Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2226(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0093/2009

Predkladané texty :

A6-0093/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 22
CRE 23/03/2009 - 22

Hlasovanie :

PV 24/03/2009 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0153

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

22. Štúdium umenia v EÚ (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0093/2009) pani Badiovej i Cutchetovej v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie o štúdiu umenia v Európskej únii (2008/2226(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, hoci je umelecké vzdelávanie v súčasnosti povinným predmetom takmer vo všetkých členských štátoch, v spôsobe jeho výučby existujú značné rozdiely.

Z historického hľadiska sa výučba umenia spájala s oblasťou výchovy detí a mládeže. V súčasnosti sa hľadisko celoživotného vzdelávania a rozvoj nových informačných a komunikačných technológií (IKT) rozšírili na oblasť, ktorá bola tradične venovaná umeniu a kultúre, a vytvorili sa nové spôsoby prístupu a vyjadrenia tohto sektora.

Neustály pokrok IKT podnietil aj podporu hospodárstva založeného na vedomostiach, v ktorom intelektuálna kapacita a tvorivosť preto zaujímajú popredné miesto.

Návrh uznesenia, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je založený na myšlienke, že umelecké vzdelávanie predstavuje základ odbornej prípravy v oblasti umenia a podporuje tvorivosť, ako aj fyzický a duševný rozvoj v tejto oblasti. Zároveň považuje umelecké vzdelávanie za zásadný prvok vzdelávania detí a mladých ľudí a uvádza, že výučba umenia v školách položí základy skutočnej demokratizácii prístupu ku kultúre.

Navyše hodnotí prípravu ako veľmi dôležitý faktor pre úspech profesionálov v umeleckom a tvorivom sektore, keďže štúdium umenia zamerané na rozvoj kariéry a profesie vyžaduje od študentov okrem talentu aj solídny kultúrny základ, ktorý sa dá získať len multidisciplinárnym a systematickým vzdelávaním. To zvyšuje možnosť uplatnenia na trhu práce v tomto sektore, pretože poskytuje všeobecné vzdelanie, metodológiu výskumu, podnikateľské schopnosti a vedomosti v hospodárskej oblasti, ako aj kompetencie v rôznych oblastiach činnosti.

Taktiež veľmi osobitným spôsobom uznáva potenciál tvorivých, kultúrnych a umeleckých spoločností a priemyselných odvetví Európskej únie pre oblasť ekonomiky a zamestnanosti, ktorých prínos je väčší ako prínos iných vysoko uznávaných odvetví ako chemický či potravinársky priemysel.

Ďalej by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že školy a vzdelávacie centrá v oblasti umenia a dizajnu pomáhajú vytvárať nové štýly a umelecké hnutia a podporujú prístup k odlišným kultúram, čím sa posilňuje obraz Európskej únie vo svete.

V návrhu správy sa uvádza názor, že štúdium umenia by malo byť povinným prvkom vzdelávacích programov na všetkých školských úrovniach. Návrh správy ďalej povzbudzuje členské štáty, aby koordinovali svoje politiky, pokiaľ ide o štúdium umenia na úrovni Európskej únie, a podporovali v tejto oblasti mobilitu študentov a učiteľov a aby venovali zvýšenú pozornosť otázke uznávania kvalifikácie medzi členskými štátmi.

Vyzývame Radu, Komisiu a členské štáty, aby definovali úlohu vzdelávania v oblasti umenia ako dôležitého pedagogického nástroja s cieľom zvýšiť význam kultúry, aby stanovili spoločné stratégie na podporu politík vzdelávania v oblasti umenia a odborného vzdelávania profesorov špecializovaných v tomto odbore a aby uznali významnú úlohu umelcov a tvorivosti v našej spoločnosti, ako to demonštroval Európsky rok tvorivosti a inovácií.

V neposlednom rade správa vyzdvihuje význam využívania zdrojov pochádzajúcich z nových informačných technológií a internetu ako kanálov pre modernú výučbu prispôsobenú modernej dobe pri zavádzaní umeleckého rozmeru do učebných osnov a odporúča, aby sa spoločne vyvinul európsky portál pre vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry s cieľom zaistiť rozvoj a podporovanie európskeho kultúrneho modelu.

To všetko sú dôvody, prečo by som chcela požiadať o väčšinovú podporu tejto správy, ktorá bude znamenať vyslanie jasného odkazu o podpore profesionálov, študentov a podnikov v sektore kultúry a tvorivosti.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, člen Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať pani Badiovej i Cutchetovej za jej správu z vlastnej iniciatívy o štúdiu umenia v Európskej únii.

Táto otázka zaujíma stále dôležitejšie miesto na európskej úrovni. V skutočnosti všetci súhlasíme s tým, že kultúra a umenie tvoria základnú súčasť vzdelania. Pomáhajú rozvíjať citlivosť a sebadôveru, čo sú základné vlastnosti, ktoré potrebujeme nielen ako občania, ale aj ako hospodársky subjekt, ktorý je v každom z nás. O tom nemôžeme pochybovať. Umelecké vzdelanie je nositeľom radosti, tvorivosti a sociálnej integrácie. Je dôležité, aby bolo podporované v európskych vzdelávacích systémoch už od najranejšieho veku.

Podieľame sa na tejto vízii a sme radi, že vaša správa spomína množstvo významných iniciatív uskutočnených na úrovni Európskej únie, ako je napríklad Európsky rok tvorivosti a inovácií.

Dôležitosť umenia a umeleckého vzdelávania pri budovaní lepšej spoločnosti ide ruka v ruke s jeho pôsobením na hospodársky život. Podľa posledných odhadov je príspevok odvetví kultúrneho a tvorivého priemyslu na tvorbu hospodárskeho blahobytu asi 2,6 % európskeho HDP. Okrem toho môže z umeleckého a kultúrneho vzdelávania profitovať akákoľvek hospodárska činnosť. Inovácia podporuje vytvorenie súčinnosti medzi tradičnými a pokrokovejšími oblasťami činnosti. V súčasnosti musíme spojiť technológiu a dizajn popri integrovaní zásad trvalej udržateľnosti a hospodárskej životaschopnosti. Toto spojenie vyžaduje predefinovanie spôsobov, akým sa prenášajú a nadobúdajú znalosti.

Tieto rozličné otázky sú obsiahnuté v dokumente o európskom referenčnom rámci, ktorý definuje kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie v roku 2006. V tomto rámci sa uvádza, že umelecké a kultúrne vyjadrenie je nevyhnutné pre rozvoj tvorivých kompetencií, ktoré sú veľmi užitočné v kontexte pracovného života.

Európska stratégia pre kultúru predstavila nové metódy, najmä štruktúrovaný dialóg s občianskou spoločnosťou, a nedávno aj nové otvorené metódy kultúrnej koordinácie. Realizácia týchto metód bola umožnená vďaka prvému trojročnému pracovnému plánu, ktorý prijala Rada 21. mája 2008 a ktorý definuje päť prioritných oblastí činnosti. V tomto rámci bola vytvorená pracovná skupina odborníkov z členských štátov zameraná na otázku súčinnosti kultúry a vzdelávania. Táto skupina vypracuje odporúčania na identifikáciu osvedčených postupov na národnej úrovni a poskytne taktiež množstvo odporúčaní členským štátom a európskym inštitúciám. Ďalej poskytne metódy na zhodnotenie pokroku dosiahnutého v politických oblastiach, ktoré spadajú pod jej mandát. A nakoniec by táto skupina mala výrazne prispieť k Európskemu fóru pre kultúru, ktoré sa má konať 29. a 30. septembra 2009 v Bruseli.

Práve som si prečítal odpoveď pána komisára Figeľa.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 24. marca 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), písomne.(BG) Správa Európskeho parlamentu o štúdiu umenia v EÚ je súčasťou pretrvávajúceho úsilia o rozvoj medzikultúrneho dialógu a je nevyhnutne dôležitá v kontexte Európskeho roku tvorivosti a inovácií.

Štúdiu umenia sa nepochybne musí venovať väčšia a dôkladnejšia pozornosť. Je dôležité, aby bolo povinnou súčasťou vzdelávacieho programu a už od najranejšieho veku, keďže podnecuje emocionálny a kultúrny rozvoj mladej generácie.

Zintenzívnenie praktického účelu tohto štúdia a začlenenie interaktívnej výučby by malo za následok hlbšie pochopenie národných a európskych kultúrnych hodnôt. Väčšia mobilita študentov, učiteľov a odborníkov zamestnaných v tomto odvetví je priamou cestou na vytvorenie povedomia o európskej identite a na posilnenie kultúrnej a náboženskej tolerancie.

Členské štáty musia investovať do vytvorenia lepších príležitostí na neformálne a nezávislé štúdium umenia a zabrániť zníženiu počtu programov v tejto oblasti. Ich podpora profesionálneho života umelcov zvýši všeobecný záujem o rozličné podoby štúdia umenia.

Verejno-súkromné partnerstvá v tejto oblasti napomôžu modernizácii vzdelávacích programov a podporia aktívnejšiu integráciu nových technológií do procesu výučby. Väčšina zdrojov na koordinovanú európsku politickú stratégiu v oblasti štúdia umenia je vo forme investícií určených na posilnenie kultúrneho vplyvu Európy v globálnom meradle, na tvorivosť a nepriamo na hospodárstvo EÚ.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia