Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0035(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0484/2008

Předložené texty :

A6-0484/2008

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Hlasování :

PV 24/03/2009 - 4.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0158

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 23. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

15. Kosmetické výrobky (přepracované znění) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva paní Rothové-Behrendtové za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích (přepracování) (KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)) (A6-0484/2008).

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, zpravodajka.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, pravděpodobně nebudu potřebovat ty čtyři minuty, jež jsou mi přiděleny na začátku rozpravy, protože dnes diskutujeme o velmi snadném a příjemném tématu. Budeme hovořit o novém znění směrnice o kosmetických výrobcích, kterým je nyní nařízení. Toto nařízení bude aktualizováno a pro nás bude jeho aktualizace, zlepšení a zvýšení soudržnosti velkým potěšením.

Uvažujeme o třech zlepšeních. Na jedné straně nařízení sice zajišťuje zákaz používání karcinogenních látek v kosmetickém průmyslu, ale musíme mít smysl pro úměrnost a nezakázat v kosmetice látky, které se mohou používat v potravinách, například vitamin A nebo alkohol. To Komise správně vzala na vědomí a zohlednila ve svém návrhu.

Komise rovněž správně bere na vědomí skutečnost, že si zvláštní pozornost zasluhují nové technologie, například nanotechnologie, zejména pokud se zabýváme mikroskopickými částicemi, které mohou procházet přes kůži. Jednoduše chceme zajistit, že nebudou představovat nebezpečí. I zde mne těší, že jsme dosáhli kompromisu, který zcela podporuji.

Konečně, pane předsedající, musíme vyřešit také další záležitosti, jmenovitě údaje o výrobku. Musíme je přezkoumat a aktualizovat. Pokud bychom sem dnes velmi spěchali a náš deodorant by nám sliboval, že se nebudeme potit 14 hodin, ale přesto bychom byli dnes večer zpocení, byli bychom pravděpodobně velmi překvapeni a říkali, že je údaj na výrobku zcela nepravdivý. Údaje, které jsou pravdivé, jsou důležitou součástí poctivého, důvěryhodného výrobku. Máme právní předpisy, které zajistí bezpečné výrobky a současně nefalšované a čisté výrobky.

Jsem velmi potěšena vynikající spoluprácí s českým předsednictvím. Zejména bych chtěla poděkovat paní Popadičové, která zde dnes nemůže být, ale která se ze všech sil snažila, tedy něco, co není v této Radě vždy jednoduché.

Rovněž bych ráda poděkovala Komisi, jejíž spolupráce byla velmi konstruktivní a úspěšná. Také to není v této sněmovně vždy pravidlem. Kromě toho bych ráda poděkovala svým kolegům, zejména svým kolegyním, které na tomto tématu pracovaly dlouhou dobu. Chtěla bych poděkovat Françoise Grossetêteové, Margret Aukenové, Hiltrud Breyerové a rovněž Fréderique Riesové, která zde dnes nemůže být, za jejich spolupráci. Ve všem jsme spolu vždy nesouhlasily, například ohledně toho, jak řešit oznámení týkající se nanotechnologií, a toho, co by se mělo udělat v oblasti označování, ale dosáhli jsme vynikajícího kompromisu. A to mě velmi těší.

Ráda bych řekla něco k otázce označování. Domnívám se, že je třeba, aby některé delegace, pravděpodobně dokonce i moje delegace a můj vlastní členský stát, vzaly na vědomí pár věcí. Označování nemá nic společného s výstražnými značkami. Označení umožňuje spotřebitelům svobodný a informovaný výběr. Spotřebitelé mají právo na informace o nanotechnologiích a o tom, že některé látky obsahují obzvláště malé, dokonce mikroskopické, částice. Mají právo se rozhodnout, chtějí-li používat opalovací krém a zdali chtějí opalovací krém použít pro svoje děti. Spotřebitelé mají právo se rozhodnout. Osobně by mě potěšilo to učinit a ráda bych takový výrobek používala. Někdo ne. Avšak je důležité, abychom zajistili, že budou mít všichni lidé možnost výběru.

Pane komisaři Verheugene, vím, že se dnes chystáte vystoupit k celé otázce boje proti podvodům s léky. Jsem velmi potěšena a doufám, že budete rovněž řešit záležitosti nebezpečí představovaného on-line obchodem nebo příležitostí, jež s ním souvisí. Pokud tak učiníte, pak bude zítřek, kdy hlasujeme o znění kompromisu, o němž již Rada hlasovala minulý týden, lepším dnem pro některé z mých kolegů, kteří obecně tento kompromis podporují, ale chtějí určitá dodatečná ujištění. Děkuji vám mnohokrát.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych srdečně poděkovat paní zpravodajce Rothové-Behrendtové a jejím dvěma stínovým zpravodajkám paní Riesové a paní Grossetêteové za jejich konstruktivní a intenzivní spolupráci, jež nám pomohla dosáhnout konsensu v prvním čtení.

Toto je nařízení, které má tři důležité dopady a dosahuje tří významných pokroků. Zajišťujeme větší bezpečnost a lepší transparentnost pro spotřebitele a dosáhli jsme významného zjednodušení stávajících právních předpisů. Naše práce se soustředila především na otázku bezpečnosti.

Chtěl bych se věnovat několika bodům. Nyní poprvé opravdu vytváříme mechanismus, který bych mohl nazvat „kosmetickým hlídacím psem“, konkrétně stálé sledování kosmetických výrobků. Podobně jsme tak učinili u farmaceutických výrobků. Zvyšujeme míru dohledu nad trhem ze strany členských států a vytváříme systém pro zajištění povinné sledovatelnosti kosmetických výrobků. To vše se uplatní na všechny výrobce, od neprofesionálů až po velkoobchodníky i maloobchodníky, jinými slovy v celém distribučním řetězci.

Paní Rothová-Behrendtová právě hovořila o tématu nanotechnologií. V této oblasti jsme nalezli řešení, jež bych mohl popsat jako vzor, protože se toto řešení použije tento týden ještě ohledně dalších důležitých právních předpisů. Konkrétní ustanovení týkající se nanomateriálů použitých v kosmetice zavádí mechanismus poskytování nezbytných informací před tím, než jsou tyto materiály veřejně dostupné na trhu. To zajišťuje, že budou příslušné údaje o bezpečnosti předkládány orgánům, které budou mít čas na to, aby přijaly nezbytná bezpečnostní preventivní opatření.

Probíhala dlouhá, intenzivní a plodná debata o tom, zdali mohou být materiály označené jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické ve výjimečných případech použity. Velmi mě těší, že Rada a Parlament souhlasily s Komisí, že bychom měli zachovat všeobecný zákaz na tyto látky v kosmetických výrobcích. Minimální výjimky navržené Komisí jsou zamýšleny pouze pro odstranění nesouladu ve vztahu k právním předpisům o potravinách, protože není bezprostředně jasné, proč by někdo mohl pít alkohol a nesměl ho používat v kosmetických výrobcích.

Kromě toho pro zajištění bezpečnosti výrobků návrh zvyšuje počet informací poskytovaných spotřebitelům. Jedním z příkladů je doplnění seznamu přísad o informace o tom, které látky se vyskytují v nanoformě. Dále tento právní předpis stanoví konkrétní kontrolu informací poskytovaných výrobcem. S velkým potěšením mohu potvrdit, že členské státy a Komise prostřednictvím své spolupráce v této záležitosti chtějí zabránit možnosti klamání spotřebitele.

Jak jsem řekl, toto nařízení tvoří rovněž součást našeho programu zjednodušení. Tak budou odstraněny nejednoznačnosti a protimluvy ze směrnice, která je již 33 let stará a která byla během této doby 55krát pozměněna. Pravděpodobně je zde jen několik lidí, kteří by tomu opravdu rozuměli. Proto musíme navrhnout významné zjednodušení právních předpisů EU.

Chtěl bych rovněž poukázat na to, že vytvoření centrálního systému pro podávání informací o kosmetických výrobcích před tím, než budou uvedeny na trh, bude mít za následek úspory v tomto odvětví.

Již jsem uvedl, že Evropský parlament, Rada a Komise úzce a konstruktivně spolupracují. Za Komisi mohu souhlasit se všemi pozměňovacími návrhy předloženými zpravodajkou paní Rothovou-Behrendtovou.

Komise rovněž podala vysvětlení požadované Parlamentem, proč se jedná o nařízení místo směrnice, ohledně prodeje on-line, padělaných výrobků, přechodných ustanovení a časového rámce pro vstup tohoto nařízení v platnost a s ohledem na otázku definice nanomateriálů. Abych nezdržoval, chtěl bych, abyste souhlasili se všemi vysvětleními poskytnutými konferenčními službami, protože obsah již tento Parlament zná.

Prohlášení Komise

Komise bere na vědomí obavy členských států týkající se přepracování směrnic na nařízení.

Komise se domnívá, že tam, kde jsou existující ustanovení směrnice dostatečně jasná, přesná a podrobná, mohou být postupem přepracování přeměněna na přímo použitelná ustanovení nařízení. Tím spíše, pokud jsou dotčená ustanovení technické povahy a již byla v plném rozsahu provedena ve vnitrostátním právu všech členských států.

Komise s ohledem na různá stanoviska, která byla vyjádřena, souhlasí s tím, že specifický případ nařízení o kosmetických výrobcích nebude použit jako precedent pro výklad interinstitucionální dohody v tomto bodě.

Komise se zavazuje k objasnění situace ohledně on-line prodeje kosmetických výrobků před datem použitelnosti tohoto nařízení.

Stejně jako Evropský parlament, i Komisi znepokojuje skutečnost, že i v odvětví kosmetiky může docházet k padělání, což může zvýšit rizika pro lidské zdraví. Komise proto přijme opatření pro zlepšení spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány s cílem bojovat proti padělání.

Komise navrhne vysvětlující prohlášení týkající se přechodných ustanovení a dat použitelnosti tohoto nařízení (zejména s ohledem na články 7, 8, 10 a 12a).

Komise konstatuje, že práce na společné definici nanomateriálů stále probíhá. Komise proto potvrzuje, že v budoucnosti zohlední právní předpisy Společenství pokrok ve věci obecné definice, a konstatuje, že postup projednávání ve výborech obsažený v tomto návrhu bude rovněž umožňovat aktualizaci definice uvedené v tomto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, jménem skupiny PPE-DE. (FR) Pane předsedající, dovolte mi především srdečně poblahopřát nejen Radě, ale samozřejmě také zpravodajce paní Rothové-Behrendtové, Evropské komisi, svým kolegům stínovým zpravodajům a zejména paní Riesové za práci, kterou jsme odvedli. Někdy mezi námi docházelo k ostrým výměnám, ale nakonec jsme dosáhli výsledku, který je velmi uspokojivý a který na jedné straně posiluje bezpečnost kosmetických výrobků, což je prospěšné pro spotřebitele, a na straně druhé snižuje administrativní zatížení, které se stalo pro evropský průmysl nesmyslným.

Toto nařízení bylo nezbytné, protože bylo třeba obnovit srozumitelnost právního předpise, který byl během posledních let skoro 50krát pozměněn. Provádění této směrnice způsobovalo ve 27 členských státech problémy. Existovaly určité právní nejasnosti a znění se stalo velmi těžkopádným a pro naše podniky příliš nákladným, pokud se týká jeho uplatňování. Také připomínám, že kosmetické společnosti v Evropské unii představují špičku v tomto odvětví s více než 3 000 výrobci na celém světě. Jedná se o vysoce inovační průmysl, který představuje trh s objemem 65 miliard EUR a přímo či nepřímo vytváří více než 350 000 pracovních míst. Proto je důležité, abychom se o kosmetiku zajímali.

Jak jsem již uvedla, toto nové nařízení posiluje prostřednictvím sledování trhu bezpečnost a odpovědnost výrobců a současně omezuje byrokracii. Zajišťuje lepší sledovatelnost kosmetických výrobků, určení odpovědných osob a informační dokumenty s popisem kosmetického výrobku a způsobu výroby.

Opravdu jsme hodně diskutovali o nanomateriálech, které se používají v kosmetice, zejména v přípravcích pro ochranu proti slunci, a které musí podléhat velmi přísným požadavkům týkajících se bezpečnosti, ale nesmí stát v cestě inovaci. Výrobek obsahující nanomateriály proto musí být ohlášen odpovědnou osobou, nikoliv nanomateriál samotný.

Závěrem bych vás chtěla upozornit na skutečnost, že opravdu musíme bojovat proti padělání kosmetických výrobků, což stále představuje reálné nebezpečí. V této oblasti toho musíme udělat ještě hodně.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, jménem skupiny PSE.(RO) Pro evropské spotřebitele mají obzvláštní význam bezpečné kosmetické výrobky, a proto se na ně musíme patřičně zaměřit.

Iniciativu o přezkumu této směrnice a její nahrazení návrhem nařízení Komise považuji za příhodnou. Umožní odstranění nepřesností a nejednotností právní povahy a předejde se nesrovnalostem při provádění do vnitrostátních právních předpisů.

Za situace, kdy zkušenosti na evropské úrovni ukazují, že přístup „přísada po přísadě“ není ani reálný, ani vhodný, je podle mého názoru naší prioritou větší odpovědnost výrobců a prosazení přísnější kontroly vnitřního trhu.

Použití nanomateriálů je v této oblasti slibným řešením, ale musí být posouzeny a prohlášeny za bezpečné Vědeckým výborem pro výrobky určené spotřebitelům, přičemž je třeba podpořit použití alternativních metod.

Jsem přesvědčen, že zapojení tohoto výboru je klíčové pro použití látek označených jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické, aby se ověřilo jejich použití ve výrobě kosmetických produktů.

Aby se toto nařízení uplatňovalo účinně, jsem přesvědčena, že členské státy musí provádět příslušné kontroly a v případě neshody budou pravidelně předkládat zprávy Komisi.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, jménem skupiny ALDE. Pane předsedající, Parlament uzavírá své volební období a někteří z nás se již začínají připravovat na volby. Jen ve Spojeném království je spousta euroskeptiků a eurofobů, kteří chtějí při každé příležitosti kritizovat všechno, co děláme. A historie tohoto právního předpisu jim dodává munici: 55 významných změn během posledních 30 let ho učinilo těžkopádnějším a méně srozumitelným a těžko pomáhá průmyslu nebo spotřebitelům.

Přesto shledávám, že kritici často náhle utichnou. Nesledují to, co se Evropská unie snaží zlepšit ve stávajících právních předpisech, a že chce uvést přínosy do praxe. Předpokládají, že se nehýbeme z místa. Takže zde máme právní předpis, který v praxi zajišťuje, že jsou stávající ustanovení zjednodušena, že se omezuje byrokracie, že jsou právní předpisy srozumitelnější pro všechny. A máme směrnici, která se změnila v nařízení. Nyní se vrátím ke své zemi, která je hrozná – která odstranila kus svobody, aby získala manévrovací prostor pro členské státy –, ale realita je taková, jak jsme se měli možnost přesvědčit u nařízeni REACH a stejně jakou ji vidíme nyní, průmysl nestojí o 27 různých výkladů evropského právního předpisu, chtějí se snáze dozvědět, jak si stojí na trhu, na největším trhu svého druhu na světě.

Povstanou kritici a prohlásí, že neměli pravdu, když jsme trvali na zákazu látek CMR? Povstanou a řeknou, že se mýlili? Řeknou nám, co bychom měli dávat do kosmetiky a co bychom neměli dávat do potravin, nehledě na skutečnost, že si některé z těchto kosmetických výrobků nanášíme na kůži, do očí, nebo si je bereme do úst? Budou proti řádnému posouzení kosmetických výrobků nebo centralizované informační službě, o které pan komisař správně uvedl, že skutečně ušetří průmyslu peníze? Domnívám se, že neudělají ani jednu z těchto věcí.

Moje kolegyně Frédérique Riesová, která zde dnes s námi nemůže být, chtěla zajistit, aby byla podniknuta opatření, která budou usilovat o zabránění umisťování padělaných výrobků na trh, o posílení sledovatelnosti výrobků a přísnější omezení falešných tvrzení o příznivých účincích těchto produktů. Chtěla podpořit označování výrobků ohledně obsahu nanomateriálů. Ve všech těchto oblastech jsme pokročili. Takže jejím jménem chci poděkovat zpravodajce, stínové zpravodajce a panu komisaři Verheugenovi. Domnívám se, že to je dobrý právní předpis a sám za sebe, protože se zúčastním letošních voleb, budu velmi šťastný, když to budu moci ukázat jako příklad, co děláme v Evropské unii dobře.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, jménem skupiny UEN. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, evropský kosmetický průmysl je pro hospodářství a zaměstnanost velmi důležitým odvětvím. Jak bylo řečeno, zastupuje obrat více než 35 miliard EUR a 350 000 pracovních míst v prodeji, distribuci a dopravě. Je to vysoce inovační odvětví, ale chtěla bych rovněž zdůraznit, že je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a přísné normy pro informace udávané spotřebitelům.

Právě proto blahopřeji zpravodajce za její vynikající práci a ráda bych zdůraznila některé body, o nichž věřím, že mají obzvláštní význam. Je to právo podrobit výrobky posouzení bezpečnosti, kvůli čemuž budou mít výrobci rovněž odpovědnost za provedení nezbytných kontrol před uvedením výrobků na trh. Správný je rovněž zákaz uložený novým nařízením více než 1 000 látek používaných v kosmetice, jež byly označeny jako karcinogenní nebo toxické.

Dalším důležitým aspektem je seznam povolených barviv, konzervantů a slunečních filtrů a zásadní je rovněž vyjasnění označování o účincích kosmetiky, její trvanlivosti, konkrétních varování pro její použití a seznamu jejích složek v sestupném pořadí podle hmotnosti. A co je nejdůležitější, označení musí zahrnovat slovní popis, značky nebo obrázky odpovídající skutečným charakteristikám a účinkům výrobku, a nikoliv charakteristikám nebo účinkům, které dotčený výrobek nemá.

Bude nezbytné zajistit sledovatelnost výrobku nejen proto, že musíme předcházet znepokojujícímu jevu padělání kosmetiky a takzvaných „černých dovozů“. Nakonec, pane předsedající, uvedu, že jen v samotné Itálii pochází kosmetické výrobky za 120 milionů EUR, včetně parfémů a zubních past, z černého trhu, což má možné závažné zdravotní dopady.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, ochrana lidského zdraví je hlavním cílem i u kosmetických výrobků. Tímto hlasováním tvoříme historii. Nyní bylo poprvé navrženo konkrétní nařízení pro použití nanomateriálů v kosmetických výrobcích a prozkoumáváme nepoznané území. Jsem samozřejmě obzvláště potěšena, když mohu říci, že to byla iniciativa skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance, co vedlo k této přelomové události. My Zelení jsme byli hnací silou, předložili jsme ji na pořad jednání, a ráda bych srdečně poděkovala zpravodajce paní Rothové-Behrendtové za její neutuchající podporu. Jsem rovněž potěšena, že mohu ocenit Komisi za změnu názoru. Dosud neustále zdůrazňovala, že jsou stávající právní předpisy dostatečné k zajištění bezpečnosti nanomateriálů. Nyní jasně říká, že konkrétní úpravu skutečně potřebujeme.

To se netýká pouze nařízení o kosmetických výrobcích, ale rovněž nařízení o nových potravinách, o němž ještě budeme tento týden diskutovat, protože nanotechnologie byly dosud určitým druhem černé díry. Byly uvedeny na trh bez dostatečného objasnění rizik. Proto je dnes dobrý den pro ochranu zdraví a spotřebitelů i přes to, že považuji za politováníhodné, že definice nanomateriálů nebyla vytvořena dostatečně komplexně, ale spíše se omezovala na nerozpustné a biologicky perzistentní materiály. Avšak přijetí konkrétních pravidel pro nanotechnologie je důležité a pro nás klíčové.

Rovněž doufám – a nyní bych vás ráda požádala o podporu této záležitosti –, že nařízení o nových potravinách tento týden uspěje, protože tento případ nemá v Komisi tak širokou podporu. Je třeba, abychom byli soudržní – nejen pokud se týká alkoholu –, když se jedná o jak o potraviny, tak o kosmetiku. To samé se obecně použije i v oblasti nanotechnologie. Zde také potřebujeme soudržnost mezi kosmetikou a potravinami. Rovněž upřímně doufám, že budeme vést rovněž otevřenou diskusi o účelu a využití nanotechnologie. Rovněž jsem potěšena, že jsme neoslabili zákaz látek CMR schválený v roce 2008, který byl navržen Zelenými.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, jménem skupiny GUE/NGL. (SV) Pane předsedající, moje skupina a já vítáme kompromis, kterého se podařilo dosáhnout Radě a Parlamentu při přepracování této směrnice o kosmetických přípravcích.

Nejobtížnější částí jednání s Radou byly právě nanomateriály. To se týká použití velmi malých sloučenin pro výrobu nových materiálů, které budou mít nové vlastnosti nebo účinky právě proto, že jsou tyto částice tak malé. Materiály se mohou například stát tvrdšími, pevnějšími, jemnějšími, mohou odpuzovat vodu, zachytávat teplo nebo získat některé další vlastnosti. Ve skutečnosti o tom stále mnoho nevíme. Některé makeupy a krémy obsahují nanočástice a je možné, že se tyto látky mohou dostat přes poškozenou kůži a dostat se dále do těla, kde by se absolutně neměly nacházet.

Měli bychom tedy dovolit, aby nebyla účinná látka v kosmetice žádným způsobem kontrolována? Odpověď je samozřejmě „ne“. O nanomateriálech musíme získat více znalostí a informací. Proto mě těší tato dohoda, o které budeme hlasovat zítra. Je to krok správným směrem.

Dohoda bude obsahovat lepší ochranu evropských spotřebitelů, pokud se týká nanomateriálů používaných v barvách na vlasy, UV filtrech a podobně. Projdou posouzením bezpečnosti před tím, než jim bude umožněno uvedení na trh, a kosmetický průmysl bude muset Komisi oznámit použití nanomateriálů ve svých dalších výrobcích, a Komise bude mít naproti tomu možnost konzultovat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zdali existuje nějaké podezření ohledně možného rizika těchto materiálů pro lidské zdraví.

Chtěla bych vyjádřit velké poděkování odpovědné zpravodajce a Komisi za tak dobré přepracování.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Děkuji paní zpravodajce, bravo, Dagmaro, za práci na návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, který nám předala Komise. Je to velmi důležitý dokument, který má chránit zdraví spotřebitelů. Kosmetické výrobky přece používáme všichni, nejedná se jen o přípravky na zkrášlování, ale i o tzv. kosmetiku denní potřeby, ať již to jsou zubní pasty, deodoranty, šampony, laky na vlasy, nehty, rtěnky apod.

Od poslední směrnice uplynulo 33 let, a to je dostatečně dlouhá doba i přes pozměňující články. Přece jen vývoj v chemii a v kosmetice samotné zaznamenal velké a dá se říci zásadní změny. Jedná se právě o použití zde tak často vzpomínaných nanočástic, které kromě pozitivního efektu mohou mít i negativní efekt na lidské zdraví. Proto souhlasím s názorem, že všechny látky, které se používají v kosmetických výrobcích a mají karcinogenní účinek, by měly být zakázány. Stejně tak by bylo potřeba důkladně zvážit používání látek, u nichž se nedá vyloučit mutagenní a toxický účinek.

Spotřebitel často kupuje kosmetický výrobek na základě klamavé reklamy nebo neúplných informací, takže bychom se měli snažit prostřednictvím našich evropských agentur, ať již se jedná o Evropskou chemickou agenturu nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin, vypracovat směrnice a pokyny pro kontrolu. Musíme si uvědomit, že kosmetické výrobky tvoří nejčastější skupinu padělaných výrobků, a v nich je pravděpodobnost škodlivých látek ještě vyšší. Kromě těchto upozornění bychom měli usilovat o údaje informující spotřebitele o rizicích, které mohou ohrozit jejich zdraví, i když se jedná o výrobky renomovaných firem.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, podle mého názoru je nejdůležitějším bodem této zprávy změna právního základu. Přestože se členské státy Evropské unie vyvíjejí různě a v tomto ohledu jsou mezi nimi stále velké rozdíly, větší právní jistoty dosáhneme pouze tehdy, bude-li nařízení upřednostňovat metodu výběru, a pokud tomu tak zůstane i v budoucnu.

Existují směrnice, které způsobily větší narušení hospodářské soutěže a větší nespravedlnost, než byl předchozí případ, a to v důsledku různých způsobů jejich uplatňování v členských státech. Proto je v rámci této zprávy správné, že se směrnice a vnitrostátní uplatňování soustředí na jednu komplexní úpravu. Takto přirozeně dochází k nárůstu právní jistoty, jež je výjimečně důležitá pro podniky v tomto odvětví, které se rovněž účastní výzkumu. Samozřejmě také velmi vítám závazek Komise ohledně brzkého snížení povinných registrací o 25 %. Tímto nařízením podnikáme první krok. Blahopřeji, pane komisaři.

Tato zpráva rovněž objasňuje, jak rychle se mohou nové výrobky objevovat na trhu, a nutí legislativní orgány jednat. Naposledy jsme se otázkou změny směrnice o kosmetických přípravcích zabývali před několika lety. Využívání nanomateriálů nás přimělo zabývat se touto otázkou znovu. V rámci preventivní ochrany spotřebitele jsou vítána rozhodnutí týkající se označování, přičemž je rovněž vítána možnost prozatímního schválení s ohledem na stav vědeckého výzkumu. Zde bych chtěl také varovat před šířením paniky, jak se tomu děje v jiných případech, a namísto toho bych doporučil vědecké posouzení celé záležitosti.

Realizací požadavků, zejména propagací tvrzení a označení, která budou uvádět pouze pravdivé vlastnosti výrobku, bráníme spotřebitele. Avšak v případě s deodorantem, který uvedla paní Rothová-Behrendtová, se jedná o něco jiného. Funguje na jedné osobě, ale nefunguje na jiné. Někdy na mně funguje stejná látka jeden den, ale další den nikoliv. Proto bychom tuto věc neměli brát tak vážně.

Pouze doufám, že se tento právní přístup Komise neoslabí v důsledku příliš mnoha opatření v rámci postupu projednávání ve výborech. Proto váš žádám, abyste tento postup příliš neprodlužovali.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - (DA) Pane předsedající, kosmetické přípravky používáme všichni. Nejsou luxusním zbožím, které náleží pouze jednomu pohlaví nebo pouze dospělým. Mýdla, šampony, zubní pasty, tělová mléka, deodoranty, opalovací krémy – jsou všude kolem nás a týkají se nás všech. Je důležité, aby byly bezpečné a aby všechny země měly jasná pravidla, a toho chceme dosáhnout prostřednictvím tohoto návrhu. Chtěla bych jako ostatní využít této příležitosti a poděkovat paní Rothové-Behrendtové za její kvalitní práci.

Jsme potěšeni, že byl náš zákaz látek CMR nejen zachován, ale je mnohem vhodnější. Pokud by byl v kosmetických přípravcích zakázán ethanol, pravděpodobně by to znamenalo problémy a současně by to bylo velmi divné, protože ho relativně velké množství vypijeme. Ale je dobře, že se Radě nepodařilo oslabit tato ustanovení. Odchylky od zákazů se nyní omezují na látky, jež jsou schváleny v potravinách a dosud se u nich neprokázalo, že by způsobovaly problémy, a které mohou zranitelné skupiny, například malé děti a těhotné ženy, snášet. Avšak nejdůležitější je, že byly konečně začleněny nanomateriály. Byl to tvrdý boj. Tak tvrdý, protože se odvětví snažilo potlačit debatu o bezpečnosti nanomateriálů. Těšilo by je, kdybychom prostě akceptovali tyto látky jako bezproblémové a skvělé. Neexistoval ani náznak zájmu veřejnosti, jako je tomu například u geneticky modifikovaných organismů.

My ve skupině Zelených/Evropské svobodné aliance jsme hrdí na to, že byly nanomateriály začleněny. Budou testovány, označeny a, pokud se týká mnoha výrobků – UV filtrů, barev a ochranných prostředků – bude nyní výrobce zaručovat bezpečnost, zatímco Komise poskytne podrobné informace a najde čas pro monitorování zbývajících prostředků. Konečně se nám podařilo začlenit označování, takže spotřebitelé mohou nyní vidět, co si kupují a nanášejí na kůži. Rovněž jsme začlenili ustanovení týkající se revize, která obsahují požadavek, aby Komise zajistila, že budou uspokojivé jak definice nanomateriálů, tak bezpečné postupy. Konečně je správné, že je nepřípustné propagovat takové vlastnosti výrobků, jež neodpovídají tomu, co mohou poskytnout. Bude zajímavé vidět, jak budou prodávány všechny ty krémy proti vráskám, které si natíráme na obličej a které zjevně nefungují.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) V kosmetickém průmyslu, stejně jako v mnoha dalších odvětvích, probíhá revoluce. Před několika lety začaly také tento obor dobývat nanotechnologie, čímž se otevřely bezprecedentní příležitosti a vyhlídky. Nanotechnologie nejsou samozřejmě něčím novým: lidé využívají tuto technologii již čtyři tisíce let, přestože o tom víme pouze posledních dvacet let.

Současně je důležité, abychom tuto záležitost projednávali obzvláště pozorně; aniž bychom zdržovali nové objevy a jejich realizaci, měli bychom nicméně věnovat pozornost také zdravotním rizikům. Musíme chránit naše občany před těmito možnými nebezpečími, a to zejména prostřednictvím diferencovaného přístupu založeném na rizicích.

Žádné nanoaplikace a výrobky nejsou určeny pro přímou spotřebu, například oděvy a potraviny, včetně kosmetických výrobků, v případě, že by jejich opatrné použití mohlo lidem způsobit, doslova na vlastní kůži, případné škodlivé následky.

Právě proto je důležité, aby lidé věděli, jaký druh přípravků používají; nezbytné je tedy vhodné a podrobné označení a zásadní je odpovědnost výrobce. Hovoříme o obrovském, neustále rostoucím odvětví, protože roční výnos kosmetického průmyslu v EU činí 65 miliard EUR. Jedna z předních evropských kosmetických firem – jedna ze 3 000 – vydává ročně 450 milionů EUR jen na výzkum a vývoj a zaměstnává 3 000 vědců a výzkumných pracovníků.

Podle odhadu Evropské komise obsahovalo v roce 2006 nanomateriály 5 % kosmetiky, což je číslo, které se dodnes mohlo více než zdvojnásobit. Nanotechnologii potřebujeme, abychom překonali některé námi způsobené globální problémy, a proto budu s čistým svědomím hlasovat pro návrh tohoto legislativního usnesení, ale nesmíme zapomínat, že každá mince má rub a líc.

Blahopřeji paní Rothové-Behrendtové, paní Grossetêteové a paní Wallisové, které tento návrh usnesení předložily – udělaly vynikající práci.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Pane předsedo, zavedení minimálních standardů pro bezpečnost kosmetických výrobků je důležitým krokem k zajištění podstatně vyšší bezpečnosti evropských spotřebitelů. Toto moderní nařízení současně snižuje administrativní zátěž pro evropské výrobce, kteří zaměstnávají na 350 000 zaměstnanců. Bohatá diskuse se tady vede především o označování, protože často dochází ke klamání spotřebitelů, a proto velice vítám, že nově bude muset být tvrzení o účincích na výrobcích doloženo v dokumentaci. Také se tady – a nejen zde – velmi živě diskutuje o povolování nanomateriálů a samozřejmě o eliminaci karcinogenních látek z kosmetických výrobků. Nesouhlasím, aby sdělení o obsahu nanomateriálu na produktech měla charakter varování. Důležité je, že budeme mít seznam povolených nanomateriálů, které nejsou škodlivé, ale zlepšují kvalitu výrobků, ale samozřejmě není odůvodněné budit strach mezi spotřebiteli. Právě minimální standardy by měly jejich bezpečnost zajistit. Ovšem za vážný problém považuji padělky a také upozorňuji na malou kapacitní schopnost kontrolních orgánů na národní úrovni skutečně vše zkontrolovat.

Jsem ráda, že do textu byla zapracována jednotná definice nanomateriálu a také vítám to, že ji budeme moci upravit tak, aby odpovídala dalším nejnovějším vědeckým poznatkům. Samozřejmě také vítám i to, že se směrnice vlastně stává nařízením a bude mít větší právní důraz, a tudíž vítám tuto práci a blahopřeji všem zpravodajům k tomu, že dokázali najít konsenzus u tak citlivé otázky, jako je uvádění kosmetických výrobků na evropský trh na základě vědeckých poznatků.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Pane předsedající, kompromis v prvním čtení se kvůli nedostatku času během tohoto volebního roku rychle stal samozřejmostí. Kromě toho vyhovuje malým skupinám, protože je dohody u jednacího stolu posilují nad rámec jejich velikosti. Pokud se však toto jednání rozšíří, nahlodá důvěryhodnost parlamentní demokracie v této sněmovně.

Tentokrát však demokracie zvítězila, protože největší skupina nalezla společnou řeč a dosažený výsledek podporuje většina.

Bylo zřejmé, že směrnice o kosmetických přípravcích potřebuje přepracovat. Její ustanovení potřebovala vyjasnění a aktualizaci a hlavní směrnice se musela stát nařízením, s cílem o nic menším, než aby byla schopna zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví v celé EU a také fungování na vnitřním trhu. Tyto zásady logicky vychází z práce, jež byla zahájena projednáváním nařízení REACH.

Zastaralé právní předpisy v kosmetickém průmyslu představují zvláštní ohrožení lidského zdraví a míru, do níž můžeme spoléhat na právo. Tvrzení o nanočásticích a kosmetických výrobcích jsou toho dobrým příkladem. Zatímco dobré vlastnosti nanomateriálů jsou víceméně známé, rizika nejsou z větší části kategorizována. Podobně zvláštní vlastnosti kosmetických výrobků, které přímo rozhodují o jejich koupi, bylo dosud nemožné s jistotou určit.

Proto bylo důležité vytvořit mezi třemi velkými politickými skupinami společnou politiku, která by mohla zohlednit aspekty zdraví, životního prostředí, obchodu a společnosti a rovněž umožnit dohodu s Radou. Proto si vysoce cením práce své kolegyně paní Grossetêteové jakožto stínové zpravodajky. Ve spolupráci s parlamentní zpravodajkou paní Rothovou-Behrendtovou a jejími liberálními kolegy zajistila většinové stanovisko, jež umožnilo tento konečný výsledek. Skutečná demokracie naslouchá každému, ale odráží názor většiny.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Nikdo nevyjádřil přání vystoupit. Proto vás před tím, než vystoupí zpravodajka, informuji, že dosud vystoupilo čtrnáct poslanců, z toho jedenáct poslankyň.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. – (DE) Pane předsedající, chtěl jsem se stručně vyjádřit k vaší poslední poznámce, ale rozhodl jsem se jinak. Muži se o kosmetiku zajímají také – ve skutečnosti stále více. V každém případě se zajímají o to, aby byly naše kosmetické výrobky bezpečné.

U tohoto bodu učiním již jen jednu věc. Chtěl bych srdečně poděkovat za váš souhlas a podporu. Jak řekl pan Davies, dali jsme dobrý příklad toho, čeho může evropská legislativa dosáhnout.

Pokud bych vám mohl něco poradit, pane Daviesi, bylo by to následující. Ve vaší domovské zemi by bylo rovněž zajímavé poukázat na to, že my v Evropě máme regulaci kosmetiky, která nikde jinde neexistuje, zejména zákaz testování kosmetiky na zvířatech. To v Evropě není povoleno. Kromě toho před pár dny vstoupilo v platnost nařízení, které stanoví, že výrobky testované na zvířatech nesmí být uváděny na evropský trh. Vzhledem k tomu, že jsou Britové známí jako národ milovníků zvířat, je to rovněž argument, který byste mohl použít.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, zpravodajka. (DE) Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající, děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Jsem velmi vděčna panu komisaři Verheugenovi za opětovné zmínění zákazu testování na zvířatech, protože mi to připomnělo, že se nyní jedná o třetí revizi právních předpisů o kosmetických výrobcích, u které mám čest asistovat; těmito revizemi byla šestá změna, sedmá změna a nyní změna na nařízení.

Uspěli jsme v zákazu testování na zvířatech. Například se nám podařilo zajistit informovanost spotřebitelů o době trvanlivosti výrobků prostřednictvím malého rámečku s čísly uvádějícími, jak dlouho může být dotčený výrobek používán. Tyto poznámky adresuji rovněž své kolegyni paní Roithové, která zde bohužel nemohla být přítomna na začátku rozpravy. Označení nejsou nikdy varováními. Není-li výrobek bezpečný, neměl by být na trhu, neměl by na něj být uváděn. Všechny výrobky na evropském trhu musí být bezpečné a neškodné. Avšak označení umožní spotřebitelům výběr. O tom je demokracie a o tom všem je svobodná volba.

Jedná se o vynikající právní předpis. Snažila jsem se, aby byl tento proces velmi transparentní. Snažila jsem se, jak řekla paní Grossêteteová, spojit různé názory. Protože jsem chtěla zajistit, že navrhneme právní předpis výhodný pro každého, zejména pro spotřebitele v Evropské unii, pro průmysl, který bude muset s tímto právním předpisem pracovat, a konečně pro všechny, pro něž bude přínosem.

Chtěla bych zopakovat panu Schnellhardtovi, že s ním souhlasím, ano, deodoranty účinkují na každého jinak, ale tvrzení by nemělo znít: „Nebudete se potit.“ Proto je důležité, aby tvrzení týkající se výrazných kruhů pod mýma očima po týdnu ve Štrasburku byla do určité míry pravdivá a spolehlivá.

Znovu bych chtěla poděkovat panu komisaři, zejména za jeho vysvětlení, a rovněž svým kolegům a spolupracovníkům, kteří udělali nejvíce práce. Děkuji vám mnohokrát.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Byla to výjimečně plodná a zajímavá rozprava.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra, v úterý 24. března 2009.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí