Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0128(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0515/2008

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0170

Rozpravy
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12. Výkonnost a životaschopnost evropského leteckého systému – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je společná rozprava o

– zprávě Mariana-Jeana Marinescu vypracované jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému (KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)) (A6-0002/2009), a

– zprávě Mariana-Jeana Marinescu vypracované jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 2006/23/ES (KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)) (A6-0515/2008).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, zpravodaj. – (RO) Balíček Jednotné evropské nebe II se vztahuje na celý systém letecké dopravy a má přímý a pozitivní dopad na letecké společnosti, poskytovatele letových navigačních služeb, letové dispečery, letiště a kosmický průmysl. Je to skutečná reakce zákonodárce na potřebu harmonizovat evropský vzdušný prostor a leteckou dopravu a zefektivnit je ve prospěch životního prostředí, průmyslu, ale především samotných cestujících.

Shoda s Radou dosažená ohledně balíčku jednotného evropského nebe je pro nás krokem vpřed na cestě ke konsolidaci Evropské unie. Je to další přirozený krok následující společný trh, přijetí jednotné měny a vytvoření Schengenského prostoru. Od roku 2012 budeme mít Schengenský vzdušný prostor. Trasy budou kratší, řízení letového provozu účinnější a letové navigační služby budou optimalizovány a v budoucnu integrovány.

V důsledku toho budou lety kratší, bude potřeba méně paliva a sníží se emise oxidu uhličitého, což by logicky mělo vést ke snížení cen letenek.

Kompromis dosažený po jednáních s Radou odráží potřebu urychlit vytvoření funkčních bloků vzdušného prostoru. Dosáhli jsme dohody ohledně lhůty pro zavedení funkčních bloků vzdušného prostoru do praxe, která činí šest měsíců od původního návrhu Evropské komise.

Fungování funkčních bloků vzdušného prostoru je hlavním předpokladem pro vytvoření jednotného evropského nebe. Proto vítám dohodu podepsanou v listopadu minulého roku týkající se největšího funkčního bloku vzdušného prostoru, který pokrývá střední Evropu.

Chtěl bych využít tuto příležitost, abych vyzval Evropskou komisi k podpoře projektu spojeného s funkčním blokem vzdušného prostoru Dunaj Rumunsko-Bulharsko jako součásti finančního rámce pro TEN-T.

S podporou zástupců francouzského a českého předsednictví, kterým bych chtěl při této příležitosti poděkovat, se nám podařilo vyvážit rozhodovací pravomoci mezi členskými státy a Evropskou komisí, zejména pokud jde o výkonnostní plány, které jsou klíčovým prvkem balíčku Jednotné evropské nebe II.

Komise přijme rozhodnutí o řádné harmonizaci a provádění cílů uvedených ve vnitrostátních výkonnostních plánech.

Původní návrh Komise doplnily dva návrhy Parlamentu. Prvním z nich je koordinátor systému funkčních bloků. Považovali jsme s ohledem na model TEN-T za nezbytné jmenovat koordinátora, abychom tak usnadnili podpis dohod o fungování funkčních bloků vzdušného prostoru, a tím urychlili proces dosažení jednotného evropského nebe. Druhý návrh se týká vysvětlení pojetí „společných projektů“ a definice finančních zdrojů s tím spojených.

Evropskému parlamentu se také podařilo, aby byla zvláštní pozornost věnována lidskému faktoru. Kompromis dosažený s Radou také vysvětluje vzájemné propojení mezi balíčkem jednotného evropského nebe II a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví, přičemž bere v úvahu, že rozšíření pravomocí této agentury na letištích a systémy ATM/ANS a ATC představují v tomto balíčku skutečně prvek bezpečnosti.

Myslím, že je to pro nalezení jasné a úplné definice letišť, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, nesmírně důležité.

Nové normy vydané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví musí být v souladu s těmi, které již existují. Navíc je zde příležitost zmínit dosud platné odchylky. Podařilo se mi také zavést některá ustanovení týkající se potřeby posílení a rozšíření konzultací se všemi zúčastněnými.

Zprávy, o kterých budeme zítra hlasovat, jsou významným krokem vpřed na cestě k vytvoření jednotného evropského nebe a jsem si jist, že pro všechny zúčastněné budou znamenat úspěch a triumf.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise. − (IT) Paní předsedající, vážení poslanci, v předvečer evropských voleb a dva týdny od přijetí třetího námořního balíčku se evropské orgány chystají vyslat další pozitivní signál občanům Evropské unie a ukázat tak, že zejména v době krize jsou Komise, Parlament i Rada na straně občanů, jsou s to bojovat se závažnou krizí a poskytnout praktické odpovědi.

Reforma jednotného evropského nebe je důležitým signálem, který bude mít dopad na průmysl i na občany a sníží znečištění životního prostředí. Údaje, které máme k dispozici o problémech, kterým čelí odvětví letecké dopravy, jsou známé – další údaje jsme dostali k dispozici dnes a já se o nich dále zmíním –, a proto jsme ukázali, že můžeme s krizí bojovat, což je jistě pozitivní, neboť si tak Evropané uvědomí, že naše orgány existují a že dokážou čelit potížím.

Z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat Parlamentu za rychlost, s jakou přijal toto rozhodnutí. Jsem vděčný panu Marinescuovi, se kterým mě pojí díky společné práci zde v Parlamentu dlouhodobé přátelství – znám jeho schopnosti, které prokázal při spolupráci s Komisí, která přinesla důležité výsledky v krátkém čase – a chtěl bych poděkovat také všem stínovým zpravodajům, kteří opět pomohli orgánům podpořit lidi v Evropě.

To je jistě hlavní závazek a závazek, který, a to zdůrazňuji, je účinnou reakcí. Letecká doprava ve skutečnosti čeká na praktická a hmatatelná opatření, která umožní, že budou splněny požadavky nejen dopravců, ale i cestujících. Proto jsem trval na zavedení regulátora služeb, abych zajistil, že monopoly nebudou překážkou kvality. Rychlé zavedení správce sítě letecké dopravy může navíc kromě usnadnění využití vnitrostátních systémů být příkladem nejen pro jiné druhy dopravy, ale i pro odvětví telekomunikací a energetiky.

Chtěl bych poukázat na podporu Parlamentu nabídnutou Komisi, pokud jde o rozvoj nového nástroje pro financování přeshraničních projektů infrastruktury, vyplývajících mimo jiné z programu SESAR. Parlament pochopil význam partnerství a zdůraznil významnou úlohu operátorů při zaujímání tohoto ctižádostivého přístupu.

Těší mě, že se Parlament společným prohlášením přidal ke Komisi při uznání významu lidského faktoru. Parlament zejména podpořil posílení pozice vojska při vytváření jednotného nebe a to je postoj, se kterým plně souhlasím, a to nejen proto, že jsem byl nějaký čas letový dispečer vojenského provozu, a proto nemohu nechápat významnou úlohu vojenských dispečerů v odvětví letecké dopravy. Chtěl bych uvést příklad prostor, které jsem navštívil, kde civilní i vojenští činitelé spolupracují, aby zajistili bezpečnost letecké dopravy.

Společné prohlášení, které podporuji, stanoví, že Komise musí potvrdit potřebu zohlednění lidského faktoru, aby mohla účinně uplatňovat nařízení v oblasti jednotného evropského nebe, musí být přesvědčena, že bezpečnost není nikdy zcela samozřejmá, a musí uznat potřebu dalšího posílení kultury bezpečnosti, zejména zavedením spolehlivého systému hlášení nehod, abychom se z nastalých nehod poučili.

Komise prohlašuje, že vytvoří model služeb na základě kultury skutečné bezpečnosti, která bude tvořit nedílnou součást účinného systému hlášení nehod jako základu pro bezpečnost. Zajistí, že pracovníci odpovědní za bezpečnost budou dostatečně vyškoleni, a bude podporovat zapojení zástupců zaměstnanců při vytváření jednotného evropského nebe na vnitrostátní úrovni a funkčních bloků vzdušného prostoru na úrovni Společenství. Vyhodnotí začlenění lidského faktoru při vytváření jednotného evropského nebe nejpozději do roku 2012.

Závěrem bych chtěl uvést, že zde poprvé jednáme o všech aspektech celé letecké dopravy. Díky tomuto novému přístupu bude bezpečnost pohybu na zemi na letištích, v leteckých koridorech a při přistávání a odletu řešena v rámci jednoho subjektu.

Jedná se proto o začátek nové éry pro Agenturu pro bezpečnost letectví. Rychlé přijetí tohoto balíčku – a ještě jednou vám za něj děkuji – ukazuje silnou politickou vůli na evropské úrovni k uvedení myšlenek mé významné předchůdkyně, Loyoly De Palaciové, která již bohužel není mezi námi, do praxe. Chtěla vytvořit ve prospěch všech evropských občanů skutečné jednotné nebe. Dnes jsme tuto reformu dokázali provést.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, navrhovatelka stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.(ES) Paní předsedající, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku považuje návrh Komise za pozitivní, neboť řeší nedostatky prvního balíčku, pokud jde o ucelenost, účinnost, snižování nákladů a lepší řízení.

Hlavní příspěvky Výboru pro průmysl se týkají financování. Hlavní plán ULP vyžaduje velké náklady, a proto musí být možné využívat v co největší míře financování z veřejných zdrojů, přičemž u původních investic by nemělo docházet k předfinancování ze strany uživatelů.

Příspěvky se také týkají úlohy Eurocontrolu, který bude dle našeho názoru třeba zcela zreformovat, aby byla zajištěna jeho řádná správa a kontrola při poskytování služeb. Pokud jde o privatizaci služeb, stále si myslím, že bude účinnější provést studii týkající se této možnosti, aniž bychom předjímali její výsledek, a rozhodnout se podle jejího výsledku.

Nakonec bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že vytvoření jednotného nebe je naprosto zásadní pro dosažení pokroku při plnění kjótských cílů, a jako Španělka jsem ráda, že chyba, která se týkala Gibraltaru, byla napravena.

Chci také poděkovat Komisi za její vynikající spolupráci, a též útvarům Výboru pro průmysl a své parlamentní skupině za jejich neocenitelnou pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, jménem skupiny PPE-DE. – (DE) Paní předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, měli bychom být panu Marinescuovi všichni velmi vděční. Ve velmi krátkém čase se mu podařilo dosáhnout shody s Evropskou radou a získat podporu místopředsedy Komise. Tento druhý legislativní balíček nám v následujících letech umožní účinněji spravovat náš vzdušný prostor. Také leteckým společnostem a nakonec i zákazníkům umožní ušetřit až 3 miliardy EUR a sníží emise CO2 až o 12 %. Z hlediska nákladů, zákazníků a životního prostředí to jsou významné cíle, kterých nyní můžeme dosáhnout.

V prvním ze dvou nařízení se členské státy konečně zavazují k tomu, co už měly udělat dávno, a to vytvořit v krátké době funkční bloky vzdušného prostoru. Tyto bloky vzdušného prostoru, které již nebudou rozděleny podle hranic jednotlivých států, ale podle funkčních cest letecké dopravy, umožní, aby byl vzdušný prostor spravován účinněji a bezpečněji, a pomohou zabránit zbytečným přeplněním vzdušného prostoru.

Jsem velmi vděčný za podporu Komise a za úsilí zpravodaje ustanovit evropského koordinátora systému funkčních bloků, protože se jistě setkáme při zřizování těchto bloků ze strany členských států s problémy. Je třeba, aby koordinátor spolupracoval s Parlamentem a Komisí, aby byl schopen prosadit vytvoření těchto bloků.

Je také důležité, aby bylo do tohoto systému včleněno řízení vojenského vzdušného prostoru a abychom měli k dispozici skutečný plán pro jednotné evropské nebe, který se bude vztahovat na technologické výsledky projektu výzkumu řízení letového provozu v rámci programu SESAR. Nakonec je pro nás také důležité, aby úkolem Evropské agentury pro bezpečnost letectví bylo uplatňování norem a řídící činnost letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb. Této organizaci musí být dán k dispozici včas nezbytný personál a vybavení. To velmi podporujeme a doufám, že nás Komise podpoří v konzultacích s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a příslušnými odvětvími průmyslu, pokud jde o praktická řešení všech jejích nových činností, aby bylo možné nalézt skutečně účinné řešení.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, jménem skupiny PSE. (DE) Paní předsedající, pane komisaři, znám píseň, kde se zpívá, že na nebi musí být neomezená svoboda. To prostě není pravda. Evropské nebe se skládá ze slepence 60 kontrolních středisek jednotlivých států. To je dvakrát více než v USA, přitom letecká doprava je poloviční. Navíc jsou zde vojenské bezletové zóny, které brání letadlům létat přímo z jednoho letiště na druhé. To není nadále udržitelné, zejména s ohledem na to, že objem letecké dopravy se každých 10 až 15 let zdvojnásobuje. Při dvojnásobném zvýšení letecké dopravy vzrůstá čtyřnásobně bezpečnostní riziko.

To nás v roce 2004 přivedlo k iniciativě jednotného evropského nebe. Bohužel tehdy Rada ministrů trvala na tom, aby se členské státy dohodly mezi sebou, které bloky vzdušného prostoru mají být vytvořeny. To byla chyba, protože členské státy tak ztratily mnoho času a uvízly na mrtvém bodě při řešení otázky pravomocí jednotlivých států.

Nyní přišly Parlament a zpravodaj s nařízením, které bude mít jasné cíle a stanoví základní pravidla pro vytvoření těchto bloků vzdušného prostoru do roku 2012. To přispěje k bezpečnosti, ochraně klimatu a snížení nákladů na leteckou dopravu. O 50 kilometrů kratší lety znamenají 12% snížení emisí CO2, úsporu 3 miliard EUR pro letecké společnosti a méně zpoždění pro cestující. Stručně řečeno, doufám, že reforma v tomto odvětví bude nakonec úspěšná a posune nás vpřed.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, jménem skupiny ALDE.(FR) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nyní je řada na mě, abych vyjádřila, jak mě potěšila zpráva o jednotném evropském nebi. Je opravdovým krokem vpřed, který mnozí z nás přivítali.

Tato dvě nařízení splňují vysoká očekávání ze strany všech zúčastněných v zemích Unie, neboť přílišná roztříštěnost současného systému je velmi drahá, a především způsobuje, že je řízení dopravy neúčinné.

Díky tomuto novému evropskému nebi se letadla budou moci postupně odchýlit od nelineárních leteckých tras, po kterých jsou nyní nucena létat, k trasám, které jsou přímější, a tudíž účinnější a především levnější pro cestující.

Opravdu jsem ráda, že tato iniciativa umožní snížení dopadu letecké dopravy na životní prostředí a snížení nákladů pro spotřebitele.

Spolu s harmonizací norem v oblasti bezpečnosti se jedná o velmi přínosný krok vpřed. Zároveň dojde samozřejmě k větší bezpečnosti a zrychlení letecké dopravy, která bude i méně znečišťovat životní prostředí a bude levnější.

Jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu bych však chtěla vyzvat Komisi, aby poskytla finanční zdroje, zejména a logicky z fondů určených pro transevropské sítě, ale také bych chtěla vyzvat Evropskou investiční banku, aby financovala všechny společné vlajkové projekty zaměřené na zlepšení letového provozu.

Věřím, že Parlament opět úspěšně překonal své rozpory, aby šel cestou vpřed a dal Radě impuls k dosažení rychlé dohody nad touto zprávou, která je pro evropské letectví a snížení jeho dopadu na životní prostředí zcela zásadní. Mě i pana komisaře těší, že tímto vysíláme našim spoluobčanům konkrétní a hmatatelný signál.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, jménem skupiny UEN. (LV) Děkuji, paní předsedající. Jsem rád, že nové předpisy sjednotí technologie uspořádání letového provozu a přispějí k vytvoření systému kombinovaných funkčních bloků vzdušného prostoru, a tak sníží roztříštěnost letecké dopravy v Evropské unii. V důsledku toho sníží účinnější plánování tras spotřebu paliva a škodlivé emise, a letecká doprava tak bude šetrnější k životnímu prostředí. Pokud jde o diskriminační a protiprávní platby, které Rusko vybírá od dopravců z Evropské unie za přelety nad Sibiří, nebyli jsme bohužel schopni poskytnout Evropské komisi mechanismus, který by byl pro její postavení v jednáních s Ruskem v této otázce vhodný. Podle mého názoru však Evropská unie bude muset nějak tento mechanismus přijmout, aby mohla ovlivnit situaci, kdy nečlenský stát Evropské unie diskriminuje její dopravce; zásadou takového mechanismu nesmí být nic jiného než vzájemná rovnost, což je cíl, kterého musíme dosáhnout. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, především bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, který vstoupil do těchto jednání s velkým zaujetím a odbornými znalostmi. Tato jednání byla nezbytná, neboť hranice na nebi zcela jasně existují, i když nejsou viditelné. Nejprve zde byly hranice jednotlivých států, které byly, a to je třeba říci, založeny na národním sobectví a které bránily sjednocení evropského vzdušného prostoru.

S ohledem na rychlost cestování, bezpečnostní požadavky a obrovský nárůst letecké dopravy mělo být možné zavést tato zlepšení již mnohem dříve, zejména o myšlence bloků vzdušného prostoru se diskutovalo a jednalo již od roku 2004. Věřím, že v této oblasti můžeme dosáhnout značného pokroku. Není to pouze otázka zlepšení leteckých tras, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení spolehlivosti; pokud dojde k jejich účinnému uplatňování, přinesou také snížení emisí. V letecké dopravě naléhavě potřebujeme snížit emise, protože objem letecké dopravy značně roste a protože systém obchodování s emisemi v letecké dopravě není moc účinný.

Rada tomuto právu oponovala do samého konce. Její protesty nebyly tak úspěšné, jak doufala, a proto i já mohu hlasovat pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass, jménem skupiny IND/DEM. – Paní předsedající, v této budově existuje neukojitelná poptávka po moci a kontrole – po úrovni kontroly, o které by dříve snad snilo jen SSSR. Kontroly Evropské unie, které brání inovacím a narušují poptávku na trhu, jsou políčkem do tváře toho, co voliči očekávají. Nyní nás neomezuje ani nebe.

Pod rouškou účinnosti chce Evropská unie – jedna z nejúčinnějších byrokracií na světě – kontrolovat účinnost na nebi. Evropská unie usiluje o kladení překážek inovacím ze strany společností působících na volném trhu, jakými jsou Easyjet a Ryanair, protože tyto společnosti uspokojují veřejnost a my víme, jak Evropská unie veřejnost ignoruje. Evropská unie chce fungujícího koordinátora systému funkčních bloků: vzletný název pro diktátorský způsob řízení letového provozu, letišť a průmyslu.

To je přesně ten typ nadměrné kontroly, která nakonec vedla k tomu, že SSSR upadlo v zapomnění, ale to vše pro létání pod čí vlajkou? Máme létat pod vlajkou Evropské unie. To není o uspokojení veřejnosti a nemá to nic společného s poptávkou. Úspěch závisí na účinnosti a uspokojení poptávky, čehož lze dosáhnout pouze na volném trhu – nikoliv poškozováním kontrol Evropské unie, nikoliv s nedostatkem pochopení ze strany Evropské unie a nikoliv s nedostatkem odborných znalostí Evropské unie, jaký se ukázal v této budově.

Oživme účinnost tím, že umožníme, aby nabídka uspokojovala poptávku a umožnila inovace. Do toho Evropské unii nic není. Hlasujte prosím proti.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, vítám vytvoření jednotného evropského nebe a jsem si docela jistý, že zlepší účinnost a bezpečnost a také sníží dopad letecké dopravy na životní prostředí.

Navíc bych chtěl podotknout, že Itálie již zahájila spolu s Kyprem, Řeckem a Maltou projekt „Blue MED“. To je funkční blok vzdušného prostoru, který zlepšuje letovou účinnost a umožňuje snížení nákladů právě odstraněním roztříštěnosti nebe nad velkou částí Středomoří. Abych byl stručný, je-li cílem zvýšit transparentnost – teď se obracím ke svému předřečníkovi – a podnítit zavedení účinnějších služeb, nemůžeme říct, že bychom nebyli spokojeni.

Závěrem bych chtěl uvést, že vítám i cíl optimalizace řízení letišť. Doufám proto, že je třeba rychle učinit něco pro zlepšení letištních služeb pro cestující, které jsou často jako v případě římského letiště nedostatečné. Chtěl bych poděkovat panu Marinescuovi za jeho výbornou zprávu a Komisi za její podnět.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, obě zprávy pana Marinescua se týkají zlepšení organizace letecké dopravy v Evropě. Podařilo se nám v prvním čtení dosáhnout shody nad velkou částí, a to i díky významné a úspěšné práci zpravodaje. To je důležité zejména v době, kdy se letecký průmysl v Evropě i ve světě nachází v obtížné situaci.

Neměli bychom se zde v době krize však zabývat pouze zlepšením funkčnosti. Měli bychom se také nadále zaměřovat na významné otázky z minulosti. Ty se týkají práv cestujících. Před krizí z 11. září jsme vypracovali nařízení týkající se odepření vstupu na palubu a zpoždění, ve kterém jsme záměrně ochránili letecký průmysl a nikoliv cestující. Letecké společnosti nestydatě využily současné situace: krize a špatných povětrnostních podmínek. Toto chování bylo hanebné.

Moje další poznámka se týká tekutin. Nyní se v oblacích mění mnoho věcí, ale starý předpis o tekutinách stále zůstává v platnosti. To bezpečnosti nepomůže. Zaměstná to pouze pár lidí při bezpečnostních kontrolách na letištích. Mnoho lidí to obtěžuje a jak již to zde bylo uvedeno, kromě alibi nepřinesl tento předpis žádné výsledky. Pane Tajani, vy a vaši předchůdci jste nás ujišťovali, že tento směšný předpis bude zrušen poté, co bude prokázáno, že nepřinesl pro bezpečnost nic nového. Už se nemůžeme zrušení tohoto předpisu dočkat.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Paní předsedající, není tomu tak, že letadla přelétávají přes hranice jednotlivých států. I když ti nahoře, kteří možná neříkají směšné věci, ale schovávají se za svými krásnými vlajkami, to možná ještě nepochopili, je to tak, že evropský vzdušný prostor je plně deregulován a v této situaci je zcela zásadní, aby byl tento deregulovaný vzdušný prostor centrálně řízen, podléhal centrálnímu dohledu a byl centrálně spravován. Tyto dvě zprávy představují správnou cestu pro jeho dosažení.

Je nezbytné, aby byly lety v Evropě lépe koordinovány. Je také nezbytné, aby se všude uplatňovaly stejné normy a jsem přesvědčen, že cesta, kterou se nyní ubíráme, je správná. V důsledku našich současných bloků vzdušného prostoru je mnoho letů dlouhých a mají klikaté trasy. Emise CO2 a náklady leteckých společností jsou navíc příliš vysoké. To vše změní a zlepší předpisy, které budou zítra přijaty.

Chtěl bych využít tuto příležitost, abych zpravodaji, panu Marinescuovi, za jeho vynikající práci poděkoval. Myslím, že jsme pracovali na něčem, co bude pro lidi v Evropě velkým přínosem. A pro to jsme tady.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - Paní předsedající, pan Tajani na začátku této rozpravy uvedl, že vysílá dobrý signál evropským občanům. S tím souhlasím a to je účel naší práce.

Chci poukázat zejména na malá letiště, neboť je důležité, aby se na tato letiště vztahovaly rozumné evropské předpisy. Myslím, že by to bylo rozumné a chránilo by to občany a lze toho dosáhnout rozšířením pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

Existuje však několik oblastí, kde je potřeba vysvětlení. Myslím, že je správné nezahrnovat do oblasti působnosti malá letiště, která slouží pouze pro rekreaci a volnočasové létání. Pozměňovací návrh 44 předložený panem Marinescuem a jinými je důležitý, neboť mění těžiště úpravy z hmotnosti letadla na délku startovací/přistávací dráhy na 800 metrů. Zajímalo by mě však, zda by mně pan komisař nebo pan Marinescu mohli ubezpečit, že definice pojmu „otevřená veřejnosti“ je správně vymezena, aby nemohlo docházet ke zmatení se současnou definicí veřejného užívání. Mohli by mi vysvětlit, zda to znamená životaschopné z obchodního hlediska, či lidi kupující si letenky nebo snad to, k čemu může veřejnost skutečně získat přístup? To by mohl být další kámen úrazu a já doufám, že to bude vysvětleno.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise. − (IT) Paní předsedající, vážení poslanci, jsem velmi rád, že tato sněmovna se jednomyslně nebo téměř jednomyslně vyslovila pro reformu jednotného evropského nebe. Pochopil jsem, že pouze pan Nattrass je proti, ale nechápu proč: možná jsem mu jen špatně rozuměl nebo pořádně nečetl návrh reformy jednotného evropského nebe. Nechápu, co s tím má společného Sovětský svaz: každý si zde může říct, co chce; mně se po Sovětském svazu nestýská.

Avšak pokud jde o závažné body, které zazněly v této rozpravě, chci říct, že toto je naše praktická reakce na krizi v odvětví letecké dopravy. Údaje IATA jsou znepokojivé. Podle výroků generálního ředitele má v tomto finančním roce toto odvětví přijít o 4,7 miliard USD čili téměř 3,5 miliard EUR, a tak bude jeho výkon horší, než se očekávalo. Očekává se, že zisk klesne o 12 %.

Tváří v tvář krizi tohoto druhu však můžeme zavést opatření pro snižování nákladů. Jakmile budou zavedena a budou plně fungovat, celá reforma, včetně projektu SESAR, by měla vést k celkové úspoře přibližně 40 miliard EUR a, což je také významné a myslím, že to leží paní Lichtenbergerové na srdci, ke snížení znečištění, které bude značné.

Pokud jde o problém zmíněný panem Zīlem týkající se vzájemnosti a poplatků za přelety, které se mají vztahovat na všechna letadla létající nad Sibiří, byla tato otázka předmětem dohody, která byla podepsána s Ruskem, ale dosud není uplatňována. Zmínili jsme tento problém při několika setkáních s příslušnými ministry dopravy. Tato otázka byla zmíněna i na posledním summitu Evropské komise, který se konal v Moskvě s panem Putinem a panem Medveděvem a ministrem dopravy, se kterým jsem jednal dvoustranně. Nevidím na straně Ruska žádný pokrok, ale budeme na něj naléhat.

Zásada vzájemnosti, která by se měla objevit v textu, nebyla Radou podpořena. Mnoho členských států bylo proti a diskuse o ní byla vedena na posledním zasedání Rady ministrů dopravy. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ji do textu zapracovat, se v textu neobjevila.

Pokud jde však o otázky vznesené panem Romagnolim týkající se římských letišť, jako obvykle mohu uvést, že kontroly vždy provádí Evropská komise. Mohu říci, že pokud jde o uplatňování nařízení zaručující práva cestujícím se sníženou možností pohybu, mohou být letiště Fiumicino a Ciampino dány za příklad, neboť se řídily nařízeními Společenství mnohem dříve než jiná letiště, a já jsem dokonce představil nové nařízení koncem července minulého roku na letišti Fiumicino.

To neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech: mám na mysli na skandální věc, kdy se ve světě špatně nakládá s 42 miliony zavazadel, z nichž se 1 milion ztratí. S ohledem na tyto údaje jsme vznesl dotaz na generální ředitelství pro energetiku a dopravu. Dal jsem jim měsíc na odpověď, a pokud tyto odpovědi potvrdí dostupné údaje, které máme z tisku, zasadím se o navržení reformy stávajícího nařízení, které považuji za poněkud nedostatečné, pokud jde o ochranu cestujících. Mám na mysli například pověření některých vnitrostátních subjektů kontrolou, jak bude nařízení Společenství uplatňováno.

Moje pozornost se jistě zaměří na otázku práv cestujících, a proto bych vás chtěl znovu ujistit, při odpovědi na otázku pana Romagnoliho a k ujištění Parlamentu jako celku, že se budu nadále a ještě více zasazovat o zajištění práv cestujících. Není náhodou, že po předložení a schválení nařízení o letecké dopravě se diskutuje o nařízeních o námořní a autobusové dopravě.

Panu Evansovi bych chtěl říci, že uplatňovanými kritérii jsou obchodní hodnota letišť a délka přistávací dráhy. Definice, které se dovolává, byla poněkud nahrazena vyjmenovanými kritérii.

Myslím, že vám mohu opět poděkovat a trvat na posílení bezpečnosti letecké dopravy, která je, jak jsem přesvědčen, dnes bezpečná, ale v oblasti bezpečnosti neexistují nikdy omezení. Pořád musíme pro bezpečnost dělat více ve všech odvětvích, ve kterých je možné bezpečnost dopravy zlepšit, a já se tímto budu plně zabývat a pokusím se předložit návrhy, které evropským občanům skutečně ukážou, že jsme tu zde v Parlamentu a Radě pro ně.

Závěrem bych chtěl znovu uvést, že jsem vděčný panu Marinescuovi, ale dále bych chtěl poděkovat všem poslancům, všem koordinátorům, všem zvoleným zástupcům, kteří promluvili v této rozpravě, protože bychom se neobešli bez silné podpory Parlamentu – který zde ukázal, že nechce ztrácet čas – a nemohli bychom tak zasáhnout do otázek, které se přímo dotýkají občanů Evropské unie. Jsem také vděčný útvarům Evropské komise, které v této věci odvedly mnoho práce, a jsem rád, že zde někdo během svého projevu poděkoval za spolupráci i těmto útvarům.

Společně jsme také mohli přesvědčit letecký průmysl, že naše orgány dokážou – a to zdůrazňuji – tuto těžkou krizi řešit. Věřím, že evropští občané ani podniky od nás neočekávají okamžitou pomoc či pouhá legislativní opatření, ale musíme ukázat, že orgány jsou zde, aby podpořily občany, podnikatele a všechny, kteří jsou odhodláni tuto krizi řešit. Musí cítit, že instituce při nich stojí a mohou je podpořit při překonávání tohoto pro evropské hospodářství tak těžkého období, které – a tom jsem hluboce přesvědčen – přežije, pokud budou na každého uplatňována jasná a přesná pravidla.

Nedostatek pravidel a existence slabých pravidel vedly k finanční a hospodářské krizi. My Evropané, kteří se identifikujeme s civilizací, která je plodem římského práva a Napoleonských zákoníků a která je založena na dodržování pravidel, jsme přesvědčeni, že díky těmto pravidlům dokážeme současné obtíže překonat a především že zavedeme postupně systém, který bude moci být svobodný ale také bude schopen odolávat finančním a hospodářským potížím.

Znovu bych vám chtěl poděkovat za vaše velké nasazení. Těší mě, že jsem se mohl této rozpravy zúčastnit a být v tomto významném politickém okamžiku s vámi.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, zpravodaj. – (RO) Jen několik krátkých poznámek.

Pokud jde o Eurocontrol, začal reformní proces, aby bylo možné rozdělit nově odpovědnost. Pokud jde o „vlastníky vzdušného prostoru“, myslím, že nejšťastnější budou po schválení této zprávy letecké společnosti, včetně Ryanairu.

Pokud jde o pojem „otevřená veřejnosti“, existuje definice, která vylučuje i letiště leteckých klubů či letiště určená pro zájmové létání. To je důvod, proč jsme chtěli tato letiště vyjmout z působnosti tohoto nařízení, aby se věc dále nekomplikovala.

Chtěl bych vám také poděkovat za pozitivní zpětnou vazbu, kterou jste mi poskytli. Myslím si však, že bych tuto práci nemohl vůbec dělat sám. Proto bych chtěl co nejupřímněji poděkovat zpravodajům z ostatních politických skupin, panu Stockmannovi, panu Leichtfriedovi, panu Degutisovi, panu Zilemu a paní Lichtenbergerové za jejich příspěvky k tomuto tématu a za podporu, kterou mi poskytli při jednáních s Radou.

Chci také připomenout, že většina pozměňovacích návrhů předložených na plenárním zasedání panem Kohlíčkem a panem Markovem se již odrazila v kompromisu dosaženém s Radou.

Pane komisaři, chci vám k tomuto úspěchu poblahopřát. Doufám, že Parlament tyto předpisy v zítřejším hlasování schválí a zrovna tak je schválí koncem tohoto měsíce Rada.

Chtěl bych poděkovat skupině odborníků Komise, kteří s námi na této dohodě spolupracovali. Chtěl bych také poděkovat francouzskému a českému předsednictví za jejich úsilí, zejména Thierrymu Boutsenovi a Věře Zázvorkové.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Společná rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra (ve čtvrtek 25. března 2009).

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Ačkoliv je současný evropský systém letecké dopravy považován za velmi bezpečný, rychlý nárůst objemu letecké dopravy pravděpodobně přinese v oblasti bezpečnosti nové problémy. Proto musíme přijmout opatření na úrovni Společenství, abychom tak zachovali současnou úroveň bezpečnosti nebo ji dokonce v budoucnosti zvýšili. Nejdůležitější je obnovit jednotné normy v těch oblastech, které dosud předpisy Evropské unie neupravují (a které z tohoto důvodu vykazují roztříštěnost úpravy a nedostatek vymahatelnosti), aby se staly součástí jednotného přístupu. To platí zejména pro dva prvky v řetězci letecké dopravy, které jsou z bezpečnostního hlediska považovány za velmi důležité, neboť potenciálně představují největší riziko.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), písemně.(FR) Mezi Radou a Parlamentem bylo dosaženo kompromisu, což umožnilo, aby byly oba tyto balíčky uzavřeny v prvním čtení.

Tato dohoda, která je důležitým krokem pro vytvoření jednotného evropského nebe, mě těší.

Umožní významné zlepšení, pokud jde o letové řády, spotřebu paliva, náklady na dopravu a emise CO2.

Zatímco první nařízení zdůrazňuje výkonnost a modernizaci evropského systému letecké dopravy, druhé se zabývá otázkami bezpečnosti a zajišťuje, že tento významný vývoj v řízení letového provozu v Evropě nebude na úkor bezpečnosti letadel a cestujících.

Parlament bojoval za to, aby se o těchto dvou textech, které se vzájemně doplňují, hlasovalo společně, a jsem rád, že Parlament byl v této otázce schopen přesvědčit Radu.

Členské státy, letecké společnosti a cestující: ti všichni budou mít z těchto nových pravidel užitek a tato pravidla připraví leteckou dopravu pro další desetiletí.

Děkuji za pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písemně. Při vytváření politiky v oblasti civilního letectví musí být bezpečnost vždy základním hlediskem. Vítám cíle této zprávy, kterými jsou větší bezpečnost a účinnost civilního letectví pro všechny zúčastněné.

Musíme učinit pro zlepšení bezpečnosti všechna opatření a musíme také pomoci letištím a orgánům řízení letového provozu, aby tato opatření dodržovaly. Rozvoj jednotného regulačního rámce a uplatňování nových technologií budou drahé. Pro regionální letiště může být velmi těžké vynakládat další náklady na aktualizaci jejich systémů.

Letiště v Shannonu na západě Irska řídí letový provoz nad velkou částí severního Atlantiku. Avšak toto letiště, přes které v posledním desetiletí nevede tolik tras jako dříve, nemá nyní prostředky na zlepšení. V současném hospodářském prostředí nebude lehké vzít si úvěr na nové vybavení a školení. Přenesení těchto nákladů na spotřebitele může mít za následek snížení návratnosti.

Navrhuji proto, aby Komise vyčlenila prostředky na podporu postupu vedoucího k zajištění přechodu k bezpečnější letecké dopravě.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno v 20:00 a pokračovalo v 21:00)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: paní ROURE
Místopředsedkyně

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí