Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

16. Време за въпроси (Комисия)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател . – Следващата точка е време за въпроси (B6-0009/2009), която по изключение ще продължи до 20,00 ч.

Като начало ви информирам, че г-н Kovács няма да присъства, така че въпроси № 1 и 3 от първата част въпроси, отправени към члена на Комисията, ще бъдат поети от г-жа Reding.

Бяха внесени следните въпроси към Комисията.

Част първа

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 31 от Silvia-Adriana Ţicău (H-0068/09)

Относно: Мерки за популяризиране на продукти и услуги, благоприятстващи увеличаването на енергийната ефективност и насърчаването на възобновяеми енергийни източници

На пролетното заседание на Европейския съвет през 2008 г., държавните и правителствени ръководители на държавите-членки постигнаха съгласие относно бъдещо преразглеждане на Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията, чиято цел е насърчаване на увеличаването на процента на възобновяемата енергия като дял от общата използвана енергия.

Повишаването на енергийната ефективност е един от най-бързите, най-безопасните и най-евтините начини да се намали зависимостта на ЕС от енергийните ресурси на трети страни, да се намали енергийното потребление и да се съкратят емисиите на CO2, както и публичните разходи в Европа по отношение на разходите за енергия.

В светлината на необходимостта да се увеличи енергийната ефективност, би ли могла Комисията да посочи какви мерки, финансови и фискални инструменти възнамерява да приложи, за да насърчи използването на продукти и услуги, благоприятстващи енергийната ефективност и насърчаващи възобновяемите енергийни източници?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Именно чрез своя Европейски план за икономическо възстановяване – който, между другото, беше подкрепен от Парламента и от Съвета – Комисията подкрепи разпространяването на екологични продукти. Освен всичко друго, беше предложено да се намалят ставките на ДДС за екологични продукти и услуги, които целят да се подобри енергийната ефективност, особено що се отнася до сградите. Нещо повече, Комисията поощрява държавите-членки да предоставят стимули на потребителите от съответните страни допълнително да търсят екологосъобразни продукти.

Комисията понастоящем извършва преглед на действащото данъчно законодателство на Общността. Целта е да се елиминират по възможност съществуващите стимули, които биха били в противоречие с целите за постигане на енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии, а също така да се създадат по целесъобразност стимули, чрез които да се постигнат тези цели.

В допълнение към споменатите фискални инициативи Комисията се стреми да увеличи прилагането и на други финансови инструменти за насърчаване на енергийната ефективност, по-конкретно що се отнася до сградите. Европейската инвестиционна банка съвместно с Комисията разработва устойчива инициатива за финансиране на енергетиката. Инициативата цели мобилизиране на средства от капиталовите пазари, които да бъдат използвани чрез участието на Конвента на кметовете. За 2009 г. може да се очаква предоставяне на бюджет от 15 милиона EUR.

Комисията също така предложи изменение на Регламент (EО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие, който ще позволи използването на този фонд от всички държави-членки във връзка с нарастващите разходи за подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в съществуващия жилищен фонд.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Бих искала да започна с това, че настоящата директива беше прилагана лошо или неадекватно, ето защо бих искала да попитам Комисията дали се обмисля намаляване на ставки за ДДС и за продукти в бъдеще. В допълнение, мисля, че ще бъде важно да се увеличи разпределението на ресурсите от Европейския фонд за регионално развитие, насочени към подкрепа на енергийната ефективност на сградите и социалните жилища от 3 % на 15 %.

Също мисля, че би било важно да се създаде фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Ние знаем, че е много важно да се предприемат мерки, за да се подкрепят гражданите и правителствата, които се стремят да постигнат енергийна ефективност. Сега разполагаме с проучвания върху възможностите за данъчни стимули за енергийни и екологични цели и Комисията подготвя предложение за изменение на Директивата за ДДС, за да се допусне прилагането на намалени ставки на ДДС за определени екологосъобразни продукти и услуги.

Както е посочено в Плана за икономическо възстановяване, Комисията може да предложи намалени ставки за ДДС за екологични продукти и услуги, насочени към подобряването на енергийната ефективност, по-конкретно на сградите. Трябва да се подчертае обаче, че предложението на Комисията от юли 2008 г. вече предвижда възможност за държавите-членки да прилагат тези намалени ставки на ДДС върху услуги, включващи обновяване, ремонт, промени и поддръжка на жилищния фонд, места за религиозно поклонение и културно наследство, както и исторически паметници. Това включва дейности, които целят постигане на енергийна ефективност и енергоспестяване на съответните сгради.

Днес беше постигнат компромис на равнище Екофин. Твърде рано е да се каже в подробности какво точно имаме намерение да направим във връзка с предложенията на Екофин, но Комисията ще проучи направените днес предложения.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Г-н председател, бих искал да бъдат вписани в протокола моите благодарности към члена на Комисията и към Комисията, по-конкретно, за гарантирането на това, че тук беше разискван проблемът за топлинната изолация на сградите. Това е един от най-ефикасните начини за спестяване на енергия и от тази гледна точка на мен ми се струва, че това е важният и правилен път, по който трябва да се движим. В този контекст въпросът ми е следният: вижда ли Комисията в това възможност да въведе съответни по-ниски ставки на ДДС за жилищата с ниско потребление на енергия и енергийно неутралните жилища в строителния сектор, който използва сглобяеми елементи? Дали това е възможност, която може да бъде разгледана, и в каква посока вървим?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (DE) Г-н председател, това, което току-що предложи г-н Rack, е интересна идея. Неговата идея, разбира се, ще бъде анализирана от Комисията, заедно с останалите идеи във връзка с енергийната ефективност по отношение на жилищното строителство и ремонтните дейности. Мога също така да кажа, че Комисията има намерение да реформира структурните фондове с оглед да стане възможно инвестирането в подобни енергоспестяващи жилища чрез структурните фондове.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 32 от Giorgos Dimitrakopoulos (H-0100/09)

Относно: по-гъвкаво тълкуване на Пакта за стабилност и растеж

Може ли да обясни Комисията дали в този момент на изключително тежка икономическа криза продължава да смята, че всички страни, които имат дефицити, трябва да ги намалят в срок от 2 години, вместо за 3 години, въпреки че тригодишният срок би изглеждал по-разумен съобразно наличните данни? Ако това е така, защо? Как това настояване се съгласува със становищата на председателя на Еврогрупата по отношение на по-гъвкаво тълкуване на Пакта за стабилност и растеж (вж. изявленията от 21 януари 2009 г., Агенция Европа)?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) При нормални обстоятелства, Пактът за стабилност и растеж предполага, че ще има бърза корекция на прекомерния дефицит и тази корекция следва да бъде извършена една година, след като подобен прекомерен дефицит бъде установен. Измененият Пакт за стабилност и растеж обаче допуска по-дълги крайни срокове в случай на особени обстоятелства – в съответствие с член 34 от Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета.

Пактът не предоставя изрично определение за особени обстоятелства. Въпреки това, когато подготвяхме доклад по член 143 от Договора, задействан поради наличието или предвиждан прекомерен дефицит, Комисията е задължена съгласно Договора да вземе предвид т.нар. „фактори от значение“. В този доклад Комисията следва да отрази новостите в средносрочното икономическо положение, по-конкретно потенциален растеж, преобладаващи циклични условия, прилагане на политиките в контекста на Лисабонската програма и политиките за насърчаване на изследователска и развойна дейност, и иновации. В доклада следва да се отразят и новостите в средносрочната бюджетна позиция, по-конкретно усилията за фискална консолидация в години на икономически възход, равнището на публичния дълг и въпросите, свързани с устойчивостта, външни потребности от финансиране, публични инвестиции и цялостното състояние на публичните финанси. В доклада се вземат предвид и всички други фактори, които според становището на съответната държава-членка, са от значение с оглед на всеобхватна оценка в качествено отношение на степента на прекомерност над референтната стойност и които, разбира се, държавата-членка е изложила пред Комисията и Съвета.

В разпоредбите относно факторите от значение, които следва да бъдат разгледани, се посочва, че определянето на въздействието на особените обстоятелства трябва да се основава на цялостната оценка на тези фактори. На 18 февруари Комисията прие препоръки за становища на Съвета във връзка с последните актуализации на програмите за стабилност и конвергентност за 17 държави-членки. В същото време, и като се вземе предвид оценката на тези програми, Комисията прие доклади за Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Латвия и Малта. Екофин прие становище по тези доклади тази сутрин. Комисията ще предложи препоръки на Съвета за прекратяване на ситуации на прекомерен дефицит. Тези препоръки ще включват крайни срокове, определени в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, т.e., като се вземе предвид съществуването на особени обстоятелства, ако е подходящо.

 
  
MPphoto
 

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE).(EL) Г-н председател, бих искал да благодаря на члена на Комисията за подробния отговор, въпреки че трябва да кажа, че в известна степен бях изненадан, че наред с всички важни неща, които казахте, не споменахте понятието график, с други думи, дали Комисията ще препоръча конкретни графици за всеки случай и, второ, дали в своята препоръка Комисията ще обвърже отделните етапи от графиците с намаляване на процента на превишение над 3 %.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, имам два кратки въпроса. Първият ми въпрос е: какво се случва по отношение на държавите-членки, които имат наистина предизвикателно ниски данъчни ставки или изобщо нямат такива? Справедливо ли е да се пренебрегва облекчаването на условията на Пакта от тези страни, когато те изпаднат в затруднение поради ниската събираемост на данъците в резултат на техните данъчни политики?

Вторият ми въпрос е следният. Не трябва ли този въпрос да бъде свързван с определено ниво на реализация? С други думи, когато една държава-членка има по-голям дефицит с цел да се бори с безработицата и вследствие на това безработицата спадне чувствително, не би ли било по-разумно да се насърчава подобен подход?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Дали не е променен Правилникът за дейността? Мислех, че вносителят има право на уточняващ въпрос заедно с други двама членове на Парламента.

Второ, до колко часа довечера ще продължи времето за въпроси, тъй като започнахме късно?

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Doyle, всъщност ще свършим в 20,00 ч., както беше планирано. Започнахме по-късно и ще свършим по-късно. Дали уважаемият член на Парламента има уточняващ въпрос?

Желаете ли да зададете Вашия уточняващ въпрос, г-жо Doyle?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Да, г-н председател, бих желала да задам уточняващ въпрос. Моите извинения. Смятах, че Вие давате тази възможност само на задаващия въпроса и на още един. Погрешно разбрах забележката Ви.

Бих искала да продължа, като помоля члена на Комисията да назове някоя държава-членка, която няма да има прекомерен дефицит, както стана ясно досега.

Второ, може ли членът на Комисията да изложи какво точно смята да предложи Комисията на Съвета съгласно решението, взето тази сутрин, във връзка с Ирландия?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) В отговор на въпроса, зададен от г-н Dimitrakopoulos, когато Комисията предлага крайни срокове за дадена държава-членка, за да се върне към устойчиво състояние на своите публични финанси, тя взема предвид възможностите за действия, с които е необходимо да разполага дадената държава-членка. Призив за бърза фискална консолидация може да се очаква само в случаите на опасност от публична финансова криза и като се вземат предвид потребностите от финансиране на цялата икономика.

Що се отнася до втория въпрос, който беше въпрос с два подвъпроса, отговорът на първата част е „не“. Отговорът на втората част – относно страните с нисък корпоративен данък – Пактът за стабилност и растеж оценява глобалната фискална позиция на държавата-членка, а не специфичната данъчна структура на всяка държава-членка.

В отговор на третия въпрос, дали съществува държава-членка без прекомерен дефицит – да, разбира се, някои нямат прекомерен дефицит, както може да видите в графиките, които Комисията редовно публикува.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 33 от Pedro Guerreiro (H-0125/09)

Относно: премахване на зоните на „данъчен рай“

Предложила ли е Комисията или възнамерява ли да предложи премахването на зоните на „данъчен рай“, по-конкретно в рамките на ЕС?

Приел ли ЕС някакво решение, което да предлага държавите-членки да отменят зоните на „данъчен рай“, съществуващи на тяхна територия?

Какви мерки ще предприеме Комисията, за да премахне зоните на „данъчен рай“, да се пребори с финансовите спекулации и да овладее свободното движение на капитал, по-конкретно в рамките на Съюза?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (FR) Г-н председател, от края на 90-те години, Комисията се придържа към определена политика, насочена срещу измамите, избягване на данъчното облагане и вредната данъчна конкуренция.

Ключов елемент в тази политика беше да се насърчава прозрачността в данъчните системи и обмена на информация между данъчните администрации. Накрая, тази политика беше утвърдена от ясните декларации на страните от Г-20, атакуващи непрозрачните практики в определени юрисдикции, които често биват наричани зони на „данъчен рай“.

Комисията засили политиката си в тази област в края на 2008 г. и началото на 2009 г., като представи две предложения.

Първото предложение цели да поощри обмена на информация, определен в Директивата за данъчното облагане на спестяванията. Във второто предложение действително се предлага всички държави-членки да приведат в съответствие своите стандарти за обмен на информация към равнището на най-голяма откритост, по-конкретно, като се гарантира, че държавите-членки не могат да използват поверителността на финансовата информация като основание за отказ от предоставяне на информация, необходима на друга държава-членка, за да изчисли данъците, дължими от постоянно пребиваващите лица.

През май 2008 г. Съветът реши да популяризира тази политика на добро фискално управление в трети страни, включително принципите на прозрачност, обмен на информация и лоялна данъчна конкуренция, като поиска от Комисията да договори клаузи в този смисъл в споразуменията с трети страни.

Комисията възнамерява да представи в най-скоро време политическа инициатива с цел да подчертае последователността на тази политика и ключовите фактори за гарантиране на успеха й. Комисията смята по-конкретно, че осъществяването на мерки, координирани на европейско равнище, ще отговори адекватно на проблемите, посочени от г-н Guerreiro.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) В контекста на казаното изглежда наблюдаваме повече думи, отколкото дела. С други думи, зони на „данъчен рай“ и нейното премахване не е на дневен ред, но аз бих искал да поставя следния въпрос: как Комисията възнамерява да разубеди банките да не осъществяват дейност от офшорни зони, както заяви в своето намерение? Също така, какви реални мерки възнамерява да предложи за борба с финансовата спекулация, която е основна причина за настоящата финансова и икономическа криза?

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Членът на Комисията трябва да знае малко повече за данъчните райове, защото Люксембург също спада към тази категория. Не смята ли тя, че обстоятелството, че камионите се отклоняват от маршрута си, за да заредят евтино гориво в Люксембург е изцяло в противоречие с принципа на общия пазар?

Следват Джърси, Гърнси, остров Ман – които се намират в Обединеното кралство, но не са част от ЕС – Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и т.н. Те всички са страни от типа зона на „данъчен рай“ с офшорно банкиране, за което току-що чухме и което е в услуга на финансово облагодетелстваните. Тази практика съществува, защото ЕС го допуска.

Това са нейните думи: „решителна политика спрямо избягването на данъчно облагане“. Ако това беше истина, не трябваше ли Комисията да включи някакви предложения за премахване на зоните на „данъчен рай“?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) В отговор на първия въпрос, Комисията е предложила две нови директиви, за да разреши тези проблеми, защото финансовата криза очерта тези проблеми още по-ясно в сравнение с преди.

Направихме предложение в края на 2008 г. и още едно в началото на 2009 г., първото е за засилване на обмена на информация, а второто – да се гарантира правото на държава-членка да получи информация, без другата държава-членка да може да се позове на банковата тайна.

Що се отнася до втория въпрос искам да подчертая, че камионите нямат нищо общо със зоните на „данъчния рай“.

 
  
 

Част втора

 
  
  

Въпрос № 34 от Claude Moraes (H-0048/09)

Относно: Интернет и престъпленията от омраза

Подбуждането към расова омраза е престъпление във всички държави-членки на ЕС. Според проучването относно престъпленията от омраза, извършено през 2008 г. и публикувано от неправителствената организация „Human Rights First“, престъпленията от омраза нарастват в Европа и е важно да се проследи ключовата роля на интернет в тези престъпления.

Като част от целта да се бори с кибер престъпленията и да създаде по-безопасно интернет пространство за всички, предприела ли е Комисията някакви специфични действия, за да подпомогне борбата с уебсайтовете, които подбуждат към расова омраза и насилие?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Въпросът, който беше зададен, е много важен и аз бих искала да подчертая, че Комисията решително отхвърля расизма, ксенофобията и всякакъв тип подбуждане към омраза, споменати от почитаемия член на Парламента. Комисията също споделя изразените безпокойства и осъзнава, че определени съдържания, достъпни в интернет, могат да имат силно негативно влияние.

Комисията се бори с расизма, ксенофобията и антисемитизма във всички медиани платформи, а не само в интернет, доколкото това е възможно, в рамките на възложените й в Договорите правомощия. Въз основа на това Комисията предприе редица инициативи – законодателни и незаконодателни – които имат за цел да предотвратят дискриминацията, както и разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски послания. Първо, съществува Директива за аудиовизуалните медийни услуги, чрез която минималните стандарти относно съдържанието се разширяват по отношение на всички аудиовизуални и медийни услуги, като това включва, офертите при поискване по интернет. Това включва: „забрана за подбуждане към омраза, основана върху раса, пол, религия или националност“. Нещо повече, Комисията прие политики, чиято цел е да се ограничи расисткото съдържание в мрежата. Бих искала да подчертая тук препоръката относно защитата на непълнолетните лица и човешкото достойнство, и правото на отговор, като в тази препоръка се призовава за действие против дискриминацията във всички медии.

Наскоро приетото рамково решение на Съвета относно борбата срещу определени форми и изрази на расизъм и ксенофобия чрез средствата на наказателното право очертаха общ подход на ЕС спрямо расизма и ксенофобията. Рамковото решение цели да инкриминира на международно равнище поведение като подбуждането към насилие или омраза към група от хора, или срещу лице, принадлежащо към група, определена въз основа на раса, цвят, социален произход, религия, вяра, или национален, или етнически произход.

Подбуждането към насилие или омраза също ще бъде наказуемо, ако е извършено чрез публично разпространение и раздаване на брошури, илюстрации и други материали. Държавите-членки са задължени да се съобразят с тези разпоредби до 28 ноември 2010 г.

Освен този законодателен подход Комисията лансира пакет от мерки за по-безопасно използване на интернет. Мисля, че Парламентът добре познава „Програмата за по-безопасен интернет плюс“ с бюджет от 55 млн. EUR за периода 2009-2013 г., която съфинансира проекти със следните цели: увеличаване на обществената осведоменост, осигуряване на мрежа от контактни точки, които да съобщават за незаконно и увреждащо съдържание и поведение, по-конкретно материали за сексуална злоупотреба с деца, „сприятеляването“ с намерение за извършване на сексуално посегателство и упражняването на „кибер тормоз“, поощряване на инициативи за саморегулиране в тази област и включването на децата в създаването на една по-безопасна онлайн среда, утвърждаваща знанието като основа на новите тенденции при използването на интернет технологиите и последиците от тях за живота на децата.

Освен това Комисията се стреми да насърчава отговорното използване на медиите и на интернет. В Съобщението си относно медийната грамотност от декември 2007 г. Комисията призова държавите-членки да се ангажират с по-ефективно разпространение на медийната грамотност и научните изследвания в тази сфера. Тази година Комисията ще представи препоръка относно медийната грамотност.

Струва си също да се отбележи, че нашият съсед, Съветът на Европа, разработи пакет от международни правно задължителни и незадължителни инструменти по тези проблеми, които показват, че киберпространството не е зона на беззаконие и че държавите-членки са задължени да защитават индивидуалните права и свободи чрез националното си законодателство, inter alia, Конвенцията за киберпрестъпленията и допълнителния Протокол 3 към нея.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (PSE).(EN) Г-жо член на Комисията, дори за миг не се съмнявам във Вашия ангажимент в тази област. Знам, че внимателно сте я проучили в пълни подробности. Въпреки това във връзка със споменатия от Вас въпрос относно „зоната на беззаконие“, пространството на киберпрестъпността, убедена ли сте, по-конкретно във връзка с подбуждането към омраза, което, струва ми се, се счита за престъпно деяние във всички държави-членки, че изпълнението на Рамковото решение, на Директивата за аудиовизуалните услуги и прилагането на много други инструменти, които споменахте, действително ще спре разпространението на тези уебсайтове? Засега е сигурно, че докато ние говорим, те се увеличават. Смятате ли, че трябва да предприемем по-нататъшни действия?

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Г-жо член на Комисията, няма по-голямо престъпление от омраза, от убийството и тази седмица в моя избирателен район в Северна Ирландия ирландски терористи републиканци извършиха три убийства по подбуди, свързани с омраза, на представители на силите за сигурност.

И все пак в рамките на няколко часа, се появиха редица уебсайтове в интернет, които величаеха отвратителните убийства и възхваляваха онези, които са ги извършили. Така че, що се отнася до расизма и ксенофобията Комисията съсредоточила ли е вниманието си върху въпроса как ще се справи със злоупотребата с интернет от страна на терористите?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Няма извинение за престъплението, независимо от мястото, където е извършено, в реалния или във виртуалния свят, но, разбира се, много по-лесно е да се борим с престъпността в реалния свят, защото разполагаме с инструменти, които ни позволяват да се намесваме пряко. Много по-сложно е в световната мрежа и по тази причина разработихме цяла серия от инструменти, за да се борим срещу такива престъпления.

От разискванията с моя колега Жак Баро знам, че полицейските сили изграждат мрежа за анализи с цел да се борят с електронните престъпления и че те имат все по-големи успехи в залавянето на престъпниците. Въпреки това се създават все нови и нови уебсайтове. Самата аз опитах, съвместно с Програмата за по-безопасен интернет, да направя нещо друго в това отношение. А именно да дам възможност на хората и преди всичко на младите хора, които използват интернет, да знаят какво да правят, когато попаднат на неподходящо съдържание. Например – и не е задължително да говорим за престъпление, а за „кибер тормоз“, който може да е ужасен за младите хора – че съществува специално предназначен за тях съобщителен бутон, за да поискат помощ.

Така че, ние се опитваме чрез различни средства да се борим с престъпниците посредством полицейските служби, чрез предоставяне на правомощия на възпитатели, родители и деца, така че те могат сами да вземат решение или да съобщят, разбира се, чрез програми за медийна грамотност, които лично аз бих искала да бъдат много по-многобройни в държавите-членки. Вие трябва да предоставите инструменти на следващото поколение, за да намери решение и да се бори, защото, ако това не се случи, можем да имаме проблем с интернет и родителите няма да позволяват на децата си да го използват, а това няма да е правилният начин на действие. Ние искаме положителната страна на интернет да процъфтява, а негативната да бъде блокирана.

Сега към въпроса за убийството, който колегата ми изтъкна. Това е ужасно нещо, което може да се случи и аз считам, че е в правомощията на полицията и службите за сигурност да попречат на всичко това. Тези инструменти, разбира се, не следва да се разглеждат като нещо, което може да се използва, за да се разрешат всички проблеми на обществото, но когато става дума за престъпление, няма място за обсъждане. Трябва да се борим с престъпността и то да се борим много категорично.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 35 от Eoin Ryan (H-0055/09)

Относно: Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и информационно общество

Комисията постави развитието на ИКТ и на информационното общество, което носи огромни потенциални ползи за европейската икономика и общество, в центъра на своите програми. Какво обаче прави Комисията, за да гарантира, че определени прослойки от европейското общество, като например, възрастните хора и хората с ниски доходи, не са пренебрегнати или забравени в този процес?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Информационните и комуникационните технологии притежават огромен потенциал за подпомагане на възрастните хора. Да, лесно е да се каже, но не е толкова лесно да се направи, защото тук имаме истинско „цифрово разделение“. Положението е такова, че хората, които отчаяно се нуждаят от ИКТ инструментите, поради обстоятелството, че никога не са ги използвали в своя живот, не са свикнали да ги използват. Например само 15 % от възрастните хора използват интернет. Ето защо е необходимо да разработим цялостна политика, която да премахне бариерите, тъй като ние се нуждаем от ИКТ, които ще предоставят възможност на възрастните хора да бъдат активни и да продължат да работят по-дълго време, да продължат да се чувстват ангажирани с обществото с помощта на по-достъпни електронни услуги и да се радват на по-добро качество на живот за по-дълго време.

Именно поради това Комисията представи през 2007 г. план за действие за достойно остаряване в информационното общество, съдържащ много конкретни мерки.

Първата мярка се отнася до научноизследователската дейност и иновациите, за да се разработят и изпитват технологии за социални грижи и независим живот на възрастните хора. Трябва да отдам дължимото на нашите индустрии, защото чрез тези изследователски програми, индустриите разработиха цяла поредица от механизми, услуги и продукти, които помагат на възрастните хора да останат по-дълго време в собствените си домове.

Втората мярка е да се повиши обществената информираност сред потребителите и държавните органи относно ползите чрез въвеждане на най-добрата практика на интернет портал и европейските наградни схеми относно „умните“ – приложения за независим живот, например.

Третата е да се ограничи фрагментацията на подходите при разгръщането на тези технологии в Европа.

През 2008 г. Комисията одобри други две инициативи.

Първата се състоеше в нова съвместна програма за подкрепа на съвместна научноизследователска дейност с държави-членки в областта на подпомаганата обкръжаваща среда, това са технологиите с приложение в домашна обстановка и за осигуряване на мобилност, които подпомагат възрастните хора в тяхното ежедневие и им предоставят приложения за социална грижа.

Втората се отнасяше до новата комуникационна система за електронен достъп, която засилва използването на ИКТ стоки и услуги от страна на възрастните хора и от хората с увреждания и която призовава държавите-членки да предприемат всички необходими стъпки, за да подобрят достъпа до публичните уебсайтове.

В съответствие с тези мерки, в периода до 2013 г., считано от сега, ЕС, съвместно с държавите-членки и частния сектор, ще инвестира над 1 милиард EUR в научноизследователска дейност и иновации за възрастното население.

Така че, както виждате, ангажирали сме се много сериозно и считаме, че тук ще имаме възможност да подобрим живота на застаряващото общество.

По въпроса за потребителите с ниски доходи бих искала на първо място да посоча втория пакет на Регламента относно роуминга, който Парламентът прие в комисията ITRA вчера вечерта. Елемент от този пакет е намаляването на цените за използване на мобилни телефони, наземни линии, интернет и т.н.

Комисията също създаде Информационно табло на потребителския пазар, което позволява да се наблюдават пазарните резултати от гледна точка на потребителите. Резултатите от Информационното табло ни помагат да отчетем по-добре интересите на потребителите.

Новите предложения, които постъпиха в Парламента като част от прегледа на телекомуникационния пазар, също имат за цел да утвърдят правата на потребителите и на ползвателите с оглед подобряването на достъпа и насърчаването на едно приобщаващо общество.

Беше предложено например някои разпоредби да бъдат изменени, за да се отчетат по-добре потребностите на възрастните хора и на хората със специфични потребности, и това следва да бъде обща цел, която да ръководи дейността на националните регулаторни органи.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN).(EN) Бих искал да благодаря на члена на Комисията. Не се и съмнявам дори за миг, че Комисията прави много в областта на високите информационни технологии. Можете да видите огромната работа, която тя извършва. Отскоро участвам в уебсайта „Twitter“ и трябва да кажа, че съм повече от изненадан и впечатлен какво количество информация, идваща от Европейския съюз, се съдържа в него. Той предоставя огромно количество информация и бих искал да поздравя неговите автори за това.

Въпреки това ние все още имаме проблем с хората, произхождащи от среда в неравностойно положение и с възрастните хора по отношение на използването и достъпа до интернет и новите технологии. Това се променя непрекъснато, но ние имаме възможността или предизвикателството, от днес до изборите през юни и аз бих искал просто да Ви попитам дали планирате да се опитате да накарате повече хора да участват чрез интернет в популяризирането на изборите през юни в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Бих искала да ви поздравя за това, което правите за децата и интернет, както и за решението да има 100 % широколентово покритие до 2010 г.

Искам да кажа, че в Румъния възрастните хора и родителите разговарят евтино и ефективно по интернет с децата, които са заминали в чужбина; те могат да ги виждат и чуват. Все пак бих искала да Ви попитам какво се прави за развитието на онлайн услугите. В този случай имам предвид ключова за обществото инфраструктура.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, промишлеността наистина произвежда оборудване, което е много подходящо същи и за различните цели на информационното общество за възрастните хора и за хората с увреждания. Така казано, почти всички мобилни телефони, бутони за повикване при спешни случаи и подобни приспособления се предлагат като цяло на много високи цени.

В състояние ли е Комисията да направи нещо по въпроса? Разбирате ли, продажбата на, по-конкретно, обикновена технология на особено високи цени не е ориентирано в полза на потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Най-напред интернет и изборите. Това е въпрос, който онези, които се кандидатират за членове на Парламента, трябва да вземат под внимание и въз основа на който трябва да развият по-добра комуникация със своите граждани. В последните години бяха предприети толкова много положителни действия с помощта на Европейския парламент, че няма да е много трудно да се представят всички тези положителни действия на гражданите.

Гледайки само примерите за електронна интеграция в Ирландия например, мога да предложа списък на онова, което е било приложено на практика на територията на Ирландия с подкрепата на ирландските дружества, изследователски центрове и неправителствени организации. Ще бъде много интересно, дори за самите членове на Парламента, да обяснят какво се прави посредством европейския бюджет, за да се подобри живота на гражданите.

Вторият въпрос се отнасяше до младите и възрастните, и как те биха могли да общуват по-добре. Е, мога да ви кажа, че моята майка, която никога не беше използвала мобилен телефон, си купи такъв, за да общува със своите внуци, защото тя осъзна, че това е единственият начин те да й се обадят. Сега тя е много тъжна, ако те не й се обаждат достатъчно често. Въпреки това често съм срещала доста възрастни хора, на които им се е наложило да използват Интернет заради Скайп, тъй като техните деца или внуци са в чужбина и те биха искали да говорят с тях.

Ето защо ние се опитваме да разработим мерки, насочени към един истински вътрешен пазар за комуникации в Европа, така че тази комуникация да бъде много бърза и не твърде скъпа.

Това ме отвежда до третия въпрос: какво да кажем във връзка с цената на комуникациите? Съществуват много оперативни услуги, които намаляват цената на комуникациите. Сега е вярно,че онези услуги или артикули, специално предназначени за възрастното поколение остават на родния пазар, защото пазарът все още не е достатъчно развит и те засега са твърде скъпи.

Съществува само едно възможно решение на това, а именно да се развие пазарът, защото, ако хиляди и хиляди възрастни хора започнат да използват тези услуги и инструменти, цените ще станат достъпни. Така че ние трябва да повишим обществената осведоменост, насърчавайки използването на тези ИКТ стоки и услуги, което считам, че ще е едно от решенията на проблема със застаряващото общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 36 от Gay Mitchell (H-0065/09)

Относно: Мониторинг на интернет

Научих, че интернет се е превърнал в убежище за расисти и други фанатици, които разпространяват своите възгледи.

Комисията повдигала ли е този въпрос и ако е така, какви действия е предприела?

Въпроси № 37 и 40 ще получат отговор в писмена форма.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Въпросът на колегата не е нов, което показва, че това е нещо много ценно за членовете на Парламента.

Ще припомня отговора, който дадох на въпросите на г-н Moraes относно интернет и престъпленията от омраза, на г-н Luca Romagnoli относно съдържанието и използването на блогове и на въпроса на г-н Robert Kilroy-Silk относно расизма и насилието в общодостъпните уебсайтове. Мога да ви кажа, че на тези въпроси не само е отговорено, но и че Комисията е предприела действия в тази област.

Ако говорим само за общодостъпните уебсайтове, преди няколко седмици всички доставчици на обществено достъпни сайтове се събраха и подписаха етичен кодекс на поведение, за да подпомогнат на малките деца и подрастващите да се борят с негативното съдържание на тези уебсайтове.

Както знаете, Комисията категорично отхвърля всички расистки и ксенофобски възгледи, които се разпространяват чрез интернет, както и всякакъв израз на омраза, цитиран от въпросния колега в неговия въпрос. Както често се случва що се отнася до мрежата, картината разкрива ярки контрасти. В мрежата най-добрите примери стоят редом до най-лошите: от една страна, съществуват огромни възможности за популяризиране и придобиване на ценна, целенасочена информация за по-добро социално сближаване, а от друга, това е един идеален форум за разпространение на стереотипи, предразсъдъци, отрицателни възгледи и дори за опасно съдържание, както беше споменато във въпроса.

Тук се крие опасността: трябва ли държавата да блокира достъпа до определени уебсайтове или да филтрира резултатите, предложени от търсачките? Това вече се прави от авторитарните държави. В демократичните държави, каквито са държавите-членки на ЕС, ограниченията върху свободата на словото се налагат по изключение и се управляват от принципа на правовата държава.

Струва си да се отбележи, че Съветът на Европа разработи редица международни правнообвързващи инструменти, които пряко и непряко засягат интернет. Това е допълнителен аргумент към становището, че киберпространството не е място на беззаконие, а е обект на принципа на правовата държава. Ще припомня Конвенцията относно престъпността в киберпространството и Допълнителния протокол към нея.

Комисията също така прие политики, насочени към намаляването на расисткото съдържание онлайн, особено препоръката относно защитата на непълнолетните лица и човешкото достойнство, и правото на отговор, която призовава за действия за борба срещу дискриминацията във всички медии.

Също така бих искала да обърна внимание на Рамковото решение относно борбата срещу определени форми на изразяване на расизъм и ксенофобия, чиято цел е да предвиди инкриминиране на умишлено поведение като подбуждане към насилие или омраза спрямо група от хора, или срещу лица, принадлежащи към тази група. Това е наказуемо деяние, ако е извършено чрез публично разпространение на брошури, илюстрации или други материали и в това отношение държавите-членки са поели задължението да се придържат към разпоредбите на Рамковото решение до 28 ноември 2010 г.

Бих искала също да подчертая, че европейското законодателство вече забранява подбуждането към омраза въз основа на пол, раса, религия или националност по ефирните и онлайн телевизии.

Така че ние вече разполагаме с цяла серия от механизми, серия от закони и серия от мерки, за да приложим тези закони. Но както винаги се случва с негативното съдържание, независимо дали става въпрос за традиционните медии или за интернет, те се появяват по-бързо, отколкото ние можем да се преборим с тях.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Бих искал да благодаря на члена на Комисията за нейния отговор. През последните дни в Северна Ирландия станахме свидетели на двама убити войници и един полицай, както беше споменато от друг член на Парламента, от хора, които тайно си присвоиха правото да правят подобни неща, въз основа на фанатизъм и злонамереност и – да – на расизъм и ксенофобия. Те и подобните на тях използват инструменти като интернет, за да търсят привърженици и да разпространяват своите злонамерени послания и деяния.

Струва ми се много ясно например, че ако правилата за влизане в стаи за разговори (chat rooms) бъдат по-строги, като не се допуска например използването на пощата Hotmail – признавам си, действително не знам много за нея, но тя е толкова лесна за използване, да настояваме вместо това за някакъв вид електронна поща, която подлежи на проследяване, тогава хората, които вършат неща, които не биха могли да вършат на открито , ще бъдат проследявани много по-лесно. Моля членът на Комисията да използва всичките си правомощия, за да продължи да преследва тази цел, защото не е приемливо интернет да бъде използван за расистки и ксенофобски цели.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, член на Комисията. (EN) Престъплението е престъпление, независимо къде е извършено и затова ние разполагаме с инструменти, за да преследваме престъпленията, извършени в интернет. Заедно с моя колега, Жак Баро, ние ще разработим тези инструменти, така че те да станат по-мощни и да бъдат използвани по-ефективно. Проблемът с интернет, разбира се, е от такъв характер, че надхвърля националната територия, поради което сътрудничеството между полицейските служби и силите за борба с тероризма и международната престъпност трябва да се засили. През последните години видяхме, че тези сили работят заедно и постигат много добри резултати. Надявам се и считам, че тези усилия ще продължат.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

Въпрос № 41 от Bernd Posselt (H-0061/09)

Относно: Статутът на Сърбия като страна кандидатка

Разискването относно предоставянето на Сърбия на статут на страна кандидатка за членство в ЕС продължава. Не съществува ли известен риск, ако Сърбия стане страна кандидатка или дори държава-членка преди Република Косово, Белград да използва даденото му предимство, за да осуети бъдещите преговори за присъединяване или за утвърждаването на какъвто и да е вид отношения между Република Косово и ЕС?

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. – (RO) Изгледите Сърбия да се присъедини към ЕС зависят от готовността на страната да изпълни критериите за членство от Копенхаген, както и условията, поставени като част от процеса на стабилизиране и асоцииране, включително условието да сътрудничи безусловно на Международния трибунал за военните престъпления в бивша Югославия.

Сърбия обаче не е страна кандидатка и все още не е подала молба за присъединяване към ЕС. Следователно аз не съм в позицията да изказвам мнение за това какво би могло да се случи в бъдеще и относно действията, които Сърбия би предприела или не във връзка с Косово.

Ако Сърбия беше подала молба за присъединяване, Европейската комисия щеше да изготви, след постъпване на искане от Съвета, проектостановище въз основа на утвърдените обективни критерии, прилагани към всички страни, които желаят да се присъединят към ЕС. След това Европейският съвет ще реши дали да предостави или не на Сърбия статут на страна кандидатка.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, лично аз много ви уважавам, и затова съжалявам, че членът на Комисията г-н Rehn не е тук, защото никак не съм удовлетворен от този отговор. Можех и сам да си го разпечатам от интернет.

Ще заявя много ясно какво имах предвид с моя въпрос. Водят се преговори със Сърбия по споразумение за стабилизиране, което в момента се подготвя. Искам да привлека вниманието на Комисията върху опасността Сърбия да попречи на Косово тук, както и в ООН, и в Съвета на Европа. Моят въпрос беше какво да предприемем, за да попречим да се случи нещо подобно на блокирането, което Хърватия в момента налага на Словения.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. – (RO) Както казах в моя отговор, ние не желаем по никакъв начин да си присвояваме правото на възможни действия в бъдеще. Към настоящия момент Сърбия се намира в позиция, при която все още не е внесла официална молба за присъединяване към ЕС. Нека да видим какво ще се случи в бъдеще.

Следователно, както вече казах, нека да не спекулираме относно хипотетични ситуации в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 42 от Sarah Ludford (H-0072/09)

Относно: Присъединяването на Сърбия

Ще препоръча ли Европейската комисия недвусмислено и твърдо, че няма да има по-нататъшно развитие по отношение на присъединяването на Сърбия към ЕС, докато Ратко Младич и Горан Хаджич – двамата, укриващи се от Международния трибунал за военните престъпления в Бивша Югославия, не бъдат изпратени в Хага?

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. – (RO) Присъединяването на Сърбия към ЕС зависи от това дали Сърбия ще изпълни политическите условия за цялостно сътрудничество с Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия, както и от изпълнението на останалите задължения, които са условие за интегрирането на страната в ЕС.

В този смисъл, Комисията споделя заключенията на Съвета от април 2008 г., че пълното сътрудничество с Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия, включително предприемането на всякакви възможни усилия, за да се арестуват и предадат лицата, срещу които са повдигнати обвинения, е съществен елемент от процеса на стабилизиране и асоцииране.

С оглед на това, оценката, извършена от главния прокурор на Трибунала за престъпленията в бивша Югославия, Serge Brammertz, е особено важна. Ние установихме постоянен, близък контакт с него. Нещо повече, членът на Комисията г-н Rehn използва всяка възможност да призове сръбските органи да изпълнят изцяло всички препоръки от главния прокурор в неговия доклад, който беше публикуван през декември 2008 г. и изпратен до Съвета за сигурност на ООН.

Това е най-сигурният начин, позволяващ на Сърбия да сътрудничи изцяло на Международния трибунал за престъпления и да постигне напредък по отношение на реализирането на стремежите си да стане държава-членка на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Силно подкрепям напредъка на Сърбия за присъединяване към ЕС, както и на всички страни от Западните Балкани, като бивш член на делегацията на Европейския парламент.

Проблемът е, че когато казваме, че присъединяването на Сърбия ще зависи от цялостното сътрудничество с МТБЮ, това всъщност неизменно води до въпроса кога точно ще приложим на практика този критерий.

Наистина искам да се опитам да получа от члена на Комисията уверение, че през следващите няколко седмици няма да бъде постигнат никакъв по-нататъшен напредък, ако не бъдат предадени укриващите се от правосъдието.

Може ли също така той да ми каже, че няма да има никакъв напредък и по отношение на присъединяването на Хърватия, освен ако МТБЮ не бъде удовлетворен от цялостното сътрудничество по отношение на доказателствата и свидетелствата, отнасящи се до призованите от страна на Хърватия?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Г-н председател, бих искал да подкрепя въпроса на г-жа Ludford. Членът на Комисията правилно каза, че това е един от критериите за Сърбия. Това, което той не каза, е дали Сърбия изпълнява или не този критерий. Би ми било интересно да чуя отговора. Изпълнява ли Сърбия критерия за цялостно сътрудничество? Знаем, че в случая с Хърватия това е така.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. (EN) Ние сме наясно, че в Съвета съществуват различни мнения по този проблем и Вие знаете, че няма единодушие по този въпрос. Така че, както казах в моя отговор, ние в Комисията изцяло споделяме становищата на Съвета, имам предвид заключенията на Съвета от април 2008 г., че цялостното сътрудничество с Трибунала е от съществено значение за продължаването на процеса.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – На въпроси № 43 и 44 ще бъде отговорено в писмена форма.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 45 от Yiannakis Matsis (H-0095/09)

Относно: Финансирано от Турция узурпиране на имоти на кипърски гърци в окупираната част на Кипър

Според публичните изявления на бившия кипърски външен министър, Erato Markoulli, мащабната узурпация на имоти на кипърски гърци, разположени на полуостров Karpas в окупираната територия на Кипър се осъществява с финансова помощ от страна на Турция.

Този въпрос, подкрепен с други сведения, беше ясно представен на вниманието на г-жа Markoulli в хода на преговорите за разрешаване на кипърския проблем, в които тя участва. Турция, която внесе молба за присъединяване към ЕС и, в същото време, окупира територия в Република Кипър, държава-членка на ЕС, организира узурпацията на имоти, принадлежащи на европейски граждани, като по този начин нарушава международното право и правата на човека, както и принципите и ценностите на ЕС.

Какво отношение ще вземе Комисията във връзка с политиката, провеждана от Турция? Приемливо ли е това от държава, която се стреми към европейско членство? Комисията възнамерява ли да предприеме мерки срещу Турция и, ако да, какви мерки ще вземе в отговор на узурпирането на имоти на кипърски гърци в окупиран Кипър?

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. – (RO) Комисията забеляза използването на имоти, принадлежащи на кипърски гърци в северната част на Кипър. Комисията осъзнава проблема, който се засили след присъединяването на Кипър към ЕС на 1 май 2004 г. и споделя загрижеността на уважаемия член на Европейския парламент.

С оглед на специфичните случаи, за които говори уважаемият член на Парламента, Комисията не разполага с никаква информация върху това и следователно, не е в състояние да коментира.

Европейската комисия потвърждава цялостния си ангажимент да подкрепи усилията на лидерите на кипърските гърци и на кипърските турци при намирането на цялостно решение на кипърския проблем под егидата на ООН. Подобно решение ще помогне за разрешаване на проблемите със собствеността на острова, за които уважаемият член на Европейския парламент говори.

 
  
MPphoto
 

  Yiannakis Matsis (PPE-DE).(EL) Г-н председател, аз съм кипърски член на Парламента, подкрепях интеграцията на Турция в Европа още от времето на президента Ozal и все още я подкрепям.

По четвъртата жалба във връзка със спор между държави, Съдът за правата на човека постанови, че Турция носи отговорност за узурпирането на кипърските гръцки имоти. Какво трябва да бъде направено в крайна сметка? Какво се очаква от нас да направим, за да се справим с тази ситуация година след година? Съществуват ли „първокласни“ и „второкласни“ права на човека и зависи ли тяхното прилагане от големината на дадена държава?

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. – Комисията винаги е насърчавала Турция да изпълни всички решения на Европейския съд по правата на човека. Утре в пленарната зала ще се състои разискване и този въпрос също ще бъде обсъден.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 46 от Vural Öger (H-0106/09)

Относно: Отваряне на глава Енергетика в преговорите по присъединяване на Турция

Неотдавнашната газова криза между Русия и Украйна доказа за пореден път значението на диверсификацията на европейските енергийни източници и пътищата за доставка на енергия. Турция е транзитна страна със стратегическо значение и поради това е от жизнено важно значение за енергийната сигурност на ЕС. Следователно от изключителна важност е преговорите на ЕС с Турция по глава Енергетика да продължат, без да бъдат възпрепятствани или блокирани от някои държави-членки по политически съображения.

Комисията ще предприеме ли стъпки, за да гарантира отварянето на тази глава от преговорите? Може ли да посочи времева рамка? Каква е най-сериозната пречка за цялостното отваряне на глава Енергетика в преговорите?

На въпроси № 47 и 48 ще бъде отговорено в писмена форма.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. – (RO) Европейската комисия счита, че Турция е достатъчно подготвена, за да започне преговори по глава Енергетика и, следователно, препоръча тази глава да бъде отворена през пролетта на 2007 г. Нашата позиция по този въпрос не се е променила.

Обаче, необходимо е единодушното одобрение на всички държави-членки, за да се отвори тази глава, което досега не е получено. В контекста на неотдавнашната енергийна криза, ние напълно се съгласяваме с вас, че интересите на ЕС и на Турция ще бъдат по-добре реализирани чрез тясно сътрудничество и привеждането на турското законодателство в съответствие със законодателството на Общността в областта на енергетиката.

Започването на преговори в областта на енергетиката ще допринесе в значителна степен за постигането на тази цел.

 
  
MPphoto
 

  Vural Öger (PSE).(DE) – И така, Комисията ще предприеме ли стъпки, за да гарантира, че главата ще бъде отворена, или ние просто ще трябва да чакаме, докато всички държави-членки се съгласят? Комисията оказва ли влияние върху държавите-членки?

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, член на Комисията. (EN) Такива са правилата. Комисията внесе предложение и сега зависи от Съвета да реши единодушно дали главата да бъде отворена или не.

Така че такива са процедурите. Трябва да следваме посочените процедури.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател – Въпрос № 49 от Marian Harkin (H-0041/09)

Относно: Подкрепа за пазара

В началото на януари Комисията се ангажира с обещанието да въведе нови мерки в подкрепа на сектора на млекопроизводството доходите на производителите в цяла Европа в усилието си да се пребори с някои от отрицателните последици на настоящата икономическа криза върху сектора на млечните продукти. Планира ли Комисията да поеме подобни ангажименти за подкрепа и на други селскостопански сектори и производители, които също бяха засегнати негативно от икономическата криза?

Въпрос № 51 от Seán Ó Neachtain (H-0053/09)

Относно: Секторът на млекопроизводството в ЕС

Комисията въведе мерки, за да подпомогне сектора на млекопроизводството. Комисията ще въведе повторно системата на възстановявания при износ за масло, обезмаслено мляко на прах (ОМП), пълномаслено мляко на прах и сирене. В допълнение, Комисията ще изкупи по-големи от фиксираните количества масло и ОМП, в случай че пазарната ситуация изисква това. Комисията смята ли, че тези мерки ще бъдат достатъчни, за да се прекрати спиралата на ценовия спад в ЕС и особено в ирландския сектор на млекопроизводството?

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, член на Комисията. (EN) Двата въпроса от г-жа Harkin и от г-н Ó Neachtain засягат по същество един и същ проблем. Благодаря, че ми давате възможност да им отговоря едновременно.

Имам удоволствието да отбележа, че Комисията наскоро предприе поредица от мерки в сектора на млекопроизводството в усилието си да сложи край на спиралата на ценовия спад.

Ние вече въведохме частното складиране и то по-рано от обичайното. Също така стартирахме система на намеса, чрез която се надяваме, че ще стабилизираме цените на маслото и на обезмасленото мляко на прах, като тази система на намеса определено ще премахне големи количества от пазара.

Първоначално ние въведохме праг от 30 000 тона масло и 109 000 тона мляко на прах, но аз посочих наскоро, че ще бъдем в състояние и имаме желание да повишим тези цифри чрез обявяване на търг.

Възстановяванията при износ за сектора на млекопроизводството наскоро бяха облекчени допълнително. Виждаме, че сме изправени пред значителен спад в световните цени на пазара, въпреки че Европа не е увеличила своята продукция, независимо от увеличението от 2 % на квотата за мляко, прието миналия април.

Така че, мисля, че мога да кажа на онези, които твърдят, че спадът на цените е в резултат на увеличението на квотата, че това не е така, защото можем да видим, че въпреки увеличението от 2 % на квотата, производството се намира на по-ниско равнище в сравнение с преди.

С въвеждането на възстановяванията при износ обаче, следва да видим ситуация, при която ще можем да увеличим шансовете на производителите на млечни продукти от ЕС да присъстват на световния пазар. В същото време това може да облекчи дисбаланса на пазара за млечни продукти.

В отговор на конкретния въпрос от г-н Ó Neachtain, ирландският сектор на млекопроизводството, който е с относително голям дял на мляко, преработвано в масло и в обезмаслено мляко на прах, и относително голям дял на износа, извън границите на ЕС, ще извлече полза по-специално от мерките, предприети от Комисията.

Мога да ви обещая, че ние следим отблизо ситуацията на пазара на млечни продукти. Това проличава от факта, че в действителност преди две седмици увеличихме възстановяванията при износ в сектора на млекопроисводството и имаме воля да предприемем всички необходими стъпки.

Разбира се, секторът сам по себе си също е отговорен за това да приспособи продукцията си към търсенето, за да се опита да възстанови рентабилността, а г-жа Harkin иска да знае дали Комисията има подобни планове за други сектори.

Предполагам, че въпросът може би е насочен към възстановяванията за сектора на свинското месо. Но трябва да кажа, че понастоящем не намирам никакво основание за въвеждането на възстановявания при износ в сектора на свинското месо, защото виждаме, че броят на бременните свине и броят на малките прасета намалява. Следователно присъствието им на европейския пазар ще намалее и затова ние се надяваме, че като резултат цените ще се повишат.

Също така трябва да имаме предвид, че за производството на свинско месо ситуацията е напълно различна от края на 2007 г., тъй като днес цените на фуражите и цените на енергията са значително по-ниски, отколкото когато въведохме възстановяванията при износ в сектора на свинското месо.

Затова моля, доверете ми се, че ние ще продължим да следим ситуацията. Не подценявам затрудненията в сектора на млекопроизводството. Мисля, че изминаха десетилетия, откакто преживяхме ситуация като тази, която виждаме днес.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Благодаря за Вашия подробен отговор, г-жо член на Комисията. Вие говорихте за мерките, които сте предприели, за да се спре спиралата на спад на цените. Както добре осъзнавате, цените на млякото в момента са под производствените цени. Много млекопроизводители едва успяват да се справят.

Изключително съм доволна да чуя, че казвате, че имате готовността да бъдат предприети всички необходими мерки. Във връзка с това дали отговорът Ви означава, че бихте били готови да използвате в по-голяма степен някои от инструментите за управление в сектора на млекопроизводството, с които разполагате, като възстановявания при износ, подпомагане на частното складиране и намеса?

Бих искала да изясните този въпрос, ако обичате.

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Г-н председател, аз също бих искал да благодаря на члена на Комисията за нейния изчерпателен отговор. Въпреки това, както и тя разбира, производителите на мляко имат големи затруднения. Цената за производството на мляко е по-висока от продажната му цена.

Приемам Вашето становище за Ирландия, но възможно ли е да се изработи допълнителна политика – политика на намеса – за да се повиши цената при това положение? Земеделските производители не могат да продължат да произвеждат мляко при сегашните условия.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI).(EN) Г-жо член на Комисията, с каква неотложност и ангажираност действа Комисията, за да се гарантира излизането от кризата на сектора на млекопроизводството? Съществува ли опасност, която чрез постепенните мерки за повишаване би отнела много повече време, докато настъпи обрат на пазара? И все пак времето е нещо, с което не разполагаме. Не е ли време да проявим смелост по отношение на възстановяванията при износ? Защото, г-жо член на Комисията, нашата индустрия загива, оставена сама на себе си.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE).(EN) Бих искал да Ви благодаря, г-жо член на Комисията, и особено приветствам Вашето решение във връзка с повторното въвеждане на намесата като краткосрочна мярка, само защото сме в ситуация на криза.

Дали членът на Комисията ще се съгласи, че имаме четири проблема: първо, обменният курс на еврото към лирата стерлинга; второ, намаляването на производството като резултат от меламиновия скандал в Азия и Китай; трето, 3 % увеличение на производството в САЩ и, не на последно място, нашия стар съперник – Бразилия? Не е ли необходимо постоянно да наблюдаваме световните тенденции, за да имаме готов отговор при подобен вид ситуации?

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, член на Комисията. (EN) Преди всичко ясно сигнализирах, че съм готова да приложа инструментите за управление, с които разполагаме. Ние обаче имаме определени ограничения и е много важно решенията, които евентуално вземем, да не означават, че в крайна сметка действаме срещу собствените си интереси. Трябва да вземем под внимание факта, че намесата е нещо положително и – бях доволна да чуя това – краткосрочна мярка. Това е така, защото сме длъжни, не бил казала да се отървем, но тази мярка трябва да се приложи към пазара на по-късен етап, което по-скоро удължава агонията, а ние не можем просто да я прескочим.

Както казах и преди, показахме нашата ангажираност чрез увеличаването на възстановяванията при износ за маслото и млякото на прах преди десет дни и наблюдаваме пазара.

Що се отнася до компенсациите, изглежда, че доста голяма част от производителите на млечни продукти са забравили, че при реформата от 2003 г. фактически бяха компенсирани чрез преките плащания, както и чрез сума, която сама по себе си не беше свързвана с млечната крава, а изчислена въз основа на производството от предходните години в периода между 2000 и 2002 г., сега е включена в преките плащания.

Понякога също трябва да напомням на някои земеделски производители, че тази компенсация вече беше направена. Знам, че това не е напълно задоволителен отговор в тази трудна ситуация, но е взето предвид.

Изпратих много ясен сигнал по време на Зелената седмица в Берлин в началото на януари, като казах, че съм готова да изразходвам част от неизразходваните пари от бюджета за 2009 г., и Комисията направи предложение да изразходване на 1,5 милиарда EUR през 2009 г. за запълване на празнините в резултат на последиците от равносметката, която няма да влезе в сила преди 1 януари 2010 г., когато влиза в сила и пакетът, насочен към посрещане на новите предизвикателства.

Въпросът дали държавите-членки желаят да изразходват 1,5 млрд. EUR не е в моята компетентност, а в компетенциите на държавните ръководители и финансовите министри, а аз се надявам, че ще бъде възможно чрез някакъв вид лобиране от страна на членовете на Европейския парламент спрямо техните национални правителства да се предизвика вземането на решение.

Напълно съм съгласна относно трите причини за ситуацията. За Ирландия износът в Обединеното кралство при разлика в курса, който причинява много повече затруднения, е, разбира се, огромен недостатък, по-конкретно за ирландските земеделски производители. Не подценявам верижните последици от скандала в Китай, където някои хора вероятно трябва да бъдат много по-внимателни към млечните продукти, които консумират.

Повишението на цените на световния пазар не произтича изключително и само от САЩ. Виждаме значително увеличение, което е характерно за Нова Зеландия, и това предизвиква на световния пазар последиците, за които споменахме. Надявам се, че като цяло, на световния пазар, производството ще спадне, тъй като това е основният проблем, но е проблем, който засяга само европейските млекопроизводители. Трудно е да се печелят пари в сектора на млекопроизводството в този момент. Следователно ние няма да се поколебаем да използваме инструментите, с които разполагаме, по адекватен и балансиран начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател

– Въпрос № 50 от Liam Aylward (H-0051/09)

Относно: Етикетиране на продукти от овче месо

Понастоящем липсва специфично общностно законодателство, което да регулира етикетирането за произход в сектора на овче месо. В резултат на това са налице много и различни техники за етикетиране на продуктите от овче месо в рамките на ЕС.

Възнамерява ли Комисията да въведе единна европейска нормативна уредба за етикетиране на продуктите от овче месо, която да позволи на потребителите да разграничават общностните продукти от продуктите с произход от трети страни?

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, член на Комисията. (EN) Определено мисля, че европейските земеделски производители могат да се гордеят със своите стандарти и Комисията подкрепя всяка инициатива, която ще подпомогне земеделските производители не само в сектора на животновъдството, да комуникират с потребителите относно произхода на продуктите.

Както почитаемият член на Парламента отбеляза, към момента не съществува специфично законодателство, което да урежда проблемите, свързани с етикетирането за произход на продуктите от овче месо.

Разбира се, основните правила на вътрешния пазар относно етикетирането и рекламирането на храните се прилагат и спрямо овчето месо. Тези правила изискват задължително етикетиране за произход в случаите, когато потребителите могат да бъдат заблудени по отношение на истинския произход на храните.

Комисията не споделя становището, че има опасност потребителите да бъдат подведени относно произхода на овчето месо. Следователно неотдавнашното предложение на Комисията за регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите няма да разшири списъка с продукти, спрямо които се прилага задължително етикетиране за произход.

Бих искала да подчертая, че етикетирането за произход за говеждото и продуктите от говеждо месо е специален случай и струва ми се, че всички помнят откъде започна всичко, тъй като това беше последица от кризата със спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE). Следователно, за да възстановим доверието на потребителите, които бяха подведени във връзка с произхода на говеждото месо, беше необходимо да осигурим повече информация, която да е достъпна за потребителите посредством ясен етикет на продукта, включително неговия произход.

Важно е да се припомни също, че вече съществуващото законодателство предоставя възможност да се поставя по желание етикет на продуктите от овче месо. Ако всички участници във веригата на доставки постигнат съгласие върху подобна система за етикетиране, техните продукти ще получат добавена стойност, като предоставят на потребителите допълнителна информация.

За да функционира безпрепятствено вътрешният пазар, предложението на Комисията за регламент относно информацията за храните въведе рамка за доброволно посочване на указания за произход.

По-конкретно, що се отнася до овчето месо, когато е упоменат произходът, се предоставя информация относно различните места, където животното е родено, отглеждано и заклано. Ако тези етапи в процеса на производство са извършени в различни държави-членки, се посочва произходът на всеки отделен етап.

Като проява на още по-голяма далновидност Комисията обмисля дали всички селскостопански продукти трябва да бъдат етикирани, така че да показват мястото на производство и по-конкретно, дали са били спазени стандартите на ЕС за земеделско производство.

Наясно съм, че по време на публичните консултации във връзка със Зелената книга относно качеството на селскостопанските продукти, заинтересованите страни от сектора на продуктите от овче месо се обявиха за задължително етикетиране за произход. През май 2009 г., Комисията ще публикува съобщение, в което ще се опитаме да намерим точния баланс между опростеност, прозрачност и спецификация на продукта. В четвъртък и петък тази седмица ще се проведе конференция по въпроса, организирана от чешкото председателство и аз съм сигурна, че ще се получи оживена и интересна дискусия относно етикетирането. Това е важно. Не винаги е лесно, защото никой не желае да чете „романи“ на гърба на даден продукт в супермаркетите, така че, струва ми се, трябва да се опитаме да намерим баланс и правилно решение. Доволна съм от направените вече коментари по повод на Зелената книга.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (UEN).(EN) Благодаря Ви, г-жо член на Комисията. Аз особено приветствам конференцията, която ще се проведе, и ние наистина можем да се гордеем със стандарта на нашите хранителни продукти в Европа – напълно съм съгласен с Вас по този въпрос.

Искам да засегна обаче предложението за задължителна електронна идентификация на овцете с начало от януари 2010 г., която Комисията е решена да наложи, независимо от противопоставянето на членовете на комисията по земеделие и развитие на селските райони, и организациите на земеделските производители. В качеството си на членове на Парламента представихме възражения по отношение на оперативните аспекти и аспектите, свързани с разходите на задължителната електронна идентификация и катастрофалните последици за индустрия, която се намира вече в сериозен упадък. Обмисля ли Комисията възможността да отложи допълнително въпроса, или да оттегли задължителния характер на това предложение? В случай на отрицателен отговор, дали Комисията разглежда възможността да поеме допълнителните разходи по задължителната електронна идентификация?

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, член на Комисията. (EN) Преди всичко трябва да кажа, че ако желаете задълбочена дискусия върху електронното маркиране на овцете, тогава, както вероятно знаете, трябва да поканите друг член на Комисията – който отговаря за защитата на потребителите – но аз с удоволствие ще споделя своите бележки по този проблем.

Изглежда съществува единодушие в Съвета по този въпрос. Имам възможност много често да пътувам и срещам много хора, които считат, че системата на електронна идентификация ще унищожи много от дребните производители заради разходите. Мисля, че трябва да обмислите възможността да се използва финансирането за развитие на селските райони за облекчаване на разходите за електронното маркиране. Съществува бюджетен ред, наречен „сближаване на стандартите“, който може да се използва за набиране на средства за финансиране на развитието на селските райони във връзка с тези допълнителни разходи, които със сигурност ще бъдат усетени от много от дребните овцевъди.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Въпросите, на които не бе даден отговор поради липса на време, ще получат отговор в писмена форма (вж. приложението).

Времето за въпроси приключи.

(Заседанието, прекъснато в 20,05 ч., се възобновява в 21,00 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа WALLIS
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност