Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2225(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0092/2009

Внесени текстове :

A6-0092/2009

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 25
CRE 23/03/2009 - 25

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.17
CRE 24/03/2009 - 4.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0162

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 23 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

25. Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A6-0092/2009) на г-н Graça Moura, от името на комисията по култура и образование, относно многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (2008/2225(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Vasco Graça Moura, докладчик.(PT) Съобщението на Комисията, озаглавено „Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност“ е поредният от дълга серия документи, издадени от Парламента, Комисията, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, в които въпросът за многоезичието се разглежда под различни ъгли.

В моя доклад аз изказвам отново вече приетите позиции от Европейския парламент и най-общо подкрепям мнението на Комисията, че езиковото и културно многообразие на Европейския съюз представлява огромно конкурентно предимство и че е необходима пълна подкрепа за преподаването на чужди езици и програми за обмен в образователната и културна сфера и в Съюза, и извън него.

Аз също подчертавам важността на езика като фактор на социално включване. Потвърждавам важността на диалога с други региони по света, като обръщам внимание на специфичните връзки, съществуващи в областите на езика, историята и културата между страните от Европейския съюз и трети страни. Посочвам необходимостта от политики, които да подкрепят както литературния превод, така и техническия. Обръщам внимание на въпроса за многоезичието в аудиовизуалния сектор, необходимостта от подкрепа за преподавателите по езици и разширяването на показателите за владеене на език до всички официални езици на Европейския съюз, като това не пречи те да бъдат разширени и към други говорени и изучавани в Европа езици, включително старогръцки и латински.

Що се отнася до преподаването на езици, както в училищна, така и на по-късна възраст, твърдя, заедно с много други аспекти, че образованието на майчиния език е основно за всяко останало преподаване. Родителите и настойниците трябва да имат възможността да изберат официалния език, на който ще се преподава на техните деца, в държави с повече от един официален език или където официалният език и регионалните езици съществуват съвместно. Също твърдя, че никой ученик не може да бъде лишен от образование на официалния държавен език.

Искам да подчертая, че никъде в моя доклад не се оспорва важността на регионалните или малцинствени езици. Аз ясно признавам и уважавам тези езици и по никакъв начин не се старая да създавам пречки пред тях. Има не един аспект в моя доклад, който е несъвместим с тези езици. Въпреки това колеги сред социалистите, либералите и зелените внесоха алтернативно предложение, което просто изпуска трите точки, които току-що споменах.

В резултат на това принципи, свързани с основни права и свободи на народите, които дълго са били ревностно пазени, приемани и прилагани на практика в Европейския съюз, са на път да бъдат премахнати, поради натиск от галисийски, каталонски и баски националисти. Ако това алтернативно предложение се приеме, Европейският парламент ще се е провалил.

Тези намерения са съвсем ясни. В днешното издание на испанския вестник „El País“ можем да прочетем на страница 37, че само преди три месеца върховният съд е решил, че във формуляра за записване в училище е включено още едно поле, в което родителите се питат на какъв език искат детето им да получава началното си образование, което каталонското правителство не е направило.

Не мисля, че тази алтернатива може да бъде приета. За разлика от изводите, направени в моя доклад, нейният резултат е недопустима защита на крайни националистически тенденции; тя също така противоречи недопустимо на основните ни права и свободи и дори на принципа на субсидиарност, без да споменаваме, че тази алтернатива също така противоречи на принципи, вече защитени в предишни текстове на Европейския парламент и на Съвета, и които никога не са били поставяни под съмнение.

Поради това призовавам Парламента да действа много внимателно. Предложената алтернатива трябва да бъде отхвърлена и моят доклад трябва да бъде приет, както се случи в комисията по култура и образование на 17 февруари с 20 гласа „за“, 3 „против“ и 8 „въздържали се“.

Г-н председател, Европейският съюз трябва да бъде място, където демокрацията и плурализмът се спазват, а не място на изключване или неразумно зачеркване на основни права и свободи.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, член на Комисията. – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал първо да благодаря на г-н Graça Moura за доклада му по собствена инициатива относно многоезичието.

Този доклад подкрепя подхода на Комисията и набляга на качеството на преподаване на езици и на преподавателите – чрез интегриран подход да се достигат всички слоеве на обществото – относно езиковото разнообразие, като същевременно улеснява нашето разбиране на ролята на медиите и на литературните преводи, и относно езикови и културни връзки с трети страни.

Споделям мнението на докладчика, че многоезичието има голямо въздействие върху всекидневния живот на европейските граждани, имайки предвид изобилието от комуникации, увеличаващата се мобилност, миграция и нарастващата глобализация.

Принципът за майчин език плюс два други езика и ранното чуждоезиково обучение са основните точки на нашата политика за многоезичие. Нашият подход се основава на това установено правило. Той засилва важността на образованието през целия живот, като целта му е да включи най-уязвимите групи в нашето общество. Имам предвид в частност тези хора, които са прекъснали образованието си, имигрантите и онези, които говорят само един език или чиито езикови умения са по-скромни.

Освен това искаме да увеличим усилията си във връзка с учениците с професионална насоченост, хората в зряла възраст и възрастните хора, които вече не са в образователната система и които изостават спрямо общото развитие на обществото.

Приветствам подкрепата ви за нашия подход. За да влезем в контакт с тези групи, много важни са индивидуалната мотивация и прилагането на подходящи методи на преподаване. Новите технологии като интернет и интерактивните аудиовизуални медии, предлагат много възможности за достигане на тези групи и за развитие и адаптиране на методи на преподаване към техните специфични нужди и способности. На европейско равнище програмата за обучение през целия живот насърчава всички езици: официалните езици на Европейския съюз, регионалните и малцинствени езици и останалите езици, които се говорят по света. Това е отражение на новата действителност в Съюза, а също и на езиковите нужди на нашите жители.

В контекста на увеличаващата се мобилност и миграция е много важно хората да владеят националния език или езици, ако искат да се интегрират напълно в обществото. Въпреки това искам да посоча в този контекст, че самите държави-членки взимат решенията, що се отнася до езиковата политика, включително регионалните и малцинствени езици, чиято рамка е изложена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на Съвета на Европа.

Приветствам общата подкрепа, която Парламентът оказва на нашия подход към многоезичието.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Край на представянето.

Гласуването ще се проведе във вторник, 24 март 2009 г.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), в писмена форма.(RO) Езиковото и културно многообразие на 27-те държави-членки на Европейския съюз спомага за разбирането и сътрудничеството, както и за трансграничната мобилност на работници и приемането на европейските ценности. Важно е европейските политики, целящи насърчаването на образованието на майчин език и гарантиращи пълно взаимно разбиране между езиците, да бъдат непрестанно подобрявани. Имаме нужда от сътрудничество между националните органи и Европейската комисия, за да се въведат възможно най-ефикасни практики, с цел постигането на интеграция чрез приемането на езиковите различия.

Румъния е една от държавите-членки на ЕС, която гарантира на малцинствата равнище на защита и подкрепа над средното за Европа, като насърчава образованието на техните езици. Университетът Babeş-Bolyai в Клуж-Напока е изключителен пример за насърчаването на многоезичието.

За нещастие бяха организирани демонстрации, дори в Европейския парламент, и се подеха инициативи, които изискват закриването на университета Babeş-Bolyai, поради несправедлива дискриминация, основаваща се на етническо разделение. Ето защо искам да насоча вниманието ви към опасността, която предизвиква влошаването на тона на разискването по етническите въпроси. Спазването на правата на малцинствата и насърчаването на многоезичието не трябва да бъдат изкривявани, като се превръщат в димни завеси, зад които се извършват действия в противоречие с европейския дух и междуетническата хармония. Многоезичието трябва да бъде общ знаменател, а не фактор на разделение в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), в писмена форма.(RO) Съществуват практически аргументи в подкрепа на многоезичието: то намалява риска от безработица, увеличава възможността за намиране на работа, помага за повишаване на качеството на предоставените услуги и производителността на труда и улеснява мобилността. Всички познаваме тези аргументи и мненията като цяло са еднакви по този въпрос.

На този етап бих желала да наблегна на важността на друга причина за поддържането на многоезичието и на свързани с него мерки.

Многоезичието допринася за утвърждаването на ценности и отношения, основополагащи за европейския социален модел: взаимно разбиране, доверие и солидарност. То може да помогне за ефикасното постигане на единство в свят на разнообразието.

В това отношение ние също подчертаваме нуждата от запазване на езиковото многообразие в Европа. Един от начините това да се постигне е да се учи като втори чужд език език, различен от международните езици. Могат да се учат езиците на съседните страни или на етническите малцинства в самата държава, както и езици, които се говорят в развиващи се икономики, с които отношенията процъфтяват.

Искам да изразя вярата си, че положителното въздействие на подобна политика може да бъде доказано в ежедневния живот по-късно.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), в писмена форма. (DE) Езиковото многообразие е важно. То е част от всекидневната действителност в Европейския съюз и придобива все по-голямо значение в отношенията между държавите-членки, в начина, по който нашите мултикултурни общества осъществяват своя общ живот и в общите политически мерки, предприети от Европейския съюз. Въпреки това, взимането на решения по въпроси на езиковата политика се осъществява основно от държавите-членки. Не е в задълженията на Европейския парламент да излага изисквания и препоръки относно езиковата политика. Фактът, че Европейският съюз има член на Комисията, отговорен за многоезичието, ясно показва нуждата от реформа на Комисията и необходимостта от по-малък брой членове на Комисията, отколкото този на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Искам да поздравя моя колега, г-н Graça Moura, за начина, по който успешно е съчетал в този проектодоклад общите, регионални и дори местни интереси.

Аз лично предложих гражданите, принадлежащи към определена етническа група, говореща малцинствен език, да бъдат задължени да научат добре езика на държавата, в която живеят. Това със сигурност би представлявало предимство при намирането на работа и по отношение на добрата социална интеграция. За нещастие, съответната поправка не беше одобрена в компетентната комисия, но аз все още вярвам, че това би било много полезно.

От друга страна, предложих служители, които в работата си често влизат в контакт с граждани на други държави-членки, да бъдат насърчавани да научат втори европейски език. Считам, че това ще бъде благотворно, имайки предвид миграцията на работната ръка из цяла Европа, както и мобилността за целите на туризма.

Това е единственият начин, по който можем да насърчим общуването и междукултурното разбиране, които са основни ценности на Европейския съюз.

 
Правна информация - Политика за поверителност