Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 11 март 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Подготовка на Европейския съвет (19-20 март 2009 г.) – Европейски план за възстановяване на икономиката – Насоки за политиките по заетост на държавите-членки – Политика на сближаване: инвестиране в реалната икономика (разискване)
 4.Дневен ред
 5.Време за гласуване
  5.1.Освобождаване от ДДС при окончателен внос на някои стоки (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  5.2.Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  5.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (A6-0106/2009, Reimer Böge) (гласуване)
  5.4.Проект на коригиращ бюджет № 1/2009: наводненията в Румъния (A6-0113/2009, Jutta Haug) (гласуване)
  5.5.Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (гласуване)
  5.6.Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (гласуване)
  5.7.Държавен пристанищен контрол (преработена версия) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (гласуване)
  5.8.Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (гласуване)
  5.9.Разследване на произшествия в областта на морския транспорт (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (гласуване)
  5.10.Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (A6-0102/2009, Paolo Costa) (гласуване)
  5.11.Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците (A6-0072/2009, Gilles Savary) (гласуване)
  5.12.Спазване на изискванията на държавата на знамето (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (гласуване)
  5.13.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (гласуване)
  5.14.Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (A6-0077/2009, Michael Cashman) (гласуване)
  5.15.Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (A6-0052/2009, Jan Andersson) (гласуване)
  5.16.Удължаване на срока за прилагане на член 139 на Правилника на ЕП до края на седмия законодателен мандат (B6-0094/2009) (гласуване)
  5.17.Социално положение на ромите и подобряване на техния достъп до пазара на труда в ЕС (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (гласуване)
  5.18.Предизвикателства, свързани с доставките на петрол (A6-0035/2009, Herbert Reul) (гласуване)
  5.19.Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (гласуване)
  5.20.Лисабонска стратегия (гласуване)
  5.21.Борба с изменението на климата (гласуване)
  5.22.Насоки за политиките по заетостта (гласуване)
  5.23.Европейски план за икономическо възстановяване (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (гласуване)
  5.24.Политика на сближаване: инвестиране в реалната икономика (A6-0075/2009, Евгени Кирилов) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Изявление на председателството
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Състав на Парламента: вж. протокола
 11.Текущо състояние на ШИС II (разискване)
 12.Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г. - Доклад за напредъка на Турция за 2008 г. - Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г. (разискване)
 13.Мандат на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Зелена книга за здравните работници в Европа (разискване)
 16.Пети световен форум по въпросите на водата, който ще се проведе от 16 до 22 март 2009 г. в Истанбул (разискване)
 17.Специален доклад на Сметната палата № 10/2008 относно помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравни услуги в държавите от Африка на юг от Сахара (разискване)
 18.Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (разискване)
 19.Влошаване на хуманитарното положение в Шри Ланка (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1407 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1475 kb)
Правна информация - Политика за поверителност