Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 10. marts 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed (forhandling)
 6.Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening: industriemissioner, titandioxidindustrien, anvendelse af organiske opløsningsmidler, affaldsforbrænding, store fyringsanlæg (forhandling)
 7.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Aftale EF-Armenien om visse aspekter af lufttrafik (A6-0049/2009, Paolo Costa) (afstemning)
  8.2.Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik (A6-0059/2009, Paolo Costa) (afstemning)
  8.3.Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (afstemning)
  8.4.Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (afstemning)
  8.5.Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  8.6.Det fælles europæiske asylsystems fremtid (A6-0050/2009, Giusto Catania) (afstemning)
  8.7.Integreret struktur for intern kontrol (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (afstemning)
  8.8.Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område
  8.9.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (A6-0014/2009, Bert Doorn) (afstemning)
  8.10.Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (A6-0003/2009, Claire Gibault) (afstemning)
  8.11.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (afstemning)
  8.12.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (afstemning)
  8.13.Statutten for det europæiske private selskab (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  8.14.Budgetretningslinjer 2010, Sektion III – Kommissionen (A6-0111/2009, László Surján) (afstemning)
  8.15.Budgetretningslinjer 2010 – Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (afstemning)
  8.16.Sikkerhed ved online-spil (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (afstemning)
  8.17.Sikring af fødevarekvalitet (A6-0088/2009, Maria Petre) (afstemning)
  8.18.Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (afstemning)
  8.19."Small Business Act" (A6-0074/2009, Edit Herczog) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedernes aktiviteter (omarbejdning) – Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) – Havnestatskontrol (omarbejdning) – Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet – Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren – Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer – Rederes forsikring mod søretlige krav – Opfyldelse af kravene til flagstater (forhandling)
 13.Afgifter på tunge godskøretøjer – Miljøvenlig transport (forhandling)
 14.Ændring af dagsordenen
 15.Afgifter på tunge godskøretøjer – Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Pasningsmuligheder for børn - Barcelonamålene (forhandling)
 18.Børn af vandrende arbejdstagere (forhandling)
 19.Risiko for lukning af koncernen QIMONDA i Tyskland og Portugal og dermed følgende tab af tusinder af arbejdspladser i Europa (forhandling)
 20.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (881 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2059 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik