Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0484/2008

Внесени текстове :

A6-0484/2008

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0158

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 23 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Козметични продукти (преработка) (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е докладът (A6-0484/2008) на г-жа Roth-Behrendt, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (преработка) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, докладчик.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, по всяка вероятност няма да имам нужда от полагащите ми се четири минути в началото на разискването, тъй като днешното разискване е посветено на една наистина много лека и приятна тема: новата редакция на директивата за козметичните продукти под формата на регламент. Този регламент на практика ще актуализира правната рамка, като нашето желание е да постигнем осъвременяване, усъвършенстване и по-голяма яснота.

Имаме предвид три несъществени изменения. От една страна, регламентът гарантира въвеждането на реална забрана за употреба на канцерогенни вещества при производството на козметични продукти, но трябва да запазим принципа на пропорционалност, така че веществата (като витамин A или алкохол), чиято употреба е разрешена при храните, да не бъдат забранени при производството на козметични продукти. Комисията призна и се съобрази с този подход при изготвяне на предложението.

Комисията правилно отчете и факта, че към новите технологии, каквато е нанотехнологията, е необходимо да се подхожда със специално внимание, особено когато става дума за микроскопични частици, които биха могли да проникнат през кожата. Чисто и просто трябва да сме сигурни, че не представляват опасност. Със задоволство ще споделя, че и по този въпрос постигнахме компромис, който с чиста съвест мога изцяло да подкрепя.

Накрая, г-н председател, искаме да се спрем и на още един въпрос, а именно обозначенията за продуктите. Трябва да следим внимателно и да проверяваме актуалността на обозначенията. Да речем, че днес, бързайки да пристигнем в залата, сутринта сме използвали дезодорант, чието обозначение съдържа уверението, че продуктът ни гарантира 14 часа защита срещу изпотяване, но въпреки това пристигаме тази вечер целите плувнали в пот: при това положение най-вероятно ще останем доста изненадани и ще си кажем, че информацията в обозначението на продукта не съдържа и грам истина. Обозначенията, посочващи реално съществуващи характеристики, играят важна роля за спечелване доверието на потребителя и възприемането на продукта като истински и надежден. Ние имаме законодателство, което едновременно да гарантира безопасността, автентичността и чистотата на продуктите.

Аз съм изключително признателна за отличното ни сътрудничеството с чешкото председателство. Искам да благодаря конкретно на г-жа Popadičová, която няма възможност да е днес в залата, за това, че даде всичко от себе – нещо, което не се случва често в Съвета.

Специални благодарности и към Комисията, чието съдействие бе невероятно градивно и полезно. Нещо, на което също не винаги можем да бъдем свидетели в тази зала. Искам да благодаря и на моите колеги, по-точно на колегите, които от доста време работят по този доклад. Благодаря на Françoise Grossetête, Margret Auken, Hiltrud Breyer, както и на Fréderique Ries, които днес отсъстват, за сътрудничеството им. Мненията ни по някои въпроси като процедурата по нотификациите във връзка с нанотехнологиите и съдържанието на етикетите не винаги съвпадаха, но в крайна сметка успяхме да постигнем чудесен компромис, от което съм изключително щастлива.

Искам да кажа няколко думи и във връзка с етикетирането. Считам, че някои делегации (сред които, може би, делегацията, в която членувам и държавата-членка, чийто гражданин съм) трябва да обърнат внимание на няколко въпроса. Етикет и предупредителен надпис са две съвсем различни неща. Етикетът дава възможност на потребителя да направи свободен и информиран избор. Потребителят има правото да бъде информиран за наличието на наноматериали в продукта и трябва да знае, че тези специфични вещества съдържат особено малки, даже микроскопични частици. Хората имат право да преценят дали да използват слънцезащитен лосион, както и да решават дали ще бъде подходящ и за техните деца. Потребителят има правото да решава. Лично аз с удоволствие бих използвала такива продукти. Други биха предпочели да не го правят. За нас обаче е важно да сме сигурни, че на всички хора е предоставена възможност да направят своя избор.

Г-н член на Комисията Ферхойген, знам, че днес ще направите изявление по въпроса относно предотвратяване на фалшифицирането на лекарства, за което съм Ви много признателна, като се надявам да засегнете и темата за опасностите и съответно възможностите, свързани с интернет търговията. Ако това се случи, то утре, когато ще гласуваме за компромисната версия (вече гласувана в Съвета миналата седмица), ще бъде един добър ден за някои мои колеги, които по принцип подкрепят компромисното предложение, но биха желали да чуят и някои допълнителни обосновки. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, заместник-председател на Комисията – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, искам да отправя искрени благодарности към докладчика, г-жа Roth-Behrendt, както и към докладчиците в сянка, г-жа Ries и г-жа Grossetête, за тяхната конструктивна и усърдна съвместна работа, благодарение на което успяхме да постигнем консенсус на първо четене.

Този регламент бележи три значими постижения и три важни крачки напред. Ние гарантираме на потребителите по-голяма безопасност и повече прозрачност, като същевременно се стига до съществено опростяване на съществуващото законодателство. Нашата работа бе съсредоточена основно върху проблема с безопасността.

Искам да се спра на няколко въпроса. За първи път ние наистина създадохме механизъм, който бих нарекъл „козметична стража“, а именно осъществяването на постоянен мониторинг на козметични продукти. Такъв надзор има и по отношение на фармацевтичните продукти. Предложението дава възможност на държавите-членки да упражняват по-засилен контрол на пазара, като се въвежда система, чрез която се гарантира задължителното проследяване на козметичните продукти, като предвидените мерки се прилагат по отношение на всички производители, независимо дали са аматьори, търговци на едро или търговци на дребно – с други думи правилата важат за всички в дистрибуционната верига.

Г-жа Roth-Behrendt вече засегна темата за нанотехнологиите. В този случай намерихме решение, което бих определил като модел за пример, като същото това решение ще бъде използвано и по-късно тази седмица във връзка с друг един важен законодателен акт. Чрез специфичните разпоредби, касаещи употребата на наноматериали в козметика, се въвежда механизъм за предоставяне на необходимата информация преди появата на пазара на продуктите, съдържащи подобни материали. По този начин се гарантира, че съответните данни, касаещи безопасността на продуктите, ще бъдат предоставени и органите ще имат време да предприемат всички необходими предпазни мерки.

По въпроса дали веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, биха могли да се използват по изключение в някои извънредни случаи, се проведе продължителна, интензивна и ползотворна дискусия. Много се радвам, че Съветът и Парламентът се съгласиха с Комисията за необходимостта от запазване на общата забрана по отношение на посочените вещества в козметичните продукти. Минималните изключения, предложени от Комисията, целят единствено избягването на несъответствия, касаещи законодателството, свързано с хранителните продукти, доколкото на пръв поглед не става съвсем ясно, че човек може да консумира алкохол, но не и да го използва в козметични продукти.

Освен че гарантира безопасността на продуктите, предложението осигурява и по-високо равнище на информираност на потребителите. Като пример ще посоча допълването на списъка със съставки с информация относно веществата, които са под формата на наноматериали. Освен това документът предвижда специфични мерки за проверка на информацията, предоставена от производителите. Щастлив съм да потвърдя, че държавите-членки и Комисията, чрез тясно сътрудничество в тази област, желаят да предотвратят риска от подвеждане на потребителите.

Както казах, регламентът е част от нашата програма за опростяване. Така ще се премахнат правната несигурност и несъответствията, резултат от една директива, която датира от преди 33 години и досега е била изменена 55 пъти. Вероятно само малцина са в състояние да разберат напълно тази директива. По тази причина се налага законодателството на ЕС да бъде значително опростено.

Искам да подчертая, че въвеждането на централизирана процедура за нотифициране на козметичните продукти преди пускането им на пазара на ЕС ще доведе до съкращаване на разходите в този отрасъл.

Вече споменах за съвместната работа на Европейския парламент, Съвета и Комисията и конструктивното сътрудничество по между им. От името на Комисията мога да заявя, че сме съгласни с всички изменения, внесени от докладчика г-жа Roth-Behrendt.

По искане на Парламента Комисията предостави и обяснения относно: това, че е регламент вместо директива; продажбите чрез интернет; фалшивите продукти; преходните разпоредби и срока за влизане в сила на регламента, както и по отношение на определението за дано материали. За да спестим време, бих желал да постигнем съгласие по всички обяснения, предадени по време на заседанието, тъй като Парламентът е запознат със съдържанието им.

Изявления на Комисията

Комисията отчита загрижеността на държавите-членки във връзка с преработването на директивите и превръщането им в регламенти.

Комисията счита, че в случаите, когато разпоредбите на директивата са достатъчно ясни, точни и изчерпателни, същите биха могли да бъдат преобразувани в пряко приложими разпоредби на регламент посредством преработване. Това се отнася най-вече за разпоредбите, касаещи въпроси от техническо естество, които вече са напълно транспонирани в националното право на всички държави-членки.

Поради изразените различни мнения Комисията приема, че конкретният случай с Регламента относно козметичните продукти няма да бъде използван като прецедент при тълкуването на междуинституционалното споразумение в това отношение.

Комисията се ангажира да изясни положението относно търговията с козметични продукти чрез интернет преди датата на прилагане на регламента.

Комисията, както и Европейският парламент, изразява загриженост от факта, че секторът на козметичните продукти е сред дейностите, които могат да бъдат засегнати от фалшифициране, което от своя страна може да засили опасността за човешкото здраве. Следователно Комисията ще предприеме необходимите мерки за укрепване на сътрудничеството между компетентните органи на национално равнище с цел борба срещу фалшифицирането.

Комисията ще изготви обяснителна бележка относно преходните разпоредби и датата на прилагане на регламента (по-конкретно във връзка с членове 7, 8, 10 и 12a).

По отношение на общото определение за наноматериали Комисията отбелязва, че то все още е в процес на уточняване. Следователно Комисията потвърждава, че промените в общото определение следва да бъдат отразени в законодателството на Общността в бъдеще, и отбелязва, че процедурата на комитети, предвидена се в предложението, също така осигурява възможност за актуализиране на определението в рамките на предложението.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, от името на групата PPE-DE. (FR) Г-н председател, позволете ми най-напред да отправя сърдечни поздравления не само към Съвета, но, разбира се, и към докладчика, г-жа Roth-Behrendt, към Европейската комисия и към моите колеги, докладчиците в сянка, и най-вече към г-жа Ries за свършената работа. Понякога имаше и остри сблъсъци помежду ни, но крайният резултат от нашите усилия е изключително удовлетворителен и доведе, от една страна, до повишаване на безопасността на козметичните продукти, от което печелят потребителите, а от друга страна – до намаляване на административните тежести, които са безполезни за европейската промишленост.

Този регламент бе крайно необходим с оглед нуждата от възстановяване на яснотата на законодателството, което през последните 30 години е изменено около 50 пъти. Транспонирането на директивата създаваше проблеми в 27-те държави-членки. Съществуващите законови неясноти и текстът станаха много тежки, а прилагането – скъпоструващо бреме за дружествата. Ще припомня, че козметичните предприятия в Европейския съюз са световни лидери в сектора с над 3 000 производители. Тази промишленост е изключително иновативна с размер на пазара 65 млрд. EUR и създава, пряко или непряко, над 350 000 работни места. Затова е важно да сме загрижени за козметичните продукти.

Както вече казах, новият регламент гарантира по-високо равнище на безопасност и по-голяма отговорност на производителите чрез осъществяването на мониторинг на пазара, като същевременно се намалява бюрокрацията. Регламентът осигурява и по-добра проследяемост на козметичните продукти, определяне на отговорните лица и наличието на досие с информация (описание, производствен метод) за продукта.

Всъщност доста подробно дискутирахме въпроса за наноматериалите, използвани при производството на козметика, и по-конкретно употребата им в слънцезащитните продукти; тези специфични вещества трябва да бъдат обект на стриктен контрол от гледна точка на безопасността без това да пречи на иновациите. Продукт, съдържащ наноматериали, трябва да бъде нотифициран от съответното отговорно лице, а не чрез характеристиките на самия наноматериал.

В заключение искам да обърна внимание на факта, че трябва наистина да се борим с фалшифицирането на козметични продукти, тъй като то все още представлява реална опасност. Предстои ни още много работа в тази област.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, от името на групата PSE.(RO) Безопасността на козметичните продукти е от изключителна важност за европейския потребител. Именно затова трябва да обърнем особено внимание на този въпрос.

Считам, че преработката на директивата и заменянето й с предложение за регламент е навременна инициатива от страна на Комисията. Промяната в правната форма ще доведе до премахване на правните неточности и несъответствия и ще спомогне за избягване на различията при транспонирането в съответните национални законодателства.

По мое мнение, в случаите, когато опитът на европейско равнище е доказал, че концепцията „съставка по съставка“ е нежизнеспособна или остаряла, сред нашите приоритети трябва да бъдат по-голямата отговорност на производителите и засилването на контрола на вътрешния пазар.

В този контекст употребата на наноматериали е многообещаващо решение, но Научният комитет по потребителски продукти следва да изготви, след съответното изпитване, оценка за безопасността на наноматериалите, като същевременно трябва да продължим да насърчаваме алтернативните методи за производство.

Считам, че участието на комитета при удостоверяване на пригодността на веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични, за употреба в козметични продукти е от изключителна важност.

С цел ефективното прилагане на регламента считам, че държавите-членки трябва да упражняват подходящ контрол и в случай на неспазване да докладват регулярно на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, от името на групата ALDE. (EN) Г-н председател, мандатът на този Парламент изтича и някои от нас вече се готвят за предстоящите избори. Осъзнавам, че сме изправени пред цяла армия евроскептици и еврофоби (поне в Обединеното кралство е така), които използват всяка една възможност да ни критикуват, независимо какво вършим. Историята на това законодателство ще им даде още един повод да продължат в същия дух: 55 съществени изменения в рамките на последните 30 години, които го правят тромаво, объркано и едва помагащо на промишлеността и потребителите.

Забелязал съм обаче, че критиците имат навика да не довеждат нещата до край. В действителност те не се интересуват от това, което Европейският съюз се опитва да направи с цел подобряване на ситуацията и прилагане на ползите на практика. Просто са решили, че ние по принцип сме статични. Но ето че вече разполагаме с един акт, който гарантира реално опростяване на съществуващата нормативна база, намаляване на бюрокрацията и постигане на по-голяма яснота по отношение на разпоредбите. Освен това имаме директива променена в регламент. Отново ще спомена моята родина, в която ситуацията е ужасна, доколкото се правят опити за ограничаване свободата на действие на държавите-членки; реалността обаче е друга, както стана ясно от регламента за регистриране, оценка и разрешаване на химични вещества и препарати (REACH), в което ни убеждава и този регламент: промишлеността не се нуждае от 27 различни интерпретации на едно европейско правило, а желае да получи яснота по отношение на мястото й на пазара, който е най-големият в света.

Дали критиците ще се изправят и ще си признаят: „Не бяхме прави да настояваме за пълна забрана на CMR веществата?“ Ще си изправят ли и ще си признаят ли: „Ние сгрешихме?“ Ще кажат ли, че трябва да използваме в козметичните продукти вещества, които не бихме употребили при производството на храни, въпреки факта, че някои козметични продукти влизат в контакт с кожата, очите и дори устната кухина? Ще дръзнат ли да възразят срещу адекватните оценки на безопасността на козметичните продукти или срещу централизираното информационно бюро, което (както членът на Комисията съвсем точно каза) на практика ще доведе до икономия на средства в промишлеността? Всъщност мисля, че тези хора няма да направят нищо подобно.

Желанието на колегата Frédérique Ries, която тази вечер няма възможност да бъде сред нас, бе да се гарантират мерки за предотвратяване на пускане в продажба на фалшиви козметични продукти, да се осигури по-добър механизъм за проследяване, както и да се засили контролът по отношение на неверните обозначения относно полезните ефекти от тези продукти. Колегата подкрепи и идеята етикетите на продуктите да посочват ясно съдържанието на наноматериали. По всички тези въпроси постигнахме напредък. И така, от нейно име искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка и на г-н члена на Комисията Ферхойген. Този регламент е един много добър акт и аз ще бъда щастлива да го използвам по време на изборите като пример за успешната работа на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, от името на групата UEN. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, европейската козметична промишленост е сектор от голяма важност за икономиката и заетостта. Както вече чухме, той представя оборот над 35 млрд. EUR и осигурява 350 000 работни места в областта на търговията, дистрибуцията и транспорта. Иновациите в този сектор са много и искам да подчертая, че е необходимо да се гарантира и високо ниво на защита на човешкото здраве, както и висока степен на информираност на потребителите.

Именно в този контекст искам да поздравя докладчика за отлично свършената работа и да се спра на някои определени моменти, които смятам за особено важни. Уместно е въвеждането на оценка за безопасността на козметичните продукти, което води и до отговорност на дистрибуторите за извършване на необходимия контрол преди тези продукти да бъдат пуснати на пазара. Друг положителен елемент е забраната, наложена чрез регламента, за използване в козметични продукти на повече от 1 000 вещества, класифицирани като канцерогенни или токсични.

Важен аспект е и списъкът с разрешените за употреба оцветители, консерванти и UV-филтри, а също и по-голямата яснота по отношение на етикетите относно действието, срока на годност и специални предупреждения във връзка с употребата на продуктите; изброяването на съставките в низходящ ред (според количеството, в което се съдържат в продукта) също е много важен момент. Най-важното: етикетът трябва да съдържа текст, обозначение или изображение, които отговарят единствено на характеристики и функции, каквито продуктът реално притежава, а не да носят невярна информация.

Затова е нужно да се гарантира проследимост на продуктите, не на последно място поради факта, че трябва да се справим с някои обезпокоителни явления като фалшифициране на козметичните продукти или т.нар. „паралелен внос“. Г-н председател, в заключение искам да заявя, че само в Италия паралелният внос на козметични продукти, в това число парфюми и паста за зъби, е на стойност 120 млн. EUR, като тези стоки могат да окажат сериозен неблагоприятен ефект върху здравето.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, защитата на човешкото здраве също е първостепенна цел, когато става въпрос за козметични продукти. С това гласуване създаваме история. За пръв път се създават конкретни разпоредби за употребата на наноматериали в козметични продукти, с което полагаме основите на нещо ново. С радост мога да заявя, че именно инициатива на групата на Зелените/Европейски свободен алианс доведе до това основополагащо събитие. Ние, Зелените, бяхме движещата сила, ние го включихме в дневния ред и искам от сърце да благодаря на докладчика г-жа Roth-Behrendt за нейната категорична и непоколебима подкрепа. С радост мога да приветствам Комисията за това, че промени позицията си. Досега тя нееднократно подчертаваше, че действащото законодателство е достатъчно да гарантира безопасността на наноматериалите. Сега тя ясно заяви, че наистина се нуждаем от конкретни разпоредби.

Това се отнася не само до регламента относно козметичните продукти, но и до регламента относно новите храни, който тепърва ще обсъждаме тази седмица, тъй като нанотехнологията до този момент бе нещо като черна дупка. Тя бе въведена на пазара без достатъчно обяснение на рисковете. Затова днес е добър ден за здравеопазването и защитата на потребителите, макар и да буди съжаление фактът, че определението за наноматериали не е достатъчно изчерпателно, а се ограничава само до неразтворими или биоустойчиви материали. Въпреки това приемането на конкретни разпоредби за наноматериалите е не по-малко важно, а за нас е от жизнено значение.

Надявам се също – и бих искала сега да поискам подкрепата ви по този въпрос – че регламентът относно новите храни също ще пожъне успех тази седмица, тъй като той не се ползва с такава широка подкрепа от страна на Комисията. Нуждаем се от последователност – и то не само по въпроса за алкохола – както по отношение на козметичните продукти, така и по отношение на храните. Същото се отнася и до областта на нанотехнологиите като цяло. Там също се нуждаем от съгласуваност между козметичните продукти и храните. Искрено се надявам, че най-сетне ще проведем открито разискване за целта и употребата на нанотехнологиите. Доволна съм и от факта, че не смекчихме договорената през 2008 г. забрана на CMR веществата, която бе предложена от Зелените.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL.(SV) Г-н председател, моята група и аз приветстваме постигнатия от Съвета и Парламента компромис по въпроса за преработката на директивата относно козметичните продукти.

Най-голямата спънка в преговорите със Съвета бяха именно наноматериалите. Става въпрос за употребата на изключително малки частици за производство на нови материали, което придава нови свойства или функции, именно защото частиците са толкова малки. Така например материалът може да стане по-твърд, по-здрав, по-тънък, хидрофобен, топлоакумулиращ или да придобие някакви други свойства. Всъщност ние все още не знаем много за този процес. Някои гримове и кремове съдържат наночастици, които е възможно да проникнат през увредена кожа в тялото, където в никакъв случай не трябва да попадат.

Следователно трябва ли да позволяваме присъствието на активно вещество в козметичните продукти, при положение че не съществуват никакви средства за контрол? Отговорът, разбира се, е не. Необходими са повече знания и информация за наноматериалите. Затова съм доволна от споразумението, което ще гласуваме утре. То представлява стъпка в правилната посока.

Споразумението ще доведе до по-добра защита на европейските потребители, тъй като наноматериали се използват в бои за коса, UV-филтри и т.н. Тези материали ще преминават през оценка на безопасността, преди да бъде разрешено пускането на продуктите на пазара; козметичната промишленост ще трябва също да уведомява Комисията за употребата на наноматериали във всички свои продукти, а Комисията на свой ред ще може да се консултира с комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за това дали има подозрения, че наноматериалите носят рискове за здравето.

Искам много да благодаря на отговорния докладчик и на Комисията за изготвянето на тази отлична преработка.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). (SK) Искам да благодаря на докладчика. Браво, Dagmar, за отличната ти работа по проекта за регламент на Европейския парламент и на Съвета, който ни бе представен от Комисията. Това е изключително важен документ за защита здравето на потребителите. Всички ние без съмнение използваме козметични продукти, тъй като те включват не само продукти за разкрасяване, но и така наречената козметика за ежедневна употреба като паста за зъби, дезодоранти, шампоани, продукти за коса и нокти, червила и т.н.

От последната директива изминаха вече 33 години, което е достатъчно дълго време, въпреки внесените изменения. В крайна сметка развитието на химията и самата козметика доведе до огромни и фундаментални промени. Имам предвид употребата на наноматериали, които бяха толкова често споменавани тук. Те могат да имат както положителни, така и отрицателни отражения върху човешкото здраве. Затова подкрепям мнението, че трябва да се забранят всички употребявани в козметичните продукти материали, които имат канцерогенен ефект. Трябва също да помислим много внимателно за употребата на материали, за които не може да бъде изключен мутагенен или токсичен ефект.

Потребителите често купуват козметични продукти въз основа на подвеждащи реклами или непълна информация, затова ние трябва, посредством нашите европейски агенции, включително Европейската агенция по химикалите и Европейския орган за безопасност на храните, да се опитаме да създадем директиви и насоки за мониторинг. Не трябва да забравяме, че козметичните продукти са най-често фалшифицираните стоки, което само повишава риска от наличие на вредни материали. Освен тези предупреждения, трябва също да информираме потребителите за потенциалните рискове за здравето дори при продукти, произведени от известни фирми.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, според мен решаващият момент в доклада, който стои пред нас, е промяната на правното основание. Въпреки че държавите-членки на Европейския съюз са развити в различна степен и все още има големи различия между тях по отношение на развитието, ще постигнем по-голяма правна сигурност, ако регламентът е и остане в бъдеще предпочитаният метод за избор.

Има директиви, които нанесоха повече вреда на конкуренцията и доведоха до по-голяма несправедливост в сравнение с преди в резултат на различните начини, по които бяха прилагани в държавите-членки. Затова в този доклад директивата и националното прилагане с право се концентрират в един всеобхватен регламент. По този начин естествено се повишава равнището на правна сигурност, което е изключително важно, особено за дружества в този сектор, които се занимават с изследвания. Приветствам, разбира се, и ангажимента на Комисията да намали в близко бъдеще задължителните регистрации с 25 %. С този регламент направихме първата крачка. Поздравления, г-н член на Комисията.

Настоящият доклад също така ясно посочва в какъв срок могат да се пускат нови продукти на пазара, принуждавайки законодателните органи да действат. Ние разгледахме въпроса за промяна на директивата относно козметичните продукти преди няколко години. Използването на наноматериали ни принуди отново да разгледаме този въпрос. В рамката на превантивната защита на потребителите приветствам решенията във връзка с етикетирането като възможността за временно приемане с оглед на състоянието на научните открития също е приемлива. На този етап искам също да предупредя да не се всява паника, както стана в други случаи, а вместо това бих препоръчал целият въпрос да се проучи от научна гледна точка.

С изискванията, които приложихме, а именно рекламите и етикетите да отразяват само реалните характеристики на продукта, защитаваме правата на потребителите. Случаят с дезодоранта, който г-жа Roth-Behrendt спомена, обаче е друг въпрос. Той въздейства на едни, но на други – не. Понякога едно и също вещество веднъж ми въздейства по един начин, но друг път не ми въздейства така. Затова не трябва да взимаме този въпрос толкова на сериозно.

Надявам се само Комисията да не разводни правния подход в резултат на многото мерки в рамките на процедурата на комитология. Затова ви призовавам да не удължавате прекалено тази процедура.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE).(DA) Г-н председател, всички ние използваме козметични продукти. Те не са луксозни стоки, които се ползват само от определен пол или само от възрастни. Сапун, шампоан, паста за зъби, лосиони, дезодоранти, слънцезащитни лосиони – всички те са около нас и ни въздействат. Важно е да бъдат безопасни и всички държави да имат твърди, ясни правила, и точно това успяхме да постигнем с въпросното предложение. Искам да използвам тази възможност, като всички останали, да благодаря на г-жа Roth-Behrendt за отличната й работа.

Щастливи сме, че забраната ни на CMR веществата бе запазена, но в същото време бе направена по-целесъобразна. Ако етанолът бе забранен за употреба в козметични продукти, това вероятно щеше да създаде проблеми и в същото време щеше да изглежда малко странно, тъй като го пием в сравнително големи количества. Все пак положителен е фактът, че Съветът не успя да отслаби разпоредбите. Дерогациите от забраната сега ще бъдат ограничени до вещества, които са одобрени за употреба в храни, за които досега няма индикации, че причиняват проблеми, и които са допустими за уязвими групи като малки деца и бременни жени. Най-важен обаче е фактът, че най-накрая бяха включени наноматериалите. Това бе тежка борба. Тя бе толкова тежка, защото промишлеността се опита да заглуши разискването за безопасността на наноматериалите. Те биха били много доволни, ако просто бяхме приели тези вещества за непроблематични и прекрасни. В този случай нямаше толкова ясно изразено обществено безпокойство, както в случая на генетично модифицираните продукти например.

Ние, групата на Зелените/Европейски свободен алианс, сме горди от включването на наноматериалите. Те ще бъдат изпитвани, етикетирани, и, при някои определени продукти – UV-филтри, бои и презервативи – производителите ще трябва да гарантират за безопасността, докато Комисията ще трябва да предоставя подробна информация и да намери време да упражнява надзор над останалото. Най-накрая успяхме да включим и етикетирането, така че потребителите да могат да виждат какво купуват и слагат върху кожата си. Включихме и разпоредба относно преразглеждането, която изисква Комисията да гарантира, че определенията както за наноматериали, така и за процедури за безопасност са задоволителни. И накрая, положителен е фактът, че ще е недопустимо рекламирането на продукт като притежаващ свойства, надвишаващи реалните му възможности. Интересно е да видим как в бъдеще ще се продават кремове против бръчки, които очевидно нямат желания ефект.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) В козметичната промишленост, както и в много други сектори, в момента се извършва революция. Преди няколко години нанотехнологията започна да превзема този сектор на промишлеността, в резултат на което се откриха безпрецедентни възможности и перспективи. Нанотехнологията, разбира се, далеч не е ново изобретение: хората са я използвали в продължение на четири хиляди години, макар и този факт да ни стана известен едва през последните двадесет години.

В същото време е важно да подходим към този въпрос с нужната предпазливост; без да забавяме новите открития и тяхното прилагане, все пак трябва да вземем под внимание и рисковете за здравето. Трябва да предпазим нашите граждани от тези потенциални опасности чрез диференциран, основаващ се на риска подход.

Има наноприложения и продукти, предназначени за директна употреба от потребителите, като например дрехи и храни, включително и козметични продукти; в този случай един неадекватно премерен подход може да доведе до това хората да изпитат, буквално на гърба си, техните потенциално вредни ефекти.

Именно по тази причина е важно хората да знаят какъв вид препарати използват; затова е наложително подходящо и подробно етикетиране, като основната отговорност за това носи производителят. Говорим за огромен и все по-разрастващ се сектор, тъй като козметичната промишленост на ЕС генерира годишни приходи в размер от 65 млрд. EUR. Една от водещите европейски козметични фирми – една от общо 3000 – изразходва 450 млн. EUR годишно само за изследвания и развитие и осигурява работни места на близо 3000 учени и изследователи.

Според оценките на Европейската комисия през 2006 г. 5 % от козметичните продукти са съдържали наноматерали, цифра, която досега може и да се е удвоила. Нуждаем се от нанотехнологии, за да преодолеем някои от глобалните проблеми, които сме създали, и затова с чиста съвест ще гласувам в подкрепа на тази законодателна резолюция; не бива обаче да забравяме, че всяка монета има две страни.

Поздравявам г-жа Roth-Behrendt, г-жа Grossetête и г-жа Wallis, които внесоха предложението за резолюция – свършили са отлична работа.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Г-н председател, въвеждането на минимални стандарти за безопасност на козметичните продукти бележи важна стъпка към гарантиране на значително по-високо равнище на безопасност за европейските потребители. В същото време този модерен регламент намалява административната тежест върху европейските производители, които осигуряват работни места на над 350 000 души. Обширното разискване тук се съсредоточи главно върху етикетирането, тъй като то често подвежда потребителите, и затова горещо приветствам факта, че трябва да бъдат документирани нови обозначения за ефектите на продуктите. Тук – и не само тук – бе проведена оживена дискусия за лицензирането на наноматериалите и, разбира се, отстраняването на канцерогенни материали от козметичните продукти. Не съм съгласна, че обозначенията за съдържанието на наноматериали в продуктите трябва да бъдат под формата на предупреждения. Важно е да разполагаме със списък на лицензираните наноматериали, които не вредят, а подобряват качеството на продукта. Разбира се, безсмислено е да плашим потребителите. Минималните стандарти трябва да гарантират безопасността за потребителя. Със сигурност смятам фалшифицирането за сериозен проблем и искам да насоча вниманието ви към ограничения капацитет на наблюдаващите органи на национално равнище реално да наблюдават всичко.

Радва ме фактът, че текстът включва единно определение за наноматериали; приветствам и това, че ще можем да го изменяме, за да бъде в крак с последните научни развития. Приветствам също факта, че директивата ще стане регламент и ще има по-голяма правна сила. Следователно приветствам този труд и поздравявам всички докладчици за това, че са успели да постигнат консенсус по въпрос, който е също толкова чувствителен като въвеждането на козметични продукти на европейския пазар на базата на научните развития.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Г-н председател, компромисите, направени при първо четене през последната законодателна година, много бързо се превърнаха в ежедневие под натиска на времето. Това е от полза за малките групи, тъй като споразуменията, постигнати на масата за преговори, ги правят по-силни, отколкото подхожда на големината им. Ако тази практика се затвърди, това ще подкопае доверието в парламентарната демокрация в тази зала.

Този път обаче спечели демокрацията, тъй като най-големите групи намериха общ език и постигнатият резултат получи реалната подкрепа на мнозинството.

Очевидно бе, че директивата относно козметичните продукти трябваше да бъде преработена. Разпоредбите й трябваше да бъдат изяснени и актуализирани, а ръководната директива трябваше да стане регламент; освен това, тя трябваше да може да гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве в целия ЕС, както и функционирането на вътрешния пазар. Тези принципи бяха логичното продължение на работата, която започна с обсъждането на REACH.

Остарялото законодателство в областта на козметичната промишленост носи особени рискове за здравето и за степента, до която можем да разчитаме на закона. Обозначенията на наночастици и козметични продукти са добър пример за това. Докато положителните характеристики на наноматериалите са малко или повече известни, свързаните с тях рискове като цяло са непознати. По същия начин беше невъзможно да проверим със сигурност конкретните характеристики на козметичните продукти, които директно влияят върху решението да ги купим.

Затова бе важно да установим обща линия на политика между трите най-големи политически групи, да вземем предвид съображенията, свързани със здравето, околната среда, търговията и обществото, за да можем да постигнем споразумение със Съвета. Затова високо ценя работата, свършена от моята колега г-жа Grossetête в качеството й на докладчик в сянка. В сътрудничество с докладчика на Парламента г-жа Roth-Behrendt и нейните колеги либерали тя успя да постигне обща позиция на мнозинството, което направи крайния резултат възможен. Истинската демокрация изслушва всички, но отразява възгледите на мнозинството.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Никой не изрази желание да вземе думата. Затова, преди да дам думата на докладчика, искам да ви информирам, че до този момент се изказаха четиринадесет членове на Парламента, единадесет от които жени.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, заместник-председател на Комисията. – (DE) Г-н председател, щях да коментирам накратко последната Ви забележка, но се отказах. Мъжете също се интересуват от козметични продукти – всъщност все повече и повече. При всички случаи те се интересуват от усилията да гарантираме, че козметичните ни продукти са безопасни.

На този етап за мен остана да направя само едно нещо. Искам искрено да ви благодаря за вашето съгласие и подкрепа. Както каза г-н Davies, наистина дадохме добър пример за това какво може да постигне европейското законодателство.

Ако мога да Ви дам личен съвет, г-н Davies, то той би бил следният. В родината Ви сигурно няма никакво значение, че ние в Европа имаме разпоредби относно козметичните продукти, каквито няма другаде, а именно забраната на изпитването на козметични продукти върху животни. Това не е разрешено в Европа. Нещо повече, преди няколко дни влезе в сила регламент, който постановява, че продукти, изпитвани върху животни, не могат да бъдат пускани на европейския пазар. Предвид факта, че британците са широко известни като любители на животните, това е аргумент, който Вие също бихте могъл да използвате.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, докладчик. (DE) Г-н председател, благодаря Ви, г-н член на Комисията, благодаря Ви, госпожи и господа. Искам в частност да благодаря на г-н члена на Комисията Ферхойген за това, че още веднъж изтъкна забраната на изпитването върху животни, тъй като ми напомни, че това е третото преразглеждане на законодателството за козметичните продукти, в което имах привилегията да участвам; тези преразглеждания са шестото изменение, седмото изменение и сега промяната на директивата в регламент.

Ние наистина успяхме да забраним изпитването върху животни. Така например успяхме да гарантираме, че потребителите са запознати за трайността на даден продукт с помощта на малка кутия, съдържаща цифра, която показва в какъв срок може да бъде използван. Отправям тези забележки и към някои колеги, като г-жа Roithová, които за съжаление не можаха да присъстват в началото на това разискване. Етикетите никога, в нито един момент, не са били предупреждения. Ако един продукт не е безопасен, той не трябва да бъде пускан на пазара, не трябва да бъде продаван. Всички продукти на европейския пазар трябва да бъдат безопасни и безвредни. Етикетирането обаче дава възможност на потребителите да избират. Именно в това се крие смисълът на демокрацията, в това се крие смисълът на свободата на избор.

Имаме отличен законодателен акт. Опитах се да осигуря максимална прозрачност на процеса. Опитах се, както каза г-жа Grossêtete, да съчетая няколко варианта. Причината за това е, че исках да изготвим законодателство, което да е добро за всички: за потребителите в Европейския съюз, за промишлеността, която ще трябва да работи с това законодателство, и накрая за всички, които се ползват от него.

Искам още веднъж да кажа на г-н Schnellhardt – да, дезодорантите имат различно въздействие върху различните хора, но обозначението така или иначе твърди, че те „предпазват от изпотяване“. Ето защо е важно обозначенията за тъмните кръгове около очите ми след седмица, прекарана в Страсбург, поне до известна степен да са верни и надеждни.

Още веднъж, искам да благодаря на члена на Комисията, и по-конкретно за обясненията, които даде, както и на колегите и сътрудниците си, които свършиха по-голямата част от работата. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Това беше изключително плодотворно и интересно разискване.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре, вторник, 24 март 2009 г.

 
Правна информация - Политика за поверителност