Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 – Fællesskabsgaranti til EIB (forhandling)
MPphoto
 

  Gay Mitchell, ordfører. − (EN) Hr. formand! Jeg vil indlede med at sige, at jeg ikke bryder mig om den måde, hvorpå medlemmerne af Parlamentet får forkortet deres taletid. Hverken Rådet eller Kommissionen deltager i spørgetiden i denne uge. Folk kan komme og tale så længe, de vil. Medlemmer af Parlamentet, som forelægger betænkninger på vegne af Parlamentet, bliver uden varsel frataget ordet. Det er en skandaløs behandling af medlemmerne af Parlamentet.

Som ordfører vil jeg indlede med at byde formanden for Den Europæiske Investeringsbank, hr. Maystadt, og formanden for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, hr. Mirow, velkommen i Parlamentet. Det er første gang, at Parlamentet har udarbejdet en betænkning om aktiviteterne i både EIB og EBRD. Der hersker ingen tvivl om, at den aktuelle finansielle krise har fremhævet betydningen af EIB's og EBRD's arbejde. De to banker skal roses for deres bestræbelser på at håndtere den økonomiske krises virkninger. De forsøger begge to at løse de problemer, der opstår, og det skal de have ros for. Det er vigtigt, at vi behandler de to banker samtidig, så vi sikrer bedre samarbejde mellem dem og undgår overlapning.

De to banker bør sørge for maksimal synergi med henblik på at forberede og bidrage til det økonomiske opsving. Beslutningen om at øge udlånet til små og mellemstore virksomheder med 50 % er særlig tilfredsstillende. De oprindeligt planlagte 5 mia. EUR årligt til udlån til SMV'er er blevet forhøjet til 7,5 mia. EUR årligt i løbet af firårsperioden 2008-2011.

Et eksempel på ny finansiering er de 310 mio. EUR, som EIB for nylig godkendte til investeringer i SMV'er i Irland. EIB har gjort det klart, at der kan stilles flere midler til meget konkurrencedygtige renter til rådighed for irske og andre SMV'er. Efter min opfattelse bør Europa overveje noget i retning af den Marshallplan, der fungerede så godt efter Anden Verdenskrig.

Hvis EIB kunne overtales til at låne af f.eks. Kina for at investere i banken, kunne den bruge disse midler til at bidrage til at sætte skub i det økonomiske opsving, så det kom hurtigere. Disse lån kunne betales tilbage ved at afsætte en del af den ekstra told, som EU opkræver som følge af fornyet udenrigshandel, og nogle af de nye momsindtægter til dette formål. Det ville have den ekstra fordel, at det lettede presset på medlemsstaterne og deres individuelle krav om at overholde stabilitets- og vækstpagten med hensyn til yderligere låntagning.

I 2007 var EU's indgående investeringer i Kina 7,16 mia. EUR, mens Kinas indgående investeringer i EU kun var 0,6 mia. EUR. Både EU og Kina ville drage fordel af øget handel. Jeg er bekendt med kommissionsformandens, Økonomi- og Valutaudvalgets og Den Europæiske Centralbanks formands rejse til Kina før jul. Opfølgningstopmødet mellem EU og Kina giver håb.

Vi kom ud i uføre, fordi vi ikke fokuserede på problemerne. Det er på tide at begynde at sætte fokus på genopretning, bl.a. ved at gøre EU mere konkurrencedygtigt, som det foreslås i Lissabontraktaten. Jeg er meget tilfreds med de forslag, der bliver stillet om energikrisen og klimakontrol og navnlig EIB's rolle i den forbindelse. Jeg er også glad for, at EF-Domstolens nye afgørelse om fælles beslutningsprocedure er offentliggjort, og at Parlamentet nu spiller en større rolle i forbindelse med de to banker.

I min betænkning har jeg foreslået – hvilket udvalget støttede, og Parlamentet nok også vil støtte – at Kommissionen og de to banker regelmæssigt møder op i Økonomi- og Valutaudvalget for at redegøre for de to bankers rollefordeling og gennemførelse af politikkerne. Det vil være en meget positiv udvikling. Det, vi har brug for, er mere gennemskuelighed og ansvar. Vi hørte premierminister Brown tale om det i forbindelse med den internationale finanskrise. Vi bør overveje det, hvad angår Parlamentets ansvar for vores egne finansielle institutioner og for dem, der delfinansieres af finansielle institutioner.

Jeg bifalder bankernes hensigter, navnlig i forbindelse med klimakontrol og energi, og jeg håber, at Parlamentet vil støtte hovedpunkterne i min betænkning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik