Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2225(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0092/2009

Předložené texty :

A6-0092/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 25
CRE 23/03/2009 - 25

Hlasování :

PV 24/03/2009 - 4.17
CRE 24/03/2009 - 4.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0162

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 23. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

25. Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A6-0092/2009) pana Graçy Moury za Výbor pro kulturu a vzdělávání na téma Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (2008/2225(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Vasco Graça Moura, zpravodaj.(PT) Sdělení Komise nazvané Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek navazuje na dlouhou řadu dokumentů vypracovaných Parlamentem, Komisí, Radou, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, ve kterých se na otázku mnohojazyčnosti nahlíží z různých úhlů.

Ve své zprávě opakuji dříve přijaté stanovisko Evropského parlamentu a obecně přijímaný názor Komise, že jazyková a kulturní rozmanitost EU představuje významnou konkurenční výhodu, a proto je třeba beze zbytku podporovat výuku jazyků a výměnné programy ve vzdělávací a kulturní oblasti, a to jak v Unii, tak mimo ni.

Zdůrazňuji rovněž význam jazyka jako faktoru sociálního začlenění. Souhlasím s významem dialogu s ostatními oblastmi světa, přičemž je třeba věnovat pozornost konkrétním vazbám v oblasti jazyka, historie a kultury mezi zeměmi EU a třetími zeměmi. Uvádím potřebu opatření podporujících překlady, literární i technické. Zabývám se otázkou mnohojazyčnosti v audiovizuálním odvětví, potřebou podpory učitelů jazyka a rozšíření ukazatelů jazykových kompetencí na všechny úřední jazyky EU, aniž by to bránilo jejich rozšíření na další jazyky, jimiž se v Evropě mluví a které se studují, včetně klasické řečtiny a latiny.

Pokud se týká výuky jazyků, ať již ve školách nebo v dospělosti, tvrdím, kromě jiného, že výuka v mateřském jazyce je zásadní pro veškerou další výuku. Rodiče a opatrovníci musí mít možnost volby úředního jazyka, v němž se mají učit jejich děti v zemích, kde existuje více než jeden úřední jazyk, nebo kde společně existují jeden úřední jazyk a další regionální jazyky. Rovněž tvrdím, že by žádný školák neměl být zbaven výuky v úředním jazyku dotčeného státu.

Chtěl bych zdůraznit, že se v žádném bodě mé zprávy nezpochybňují regionální nebo menšinové jazyky. Jasně tyto jazyky uznávám a respektuji a v žádném případě se je nepokouším potlačit. Ani jeden aspekt mé zprávy není v rozporu s těmito jazyky. Avšak poslanci z řad socialistů, liberálů a Zelených předložili alternativní návrh, který zkrátka opomíjí tyto tři body, jež jsem právě uvedl.

V jeho důsledku jsou zásady týkající se základních práv, které jsou již dlouho vymezovány, přijímány a praktikovány v Evropské unii, takřka eliminovány kvůli tlaku galicijských, katalánských a baskických nacionalistů. Bude-li tento alternativní návrh přijat, Evropský parlament ustoupí.

Tyto záměry jsou zcela zřejmé. V dnešním vydání španělského deníku El País se na stránce 37 dočtete, že před třemi měsíci nejvyšší soud rozhodl, že by přihlášky měly obsahovat rámeček, kde jsou rodiče tázáni, jaký jazyk si přejí pro svoje děti v rámci primárního vzdělání, což je něco, co katalánská vláda dosud neučinila.

Nemyslím si, že by tato alternativa měla být přijata. V protikladu k bodům mé zprávy je výsledkem nepřijatelná ochrana krajně nacionalistických tendencí a nepřijatelně to odporuje našim základním právům a svobodám, a dokonce zásadě subsidiarity, nehledě na to, že tato alternativa odporuje také zásadám vymezeným v předchozích dokumentech Evropského parlamentu a Rady, které nebyly nikdy zpochybněny.

Proto žádám tuto sněmovnu o velkou opatrnost. Předložená alternativa musí být zamítnuta a moje zpráva musí být přijata, jak tomu bylo ve Výboru pro kulturu a vzdělávání dne 17. února – 20 hlasy pro, 3 proti a 8 členů se zdrželo.

Pane předsedající, Evropská unie musí být místem úcty k demokracii a pluralismu, nikoliv místem vyloučení nebo bezdůvodného omezování základních práv a svobod.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, člen Komise. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve bych chtěl poděkovat panu Graçovi Mourovi za jeho zprávu z vlastního podnětu o mnohojazyčnosti.

Tato zpráva podporuje přístup Komise a klade důraz na kvalitu výuky jazyků a jejich učitelů, na integrovaný přístup pro všechny vrstvy naší společnosti, na jazykovou rozmanitost a současné usnadnění našeho porozumění úloze sdělovacích prostředků a překladů literatury a na jazykové a kulturní vazby se třetími zeměmi.

Souhlasím s názorem zpravodaje, že mnohojazyčnost má vzhledem k rozvinuté komunikaci, rostoucí mobilitě a zvyšující se globalizaci významný dopad na každodenní život evropských občanů.

Zásada výuky mateřského jazyka a dvou cizích jazyků v raném věku jsou referenčními body naší politiky v oblasti mnohojazyčnosti. Náš přístup vychází z tohoto zavedeného práva. Posiluje význam celoživotního vzdělávání a jeho cílem je začlenění nejzranitelnějších skupin do naší společnosti. Hovořím zejména o těch lidech, kteří zanechali svých studií, o přistěhovalcích a osobách hovořících pouze jedním jazykem nebo osobách jazykově méně kompetentních.

Kromě toho chceme zvýšit naše úsilí týkající se učňů, dospělých a starších osob, kteří se již dlouhou dobu nevzdělávají a kteří nemusí stačit rozvoji.

Vítám vaši podporu našemu přístupu. Zásadní pro zasažení těchto skupin jsou individuální motivace a uplatňování vhodných vzdělávacích postupů. Nové technologie, jako je internet nebo interaktivní audiovizuální média, poskytují mnoho možností, jak tyto skupiny zasáhnout a rozvíjet a přizpůsobovat způsoby výuky jejich konkrétním potřebám a schopnostem. Na evropské úrovni podporuje náš program celoživotního vzdělávání všechny jazyky: úřední jazyky Evropské unie, regionální a menšinové jazyky a ostatní světové jazyky. To odráží novou realitu v Unii a rovněž jazykové požadavky našich občanů.

V souvislosti s narůstající mobilitou a přistěhovalectvím je zásadní, aby lidé ovládali mateřský jazyk nebo jazyky, mají-li být plně začleněni do společnosti. Chtěl bych však v této souvislosti poukázat, že v oblasti jazykové politiky mají hlavní slovo členské státy, a to i v oblasti regionálních a menšinových jazyků, jejichž rámec je stanoven Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků Rady Evropy.

Vítám všeobecnou podporu našeho přístupu k mnohojazyčnosti ze strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Přednesení je ukončeno.

Hlasování se bude konat v úterý 24. března 2009.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písemně.(RO) Jazyková a kulturní rozmanitost 27 členských států EU přispívá k porozumění a spolupráci a také přeshraniční mobilitě pracovníků a asimilaci evropských hodnot. Je důležité soustavně zlepšovat politiky EU zaměřené na podporu vzdělávání v mateřském jazyce a zajištění vzájemné srozumitelnosti mezi jazyky. Pro co nejúčinnější uplatňování postupů a dosažení integrace prostřednictvím uznání jazykových rozdílů potřebujeme spolupráci vnitrostátních orgánů a Evropské komise.

Rumunsko je jedním z členských států Evropské unie, které nad evropským průměrem zajišťují úroveň ochrany a podpory menšin, přičemž propaguje vzdělávání v jejich vlastním jazyce. Univerzita Babeş-Bolyai v Kluži-Napoce je vynikajícím příkladem podpory mnohojazyčnosti.

Naneštěstí byly zorganizovány demonstrace, dokonce u Evropského parlamentu, a byly zahájeny iniciativy požadující uzavření univerzity Babeş-Bolyai z důvodu nezákonné diskriminace na základě etnické separace. Proto vás chci upozornit na nebezpečí představované zhoršením tónu diskuse o etnických záležitostech. Dodržování práv menšin a podpora mnohojazyčnosti nesmí být zneužívána tím, že se změní v kouřovou clonu zakrývající akce prováděné proti evropskému duchu a harmonii mezi etniky. Mnohojazyčnost musí být společným jmenovatelem, nikoliv rozdělujícím faktorem Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), písemně.(RO) Existují praktické argumenty podporující mnohojazyčnost: snižuje riziko nezaměstnanosti, zvyšuje šance na získání zaměstnání, pomáhá zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a produktivitu práce a usnadňuje mobilitu. Všichni je známe a z tohoto hlediska jsou názory spíše souhlasné.

Zde bych chtěla zdůraznit význam dalšího důvodu podpory mnohojazyčnosti a souvisejících opatření.

Mnohojazyčnost přispívá k přijímání hodnot a názorů, které jsou zásadní pro evropský sociální model: vzájemného porozumění, důvěry a solidarity. Účinně pomáhá dosažení jednoty ve světě rozmanitosti.

V tomto ohledu musíme trvat na potřebě zachování evropské jazykové rozmanitosti. Jedním ze způsobů dosažení tohoto cíle by byla výuka druhého cizího jazyka, kterým by byl jiný jazyk než mezinárodní jazyk. Mohou se vyučovat jazyky sousedních zemí nebo jazyky etnických menšin v dotčené zemi a rovněž jazyky rozvíjejících se ekonomik, s nimiž se úspěšně rozvíjejí vztahy.

Chtěla bych vyjádřit přesvědčení, že se příznivé dopady takové politiky mohou projevit později v každodenním životě.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), písemně. (DE) Jazyková rozmanitost je důležitá. Je součástí každodenní reality Evropské unie a má stále větší význam pro vztahy mezi členskými státy, pro způsob soužití našich multikulturních společností a pro společná politická opatření Evropské unie. Avšak rozhodovací pravomoc v jazykových záležitostech náleží především členským státům. Není úkolem Evropského parlamentu, aby formuloval požadavky a doporučení pro jazykovou politiku. Skutečnost, že má EU komisaře pro mnohojazyčnost, vysvětluje naléhavou potřebu reformy Komise a to, že v ní musí být méně komisařů, než je členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), písemně.(RO) Chtěl bych poblahopřát svému kolegovi panu Graçovi Mourovi za to, jak úspěšně v této zprávě spojil obecné, regionální a dokonce místní zájmy.

Osobně jsem navrhl, aby se občané náležející k etnické skupině hovořící menšinovým jazykem náležitě naučili úřední jazyk státu, ve kterém žijí. To by jistě poskytlo výhodu při hledání pracovního místa pro dobré sociální začlenění. Naneštěstí nebyl tento pozměňovací návrh přijat příslušným výborem, ale jsem stále hluboce přesvědčen, že by to bylo velmi užitečné.

Na druhé straně jsem navrhl, aby byli úředníci, kteří se v rámci své činnosti často setkávají s občany jiných členských států, vybízeni k tomu, aby se naučili druhý evropský jazyk. Domnívám se, že by to bylo přínosné s ohledem na migraci pracovních sil po celé Evropě a rovněž vzhledem k mobilitě pro účely cestovního ruchu.

Jedná se o jediný způsob, jak můžeme podpořit komunikaci a mezikulturní porozumění, což jsou základní hodnoty Evropské unie.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí