Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0188(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0076/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0076/2009

Keskustelut :

PV 23/03/2009 - 16
CRE 23/03/2009 - 16

Äänestykset :

PV 24/03/2009 - 4.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0159

Puheenvuorot
Maanantai 23. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

16. EN16 – Biosidituotteiden markkinoille saattaminen – Biosidituotteita koskeva uusi tarkistusehdotus (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista:

- Sârbun laatima ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tiettyjen määräaikojen pidentämisen osalta (KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD)) (A6-0076/2009) ja

- komission julkilausuma biosidituotteita koskevasta uudesta tarkistusehdotuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, esittelijä.(RO) Haluan korostaa, että pidän onnistuneena komission ja neuvoston kanssa aikaan saamaamme sopimusta biosidituotteissa käytettävien tehoaineiden arviointia koskevan määräajan pidentämisestä vuoteen 2014, jotta voidaan luoda hyvissä ajoin säännellyt biosidituotteiden markkinat.

Tätä osoittaa myös ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa toimitetun äänestyksen tulos. Siksi haluan kiittää kollegojani, jotka kannattivat tätä kolmen toimielimen välistä kompromissia.

Siirtymäkauden jatkaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan taata, että kaikki tehoaineita sisältävät biosidituotteet voidaan saattaa markkinoille laillisesti.

Mielestäni oli erittäin tärkeää, että direktiivin muutos hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Näin vältämme vaaran, että biosidituotteiden järjestelmällistä tutkimista koskeva 10 vuoden määräaika ylittyisi ja että tämän vuoksi biosidit poistettaisiin markkinoilta vuodesta 2010 alkaen.

Siirtymäkauden jatkamisella varmistetaan, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa arvioida näitä aineita vuoteen 2014 mennessä, jolloin merkittävästi muutettu biosididirektiivi tulee todennäköisimmin voimaan.

Toinen mietintöluonnoksessa ehdotettu asia on, että jäljelle jäävien asiakirjojen osalta määräaikaa voidaan pidentää komiteamenettelyllä korkeintaan kahdella vuodella, jolloin estetään mahdollisuudet viivyttää koko prosessia loputtomiin. Tämä toimenpide on tärkeä siltä varalta, että direktiivin muuttamista ei ole saatettu loppuun vuoteen 2014 mennessä.

Toivomme, että kun biosididirektiivin asiasisältöä muutetaan, kiinnitetään huomiota tietosuojaan liittyviin näkökohtiin ja "vapaamatkustamista" koskevaan käytäntöön, jossa yritykset käyttävät muiden yritysten kansallisten suunnitelmien yhteydessä rekisteröimiä tietoja.

Haluan todeta, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa hyväksytyt tarkistukset ovat osa komission ja neuvoston kanssa tehtyä sopimusta, sillä ne sisältyvät lopulliseen luonnokseen, josta äänestetään täysistunnossa huomenna. Kun äänestys on toimitettu täysistunnossa, neuvosto tukee meitä siinä, että pääsemme sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Sârbua hänen uutteruudestaan ja hänen ponnisteluistaan, jotta ehdotuksesta biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta päästäisiin yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Haluan todeta, että Euroopan komissio on valmis hyväksymään kompromissipaketin, erityisesti kohdan, joka koskee tarvetta jatkaa siirtymäkautta kolmen sijasta neljällä vuodella, sekä kohdan, jossa määräajan pidentäminen edelleen rajoitetaan enintään kahteen vuoteen tarkistusohjelman helpottamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, PPE-DE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Dimas, hyvät kollegat, voimme olla ylpeitä siitä, että olemme saavuttaneet Euroopan unionissa niin korkeat terveys- ja hygieniastandardit. Biosidien käyttö on auttanut merkittävästi pääsemään näihin tavoitteisiin. Kun biosidejä käytetään desinfiointiaineina ja torjunta-aineina, ne suojaavat meitä vaarallisilta taudeilta tai tapauksesta riippuen niiden kantajilta. Biosidit ovat välttämättömiä. Niiden on oltava vaarattomia ihmisille ja ympäristölle, ja sen vuoksi meidän on nyt tarkistettava kaikki biosidit.

Turvallisuuteen tarvitaan aikaa, ja tarkistaminen kestää nyt suunniteltua pitempään. Emme voi ottaa sitä riskiä, että menetämme tärkeitä tuotteita siksi, että niiden rekisteröintiä ei ole saatettu loppuun. Sen vuoksi olen tyytyväinen siihen, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat ensimmäisessä käsittelyssä päättäneet pikaisesti pidentää biosididirektiivin määräaikoja – arvoisa komission jäsen, luullakseni – vuoteen 2014.

Miksi ehdotus tulee kuitenkin näin myöhään? Pystyimme näkemään jo kauan sitten, että tietyt aineet ovat vaarassa pudota kelkasta umpeutuneiden määräaikojen vuoksi, ja nyt parlamentissa käytävillä keskusteluilla on paljon kovempi kiire.

Arvoisa komission jäsen, olemme odottaneet jo jonkin aikaa komissiolta ehdotusta biosididirektiivin muuttamiseksi. Nyt on kiireellisesti yhdenmukaistettava ja säänneltävä tärkeitä alueita. Niitä ovat esimerkiksi hyväksymisperusteet, hyväksynnän kesto ja, mikä tärkeintä, tietosuoja. Valmistajat tarvitsevat selkeitä säännöksiä ja varmuutta. Tarvitaan myös tuotteiden käyttöön ja käsittelyyn liittyviä säännöksiä. Tehoaineen testaaminen maksaa useita tuhansia euroja, ja nämä investoinnit saadaan takaisin vain, mikäli muut hakijat eivät pysty käyttämään testin tuloksia ainakaan tietyn ajan kuluessa. Kukaan ei halua meidän menettävän korkeita hygieniastandardejamme. Meidän on pidettävä niitä yllä, jotta voimme vastata uusiin haasteisiin.

Toivon, että komissio esittää selkeän ja perustellun kertomuksen, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset, ja toivon, että se tekee tämän mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, ALDE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission varapuheenjohtaja Verheugen, kiitos että tulitte ja annoitte meille mahdollisuuden keskustella tästä asiakirjasta yhdessä. Parlamentti on yksimielinen siitä, että biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin muutosehdotuksessa on tarpeen pidentää tarkistusaikaa, jotta tiettyjen biosidituotteiden tärkeimpiä tehoaineita voidaan arvioida asianmukaisesti, kun otetaan huomioon tarvittavien testien luonne ja markkinavaatimukset. Teidän olisi kuitenkin hyvä tietää, että odotamme biosidituotteita koskevan direktiivin 98/8/EY perusteellisempaa muuttamista, jotta voimme esittää sisältöä koskevia näkemyksiämme. Tämän vuoksi haluan esittää komissiolle muutamia ajatuksia pohdittavaksi.

Aivan ensimmäiseksi olisi hyödyllistä muuttaa direktiivi asetukseksi, lainsäädäntöasiakirjaksi, jonka avulla samat säännökset voitaisiin saattaa samanaikaisesti voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Näin alan sääntely olisi yhdenmukaista. Yksi keskeinen seikka on tietojen jakaminen EU:n suuntaviivojen mukaisesti, ja kuten REACH-asetuksen kohdalla jo toimittiin, myös biosidituotteiden testaamista selkärankaisilla voitaisiin välttää tai merkittävästi vähentää, kun tällaisista testeistä saatujen tietojen jakaminen tehtäisiin pakolliseksi niiden kesken, jotka rekisteröivät saman tehoaineen. Näin vältetään tutkimusten päällekkäisyys.

Tietojen jakaminen myös tehostaisi asiakirjojen arviointia ja vähentäisi niiden laatimisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällä olisi suuri merkitys sekä pienille että keskisuurille yrityksille sekä hakemusten käsittelystä vastaaville kansallisille viranomaisille.

On painotettava menettelyjen yksinkertaistamista ja tietylle tuotteelle myönnetyn luvan ja sen käytön vastavuoroista tunnustamista eri jäsenvaltioissa, jotta menettelyjä ja biosidituotteiden markkinoille saattamista voidaan nopeuttaa edellä mainituissa jäsenvaltioissa. Tämän jälkeen olisi yhdenmukaistettava maksut ja yleiset hakemusten käsittelyajat eri maissa. Myös lupamenettelyä olisi yksinkertaistettava sellaisten valmisteiden tapauksessa, joiden erot tai esimerkiksi värien vaihtelut olisivat hyvin pieniä. Tällöin vältyttäisiin ylimääräisiltä testeiltä, jotka edellyttäisivät lisäarviointien tekemistä jokaisessa jäsenvaltiossa.

Lopuksi meidän on vältettävä syrjintää biosideillä käsiteltyjä tuotteita valmistavien Euroopan unionin tuottajien ja biosidejä sisältäviä tuotteita valmistavien yhteisön ulkopuolisten tuottajien välillä. Jätän komission tehtäväksi etsiä sellaisen ratkaisun, jota uusi parlamentti voi toivottavasti kannattaa.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, biosidituotteita koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa tuntuu sitäkin tärkeämmältä, kun otetaan huomioon, että tiettyjen maiden säännökset ovat hyvin erilaisia. Yhteisen lainsäädännön puuttuminen vaarantaa ihmisten terveyden ja hengen, minkä lisäksi se on uhka myös ympäristölle erityisesti vapailla markkinoilla.

Tekstin alkuperäiseen versioon sisältynyt ehdotus, jonka mukaan lainsäädännön täytäntöönpanon määräaika on 10 vuotta, vaikuttaa kuitenkin epärealistiselta, sillä näissä tuotteissa käytettävien kemikaalien rekisteröintimenettely on äärimmäisen monimutkainen ja kallis. Nämä menettelyt, joiden tarkoituksena oli varmistaa korkea turvallisuustaso, voisivat ironista kyllä johtaa valvonnan heikkenemiseen. Tämä on sitäkin suurempi ongelma, kun otetaan huomioon, että tietyissä tapauksissa markkinoille saatettuja biosidituotteita säännellään kansallisilla säännöksillä.

Näiden järjestelmien poistaminen ja tehottomampien ja halvempien arviointimenettelyjen käyttöön ottaminen saattaa kuitenkin vähentää biosidituotteiden myyntiä. Biosidituotteissa käytettävien tehoaineiden eurooppalainen keskusrekisteri ei myöskään takaa turvallisuutta, kun otetaan huomioon erityisesti se, että biologiset aineet ovat hyvin erilaisia ja vastustuskykyisiä tehoaineille. Jos tehokkaissa yhdisteissä on vähän vaihtoehtoja, tämä vain lisää vastustuskykyä. Lisäksi korkeat kustannukset ja monimutkaiset menettelyt sysäävät pienet yritykset markkinoilta, mikä johtaa siihen, että suuret alan yritykset valtaavat markkinat.

Ehdotus siirtymäkauden pidentämisestä 14 vuoteen, jota voidaan jatkaa vielä kahdella vuodella, on menettänyt merkitystään, sillä tehoaineita ei voida rekisteröidä eikä näitä säännöksiä voida saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen vuotta 2014.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, haluan esittää komission jäsenelle kysymyksen, sillä minun näkemykseni on melko erilainen. On valitettavaa, ettei EU pysty kymmenessä vuodessa, eli vuoteen 2010 mennessä, saattamaan loppuun Euroopan unionin markkinoilla myytävien noin 900 desinfiointiaineen, suoja-aineen ja torjunta-aineen tarkistusta ja rekisteröintiä. Olen yllättänyt, että tarvitsemme tähän vielä kolme lisävuotta, ja tähän esittelijä on lisännyt vielä yhden vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden haitallisten aineiden yhdenmukaistaminen ja näin ollen niiden markkinoiden parempi suojelu viivästyy. Ilmeisesti meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ilmoittaa lykkäyksestä, koska muussa tapauksessa monet tuotteet pitäisi poistaa markkinoilta. Haluaisin kuitenkin esittää erään ajatuksen. Voisi olla hyödyllistä poistaa markkinoiltamme tiettyjä tuotteita, joita tuodaan Aasian valvomattomilta markkinoilta. Se nopeuttaisi vaihtoehtoisten turvallisempien aineiden kehittämistä. Olisin kiinnostunut kuulemaan, onko komissio yrittänyt tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden testikeskusten ja -laitosten kanssa ja hyödyntää niiden resursseja, jotta voitaisiin noudattaa alkuperäistä lyhyempää määräaikaa. Voisiko komission jäsen tai esittelijä vastata kysymykseeni?

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, koska tämän lainsäädännön luonne on erityinen ja koska sen vääränlainen tulkinta voi olla vaarallista, meidän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota biosidejä koskevaan kysymykseen.

Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän puhui siitä, miten tärkeää on pidentää biosidituotteissa käytettävien tehoaineiden arvioinnin siirtymäkautta vuoteen 2014, jotta markkinoita voitaisiin säännellä EU:n lainsäädännöllä. Ellemme tee näin, johtaisivatko kansalliset säännökset – jotka raukeavat vuonna 2010 – siihen, että merkittävä osa biosidituotteiden myynnistä muuttuisi laittomaksi, mikä puolestaan johtaisi erilaisiin järjettömiin tilanteisiin?

Siirtymäkauden aikana kansallista lainsäädäntöä pitäisi käyttää tämän erityisen markkinasektorin tarkkaan valvontaan. Tässä kohtaa on syytä lisätä, että meidän olisi oltava hyvin varovaisia aina, kun kysymyksessä on biosidejä koskeva lainsäädäntö, ja muistettava, että näiden tuotteiden tarkoituksena on tuhota ja torjua haitallisia organismeja ja että ne sisältävät kemiallisia tehoaineita. Kaikenlaisella huolimattomuudella voi olla peruuttamattomia seurauksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää puhujia heidän rakentavista huomioistaan ja sanoa, että tehoaineiden arviointiin tarvitaan loppujen lopuksi enemmän aikaa kuin alun perin optimistisesti arveltiin. Kun lainsäädäntö hyväksyttiin vuonna 2000, arviointiohjelmia ei käynnistetty välittömästi. Noin neljä vuotta käytettiin erilaisiin valmisteleviin menettelyihin, ja arviointimenettelyt, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tällä hetkellä epäilemättä käyttävät, käynnistettiin vasta vuonna 2004. Vaikka tähän asti onkin tehty hyvin merkittävää ja tärkeää työtä, monien tehoaineiden arviointia on mahdotonta saattaa päätökseen toukokuuhun mennessä.

Koska direktiivin mukaan biosidituotteet, jotka sisältävät muita kuin direktiivin liitteessä 1 tai 1 A mainittuja tehoaineita, on poistettava markkinoilta viimeistään 14. toukokuuta 2010, katsottiin tarpeelliseksi pidentää määräaikaa arviointimenettelyn loppuun saattamiseksi. Muussa tapauksessa, jos poistamme jotkin näistä tuotteista sen vuoksi, ettei niihin ole sovellettu arviointimenettelyä, se voisi aiheuttaa Euroopan unionissa vahinkoa sekä terveydelle että ympäristölle, ja epäilemättä se myös jarruttaisi kauppaa.

Haluan todeta jäsen Klaßin mainitseman asian osalta, että se liittyy tehoaineiden arviointia varten toimitettavien tietojen suojaamiseen. Se liittyy tarkemmin sanottuna tapauksiin, joissa yritykset, jotka eivät ole osallistuneet kyseisten tietojen tuottamiseen – "vapaamatkustajat" – voivat kuitenkin pitää tuotteensa markkinoilla siirtymäkauden päättymiseen asti.

Komissio on päässyt viimeiseen vaiheeseen biosididirektiivin asiasisältöä koskevan muutosehdotuksen käsittelyssä, ja tämä asia otettiin selkeästi esille kuulemistilaisuuksissa, jotka järjestettiin kyseistä ehdotusta muokattaessa ja laadittaessa. Monet jäsen Prodin ja muiden esittämistä huomioista on tietenkin otettu huomioon.

Komissio käsittelee edellä mainittua asiaa, kun direktiivin asiasisältöä muutetaan. Komission julkilausuma asiasta toimitetaan Euroopan parlamentin sihteeristölle, jotta se voidaan lisätä tämänpäiväisen istunnon pöytäkirjaan.

Samalla tavoin mainitussa ehdotuksessa käsitellään monia muita parlamentin korostamia asioita, kuten direktiivin soveltamisalan laajentamista tuotteisiin ja materiaaleihin, joiden valmistuksessa on käytetty biosidejä, biosidituotteiden hyväksyntämenettelyn parantamista, pakollisen tietojenvaihdon käyttöönottoa tuotteiden lisensoinnin ja tehoaineiden hyväksynnän aikana REACH-asetuksen periaatteiden mukaisesti sekä yhdenmukaistamista muihin säädöksiin, kuten äskettäin hyväksyttyyn kasvinsuojeluaineita koskevaan säädökseen, sisältyvien parhaiden käytäntöjen kanssa.

Lopuksi komissio toteaa olevansa tyytyväinen neuvottelujen tulokseen. Komissio voi hyväksyä kompromissitarkistukset kokonaisuudessaan ja lupaa, että se ottaa direktiivin asiasisällön muuttamisessa huomioon sekä neuvoston että parlamentin tänään ilmaiseman huolen tietosuojasta.

Komissio panee merkille tietosuojaan, tietojen jakamiseen ja "väitettyihin vapaamatkustajiin" liittyvät ongelmat, jotka on otettu esiin biosididirektiivin tiettyjen määräaikojen jatkamista koskevasta ehdotuksesta käydyissä keskusteluissa. Komissio harkitsee asianmukaisia ratkaisuja todettuihin ongelmiin, kun biosididirektiivin asiasisältöä muutetaan.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, esittelijä.(RO) Kiitän jälleen kollegojani, varjoesittelijöitä, joiden kanssa teimme todella hyvää yhteistyötä. Saimme mietinnön todella tehokkaasti valmiiksi, vaikkei se olekaan yhtä tärkeä kuin tuleva direktiivin muuttaminen.

Kuten olette huomanneet, kaikki kollegani puhuivat direktiivin muuttamisesta ja vähemmän mietinnöstä, joka on tänään keskustelumme aiheena, sillä me odotamme tätä muutosta.

Kuulimme täällä kieltämättä, että siirtymäkauden jatkaminen 3–4 vuodella ei ole toivottavaa, mutta mielestäni meidän on nyt paljon tärkeämpää taata, että kaikki tuotteet saatetaan markkinoille laillisesti ja että nämä tuotteet arvioidaan asianmukaisesti.

Kiitos vielä kerran, ja kuten sanoin, odotamme, että biosididirektiiviä muutetaan mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 24. maaliskuuta 2009.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö