Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon (debatt)
 6.Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar: industriutsläpp, titandioxidindustrin, organiska lösningsmedel, avfallsförbränning, stora förbränningsanläggningar (debatt)
 7.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning) (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Avtalet EG-Armenien om luftfart (A6-0049/2009, Paolo Costa) (omröstning)
  8.2.Avtal mellan EG och Israel om vissa luftfartsaspekter (A6-0059/2009, Paolo Costa) (omröstning)
  8.3.Tilläggsprotokoll till avtalet mellan EG och Sydafrika med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (omröstning)
  8.4.Utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning och motsvarande erfarenheter från tredjeländer (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (omröstning)
  8.5.Gränsöverskridande flyttningar av bolagssäten (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  8.6.Det gemensamma europeiska asylsystemet (A6-0050/2009, Giusto Catania) (omröstning)
  8.7.Kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (omröstning)
  8.8.Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
  8.9.Genomförande av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (A6-0014/2009, Bert Doorn) (omröstning)
  8.10.Lika behandling av kvinnor och män och lika tillgång till scenkonsten (A6-0003/2009, Claire Gibault) (omröstning)
  8.11.Krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (omröstning)
  8.12.Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar: industriutsläpp, titandioxidindustrin, organiska lösningsmedel, avfallsförbränning, stora förbränningsanläggningar (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (omröstning)
  8.13.Stadgan för privata Europabolag (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  8.14.Riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 - avsnitt III, kommissionen (A6-0111/2009, László Surján) (omröstning)
  8.15.Riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 - avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (omröstning)
  8.16.Integriteten för hasardspel online (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (omröstning)
  8.17.Garantera livsmedelskvalitet inbegripet harmonisering eller ömsesidigt erkännande av standarder (A6-0088/2009, Maria Petre) (omröstning)
  8.18.Rapport om konkurrenspolitiken 2006 och 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (omröstning)
  8.19.”Small Business Act” för Europa (A6-0074/2009, Edit Herczog) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning) - Gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) - Hamnstatskontroll (omarbetning) - Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn - Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss - Fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk - Fullgörande av flaggstatsförpliktelser (debatt)
 13.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur - Grönare transporter och internalisering av externa kostnader (debatt)
 14.Ändring av föredragningslistan
 15.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur - Grönare transporter och internalisering av externa kostnader (fortsättning på debatten)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Strukturer för mottagande av barn - Barcelonamålen (debatt)
 18.Barn till migranter (debatt)
 19.Risk för nedläggning av företaget QIMONDA i Tyskland och Portugal och tusentals uppsägningar i Europa (debatt)
 20.En flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (897 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2112 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy