a aby nevznikli podmienky, ktoré je príliš zložité zvládnuť, musíme postupovať veľmi opatrne.

Mám však určité výhrady ku konkrétnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý sa týka citlivých horských oblastí. Návrh Komisie už umožňuje uplatňovanie multiplikačného faktora nákladov na znečistenie ovzdušia známeho ako horský korekčný faktor. Skutočnosť, že sme jednoducho umožnili doplnenie tohto tarifného poplatku k existujúcej prirážke, ktorá bola zavedená v roku 2006 s cieľom financovať dlhé tunely cez Alpy, sa rovná dvojitému tarifnému poplatku. Podľa môjho názoru je to prekážka pri vytváraní jednotného trhu. Tento krok vo mne vyvoláva rozpaky.

Teraz by som rád prešiel k správe pána Jarzembowského o oznámení priloženom k smernici. Ako to pán Jarzembowski jasne vyjadril vo svojom vystúpení, má mimoriadne kritický postoj k pozícii Komisie. Po dlhých rokoch vzájomnej spolupráce s ním tentoraz nesúhlasím. Správa je nepochybne kritická. Pokúsim sa sústrediť najmä na dva body, ktoré považujem za zásadné. Na jednej strane chcem zdôrazniť, že Komisia uskutočnila hodnotenie vplyvu, ktoré sa týka všetkých spôsobov dopravy a obsahuje analýzu účinkov rôznych možností internalizácie. Domnievam sa, že uvedená analýza je základom stratégie internalizácie, ktorú navrhuje Komisia. Na druhej strane, Komisia navrhla spoločný rámec internalizácie založený na zásade, ktorá sa týka všetkých spôsobov dopravy a nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy. Je to praktický prístup, ktorý dodržiava acquis communautaire a zohľadňuje nedávno prijaté návrhy. Mám na mysli rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu a medzinárodné dohody o leteckej doprave, odvetvie námornej dopravy a vnútrozemské vodné cesty. Môžeme samozrejme diskutovať o tom, či sa návrhy Komisie týkajú všetkých oblastí, ale musím zdôrazniť, že Komisia sa zaoberala otázkami, o spracovanie ktorých bola požiadaná. Inými slovami, integrovaným plánom ekologizácie dopravy podporovaným osobitnými legislatívnymi návrhmi.

Na záver by som rád vyzdvihol jeden aspekt, v ktorom Komisia a Parlament navzájom súhlasia: potrebu nájsť legislatívny prístup k problému hluku v železničnej doprave. Komisia predloží svoje návrhy v rámci revízie prvého balíka opatrení v železničnej doprave, ktorý má byť prijatý v jeseni. Radi si samozrejme vypočujeme vaše návrhy k tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. - Ďakujem vám, pán Tajani. Vo vzťahu s pánom Jarzembowskim uvidíte správnosť tvrdenia Karla Marxa, keď ukázal, ako inštitucionálne postavenie človeka ovplyvňuje aj jeho politické stanovisko v rôznych otázkach.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, spravodajca stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko.(FR) Vážený pán predsedajúci, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku skúmal najmä dve stránky tejto smernice. Prvou z nich bola otázka ropy.

Zo všetkých hlavných svetových hospodárstiev je Európa najviac závislá od prepravy tovaru s využitím ropy. Nezavádzajme sami seba. Hoci cena ropy v súčasnosti klesá, je to iba preto, že svetové hospodárstvo je v poklese. Keď sa hospodárstvo začne obnovovať, opäť budeme riešiť problémy nedostatku ropy. Achillovou pätou európskeho hospodárstva sa v budúcnosti stane naša závislosť od ropy na prepravu tovaru.

Druhý aspekt sa týka technológie a vývozu. Ak Európa zavedie príslušný systém Eurovignette, podporí rast európskych hospodárskych hráčov. Spojené štáty, Čína, India a Indonézia sú hospodárstva, ktoré budú mať rovnaké ťažkosti ako my. Preto vyzývam na uplatňovanie ambicióznej politiky v súvislosti s internalizáciou externých nákladov, aby sme sa mohli pripraviť na potrebné zmeny v oblasti ropy a podporili európsky priemysel v celom technologickom zázemí, ktoré súvisí so systémom Eurovignette.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, v mene skupiny PPE-DE.(NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, náš spravodajca a môj ctený kolega, pán El Khadraoui, začal upokojujúcimi slovami. Nebudú zavedené žiadne európske poplatky. Namiesto toho sa pán spravodajca zaoberá základnými pravidlami vnútorného trhu s cieľom zjednodušiť udržateľnú dopravu v Európe. Stanovisko, ktoré zaujíma ako spravodajca, však poskytuje členským štátom oprávnenie zaviesť veľmi vysoké poplatky vo výške niekoľkých eur za kilometer spolu s poplatkami za preťaženie a prirážkou. Vážený pán predsedajúci, povedané slovami pána podpredsedu Komisie, nerokujeme o základných pravidlách vnútorného trhu, ale o prekážkach jeho vytvorenia.

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov chce dnes jasne vyjadriť svoje stanovisko. Spoľahlivo podporujeme investície v rámci udržateľnej dopravy. Internalizácia externých nákladov na znečistenie ovzdušia a hluk sa preto môže spoľahnúť na našu podporu za predpokladu, že príjmy budú investované do ekologizácie cestnej dopravy, ktorá má všeobecnú podporu. Návrhy na poplatky za preťaženie a prirážku však podľa skupiny PPE-DE zachádzajú príliš ďaleko. Poplatky za preťaženie majú veľmi obmedzený vplyv na životné prostredie a problém preťaženia neriešia. Okrem toho by v tomto období hospodárskej krízy znamenali mimoriadnu záťaž pre malé a stredné podniky, čo tiež negatívne ovplyvní zamestnanosť.

Pán spravodajca dosiahol kompromis so Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu tým, že vytvoril súvislosť s osobnou dopravou. Bol to zásadný krok na získanie ich podpory. Je už zrejmé, že Rada tento postup neprijme. Pán spravodajca sa tak ocitá v želanej situácii. Tá je však neprijateľná pre skupinu ALDE.

Rada by som ukončila svoj prejav v mene skupiny PPE-DE starým príslovím: Možno sme prehrali jednu bitku, ale to neznamená, že sme prehrali celú vojnu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia