Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0188(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0076/2009

Esitatud tekstid :

A6-0076/2009

Arutelud :

PV 23/03/2009 - 16
CRE 23/03/2009 - 16

Hääletused :

PV 24/03/2009 - 4.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0159

Istungi stenogramm
Esmaspäev, 23. märts 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

16. Biotsiidide turuleviimine – Uus biotsiide käsitlev läbivaatamise ettepanek (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, milles käsitletakse järgmist:

- proua Sārbu raport keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel, ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses teatavate tähtaegade pikendamisega (KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD)) (A6-0076/2009), ning

- raport uue biotsiide käsitleva läbivaatamise ettepaneku kohta.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, raportöör. (RO) Tahaksin rõhutada, et pean edukaks kokkulepet, millele me koos komisjoni ja nõukoguga jõudsime: pikendada toimeainete hindamise tähtaega 2014. aastani, et jõuda aegsasti luua reguleeritud biotsiidide turg.

Seda on väljendanud ka keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni läbi viidud hääletus. Seepärast tahangi tänada oma kolleege, kes toetasid seda, kolme institutsiooni kompromissi.

Üleminekuperioodi pikendamise tähtaeg on äärmiselt tähtis tagamaks, et kõik toimeaineid sisaldavad biotsiidid viiakse turule legaalselt.

Minu arvates oli väga vajalik, et direktiiv vaadatakse üle esimese lugemise ajal, et ei oleks 10-aastase biotsiidide süstemaatilise kontrolli tähtaja ületamise riski, samuti saaks selle kehtestamisega vältida nende eemaldamist turult 2010. aastast alates.

Tähtaja pikendamine tagab, et liikmesriikidel on piisavalt aega, et hinnata aineid enne 2014. aastat, mil biotsiididirektiivi sisuline läbivaatamine kõige tõenäolisemalt rakendub.

Raporti projektis tehtud ettepaneku teine punkt oli komiteemenetluse kaudu piirata ülejäänud kaustade tähtaegade edasise pikendamise võimalust kahe aastani, et vältida võimalust kogu protsessi lõpmatuseni edasi lükata. See abinõu on antud olukorras väga oluline, siis kui direktiivi ülevaatamist 2014. aastaks ei lõpetata.

Loodame, et biotsiidide direktiivi sisulise ülevaatamise ajal tegeletakse andmekaitse ja nn tasuta sõidu harrastamisega seotud aspektidega, millega ettevõtted kasutavad teiste ettevõtete poolt registreeritud teavet osana riiklikust skeemist.

Tahaksin ära mainida, et keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonis vastu võetud muudatusettepanekud moodustavad osa komisjoni ja nõukoguga sõlmitud kokkuleppest, kuna need sisalduvad ka lõplikus eelnõus, mille üle homme parlamendis hääletatakse. Kui hääletus parlamendis lõpetatakse, on meil nõukogu toetus, et jõuda kokkuleppele esimese lugemise osas.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. (EL) Härra juhataja, tahaksin tänada raportöör proua Sārbut tema usinuse ja pingutuste eest, et saavutada esimese lugemise ajal kokkulepe ettepaneku üle muuta direktiivi 98/8 biotsiidide turuleviimise kohta.

Tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon on valmis kompromissipaketti aktsepteerima, eriti punkti, mis on seotud vajadusega pikendada üleminekuperioodi kolme aasta asemel neli aastat ning punkti, mis on seotud kaheaastase piiranguga edasistele pikendustele, et propageerida ülevaatamise programmi.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, fraktsiooni PPE-DE nimel. (DE) Härra juhataja, volinik Dimas, daamid ja härrad, võime olla uhked fakti üle, et oleme saavutanud Euroopa Liidus nii kõrged tervise- ja hügieenistandardid. Oluline panus nendesse saavutustesse on olnud biotsiidide kasutamine. Desinfitseerimis- ja taimekaitsevahendites kasutatuna kaitsevad need meid ohtlike haiguste ja ka nende kandjate eest. Biotsiidid on asendamatud. Need peavad olema inimestele ja keskkonnale ohutud ning seetõttu vajamegi nüüd ülevaadet kõikidest biotsiididest.

Ohutus nõuab aega ning ülevaatamine võtab praegu kauem aega, kui oli algselt planeeritud. Me ei tohi riskida tähtsate toodete kaotamisega selle tõttu, et nende registreerimist ei ole lõpule viidud. Seega tervitangi fakti, et parlament, nõukogu ja komisjon on esimesel lugemisel nõustunud kiire biotsiididirektiivi tähtaegade pikendamisega 2014. aastani – oli vist nii, volinik?

Aga miks tekkis selline ettepanek nii hilja? Oht, et ained aegunud tähtaegade tõttu kõrvale visatakse, oli miski, mida nägime tulemas juba pikka aega, ning meie arutelud parlamendis peavad nüüd toimuma suurema ajasurve all.

Volinik, oleme juba mõnda aega oodanud komisjonilt ettepanekut biotsiididirektiivi ülevaatamise kohta. Olulised valdkonnad tuleb nüüd kiirelt kooskõlastada ja reguleerida. Näiteks heakskiitmise kriteeriumide, kestvuse ja, mis kõige tähtsam, andmekaitse definitsioonid. Tootjad vajavad selgeid määruseid ja kindlust. Määrused on samuti vajalikud seoses toodete kasutamise ja käsitlemisega. Ühe toimeaine katsetamine maksab mitu tuhat eurot ja seda investeeringut saab hüvitada vaid siis, kui tulemusi vähemalt mõnda aega teistele ligipääsetavaks ei tehta. Keegi ei taha, et kaotaksime oma kõrged hügieenistandardid. Peame neid hoidma, et saada hakkama uute väljakutsetega.

Loodan, et komisjon esitab selge ja hästi põhjendatud raporti, mis neile kõigile nõuetele vastab, ning loodan, et see toimub võimalikult ruttu.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, fraktsiooni ALDE nimel. – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, tänan teid, härra Verheugen, et tulite ja andsite meile võimaluse arutleda koos selle dokumendi üle. Seoses ettepanekuga muuta direktiivi biotsiidide turuleviimise kohta on parlament kokku leppinud vajaduses anda mõningad ajapikendused ülevaatamisele, et korrektselt hinnata teatud biotsiidide toimeaineid, pidades silmas vajalike testide konkreetset iseloomu ning turu nõudeid. Ent peaksite teadma, et ootame biotsiide käsitleva direktiivi 98/8/EÜ põhjalikumat ülevaatamist, et väljendada oma vaateid selle sisu kohta. Seega tahaksin komisjonile mõtteaineks välja pakkuda mõned ideed.

Esmalt oleks kasulik teha üleminek direktiivist määruseks, õigusloome vahendiks, mis võimaldaks samade sätete üheaegset kehtestamist kõigis liikmesriikides, reguleerides sellega kogu sektorit ühtlaselt. Üks põhipunkt on andmete jagamine vastavalt Euroopa Liidu suunistele ning nagu juba REACHi määrusegagi rakendati, tuleks vältida või oluliselt vähendada selgrooliste peal biotsiidide katsetamist, tänu ka kohustuslikule katsetest saadud andmete jagamisele nende vahel, kes sama toimeaine registreerivad, vältides sellega uuringute duplitseerimist.

Andmete jagamine tooks failide hindamise süsteemi suurema tõhususe ja kärbiks failide koostamise kulusid, mis oleks tähtis nii väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka riiklikele võimudele, kes taotlusi üle vaatavad.

Rõhk tuleb asetada protseduuride lihtsustamisele, vastava toote loa vastastikuse tunnustamise rakendamisele ja selle kasutusele erinevates liikmesriikides, et kiirendada toiminguid ja biotsiidi turuleviimist vastavates riikides. Selle järel tuleks kooskõlastada maksude ulatus ja ühised avalduste ülevaatamise tähtajad erinevates riikides ning tuleks lihtsustada loa andmise protsessi vormide osas, mis näiteks minimaalselt erinevad või värvis varieeruvad, vältides sellega täiendavaid spetsiifilisi katseid, mis nõuavad edasist hindamist igalt liikmesriigilt.

Viimaseks peame vältima diskrimineerimist Euroopa biotsiididega töödeldud kaupade tootjate ning selliseid aineid sisaldavate toodete ühenduseväliste tootjate vahel. Jätan komisjonile ülesande leida lahendus, mida uus parlament loodetavasti toetada suudab.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, fraktsiooni IND/DEM nimel. (PL) Härra juhataja, biotsiidide alaste õigusaktide kooskõlastamine Euroopa Liidus tundub veelgi vajalikum, arvestades, et määrused konkreetsetes riikides varieeruvad väga palju. Ühtsete õigusnormide puudumine on ohtlik inimeste tervisele ja eludele ning kujutab ka ohtu keskkonnale, eriti vabakaubanduse tingimustes.

Ent teksti algses versioonis esitatud ettepanek, nimelt õigusakti kümneaastane rakendusaeg, näib ebarealistlik, arvestades toodetes kasutatavate kemikaalide äärmiselt keerulisi ja kalleid registreerimistoiminguid. Toimingud, mille eesmärk oli tagada kõrge ohutuse tase, võiks, küll irooniliselt, aidata vähendada reguleerituse taset, mis on veelgi problemaatilisem, kui arvestame fakti, et mõningatel juhtudel reguleerisid riiklikud määrused turule viidud biotsiide.

Ent nende mehhanismide eemaldamine ja vähem tõhusate ning kallimate hindamistoimingute kasutuselevõtmine võib biotsiidide müüki piirata. Keskne biotsiidides kasutatavate toimeainete Euroopa register ei taga samuti ohutust, arvestades eriti fakti, et bioloogilised ohutegurid on väga varieeruvad ja toimeainetele vastupidavad. Tõhusate ühendite piiratud valik ainult suurendab vastupidavuse taset. Lisaks sellele lükkavad sellega seotud kõrged kulud ja keerukad toimingud väikesed ettevõtted turult välja, mis viib omakorda selleni, et turul võtavad monopoli sektoris tegutsevad suured ettevõtted.

Ettepanek pikema, 14-aastase üleminekuperioodi kohta, mida saaks veel kaks aastat pikendada, on muutunud veelgi hindamatuks, kuna enne 2014. aastat ei ole võimalik toimeaineid registreerida ega määrusi siseriiklikesse seadustesse üle võtta.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Härra juhataja, tahaksin volinikule küsimuse esitada, kuna olen üsnagi erineval arvamusel. Minu arust on kahetsusväärne, et Euroopa Liit ei suuda kümne aasta jooksul ehk siis 2010. aastaks koostada ülevaadet ja registreeringut umbes 900 desinfitseerimisvahendist, säilitusainest ja taimekaitsevahendist, mida Euroopa turul müüakse. Mind üllatab, et vajame selleks veel kolme aastat, ning raportöör on lisanud veel ühe aasta. See tähendab viivitusi kooskõlastamisel ja seega ka turu suuremal kaitsmisel nende ohtlike ainete eest. Ilmselt ei olnud meil muud valikut kui teatada edasilükkamisest, sest muidu peaksid paljud tooted turult kaduma. Lubage mul aga veidi mõtiskleda. See oleks kasulik, kui mõned reguleerimata Aasia turgudelt imporditud tooted meie turgudelt lahkuma peaksid. See kiirendaks alternatiivsete ohutumate materjalide arendamist. Kuulaksin huviga, kas komisjon on üritanud liikmesriikide katsekeskuste ja institutsioonidega koostööd teha ning ära kasutada nende ressursse, et saavutada algne lühem tähtaeg. Kas komisjon või raportöör saaks sellele küsimusele vastata?

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Härra juhataja, antud õigusakti spetsiifilise loomuse ja selle valesti tõlgendamise ohu tõttu peame bioloogiliste tõrjevahendite teemale erilist tähelepanu pöörama.

Nõustun raportööriga, kes kõneles faktist, et on väga oluline pikendada biotsiidides kasutatavate toimeainete hindamise üleminekuperioodi 2014. aastani, et kasutada turu reguleerimiseks Euroopa Liidu õigusakte. Kui me seda sammu ei astuks, kas riiklikud sätted, mis aeguvad 2010. aastal, tooksid kaasa olulise arvu biotsiidide müügi muutumise illegaalseks, mis viiks omakorda mitmesuguste paradoksaalsete olukordadeni?

Üleminekuperioodil tuleks kasutada riiklikke seadusi, et jälgida rangelt seda konkreetset turuosa. Siinkohal võib lisada, et peaksime biotsiididega seotud õigusaktidega tegeledes eriti hoolikad olema ja meeles pidama, et need tooted on mõeldud, et hävitada ja tõrjuda ohtlikke organisme ning et need sisaldavad aktiivseid keemilisi mõjureid. Meiepoolsel hooletusel võivad olla tagasipöördumatud tagajärjed.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. (EL) Härra juhataja, tahaksin kõnelejaid tänada nende konstruktiivsete tähelepanekute eest ja öelda, et toimeainete hindamine nõuab tegelikult rohkem aega, kui algselt optimistlikult ette nähti. 2000. aastal, siis kui võeti vastu õigusakt, ei alustatud hindamisprogrammidega kohe, vaid kulutati umbes neli aastat erinevatele ettevalmistustoimingutele ning hindamisprotseduurid, mida riiklikud pädevad asutused kahtlemata kasutavad, algasid alles 2004. aastal. Kuigi tänaseks on ära tehtud väga väärtuslik ja tähtis töö, ei saa paljud toimeained hindamisi maikuuks läbida.

Arvestades, et direktiiv sätestab, et direktiivi lisades 1 või 1a, hõlmamata toimeaineid sisaldavad biotsiidid tuleb turult eemaldada hiljemalt 14. maiks 2010, peeti vajalikuks pikendada hindamistoimingu lõpuleviimise tähtaega. Vastasel juhul, kui eemaldame mõned need ained selle tõttu, et need ei ole hindamistoimingut läbinud, seab see Euroopa Liidus ohtu nii tervise kui ka keskkonna ja takistab kahtlemata ka kaubandustegevust.

Proua Klassi viidatud teema kohta tahaksin öelda, et see küsimus puudutab toimeainete hindamiseks esitatud andmete kaitset. See kehtib konkreetsemalt juhtudele, milles ettevõtted, mis ei olnud seotud vastavate andmete hankimisega ehk siis jänesed, võivad sellegipoolest oma tooteid turul hoida kuni üleminekuperioodi lõpuni.

Komisjon on biotsiididirektiivi sisulise ülevaatamise ettepaneku töötlemise viimases etapis – sellest anti selgelt märku konsultatsioonidel, mida viidi läbi siis, kui antud ettepanekut sõnastati ja koostati. Paljud härra Prodi ja teiste poolt tehtud kommentaare võetakse kindlasti arvesse.

Komisjon tegeleb ülalmainitud küsimusega direktiivi sisulise ülevaatamise raames. Komisjoni seisukoht saadetakse Euroopa Parlamendi sekretariaati, et see lisataks tänase istungi protokolli.

Samamoodi tegeletakse antud ettepanekus ka paljude teiste parlamendi välja toodud küsimustega, näiteks ulatuse laiendamine biotsiidide abil töödeldavatele kaupadele ja materjalidele, biotsiidide täiustatud heakskiitmistoimingud, kohustusliku andmevahetuse kehtestamine toote litsentsimise ja toimeaine heakskiitmisel vastavalt REACHi määruse põhimõtetele ja kooskõlas teiste õigusaktide parimate tavadega, näiteks sellistega, mis hiljuti taimekaitsetoodete osas vastu võeti.

Kokkuvõttes on komisjon läbirääkimiste tulemusega rahul. Komisjon kavatseb kompromissi muudatusettepanekud tervenisti vastu võtta ja lubab direktiivi põhilise ülevaatamise ajal arvesse võtta probleeme andmekaitsega, mida täna siin nii nõukogu kui parlament esile toovad.

Komisjon märgib ära küsimused seoses andmekaitse, andmete jagamise ja väidetavate jänestega, mis on tekkinud aruteludel teatud biotsiididirektiiviga seotud tähtaegade pikendamise ettepaneku kohta. Komisjon kaalub leitud probleemidele sobivaid lahendusi biotsiididirektiivi sisulise ülevaatamise raames.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, raportöör. (RO) Tahaksin taas tänada oma kolleege, variraportööre, kellega meil koostöö väga hästi sujus. Olime seda raportit koostades väga edukad, kuigi see ei ole nii tähtis kui direktiivi tegelik ülevaatamine.

Nagu olete näinud, on kõik minu kolleegid rääkinud ülevaatamisest ja vähem raportist, mida täna arutame, sest ülevaatamine on see, mida me ootame.

Oleme siin eeldatavasti kuulnud, et üleminekuperioodi pikendamine kolmelt neljale aastale ei ole soovitatav, ent usun, et meile on hulga tähtsam tagada, et kõik tooted viiakse turule legaalselt ja et neid korralikult hinnatakse.

Tänan teid veelkord ja nagu juba ütlesin, ootame biotsiididirektiivi võimalikult kiiret ülevaatamist.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu lõpetati.

Hääletus toimub teisipäeval, 24. märtsil 2009.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika