Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Зелена книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване – Най-добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на структурните фондове – Градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период – Взаимно допълване и съгласуване на политиката на сближаване с мерките за развитие на селските райони – Прилагане на регламента относно структурните фондове през периода 2007-2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми – Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (разискване)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), в писмена форма. – (HU) Искам да поздравя колегата г-н Becsey за неговия доклад, застъпващ развитието на микрокредитната система в подкрепа на икономическия растеж и заетостта. Документът правилно изтъква, че групите в неравностойно положение, включително трайно безработните, нуждаещите се от грижи и етническите малцинства, като например ромите, трябва да бъдат във фокуса на европейските инициативи по отношение на микрокредитирането.

Микрофинансирането се доказа като изключително успешно в редица страни за насърчаване на социалната и икономическа интеграция чрез подкрепа за самоосигуряващите се. По време на финансова криза простите финансови инструменти, които могат да осигурят средства за стопанска дейност, особено в слабо развитите региони или за гореспоменатите групи, са от голямо значение. Желаещите да управляват малки семейни предприятия могат да срещнат значителни трудности при търгове в рамките на политиката на сближаване, особено в случаите на съфинансиране. Създаването или възстановяването на социалното сближаване трябва да има предимство пред стопанските цели, тъй като подкрепата за самоосигуряващите се е значително по-евтина от обезщетенията за безработица и по този начин от гледна точка на националната икономика си заслужава да се предоставя микрокредит, дори и ако от чисто финансова гледна точка това не е доходно. Системата на микрокредитиране трябва да стане достъпна за тези, които не се приемат от банките, т.е. лицата, които не могат да получат кредит от традиционния банков сектор поради високия риск, ниските маржове и опасността от неизпълнение, и трябва да направи възможно участието на групите в неравностойно положение.

 
Правна информация - Политика за поверителност