Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2560(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0152/2009

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0186

Puheenvuorot
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

11. Autoteollisuuden tulevaisuus (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma autoteollisuuden tulevaisuudesta.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämä on nyt toinen kerta vain muutaman kuukauden sisällä, kun kokoonnumme täysistuntoon keskustelemaan Euroopan autoteollisuuden tilanteesta. Valitettavasti minun on todettava, että tilanne on edellisen keskustelumme jälkeen huonontunut.

Vuoden 2008 viimeisenä neljänneksenä uusien autojen myynti väheni 20 prosenttia ja autojen tuotanto 29 prosenttia. Tämä laskusuuntaus jatkuu vuonna 2009. Myyntiluvut laskivat kuluvan vuoden tammikuussa 29 prosenttia ja helmikuussa 18 prosenttia. Lasku olisi ollut tätäkin suurempi, elleivät jotkin jäsenvaltiot olisi käynnistäneet onnistuneita aloitteita kysynnän piristämiseksi. Kriisi ei rajoitu vain Euroopan markkinoihin. Vienti kolmansiin maihin on vähentynyt nopeasti, minkä voimme odottaa vaikuttavan negatiivisesti EU:n kauppataseeseen. Autoteollisuus on kaikkialla maailmassa paineen alaisena.

Tämän vuoden jäljellä olevina kuukausina ei ole toiveita parannuksesta. Euroopan henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen kokonaistuotanto laskee todennäköisesti 20–30 prosenttia. Se tarkoittaa, että Euroopassa tuotetaan vuonna 2009 noin viisi miljoonaa ajoneuvoa vähemmän kuin vuonna 2007 tuotettiin. Negatiivinen ennuste koskee erityisesti hyötyajoneuvoja, joiden tuotannon odotetaan pienenevän 35 prosenttia.

Kuten tiedätte, komissio on reagoinut tilanteeseen nopeasti. Annoimme CARS 21 -ryhmässä lokakuussa 2008 kriisin voittamiseksi ensimmäiset suositukset, joihin kuuluivat Euroopan investointipankin mukaan ottaminen ja romutuskannustimet. Tapasin tammikuun alussa EU:n valtiovarainministerit. Tarkoituksenamme oli sopia yhteisestä lähestymistavasta kriisiin. Komissio esitteli 25. helmikuuta suunnitelman, jonka Euroopan neuvosto ja kilpailukykyneuvosto hyväksyivät muutama päivä myöhemmin.

Vastatoimemme on kohdistettu suoraan tämän erittäin vakavan kriisin tärkeimpiin syihin, joita ovat nopeasti laskeva kysyntä, pääoman saannin vaikeus, maksuvalmiusongelmat ja rakenteellinen ylikapasiteetti. Rakenteellinen ylikapasiteetti on maailmanlaajuinen ilmiö. Haluamme nyt säilyttää Euroopan sisämarkkinoiden yhtenäisyyden, välttää protektionismia ja säilyttää jäsenvaltioiden välisen yhteenkuuluvuuden, jotta autoteollisuuden työpaikat säilyisivät.

Haluan tässä vaiheessa todeta hyvin selvästi, että teollisuuden on ensin ryhdyttävä itse toimenpiteisiin. CARS 21 -ryhmässä me olemme luoneet perusolosuhteet tulevaisuuteen suuntautuvalle autoteollisuudelle ja parannamme niitä jatkuvasti. Haluan tehdä tämän täysin selväksi: Euroopan autoteollisuuden on nyt pyrittävä laajalla rintamalla tuomaan markkinoille sentyyppisiä autoja, joita 2000-luvulla tarvitaan, toisin sanoen energiatehokkaita autoja, joiden polttoaineenkulutus on pieni ja jotka siten hyödyntävät luonnonvaroja paremmin.

Poliittisessa mielessä komissio on ilmaissut kantansa selvästi. Meidän mielestämme tärkein tehtävä on varmistaa jälleen kerran rahoitusjärjestelmän tehokas toiminta, jotta voidaan turvata Euroopan autoteollisuuden tarvitsema korkea investointitaso. Tämä korkea investointitaso on tarpeen, koska teollisuuden on kehitettävä ja tuotava markkinoille eurooppalainen tulevaisuuden auto.

Olemme hyväksyneet tilapäiset yhteisön valtiontukitoimenpiteiden puitteet, jotka antavat jäsenvaltioille aiempaa enemmän liikkumavaraa maksuvalmiusongelmien ratkaisemisessa. Se oli välttämätöntä, jotta voimme varmistaa, että muuten kannattavat yhtiöt eivät joudu kriisin äkillisten vaikutusten uhreiksi.

Lisäksi halusimme varmistaa, että yhtiöt jatkavat investointeja tutkimukseen ja nykyaikaistamiseen varsinkin kriisin aikana. Toteuttamamme toimenpiteet ovat edenneet hyvin. Tänä vuonna Euroopan investointipankki on jo hyväksynyt autoteollisuuden hankkeita yli kolmen miljardin euron arvosta. Vuodelle 2009 on jo suunnitteilla muita hankkeita, joiden kokonaisarvo on useita miljardeja euroja. Näihin hankkeisiin osallistuu autonvalmistajien lisäksi myös autoteollisuuden toimittajia.

Euroopan investointipankilla, jolle haluan esittää suuret kiitokset yhteistyöstä, on myös erityisohjelma autoteollisuuden toimitusketjuun kuuluville keskisuurille yrityksille, jotka ovat kärsineet kriisistä erityisen paljon. Varaamme miljardi euroa tutkimuskumppanuuteen teollisuuden kanssa vähähiiliseen, energiatehokkaaseen talouteen siirtymisen vauhdittamiseksi. Se on tarpeen, jotta Euroopan teollisuus olisi hyvässä asemassa kriisin jälkeisenä aikana, niin että se voi todella hyötyä silloin odottamastamme myönteisestä kehityksestä.

Me voimme tehdä jotain myös kysynnän edistämiseksi. Useat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön romutuskannustimia kysynnän piristämiseksi. Komissio on laatinut suuntaviivat, joita jäsenvaltioiden on noudatettava ottaessaan käyttöön tämäntyyppisiä kannustinohjelmia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että kansallisilla toimenpiteillä ei ole syrjivää vaikutusta eivätkä ne aiheuta häiriöitä sisämarkkinoilla. Olen iloinen voidessani kertoa teille, että siinä on onnistuttu.

Meidän on tietysti myös pehmennettävä rakennemuutoksen vaikutuksia, pidettävä sosiaaliset kustannukset mahdollisimman pieninä ja saatava ammattitaitoiset työntekijät pysymään autoteollisuudessa. Jos Euroopan autoteollisuus haluaa säilyttää kilpailukykynsä pitkällä aikavälillä, tietyt rakennemuutokset ovat välttämättömiä. Prosessi on kivulias mutta väistämätön. Tarvitsemme elinvoimaisen, kilpailukykyisen teollisuuden, jolla on huomattavat työllistämismahdollisuudet, emme yrityksiä, jotka ovat jatkuvasti riippuvaisia tuista. Euroopan komissio on varannut Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan globalisaatiorahastosta rahaa toimialan välttämättömän rakennemuutoksen tilapäisistä vaikutuksista eniten kärsivien työntekijöiden tukemiseen.

Huhtikuussa järjestämme teollisuuden, työntekijöiden ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun, jossa on aiheena kriisin sosiaalinen ulottuvuus ja meidän vastatoimemme siihen. Haluaisin kuitenkin neuvoa yhtiöitä järjestämään nyt työntekijöilleen ammatillista koulutusta, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet löytää työpaikka autoteollisuudesta tai talouden muilta sektoreilta.

Haluaisin sanoa muutaman sanan yhden tietyn valmistajan, Opelin, Vauxhallin ja Saabin muodostaman Euroopan General Motorsin tilanteesta. Haluaisin toistaa tässä vaiheessa, että ei ole Euroopan etujen mukaista antaa tämän yhtiön joutua konkurssiin. Yli 200 000 työpaikkaa ympäri Euroopan on sidoksissa tähän yhtiöön. Mielestäni General Motorsin tehtaiden häviäminen Euroopasta ei auttaisi ratkaisemaan Euroopan autoteollisuuden kapasiteettiongelmaa, ja siksi en pidä sitä toivottavana. Työntekijät, joihin se vaikuttaisi, eivät ole vastuussa yhtiönsä kriisistä. Kriisi on syntynyt yksistään Yhdysvalloissa.

Tähän ongelmaan ei ole kansallista ratkaisua eikä edes eurooppalaista ratkaisua. Ainoa mahdollinen ratkaisu on transatlanttinen, ja emoyhtiön on oltava siinä mukana. Siksi meidän on tärkeää tietää, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Tällä hetkellä emme tiedä. Edes Yhdysvaltojen hallitus ei vielä tiedä. Olen tyytyväinen siihen, että kaikkien niiden Euroopan maiden hallitukset, joissa on General Motorsin tehtaita, ovat sopineet, että ne eivät toimi yksin vaan yhdessä Eurooppaa koskevan ratkaisun puolesta. Tämän ratkaisun tuloksena voi olla vain seuraajayhtiö, joka on kilpailukykyinen ja pärjää markkinoilla. Lisäksi ratkaisun on oltava sekä taloudellisesti että poliittisesti perusteltavissa. General Motorsin työpaikat Euroopassa ovat niin tärkeitä, että niitä ei voi sallia sotkettavan kansallisia etuja koskeviin vaaleihin tai politiikkaan. Siksi komissio pyrkii edelleen kaikin tavoin löytämään tämäntyyppisen eurooppalaisen ratkaisun.

Komissio haluaa myös varmistaa, että se ei aiheuta lainsäädäntöohjelmallaan autoteollisuudelle ylimääräisiä rahoitustaakkoja, jos se vain on vältettävissä tänä vaikeana aikana.

Kriisin vakavuudesta puhumisen aika on ohi. Meillä on eurooppalainen suunnitelma, joka sisältää koordinoituja toimenpiteitä sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. Nyt on aika toimia ja toteuttaa nämä suunnitelmat kaikilta osin. Kiitos paljon.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsen Verheugenia erittäin paljon aiheen ottamisesta puheeksi ja onnitella häntä siitä, että hän 13. maaliskuuta pidetyssä ministerikokouksessa koordinoi onnistuneesti EU:n toimenpiteitä ja esti sen, että yksittäiset jäsenvaltiot toimisivat yksin.

Me olemme pyytäneet keskustelua kirjallisen selontekonne perusteella, koska meidän mielestämme kriisi on niin vakava, että Euroopan parlamentin on keskusteltava siitä. Olemme laatineet yhteisen päätöslauselman, jossa käsitellään tärkeimpiä kohtia.

Haluaisin toistaa joitakin mainitsemianne asioita. Yksittäisen yrityksen pelastaminen voi tietysti onnistua vain, jos otetaan huomioon yrityksen oma vastuu – ja General Motorsin tapauksen erityisolosuhteet – sekä teollis- ja tekijänoikeudet ja monet muut tekijät. Toimiala on kaiken kaikkiaan hyvin laaja. Autoteollisuus on erittäin tärkeä toimiala, koska siihen on sidoksissa 12 miljoonaa työpaikkaa, sen vuotuiset investoinnit ovat 20 miljardia euroa, sen vuotuinen liikevaihto on 780 miljardia euroa ja sen tuottama lisäarvo 140 miljardia arvoa. Ala on joutunut vaikeuksiin osittain omasta syystään – tarkoitan tällä joidenkin valmistajien ylikapasiteettia ja mallipolitiikkaa – mutta yleisesti ottaen pääasiassa rahoitusmarkkinoiden kansainvälisen kriisin vaikutusten vuoksi.

Siksi olemme iloisia siitä, että kaikkiin näihin yhteisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Niiden pitäisi auttaa varmistamaan, että autoteollisuus olisi kestävämpää, piristämään kysyntää niin, että ala selviäisi kriisistä, ja helpottamaan investointien ja rahoituksen tarjoamista ostajille ja teollisuudelle. Kuten te totesitte puheenvuoronne lopussa, näiden toimenpiteiden ei pitäisi myöskään synnyttää uusia lainsäädäntöongelmia, jotka aiheuttaisivat lisäpaineita Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvylle.

Tämän perusteella voimme hyväksyä yhteisen julkilausuman. Minun ryhmäni äänestää Euroopan parlamentin sosialistiryhmän 5 kohtaan esittämän tarkistuksen puolesta koskien erityisesti General Motorsin erityistapausta, niin että voimme suurella enemmistöllä tukea komissiota, turvata työntekijöiden työpaikat ja avata autoteollisuudelle uusia näkymiä.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, PSE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, ihmiskunta ei lähitulevaisuudessa tule toimeen ilman henkilö- ja kuorma-autoja. Nämä liikennemuodot on kehitettävä vähemmän saastuttaviksi ja energiatehokkaammaksi. Edes paras mahdollinen ja houkuttelevin julkinen liikennejärjestelmä ei voi koskaan korvata henkilökohtaisten liikennevälineiden joustavuutta.

Euroopan autoteollisuus on tekniikassa alansa johtaja. Tätä huipputekniikkaa edustavaa alaa on suojeltava. Se on strategisen tärkeää koko Euroopan teollisuusrakenteelle. Miljoonat työpaikat ovat siihen suoraan tai välillisesti sidoksissa. Euroopan parlamentin sosialistiryhmä haluaa suojata työpaikat. Se vaatii, että ennen kaikkien mahdollisten rakennemuutokseen liittyvien toimien toteuttamisesta on keskusteltava työntekijöiden ja heidän ammattiliittojensa kanssa.

Sen jälkeen, mitä pankeille on tehty, Kiina on rahoittanut alan nykyaikaistamista ja teknologista mukauttamista. Tässä mielessä olen täysin samaa mieltä komission jäsen Verheugenin huomautuksista. Euroopan on tunnustettava velvollisuutensa. Euroopan investointipankin pääomarakennetta on tarvittaessa muutettava, niin että se pystyy tukemaan alan ja sen tuhansien alihankkijoiden, pääasiassa pk-yritysten, rakennemuutosta.

Odotamme, että komissio järjestää edelleen rakentavaa vuoropuhelua kaikkien niiden Euroopan maiden välille, joissa on yhdysvaltalaisille valmistajille ja näille yrityksille kuuluvia tehtaita. Onnittelemme myös komission jäsen Verheugenia hänen aiheeseen liittyvästä aloitteestaan.

Meidän on kuitenkin suojeltava Euroopan teollisuus- ja tekijänoikeuksia ja kotiutettava Eurooppaan patentit, jotka koskevat keksintöjä, jotka on tehty Euroopassa mutta joiden patentti on tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Tämä muistuttaa törkeää varkautta tai vähintään pakkolunastusta ilman korvausta. On mahdotonta, että Euroopan tehtaat joutuisivat maksamaan tulevaisuudessa tekijänpalkkioita taitotiedosta, jonka insinöörit ja työntekijät ovat kehittäneet Euroopassa.

Hyvä puhemies, sosialistiryhmä on General Motorsin tilanteesta samaa mieltä kuin komission jäsen Verheugen tässä parlamentissa esittämässä puheessaan.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Verheugen, tapaamme jälleen kerran keskustellaksemme autoista, mikä on aivan oikein. Tämä kriisi on kohdannut yhtä tärkeimmistä teollisuudenaloistamme voimalla. Yhteensä 12 miljoonaa työpaikkaa, kuusi prosenttia työvoimasta, suurin investoija tutkimuksen ja kehityksen alueella – näiden vuoksi ongelmasta kannattaa keskustella ja etsiä ratkaisuja. Nyt on kuitenkin käynyt selväksi, että EU:lla ei ole käytettävissään sopivia välineitä kriisin ratkaisemiseen. Jäsenvaltiot kiirehtivät yksittäin edelle, kilpailun kehykset ovat ajoittain olleet vaarassa ja Euroopan investointipankilta, joka on ollut patenttilääke kaikkeen, on vaadittu liikaa sekä rahoituksen että henkilöstön suhteen. Siksi meidän on löydettävä uusia keinoja.

Olen komission jäsen Verheugenille kiitollinen tämän kehysdirektiivin hyväksymisestä nopeasti, niin että voidaan tutkia, miten meidän pitäisi edetä kilpailulain kanssa. EIP:n on kuitenkin oltava paremmin varustettu. Euroopan keskuspankin on tarjottava EIP:lle erityisehdot, jotta se saa käyttöönsä uutta pääomaa, mitä lainsäädäntö ei nyt salli. On myös tärkeää, että valtiontuki liitetään tiiviimmin ajattelutavan muuttamiseen uutta tekniikkaa suosivaksi sisäisen polttomoottorin sijaan. Lisäksi esimerkiksi rakennerahastojen ja maatalousrahastojen olisi keskityttävä vahvempien infrastruktuurien kehittämiseen näitä uusia tekniikoita varten.

Haluaisin tarkastella General Motorsia lähemmin. Olen komission jäsenen ja edellisten puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että sillä on eurooppalainen ulottuvuus, koska yhtiöllä on tehtaita useassa EU:n jäsenvaltiossa. Pohjimmiltaan on kuitenkin kyse siitä, että valtion tai EU:n ei pitäisi puuttua talouteen. Kriisi ei ole muuttanut tätä periaatetta. Vaikka autoteollisuus on strateginen toimiala, se ei ole koko järjestelmää koskeva samalla tavalla kuin pankkiala. Siksi meidän pitäisi välttää osakkuuksia autoteollisuudessa. Uskon kuitenkin, että takaukset ovat oikea keino, jos jokin yksityinen investoijataho voi ottaa takauksen Euroopan investointipankin kautta. Se edellyttää, että me seuraamme ajattelutavan muutosta ja siirrymme kohti uutta tekniikkaa. Daimler ja Abu Dhabin investointiviranomainen ovat hiljattain ottaneet tämäntyyppisen askeleen, joten sen pitäisi olla mahdollista myös meille.

Haluan kiittää komission jäsentä aktiivisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Haluan kiittää myös kollegojani päätöslauselman sisältämän aloitteen tukemisesta.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, UEN-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, autokriisi on yksi maailman tehdasteollisuuden vakavimmista, koska sen lisäksi, että sillä on vakavia taloudellisia ja työllisyyteen liittyviä jälkiseurauksia Euroopan tehtaille ja yhteistyöyrityksille, se koskee kolmansia maita, joihin on siirretty yhä enemmän tuotantoa muutaman kymmenen viime vuoden aikana.

Jos unionin tarkoituksena on palauttaa toimialan tuotot edes vuoden 2007 tasolle, se ei kestä noin 350 000 työpaikan vähenemisen aiheuttamia sosiaalisia kustannuksia. Siksi meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, mikä tarkoittaa vähintään yhtenäistä tukea alalle, mikäli sitä tarjotaan työpaikkojen suojelun lisäksi. Euroopan yritysten avainsanoja on oltava huipputason tutkimus ja kehitys. On selvää, että markkinoiden kehittyessä toinen mahdollinen keino on turvautuminen sulautumiin tai strategisiin sopimuksiin, mutta sen ei pidä tapahtua Euroopan autonvalmistusperinteen kustannuksella, koska se on helmi yhteisön tehdasteollisuuden kruunussa.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä keskustelussa meitä huolestuttavat eniten autoteollisuuden työntekijät. Luvut ovat niin valtavia, että ongelman mittakaavaa on vaikea kuvitella. Te, komission jäsen, teitte yhden hälyttävän asian hyvin selväksi: vastakohtana sille ovat myös tyrmistyttävän korkeat ylituotantomäärät ja innovointien räikeä puute tehokkuuden ja ilmastonsuojelun alueilla. Jos olemme nyt valmiita antamaan autoteollisuudelle valtiontukea, se on sidottava siihen, että rahoitus käytetään työpaikkojen säilyttämiseen ja kestävän työllisyyden varmistamiseen. Lisäksi näiden yhtiöiden tuen saannin ehtona on oltava aito keskittyminen innovaatioihin.

Hyvä komission jäsen, minua hieman epäilyttää CARS 21 -ryhmän huomattava vaikutusvalta sekä teollisuuden vaikutusvalta prosessissa, jota nyt ollaan käynnistämässä täällä. Tunnen joitakin saksalaisia autoyhtiöitä ja tiedän niiden jarruttaneen ilmastonsuojelua ja tehokkuuden parantamista.

Olen myös suurella mielenkiinnolla huomannut, että kaksi viikkoa sitten pyydettiin uutta poikkeusta ympäristövaatimusten lykkäämiseksi. Se ei saa toteutua. Tuelle on asetettava ehtoja, kuten työllistäminen, aidot innovaatiot sekä työntekijöiden koulutus ja ammattitaidon kehittäminen, mikä koskee myös toimittajia eli monia pk-yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia suurista organisaatioista, sekä autoteollisuuden työntekijöitä. Siihen ryhmäni olisi tyytyväinen. Ilman näitä tiukkoja ehtoja emme kuitenkaan edesauta pysyvien työpaikkojen syntymistä.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä keskustelu autoteollisuudesta on valitettavasti myöhässä ja sisällöltään riittämätöntä. Keskustelemme tästä itse asiassa nyt, kun kansalliset hallitukset ovat jo tehneet päätöksensä EU:n todellisten kehysten ulkopuolella ja traagisia sosiaalisia, työttömyyttä ja työttömyyskorvauksia koskevia seurauksia on jo nähty.

Jatkan samasta aiheesta: päätöslauselman tekstissä ei ehdoteta mitään olennaisia asioita, joilla varmistettaisiin, että toteutettavat toimenpiteet olisivat tehokkaita ja oikeudenmukaisia. Haluan tuoda esiin sen, että muutama kuukausia sitten ilmastonmuutosta käsiteltäessä EU toimi hyvin eri tavoin ja käsitteli sitä todellisena poliittisena kysymyksenä. Talouskriisin suhteen se ei sitä tee. Hallituksille on annettu vapaat kädet, ja ne ovat toimineet hajanaisesti ja uskoakseni myös vaaleja silmällä pitäen.

Tämä johtuu tietysti Barroson komission poliittisesta heikkoudesta mutta myös vaikeuksista, jotka liittyvät sellaisten tilanteiden selvittämiseen, jotka vaativat uusia valtuuksia teollisuus-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa koskevaan päätöksentekoon.

Voimmeko mukautua kansallisiin toimenpiteisiin? Voimmeko hyväksyä irtisanomisten aallon samanaikaisesti, kun yrityksille annetaan tukea? Voivatko autoteollisuuden ja siihen liittyvien yritysten tuotannonsiirrot jatkua, kuten on käynyt italialaisen ITONO-yrityksen ja nyt toista ratkaisevaa teollisuudenalaa edustavan Indesitin tapauksessa? Voimmeko laajentaa EU:n varojen käyttöaluetta ilman, että lisäämme niitä? Tämän vuoksi ei riitä, että sanotaan, että tämä on autoteollisuuden ongelma ja että on järjestetty monia kokouksia.

Meidän on asetettava toiminnalle suuntaviivat, millä tarkoitan sitä, että tukea saavat yritykset eivät saa irtisanoa ihmisiä, tuki on yhdistettävä innovaatioihin ilmastonmuutospaketin ja Sacconin asetuksen mukaisesti ja EU:n jäsenvaltioiden välisten tuotannonsiirtojen ja kilpailun on loputtava. Ryhmäni on esittänyt tarkistuksia kaikkiin näihin kohtiin. Me siis tarvitsemme uuden politiikan, jota tällä Euroopalla ei tunnu olevan ja joka meidän on luotava, ennen kuin sosiaaliset ongelmat ovat niin vakavia, että me emme voi antaa työntekijöillemme varmoja vastauksia.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Autojen maailmanlaajuisen kysynnän jyrkkä romahdus on vaikuttanut myös Eurooppaan. Vuoden 2008 viimeisenä neljänneksenä Euroopan vuotuinen automyynti pieneni yli 19 prosenttia ja pienenee edelleen. Monet Euroopan unionin keskeisistä jäsenvaltioista ovat päättäneet tukea ajoneuvoteollisuutta. Valitut ja suunnitellut lähestymistavat ovat kuitenkin herättäneet epäilyksiä, koska ne haiskahtavat protektionismille. Siksi tuen Euroopan komission kantaa, jossa varoitetaan kotimaisten tuottajien tukemiseen tarkoitetuista protektionistisista toimenpiteistä. Komission esittämä kehotus ratkaista ensisijaisesti rakenteelliset ongelmat osuu naulan kantaan varsinkin mittavan ylituotannon ja innovatiivisiin tekniikoihin kohdistettavien investointien suhteen.

Kaiken julkisen sektorin tuen on oltava avointa ja EU:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjen mukaista. Meidän on estettävä eri toimijoiden kilpailu tytäryhtiöistä Euroopan markkinoilla. Tilannetta vaikeuttaa se, että näissä säännöissä ei oteta huomioon maailmanlaajuista kilpailua erityisesti Yhdysvaltojen taholta. Oletetaan, että Yhdysvaltojen tuet autonvalmistajien ongelmien ratkaisemiseen laajennetaan koskemaan myös osien toimittajia. Jos tilanne muuttuu akuutiksi, Eurooppa voi joutua Euroopan tuotanto- ja myyntiongelmien lisäksi ratkaisemaan mittavalla valtiontuella tuotettujen tuontiautojen ongelman. Sellaisessa tilanteessa Eurooppa voisi myös uhata toimenpiteillä Maailman kauppajärjestön puitteissa.

Monet Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön romutusjärjestelmiä, ja Isossa-Britanniassa on nyt aloitettu samansuuntaisia toimia. Romutusjärjestelmät voivat kuitenkin ratkaista kriisin vain lyhyellä aikavälillä. Ne vääristävät nopeasti markkinoita, kuluttavat valtioiden rahavaroja ja lykkäävät välttämättömiä ratkaisuja, jotka koskevat investointeja innovatiivisiin tekniikoihin.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan puhua tästä aiheesta myös siksi, että olen muutaman viime kuukauden aikana seurannut suurella mielenkiinnolla Euroopan parlamentissa, valiokunnissamme ja nyt tässä istuntosalissa tehtyä työtä koskien nimenomaan pyyntöjä erityisistä sitoumuksista, jotka olemme antaneet maanosamme autonvalmistajille.

Asetimme tärkeitä, erityisesti hiilidioksidiin liittyviä tavoitteita, kun pyysimme niitä osallistumaan tulevina vuosina Euroopan itselleen asettamien tärkeimpien hiilidioksidin vähennystavoitteiden täyttämiseen. Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita, joita kaikki maat ympäri maailman seuraavat suurella mielenkiinnolla. Olemme vaatineet autoteollisuutta saavuttamaan keskimääräisen 120 mg:n vähennyksen vuoteen 2012 mennessä ja 25 mg:n lisävähennyksen vuoteen 2020 mennessä. Nämä ovat huomattavia tavoitteita, jotka edellyttävät huomattavia investointeja.

Tähän tosiasiaan, jonka eräät kollegani ovat jo maininneet, on lisättävä, että autoteollisuus työllistää suoraan tai välillisesti 12 miljoonaa ihmistä Euroopassa eli kuusi prosenttia Euroopan työvoimasta. Jos Eurooppa haluaa todella tarjota autoteollisuudelleen keinoja täyttää asettamamme hiilidioksiditavoitteet ja jos toisaalta haluamme säilyttää ihmisten työpaikat, mikä on maanosamme tämänhetkinen ongelma, meidän on toteutettava koordinoitu strategia tuen tarjoamiseksi tälle alalle.

Monet jäsenvaltiot ovat käynnistämässä myynnin piristämiseksi suunnitelmia, jotka kaikki tähtäävät autojen liikevaihdon tason säilyttämiseen. Tällaisen politiikan on kuitenkin oltava osa yhtä yhteistä yhteisön strategiaa, jonka tarkoituksena on estää vaaralliset markkinahäiriöt.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin tehdä täysin selväksi, että tuen täysin kaikkea komission jäsenen sanomaa. Minun maassani Itävallassa kriisi vaikuttaa suoraan tai välillisesti tuhansiin työntekijöihin. Tämä koskee myös naapuriamme Slovakiaa ja monia muita.

Olen erityisen huolissani siksi, että autoteollisuus on tietysti yksi keskeisistä toimialoista. Sitä ei pidä pitää vanhentuneena alana, koska paljon tutkimusta ja kehitystä on sidoksissa autoteollisuuden olemassaoloon Euroopassa. Lisäksi suuri määrä pieniä ja keskisuuria alihankkijayrityksiä on riippuvaisia autoteollisuudesta. Ajattelemme aina ensin erittäin suuria yhtiöitä ja tunnemme hyvin vähän myötätuntoa niitä kohtaan. Mutta kun ajattelen kaikkia niiden toimittajia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tilanne vaikuttaa täysin erilaiselta.

Kannatan erityisesti sitä, mitä te komission jäsen sanoitte General Motorsista. Meillä on Wienissä suuri General Motorsin tehdas. Tiedämme, miten ihmiset pelkäävät odottaessaan tietoa Yhdysvalloissa tehtävästä päätöksestä. Toivon, että tämä on myönteinen esimerkki transatlanttisesta yhteistyöstä, jossa Yhdysvallat – koska kyse ei ole Yhdysvaltojen hallituksesta vaan koko Yhdysvalloista –, joka vaatii aina Euroopalta lisää toimia kriisin torjumiseksi, esittää myönteisen esimerkin, niin että Euroopalla on mahdollisuus onnistua omien yhtiöidensä kanssa.

Lopuksi sana protektionistisista toimenpiteistä. Vain yhteinen eurooppalainen ratkaisu on hyväksyttävä. Sen on oltava tavoitteenamme.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä on kolmas muutaman kuukauden aikana käymämme keskustelu autoteollisuudesta. Komissio ja neuvosto eivät ole vielä asiaankuuluvasti täyttäneet kysynnän tukemiseen tai ulkoiseen kilpailuun ja asianmukaisen vientitukeen liittyviä vaatimuksiamme.

Pidän EU:n toimenpiteitä rahoituskriisin torjumiseksi merkittävinä, mutta mielestäni toisin kuin hiljattaisessa huippukokouksessa pääteltiin, EU:n vastatoimet taantumaan ja reaalitalouden vaikeuksiin ovat riittämättömiä. Olemme sodassa ja sotilaamme eli yrityksemme ampuvat pimeään.

Autoala on teollisuutemme keskeinen ala, johon kohdistuu uusia vaatimuksia, jonka tuotannontekijät on järjestettävä uudelleen ja jolla tarvitaan kipeästi prosessi- ja tuoteinnovaatioita. Kannustimet EU:n laajuisen kaikentyyppisen protektionismin lopettamisen koordinoimiseksi, tälle alalle kohdennettujen lainojen jälleenrahoitus Euroopan investointipankin tarjoama rahoitus mukaan lukien, vain ympäristöystävällisille ja hybridiautoille tarjottavat kannustimet, varojen lisääminen puhtaiden moottorien tutkimukseen ja tehokas toiminta Maailman kauppajärjestössä todellisen vastavuoroisuuden olosuhteiden luomiseksi maailmanlaajuisilla automarkkinoilla ovat tärkeimpiä vaatimuksia niiltä, jotka eivät halua tukea Euroopan teollisuuden vähentämistä yhdellä keskeisistä suuren lisäarvon ja työllisyyden aloista.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen Verheugen on korostanut sitä, että on varottava ehdottamasta tai tukemasta protektionistisia toimenpiteitä. Haluaisin muistuttaa häntä siitä, että toisella puolella Atlanttia tällaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty ja ne oletettavasti hyödyttävät eurooppalaisten valmistajien kilpailijoita.

Minulla on sellainen käsitys, että Euroopan unionin tähän asti toteuttamaa strategiaa ei ole kohdistettu riittävästi – niin kuin pitäisi tällaisessa tiukassa tilanteessa – pelkästään tai pääosin "eurooppalaisten", täällä Euroopassa suunniteltujen ja rakennettujen autojen tukemiseen. Olen nähnyt ammattijärjestöjen edustajien itkevän krokotiilinkyyneleitä muun muassa teollisuuden vähentämisen ja tuotannonsiirtojen vuoksi. Kun minun kaltaiseni henkilö vuosia sitten esitti nämä perusteet tapaamisessa suuren italialaisen autonvalmistajan kanssa, niitä ei otettu vakavasti. Tänään tosiasiat valitettavasti osoittavat, että olimme oikeassa.

Jos EU rajoittaa toimenpiteensä pelkästään kysynnän piristämiseen, kysyntä voi mitä ilmeisimmin kohdistua myös muihin kuin eurooppalaisiin tuottajiin eikä tulos ole haluamamme. Jotta tulos olisi haluamme, EU:n on ryhdyttävä pikaisiin toimiin Euroopan autotuotannon vauhdittamiseksi. Eurooppalaisia tuottajia on kannustettava investoimaan tutkimukseen, jotta taataan tämän erinomaisen teollisuudenalan tulevaisuus, alan, johon kuuluu myös autontuotannon alihankkijayrityksiä, jotka kärsivät nyt myös Euroopan pankkien varojen myöntämisestä pidättäytymisen politiikasta.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Emme saa unohtaa, että kävimme viime marraskuussa aivan saman keskustelun täällä parlamentissa. Silloin oli jo selvää, että kapitalistinen järjestelmä on kriisissä ja että tarvitaan perusteellisia muutoksia kansalaisten enemmistön ostovoiman lisäämiseksi. Siksi me vaadimme palkkojen ja eläkkeiden nostamista oikeudenmukaisemman tulonjaon varmistamiseksi. Tämä on silti edelleen perustoimenpide, joka voisi lisätä kysyntää ja siten varmistaa, että autoteollisuudella ja sen toimittajilla on edelleen varmat markkinat.

Valitettavasti sosiaalinen tilanne on muuttumassa entistä monimutkaisemmaksi, koska poliitikot eivät ota käyttöön tarvittavia toimenpiteitä ja työttömyys ja epävarmat ja huonopalkkaiset työpaikat lisääntyvät yhä. Siksi me vaadimme uutta politiikkaa, jossa etusijalla ovat asianmukaiset oikeudet tarjoavat työpaikat, joka tukee EU-maiden teollisuustuotantoa ja vastustaa monikansallisten yhtiöiden strategiaa, kun ne kriisin varjolla vähentävät työpaikkoja, lisäävät työntekijöiden riistoa ja kasvattavat voittojaan. On välttämätöntä, että EU:n teollisuutta tuetaan asianmukaisesti, jotta säilytetään nykyiset asianmukaiset oikeudet tarjoavat työpaikat ja luodaan uusia. Meidän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota Portugalin kaltaisiin maihin, joiden taloudet ovat muita herkempiä, lisäämällä taloudellista tukea auto- ja varaosateollisuuden sekä pienten korjaamojen työttömyyden ehkäisemiseksi ja mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten auttamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI).(FR) Arvoisa puhemies, globalisaatio on tullut hulluksi, ja sen hullut puolustajat pakottavat Euroopan autoteollisuuden työntekijät maksamaan korkean hinnan avointen markkinoiden ja vapaakaupan intomielisen noudattamisen seurauksista.

USA:n asuntolainakriisin rahoitusvirus on siten saanut vapaasti myrkyttää rahoitusjärjestelmän, maailman pankkijärjestelmän, mikä on johtanut meidän talousjärjestelmämme myrkyttymiseen ja yritystemme ja työpaikkojemme tuhoutumiseen.

Ranskan Picardyn, Nord-Pas de Calais’n and Normandian alueilla tuhannet työpaikat ovat tuhoon tuomittuja. Näitä alueita kollegani Le Rachinelin kanssa edustavana jäsenenä haluan kertoa teille, että EU:n kauppapolitiikan inhimillinen ja sosiaalinen hinta on sietämätön, epäoikeutettu ja mahdoton hyväksyä. Silti avointen markkinoiden kiihkomieliset puolustajat vaativat tätä ja allekirjoittavat tämän. Gordon Brown ja José Manuel Barroso vahvistivat tänään kieltäytyvänsä Euroopan, teollisuutemme ja työpaikkojemme suojelemisesta elintärkeän vapaakaupan ja globalisaation nimissä. Vasemmiston sosialisti-globalistit, oikeiston liberaali-globalistit ja äärivasemmiston alter-globalistit, jotka eivät halua nähdä eivätkä ymmärtää mitään, pettävät ja hylkäävät eurooppalaiset työntekijät.

Koko maailman globalistit, yhtykäämme! Maidemme työntekijät hävitkööt! Se on globalistien puolueen ohjelmajulistus.

Eko-kansalaisten, hallitusten ja tiettyjen paikallisten valtuutettujen harjoittama autoilijoiden ja autojen jatkuva häirintä ei myöskään sovi yhteen autoteollisuutemme puolustamisen ja tukemisen kanssa.

Lopuksi haluan sanoa, että äärivasemmiston kansankiihottajat, jotka pitävät nykyistä kriisiä taivaan lahjana vallankumoukselle, ovat täysin kykenemättömiä täyttämään ranskalaisten ja eurooppalaisten työntekijöiden tarpeet. Voimme elvyttää teollisuudenalamme taloudellisella ja sosiaalisella isänmaallisuudella sekä suosimalla ja suojelemalla omia kansallisvaltioitamme ja Eurooppaa.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (SV) Arvoisa puhemies, Euroopan autoteollisuuden ongelmallinen tilanne johtuu suurelta osin talous- ja rahoituskriisistä. Sen vuoksi ongelma on toivottavasti ohimenevä. Toisaalta merkittävä osa ongelmasta liittyy ylikapasiteettiin. Siksi on äärimmäisen tärkeää vaalia Euroopan autoteollisuuden tulevaisuutta, jotta se voi perustua realistisiin ja järkeviin liiketoimintasuunnitelmiin ja vastuulliseen omistukseen.

Tämä johdatteleekin minut toteamaan, että jos me haluamme säilyttää Euroopan menestyksekkään autoteollisuuden ja kaikki sen suomat mahdollisuudet tekniselle kehitykselle, hyvälle työllisyydelle ja autoteollisuuden asemalle Euroopan taloudessa, jäsenvaltioiden tällä hetkellä myöntämää valtiontukea on käytettävä takaamaan sen eloonjäänti taantuman ja rahoituskriisin aikana niin, että se ei kuitenkaan vääristä jäsenvaltioiden tai autonvalmistajien välistä kilpailua.

Kilpailua vääristävä ja epäluottamusta jäsenvaltioiden välille luova valtiontuki tosi asiassa vaarantaa autoteollisuuden eloonjääntikyvyn, ja juuri tähän liittyen haluan kysyä Slovenian ja Ranskan viimeaikaisista tapahtumista ja Ranskassa myönnetystä valtiontuesta. Yksi komission tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että laadittuja sääntöjä ei ole rikottu, ja valvoa tapahtumia sekä luoda täydellinen luottamus siihen, että valtiontukea ei myönnetä niin, että se aiheuttaisi haittaa toiselle jäsenvaltiolle tai muulle autoteollisuudelle. Kilpailua vääristävä tuki horjuttaa Euroopan autoteollisuuden tulevaisuutta ja vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen ja tekniikan kehitykseen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin ensin todeta arvostavani komission ja neuvoston ajoissa esittämää sitoutumista autoteollisuuden sekä sen alihankkijoiden ja autonosia valmistavien yritysten tukemiseen, mutta valitettavasti se ei vielä riitä.

Ala on jonkin verran elpynyt siitä lähtien, kun jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ensimmäiset toimenpiteensä: Italian tietojen mukaan myynti laski helmikuussa 18 prosenttia, kun se vielä tammikuussa laski 22 prosenttia. Myös komission jäsen Verheugenin lainaaminen tietojen mukaan Euroopan on selvästi edettävä niin, että taataan lisää rahoitusta Euroopan investointipankilta ja koordinoidaan entistä paremmin kansallisia toimenpiteitä epäreilun ja syrjivän kilpailun estämiseksi.

Euroopan on myös pyrittävä koordinoimaan toimiaan tiiviisti työntekijöiden edustajien ja ammattijärjestöjen kanssa rakennemuutossuunnitelmia laadittaessa, jotta voidaan luoda alan elvyttämiseen tähtäävä eurooppalainen strategia, joka perustuu tutkimukseen ja uuteen tekniikkaan kohdistettaviin investointeihin.

Irtisanomisia ja työttömyyskorvaustoimenpiteitä koskevien järkyttävien tietojen vuoksi vaadin myös komissiota esittämään tehokkaampia ehdotuksia sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Arvoisa puhemies, maailmassa vallitsee parhaillaan sekä rahoituskriisi että ilmastokriisi. Näemme, että jotkin autoyhtiöt selviytyvät tästä kaksinkertaisesta kriisistä paremmin kuin toiset. Toiset automerkit ja -mallit selviytyvät näistä kriiseistä paremmin, nimittäin ne, jotka ovat investoineet kestävän tekniikan kehittämiseen. Sitten on sellaisia yhtiöitä kuin General Motors, joka pyytää 350:tä miljoonaa USA:n dollaria valtioilta, joissa se toimii.

Emme saa heittää hyvää rahaa hukkaan. Meidän on tuettava autoteollisuudessa työskenteleviä ihmisiä. Meidän on tuettava alueita, joilla on ongelmia, ja toimitusketjun pienyrityksiä, mutta meidän on varmistettava, että niiden valmistamat tuotteet sopivat tulevaisuuden markkinoille.

Komissio voi tehdä enemmän avaamalla rakennerahastot, sosiaalirahaston, aluerahastot ja maatalousrahaston biopolttoaineille, sosiaalisille toimenpiteille ja alueille.

Lisäksi olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin toiminta Strasbourgissa pitäisi lopettaa.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, autoteollisuus on yksi Euroopan talouden tärkeimmistä teollisuudenaloista ja ala, jolla on paljon menetettävää nykyisessä kriisissä. Siksi nyt ei ole aika toistaa sitä, että meidän pitäisi vastustaa protektionismia ja epäreilua kilpailua. Se kaikki on täysin tarpeetonta. Nyt on aika tarjota strategiset, selvät ja rohkeat takuut Euroopan tuottajille ja työntekijöille – tätä asiaa haluan korostaa – laatimalla tukisuunnitelma, joka tarjoaa kaikille jäsenvaltioille samat mahdollisuudet.

Tavoitteisiin kuuluu luonnollisesti EU:n rahastojen, myös globalisaatiorahaston, paremman hyödyntämisen takaaminen, mutta myös alalle kohdistettavan rahoitustuen yksinkertaistaminen ja lisääminen EIP:n ja EKP:n kautta, niin että alan yritykset voivat hakea matalakorkoisia lainoja, samoin kuin hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen.

Lopuksi haluaisin sanoa yleisemmin, että tavoitteena on säilyttää alan kilpailukyky ja varmistaa, että kaikki eurooppalaiset aloitteet voivat nykyisen kriisin torjumisen lisäksi auttaa käynnistämään myönteisen vaiheen autoteollisuuden rakenneuudistuksessa ja muutoksessa.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE-DE).(NL) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Gordon Brown onnistui ilmaisemaan asian täydellisesti tänä aamuna, kun hän sanoi, että emme saa törmäillä ympäriinsä vaan nyt on aika toimia. On tosiaankin kestävien ja päättäväisten toimien aika. Meidän, Euroopan, on nyt otettava asia hallintaamme ja johdettava autoalan muuttamista kestäväksi, mikä on mahdollista vain, jos ohjaamme alan tämän vaikean ja vaarallisen taantuman läpi.

Siksi esitän tämän kehotuksen teille, komission jäsen Verheugen, ja komissiolle. Haluamme todella, että Eurooppa, me kaikki yhdessä teemme paljon enemmän autoyhtiöidemme tulevaisuuden puolesta. Meillä on Euroopan unionina nyt ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa, että olemme työntekijöiden puolella – Opelin 200 000 työntekijän Saksassa, Puolassa, Itävallassa, Espanjassa ja Belgiassa vain muutamia mainitakseni.

Sen vuoksi varsinkin Euroopan investointipankin täytyy myöntää luottoa ja hyödyntää vipuvaikutustoimintonsa ja -mahdollisuutensa mahdollisimman laajasti. Meillä oli kaksi viikkoa sitten täällä parlamentissa neuvottelu toimialan ylimmän portaan kanssa, ja silloin selvisi, että alalla on yksi valtava ongelma: se kärsii akuutista pääomapulasta. Siksi halvat lainat ja valtion takaukset ovat ehdottoman välttämättömiä ei pelkästään eloonjäämisen vuoksi vaan ennen kaikkea siksi, että siirtyminen tulevaisuuden autoon tapahtuisi järkähtämättömästi, autoon, jonka on oltava sähköauto, hybridi ja ennen kaikkea, mikä tärkeintä, ympäristöystävällinen ja valmis tuotantoon.

Työmarkkinaosapuolet ja tietysti työntekijöiden edustajat on otettava tiiviisti mukaan Euroopan elvytyssuunnitelmaan, koska tämä asia on myös Euroopan tason yhteiskunnallisen vuoropuhelun koetinkivi.

Komission jäsen Verheugen, ei ole myöhäistä toimia. Meidän ei pidä antaa tilanteen mennä päin honkia.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin ensiksi kiittää komission jäsentä hänen puheensa lisäksi hänen viime viikkojen ja kuukausien aikana tekemistään autoteollisuutta koskevista rohkeista teoista ja selvästä ilmoituksestaan, että on löydettävä ratkaisu General Motorsille, koska yhtiötä tarvitaan erityisesti uusien voimansiirtojärjestelmää koskevan strategian yhteydessä. Haluan vilpittömästi kiittää häntä.

Haluaisin myös puuttua siihen, mitä kollega Langen sanoi Euroopan kansapuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmästä, joka tukee meidän ryhmämme tarkistusta, koska mielestäni tämä on tärkeää ja myös oikein. Olen kiitollinen siitä, että me parlamenttina annamme lausunnon General Motorsista. Pitkään vaikutti siltä, että niin ei tapahtuisi, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kiitän teitä!

Päätöslauselmassamme olemme käsitelleet lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Meidän pitäisi kuitenkin puhua myös keskipitkän aikavälin toimenpiteistä, kuten CARS 21 -ryhmä on tehnyt, sekä autoveroprosenttien yhtenäistämisestä. Tiedän, että se on vaikea tehtävä, mutta se olisi eurooppalainen talouden elvytyssuunnitelma autoteollisuutta varten. Elämme kriisiaikaa, ja meidän pitäisi aloittaa nämä toimenpiteet nyt. 27 valtiovarainministerin pitäisi ryhtyä yhdessä toimiin.

 
  
MPphoto
 

  Mia De Vits (PSE).(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sanoitte jo itse, että me emme voi keskustella autoteollisuudesta puhumatta tänään myös General Motorsista.

Olemme tyytyväisiä siihen, että kutsuitte Euroopan talousministerit kokoon eurooppalaista lähestymistapaa etsimään. Sen te itsekin haluaisitte nähdä – eurooppalaisen lähestymistavan kansallisen sijasta – mutta tällainen eurooppalainen lähestymistapa on mahdollinen vain, jos keskusteluun otetaan mukaan eurooppalainen yritysneuvosto ja jos eurooppalaiselle yritysneuvostolle annetaan kaikki tiedot, jotka sen lain mukaan pitäisi saada. Siksi kysyn teiltä aivan avoimesti, oletteko valmistautunut käynnistämään senluonteisen aloitteen ja antamaan kunkin jäsenvaltion hallussa olevat General Motorsin antamat tiedot erikseen eurooppalaiselle yritysneuvostolle?

Toiseksi viittasitte eurooppalaisiin rahastoihin, jotka lieventävät työntekijöihin kohdistuvia sosiaalisia vaikutuksia. Mielestäni näitä rahastoja on käytettävä myös ennaltaehkäisevästi. Meidän on estettävä työpaikkojen häviäminen sen sijaan, että käyttäisimme näitä eurooppalaisia rahastoja siellä, missä työpaikkoja on hävinnyt.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, Essexin Warleyssa ja Duntonissa irtisanottujen Fordin 350 työntekijän ja Lutonissa sijaitsevan IBC Vansin General Motorsin 1 400 työntekijän puolesta – määrä on kaksinkertainen, jos alihankkijat lasketaan mukaan – haluan ilmaista tyytyväisyyteni tämän illan ilmoituksiin siitä, että näiden autonvalmistajien ei anneta mennä konkurssiin.

Kun komission jäsen Verheugen sanoo, että General Motorsin ei pidä noudattaa muita hyväksikäyttävää politiikkaa, voiko hän yhtyä heille esittämiini neljään pyyntöön: ensinnäkin, että yhtiö paljastaa rakennemuutossuunnitelmansa kokonaan, ei pelkästään Saksan hallitukselle vaan myös Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden hallituksille, laatii täydellinen ympäristövaikutusten arvioinnin heidän ehdottamiensa 3;3 miljardin paketin hiilivaikutuksista, selvittää erityisesti, millainen tulevaisuus on sen ranskalaisen Renault-yhtiön kanssa pakettiautojen valmistamista varten Lutoniin perustamalla yhteisyrityksellä ja esittää teille ja meille pääpiirteittäin, mitä takuita on siitä, että tytäryhtiö turvaa lyhyellä aikavälillä tuotannon ja työpaikat, jotka ovat aidosti pysyviä?

Tapasin viime viikolla Lutonin työntekijöitä, joista yksi kertoi minulle, että IBC:n eloonjäämismahdollisuudet ovat vain 50/50 kaupungissa, jossa on ollut ajoneuvotuotantoa yli 80 vuotta ja jossa 50 prosenttia työpaikoista on yhä tehdastuotannossa. Siksi taistelen heidän työpaikkojensa puolesta.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, Euroopan on vakaasti tuettava autoteollisuutta, koska se on avain teknisesti edistyneen talouden kehittämiseen, mikä voi näyttää tietä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja varmistaa henkilö- ja tavarakuljetusten tehokkuuden, turvallisuuden ja laadun korkean tason.

EU on maailman johtava autojen tuottaja ja toiseksi suurin kuorma-autojen valmistaja: EU:ssa valmistetaan yhteensä 19 miljoonaa ajoneuvoa, joista 20 prosenttia vientiin. Alan osuus BKT:stä on kolme prosenttia, työllisyydestä kuusi prosenttia, kansantulosta kahdeksan prosenttia ja kotitalouksien menoista kuudennes.

Autoteollisuuden rakenteelliset ja strategiset haasteet ovat lisääntyneet nykyisen kriisin myötä. Meidän on vastattava näihin haasteisiin eurooppalaisella, alakohtaisella ja tulevaisuuteen suuntautuneella lähestymistavalla sekä työmarkkinaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Vain tällä tavoin voimme asettaa etusijalle työllisyyden ja koulutuksen, ehkäistä syrjintää ja epäreilua kilpailua ja puolustaa Euroopan etuja maailman laajuisesti. Lyhyellä aikavälillä meidän on tarjottava väliaikaisia kannustimia ja taloudellista tukea Euroopan investointipankin kautta ja muilla keinoin, jotta varmistamme alan eloonjäämisen ja elpymisen.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE).(RO) Autojen myynti pieneni Romaniassa vuoden 2008 loppuun mennessä puoleen. Romanian autoteollisuuden liikevaihto pieneni vuonna 2008 seitsemän prosenttia suhteessa ennen kriisin alkua arvioituun tasoon.

Tämän koko Eurooppaan vaikuttavan taloudellisen laskusuhdanteen vuoksi kansallisten hallitusten ja Euroopan komission on mielestäni ryhdyttävä yhteisiin toimiin autoteollisuuden tukemiseksi. Meidän on otettava huomioon se, että autojen tuotannon hidastuminen käynnistää kriisin laaja-alaisesti koko alalla, toisin sanoen se vaikuttaa autoteollisuuteen sidoksissa oleviin valmistajiin: muun muassa kaapelien, moottorien ja sähkölaitteiden valmistajiin. Käytännössä se siis johtaa tuhansien työntekijöiden työttömyyteen.

Esimerkiksi Romanian hallitus on hyväksynyt paikallisen autoteollisuuden tukemiseen tarkoitetun "Rabla"-ohjelman. Ohjelmassa kuluttajille maksetaan yli 10 vuotta vanhojen autojen viemisestä romutettavaksi palkkio, jolla maksetaan uuden auton käsiraha.

Siksi pyydän päättäjiä pohtimaan tätä esimerkkiä ja ehdottamaan toteuttamiskelpoista strategiaa Euroopan autoteollisuuden tukemiseen nykyisen maailmanlaajuisen talouskriisin aikana.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä hänen halustaan ja innostaan kutsua kaikki asianosaiset ehkäisemään ja ratkaisemaan Opel Europan sekä koko autoteollisuuden ongelmia. Autoteollisuus on todella kilpailukykyinen teollisuudenala, vaikka Yhdysvaltojen General Motorsilla onkin maailmanlaajuisia ongelmia.

Kehotan häntä myös painokkaasti tekemään tästä pelastushankkeesta – joka antaa uutta vauhtia Opel Europan elvytykselle – esimerkin siitä, miten Euroopan unioni voi selvitä globalisaation aiheuttamasta kurjuudesta eurooppalaisen lähestymistavan avulla toteutettavilla välttämättömillä vastareaktioilla, jotka me olemme myös oppineet globalisaatiosta.

Sen vuoksi toivoisin, että me pystyisimme ennen kaikkea palauttamaan eurooppalaisten innovaatioiden omistusoikeudet. Tarvitsemme myös riittävien takauksien järjestelmän, jonka avulla Opel Europa saisi itsenäisyyden, jota se tarvitsee, jotta se voisi edelleen tarjota meille aiempaa turvallisempia, kekseliäämpiä, energiaa säästävämpiä ja kestävämpiä autoja.

Meidän on myös lisättävä työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua antamalla vaikutusvaltaa Opelin ammattijärjestöille ja eurooppalaiselle yritysneuvostolle, jotka kantavat suurta yhteistä vastuuta.

Hyvä komission jäsen, lopuksi haluan sanoa olevani sitä mieltä, että voimme puolustaa eurooppalaista lähestymistapaa vasta sitten, kun meillä sellainen on. Jos me toisin sanoen haluamme varmistaa, että Eurooppa on uskottava ja menestyksekäs, emme voi odottaa hallituksia, kuten minun hallitustani Aragónassa, joka on jo tarjonnut 200 miljoonan eurona takuita. Eurooppa tuntuu yhä miettivän asiaa.

Opelin Figueruelan tehtaan yli 7 000 työntekijän puolesta pyydän teitä tekemään enemmän.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, jos Eurooppa tarjoaa rahaa ja varsinkin jos jäsenvaltiot tarjoavat paljon rahaa auttaakseen autoteollisuutta selviämään tästä kriisistä, kyse ei voi olla vain vallitsevan tilanteen säilyttämisestä ja konkurssien estämisestä, koska kyse on monesta muustakin asiasta. Tärkeimmät niistä on jo mainittu.

Kyse on sen varmistamisesta, että työpaikkaa hakevat ja tarvitsevat ihmiset löytävät sellaisen pitkällä aikavälillä. Siksi meidän on tarjottava aiempaa enemmän tukea uusille tekniikoille, innovaatioille ja mikä tärkeintä, kestäville liikennejärjestelmille.

Tämän vuoksi meidän on yhdistettävä kaikki toimenpiteemme myös näihin tavoitteisiin, niin että meidän ei tarvitse muutaman vuoden kuluttua soimata itseämme siitä, että jos olisimme tulleet ajatelleeksi tätä jo vuosia sitten, emme kokisi seuraavaa uutta kriisiä.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Hyvät kollegat, kriisi on koetus EU:n yhtenäisyydelle. Valitettavasti hallitukset hyväksyvät yksittäisiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, kuten romutusjärjestelmiä, joita ei koordinoida, vaikka niiden avulla on saatu välittömiä myönteisiä tuloksia kriisin torjunnassa. Jos meidän on määrä arvostella Yhdysvaltojen reilun kilpailun ja protektionismin vastaisia toimenpiteitä, meidän on keskityttävä entistä tiiviimmin EU:n yhteiseen strategiaan. Romutusjärjestelmät auttavat vähentämään päästöjä, lisäämään liikenneturvallisuutta ja ehkäisemään työttömyyttä autoteollisuudessa, joka tarjoaa toimeentulon 12 miljoonalle ihmiselle ja tuhansille muiden alojen yrityksille. Kun otetaan huomioon, että asetimme CARS 21 -ryhmässä autoteollisuudelle tiukat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset, romutusjärjestelmät tarjoavat hyvän tilaisuuden Euroopan hallitusten yhteiseen lähestymistapaan erityisesti kriisin aikana, ja ne pitäisi rahoittaa yhteisistä varoista. Pyydän puheenjohtajavaltio Tšekkiä aloittamaan tätä asiaa koskevat neuvottelut.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Hyvä komission jäsen, olen täysin samaa mieltä kanssanne, kun te sanotte, että autoteollisuus on rakenteellisesti ylikuumentunutta ja että me tarvitsemme ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia autoja.

Me tekisimme virheen, jos yrittäisimme säilyttää tukitoimenpiteillä tähänastisen suunnan eli määrällisen kehityksen. Ajattelemme todella sosiaalisesti ja osoitamme eniten solidaarisuutta, jos tuemme ekologista ja energialähtöistä rakennemuutosta.

Nykyinen kriisi on myös osoittanut, että Euroopan autoteollisuuden yritykset ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Sentyyppinen teollisuudenala ei yksinkertaisesti siedä kansallisen tason protektionismia. Odotan, että tämä otetaan huomioon yhteisön politiikassa.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensin kiittää teitä kaikkia tässä parlamentissa yhtenäisyydestä ja laajasta tuestanne komission politiikalle. Mielestäni se on erittäin tärkeää ja myös erittäin tärkeä viesti autoteollisuuden työntekijöille, jotka ovat tämän keskustelun keskipisteenä. Niin sen pitääkin olla.

Jotkut jäsenet, kuten Rebecca Harms, Gunnar Hökmark ja muut, ovat tarkastelleet kysymystä innovaatioiden ja kilpailukyvyn välisestä yhteydestä. Haluaisin vielä kerran korostaa hyvin selvästi sitä, että ilman tätä yhteyttä innovaatioihin Euroopan autoteollisuus ei ole pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen. Politiikkamme tavoitteena on varmistaa, että Euroopan tulevaisuuden auto on maailman innovatiivisin eli puhtain, energiatehokkain ja turvallisin. Luotan siihen, että valmistajamme, tekniset asiantuntijamme ja insinöörimme onnistuvat siinä. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua siinä.

Haluaisin siirtyä toiseen aiheeseen eli kriisin rahoittamiseen. Pankit eivät sitä tee. Yritykset eivät saa tarvitsemiaan lainoja. Euroopan investointipankki on nyt yleistyökalumme. Minun on todettava aivan selvästi, että Euroopan investointipankki on jo saavuttanut rajat siinä, mihin se pystyy. Autoteollisuus ei ole ainoa ala, jolle pyydämme apua EIP:ltä. Mikä on pienten ja keskisuurten yritysten tilanne? Mikä on erittäin kunnianhimoisten ilmastonsuojelutavoitteidemme tilanne? Kaikkia niitä EIP on rahoittanut. Tiedän, että saamme teollisuudelta pyyntöjä, joihin EIP ei yksinkertaisesti pysty vastaamaan, koska haluamme sen harjoittavan liiketoimintaa vakaalta pohjalta eikä luovan kuplia, kuten muut ovat tehneet. Siksi ongelmat todennäköisesti kasvavat vuoden jälkipuoliskolla, ja meidän on valmistauduttava siihen.

Tuen myös kaikkia, jotka ovat sanoneet, että tarvitsemme älykkäitä kannustimia sen varmistamiseen, että kaikki autot, jotka haluamme tuoda markkinoille, todella myydään. Olen täysin samaa mieltä Matthias Grooten kanssa CO2-pohjaisesta ajoneuvoverosta. Komissio ehdotti sitä kauan aikaa sitten, ja olen hyvin surullinen siitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole tähän mennessä noudattaneet tätä ehdotusta.

Mia De Vits puhui ammattijärjestöjen ja yritysneuvostojen asemasta. Olen tyytyväinen voidessani kertoa teille, että juuri ennen tähän istuntoon saapumistani kävin yksityiskohtaisen keskustelun Euroopan General Motorsin yritysneuvoston puheenjohtajan kanssa. Olemme jatkuvasti ja säännöllisesti yhteydessä ja vaihdamme kaiken saamamme tiedon. Minun on todettava, että tähän asti minä olen hyötynyt tästä tiedonvaihdosta enemmän kuin yritysneuvoston puheenjohtaja. Saan häneltä enemmän tietoa kuin hän minulta.

Toivon kuitenkin voivani tehdä vastapalveluksen tulevaisuudessa.

Muutaman päivän kuluttua tapaamme Euroopan metallialan ja autoalan ammattijärjestöjä, ja järjestöt ovat tietysti pääosapuolina pyöreän pöydän neuvotteluissa, jotka olen jo maininnut. Siksi uskon, että olemme täyttäneet kaikki vaatimukset.

"Catch the eye" -menettelyssä viitattiin useita kertoja romutuskannustimiin. Meidän on kysyttävä itseltämme, onko siitä todella apua pitkällä aikavälillä. Voi myös olla, että luomme näin keinotekoista kysyntää, joka johtaa toiseen romahdukseen. Silti kaikki valmistajat olivat vaikuttuneita tästä ajatuksesta, koska se auttaa heitä selviämään hyvin vaikeasta tilanteesta, jossa he ovat tällä hetkellä. Se on kuin happipullo ja on auttanut huomattavasti sen varmistamisessa, että Euroopan suuret valmistajat eivät ole vielä suorittaneet joukkoirtisanomisia vaan ovat pystyneet säilyttämään työvoimansa. Tässä mielessä uskon sen täyttäneen tarkoituksensa.

Romutuskannustin on eurooppalainen vakioaloite siinä mielessä, että siinä on selvät säännöt, joita kaikki ovat noudattaneet. On sanomattakin selvää, että me emme voi rahoittaa kannustinta yhteisön talousarviosta. Talousarvio ei ole tarkoitettu siihen, eikä se olisi poliittisesti eikä oikeudellisesti mahdollista. Kannustimilla on ollut myös myönteinen rajat ylittävä vaikutus. Parlamentin jäsen Roithová, teidän maanne on erityisesti hyötynyt paljon muiden EU:n jäsenvaltioiden anteliaista kannustinjärjestelmistä. Tässä on mukana tietty määrä eurooppalaista yhteisvastuullisuutta, jota ei pidä aliarvioida.

Tässä keskustelussa on kehotettu jatkamaan toimia asian edistämiseksi ja pitämään tilanne hallinnassa. Lupaan teille, että niin me teemmekin. Mitä tulee autoteollisuuteen, olemme luoneet eri osapuolten kanssa erinomaisen yhteistyön. Toivon, että tämän parlamentin toimikauden aikana ei enää tarvitse keskustella Euroopan autoteollisuudesta, mutta jos se on tarpeen, komissio on siihen valmis milloin tahansa. Kiitos paljon.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna (keskiviikkona 25. maaliskuuta 2009).

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), kirjallinen. – (HU) Tuotannon ja markkinoinnin ominaispiirteiden vuoksi Euroopan autoteollisuuden laskusuhdanne vaikuttaa muihinkin aloihin kaikissa jäsenvaltioissa.

Talouskriisin aiheuttaman kysynnän laskun ja rahoituskriisistä johtuvien maksuvalmiusongelmien lisäksi autoteollisuus kamppailee myös pitkäaikaisten rakenteellisten ongelmien kanssa: korkeat kiinteät kulut, ylitarjonta ja hintakilpailu ovat aiheuttaneet sen, että autonvalmistajat ovat jo alkaneet keskittyä kustannusten leikkaamiseen ja sisäisen tehokkuuden lisäämiseen.

Tilanteen ei odoteta paranevan lähitulevaisuudessa, mutta autoteollisuudella on kuitenkin pitkällä aikavälillä lupaavat maailmanlaajuiset näkymät, ja siksi on erityisen tärkeää, että EU:n autoteollisuus selviää tästä takaiskusta ja on valmis hyödyntämään tilaisuudet siinä vaiheessa, kun kysyntää alkaa taas kasvaa.

Tämän vuoksi on välttämätöntä, että täytetään kuluttajien odotukset ja suunnitellaan ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja älykkäämpiä ajoneuvoja.

Ensisijainen vastuu kriisin hoitamisesta on teollisuudella itsellään. EU ja jäsenvaltiot voivat osallistua tähän auttamalla luomaan tarkoituksenmukaiset olosuhteet ja sopivat edellytykset kilpailulle. Kohdennetut ja väliaikaiset EU:n ja kansallisen tason valtiontuet voivat täydentää alan ponnisteluja kriisistä selviämiseksi ja auttaa lieventämään odotettavissa olevan rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Jälkimmäiseen seikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä kansallisella että EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) On hyvä, että toisessa keskustelussa autoteollisuuden kriisistä annetaan tunnustusta Euroopan parlamentin esityksille, jotka esitettiin helmikuun keskustelun aikana.

Tärkeintä meille on yhtenäismarkkinoiden kilpailukyvyn varmistaminen. Olemme huolestuneita huomatessamme, että jotkin jäsenvaltiot kokeilevat toimenpiteitä, jotka voivat olla kilpailun periaatteiden vastaisia. Siksi olemme tyytyväisiä päätöksistä, joiden tarkoituksena on luoda Euroopan laajuisia toimintakehyksiä. Tässä yhteydessä meidän on myös edelleen arvioitava Yhdysvaltojen ja Aasian teollisuuden tilanteen vaikutuksia Euroopan markkinoihin sekä mahdollisia yhteisön vastatoimia.

Olemme tyytyväisiä siihen, että kysynnän piristämisen merkitystä markkinoilla on korostettu. Markkinoita voidaan piristää saattamalla tasapainoon sellaiset toimenpiteet kuin matalakorkoisten lainojen saatavuuden varmistaminen ja rahoitusvarojen hankintaan tarvittavien hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja toisaalta tarjoamalla kuluttajille kannustamia uusien autojen ostamiseen.

Ehdotus kriisin hyödyntämisestä eräänlaisen "puhdistuksen" suorittamiseksi autoteollisuudessa ei ole muuttunut. Mielestämme 2000-luvun Euroopan uusien suuntausten haasteisiin voidaan vastata luomalla uudenlaisia, laadukkaita tuotteita uusia, ympäristöystävällisiä ja turvallisia tekniikoita hyödyntäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen.(RO) Autonvalmistusteollisuus on ala, joka työllistää noin 2,3 miljoonaa työntekijää ja josta lisäksi 10 miljoonaa työpaikkaa on välillisesti riippuvaisia. Rahoituskriisi vaikuttaa suureen määrään pk-yrityksiä, alihankkijoita ja toimittajia.

Sosiaalinen Eurooppa pitää taloudellista kehitystä ja sosiaalista kehitystä yhtä tärkeinä. Jotta autonvalmistusteollisuuden työpaikat ja työntekijöiden kohtuullinen elintaso voidaan säilyttää, on tärkeää, että yritykset saavat rahoitusta.

Kehotan komissiota varmistamaan, että EU:n rahastoja, kuten Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan globalisaatiorahastoa käytetään niin, että autonvalmistusteollisuuden työntekijät voivat saada koulutusta ja tukea silloin, kun alan yhtiöiden toiminnan hiipuminen vaikuttaa heihin.

EU:n hyväksymän ympäristöystävällisten ajoneuvojen edistämistä koskevan lainsäädännön avulla luodaan investointeja vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavien autojen suunnitteluun ja tuotantoon. Siihen tarvitaan kuitenkin aikaa, innovaatioita ja ennen kaikkea huomattavia investointeja henkilöstöön sekä uuteen tuotantokapasiteettiin. Menettelyjä, joilla taloudellisille toimijoille annetaan varoja käytettäväksi tutkimukseen ja innovointiin, on yksinkertaistettava kansallisella ja Euroopan tasolla, samalla kun tutkimusohjelmia on ohjattava tietyille autonvalmistusteollisuuden alueille, kuten sovellettuun tutkimukseen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö