Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2249(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0065/2009

Внесени текстове :

A6-0065/2009

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 19
CRE 23/03/2009 - 19

Гласувания :

PV 26/03/2009 - 4.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0190

Разисквания
Понеделник, 23 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

19. Социална отговорност на подизпълнителите във веригата на производството (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A6-0065/2009) на г-н Lehtinen, от името на комисията по заетост и социални въпроси, относно социалната отговорност при подизпълнителите в производствената верига (2008/2249(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Lasse Lehtinen, докладчик. (FI) Г-н председател, г-н член на Комисията, веригите от подизпълнители са обичайни за стопанската дейност. Те спомагат работата да бъде организирана ефективно и гъвкаво и са от съществено значение, за да може вътрешният пазар да функционира правилно, като образуват една необходима стопанска и логистична мрежа.

В интерес на жизнеспособността на пазарите и защитата на потребителите обаче от възлово значение е да се използва законодателството за установяване на основните отговорности на изпълнителите и подизпълнителите. В доклада Комисията се призовава да въведе ясен правен инструмент, предвиждащ отговорност за изпълнителя на европейско равнище, при зачитане на различните правни системи, които съществуват в държавите-членки, и принципите на субсидиарността и пропорционалността

Осем държави-членки вече са въвели законодателство в този смисъл, но трябва също да бъдем в състояние да регламентираме взаимоотношенията между веригите от подизпълнители на равнище Общност. Общите европейски проблеми трябва да се решават с общи правила. В противен случай страните, които не са регулирали тази сфера на стопанска дейност, могат да увредят конкуренцията в ущърб на другите.

Следователно това не е само въпрос на защита на работниците, а и на защита на конкурентоспособността на компаниите, които спазват правилата; с една дума – предотвратяване на сивата икономика. Доколкото веригите от подизпълнители са прикрит начин за задържане на заплащането ниско и за избягване плащането на данъци и социални вноски, бремето се стоварва върху данъкоплатците и конкурентните компании, повечето от които са малки и средни предприятия. Самите подизпълнители, които често са малки фирми, се нуждаят от ясни правила, когато работят за много големи изпълнители.

Ние вече видяхме как специфичните системи в отделните страни действат и като възпиращи сили. Прагът в случай на пренебрегване на задължения от работодателите ще бъде по-висок, ако лицата могат да очакват наказание за престъпна дейност.

В интерес на всички европейци е да се спазват ясни правила и минимални условия при наемане. Тогава работната сила може уверено да се мести от една страна в друга, фирмите могат да имат доверие в договорите, а потребителите могат да са сигурни, че стойността на продукт или услуга е реална и е била определена по прозрачен начин. Не е случайно, че в доклада се говори конкретно за социалната отговорност на предприятията.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, член на Комисията.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, Комисията енергично приветства доклада.

Колкото и да са важни подизпълнителите за повишаване на производителността и конкурентоспособността, ние напълно отчитаме необходимостта от ефикасни мерки, с които да се осигури те да не насърчават, нито улесняват неспазването на условията за наемане, особено при дълги вериги от подизпълнители. Необходими са адекватни, ефективни и възпиращи наказания, за да се осигури подизпълнителите да изпълняват в пълен обем правните си и договорни задължения, по-конкретно по отношение правата на работниците. По-голямата прозрачност на процеса на възлагане на подизпълнители ще доведе до по-добра обща защита на правата на работниците, един въпрос, с който Комисията е – и ще остане – много ангажирана, както знаете.

Макар че бих одобрил общия ви принцип, според който европейските проблеми изискват европейски решения, ще бъда по-сдържан по отношение на извода, записан в параграф 14 от доклада, който гласи, че проблемът може да бъде решен само с въвеждане на ясно дефиниран правен инструмент, който въвежда солидарната отговорност на европейско равнище.

Докладът изглежда върви в същото направление и в параграф 15, където се призовава за оценка на въздействието относно добавената стойност и приложимостта на такъв инструмент на общностно равнище. Колкото до призива към Комисията да гарантира ефективно спазване на директивата относно командироването на работници, отправен в параграф 25, искам да посоча, че ние неотдавна сформирахме работна група на високо равнище по въпросите на командироването на работници. Работната група се състои от представители от държавите-членки и социалните партньори и има за цел подобряване на практическото прилагане на директивата, и по-конкретно административното сътрудничество сред държавите-членки. Тя ще проведе първото си заседание на 25 март.

В тази връзка искам да спомена изследването, озаглавено „Отговорност при процесите на възлагане на работа на подизпълнители в сектора на строителството в Европа“, публикувано през 2008 г. от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, което подчертава както значимите разлики между националните системи за солидарна отговорност, така и равнището на ефективността им. Изследването подчерта също факта, че изглежда няма универсално решение и препоръча по-нататъшни дискусии и проучвания, особено по отношение на презграничните въпроси.

Проблемът, който всички ние се опитваме да решим, е от социално естество, но предлаганото решение явно има последици, които излизат далеч извън социалната сфера. Поради това трябва подробно да проучим неговите икономически и правни последици.

Напълно съм съгласен, че проблемът изисква по-подробно изследване и че преди да се представи проект за нормативен документ трябва внимателно да изследваме различните нерегулаторни методи за работа по някои от въпросите, повдигнати в доклада – с други думи: подобрено сътрудничество и координация между националните органи, инспекции и други национални служби; осведоменост за добрите практики в компаниите; актуални указания и стандарти; инициативи за социална отговорност; и договори с транснационални компании, в които вече са включени новаторски разпоредби относно процедурите по оценка на риска и контрола на подизпълнителите.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Представянето приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 26 март 2009 г.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма. (EN) Все по-широкото възлагане на работа на подизпълнители в Европа има важни последици за трудовите правоотношения. Те се отнасят не само за работата, която се възлага. Свързаните с това правни и финансови задължения, като спазване на стандартите за заплащането и условията на труд и плащането на данъци и вноски за социално осигуряване, също се изнасят при подизпълнителите и агенциите по наемане на работна ръка. Повод за безпокойство е, че възлагането на работа на подизпълнители може да се използва като начин за намалявана на пряката социална отговорност.

По този начин, идеята за „солидарна отговорност“ е от възлово значение за осигуряване на компаниите да носят отговорност за практиките на техните подизпълнители. Ясно е, че налагането на изпълнението на правните задължения става по-трудно при дълги и сложни вериги от взаимосвързани компании. Това се отнася най-вече отвъд границите, където различни равнища на изпълнители могат да бъдат установени в различни държави-членки и да са обект на различни правила. В момента само осем от държавите-членки са въвели национално законодателство, покриващо отговорността на предприятията, възлагащи работа на подизпълнители.

Енергично подкрепям доклада, одобрен от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), който призовава Комисията да създаде ясно дефиниран общностен правен инструмент, който въвежда солидарна отговорност на европейско равнище, и изисква също от Комисията да даде ход на оценка относно приложимостта на инструмента за верижната отговорност като средство за повишаване на прозрачността в процесите на възлагане на работа на подизпълнители.

 
Правна информация - Политика за поверителност