Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 11 marca 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia przewodniczącego
 3.Przygotowanie Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.) – Europejski plan naprawy gospodarczej – Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich – Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (debata)
 4.Porządek obrad
 5.Głosowanie
  5.1.Zwolnienia z podatku od wartości dodanej na przywóz finalny niektórych towarów (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  5.2.Pracownicy Europolu: dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  5.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności (A6-0106/2009, Reimer Böge) (głosowanie)
  5.4.Budżet korygujący 1/2009: powodzie w Rumunii (A6-0113/2009, Jutta Haug) (głosowanie)
  5.5.Wspólne reguły i normy dotyczące organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (wersja przekształcona) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  5.6.Wspólne reguły i normy dotyczące organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (wersja przekształcona) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  5.7.Kontrola państwa portu (wersja przekształcona) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (głosowanie)
  5.8.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (głosowanie)
  5.9.Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (głosowanie)
  5.10.Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (A6-0102/2009, Paolo Costa) (głosowanie)
  5.11.Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich (A6-0072/2009, Gilles Savary) (głosowanie)
  5.12.Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (głosowanie)
  5.13.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (głosowanie)
  5.14.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (A6-0077/2009, Michael Cashman) (głosowanie)
  5.15.Wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (A6-0052/2009, Jan Andersson) (głosowanie)
  5.16.Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu Parlamentu do końca siódmej kadencji (B6-0094/2009) (głosowanie)
  5.17.Sytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w UE (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (głosowanie)
  5.18.Sprostanie wyzwaniom związanym z zaopatrzeniem w ropę naftową (A6-0035/2009, Herbert Reul) (głosowanie)
  5.19.Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (głosowanie)
  5.20.Strategia lizbońska (głosowanie)
  5.21.Walka ze zmianami klimatu (głosowanie)
  5.22.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia (głosowanie)
  5.23.Europejski plan naprawy gospodarczej (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (głosowanie)
  5.24.Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Oświadczenie przewodniczącego
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Skład Parlamentu: patrz protokół
 11.Stan zaawansowania projektu SIS II (debata)
 12.Sprawozdanie z postępów Chorwacji w 2008 r. - Sprawozdanie z postępów Turcji w 2008 r. - Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2008 r. (debata)
 13.Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie (debata)
 16.Piąte Światowe Forum Wody w Stambule w dniach 16-22 marca 2003 r. (debata)
 17.Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 10/2008 dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (debata)
 18.Wprowadzenie jednolitego obszaru płatniczego w euro (SEPA) (debata)
 19.Sri Lanka (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (894 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2054 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności