Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Απόφαση επί του κατεπείγοντος
 5.Απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων (συζήτηση)
 6.Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση (συζήτηση)
 7.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία ΕΚ-Αρμενίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A6-0049/2009, Paolo Costa) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία ΕΚ/Ισραήλ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A6-0059/2009, Paolo Costa) (ψηφοφορία)
  8.3.Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Νότιας Αφρικής, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (ψηφοφορία)
  8.4.Εξελίξεις όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογες εμπειρίες τρίτων χωρών (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (ψηφοφορία)
  8.5.Διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  8.6.Το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (A6-0050/2009, Giusto Catania) (ψηφοφορία)
  8.7.Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (ψηφοφορία)
  8.8.Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
  8.9.Εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών (A6-0014/2009, Bert Doorn) (ψηφοφορία)
  8.10.Ίση μεταχείριση και πρόσβαση ανδρών και γυναικών στις τέχνες του θεάματος (A6-0003/2009, Claire Gibault) (ψηφοφορία)
  8.11.Απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  8.12.Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (ψηφοφορία)
  8.13.Καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  8.14.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010 - τμήμα III, Επιτροπή (A6-0111/2009, László Surján) (ψηφοφορία)
  8.15.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010 - τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (ψηφοφορία)
  8.16.Ακεραιότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)
  8.17.Διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων – εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση προτύπων (A6-0088/2009, Maria Petre) (ψηφοφορία)
  8.18.Εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (ψηφοφορία)
  8.19.Small Business Act (A6-0074/2009, Edit Herczog) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) - Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) - Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος - Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις - Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (συζήτηση)
 13.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (συζήτηση)
 14.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 15.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Διαρθρώσεις υποδοχής για τα παιδιά- στόχοι της Βαρκελώνης (συζήτηση)
 18.Παιδιά μεταναστών (συζήτηση)
 19.Κίνδυνος παύσης της εταιρείας QIMONDA στη Γερμανία και την Πορτογαλία και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 20.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1529 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1615 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου