Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0128(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0515/2008

Debatai :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Balsavimas :

PV 25/03/2009 - 3.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0170

Posėdžio stenograma
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras Tekstas OL

12. Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas – Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. − Kitas klausimas yra bendra diskusija tokiais klausimais:

– Marian-Jean Marinescu pranešimas Transporto ir turizmo komitetas vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas (COM (2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)) (A6-0002/2009),

– Marian-Jean Marinescu pranešimas Transporto ir turizmo komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų ir panaikinančio Tarybos direktyvą 2006/23/EEB (COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)) (A6-0515/2008).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, pranešėjas. – (RO) Bendro Europos dangaus II priemonių paketas skirtas visai oro transporto sistemai su tiesioginėmis pozityviomis pasekmėmis oro linijoms, oro navigacijos paslaugų teikėjams, skrydžių vadovams, oro uostams ir aeronautikos pramonei. Tai faktiškai yra įstatymų leidėjo atsakomieji veiksmai į reikalingumą suderinti ir padaryti efektyvesnę Europos oro erdvę ir oro eismą aplinkos, pramonės ir visų pirma keleivių naudai.

Su Taryba pasiektas susitarimas dėl BED II paketo mums yra žingsnis į priekį kelyje į Europos Sąjungos suvienijimą. Tai yra kitas natūralus žingsnis po bendrosios rinkos sukūrimo, bendros valiutos įvedimo ir Šengeno erdvės sukūrimo. Nuo 2012 m. mes turėsime Šengeno oro erdvę. Bus trumpesni maršrutai ir efektyvesnis eismo valdymas, o oro navigacijos paslaugos bus optimizuojamos ir ateityje integruojamos.

Todėl bus trumpesni skrydžiai, bus naudojama mažiau degalų ir bus išmetami mažesni anglies dvideginio kiekiai, o tai turėtų paskatinti oro linijų bilietų kainų mažėjimą.

Po derybų su Taryba pasiektas kompromisas atspindi būtinybę pagreitinti funkcinių oro erdvės blokų formavimą. Mes pasiekėme susitarimą dėl galutinio veikiančių oro erdvės blokų (angl. FAB) atidavimo eksploatuoti termino, kuris yra šeši mėnesiai nuo Europos Komisijos pirminio pasiūlymo.

FAB veikimas yra svarbiausias elementas kuriant Bendrą Europos dangų. Kaip tik dėl to aš pritariu praėjusių metų lapkričio mėn. pasirašytam susitarimui dėl didžiausio FAB, kuris apima Vidurio Europą.

Aš norėčiau pasinaudoti šia galimybe paprašyti Europos Komisiją palaikyti patvirtinant projektą, susijusį su Rumunijos ir Bulgarijos prie Dunojaus FAB, kaip TEN-T finansinės programos dalį.

Su pirmininkaujančios Prancūzijos ir pirmininkaujančios Čekijos atstovų, kuriems norėčiau padėkoti pasinaudodamas šia proga, parama mums pavyko subalansuoti valstybių narių ir Europos Komisijos sprendimų priėmimo santykius ir sugebėjimus, ypač susijusius su įvykdymo schema – svarbiausiu elementu BEDI I pakete.

Komisija priims sprendimą dėl nacionaliniuos įvykdymo planuose numatytų tikslų tinkamo suderinimo ir įgyvendinimo.

Pirminis Komisijos pasiūlymas buvo papildytas dviem Parlamento pasiūlytomis nuostatomis. Pirmoji iš jų yra funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatorius. Mes laikėmės nuomonės, kad remiantis TEN-T modeliu reikia paskirti koordinatorių siekiant palengvinti FAB susitarimų dėl eksploatacijos pasirašymą ir taip pagreitinti Bendro Europos dangaus įgyvendinimo procesą. Kita nuostata susijusi su bendrų projektų koncepcijos išaiškinimu ir su jaus susijusių finansavimo šaltinių apibrėžimu.

Europos Parlamentui taip pat pavyko atkreipti ypatingą dėmesį į žmogiškąjį veiksnį. Su Taryba pasiektame kompromise taip pat išaiškinama BEDI I ir EASA tarpusavio priklausomybė, įvertinant, kad agentūros įgaliojimų aerodromų, OEV ir ONP ir ATC atžvilgiu padidinimas iš tikrųjų yra paketo saugumo nuostata.

Aš manau, kad nepaprastai svarbu, kad būtų rasta galutinė aerodromų, kurie patenka į šio reglamento nuostatų taikymo sritį, apibrėžtis.

Naujos EASA paskelbtos specifikacijos turi būti sujungtos su esamomis. Be to, buvo pasinaudota galimybe paminėti iki šiol taikomas leidžiančias nukrypti nuostatas. Be to, man pavyko įtraukti keletą nuostatų, kurios paremtos poreikiu stiprinti ir pratęsti konsultavimosi procesą, į jį įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis.

Pranešimai, dėl kurių rytoj bus balsuojama, reiškia svarbų žingsnį į priekį einant keliu, vedančiu į Bendrą Europos dangų, ir aš esu įsitikinusi, kad jie atneš sėkmę ir triumfą visoms suinteresuotosioms šalims.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − (IT) Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, Europos Parlamento rinkimų išvakarėse ir praėjus dviem savaitėms nuo trečiojo saugios laivybos paketo priėmimo Europos institucijos ketina pasiųsti kitą pozityvų signalą ES piliečiams ir taip pademonstruoti, kad kaip tik krizės laikotarpiu Komisija, Parlamentas ir Taryba yra piliečių pusėje, pajėgia susidoroti su sunkia krize ir pateikti praktiškus atsakymus.

Bendro Europos dangaus reforma yra svarbi žinia, kuri turės poveikį pramonei ir piliečiams ir sumažins aplinkos taršą. Mūsų turimi duomenys apie sunkumus, su kuriais susiduria oro transporto sektorius, yra gerai žinomi – kiti duomenys pasiekė mane šiandien ir aš išvardysiu juos atsakydamas – ir dėl to mes parodėme, kad mes galime reaguoti į krizę, ir tai aiškiai yra pozityvus dalykas, nes jis priverčia europiečius suvokti, kad institucijos yra ir kad jos yra pajėgius susidurti su sunkumais.

Todėl norėčiau padėkoti Parlamentui už tempą, kuriuo jis priėmė šį sprendimą. Aš dėkingas M.-J. Marinescu, su kuriuo palaikau ilgalaikę draugystę, kurią užgrūdino mūsų darbas drauge, petys į petį, Parlamente – aš žinau jo gabumus, kuriuos jis dar kartą sugebėjo parodyti dirbdamas kartu su Komisija ir per labai trumpą laiką pasiekdamas svarbų rezultatą – ir kartu su juo taip pat norėčiau padėkoti visiems pagalbiniams pranešėjams, kurie suteikė galimybę institucijoms dar kartą paremti Europos žmones.

Tai iš tiesų buvo labai svarbus įsipareigojimas ir vienas iš tų, kurie, aš pasikartoju, sudaro veiksmingą reakciją. Oro transportas faktiškai laukia praktiškų ir realių priemonių, kurios suteiktų galimybę įvykdyti ne tik vežėjų, bet ir visų keleivių reikalavimus. Tuo tikslu aš primygtinai reikalavau įsteigti paslaugų reguliavimo instituciją siekiant užtikrinti, kad monopolijos netrukdytų paslaugų kokybei. Be to, greitas oro eismo tinklo valdytojo numatymas, taip pat nacionalinių sistemų dislokavimo palengvinimas, gali parodyti pavyzdį visų rūšių transportui, taip pat telekomunikacijų ir energetikos sektoriams.

Aš noriu atkreipti dėmesį į Parlamento Komisijai pasiūlytą paramą siekiant sukurti naują priemonę, kuri skirta tarpvalstybiniams infrastruktūros projektams finansuoti, tarp kitko išplaukiančius iš SESAR programos. Parlamentas suprato partnerystės svarbą ir dar kartą patvirtino svarbų operatorių atliekamą vaidmenį šio ambicingo požiūrio įgyvendinimo prasme.

Man džiugu matyti, kaip Parlamentas susivienija su Komisija bendra deklaracija pripažįstant reikšmę, kuri turi būti teikiama žmogiškajam veiksniui. Visų pirma Parlamentas suteikė savo paramą karinių pozicijų stiprinimui sukurdamas bendrą dangų ir tai yra pozicija, kurią aš visiškai palaikau iš dalies dėl to, kad tam tikrą laiką buvau karinės oro gynybos vadovas ir dėl to negaliu nesuprasti svarbaus vaidmens, kurį kariniai vadovai atlieka oro eismo sektoriuje. Aš norėčiau kaip pavyzdį paminėti operatyvinius punktus, kuriuose lankiausi ir kuriuose civiliniai ir kariniai operatoriai dirba petys į petį, kad užtikrintų oro transporto saugumą.

Bendrojoje deklaracijoje, kurią aš palaikau, nustatoma, kad Komisija turi patvirtinti, jog būtina deramai atsižvelgti į žmogiškuosius veiksnius siekiant veiksmingai įgyvendinti reglamentus dėl Bendro Europos dangaus, būti įsitikinusi, kad saugumą niekada negalima laikyti užtikrintu, ir pripažinti, kad reikia toliau stiprinti saugumo kultūrą, visų pirma integruojant patikimą įspėjimo apie avariją ir teisingos kultūros sistemą, kad būtų galima pasimokyti iš pasitaikančių avarijų.

Komisija skelbia, kad ji tikros saugos kultūros pagrindu sukurs aptarnavimo modelį, sujungiantį veiksmingą įspėjimo apie avariją ir teisingos kultūros sistemą, kaip saugumo užtikrinimo pagrindą. Ji užtikrins, kad už saugumo užtikrinimą atsakingi specialistai turėtų pakankamo lygio meistriškumą, ir skatins personalo atstovų dalyvavimą kuriant Bendrą Europos dangų nacionaliniu, funkcinio oro erdvės bloko ir Bendrijos lygmeniu. Ji įvertins žmogiškųjų veiksnių įtraukimą į Bendros Europos erdvės sukūrimą ne vėliau nei 2012 m.

Pagaliau pirmą kartą bus nagrinėjamas kiekvienas viso aviacijos sektoriaus aspektas. Pagal naują metodą saugumą judant žeme oro uostuose, oro koridoriuose ir nusileidžiant bei pakylant užtikrins vienintelis organas.

Todėl aviacijos saugos agentūrai tai yra naujo etapo pradžia. Toks greitas paketo priėmimas – ir aš dėkoju jums dar kartą – parodo Europos lygmeniu esančią stiprią politinę valią siekiant įgyvendinti puikias mano pirmtakės idėjas, kurios, deja, nebėra su mumis: Loyola De Palacio. Ji norėjo tikro bendro dangaus Europos piliečių naudai. Šiandien mes turėjome galimybę įgyvendinti šią reformą.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės referentė. (ES) Gerb. pirmininke, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas vertina Komisijos pasiūlymą kaip pozityvų, nes jame pašalinami pirmojo paketo trūkumai, susiję su darnumu, efektyvumu, išlaidų mažinimu ir geresniu valdymu.

Pagrindinis Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto įnašas susijęs su finansavimu. Pagrindiniam OEV planui reikia didžiulių išteklių. Todėl turi būti galimybė reikalui esant pasinaudoti valstybiniu finansavimu ir vartotojai neturėtų iš anksto finansuoti pirminių investicijų.

Jis taip pat susijęs su Eurokontrole, kurią, mūsų manymu, reikia visiškai peržiūrėti siekiant užtikrinti jos gerą valdymą ir jos kontrolę paslaugų teikimui. O dėl paslaugų privatizavimo aš iki šiol manau, kad būtų daug veiksmingiau atlikti perspektyvinį tyrimą be jokios išankstinės idėjos ir nuspręsti pagal rezultatą.

Pagaliau aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad bendro dangaus kūrimas yra svarbiausiais darant pažangą Kioto tikslų kryptimi ir kas būdamas ispanas aš esu patenkintas, kad klaida, kuri atsirado dėl Gibraltaro, buvo ištaisyta.

Aš taip pat dėkoju Komisijai už jos puikią paramą, Pramonės komiteto tarnyboms ir savo parlamentinei grupei už jų neįkainojamą pagalbą.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE frakcijos vardu. (DE) Gerb. pirmininke, A. Tajani, ponios ir ponai, mes visi turėtume būti labai dėkingi M.-J. Marinescu. Per labai trumpą laiką jam su Komisijos Pirmininko pavaduotojo parama pavyko susitarti su Europos Vadovų Taryba. Šis antrasis teisės aktų paketas mums leis artimiausiais metais efektyviau valdyti savo oro erdvę. Be to, jis suteiks galimybę oro linijoms ir pagaliau vartotojams sutaupyti 3 mlrd. EUR ir 12 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekius. Išlaidų, vartotojų ir aplinkos prasme yra svarbūs tikslas, kurie dabar mums pasiekiami.

Pirmame iš dviejų reglamentų valstybės narės pagaliau įsipareigoja padaryti tai, ką reikėjo padaryti labai senai, t. y. per trumpą laiką sukurti funkcinius oro erdvės blokus. Šie oro erdvės blokai, kurie atskiriami nebe nacionalinėmis sienomis, o greičiau pagal funkcinius oro eismo srautus, leis efektyviau ir saugiau valdyti oro erdvę ir padės išvengti bereikalingo daugybės lėktuvų užlaikymo danguje.

Aš labai dėkingas už Komisijos paramą ir už pranešėjos pasiryžimą paskirti Europos funkcinių oro erdvės blokų koordinatorių, nes mes turėsime problemų užtikrinant, kad valstybės narės tikrai sukurtų šiuos naujus blokus. Svarbu, kad koordinatorius, dirbdamas Parlamento ir Komisijos vardu, sugebėtų primygtinai pareikalauti sukurti šiuos naujus blokus.

Be to, svarbu, kad karinis oro erdvės valdymas būtų integruotas į šią sistemą ir kad mes turėtume tikrą pagrindinį Bendro Europos dangaus planą, kuriuo būtų pritaikyti ir įgyvendinti oro eismo kontrolės mokslinių tyrimų projekto SESAR technologiniai rezultatai. Pagaliau mums taip pat svarbu, kad Europos aviacijos saugos agentūrai būtų duota užduotis įdiegti oro uostams skirtus standartus ir valdymo veiklą, oro eismo valdymą ir oro navigacijos paslaugas. Ši organizacija turi būti aprūpinta personalu ir įranga, kurių jai reikia atitinkamu laiku. Mes tam labai pritariame ir tikiuosi, kad Komisija parems mus šiuo klausimu, EASA konsultuojantis su atitinkamomis pramonės sritimis dėl praktinių sprendimų visose jos naujos veiklos srityse, kad būtų galima rasti tikrai veiksmingus sprendimus.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, PSE frakcijos vardu. (DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, aš žinau dainą, kurioje yra eilutė „Danguje turi būti neribota laisvė“. Tai paprasčiausiai netiesa. Europos dangų sudaro 60 nacionalinių valdymo centrų kratinys. Jų yra dvigubai daugiau nei JAV, bet juose oro eismas dvigubai mažesnis. Be to, karinės neskraidymo zonos trukdo lėktuvams skristi tiesia linija iš vieno oro uosto į kitą. Tai nėra tvaru, ypač atsižvelgiant į tai, kad oro eismo apimtis padvigubėja kas 10–15 metų. Kai eismo intensyvumas padvigubėja, saugumo rizika padidėja keturis kartus.

Tai mus paskatino 2004 m. inicijuoti bendro Europos dangaus koncepciją. Deja, tuo metu Ministrų Taryba atkakliai tvirtino, kad valstybės narės turėtų susitarti tarpusavyje, kokie oro erdvės blokai turėtų būti sukurti. Tai buvo klaida, nes tuo metu valstybės narės iššvaistė daugybę laiko ir įstrigo nacionalinės kompetencijos problemose.

Dabar Parlamentas ir geras pranešėjas pradėjo įgyvendinti reglamentą nustatydami aiškius tikslus ir pamatines taisykles šių oro erdvės blokų įdiegimui iki 2012 m. Taip prisidedama prie saugumo, klimato apsaugos ir oro eismo išlaidų mažinimo. 50 km trumpesni skrydžiai, išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas 12 proc., oro linijų sutaupomi 3 mlrd. EUR ir mažai keleivių užlaikymų. Trumpai tariant aš tikiuosi, kad ši sektorinė reforma danguje pagaliau pavyks ir nuves mus žingsniu toliau.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu. – (FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, mano eilė išreikšti savo pasigėrėjimą šiuo pranešimu dėl Bendro Europos dangaus. Tai yra tikras žingsnis į priekį, kuriam daugelis iš mūsų pritaria.

Šiais dviem reglamentais patenkinami dideli visų su tuo susijusių visų Sąjungos šalių dalyvių lūkesčiai, nes per didelis dabartinės sistemos suskaidymas turi labai brangiai kainuojantį poveikį ir pirmiausia lemia didelį neefektyvumą eismo valdymo prasme.

Šio nauji lėktuvai dėl Europos dangaus pamažu atsisakys netiesinių skrydžių trajektorijų, kurias šiuo metu jie priversti naudoti, kad galėtų laikytis skrydžių trajektorijų, kurios yra tiesesnės ir dėl to efektyvesnės ir svarbiausia – pigesnės keliautojams.

Aš tikrai esu patenkintas, kad tai sudarys sąlygas sumažinti oro transporto poveikį aplinkai ir, žinoma, jo kainą vartotojams.

Be saugos standartų suderinimo, tai taip pat yra labai naudingas žingsnis į priekį. Tai neabejotinai suteiks galimybę ne tik padaryti oro transportą saugesniu ir greitesniu, bet ir visų svarbiausia – mažiau teršiančiu ir pigesniu.

Tačiau Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu norėčiau paraginti Komisiją ne tik visų pirma ir logiškai numatyti finansinius išteklius transeuropiniams tinklams, bet ir įnašus iš Europos investicijų banko, kad būtų galima finansuoti visus bendrus geriausius projektus, kuriais siekiama pagerinti Europos oro navigaciją.

Aš manau, kad Parlamentas dar kartą sėkmingai įveikė savo nesutarimus, kad galėtų žengti į priekį ir užtikrintų akstiną Tarybai siekti greito susitarimo dėl šio pranešimo, kuris nepaprastai svarbus Europos aviacijai ir jos poveikio aplinkai sumažinimui. Aš esu išvien su Komisijos nariu ir taip pat esu patenkintas, kad tuo pasiunčiamas konkretus ir realus signalas mūsų bendrapiliečiams.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, UEN frakcijos vardu. (LV) Ačiū jums, gerb. pirmininke. Aš palankiai vertinu tai, kad naujos teisės nuostatos sujungs oro eismo valdymo technologijas ir paskatins vystymąsi į jungtinę funkcinę oro erdvės blokų sistemą ir taip sumažins Europos Sąjungos oro eismo suskaidymą. Todėl efektyvesnis oro eismo maršrutų planavimas sumažins degalų suvartojimą ir išmetamų žalingų teršalų kiekį ir tokiu būdu transportas taps ekologiškesniu. Tačiau dėl diskriminacinių ir neteisėtų mokėjimų, kuriuos Rusija renka iš Europos Sąjungos vežėjų už skrydžius virš Sibiro, mes Komisijai, deja, nesugebėjome parengti mechanizmą, kuris jai užtikrintų adekvačią poziciją derybose su Rusija šiuo klausimu. Tačiau mano nuomone, vienaip ar kitaip Europos Sąjunga savo žinioje turės šį mechanizmą, kad galėtų daryti įtaką aplinkybėms, kuriomis ne ES šalis diskriminuoja Europos Sąjungos vežėjus; tokio mechanizmo principas iš esmės yra ne kas kita kaip abipusė lygybė. Taigi užduotį mums belieka užbaigti. Ačiū.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris įsitraukė į šias derybas su dideliu atsidavimu ir eksperto žiniomis. Šios derybos buvo būtinos, nes, nors sienos danguje nematomos, jos aiškiai yra. Pirmiausia tai buvo nacionalinės sienos, kurios, reikia pasakyti, buvo grindžiamos nacionaliniu egoizmu ir padėjo išvengti Europos oro erdvės suvienijimo.

Atsižvelgiant į keliavimo greitį, saugos reikalavimus ir didžiulį oro eismo augimą būtų buvę įmanoma įdiegti šiuos patobulinimus daug anksčiau, ypač dėl to, kad oro erdvės blokų koncepcija svarstoma ir dėl jos tariamasi nuo 2004 m. Aš manau, kad dabar mes darome didelę pažangą šioje srityje. Tai ne tik skrydžių trajektorijų tobulinimo, keleivių komforto didinimo ir galimybės apskaičiuoti didinimo klausimas; dėl jų taip pat, jeigu jie bus efektyviai įgyvendinti, sumažės išmetamų teršalų kiekis. Mums skubiai reikalingas oro eismo metu išmetamų teršalų kiekio sumažinimas, nes oro eismo apimtis didėja taip sparčiai, o mūsų oro eismo prekybos taršos sistema nelabai veiksminga.

Taryba iki galo buvo nusistačiusi prieš šią teisę. Jos priešinimasis nebuvo toks sėkmingas, kaip ji tikėjosi. Todėl netgi aš galiu balsuoti už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass, IND/DEM frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, šiame pastate yra nepasotinama valdžios ir kontrolės paklausa – kontrolės lygio, apie kurį anksčiau tik TSRS būtų galėjusi pasvajoti. ES kontrolės priemonės, kurios sunaikina naujoves, ir ES teisė iškraipyti rinkos paklausą prieštarauja tam, ko tikėjosi rinkėjai. Dabar netgi dangus nėra riba.

Pasiteisindama efektyvumu ES – viena iš neefektyviausių biurokratijų pasaulyje – nori kontroliuoti efektyvumą danguje. ES siekia pridaryti kliūčių laisvų rinkos pardavėjų, pvz., „Easyjet“ ir „Ryanair“ naujovių atžvilgiu, nes jos patenkina visuomenę, o mes žinome, kaip ES ignoruoja visuomenę. ES nori funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatoriaus – prašmatnaus titulo diktatoriui, valdančiam oro eismo kontrolę, oro uostus ir taip pat pramonę.

Tai yra tokia pat perdėta kontrolė, kuri galiausiai pasiuntė į užmarštį TSRS, bet visa skirta su kieno vėliava skraidymo labui? Tai yra skirta ES šovinizmui. Tai neskirta patenkinti visuomenei ir neturi nieko bendro su paklausa. Sėkmė priklauso nuo efektyvumo ir paklausos patenkinimo, nes ją galima pasiekti tik laisvojoje rinkoje – ne kenkiančiomis ES kontrolės priemonėmis, ne nepakankamu ES nusimanymu ir ne nepakankama ES kompetencija, kuri atsikleidžia šiame pastate.

Efektyvumą atgaivinkime leisdami pasiūlai patenkinti pasiūlą ir sudarydami sąlygas naujovėms. Tai ne ES reikalas. Prašau balsuoti prieš.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, aš pritariu Bendro Europos dangaus sukūrimui ir esu pagrįstai įsitikinęs, kad tai padidins efektyvumą ir saugumą ir taip pat sumažins aviacijos poveikį aplinkai.

Be to, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad Italija kartu su Kipru, Graikija ir Malta jau pradėjo įgyvendinti BLUE MED. Tai yra funkcinis oro erdvės blokas, kuris padidina skrydžių efektyvumą ir suteikia galimybę sumažinti išlaidas būtent pašalinant dangaus suskaidymą didelėje Viduržemio jūros regiono dalyje. Trumpai tariant, kai tikslas yra didinti skaidrumą – aš adresuoju šį klausimą prieš mane pasisakiusiam Parlamento nariui – ir pateikiamos tokio tipo skatinimo priemonės, dėl kurių paslaugos tampa efektyvesnėmis, mes negalime nepasakyti, kad mes esame patenkinti.

Pagaliau aš taip pat pritariu oro uostų valdymo optimizavimo tikslui. Todėl tikiuosi, kad greitai bus kažkas padaryta siekiant pagerinti oro uostų keleivių paslaugas, kurios, kaip Romos oro uoste, dažnai yra nepatenkinamos. Aš norėčiau padėkoti M.-J. Marinescu už jo puikų pranešimą, o Komisijai – už jos iniciatyvą.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, abu M.-J. Marinescu pranešimai susiję su oro eismo Europoje organizavimo tobulinimu. Iš dalies svarbiu ir sėkmingu pranešėjo darbu mums pavyko labai daug pasiekti susitarime per pirmąjį svarstymą. Tai yra svarbu, ypač tuo metu, kai Europos ir pasaulio oro linijų pramonė yra sunkioje padėtyje.

Tačiau mes turėtume būti suinteresuoti ne tik gerinti funkcionalumą būtent dabar dabartinės krizės laikotarpiu. Mes taip pat turėtume sutelkti dėmesį į svarbias iš praeities likusias problemas. Prie jų priskiriamos keleivių teisės. Prieš Rugsėjo 11-osios krizę mes parengėme keleivių reglamentą atsisakymo įlaipinti ir vėlavimų klausimu, kuriame mes sąmoningai panaudojome oro linijų pramonei reikalingą apsaugą kaip mūsų standartą, o ne keleiviams reikalingą apsaugą. Oro linijos aiškiai naudojasi tuo dabartinėje padėtyje pasiteisindami krize ir, be to, blogomis žiemos oro sąlygomis. Jų elgesys buvo begėdiškas.

Kitas mano klausimas susijęs su skysčiais. Šiuo metu danguje keičiasi daug dalykų, bet senas reglamentas dėl skysčių iki šiol galioja. Jis nė vieno nepadaro saugesnio. Jis keletui žmonių užtikrina užimtumą oro uostuose atliekant saugumo tikrinimus. Jis erzina daugybę žmonių ir, kaip jau buvo pasakyta, be pasiteisinimo, nedavė jokių kitų rezultatų. A. Talani, jūs ir jūsų pirmtakas patikino mus, kad šis absurdiškas reglamentas bus panaikintas po to, kai bus atlikti tikrinimai siekiant įrodyti, kad jis neduoda jokios papildomos naudos saugumui. Mes nekantriai laukiame, kada bus panaikintas reglamentas.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Gerb. pirmininke, šiais laikais nėra tiesiog atskiras atvejis tai, kad lėktuvas skrenda per nacionalines sienas. Nors aukštai dešinėje pusėje esantys žmonės, kurie gali ne visai teisingai kalbėti absurdiškus dalykus, bet slėptis už savo gražių vėliavų, atrodo nesupranta, kad šiuo atveju Europos oro erdvė yra visiškai nereguliuojama ir dėl to šiose padėtyje būtina, kad ši nereguliuojama oro erdvė būtų centralizuotai valdoma, kontroliuojama ir įgyvendinama. Šie du pranešimai yra teisingas būdas siekti to.

Svarbu, kad skrydžiai Europoje būtų geriau koordinuojami. Be to, svarbu, kad tokie patys aukšti saugumo standartai būtų taikomi visur, todėl esu įsitikinęs, kad kelias, kurį mes renkamės, yra teisingas. Dėl dabartinių mūsų oro erdvės blokų yra pernelyg daug skrydžių, kurie yra pernelyg ilgi ir turi netiesius maršrutus. Be to, išmetamo CO2 kiekiai yra pernelyg dideli, o oro linijos patiria didžiules išlaidas. Visa tai bus pakeista ir patobulinta reglamentu, kurį mes priimsime rytoj.

Aš norėčiau pasinaudoti šia galimybe padėkoti pranešėjui M.-J. Marinescu už jo puikų darbą. Aš manau, kad mes dirbome kartu norėdami pasiekti ką nors pozityvaus Europos žmonėms. Todėl mes esame čia.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - Gerb. pirmininke, A. Tajani pasakė šios diskusijos pradžioje, kad taip pasiunčiama puiki žinia Europos piliečiams. Aš sutinku, nes tai yra mūsų daro tikslas.

Aš ypač noriu paminėti aerodromus, nes svarbu, kad mes šias įstaigas apsaugotume racionaliais Europos teisės aktais. Aš manau, kad tai protinga, nes taip ginami piliečiai, o mes tą darome išplėsdami EASA kompetenciją.

Tačiau yra keletas sričių, kuriose aš norėčiau surasti truputį aiškumo. Aš manau, kad teisinga tai, jog mes atmetėme mažus aerodromus, kurie aptarnauja tik skraidymo pramoginius arba laisvalaikio puses ir paliekame juos už taikymo srities ribų. M.-J. Marinescu ir kitų pateiktas 44 pakeitimas yra svarbus, nes jame keičiamas pagrindas iš lėktuvo svorio į 800 m. kilimo ir leidimosi tako ilgį. Tačiau noriu sužinoti, ar Komisijos narys arba M.-J. Marinescu galėtų apibendrinant duoti man garantiją, kad „atviras viešam naudojimui“ apibrėžtis tinkamai išaiškinta, kad nebūtų dviprasmiškumo dėl faktinės viešo naudojimo apibrėžties. Gal jie galėtų paaiškinti, ar tai reiškia komerciškai perspektyvų aerodromą, ar tai reiškia, kad juose žmones perka bilietus skrydžiams, ar tai reiškia tuos aerodromus, į kuriuos žmonės gali faktiškai patekti? Tai galėtų būti būsima kliūtimi, kuri, aš tikiuosi, galėtų būti pašalinta.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − (IT) Gerb. pirmininke, Parlamento nariai, aš esu patenkintas, kad šis Parlamentas balsavo vieningai arba beveik vieningai už Bendro Europos dangaus reformą. Aš suprantu, kad tik M. H. Nattrass yra prieš ją, bet nesuprantu kodėl – galbūt aš nesuprantu Bendros Europos dangaus reformos arba jis tinkamai neperskaitė jos. Aš nesuprantu, ką Tarybų Sąjunga turi bendro su ja. Kiekvienas gali kalbėti ta, ką jis nori. Aš nejaučiu nostalgijos Tarybų Sąjungai.

Tačiau dėl rimtų klausimų, įtrauktų į diskusiją ir iškeltų diskusijoje, norėčiau nurodyti, kad tai yra praktiniai atsakomieji veiksmai, kuriuos mes taikome oro transporto sektoriaus krizei. Šiandien IATA pateikti duomenys kelia nerimą. Pagal oficialias generalinio direktoriaus ataskaitas šiais finansiniais metais sektoriui gresia prarasti 4,7 mlrd. USD arba beveik 3,5 mlrd. EUR. Taigi, jis pasirodys blogiau nei buvo iš pradžių tikėtasi. Jo pelnas linkęs sumažėti 12 proc.

Taigi, susidūrę su tokia krize mes vis dėlto esame pajėgūs nustatyti išlaidų mažinimo standartus. Apskritai, visa reforma, įskaitant SESAR, kartą pritaikyta ir veikianti visu pajėgumu lies iš viso sutaupyti apytikriai 40 mlrd. EUR, o po to kitas svarbus skaičius – aš manau, kad jis artimas E. Lichtenberger širdžiai – yra taip pat susijęs su taršos mažinimu, kuris bus nemažas.

O dėl R. Zīle iškeltos problemos dėl abipusės naudos ir skrydžio virš teritorijos mokesčių, kurie turi būti taikomi visiems lėktuvams, skrendantiems virš Sibiro – šis klausimas buvo su Rusija pasirašyto susitarimo tema, bet šis susitarimas dar netaikomas. Mes iškėlėme šią problemą kelių susitikimų su kompetentingais transporto ministrais metu. Ji buvo taip pat keliama paskutiniame aukščiausiojo lygio susitikime, kurį Maskvoje Europos Komisija turėjo su Vladimiru Putinu ir Dmitriju Medvedevu ir su transporto ministru, su kuriuo aš susitikau dvišaliu pagrindu. Aš nematau, kad Rusija būtų padariusi pastebimą pažangą, bet mes atkakliai ir ištvermingai toliau dirbame.

Abipusiškumo principas, kuris buvo įtrauktas į tekstą, negauna Tarybos paramos. Dauguma valstybių narių priešinasi jam. Todėl paskutinėje Transporto Ministrų Taryboje vyko diskusija. Kadangi nebuvo galimybės įtraukti jį, į teisės akto tekstą jis nebuvo įtrauktas.

Tačiau dėl L. Romagnoli iškeltų klausimų dėl oro uostų Romos mieste galiu pasakyti, kad kaip įprasta, tikrinimus visada atlieka Europos Komisija. Aš galiu pasakyti, kad kalbant apie reglamento, kuriuo saugomi riboto judumo keleiviai, taikymą, Fiumicino ir Ciampino oro uostus galima laikyti pavyzdžiais, nes jie pritaikė Bendrijos reglamentą anksčiau nei kiti oro uostai iki tiek, kad praėjusių metų liepos mėn. aš netgi pristačiau naują reglamentą Fiumicino oro uoste.

Tai nereiškia, kad mes turėtume ilsėtis ant savo laurų: aš galvoju apie skandalingą istoriją apie 42 mln. bagažo vienetų, kurie buvo neteisingai išsiuntinėti po pasaulį, ir apie 1 mln. lagaminų arba krepšių, kurie buvo parasti. Susipažinęs su šiais duomenimis aš pradėjau Energetikos ir transporto generalinio direktorato tyrimą. Aš daviau vieną mėnesį atsakymams gauti iš visų kompetentingų organizacijų ir, jeigu šie atsakymai patvirtins spaudoje pateiktus ir nušviestus duomenis, aš imsiuosi pasiūlyti esamo reglamento, kurį aš laikau šiek tiek silpnu keleivių apsaugos prasme, reformą. Aš galbūt galvoju kai kurioms nacionalinėms institucijoms patikėti užduotį patikrinti, ar taikomas Bendrijos reglamentas.

Mano dėmesys neabejotinai sutelktas į keleivių teisių klausimą. Taigi, aš noriu dar kartą nuraminti jus, atsakant į L. Romagnoli pateiktą klausimą, ir nuraminti visą Parlamentą, taip pat patvirtinti savo galiojantį pažadą pabandyti dar daugiau apsaugoti keleivių teises. Ne atsitiktinumas tai, kad pateikus ir patvirtinus reglamentą dėl oro transporto svarstomi reglamentai dėl jūrų transporto ir autobusų transporto.

Aš taip pat noriu pasakyti J. Evans, kad kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama, yra jo minėta oro uostų komercinė kaina ir kilimo ir tūpimo takų ilgis. Apibrėžtis, kurią jis minėjo, buvo iš dalies pakeista pagal išvardytus kriterijus.

Aš manau, kad galiu dar kartą padėkoti jums ir primygtinai reikalauti oro transporto saugumo, kuris dėl šios reformos bus netgi didesnis, net jeigu esu įsitikinęs, kad skridimas Europos dangumi yra saugus. Tačiau niekada nėra jokių ribų, kai kalbama apie saugumą. Mes privalome visada daryti daugiau. Todėl visuose šiuose sektoriuose, kuriuose yra galimybė padidinti transporto saugumą, aš visiškai peržiūrėsiu savo įsipareigojimus ir pabandysiu pateikti pasiūlymus Parlamentui ir Tarybai, kad ES piliečiams iš tikrųjų būtų parodyta, kad Europos institucijos yra čia tam, kad padėtų jiems.

Baigdamas aš dar kartą išreiškiu dėkingumą jums. Aš dėkingas M.-J. Marinescu, bet noriu padėkoti visiems Parlamento nariams, visiems koordinatoriams ir visiems išrinktiems atstovams, kurie pasisakė šioje diskusijoje, nes mes nebūtume galėję padaryti to be tokio tvirto Parlamento – kuris šiuo atveju parodė, kad iš viso nenori švaistyti laiko – įsipareigojimo faktiškai įsikišti į klausimus, kurie tiesiogiai liečia ES piliečius, kurį jis prisiėmė kartu su Komisija. Aš taip pat dėkingas Europos Komisijos tarnyboms, kuriuos tiek daug padarė, ir esu patenkintas, kad pasisakymų metu kažkas taip pat padėkojo tarnyboms už jų paramą.

Mes kartu taip pat sugebėjome priversti aeronautikos pramonę suvokti, kad institucijos pajėgios – aš pasikartoju ir pabrėžiu – imtis sunkios krizės. Aš manau, kad Europos žmonės ir verslo pasaulis iš mūsų tikisi ne tarpvalstybinės pagalbos arba vien tik teisinių priemonių, bet, kad būtų parodyta, jog institucijos pajėgios veikti čia, remti savo piliečius, verslininkus ir visus tuos, kuriems patikėta užsiimti šia krize. Jiems reikia jausti, kad institucijos sugeba būti šalia jų ir palaikyti juos kartu įveikiant šį sunkų Europos ekonomikai laikotarpį. Ji ištvers – iš aš esu tvirtai įsitikinęs tuo – įgyvendinant rimtas ir tikslias taisykles, kurios taikomos visiems.

Taisyklių stoka ir nepakankamai griežtų taisyklių buvimas sukėlė finansų ir ekonomikos krizę. Mes europiečiai, kurie laiko save dalimi tos civilizacijos, kuri yra romėnų teisės ir Napoleono kodekso, kuris grindžiamas taisyklėmis ir taisyklių laikymusi, vaisius, esame įsitikinę, kad dėl šių taisyklių mes sugebėsime įveikti dabartinius sunkumus ir, svarbiausia, mes vis geriau sugebėsime turėti sistemą, kuri gali ne tik būti laisva, bet ir atlaikyti finansinius ir ekonominius sunkumus.

Dar kartą dėkoju jums už jūsų didžiulį atsidavimą. Aš esu patenkintas galėdamas dalyvauti ir išgyventi kartu šį svarbų politinį momentą.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, pranešėjas. – (RO) Tik keletas trumpų atsakymų.

O dėl Eurokontrolės – reformos procesas prasidėjo. Taigi, galima gauti naujus įpareigojimus. O oro erdvės savininko aš manau, kad po šio pranešimo priėmimo labiausiai patenkintos organizacijos bus oro linijos, įskaitant „Ryanair“.

O dėl „viešo naudojimo“, tai yra apibūdinimas, į kurį neįtraukiami net oro uostai oro klubams arba oro uostai pasiskraidymui savo malonumui. Tai yra priežastis, dėl kurios mes norėjome išbraukti šiuos oro uostus iš reglamento, kad nekomplikuotume reikalų toliau.

Be to, aš noriu padėkoti jums už jūsų pozityvią reakciją į mano pastangas. Tačiau aš manau, kad aš vienas apskritai jokiu būdu nebūčiau galėjęs padaryti šio darbo. Todėl noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjams iš kitų politinių frakcijų, t. y. Stockmannui, J. Leichtfriedui, A. Degučiui, R. Zile ir Evai Lichtenberger už ypatingą įnašą, kurį jie įnešė į šį dokumentą, taip pat už paramą, kurie jie suteikė man derybose su Taryba.

Aš taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad dauguma pasiūlymų, įtrauktų į pakeitimus, kuriuos plenarinei sesijai pateikė J. Kohlíček ir H. Markov, jau atsispindi kompromise, pasiektame su Taryba.

Komisijos nary, aš noriu pasveikinti jus su šia sėkme. Aš tikiuosi, kad jis bus patvirtintas Parlamento balsavimu rytoj ir Tarybos balsavimu šio mėnesio pabaigoje.

Aš noriu padėkoti Komisijos ekspertų komandai, kuri dirbo kartu su mumis, kad būtų parengtas šis susitarimas. Taip pat dėkoju pirmininkaujančiai Prancūzijai ir pirmininkaujančiai Čekijai už jų pastangas – ypač T. Boutsenui ir V. Zazvorkovai.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. − Bendros diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj (2009 m. kovo 25 d., trečiadienį).

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. (LT) Nors dabartinė Europos oro transporto sistema laikoma labai saugia, greiti transporto apimčių didėjimo tempai tikriausiai lems naujų iššūkių saugos srityje. Todėl reikia imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu, kad ateityje saugumo lygis būtų išlaikytas (o galbūt dar pakeltas). Visų svarbiausia atnaujinti ir suvienodinti standartus tuose segmentuose, kurių dar nereglamentuoja ES teisės aktai (ir kurie dėl to pasižymi norminės bazės susiskaidymu ir nepakankamu vykdymo užtikrinimu), kad būtų galima juos įtraukti į bendrą sistemą. Tai ypač pasakytina apie du oro transporto grandinės elementus, kurie laikomi labai svarbiais saugos požiūriu, nes jie yra potencialiai didžiausios rizikos sritys.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), raštu. (FR) Tarp Tarybos ir Parlamento pasiektas susitarimas, leidžiantis šiuos du dokumentus užbaigti pirmame svarstyme.

Aš džiaugiuosi šiuo susitarimu, kuris yra svarbus žingsnis link Bendro Europos dangaus sukūrimo.

Jis leis įgyvendinti svarbius patobulinimus skrydžio laikų, degalų sunaudojimo, kelionės išlaidų ir išmetamo CO2 požiūriu.

Pirmame reglamente pabrėžiami Europos aeronautikos sistemos veiklos rodikliai ir modernizavimas, o antrame pabrėžiamas saugumo poreikis ir užtikrinama, kad šis svarbus įvykis Europos oro eismo valdymo srityje neįvyktų pakenkiant lėktuvų ir jų keleivių saugumui.

Parlamentas kovojo už šiuos du vienas kitą puikiai papildančius tekstus, dėl kurių bus balsuojama bendrai, todėl esu patenkintas, kad mūsų institucijai pavyko įtikinti Tarybą šiuo klausimu.

Valstybės narės, oro linijos ir keleiviai – jiems visiems bus naudingos šios naujos taisyklės, kuriomis oro transportas bus parengtas dešimtmečiams į priekį.|

Ačiū jums už dėmesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), raštu. Kuriant aviacijos politiką saugumas visada turi būti mūsų svarbiausiu rūpesčiu. Aš palankiai vertinu šio pranešimo tikslus, kuriais visiems dalyviams aviaciją siekiama padaryti saugesne ir efektyvesne.

Net, jeigu mes turime imtis visų veiksmų siekiant padidinti saugumą, turime padėti oro uostams ir oro eismo institucijoms laikytis reikalavimų. Vieningos reglamentavimo sistemos plėtojimas ir naujų technologijų įdiegimas bus brangus. Regioniniai oro uostai gali pajusti, kad jiems sunku patirti papildomas savo sistemų modernizavimo išlaidas.

Airijos vakaruose esantis Shannono oro uostas užtikrina oro eismo kontrolę didelėje Šiaurės Atlanto zonoje. Tačiau būdamas oro uostu, kuris praėjusį dešimtmetį neteko daug maršrutų, jis gali neturėti lėšų patobulinimams. Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis bus nelengva pasiskolinti naujai įrangai ir mokymams. Bandymas perkelti šias išlaidas vartotojams gali būti įplaukų mažėjimo atvejis.

Aš manyčiau, kad siekdama užtikrinti, jog mes atliktume šį perėjimą prie saugesnių oro kelionių, Komisija rezervuos lėšas siekiant padėti procesui.

 
  
  

(Posėdis buvo nutrauktas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

 
  
  

PIRMININKAVO: M. ROURE
Pirmininko pavaduotoja

 
Teisinė informacija - Privatumo politika