Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 11. marca 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Príprava zasadnutia Európskej rady (19. a 20. marca 2008) – Plán hospodárskej obnovy Európy – Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov – Politika súdržnosti: investície do reálnej ekonomiky (rozprava).
 4.Program
 5.Hlasovanie
  5.1.Oslobodenie od DPH pre finálny dovoz určitého tovaru (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  5.2.Zamestnanci Europolu: úprava základných platov a príplatkov (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  5.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (A6-0106/2009, Reimer Böge) (hlasovanie)
  5.4.Opravný rozpočet 1/2009: záplavy v Rumunsku (A6-0113/2009, Jutta Haug) (hlasovanie)
  5.5.Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (hlasovanie)
  5.6.Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (hlasovanie)
  5.7.Štátna prístavná kontrola (prepracované znenie) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (hlasovanie)
  5.8.Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (hlasovanie)
  5.9.Vyšetrovanie nehôd v odvetví námornej dopravy (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (hlasovanie)
  5.10.Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (A6-0102/2009, Paolo Costa) (hlasovanie)
  5.11.Poistenie vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (A6-0072/2009, Gilles Savary) (hlasovanie)
  5.12.Plnenie povinností vlajkového štátu (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (hlasovanie)
  5.13.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (hlasovanie)
  5.14.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) (A6-0077/2009, Michael Cashman) (hlasovanie)
  5.15.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A6-0052/2009, Jan Andersson) (hlasovanie)
  5.16.Predĺženie platnosti článku 139 rokovacieho poriadku do konca siedmeho volebného obdobia (B6-0094/2009) (hlasovanie)
  5.17.Sociálna situácia Rómov a zlepšenie ich prístupu na pracovný trh v EÚ (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (hlasovanie)
  5.18.Riešenie problémov v oblasti dodávok ropy (A6-0035/2009, Herbert Reul) (hlasovanie)
  5.19.Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a internalizácia externých nákladov (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (hlasovanie)
  5.20.Lisabonská stratégia (hlasovanie)
  5.21.Boj proti zmene klímy (hlasovanie)
  5.22.Usmernenia pre politiky zamestnanosti (hlasovanie)
  5.23.Plán hospodárskej obnovy Európy (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (hlasovanie)
  5.24.Politika súdržnosti: investície do reálnej ekonomiky (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.− Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.− Súčasný stav SIS II (rozprava)
 12.Správa o pokroku Chorvátska za rok 2008 – Správa o pokroku Turecka za rok 2008 – Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008 (rozprava)
 13.Mandát Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 15.Zelená kniha o zdravotníckych pracovníkoch v Európe (rozprava)
 16.Piate svetové fórum o vode (Istanbul, 16. – 22. marca 2009) (rozprava)
 17.Osobitná správa Dvora audítorov č. 10/2008 o rozvojovej pomoci ES na zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike (rozprava)
 18.Zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (rozprava)
 19.Zhoršenie humanitárnej situácie na Srí Lanke (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (891 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1894 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia