Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2008) – Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας – Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών – Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (συζήτηση)
 4.Ημερήσια διάταξη
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  5.2.Προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  5.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0106/2009, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  5.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2009: πλημμύρες στη Ρουμανία (A6-0113/2009, Jutta Haug) (ψηφοφορία)
  5.5.Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (ψηφοφορία)
  5.6.Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (ψηφοφορία)
  5.7.Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (ψηφοφορία)
  5.8.Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (ψηφοφορία)
  5.9.Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (ψηφοφορία)
  5.10.Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος (A6-0102/2009, Paolo Costa) (ψηφοφορία)
  5.11.Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (A6-0072/2009, Gilles Savary) (ψηφοφορία)
  5.12.Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (ψηφοφορία)
  5.13.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (ψηφοφορία)
  5.14.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A6-0077/2009, Michael Cashman) (ψηφοφορία)
  5.15.Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών (A6-0052/2009, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  5.16.Παράταση της εφαρμογής του άρθρου 139 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως τη λήξη της έβδομης νομοθετικής περιόδου (B6-0094/2009) (ψηφοφορία)
  5.17.Η κοινωνική κατάσταση των Ρομά και η βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (ψηφοφορία)
  5.18.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (A6-0035/2009, Herbert Reul) (ψηφοφορία)
  5.19.Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (ψηφοφορία)
  5.20.Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  5.21.Καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών (ψηφοφορία)
  5.22.Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης (ψηφοφορία)
  5.23.Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  5.24.Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Δήλωση του Προέδρου
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάσταση προόδου του SIS II (συζήτηση)
 12.Κροατία: έκθεση προόδου 2008 - Τουρκία: έκθεση προόδου 2008 – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: έκθεση προόδου 2008 (συζήτηση)
 13.Η θητεία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY) (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Πράσινη Βίβλος για το Ευρωπαϊκό Υγειονομικό Δυναμικό (συζήτηση)
 16.5ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Ύδατα στην Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (συζήτηση)
 17.Έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (συζήτηση)
 18.Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) (συζήτηση)
 19.Σρι Λάνκα (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1475 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1565 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου