Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 11. märts 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (19.-20. märts 2009) – Euroopa majanduse taastamiskava – Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised – Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusse (arutelu)
 4.Päevakord
 5.Hääletused
  5.1.Teatavate kaupade käibemaksuvabastus nende lõplikul importimisel (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  5.2.Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  5.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (A6-0106/2009, Reimer Böge) (hääletus)
  5.4.Paranduseelarve nr 1/2009 projekt: Rumeenia üleujutused (A6-0113/2009, Jutta Haug) (hääletus)
  5.5.Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevad ühised eeskirjad ja standardid (uuestisõnastamine) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (hääletus)
  5.6.Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühised eeskirjad ja standardid (uuestisõnastamine) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (hääletus)
  5.7.Sadamariigi kontroll (uuestisõnastamine) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (hääletus)
  5.8.Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (hääletus)
  5.9.Meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (hääletus)
  5.10.Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral (A6-0102/2009, Paolo Costa) (hääletus)
  5.11.Laevaomanike kindlustus merinõuete korral (A6-0072/2009, Gilles Savary) (hääletus)
  5.12.Lipuriigi nõuete täitmine (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (hääletus)
  5.13.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (hääletus)
  5.14.Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (A6-0077/2009, Michael Cashman) (hääletus)
  5.15.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A6-0052/2009, Jan Andersson) (hääletus)
  5.16.Kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamine parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni (B6-0094/2009) (hääletus)
  5.17.Romide sotsiaalne olukord ja nende tööturule juurdepääsu parandamine ELis (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (hääletus)
  5.18.Naftatarnetega seotud probleemide lahendamise lähtealused (A6-0035/2009, Herbert Reul) (hääletus)
  5.19.Keskkonnahoidlik transport ja väliskulude sisestamine (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (hääletus)
  5.20.Panus Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (hääletus)
  5.21.Kliimamuutuste vastu võitlemine (hääletus)
  5.22.Tööhõivepoliitika suunised (hääletus)
  5.23.Euroopa majanduse taastamiskava (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (hääletus)
  5.24.Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusse (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 11.SIS II hetkeseis (arutelu)
 12.2008. aasta eduaruanne Horvaatia kohta – 2008. aasta eduaruanne Türgi kohta – 2008. aasta eduaruanne Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta (arutelu)
 13.Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu mandaat (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Roheline raamat Euroopa tervishoiutöötajate kohta (arutelu)
 16.Viies ülemaailmne veefoorum Istanbulis 16.–22. märtsil 2009 (arutelu)
 17.Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2008 EÜ arenguabi kohta tervishoiuteenustele Sahara-taguses Aafrikas (arutelu)
 18.Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) kehtestamine (arutelu)
 19.Halvenev humanitaarolukord Sri Lankas (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (817 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1766 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika