Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2225(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0092/2009

Predkladané texty :

A6-0092/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 25
CRE 23/03/2009 - 25

Hlasovanie :

PV 24/03/2009 - 4.17
CRE 24/03/2009 - 4.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0162

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

25. Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je správa (A6-0092/2009) pána Graçu Mouru v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie o viacjazyčnosti: devíza pre Európu a spoločný záväzok (2008/2225(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Vasco Graça Moura, spravodajca.(PT) Oznámenie Komisie s názvom „Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok“ vychádza z dlhého radu dokumentov, ktoré vypracovali Parlament, Komisia, Rada, Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor a ktoré sa zaoberajú otázkou viacjazyčnosti z rozličných hľadísk.

Vo svojej správe opakujem stanoviská, ktoré prijal Európsky parlament a ktoré spravidla potvrdzujú názor Komisie, že jazyková a kultúrna rôznorodosť EÚ predstavuje veľkú konkurenčnú výhodu a že jednoznačne treba podporovať programy vyučovania jazykov a školských a kultúrnych výmen v rámci Únie aj mimo nej.

Zdôrazňujem taktiež dôležitosť jazyka ako faktora sociálneho začlenenia. Potvrdzujem dôležitosť dialógu s inými regiónmi sveta, pričom sa musí venovať pozornosť osobitným jazykovým, historickým a kultúrnym putám medzi krajinami EÚ a tretími krajinami. Vyjadrujem potrebu politiky na podporu prekladu, literárneho i technického. Zaoberám sa otázkou viacjazyčnosti v audiovizuálnej oblasti, potrebou podporiť učiteľov jazykov a rozšírením ukazovateľov jazykových znalostí do všetkých úradných jazykov EÚ bez toho, aby to ovplyvnilo ich rozšírenie na iné jazyky, ktorými sa hovorí a ktoré sa študujú v Európe vrátane klasickej gréčtiny a latinčiny.

Vzhľadom na výučbu jazykov v školách i v dospelosti zastávam názor, že okrem mnohých iných aspektov je vzdelávanie v materinskom jazyku základom pre ďalšiu výučbu. Rodičia a vychovávatelia musia mať možnosť vybrať si úradný jazyk, v ktorom sa budú vzdelávať ich deti v krajinách s viac než jedným úradným jazykom, alebo tam, kde jeden úradný jazyk existuje spolu s regionálnymi jazykmi. Zastávam taktiež názor, že žiadnemu školopovinnému dieťaťu by nemalo byť odopreté vzdelávanie v úradnom jazyku daného štátu.

Chcel by som zdôrazniť, že v žiadnom bode mojej správy sa nespochybňuje dôležitosť regionálnych jazykov alebo jazykov menšín. V každom prípade uznávam a rešpektujem tieto jazyky a v žiadnom bode im nechcem robiť prekážky. Správa neobsahuje žiaden aspekt, ktorý by bol v rozpore s týmito jazykmi. Jeden alternatívny návrh však predložili socialisti, liberáli a zelení, v ktorom sú jednoducho úplne vynechané tieto tri body, ktoré som práve spomenul.

Tento návrh spôsobí, že zásady, ktoré sú spojené so základnými právami a slobodami ľudí a ktoré boli dlho uchovávané, prijímané a praktizované v Európskej únii, sa budú eliminovať z dôvodu tlaku galícijských, katalánskych a baskických nacionalistov. Ak sa tento návrh prijme, bude to porážka Európskeho parlamentu.

Tieto zámery sú dokonale prehľadné. V dnešnom vydaní španielskeho denníka El País si môžete na strane 37 prečítať, že Najvyšší súd Španielska pred troma mesiacmi rozhodol o tom, že v prihláške na štúdium má byť rámček, v ktorom majú rodičia vyznačiť, v akom jazyku si želajú, aby ich deti dostali základné vzdelanie, čo katalánska vláda nerobí.

Nemyslím si, že by sme mali akceptovať túto alternatívu. Na rozdiel od bodov v mojej správe znamená neprijateľnú ochranu extrémnych nacionalistických smerov a taktiež neprijateľne odporuje našim základným právam a slobodám a dokonca zásade subsidiarity, a to už nevravím, že táto alternatíva je taktiež v rozpore so zásadami, ktoré sú už obsiahnuté v predošlých textoch Európskeho parlamentu a Rady a ktoré sa nikdy nespochybňovali.

Z tohto dôvodu dôrazne žiadam tento Parlament, aby bol veľmi opatrný. Treba odmietnuť predloženú alternatívu a prijať moju správu, ako sa stalo 17. februára vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie, kde bolo 20 poslancov za, 3 boli proti a 8 sa zdržali hlasovania.

Vážený pán predsedajúci, Európska únia musí byť miestom, kde sa rešpektuje demokracia a pluralizmus, a nie miestom, kde sa odopierajú alebo nezmyselne obmedzujú základné práva a slobody.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, člen Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Graçovi Mourovi za jeho správu z vlastnej iniciatívy o viacjazyčnosti.

Táto správa podporuje prístup Komisie a kladie dôraz na kvalitu výučby a učiteľov jazykov, na integrovaný prístup k získaniu všetkých vrstiev našej spoločnosti, na jazykovú rozmanitosť, lepšie pochopenie úlohy médií a literárneho prekladu a na kultúrne vzťahy s tretími krajinami.

Súhlasím s názorom pána spravodajcu, že viacjazyčnosť má podstatný vplyv na každodenný život občanov EÚ z dôvodu intenzívnej komunikácie, rastúcej mobility a migrácie a zvyšujúcej sa globalizácie.

Zásada výučby materinského jazyka a dvoch ďalších jazykov v ranom veku je východiskom našej viacjazyčnej politiky. Náš prístup je založený na tomto ustanovenom práve. Posilňuje dôležitosť celoživotného vzdelávania a jeho cieľom je začleniť najzraniteľnejšie skupiny do našej spoločnosti. Hovorím najmä o ľuďoch, ktorí prerušili štúdium, o prisťahovalcoch a tých, ktorí hovoria len jedným jazykom alebo sú menej jazykovo zdatní.

Okrem toho chceme vyvinúť viac úsilia pokiaľ ide o učňov, dospelých a starších ľudí, ktorí sa už nevzdelávajú a ktorí môžu premeškať tento vývoj.

Vítam vašu podporu nášho prístupu. Pre získanie týchto skupín je nevyhnutná individuálna motivácia a zavedenie primeraných metód výučby. Nové technológie ako internet a interaktívne audiovizuálne médiá ponúkajú veľa možností ujať sa týchto skupín a rozvíjať a prispôsobovať metódy výučby ich osobitným potrebám a schopnostiam. Na európskej úrovni náš program celoživotného vzdelávania podporuje všetky jazyky: úradné jazyky Európskej únie, regionálne a menšinové jazyky a ostatné jazyky, ktorými sa vo svete hovorí. Je to odrazom novej reality v Únii a taktiež jazykových potrieb našich občanov.

V súvislosti so zvyšujúcou sa mobilitou a migráciou je dôležité, aby ľudia ovládali štátny jazyk alebo jazyky, ak sa majú v plnej miere začleniť do spoločnosti. V tomto kontexte by som však rád zdôraznil, že práve členské štáty sú hlavnými rozhodujúcimi subjektmi vo veci jazykovej politiky týkajúcej sa aj regionálnych a menšinových jazykov, ktorej rámec je stanovený v Európskej charte regionálnych a menšinových jazykov Rady Európy.

Vítam skutočnosť, že Parlament v plnej miere podporuje náš prístup k viazjazyčnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Prednesenie sa skončilo.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 24. marca 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písomne. – (RO) Jazyková a kultúrna rozmanitosť 27 členských štátov EÚ je prínosom pre porozumenie a spoluprácu, ako aj pre cezhraničnú mobilitu pracovníkov a asimiláciu európskych hodnôt. Je dôležité neustále zlepšovať politiku EÚ snažiacu sa o podporu vzdelávania v materinskom jazyku a o zabezpečenie plnej vzájomnej zrozumiteľnosti medzi jazykmi. Nevyhnutná je spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a Európskou komisiou s cieľom čo najúčinnejšie zaviesť osvedčené postupy, aby sme dosiahli integráciu akceptovaním jazykových rozdielov.

Rumunsko je jedným z členských štátov EÚ, ktorého úroveň ochrany a podpory menšín prevyšuje európsky priemer tým, že podporuje vzdelávanie v ich vlastných jazykoch. Univerzita Babeş-Bolyai v Kluži je vynikajúcim príkladom podpory viacjazyčnosti.

Bohužiaľ, organizovali sa demonštrácie, dokonca aj v Európskom parlamente, a podnikali iniciatívy, ktoré požadovali zrušenie univerzity Babeş-Bolyai na základe protiprávnej diskriminácie založenej na etnickej separácii. Z tohto dôvodu by som vás chcela upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje zhoršujúci sa tón diskusie o etnických záležitostiach. Rešpektovanie práv menšín a podpora viacjazyčnosti sa nesmú zneužiť ako dymová clona, za ktorou sa podnikajú kroky proti európskemu duchu a vzájomnému etnickému súladu. Viacjazyčnosť musí byť spoločným menovateľom, a nie faktorom rozdeľujúcim Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), písomne.(RO) Na podporu viacjazyčnosti existujú rozumné dôvody: znižuje riziko nezamestnanosti, zvyšuje šance nájsť si zamestnanie, pomáha zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a produktivitu práce a napomáha mobilite. Všetci to dobre vieme a z tohto hľadiska sa názory začínajú zhodovať.

Chcela by som tu zdôrazniť význam ďalšieho dôvodu na podporu viacjazyčnosti a príslušných opatrení.

Viacjazyčnosť prispieva k potvrdeniu hodnôt a postojov, ktoré sú základom európskeho sociálneho modelu: vzájomného porozumenia, dôvery a solidarity. Vo svete rozmanitosti môže pomôcť účinnejšie dosiahnuť jednotu.

V tejto súvislosti taktiež trváme na potrebe zachovania jazykovej rozmanitosti v Európe. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ, by bola výučba druhého cudzieho jazyka iného než sú medzinárodné jazyky. Možno sa učiť jazyky susedných krajín alebo etnickej menšiny vo vlastnej krajine, ako aj jazyky, ktorými sa hovorí v rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach, s ktorými sa udržiavajú dobré vzťahy.

Chcela by som vyjadriť presvedčenie, že kladné účinky tejto politickej stratégie sa môžu prejaviť neskôr v každodennom živote.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE) , písomne.(DE) Jazyková rozmanitosť je dôležitá. Je súčasťou každodennej reality v Európskej únii a jej význam sa zvyšuje vo vzťahoch medzi členskými štátmi vzhľadom na spôsob spolunažívania našich multikultúrnych spoločností a na spoločné politické opatrenia prijaté Európskou úniou. Rozhodovaciu právomoc o záležitostiach jazykovej politiky však majú predovšetkým členské štáty. Európsky parlament nie je zodpovedný za formulovanie požiadaviek a odporúčaní pre jazykovú politiku. Skutočnosť, že EÚ má komisára pre viacjazyčnosť vysvetľuje nevyhnutnosť reformy Komisie a zníženia počtu komisárov, aby ich bolo menej než členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), písomne.(RO) Chcel by som zablahoželať môjmu kolegovi, pánovi Graçovi Mourovi, za spôsob, akým úspešne zlúčil v tomto návrhu správy globálne, regionálne a dokonca miestne záujmy.

Osobne som navrhol, aby sa občania, ktorí patria do etnickej skupiny a hovoria menšinovým jazykom, riadne naučili úradný jazyk štátu, v ktorom žijú. Určite by im to poskytlo výhody pri hľadaní práce a dobrom začlenení do spoločnosti. Bohužiaľ, v príslušnom výbore nebol tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh schválený, hoci som stále pevne presvedčený, že by bol veľmi užitočný.

Na druhej strane som navrhol, aby sa úradníci, ktorí sa pri svojej práci dostávajú často do kontaktu s občanmi z iných členských štátov, naučili druhý európsky jazyk. Podľa mňa by to bolo užitočné vzhľadom na migráciu pracovníkov po celej Európe, ako aj na mobilitu zameranú na cestovný ruch.

Je to jediný spôsob, ako môžeme podporiť komunikáciu a medzikultúrne porozumenie, ktoré sú základnými hodnotami Európskej únie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia