Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0128(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0515/2008

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0170

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

12. Функциониране и устойчивост на европейската авиационна система – Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е общото разискване по

– доклада на Marian-Jean Marinescu – от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)) (A6-0002/2009), и

– доклада на Marian-Jean Marinescu – от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО на Съвета (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)) (A6-0515/2008).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, докладчик. – (RO) Пакетът Единно европейско небе ІІ (ЕЕН ІІ) е насочен към цялата система за въздушен транспорт, с преки, положителни последици за авиокомпаниите, доставчиците на аеронавигационно обслужване, ръководителите на полети, летищата и аеронавигационната промишленост. По този начин на практика законодателят отговаря на необходимостта от хармонизиране и по-голяма ефективност на европейското въздушно пространство и въздушното движение в полза на околната среда, промишлеността и – на първо място и най-вече – в полза на пътниците.

Съгласието, постигнато със Съвета по пакета ЕЕН ІІ, за нас е стъпка напред по пътя към консолидиране на Европейския съюз. Това е следващата естествена стъпка след общия пазар, приемането на единна валута и създаването на Шенгенското пространство. От 2012 г. ние ще имаме шенгенско въздушно пространство. Маршрутите ще бъдат по-къси, управлението на движението ще бъде по-ефективно, а аеронавигационното обслужване ще бъде оптимизирано, а в бъдеще – интегрирано.

В резултат на това полетите ще бъдат по-кратки, ще се използва по-малко гориво, а емисиите на въглероден двуокис ще бъдат по-ниски, което естествено ще доведе до намаляване на цените на самолетните билети.

Компромисът, постигнат след преговорите със Съвета, отразява нуждата от ускоряване на създаването на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП). Ние постигнахме съгласие относно крайния срок за привеждането в действие на ФБВП, който е шест месеца преди първоначалното предложение на Европейската комисия.

Работата на ФБВП е основният елемент от създаването на единно европейско небе. Ето защо аз приветствам споразумението, подписано през ноември миналата година, за най-големия функционален блок въздушно пространство, който обхваща Централна Европа.

Бих искал да използвам възможността да призова за подкрепата на Европейската комисия за одобрение на проекта, свързан с функционалния блок въздушно пространство между Румъния и България „Дунав“, като част от финансовата рамка TEN-T.

С подкрепата на представителите на френското и чешкото председателства, на които използвам възможността да благодаря, ние успешно балансирахме отношенията и уменията по взимане на решения между държавите-членки и Европейската комисия, по-специално във връзка със схемата, отчитаща функционирането – ключов елемент от пакета ЕЕН II.

Комисията ще изготви решение относно подходящата хармонизация и прилагането на целите, включени в националните планове за функционирането.

Първоначалното предложение на Комисията беше допълнено от два елемента, представени от Парламента. Първият от тях е назначаването на координатор на функционалните блокове въздушно пространство. Считаме, че е необходимо, въз основа на модела на TEN-T, да назначим координатор, който да улеснява подписването на работни споразумения за блокове въздушно пространство, като така ускорява процеса по постигане на единно европейско небе. Вторият елемент е свързан с изясняване на понятието „общи проекти“ и определението на финансовите средства, свързани с тях.

Европейският парламент успя също така да отдели специално внимание на човешкия фактор. Компромисът, постигнат със Съвета, изяснява също взаимните зависимости между ЕЕН ІІ и Европейската агенция за авиационна безопасност, като се взема предвид, че разширяването на пълномощията на агенцията по летищата, УВД/АНО и РВД на практика е елемент от пакета, свързан с безопасността.

Считам, че е от изключителна важност да бъде намерено ясно и пълно определение за летища, които попадат в обхвата на разпоредбите на този регламент.

Новите спецификации, издадени от Европейската агенция за авиационна безопасност, трябва включат вече съществуващите. Освен това се дава възможност за посочване на дерогациите, предоставени до момента. Аз също така успях да въведа някои разпоредби, отнасящи се до необходимостта от укрепване и разширяване на процеса на консултации, включващ всички заинтересовани страни.

Докладите, които предстои да бъдат гласувани утре, отбелязват важна стъпка по пътя към създаване на единно европейско небе и съм уверен, че те ще бъдат успех и триумф за всички заинтересовани страни.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-жо председател, уважаеми колеги, в навечерието на европейските избори и две седмици след приемането на третия морски пакет предстои европейските институции да изпратят поредния позитивен сигнал на гражданите на Европейския съюз, като така демонстрират, особено в този кризисен момент, че Комисията, Парламентът и Съветът са на страната на гражданите, че могат да се борят с трудностите и че могат да намират практически приложими решения.

Реформата за единно европейско небе е важен сигнал, който ще има последици за промишлеността и за гражданите и ще намали замърсяването на околната среда. Данните за трудностите пред въздушния транспорт, с които разполагаме, са добре известни – днес постъпиха още данни и аз ще ги представя по време на отговора си – и ние демонстрирахме, че можем да реагираме на криза, а това определено е нещо положително, защото по този начин европейците разбират, че съществуват институции и че те могат да се справят с трудностите.

Ето защо искам да благодаря на Парламента за бързината, с която прие това решение. Благодарен съм на г-н Marinescu, с когото ме свързва отдавнашно приятелство, създадено в Парламента, където работихме съвместно, рамо до рамо – познавам неговите способности, които той отново демонстрира, като работи заедно с Комисията и постигна важен резултат в много кратък период. Заедно с него бих искал да благодаря и на докладчиците в сянка, които отново дадоха възможност на институциите да подкрепят хората на Европа.

Това определено е голям ангажимент – ангажимент, който, повтарям, представлява ефективен отговор. Въздушният транспорт всъщност очаква практически и осезаеми мерки, които ще направят възможно изпълнението на изискванията не само на превозвачите, но най-вече на пътниците. За тази цел аз настоявах за въвеждането на регулатор на услугите, който да гарантира, че качеството на услугите няма да се възпрепятства от монополи. Освен това своевременното въвеждане на управление на мрежата за въздушно движение, в допълнение към улесняване на разгръщането на националните системи, може да даде пример за всички видове транспорт, а също и за секторите далекосъобщения и енергетика.

Бих искал да подчертая подкрепата, предложена от Парламента на Комисията във връзка с разработването на нов инструмент за финансиране на трансгранични инфраструктурни проекти, произтичащ, наред с другото, от програмата SESAR. Парламентът осъзна важността на партньорството и потвърди отново важната роля, която играят операторите по отношение на изпълнението на този амбициозен подход.

Удовлетворен съм, когато виждам, че Парламентът се присъединява към Комисията, за да признае чрез съвместна декларация важността на човешкия фактор. По-специално, Парламентът даде своята подкрепа за укрепване на положението на военните органи чрез създаването на единно небе, а това е позиция, която подкрепям напълно – не на последно място защото за известно време бях ръководител на полети във военните органи и поради тази причина разбирам важната роля на военните ръководители на полети за въздушния транспорт. Бих искал да посоча като пример оперативни зали, които съм посетил и в които граждански и военни оператори работят рамо до рамо, за да гарантират безопасността на въздушния транспорт.

Съвместната декларация, която аз подкрепям, посочва, че Комисията следва надлежно да вземе предвид човешките фактори, за да приложи ефективно разпоредбите на единното европейско небе, трябва да се убеди, че безопасността никога няма да бъде смятана за даденост и трябва да признае необходимостта от по-нататъшно укрепване на културата на безопасност, по-специално като интегрира надеждна система за предупреждения при произшествия и съвременна система за повишаване на културата на труда, за да се извличат поуки от произшествията, които се случват.

Комисията декларира, че ще изгради модела за услуги въз основа на действителна култура на безопасност, интегрирайки ефективна система за предупреждения при произшествия и съвременна система за култура на труда (т.н. „култура на справедливостта“) като основа за осигуряване на безопасност. Тя ще гарантира, че специалистите, отговорни за гарантиране на безопасността, имат достатъчно умения, а също ще насърчава участието на представителите на персонала в създаването на единното европейско небе на ниво национален функционален блок въздушно пространство и на нивото на Общността. Тя ще направи оценка на интегрирането на човешки фактори в създаването на единно европейски небе не по-късно от 2012 г.

В заключение искам да кажа, че за пръв път ще бъде засегнат всеки един аспект от въздухоплавателния сектор. Благодарение на този нов подход безопасността на наземното движение на летищата, във въздушните коридори и при приземяване и излитане ще бъде управлявана от една структура.

Ето защо това е началото на един нов етап за Агенцията за авиационна безопасност. Такова бързо приемане на пакета – и искам да ви благодаря отново – показва силната политическа воля, която съществува на европейско ниво, за осъзнаването на големите идеи на един важен мой предшественик, който, за съжаление, вече не е между нас: Loyola De Palacio. Тя желаеше наистина единно небе за благото на европейските граждани. Днес ние успяхме да осъществим тази реформа.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, докладчик по становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.(ES) Г-жо председател, комисията по промишленост, изследвания и енергетика счита предложението на Комисията за положително, тъй като то премахва недостатъците на първия пакет по отношение на съгласуваност, ефективност, намаляване на разходите и подобрено управление.

Основният принос на комисията по промишленост е свързан с финансирането. Генералният план за УВД изисква големи ресурси, ето защо трябва да бъде възможно използването на публично финансиране, където това е необходимо, а първоначалната инвестиция не трябва да бъде предварително финансирана от потребителите.

Приносът е свързан също така и с ролята на Евроконтрол, който ние смятаме, че трябва да претърпи цялостна реорганизация, за да се осигури неговото добро управление и контрол на предоставянето на услуги. Що се отнася до приватизирането на услуги, аз продължавам да смятам, че е по-ефективно да се направи едно проучване на условията, без никакви предубеждения, и да се вземе решение в зависимост от резултата.

В заключение бих искала отново да подчертая, че създаването на единно небе е от ключово значение за отбелязване на напредък по целите от Киото и че като испанка аз съм удовлетворена, че грешката, която възникна по отношение на Гибралтар, беше поправена.

Бих искала също да благодаря на Комисията за нейното чудесно сътрудничество и на службите на комисията по промишленост, и на моята парламентарна група за тяхната безценна помощ.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE. – (DE) Г-жо председател, г-н Таяни, госпожи и господа, всички ние трябва да бъдем много благодарни на г-н Marinescu. За съвсем кратко време той успя да постигне съгласие с Европейския съвет с подкрепата на заместник-председателя на Комисията. Този втори законодателен пакет ще ни даде възможност да управляваме нашето въздушно пространство по-ефективно за години напред. Той също така ще даде възможност на авиокомпаниите, и в крайна сметка на потребителите, да спестят до 3 млрд. EUR и да намалят емисиите на CO2 с до 12 %. Това са важни цели, що се отнася до разходи, потребители и околна среда, които сега ние можем да постигнем.

В първия от двата регламента държавите-членки най-накрая поемат ангажимента да направят това, което трябваше да направят преди години, а именно – да създадат функционални блокове въздушно пространство за кратко време. Тези блокове въздушно пространство, които вече не са разделени според националните граници, а вместо това, в зависимост от функционалните потоци въздушно движение, ще дадат възможност въздушното пространство да бъде управлявано по-ефективно и по-безопасно и ще спомогнат да не се допуска образуването на зони на изчакване в небето.

Много съм благодарен за подкрепата на Комисията и за решителността на докладчика да назначи европейски координатор за функционалните блокове въздушно пространство, тъй като ще имаме проблеми при гарантирането, че държавите-членки наистина създават тези нови блокове. Важно е този координатор, работещ от името на Парламента и Комисията, да има възможност да настоява за създаването на тези нови блокове.

Важно е също така управлението на военното въздушно пространство да бъде интегрирано в тази система и да имаме действителен главен план за единното европейско небе, който прилага и въвежда технологичните резултати на изследването на управлението на въздушния трафик SESAR. В заключение бих искал да кажа, че за нас също така е важно на Европейската агенция за авиационна безопасност да бъде поставена задачата да прилага стандартите и дейностите по управлението за летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване. На тази организация трябва своевременно да й бъде осигурен необходимия персонал и оборудване. Ние до голяма степен подкрепяме – и се надявам, че Комисията ще ни подкрепи в това – EASA да се консултира със съответните области от промишлеността по отношение на практическите решения във всички нейни нови дейности, така че да могат да бъдат намерени действително ефективни решения.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, от името на групата PSE. (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, има една песен, в която се пее, че трябва да има неограничена свобода в небето. Това просто не е вярно. Европейското небе представлява мозайка от 60 национални контролни центъра. Това е два пъти повече, отколкото в Съединените американски щати, но при два пъти по-малко движение. Освен това военните зони, забранени за полети, не допускат преминаването на самолети по права линия от едно летище до друго. Това не е устойчиво, особено в светлината на факта, че интензивността на въздушно движение се удвоява на всеки 10 до 15 години. Когато движението се удвои, рискът за безопасността става четири пъти по-голям.

Това ни накара през 2004 г. да сложим началото на идеята за единно европейско небе. За съжаление Съветът на министрите по това време настояваше държавите-членки да се споразумеят помежду си какви блокове въздушно пространство да бъдат създадени. Това беше грешка, защото държавите-членки сега вече са загубили много време и са оплетени във въпроси от национална компетентност.

Сега Парламентът и един добър докладчик създават регламент с ясни цели и основни правила за въвеждането на тези блокове въздушно пространство до 2012 г. Това е принос към безопасността, опазването на климата и намаляване на разходите на въздушния транспорт. Полети, които са с 50 км по-къси, 12 % намаление на емисиите на CO2, спестени средства в размер на 3 млрд. EUR за авиокомпаниите и по-малко закъснения за пътниците. Накратко, надявам се, че тази структурна реформа в небето ще бъде все пак успешна и ще ни придвижи една стъпка по-напред.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE.(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, искам на свой ред да изразя задоволството си от този доклад относно единното европейско небе. Това е действителна стъпка напред, която много от нас приветстват.

Тези два регламента отговарят на високите очаквания от страна на ангажираните участници във всички държави на Съюза, тъй като изключителната разпокъсаност на настоящата система има скъпоструващи последици и, най-вече, води до сериозни недостатъци по отношение на управлението на движението.

Благодарение на това ново европейско небе, самолетите постепенно ще изоставят курсове, които не са по права линия, които сега им се налага да използват, за да преминат към курсове, които са по-преки и съответно по-ефективни и, най-вече, по-евтини за пътниците.

Искрено се радвам, че това ще позволи намаляване на въздействието върху околната среда от въздушния транспорт и неговата цена за потребителя.

Заедно с хармонизирането на стандартите за безопасност, това представлява и много полезна стъпка напред. Тя ще може, от една страна, да направи въздушния транспорт по-безопасен и по-бърз, а в същото време – и преди всичко – по-малко замърсяващ и по-евтин.

От името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа бих искала все пак да призова Комисията да осигури необходимите финансови ресурси, по-специално, и логично, средствата за трансевропейските мрежи, но също така и вноски от Европейската инвестиционна банка, за да се финансират всички общи водещи проекти, насочени към подобряване на европейската аеронавигация.

Смятам, че за пореден път Парламентът успя успешно да преодолее разделенията, за да продължи напред и да даде тласък на Съвета, за да достигне бързо съгласие по този доклад, което е от ключово значение за европейското въздухоплаване и за намаляването на въздействието върху околната среда. Аз, заедно с г-н члена на Комисията, се радвам, че това изпраща конкретен, осезаем сигнал на нашите съграждани.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, от името на групата UEN. (LV) Благодаря Ви, г-жо председател. Приветствам факта, че новите законови разпоредби ще обединят технологиите за управление на въздушното движение и ще отбележат напредък към комбинирана система на функционални блокове въздушно пространство, като така ще намалят разпокъсаността на въздушното движение на Европейския съюз. В резултат на това по-ефективното планиране на маршрутите на въздушното движение ще намали разхода на гориво и вредните емисии, като по този начин въздушният транспорт ще стане по-екологосъобразен. Във връзка обаче с дискриминационните и незаконни плащания, които Русия събира от превозвачи от Европейския съюз за полети над Сибир, ние за съжаление не успяхме да дадем на Европейската комисия механизъм, който да й осигури подходяща позиция при разговорите с Русия по този въпрос. Аз смятам, обаче, че по един или друг начин Европейският съюз ще трябва да има такъв механизъм на разположение, за да оказва влияние, в случай че държава, която не е членка на Европейския съюз, дискриминира превозвачи от Европейския съюз; принципът на един такъв механизъм, всъщност, означава на практика взаимно равенство, като тази задача остава да бъде изпълнена от нас. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, първо бих искала да благодаря на докладчика, който участва много всеотдайно и компетентно в тези преговори. Тези преговори бяха необходими, тъй като макар границите в небето да са невидими, те присъстват съвсем осезаемо. Това бяха предимно национални граници, които, трябва да отбележим, бяха основани на националния егоизъм и които възпрепятстваха обединението на европейското въздушно пространство.

От гледна точка на бързината на пътуването, изискванията за безопасност и голямото увеличаване на въздушното движение, би следвало въвеждането на тези подобрения да е било възможно на по-ранен етап, особено като се има предвид, че по идеята за блокове въздушно пространство се водят разисквания и преговори още от 2004 г. Считам, че сега можем да отбележим значителен напредък в тази област. Не става въпрос само да подобрим курсовете на полетите, да подобрим удобството на пътниците и да увеличим предвидимостта. Ако бъде приложено ефективно, това ще доведе и до намаляване на емисиите. Ние спешно се нуждаем от това намаление на емисиите от въздушно движение, защото интензивността на това движение се увеличава с бързи темпове и защото нашата система за търговия с емисии от въздушно движение не е много ефективна до момента.

Съветът до края се противопоставяше на това право. Неговото противопоставяне не беше толкова успешно, колкото се надяваше, и поради тази причина дори аз мога да гласувам в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM. – (EN) Г-жо председател, в тази сграда има неутолима жажда за власт и контрол – такъв контрол, за какъвто преди само Съветският съюз би могъл да мечтае. Контрол на Европейския съюз, който унищожава новото, и власт на Европейския съюз да изкриви търсенето на пазара, правейки точно обратното на това, което гласоподавателите очакват. Дори и небето няма да го спре.

Под претекст за ефективност, Европейският съюз – една от най-неефективните бюрокрации в света – иска да контролира ефективността в небето. Европейският съюз цели да създаде пречки по пътя на нововъведенията, идващи от участници на свободния пазар, като например Easyjet и Ryanair, защото хората ги приемат добре, а ние знаем, че Европейския съюз нехае за хората. Европейският съюз иска координатор на функционалните блокове въздушно пространство: измислена длъжност за диктатор, упражняващ контрол над управлението на въздушното движение, летищата, а също и на промишлеността.

Това е същият вид свръхконтрол, който прати Съветския съюз в небитието. И заради какво се прави всичко? Всичко това се прави, за да се перчи Европейският съюз. Не е, за да се удовлетвори обществото и няма нищо общо с търсенето. Успехът зависи от ефективността и задоволяването на търсенето, както това може единствено да се случи на свободния пазар, а не с вреден контрол от страна на Европейския съюз, нито с липсата на разбиране от Европейския съюз, нито пък с липсата у Европейския съюз на експертни познания, както си пролича в тази сграда.

Нека възкресим ефективността, като дадем възможност на предлагането да задоволи търсенето и да дадем път на нововъведенията. Това не е работа на Европейския съюз. Моля, гласувайте против.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, приветствам създаването на единно европейско небе и съм основателно убеден, че то ще подобри ефективността и безопасността, също така ще намали въздействието на въздухоплаване върху околната среда.

Освен това бих искал да подчертая, че Италия вече стартира „Blue MED“ с Кипър, Гърция и Малта. Това е функционален блок въздушно пространство, който подобрява ефективността на полетите и дава възможност за намаляване на разходите именно посредством премахване на разпокъсаността на въздушното пространство в голяма част от Средиземноморието. Накратко, когато целта е да се повиши прозрачността – обръщам внимание на този въпрос на колегата, който се изказа преди мен – и се въвеждат различни видове стимули, които правят услугите по-ефективни, ние не можем да скрием задоволството си.

В заключение бих искал да приветствам целта да се оптимизира управлението на летищата. Ето защо се надявам, че скоро ще бъде направено нещо, за да се подобри обслужването на пътниците по летищата, което – какъвто е случаят с летището в Рим – не е задоволително. Бих искал да благодаря на г-н Marinescu за неговия отличен доклад и на Комисията за нейната инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, и двата доклада на г-н Marinescu засягат подобряването на организацията на въздушното движение в Европа. Ние успяхме да постигнем много на първо четене, не на последно място благодарение на важната и успешна работа на докладчика. Това е важно, особено в момента, когато въздухоплавателната индустрия в Европа и по целия свят е в трудно положение.

Все пак, ние не трябва да бъдем загрижени само за подобряване на функционалността тук и сега, в текущата криза. Трябва и да продължим да се концентрираме върху важни проблеми от миналото. Такива са правата на пътниците. Преди кризата от 11 септември ние изготвихме регламент за пътниците относно проблема с отказания достъп на борда и закъсненията, в който целенасочено за наш стандарт използвахме необходимостта на въздухоплавателната индустрия за защита, а не нуждата за защита на пътниците. Авиокомпаниите безочливо използват това при настоящото положение: кризата плюс лошите метеорологични условия. Това поведение е нагло.

Следващият въпрос от моето изказване се отнася до течностите. Много неща се променят в небето в момента, но старият регламент относно течностите продължава да съществува. Това не осигурява по-голяма безопасност за никого. Той осигурява работа на шепа хора, занимаващи се с проверките на багажа по летищата. Той дразни много хора и, както вече беше казано, освен за оправдание, не е послужил за нищо друго. Г-н Таяни, Вие и Вашият предшественик ни уверихте, че този нелеп регламент ще бъде отменен, след като бяха извършени проверки, които показаха, че той не допринася с нищо за повишаване на безопасността. Очакваме с нетърпение този регламент да бъде отменен.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Г-жо председател, днес въпросът не се състои в това, че въздухоплавателни средства пресичат националните граници. Въпреки че хората отдясно говорят може би не точно нелепости, а, да речем, красиви фрази за прикритие, изглежда не са разбрали, че в случая става въпрос европейското въздушно пространство да бъде напълно дерегулирано, в тази ситуация е много важно това дерегулирано въздушно пространство да бъде управлявано централно, наблюдавано централно и въведено централно. Тези два доклада представят правилния начин за постигане на това.

Много е важно полетите в Европа да бъдат по-добре координирани. Важно е също така едни и същи високи стандарти за безопасност да бъдат прилагани навсякъде и съм убеден, че пътят, по който поемаме сега, е правилният. В резултат на използваните от нас в момента блокове въздушно пространство има твърде много полети, които са твърде дълги и с твърде обиколни маршрути. Освен това емисиите на CO2 са прекалено високи, а авиокомпаниите плащат огромни разходи. Всичко това ще се промени и подобри с регламента, който ще приемем утре.

Бих искал да използвам възможността да благодаря на докладчика, г-н Marinescu, за цялата чудесно свършената работа. Смятам, че работихме заедно, за да постигнем нещо много положително за хората в Европа. Именно за това сме тук.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Г-жо председател, г-н Таяни каза в началото на разискването, че това изпраща добър сигнал към европейските граждани. Съгласен съм, а и това е целта на нашата работа.

Искам по-специално да спомена летищата, защото е важно да включим тези организации в едно разумно европейско законодателство. Мисля, че това е логично, тъй като то защитава гражданите и ние правим това, като разширяваме компетенцията на EASA.

Има обаче няколко области, в които според мен трябва да има по-голяма яснота. Смятам, че е правилно че оставяме настрани малките летища, които служат само за полети с развлекателна цел и в кръга на дейностите за свободното време, и не ги включваме в обхвата. Изменение 44, внесено от г-н Marinescu и други, е важно, защото то променя основанието от теглото на въздухоплавателното средство на дължината на пистата от 800 м. Питам се обаче дали г-н членът на Комисията или г-н Marinescu биха могли, при един анализ и оценка, да ме убедят, че определението „отворени за обществено ползване“ е надлежно разяснено, така че да няма двусмислие по отношение на действителния смисъл на определението „обществено ползване“. Биха ли могли да обяснят дали това означава търговски жизнеспособни, дали означава, че хората ще си купуват билети за полетите, или означава такива, до които всъщност обществеността може да има достъп? Това може в бъдеще да се окаже препъникамък, който се надявам да бъде премахнат.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-жо председател, уважаеми колеги, изключително се радвам, че Парламентът гласува единодушно, на практика, в подкрепа на реформата за единно европейско небе. Разбирам, че само г-н Nattrass е против нея, но не разбирам защо. Може или аз да не съм разбрал, или той да не е прочел правилно проекта за реформа за единно европейско небе. Не разбирам какво общо има тук Съветският съюз. Всеки е свободен да казва каквото пожелае. Не изпитвам носталгия по Съветския съюз.

Все пак, що се отнася до сериозните въпроси, включени и повдигнати в това разискване, бих искал да подчертая, че това е практическият отговор, който даваме на криза в сектора на въздушния транспорт. Данните, предоставени днес от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), са тревожни. Според изявленията, дадени от генералния директор, през тази финансова година се очаква секторът да загуби 4,7 млрд. USD, или почти 3,5 млрд. EUR, което е резултат, по-лош от първоначално очаквания. Очаква се приходите на сектора да спаднат с 12 %.

Изправени пред криза от такъв мащаб, ние все пак можем да въведем стандарти за намаляване на разходите. Като цяло, след като бъде приложена и заработи в пълен обем, цялата реформа, включително SESAR, следва да доведе до спестяването на общо 40 млрд. EUR, а следващата важна цифра – и мисля, че това вълнува в особена степен г-жа Lichtenberger – е тази на намалението на замърсяването, което ще бъде съществено.

Що се отнася до въпроса, повдигнат от г-н Zīle, свързан с реципрочността и таксите за прелитане над Сибир, въпросът беше предмет на споразумение, подписано с Русия, но то все още не е приложено. Ние повдигнахме този въпрос на няколко срещи с компетентните транспортни министри. Той беше повдигнат и на миналогодишната среща на високо равнище на Европейската комисия в Москва с г-н Путин и г-н Медведев, а също и с транспортния министър, с когото имах двустранна среща. Не забелязвам значителен напредък от страна на Русия, но ние ще продължим да бъдем настоятелни.

Принципът на реципрочността, който би могъл да бъде включен в текста, не получи подкрепата на Съвета. Повечето от държавите-членки му се противопоставиха, след което имаше разискване на последния Съвет на министрите на транспорта. Тъй като нямаше такава възможност, той не бе включен в правния текст.

Все пак, що се отнася до въпросите, поставени от г-н Romagnoli, свързани с летищата в Рим, мога да кажа, че, както обикновено, Европейската комисия винаги прави проверки. Мога да заявя, че що се отнася до регламента относно правата на хората с увреждания, летищата Фиумичино и Чампино могат да бъдат посочени като примери, тъй като те приложиха регламента на Общността по-рано, отколкото други летища и дори аз лично представих новия регламент на летище Фиумичино в края на юли миналата година.

Това не означава, че трябва да почиваме на лаврите си. Имам предвид тези 42 милиона багажни артикула, които биват погрешно обработени в различни точки на света, за този 1 милион куфари или чанти, които се губят. Сблъсквайки се с тези данни, аз стартирах проучване в генерална дирекция „Енергетика и транспорт“. Дадох срок от един месец за отговори, които да бъдат получени от всички компетентни организации, и ако тези отговори потвърдят данните, предоставени и посочени в пресата, аз ще предложа реформа на съществуващия регламент, който според мен има известни слабости, що се отнася до защитата на пътниците. Мисля евентуално да се възложи на някои национални органи задачата да проверяват прилагането на регламента на Общността.

Вниманието ми, разбира се, е насочено към въпроса за „правата на пътниците“ и затова бих искал да ви уверя, в отговор на въпроса, поставен от г-н Romagnoli, и да уверя Парламента като цяло, както и да потвърдя моята решителност да защитя правата на пътниците дори още повече. Не случайно, след регламентите относно въздушния транспорт, се разискват и регламенти относно морския и автобусния транспорт.

Бих искал да кажа също така на г-н Evans, че критериите, които се взимат под внимание, са търговската стойност на летищата и дължината на пистата, за което той спомена. Определението, което той посочи, беше някак заменено от изброените критерии.

Смятам, че мога отново да ви благодаря и да настоявам по въпроса за безопасността на въздушния транспорт, която с тази реформа ще бъде повишена допълнително, макар да съм убеден, че и днес летенето в европейското небе е безопасно, но все пак никога не е достатъчно, когато става въпрос за безопасност. Ние винаги трябва да правим повече и затова във всички тези сектори, в които е възможно да бъде повишена безопасността на транспорта, аз ще изпълня ангажимента си изцяло и ще се опитам да представя предложения на Парламента и на Съвета, които наистина да покажат на гражданите на Европейския съюз, че европейските институции съществуват, за да им помагат.

В заключение бих искал да изразя отново моята благодарност. Благодаря на г-н Marinescu, но искам да благодаря и на всички членове на Парламента, на всички координатори, на всички избрани представители, които се изказаха по време на това разискване, тъй като нямаше да се справим без такава силна ангажираност от страна на Парламента – който показа в този случай, че не желае да губи време – да се намеси на практика по въпроси, които пряко засягат гражданите на Европейския съюз. Един ангажимент, който той е поел заедно с Комисията. Благодаря също така и на службите на Европейската комисия, които направиха толкова много, и се радвам, че и по време на изказванията някои благодариха на службите за тяхното сътрудничество.

Заедно ние също така успяхме да накараме въздухоплаването да разбере, че институциите могат – повтарям и подчертавам – да се справят със сериозна криза. Считам, че хората на Европа, хората в предприятията не очакват от нас всеобхватна помощ или просто законодателни мерки, а желаят да им бъде показано, че институциите могат да работят, могат да подкрепят предприемачите и всички онези, които са решени да се преборят с кризата. Те трябва да почувстват, че институциите могат да застанат рамо до рамо с тях и да ги подкрепят в съвместното преодоляване на този труден период за европейската икономика, която ще оцелее – и аз съм твърдо убеден в това – посредством прилагането на твърди и конкретни правила, които важат за всички.

Липсата на правила и съществуването на слаби правила доведе до възникването на финансова и икономическа криза. Ние, европейците, които се идентифицираме като част от цивилизацията, която е плод на римското право и кодекса на Наполеон, която е основана на правила и на зачитането на правила, сме убедени, че благодарение на тези правила ще можем да преодолеем настоящите трудности и най-вече ще бъдем все по-близо до система, която може да бъде свободна, но също така ще може да устои на финансови и икономически трудности.

Благодаря ви още веднъж за вашата силна решителност. Радвам се, че имах възможност да участвам и да споделя този важен политически момент с вас.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, докладчик. – (RO) Само няколко кратки отговора.

По въпроса за Евроконтрол. Процесът на реформиране започна, за да могат да бъдат възложени нови отговорности. Що се отнася до „собственика на въздуха“, аз смятам, че организациите, които ще бъдат най-удовлетворени след одобрението на този доклад, това са авиокомпаниите, включително Ryanair.

По въпроса за „общественото ползване“. Това е описанието, което изключва дори летища на летателни клубове или летища за полети с развлекателна цел. Поради тази причина искахме да извадим тези летища от регламента, за да не усложняваме нещата допълнително.

Бих искал да ви благодаря за положителните отзиви, които получих от вас за моите усилия. Мисля все пак, че по никакъв начин не бих могъл да се справя сам с тази задача. Затова искам искрено да благодаря на докладчиците от другите политически групи – г-н Stockmann, г-н Leichtfried, г-н Degutis, г-н Zile и г-жа Lichtenberger, за особения принос, който имаха към този доклад, както и за подкрепата, която ми дадоха по време на преговорите със Съвета.

Искам също така да подчертая, че повечето предложения в измененията, внесени на пленарната сесия от г-н Kohlíček и г-н Markov, вече са част от компромиса, постигнат със Съвета.

Г-н член на Комисията, бих искал да Ви поздравя за този успех. Надявам се, че той ще бъде ратифициран утре с гласуването в Парламента и с гласуването в Съвета в края на този месец.

Бих искал да благодаря на екипа от експерти на Комисията, които работиха съвместно с нас, за да изготвим това споразумение. Благодаря също така и на френското и чешкото председателства за техните усилия, особено на Thierry Boutsen и на Vera Zazvorkova.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе утре (сряда, 25 март 2009 г.).

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) Макар настоящата европейска система на въздушния транспорт да осигурява висока степен на безопасност, бързото нарастване на обема на транспорта вероятно ще доведе до възникването на нови предизвикателства в областта на безопасността. Ето защо ние трябва да предприемем действие на равнището на Общността с оглед поддържането на нивото на безопасност или дори за неговото повишаване в бъдеще. Най-важното е да подновим и уеднаквим стандартите в онези области, които все още не се регулират от законодателството на Европейския съюз (и които поради тази причина се характеризират с регулаторна разпокъсаност), за да бъдат включени в единния подход. Това важи по-специално за два елемента от веригата на въздушния транспорт, които са считани за изключително важни от гледна точка на безопасността, тъй като те представляват потенциална област с висок риск.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), в писмена форма.(FR) Между Съвета и Парламента беше постигнат компромис, който позволява тези два доклада да бъдат приключени на първо четене.

Удовлетворена съм от това споразумение, което е важна стъпка към създаването на единно европейско небе.

Това създаде възможност за постигане на важни подобрения по отношение на времевата продължителност на полетите, разхода на гориво, пътните разходи и емисиите на CO2.

Докато първият регламент е насочен към функционирането и модернизацията европейската аеронавигационна система, вторият е съсредоточен върху изискванията за безопасност и гарантира, че това важно подобрение в управлението на въздушното движение в Европа няма да се осъществи за сметка на безопасността на самолетите и пътниците в тях.

Парламентът се бори тези два текста, които в голяма степен се допълват взаимно, да бъдат гласувани заедно и се радвам, че нашата институция успя да убеди Съвета по този въпрос.

Държавите-членки, авиокомпаниите и пътниците – всички те ще имат полза от новите правила, които ще подготвят въздушния транспорт за десетилетия напред.

Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. (EN) Когато се създава авиационна политика, безопасността трябва винаги да бъде наша основна грижа. Приветствам целите на този доклад да направи въздухоплаването по-безопасно и по-ефективно за всички участници.

Но и да трябва да предприемем всички стъпки, за да подобрим безопасността, ние трябва да съдействаме на летищата и органите на въздушното движение да постигнат съответствие. Разработването на единна регулаторна рамка и въвеждането на нова технология ще бъде скъпо. За регионалните летища може да се окаже много трудно да понесат допълнителните разходи по осъвременяването на своите системи.

Летище Шанън е в западната част на Ирландия и осигурява управление на въздушното движение за голяма територия от северната част на Атлантическия океан. Като летище, което обаче е загубило доста маршрути през последното десетилетие, то може да няма средства за подобренията. В настоящата икономическа обстановка няма да бъде лесно взимането на заем за ново оборудване и обучение. Прехвърлянето на тези разходи върху потребителите би довело до намалени приходи.

Бих предложила, за да сме сигурни, че ще извършим този преход към по-безопасно пътуване по въздух, Комисията да отдели средства за подпомагане на процеса.

 
  
  

(Заседанието, прекъснато в 20,00 ч., се възобновява в 21,00 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа ROURE
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност