Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0035(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0484/2008

Predkladané texty :

A6-0484/2008

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 24/03/2009 - 4.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0158

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Kozmetické výrobky (prepracované znenie) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch, ktorú v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predkladá pani Rothová-Behrendtová (prepracované znenie) (KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)) (A6-0484/2008).

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pravdepodobne nebudem potrebovať štyri minúty, ktoré mám k dispozícii v úvode rozpravy, keďže téma, o ktorej dnes diskutujeme je veľmi jednoduchá a veľmi príjemná. Diskutujeme o novom znení smernice o kozmetických výrobkoch, ktorá je teraz nariadením. Toto nariadenie bude v podstate aktualizované a my by sme ho veľmi radi aktualizovali, vylepšili a urobili ho logickejším.

Máme na mysli tri malé zlepšenia. Na jednej strane toto nariadenie zabezpečilo, že používanie karcinogénnych látok v kozmetických výrobkoch bolo naozaj zakázané, ale musíme si zachovať schopnosť rozlišovať, čo je dôležité a čo nie, aby v prípade kozmetických výrobkov nebolo zakázané používanie takých látok, ktoré je povolené v potravinových výrobkoch, ako je napríklad vitamín A alebo alkohol. Komisia to uznala a zobrala do úvahy vo svojom návrhu.

Komisia tiež správne uznala, že nové technológie, ako je nanotechnológia, si vyžadujú osobitnú pozornosť, najmä ak sa zaoberáme mikroskopickými časticami, ktoré by mohli prejsť vrstvami kože. Chceme sa jednoducho ubezpečiť, že nebudú predstavovať žiadne nebezpečenstvo. Som rada, že aj v tomto sme dosiahli kompromis, ktorý môžem úprimne podporiť.

Vážený pán predsedajúci, na záver je tu ešte niečo, čomu sa musíme venovať, a to informáciám o výrobkoch. Aj tie by sme mali preskúmať a aktualizovať. Ak sme sa sem dnes ponáhľali a ak nám náš dezodorant dnes ráno sľuboval, že sa 14 hodín nebudeme potiť, ale napriek tomu budeme dnes večer zaliati potom, asi budeme veľmi prekvapení a povieme si, že tá informácia vôbec nie je pravdivá. Informácie, ktoré splnia to, čo sľúbia, sú dôležitou súčasťou poctivého, dôveryhodného výrobku. Máme legislatívu, ktorá zabezpečuje bezpečnosť výrobkov a zároveň pravosť a čistotu výrobkov.

Som veľmi vďačná za vynikajúcu spoluprácu s českým predsedníctvom. Rada by som poďakovala najmä pani Popadičovej, ktorá sem dnes nemohla prísť, ale ktorá naozaj urobila, čo bolo v jej silách, čo v Rade niekedy nie je ľahké.

Tiež by som rada vyjadrila osobitnú vďaku Komisii za mimoriadne konštruktívnu a úspešnú spoluprácu. To nie vždy platí pre tento Parlament. Okrem toho by som rada poďakovala svojim kolegom, lepšie povedané svojim kolegyniam, ktoré sa touto problematikou dlho zaoberali. Za spoluprácu chcem poďakovať pani Françoise Grossetêtovej, pani Margret Aukenovej, pani Hiltrud Breyerovej a tiež pani Fréderique Riesovej, ktoré sem dnes nemohli prísť. Niekedy sme spolu nesúhlasili, napríklad v tom, ako sa vyrovnať s notifikáciami týkajúcimi sa nanotechnológií, alebo v tom, čo by sa malo urobiť v oblasti označovania, ale podarilo sa nám dosiahnuť výborný kompromis. Veľmi ma to teší.

Rada by som niečo povedala k otázke označovania. Myslím si, že niektoré delegácie, možno dokonca aj moja delegácia a môj členský štát, si musia uvedomiť zopár vecí. Označovanie nemá nič spoločné s upozorneniami. Značky spotrebiteľom umožňujú slobodný výber na základe informácií. Spotrebitelia majú právo byť informovaní o nanotechnológiách a vedieť, že určitá látka obsahuje obzvlášť malé, dokonca mikroskopické častice. Majú právo rozhodnúť sa, či chcú použiť opaľovací krém a či ho chcú použiť na svojich deťoch. Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa. Ja osobne by som to s radosťou urobila a rada by som výrobok použila. Niekto iný však nie. Je však pre nás dôležité zabezpečiť, aby všetci ľudia mali možnosť vybrať si.

Viem, že vy, pán komisár Verheugen, sa dnes vyjadríte k otázke falšovania liekov. Som vám za to naozaj vďačná a dúfam, že sa vyjadríte aj k hrozbe, ktorú predstavuje internetový obchod, alebo k možnostiam, ktoré sú s ním spojené. Ak tak urobíte, potom by bolo lepšie urobiť tak zajtra, keď budeme hlasovať o tej verzii kompromisu, o ktorej Rada hlasovala minulý týždeň, a to kvôli mojim kolegom, ktorí vo všeobecnosti podporujú tento kompromis, ale chceli by ešte nejaké ďalšie záruky. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som vyjadril svoju úprimnú vďaku spravodajkyni pani Rothovej-Behrendtovej a jej dvom tieňovým spravodajkyniam, pani Riesovej a pani Grossetêtovej, za ich konštruktívnu a intenzívnu spoluprácu, ktorá nám pomohla dosiahnuť konsenzus v prvom čítaní.

Toto je nariadenie, ktoré má tri dôležité dôsledky a posúva nás o tri kroky vpred. Zaisťujeme lepšiu bezpečnosť a transparentnosť pre spotrebiteľov a dosiahli sme výrazné zjednodušenie platnej legislatívy. Základom našej práce bola najmä otázka bezpečnosti.

Rád by som sa vyjadril k niektorým veciam. Prvýkrát skutočne vytvárame mechanizmus, ktorý by som nazval „strážcom kozmetiky“, a to nepretržité monitorovanie kozmetických výrobkov. Je to niečo, čo už existuje pre farmaceutické výrobky. Zvyšujeme úroveň dohľadu nad trhom v členských štátoch a vytvárame systém na zabezpečenie povinnej vysledovateľnosti kozmetických výrobkov. Uvedené sa vzťahuje na všetkých výrobcov, od amatérskych výrobcov po veľkoobchod a maloobchod, inými slovami na všetkých, ktorí sú zainteresovaní v distribučnom reťazci.

Pani Rothová-Behrendtová už hovorila o nanotechnológii. V tomto prípade sme našli riešenie, ktoré by som chcel označiť za vzorové, keďže rovnaké riešenie použijeme tento týždeň v súvislosti s inými dôležitými právnymi predpismi. Špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú nanomateriálov využívaných v kozmetickom priemysle, zavádzajú mechanizmy na poskytovanie potrebných informácií pred tým, ako sú tieto materiály sprístupnené verejnosti na trhu. To zabezpečuje, aby boli poskytnuté dôležité údaje o bezpečnosti a aby orgány mali čas vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia.

Bola tu dlhá, intenzívna a plodná rozprava o tom, či sa vo výnimočných prípadoch môžu používať materiály, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Som veľmi rád, že Rada a Parlament sa dohodli s Komisiou na tom, že by sme mali zachovať všeobecný zákaz používania týchto látok v kozmetických výrobkoch. Minimálne výnimky, ktoré navrhla Komisia, by mali akurát zabrániť nezrovnalostiam vo vzťahu k právnym predpisom o potravinách, keďže nie je hneď jasné, že alkohol môžeme piť, ale nemôžeme ho používať v kozmetických výrobkoch.

Návrh okrem zaistenia bezpečnosti výrobkov zlepšuje aj úroveň informácií poskytovaných spotrebiteľom. Príkladom uvedeného je, že do zoznamu zložiek bola pridaná informácia o tom, ktoré látky sú prítomné vo forme nanomateriálu. Okrem toho, právne predpisy upravujú osobitný druh kontroly informácií poskytovaných výrobcami. Som celkom rád, že môžem potvrdiť, že členské štáty a Komisia chcú svojou úzkou spoluprácou v tejto oblasti zabrániť možnosti, aby boli spotrebitelia zavádzaní.

Ako som už povedal, toto nariadenie je súčasťou nášho programu zjednodušovania. Týmto spôsobom budú odstránené nejasnosti a rozpory v smernici, ktorá má už 33 rokov a počas tohto obdobia bola už 55-krát zmenená a doplnená. Existuje pravdepodobne len veľmi málo ľudí, ktorí jej naozaj rozumejú. To je dôvod, prečo sme pristúpili k výraznému zjednodušeniu legislatívy EÚ.

Tiež by som rád zdôraznil, že vytvorenie centrálneho systému na podávanie správ o kozmetických výrobkoch pred ich uvedením na trh EÚ, prinesie priemyslu úspory.

Už som naznačil, že Európsky parlament, Rada a Komisia mali úzku a konštruktívnu spoluprácu. V mene Komisie môžem súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložila spravodajkyňa pani Rothová-Behrendtová.

Komisia taktiež predložila vysvetlenia, o ktoré ju požiadal Parlament v súvislosti so zmenou zo smernice na nariadenie, ktoré sa týkajú internetového predaja, falšovania výrobkov, prechodných ustanovení, časového rámca pre nadobudnutie účinnosti nariadenia a otázky vymedzenia pojmu nanomateriály. Aby som ušetril čas, rád by som vyjadril svoj súhlas so všetkými vysvetleniami, ktoré boli predložené konferenčným službám, keďže Parlament už pozná ich obsah.

Vyhlásenia Komisie

Komisia berie na vedomie obavy členských štátov súvisiace s prepracovaním smerníc na nariadenia.

Komisia sa domnieva, že pokiaľ sú existujúce ustanovenia smernice dostatočne jasné, jednoznačné a podrobné, môžu sa prepracovať na priamo uplatniteľné ustanovenia nariadenia. Platí to najmä vtedy, keď sú takéto ustanovenia technického charakteru a členské štáty ich už plne prevzali do svojho právneho poriadku.

Na základe rôznych stanovísk Komisia súhlasí, že konkrétny prípad nariadenia o kozmetických výrobkoch nebude predstavovať precedens pri výklade medziinštitucionálnej dohody v tejto veci.

Komisia sa zaväzuje, že pred začatím uplatňovania nariadenia, objasní situáciu v súvislosti s internetovým predajom kozmetických výrobkov.

Ako Európsky parlament, tak aj Komisia je znepokojená skutočnosťou, že kozmetický priemysel môže byť ovplynený prítomnosťou napodobenín, čoho následkom môže byť väčšie ohrozenie ľudského zdravia. Komisia preto podnikne kroky na zlepšenie spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v oblasti boja proti falzifikátom.

Komisia pripraví dôvodovú správu o prechodných ustanoveniach a dátumoch uplatňovania tohto nariadenia (najmä čo sa týka článkov 7, 8, 10 a 12a).

Čo sa týka nanomateriálov, Komisia si uvedomuje, že práca na spoločnej definícii nanomateriálov sa ešte stále vyvíja. Komisia preto potvrdzuje, že budúce právne predpisy Spoločenstva by mali zohľadňovať vývoj spoločnej definície a poukazuje na to, že komitologické postupy, ktoré sú súčasťou tohto návrhu, tiež umožňujú aktualizáciu definície v tomto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, v mene skupiny PPE-DE.(FR) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv srdečne zablahoželať za prácu, ktorú sme vykonali, nielen Rade, ale, samozrejme, aj spravodajkyni pani Rothovej-Behrendtovej, Európskej komisii, mojim kolegyniam tieňovým spravodajkyniam a najmä pani Riesovej. Boli medzi nami aj ostré výmeny názorov, ale nakoniec sme dosiahli výsledok, ktorý je veľmi uspokojivý a na jednej strane posilňuje bezpečnosť kozmetických výrobkov v prospech spotrebiteľov a na druhej strane znižuje administratívne zaťaženie, ktoré pre náš európsky priemysel stratilo význam.

Toto nariadenie bolo potrebné, pretože sme museli navrátiť zrozumiteľnosť právnym predpisom, ktoré boli za posledných 30 rokov zmenené a doplnené takmer 50-krát. Transpozícia tejto smernice spôsobovala problémy v 27 členských štátoch. Boli tu určité právne nejasnosti a uplatňovanie textu začalo byť pre naše podniky príliš ťažkopádne a nákladné. Pripomínam, že kozmetické spoločnosti Európskej únie sú s počtom vyše 3 000 výrobcov kozmetiky svetovými lídrami v tomto odvetví. Je to veľmi inovatívny priemysel, ktorý predstavuje trh v hodnote 65 miliárd EUR a priamo alebo nepriamo vytvára 350 000 pracovných miest. Preto je dôležité zaoberať sa kozmetickým priemyslom.

Ako som už povedala, toto nové nariadenie prostredníctvom monitorovania trhu posilňuje bezpečnosť a zodpovednosť výrobcov a zároveň znižuje byrokraciu. Zabezpečuje lepšiu vysledovateľnosť kozmetických výrobkov, identifikáciu zodpovedných osôb, ako aj informačnú zložku s opisom kozmetického výrobku a výrobných postupov.

V podstate sme veľa diskutovali o nanomateriáloch, ktoré sa používajú v kozmetike, najmä v kozmetických výrobkoch na opaľovanie a ktoré musia podliehať veľmi prísnym požiadavkám v súvislosti s bezpečnosťou, ale nesmú stáť v ceste inováciám. Zodpovedná osoba preto bude musieť informovať o výrobkoch, ktoré obsahujú nanomateriály, a nie o nanomateriáloch ako takých.

Na záver by som rada upriamila vašu pozornosť na skutočnosť, že naozaj musíme bojovať proti falšovaniu kozmetických výrobkov, lebo stále predstavuje reálne nebezpečenstvo. V tejto oblasti máme ešte stále veľa práce.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, v mene skupiny PSE. – (RO) Bezpečné kozmetické výrobky sú pre európskych spotrebiteľov obzvlášť dôležité, a preto im musíme venovať dostatočnú pozornosť.

Myslím si, že iniciatíva Komisie preskúmať smernicu a nahradiť ju návrhom nariadenia prišla včas. Umožní nám to odstrániť nepresnosti a nesúlad právneho charakteru a vyhnúť sa rozporom pri transpozícii do vnútroštátnych právnych predpisov.

Myslím si, že v situácii, keď skúsenosti na európskej úrovni dokázali, že prístup na základe jednotlivých zložiek nie je ani uskutočniteľný, ani adekvátny, je našou prioritou zvýšiť zodpovednosť výrobcov a presadiť prísne kontroly vnútorného trhu.

Používanie nanomateriálov je sľubným riešením v tejto oblasti, ale Vedecký výbor musí nanomateriály vo výrobkoch určených pre spotrebiteľov zhodnotiť a vyhlásiť za bezpečné, pričom iniciatívy týkajúce sa používania alternatívnych postupov treba aj naďalej podporovať.

Myslím si, že účasť Komisie, o ktorej som hovorila, je nevyhnutná v súvislosti s používaním látok, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické, a to v záujme overenia ich používania pri výrobe kozmetiky.

Domnievam sa, že v záujme účinného uplatňovania tohto nariadenia musia členské štáty vykonávať adekvátne kontroly a v prípade nesplnenia podmienok musia Komisii pravidelne predkladať správy.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, blížime sa ku koncu volebného obdobia Parlamentu a niektorí z nás začínajú s prípravami na voľby. Minimálne v Spojenom kráľovstve vidím, ako čelíme množstvu euroskeptikov a eurofóbov, ktorí chcú pri každej príležitosti kritizovať všetko, čo robíme. História tejto legislatívy im poskytne určité argumenty: 55 významných zmien za posledných 30 rokov, ktoré z nej urobili ťažkopádnu a nejasnú legislatívu a sotva pomohli priemyslu alebo spotrebiteľom.

Ale aj tak sa mi zdá, že kritici zvyknú náhle prestať kritizovať. Nezvyknú sa skutočne zaujímať o to, čo Európska únia robí, aby zlepšila súčasnú situáciu a uviedla výhody do praxe. Myslia si, že nič nerobíme. Tu však máme právny predpis, ktorý prakticky dokázal zjednodušiť existujúce postupy, odstrániť byrokraciu a svoje ustanovenia všetkým objasniť. Máme tu smernicu, ktorá sa zmenila na nariadenie. V mojej krajine je to niečo strašné, do určitej miery to berie členským štátom manévrovací priestor, ale realita je taká, ako sme už videli v prípade nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a ako vidíme aj teraz, že priemysel nechce 27 rôznych výkladov európskeho predpisu, chce mať možnosť presne vedieť, kde sa nachádza na tomto trhu, ktorý je najväčším trhom tohto druhu na svete.

Postavia sa kritici a povedia: „Mýlili sme sa, keď sme trvali na zákaze látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu“? Postavia sa a povedia: „Mýlili sme sa“? Povedia, čo by sme mali dávať do kozmetických výrobkov z toho, čo nedávame do potravín, hoci niektoré z týchto kozmetických výrobkov si dávame na kožu, do očí alebo dokonca do úst? Postavia sa proti samotnému posudzovaniu kozmetických výrobkov alebo proti centralizovanej informačnej službe, o ktorej pán komisár správne povedal, že v skutočnosti ušetrí priemyslu peniaze? Myslím si, že nič z toho neurobia.

Moja kolegyňa, pani Frédérique Riesová, ktorá tu dnes večer nemôže byť s nami, chcela zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia, prostredníctvom ktorých by sme sa pokúsili zabrániť marketingu falšovaných výrobkov, posilniť vysledovateľnosť výrobkov a sprísniť obmedzenia týkajúce sa nepravdivých informácií o priaznivých účinkoch týchto výrobkov. Chcela podporiť jasné označovanie výrobkov v súvislosti s ich obsahom nanomateriálov. Vo všetkých týchto oblastiach sme zaznamenali pokrok. Takže v jej mene by som rád poďakoval pani spravodajkyni, tieňovým spravodajkyniam a pánovi komisárovi Verheugenovi. Myslím si, že je to dobrý právny predpis a pokiaľ ide o mňa, keď vstúpim do volebného procesu, veľmi rád ho použijem ako príklad dobrej práce Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, v mene skupiny UEN. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, európsky kozmetický priemysel je veľmi dôležitým odvetvím z hľadiska hospodárstva a zamestnanosti. Ako už bolo povedané, predstavuje obrat vyše 35 miliárd EUR a vytvára viac, než 350 000 pracovných pozícií v predaji, distribúcii a doprave. Je to odvetvie s vysokou mierou inovácie, ale tiež by som chcela zdôrazniť, že je potrebné zaručiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a informovanosti spotrebiteľov.

Presne z tohto dôvodu blahoželám pani spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu a rada by som zdôraznila niekoľko bodov, ktoré pokladám za obzvlášť dôležité. Je správne podrobovať výrobky posudzovaniu bezpečnosti, ktoré kladie zodpovednosť na distribútorov, aby pred tým, ako začnú propagovať výrobky, vykonali potrebné kontroly. Zákaz, ktorý toto nové nariadenie ukladá viac než 1 000 látkam, ktoré sa používajú v kozmetických výrobkoch a boli klasifikované ako karcinogénne alebo toxické, je taktiež dobrou vecou.

Ďalším dôležitým aspektom je zoznam povolených farbív, konzervačných látok a slnečných filtrov a rovnako dôležitá je aj väčšia zrozumiteľnosť označovania funkcie kozmetických výrobkov a ich trvanlivosti a uvádzanie špecifických upozornení pre ich používanie a zoznamu zložiek v zostupnom poradí podľa ich váhy. A čo je najdôležitejšie, značka musí obsahovať slová, znaky alebo obrázky, ktoré výrobku prisudzujú reálne vlastnosti a funkcie a nie vlastnosti a funkcie, ktoré nemá.

Preto bude v neposlednom rade potrebné zaručiť vysledovateľnosť výrobku, lebo musíme zabrániť znepokojujúcemu falšovaniu kozmetických výrobkov a takzvanému „paralelnému importovaniu“. Vážený pán predsedajúci, na záver by som rada zdôraznila, že len v samotnom Taliansku pochádzajú z paralelného trhu kozmetické výrobky v hodnote 120 miliónov EUR, ktoré môžu vážne ohrozovať zdravie.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, ochrana ľudského zdravia je hlavným cieľom aj vtedy, keď ide o kozmetické výrobky. Týmto hlasovaním tvoríme dejiny. Je to prvý raz, čo boli vypracované konkrétne nariadenia upravujúce používanie nanomateriálov v kozmetických výrobkoch a my sme priekopníkmi. Veľkú radosť mám, samozrejme, najmä z toho, že môžem povedať, že to bola iniciatíva Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, ktorá viedla k tejto priekopníckej udalosti. My Zelení sme boli motorom, my sme to zaradili do programu a rada by som srdečne poďakovala spravodajkyni pani Rothovej-Behrendtovej za jasnú a neochvejnú podporu. Tiež som rada, že môžem pochváliť Komisiu za to, že zmenila názor. Doteraz neustále zdôrazňovala, že platné právne predpisy postačujú na garantovanie bezpečnosti nanomateriálov. Teraz jasne vyhlásila, že naozaj potrebujeme špecifické nariadenia.

Neplatí to len pre nariadenie o kozmetických výrobkoch, ale aj pre nariadenie o nových potravinách, ktoré tento týždeň ešte musíme prerokovať, keďže nanotechnológia bola doteraz niečo ako čierna diera. Na trh bola uvedená bez dostatočného vysvetlenia rizík. Dnešok je preto významným dňom pre ochranu zdravia a spotrebiteľa, hoci mi je ľúto, že definícia nanomateriálov nie je dostatočne zrozumiteľná a bola obmedzená len na nerozpustné a biologicky perzistentné materiály. V každom prípade je aj napriek tomu dôležité, a pre nás aj nevyhnutné, že boli prijaté nariadenia o nanomateriáloch.

Dúfam, že aj nariadenie o nových potravinách bude tento týždeň úspešné a už teraz by som chcela požiadať o vašu podporu, keďže podpora Komisie v tejto veci nie je príliš veľká. Keď ide o kozmetiku a potraviny, potrebujeme konzistentnosť, a to nielen v súvislosti s alkoholom. To isté vo všeobecnosti platí aj pre nanotechnológiu. Aj tu potrebujeme konzistentnosť medzi kozmetikou a potravinami. Úprimne dúfam, že konečne budeme mať otvorenú rozpravu o účele a využívaní nanotechnológie. Tiež som rada, že sme nezmiernili zákaz schválený v roku 2008, ktorý sa týka látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, ktorý predložili Zelení.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, v mene skupiny GUE/NGL. – (SV) Vážený pán predsedajúci, ja a moja skupina vítame kompromis, ktorý sa Rade a Parlamentu podarilo dosiahnuť v súvislosti s týmto prepracovaným znením smernice o kozmetických výrobkoch.

Počas rokovaní s Radou boli najväčším kameňom úrazu nanomateriály. Týka sa to používania veľmi malých častíc pri výrobe nových materiálov, ktoré majú nové vlastnosti alebo funkcie práve preto, že tieto častice sú také malé. Materiál môže byť napríklad tvrdší, pevnejší, tenší, odpudzujúci vodu, zadržiavajúci teplo, alebo môže získať iné vlastnosti. V podstate ešte stále o tom veľa nevieme. Niektoré mejkapy a krémy obsahujú nanočastice a tieto častice môžu preniknúť cez poškodenú kožu a nájsť si cestu do tela, kde by vôbec nemali byť.

Mali by sme teda povoliť účinnú látku v kozmetických výrobkoch bez akejkoľvek kontroly? Odpoveď je, samozrejme, nie. O nanomateriáloch potrebujeme získať viac poznatkov a informácií. Preto ma teší táto dohoda, o ktorej budeme zajtra hlasovať. Je to krok správnym smerom.

Dohoda bude znamenať lepšiu ochranu európskych spotrebiteľov vtedy, keď budú nanomateriály použité vo farbách na vlasy, UV filtroch a podobne. Výrobky budú pred uvedením na trh musieť prejsť posúdením bezpečnosti a kozmetický priemysel bude musieť Komisiu informovať o použití nanomateriálov vo všetkých ďalších výrobkoch a Komisia zas bude môcť konzultovať s Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, či existuje nejaké podozrenie, že nanomateriály predstavujú zdravotné riziko.

Chcela by som vyjadriť veľkú vďaku pani spravodajkyni, ktorá za to bola zodpovedná, a Komisii za takéto dobré prepracované znenie.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Rada by som poďakovala pani spravodajkyni. Bravo, Dagmar, za prácu na návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorú nám predložila Komisia. Je to veľmi dôležitý dokument, ktorý má chrániť zdravie spotrebiteľov. Kozmetické výrobky nepochybne používame všetci, keďže nejde len o prípravky na skrášlenie, ale aj o takzvanú kozmetiku dennej potreby, či už sú to zubné pasty, dezodoranty, šampóny, laky na vlasy a nechty, rúže a podobne.

Od poslednej smernice uplynulo 33 rokov, a to je dostatočne dlhá doba aj napriek pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Vývoj v chémii a v kozmetike samotnej predsa len zaznamenal veľké a zásadné zmeny. Hovorím o používaní tu tak často spomínaných nanomateriálov, ktoré okrem pozitívneho účinku môžu mať aj negatívny účinok na ľudské zdravie. Preto súhlasím s názorom, že všetky látky, ktoré sa používajú v kozmetických výrobkoch a majú karcinogénny účinok, by mali byť zakázané. Takisto by sme mali dôkladne zvážiť používanie látok, pri ktorých sa nedá vylúčiť mutagénny a toxický účinok.

Spotrebitelia často kupujú kozmetické výrobky na základe klamlivej reklamy alebo neúplnej informácie, takže by sme sa mali snažiť cez naše európske agentúry, vrátane Európskej chemickej agentúry a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, vypracovať smernice a usmernenia na kontrolu. Nesmieme zabúdať, že kozmetické výrobky sú najčastejšie falšovanými výrobkami, a to ešte zvyšuje pravdepodobnosť, že obsahujú škodlivé látky. Okrem týchto upozornení by sme sa mali snažiť informovať spotrebiteľov o možných zdravotných rizikách, aj keď ide o výrobky renomovaných firiem.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podľa môjho názoru rozhodujúcim bodom predloženej správy je zmena právneho základu. Hoci členské štáty Európskej únie napredujú rôznym tempom a z hľadiska rozvoja sú medzi nimi stále veľké rozdiely, väčšiu právnu istotu dosiahneme, len ak bude nariadenie preferovanou formou a zostane to tak aj v budúcnosti.

Niektoré smernice spôsobili v dôsledku rôznych spôsobov uplatňovania v členských štátoch hospodárskej súťaži ešte viac škôd a krívd, než v tomto prípade. Preto je správne, že v tejto správe boli smernica a jej vnútroštátne uplatňovanie sústredené do jedného komplexného nariadenia. Týmto sa, prirodzene, zvyšuje úroveň právnej istoty, ktorá je mimoriadne dôležitá najmä pre tie spoločnosti v tomto odvetví, ktoré sa podieľajú aj na výskume. Samozrejme, aj záväzok Komisie čoskoro znížiť 25 % povinných registrácií je veľmi vítaný. Týmto nariadením sme urobili prvý krok. Blahoželám, pán komisár.

Predložená správa taktiež objasňuje, ako rýchlo sa nové výrobky môžu objaviť na trhu a ako rýchlo môžu prinútiť legislatívne orgány konať. Otázkou zmeny smernice o kozmetických výrobkoch sme sa zaoberali len pred pár rokmi. Používanie nanomateriálov nás prinútilo zaoberať sa touto otázkou znova. V rámci preventívnej ochrany spotrebiteľov sú rozhodnutia týkajúce sa označovania vítané, pričom možnosť predbežného prijatia je z hľadiska vedeckých objavov tiež prijateľná. Pri tejto príležitosti by som rád varoval pred šírením paniky, ku ktorému došlo v iných prípadoch, a radšej by som odporučil vedecké preskúmanie celej záležitosti.

S požiadavkami, ktoré sme uplatnili najmä preto, aby propagačné informácie a značky odrážali len skutočné vlastnosti výrobku, konáme ako obhajcovia spotrebiteľov. Prípad s dezodorantom, ktorý spomínala pani Rothová-Behrendtová, je však niečím iným. U niekoho to funguje, ale u iného nie. Jeden deň na mne určitá látka funguje, ale na druhý deň už nie. Preto by sme túto záležitosť nemali brať príliš vážne.

Dúfam len, že Komisia neoslabí právny prístup následkom príliš veľkého počtu opatrení v rámci komitologického postupu. Preto vás prosím, aby ste tento postup príliš nepredlžovali.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). (DA) Vážený pán predsedajúci, všetci používame kozmetické výrobky. Nie sú to luxusné výrobky určené len pre určité pohlavie alebo len pre dospelých. Mydlo, šampón, zubná pasta, pleťové vody, dezodoranty, opaľovacie krémy sú všade okolo nás a všetkých nás ovplyvňujú. Je dôležité, aby boli bezpečné a aby všetky krajiny mali rozumné a jasné pravidlá, a to sme dosiahli týmto návrhom. Rovnako ako všetci ostatní, aj ja by som rada využila túto príležitosť a poďakovala pani Rothovej-Behrendtovej za jej skvelú prácu.

Tešíme sa, že zákaz látok, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, bol zachovaný a vylepšený. Ak by bol v kozmetických výrobkoch zakázaný alkohol, pravdepodobne by to spôsobilo problémy a zároveň by to vyzeralo dosť divne, keďže ho pijeme v dosť veľkých množstvách. V každom prípade je dobré, že Rade sa nepodarilo oslabiť tieto ustanovenia. Výnimky zo zákazu budú obmedzené len na látky schválené pre potravinové výrobky, o ktorých sa doteraz nepotvrdilo, že by spôsobovali problémy, a ktoré dobre znášajú aj zraniteľné skupiny, ako sú malé deti a tehotné ženy. Čo je však najdôležitejšie, konečne boli zahrnuté aj nanomateriály. Bol to tvrdý boj. Je to akoby sa priemysel snažil potláčať diskusiu o bezpečnosti nanomateriálov. Boli by veľmi radi, keby sme tieto látky jednoducho odsúhlasili ako bezproblémové a skvelé. Nebol tu ani náznak obáv verejnosti, ako napríklad v prípade geneticky modifikovaných organizmov.

V Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii sme hrdí na to, že teraz boli nanomateriály zahrnuté. Budú testované, označované a v prípade ich prítomnosti v UV filtroch, farbivách a konzervačných látkach, čo je prípad mnohých výrobkov, to teraz bude výrobca, kto bude musieť garantovať bezpečnosť, zatiaľ čo Komisia bude musieť poskytnúť podrobné informácie a nájsť si čas na kontrolu toho ostatného. Konečne sa nám podarilo zahrnúť aj označovanie, takže spotrebitelia majú možnosť vidieť, čo si kupujú a natierajú na kožu. Zahrnuli sme aj ustanovenie týkajúce sa revízie, ktoré si vyžaduje, aby Komisia zabezpečila, že definícia nanomateriálov a bezpečnostné postupy budú uspokojivé. A na záver, je dobré, že bude neprípustné, aby výrobok propagoval vlastnosti, ktoré nemôže ponúknuť. Bude zaujímavé sledovať, ako sa budú v budúcnosti predávať všetky tie krémy proti vráskam, ktoré si natierame na tvár a ktoré jednoznačne nefungujú.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) V kozmetickom priemysle, rovnako ako v mnohých iných odvetviach, v súčasnosti prebieha revolúcia. Pred pár rokmi si aj toto priemyselné odvetvie začala podrobovať nanotechnológia a výsledkom toho bolo, že sa nám otvorili nebývalé možnosti a vyhliadky. Nanotechnológia, samozrejme, nie je novým vynálezom. Ľudské bytosti ju používajú už štyri tisícročia, ale vedomí sme si jej boli len posledných dvadsať rokov.

Je dôležité, aby sme k tejto záležitosti pristupovali s náležitou opatrnosťou, aby sme na jednej strane nebrzdili nové objavy a ich realizáciu, ale aby sme na druhej strane venovali pozornosť zdravotným rizikám. Pred možným nebezpečenstvom musíme svojich obyvateľov chrániť, a to najmä prostredníctvom rozdielneho prístupu, ktorý vychádza z rizík.

Niektoré nanoaplikácie a nanovýrobky sú určené na priame spotrebiteľské použitie, ako napríklad oblečenie a potraviny vrátane kozmetických výrobkov, a v ich prípade môže neopatrný prístup viesť k tomu, že ľudia doslova na vlastnej koži zažijú možné škodlivé následky.

Práve preto je dôležité, aby ľudia vedeli, aké prípravky používajú, preto je nevyhnutné správne a podrobné označovanie a preto je zodpovednosť výrobcu základnou požiadavkou. Hovoríme o obrovskom a neustále rastúcom odvetví, keďže kozmetický priemysel EÚ vytvára ročný obrat vo výške 65 miliárd EUR. Jedna z najväčších európskych kozmetických spoločností, jedna z 3 000, vynakladá 450 miliónov EUR ročne len na výskum a vývoj a zamestnáva takmer 3 000 vedcov a výskumníkov.

Podľa odhadov Európskej komisie v roku 2006 obsahovalo nanomateriály 5 % kozmetických výrobkov, čo je ukazovateľ, ktorý sa v súčasnosti možno až zdvojnásobil. Ak chceme prekonať niektoré globálne problémy, ktoré sme spôsobili, nanotechnológiu potrebujeme, a preto budem s čistým svedomím hlasovať v prospech tohto legislatívneho návrhu, ale nesmieme zabúdať, že každá minca má dve strany.

Blahoželám pani Rothovej-Behrendtovej, pani Grossetêtovej a pani Wallisovej, ktoré návrh uznesenia predložili. Vykonali vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Vážený pán predsedajúci, zavedenie minimálnych noriem pre bezpečnosť kozmetických výrobkov je dôležitým krokom k zaisteniu podstatne väčšej bezpečnosti európskych spotrebiteľov. Toto moderné nariadenie zároveň znižuje administratívnu záťaž pre európskych výrobcov, ktorí zamestnávajú vyše 350 000 ľudí. Rozsiahla diskusia sa tu zameriava predovšetkým na označovanie, keďže často dochádza k zavádzaniu spotrebiteľov, a preto veľmi vítam, že nové informácie o účinkoch výrobkov budú musieť byť zdokumentované. Tiež sa tu veľmi živo diskutuje, a nielen tu, o povoľovaní nanomateriálov a, samozrejme, o vylúčení karcinogénnych látok z kozmetických výrobkov. Nesúhlasím s tým, aby informácie o obsahu nanomateriálov vo výrobkoch mali charakter varovania. Dôležité pre nás je, že budeme mať zoznam povolených nanomateriálov, ktoré nie sú škodlivé, ale zlepšujú kvalitu výrobku. Samozrejme, nie je dôvod na to, aby sme strašili spotrebiteľov. Práve minimálne normy by mali zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov. Každopádne za vážny problém pokladám falšovanie a tiež by som chcela upozorniť na obmedzenú schopnosť kontrolných orgánov na vnútroštátnej úrovni kontrolovať naozaj všetko.

Som rada, že text obsahuje jednotnú definíciu nanomateriálov a tiež vítam to, že ju budeme môcť upraviť tak, aby zodpovedala najnovším vedeckým poznatkom. Taktiež vítam to, že sa smernica vlastne stane nariadením a bude mať väčší právny dôraz. A preto vítam túto prácu a blahoželám všetkým spravodajcom k tomu, že dokázali dosiahnuť konsenzus v takej citlivej otázke, ako je uvedenie kozmetických výrobkov na európsky trh na základe vedeckých poznatkov.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Vážený pán predsedajúci, kvôli časovému tlaku sa kompromisy dosiahnuté v prvom čítaní počas minulého roka stali samozrejmosťou. Navyše, vyhovuje to malým skupinám, keďže dohody uzatvorené za rokovacím stolom ich robia silnejšími, než prislúcha ich veľkosti. Ak sa však takéto praktiky začnú rozmáhať, bude to nahlodávať dôveryhodnosť parlamentnej demokracie v tomto Parlamente.

Tentoraz však zvíťazila demokracia, keďže najväčšie skupiny našli spoločnú reč a dosiahnutý výsledok má skutočne podporu väčšiny.

Bolo jasné, že smernicu o kozmetických výrobkoch bolo potrebné prepracovať. Jej ustanovenia museli byť objasnené a aktualizované a hlavná smernica sa nemohla stať ničím iným než nariadením, aby dokázala zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia v celej EÚ, ako aj práce na vnútornom trhu. Tieto zásady logicky vyplývajú z práce, ktorú sme začali, keď sme diskutovali o nariadení REACH.

Zastarané právne predpisy v kozmetickom priemysle predstavujú osobitnú hrozbu pre zdravie a mieru, do akej sa môžeme spoliehať na zákon. Dobrým príkladom uvedeného sú informácie o nanočasticiach a kozmetických výrobkoch. Zatiaľ čo pozitívne vlastnosti nanomateriálov sú viac-menej známe, riziká väčšinou nie sú preskúmané. Podobne je to aj so špeciálnymi vlastnosťami kozmetických výrobkov, ktoré majú priamy vplyv na naše rozhodovanie pri ich kúpe, keďže nie je možné s istotou ich overiť.

To je dôvod, prečo bolo dôležité vybudovať spoločnú politiku medzi tromi najväčšími politickými stranami, aby sme boli schopní vziať do úvahy hľadisko zdravia, životného prostredia, obchodu a spoločenské hľadisko a aby sme sa mohli dohodnúť s Radou. Preto si veľmi vážim prácu svojej kolegyne, pani Grossetêtovej, ktorú odviedla ako tieňová spravodajkyňa. V spolupráci so spravodajkyňou Parlamentu pani Rothovou-Behrendtovou a jej kolegyňami liberálkami zabezpečila väčšinové postavenie, ktoré umožnilo dosiahnutie tohto konečného výsledku. Skutočná demokracia počúva každého, ale odráža postoj väčšiny.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nikto neprejavil záujem o vystúpenie, preto skôr, než odovzdám slovo pani spravodajkyni, chcel by som vás informovať o tom, že doteraz vystúpilo štrnásť poslancov, z toho jedenásť žien.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel som stručne reagovať na vašu poslednú poznámku, ale rozhodol som sa, že nebudem. Aj muži sa zaujímajú o kozmetiku, a to čím ďalej, tým viac. V každom prípade majú záujem na tom, aby boli naše kozmetické výrobky bezpečné.

V tomto okamihu mi zostáva urobiť už len jednu vec. Rád by som úprimne poďakoval za váš súhlas a vašu podporu. Ako povedal pán Davies, skutočne sme poskytli dobrý príklad toho, čo môže európska legislatíva dosiahnuť.

Ak vám môžem dať jednu radu, pán Davies, je to táto rada. Možno by stálo za to, keby si vo vašej rodnej krajine uvedomili, že v Európe máme nariadenia o kozmetických výrobkoch, ktoré neexistujú nikde inde, konkrétne zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách. V Európe to nie je povolené. Navyše, pred pár dňami vstúpilo do platnosti nariadenie, ktoré upravuje, že výrobky testované na zvieratách nesmú byť uvedené na európsky trh. Keďže Briti sú známi ako národ milovníkov zvierat, toto je argument, ktorý možno tiež budete môcť použiť.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, spravodajkyňa. (DE) Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem pánovi komisárovi a veľmi pekne ďakujem aj vám, dámy a páni. Som vďačná najmä pánovi komisárovi Verheugenovi za to, že znovu zdôraznil zákaz testovania na zvieratách, pretože mi to pripomenulo, že toto je už tretia revízia legislatívy týkajúcej sa kozmetických výrobkov, na ktorej mám možnosť podieľať sa, pričom tieto revízie boli šiestym a siedmym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a teraz je to zmena na nariadenie.

Skutočne sa nám podarilo zakázať testovanie na zvieratách. Podarilo sa nám napríklad zabezpečiť, aby spotrebitelia boli informovaní o trvanlivosti výrobkov, a to prostredníctvom malého okienka s číslom, ktoré určuje, dokedy môžu výrobok používať. Tieto poznámky adresujem aj niektorým kolegom, ako napríklad pani Roithovej, ktorá tu, žiaľ, nemohla byť na začiatku tejto rozpravy. Označenia v žiadnom prípade nikdy neboli upozorneniami. Ak výrobok nie je bezpečný, nemal by byť uvedený na trh, nemal by byť propagovaný. Všetky výrobky na európskom trhu musia byť bezpečné a neškodné. Označovanie však spotrebiteľovi umožňuje vybrať si. O tom je demokracia a o tom je sloboda výberu.

Máme vynikajúci právny predpis. Snažila som sa, aby bol proces maximálne transparentný. Ako povedala pani Grossêtetová, snažila som sa dať dokopy rôzne názory. Je to preto, že som chcela zabezpečiť, aby sme navrhli legislatívu, ktorá bude vyhovovať všetkým, najmä spotrebiteľom v Európskej únii, priemyslu, ktorý bude musieť pracovať s touto legislatívou a všetkým, ktorí z nej majú osoh.

Ešte raz by som rada povedala pánovi Schnellhardtovi, že dezodoranty síce na rôznych ľudí pôsobia inak, ale informácia na nich znie, že „vás ochránia pred potom“. To je dôvod, prečo je dôležité, aby boli informácie týkajúce sa kruhov okolo mojich očí po týždni strávenom v Štrasburgu aspoň do určitej miery pravdivé a spoľahlivé.

Ešte raz by som chcela poďakovať pánovi komisárovi, najmä za vysvetlenia, ktoré nám poskytol, ako aj kolegyniam a spolupracovníčkam, ktoré odviedli väčšinu práce. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. Bola to nesmierne plodná a zaujímavá rozprava.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v utorok 24. marca 2009.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia