Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0128(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0515/2008

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0170

Rozpravy
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy – Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa (A6-0002/2009) Mariana-Jeana Marinesca v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy (KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)), a

– správa (A6-0515/2008) Mariana-Jeana Marinesca v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 2006/23/EHS (KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, spravodajca. – (RO) Balík Jednotné európske nebo II (SES II) je určený pre celý systém leteckej dopravy: má mať priame pozitívne dôsledky pre letecké spoločnosti, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, riadiacich letovej prevádzky, letiská a letecký priemysel. Ide vlastne o reakciu zákonodarného orgánu na potrebu harmonizovať a zefektívniť európsky vzdušný priestor a letovú prevádzku v prospech životného prostredia, priemyslu a predovšetkým cestujúcich.

Dohoda o balíku SES II, ktorá sa dosiahla s Radou, je pre nás krokom vpred na ceste ku konsolidácii Európskej únie. Po vytvorení spoločného trhu, prijatí jednotnej meny a vytvorení schengenského priestoru ide o ďalší prirodzený krok. Od roku 2012 budeme mať schengenský vzdušný priestor. Trasy budú kratšie, riadenie prevádzky efektívnejšie a letecké navigačné služby budú optimalizované a – v budúcnosti – integrované.

V dôsledku toho budú lety kratšie, spotrebuje sa menej paliva a budú nižšie emisie oxidu uhličitého, čo by malo vo všeobecnosti viesť k zníženiu cien leteniek.

Kompromis dosiahnutý po rokovaniach s Radou je vyjadrením potreby urýchliť vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB). Dosiahli sme dohodu o konečnom termíne na uvedenie FAB do prevádzky, a to šesť mesiacov pred prvotným návrhom Európskej komisie.

Prevádzka FAB je hlavným prvkom vytvárania jednotného európskeho neba. Preto vítam dohodu podpísanú minulý rok v novembri o vytvorení najväčšieho FAB, ktorý pokrýva strednú Európu.

Chcel by som využiť túto príležitosť a vyzvať Európsku úniu, aby podporila schvaľovanie projektu, súvisiaceho s dunajským rumunsko-bulharským FAB, ako súčasti finančného rámca TEN-T.

S podporou zástupcov francúzskeho a českého predsedníctva, ktorým by som chcel pri tejto príležitosti poďakovať, sme dokázali úspešne vyvážiť rozhodovacie vzťahy a kvalifikácie medzi členskými štátmi a Európskou komisiou, najmä s ohľadom na systém výkonnosti, ktorý je kľúčovým prvkom balíka SES II.

Komisia uskutoční rozhodnutie týkajúce sa vhodnej harmonizácie a realizácie cieľov zahrnutých v národných výkonnostných plánoch.

Prvotný návrh Komisie bol doplnený dvoma prvkami, ktoré zaviedol Parlament. Prvým prvkom je koordinátor systému funkčných blokov vzdušného priestoru. Vychádzajúc z modelu TEN-T sme považovali za potrebné vymenovať koordinátora, ktorý uľahčí podpisovanie dohôd o prevádzke FAB, čím sa urýchli proces dosahovania jednotného európskeho neba. Druhý prvok sa týka objasnenia koncepcie „spoločných projektov“ a určenia zdrojov financovania, ktoré s nimi súvisia.

Európsky parlament venoval mimoriadnu pozornosť aj ľudskému faktoru. Kompromis dosiahnutý s Radou taktiež objasňuje vzájomné závislosti medzi SES II a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) pri súčasnom zohľadnení skutočnosti, že rozšírenie právomocí EASA na letiskách, ATM/ANS a ATC je vlastne „bezpečnostným“ prvkom tohto balíka.

Domnievam sa, že je mimoriadne dôležité nájsť jednoznačnú a úplnú definíciu pre letiská, ktoré podliehajú ustanoveniam tohto nariadenia.

Nové špecifikácie, ktoré vydala EASA, je nutné zjednotiť s existujúcimi špecifikáciami. Okrem toho sa vyskytla príležitosť zmieniť sa o doteraz udelených výnimkách. Taktiež som úspešne zaviedol niekoľko ustanovení, ktoré sa týkajú potreby posilniť a rozšíriť konzultačný proces s účasťou všetkých zainteresovaných strán.

Správy, o ktorých sa bude hlasovať zajtra, znamenajú významný pokrok na ceste k vytvoreniu jednotného európskeho neba a som si istý, že budú predstavovať úspech a víťazstvo pre všetky zainteresované strany.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie. – (IT) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, v období tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu a dva týždne po prijatí tretieho námorného balíka európske inštitúcie čoskoro vyšlú ďalší pozitívny signál občanom EÚ, ktorým dajú najavo, že obzvlášť v tomto období krízy sú Komisia, Parlament a Rada na strane občanov, dokážu ťažkú krízu riešiť a dokážu poskytovať praktické odpovede.

Reforma jednotného európskeho neba je významným signálom, ktorý bude mať vplyv na priemysel a občanov a ktorý zníži znečistenie životného prostredia. Údaje o problémoch, ktorým čelí sektor leteckej dopravy a ktoré máme k dispozícii, sú dobre známe – ďalšie údaje prišli dnes a uvediem ich v priebehu svojej odpovede – a preto sme ukázali, že dokážeme na krízu reagovať, čo je nesporne pozitívne, keďže Európania si vďaka tomu uvedomujú, že inštitúcie existujú a že dokážu čeliť problémom.

Z tohto dôvodu by som chcel Parlamentu poďakovať za rýchlosť, s akou toto rozhodnutie prijal. Som vďačný pánovi Marinescovi, s ktorým ma spája dlhoročné priateľstvo utužené našou spoluprácou bok po boku v Parlamente – poznám jeho schopnosti, ktoré mohol znova preukázať prácou pri Komisii a tým, že výsledky dosiahol za veľmi krátky čas – a spolu s ním by som chcel poďakovať aj všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí zase umožnili, aby inštitúcie podporili európskych občanov.

Nepochybne išlo o veľký záväzok, ktorý – opakujem – predstavuje efektívnu reakciu. Letecká doprava naozaj čaká na praktické a konkrétne opatrenia, ktoré umožnia, aby boli splnené nielen nároky dopravcov, ale predovšetkým nároky cestujúcich. Preto som trval na zavedení orgánu na reguláciu služieb, aby sa zabezpečilo, že monopoly nebudú brzdiť kvalitu služieb. Navyše, rýchle zavedenie úlohy manažéra siete letovej prevádzky môže byť okrem zjednodušenia nasadzovania národných systémov príkladom nielen pre všetky spôsoby dopravy, ale aj pre sektory telekomunikácií a energetiky.

Chcel by som upozorniť na podporu, ktorú Komisii ponúkol Parlament, čo sa týka vývoja nového nástroja na financovanie projektov cezhraničnej infraštruktúry, ktoré okrem iného vychádzajú z programu SESAR. Parlament pochopil význam partnerstva a opätovne potvrdil dôležitú úlohu prevádzkovateľov z hľadiska realizácie tohto ambiciózneho prístupu.

S potešením sledujem, že sa Parlament pridal ku Komisii a prostredníctvom spoločného vyhlásenia uznal význam, ktorý je nutné prikladať ľudskému faktoru. Prostredníctvom vytvorenia jednotného neba Parlament predovšetkým podporil posilnenie postavenia armády. Tento postoj plne podporujem, v neposlednom rade preto, že som bol istý čas vojenským riadiacim protivzdušnej obrany, a tak nemôžem nerozumieť významnej úlohe, ktorú vojenskí riadiaci zohrávajú v sektore letovej prevádzky. Ako príklad by som uviedol riadiace centrály, ktoré som navštívil, kde civilní a vojenskí operátori pracujú bok po boku na zaistení bezpečnosti leteckej dopravy.

Spoločné vyhlásenie, ktoré podporujem, ustanovuje, že Komisia musí potvrdiť potrebu náležite zohľadňovať ľudské faktory, aby sa efektívne realizovali nariadenia jednotného európskeho neba, musí byť presvedčená, že bezpečnosť nikdy nemožno považovať za samozrejmú, a musí uznať potrebu ďalšieho posilnenia kultúry bezpečnosti, najmä integráciou spoľahlivého systému varovania pred nehodami a systému „kultúry spravodlivosti“, aby bolo možné poučiť sa z nehôd, ktoré sa dejú.

Komisia vyhlasuje, že na základe skutočnej kultúry bezpečnosti vybuduje schému služieb, ktorá zjednotí efektívny systém varovania pred nehodami a systém kultúry spravodlivosti, ktoré budú tvoriť základ pre zaistenie bezpečnosti. Zabezpečí, aby odborníci zodpovední za zaistenie bezpečnosti mali dostatočnú úroveň kvalifikácie, a bude podporovať zapojenie zástupcov pracovníkov do vytvárania jednotného európskeho neba na národnej úrovni, úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru a na úrovni Spoločenstva. Do roku 2012 posúdi integráciu ľudských faktorov do vytvárania jednotného európskeho neba.

Na záver: po prvý raz nebude vynechaný jediný aspekt celého sektora letectva. Vďaka tomuto novému prístupu sa bezpečnosťou pohybu po zemi v rámci letísk, pohybu v letových koridoroch a počas pristávania a vzletu bude zaoberať jediný orgán.

Ide preto o začiatok novej etapy pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva. Také rýchle prijatie tohto balíka – a ešte raz vám ďakujem – preukazuje silnú politickú vôľu, ktorá existuje na európskej úrovni, vôľu uskutočniť veľkolepé predstavy mojej významnej predchodkyne, ktorá už, žiaľ, nie je medzi nami: pani Loyoly De Palaciovej. Želala si skutočné jednotné nebo v prospech európskych občanov. Dnes sme túto reformu dokázali uskutočniť.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. (ES) Vážená pani predsedajúca, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku považuje návrh Komisie za pozitívny, pretože rieši nedostatky prvého balíka, pokiaľ ide o súdržnosť, efektívnosť, znižovanie nákladov a zdokonalený manažment.

Hlavný prínos Výboru pre priemysel sa týka financovania. Hlavný plán ATM si vyžaduje obrovské zdroje, a to je dôvod, prečo musí byť možné v prípade potreby využívať verejné financovanie a prečo by počiatočné investície nemali predbežne financovať používatelia.

Prínos sa týka aj úlohy Eurocontrolu, ktorú podľa nášho názoru treba kompletne prepracovať, aby sa zabezpečilo dobré riadenie a kontrola nad poskytovaním služieb. Čo sa týka privatizácie služieb, naďalej som presvedčená, že efektívnejšie je uskutočniť prognostickú štúdiu bez predpojatých predstáv a rozhodnúť sa podľa výsledkov.

Nakoniec by som chcela znova zdôrazniť, že budovanie jednotného neba je nevyhnutné pri napredovaní k splneniu kjótskych cieľov a že ako Španielska som spokojná, že chyba, ktorá nastala v súvislosti s Gibraltárom, bola napravená.

Taktiež by som chcela poďakovať Komisii za vynikajúcu spoluprácu a útvarom Výboru pre priemysel a svojej parlamentnej skupine za ich neoceniteľnú pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Tajani, dámy a páni, pánovi Marinescovi by sme mali byť všetci veľmi vďační. S podporou podpredsedu Komisie dokázal za veľmi krátky čas dospieť k dohode s Európskou radou. Tento druhý legislatívny balík nám v nadchádzajúcich rokoch umožní efektívnejšie spravovať vzdušný priestor. Taktiež umožní leteckým spoločnostiam a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom, aby ušetrili 3 miliardy EUR a aby sa emisie CO2 znížili až o 12 %. Tieto dôležité ciele, ktoré sa týkajú nákladov, spotrebiteľa a životného prostredia, máme teraz na dosah.

V prvom z dvoch nariadení sa členské štáty definitívne zaväzujú k tomu, čo mali urobiť už dávno: v krátkom čase vytvoriť funkčné bloky vzdušného priestoru. Tieto bloky vzdušného priestoru, ktoré už nie sú rozdelené podľa štátnych hraníc, ale podľa funkčných tokov letovej prevádzky, umožnia efektívnejší a bezpečnejší manažment vzdušného priestoru a pomôžu zabrániť nepotrebným vyčkávacím okruhom vo vzdušnom priestore.

Som veľmi vďačný za podporu Komisie a za odhodlanie pána spravodajcu vymenovať európskeho koordinátora pre funkčné bloky vzdušného priestoru, pretože pri zabezpečovaní toho, aby členské štáty tieto nové bloky naozaj vytvorili, narazíme na problémy. Dôležité je, aby koordinátor pracujúci v mene Parlamentu a Komisie dokázal presadiť vytvorenie týchto nových blokov.

Taktiež je dôležité, aby bol do tohto systému integrovaný vojenský manažment vzdušného priestoru a aby sme mali skutočný hlavný plán pre jednotné európske nebo, ktorý využíva a zavádza technologické výsledky výskumného projektu SESAR, ktorý sa zaoberá riadením letovej prevádzky. Napokon je pre nás dôležité aj to, aby Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) dostala za úlohu zaviesť normy a činnosti manažmentu pre letiská, riadenie letovej prevádzky a letecké navigačné služby. Táto organizácia musí mať včas k dispozícii pracovníkov a vybavenie, ktoré potrebuje. Sme značne naklonení tomu – a verím, že nás v tom Komisia podporí – aby EASA konzultovala s príslušnými oblasťami priemyslu otázky, ktoré sa týkajú praktických riešení vo všetkých jej nových činnostiach, aby bolo možné nájsť skutočne efektívne riešenia.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, v mene skupiny PSE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, poznám pieseň, v ktorej sa spieva: „Nad oblakmi musí byť sloboda azda bezhraničná“. Toto jednoducho nie je pravda. Európske nebo obsahuje mozaiku 60 národných riadiacich stredísk. To je dvojnásobok oproti USA, avšak pri polovičnej letovej prevádzke. Okrem toho, vojenské bezletové zóny bránia lietadlám v lete po priamočiarej trajektórii z jedného letiska na druhé. Je to neudržateľné, predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že objem letovej prevádzky sa každých 10 až 15 rokov zdvojnásobuje. Pri zdvojnásobení prevádzky sa bezpečnostné riziko zvyšuje štvornásobne.

To nás v roku 2004 viedlo k iniciovaniu koncepcie jednotného európskeho neba. Bohužiaľ, Rada ministrov vtedy trvala na tom, že členské štáty by sa mali medzi sebou dohodnúť na tom, ktoré bloky vzdušného priestoru by mali byť vytvorené. Bola to chyba, pretože členské štáty premrhali veľké množstvo času a uviazli pri otázkach kompetencie jednotlivých štátov.

Parlament s dobrým spravodajcom teraz vypracoval nariadenie s jasnými cieľmi a základnými pravidlami na zavedenie týchto blokov vzdušného priestoru do roku 2012. Prispel tým k bezpečnosti, ochrane klímy a znižovaniu nákladov na letovú prevádzku. Lety, ktoré sú kratšie o 50 kilometrov, 12-percentné zníženie emisií CO2, úspora 3 miliárd EUR pre letecké spoločnosti a menej oneskorených letov pre cestujúcich. Stručne povedané, verím, že táto sektorová reforma bude na nebi napokon úspešná a posunieme sa vďaka nej o kúsok ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE. (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, chcem vyjadriť svoju radosť z tejto správy o jednotnom európskom nebi. Ide o skutočný krok vpred, ktorý mnohí nás vítajú.

Tieto dve nariadenia spĺňajú vysoké očakávania zo strany všetkých zainteresovaných aktérov vo všetkých krajinách Únie, keďže nadmerná roztrieštenosť súčasného systému má mimoriadne nákladné dôsledky a predovšetkým spôsobuje závažnú neefektívnosť, pokiaľ ide o manažment prevádzky.

Vďaka tomuto novému európskemu nebu budú lietadlá postupne upúšťať od nelineárnych letových trás, ktoré sú momentálne nútené využívať, aby postupovali po letových trasách, ktoré sú priamočiarejšie a v dôsledku toho efektívnejšie a predovšetkým lacnejšie pre cestujúcich.

Som naozaj rada, že to, samozrejme, umožní obmedziť vplyvy leteckej dopravy na životné prostredie a znížiť jej náklady pre spotrebiteľa.

Spolu s harmonizáciou bezpečnostných noriem to predstavuje mimoriadne užitočný krok vpred. Nové európske nebo dokáže zároveň, samozrejme, zvýšiť bezpečnosť a rýchlosť leteckej dopravy, ale aj – a predovšetkým – znížiť jej vplyv z hľadiska znečisťovania životného prostredia a znížiť jej cenu.

V mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu by som však chcela Komisiu vyzvať, aby najmä sprístupnila finančné prostriedky a logicky aj fondy pre celoeurópske siete, ale aj príspevky od Európskej investičnej banky na financovanie všetkých spoločných vlajkových projektov zameraných na zlepšenie európskej leteckej navigácie.

Verím, že Parlament opäť úspešne prekoná názorové rozdiely s cieľom dosiahnuť pokrok a poskytnúť impulz Rade, aby sa rýchlo dosiahla dohoda o tejto správe, ktorá je pre európske letectvo a obmedzenie jeho dôsledkov na životné prostredie nevyhnutná. Spolu s pánom komisárom sa taktiež teším, že sa tým vysiela konkrétny a zrozumiteľný signál našim spoluobčanom.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, v mene skupiny UEN. (LV) Ďakujem, pani predsedajúca. Vítam skutočnosť, že nové právne predpisy zjednotia technológie manažmentu letovej prevádzky a budú znamenať priblíženie ku kombinovanému systému funkčných blokov vzdušného priestoru, čím sa obmedzí roztrieštenosť letovej prevádzky Európskej únie. V dôsledku toho efektívnejšie plánovanie trás letovej prevádzky zníži spotrebu paliva a škodlivé emisie, a letecká doprava sa tak stane šetrnejšou k životnému prostrediu. Avšak v súvislosti s diskriminačnými a nezákonnými poplatkami, ktoré Rusko vyberá za lety nad Sibírou od dopravcov z Európskej únie, sme, bohužiaľ, nedokázali Európskej komisii poskytnúť mechanizmus, ktorý by jej zabezpečil primerané postavenie v rozhovoroch s Ruskom o tejto otázke. Podľa môjho názoru však Európska únia tak či onak tento mechanizmus bude musieť mať k dispozícii, aby dokázala ovplyvňovať situácie, pri ktorých krajina mimo EÚ diskriminuje dopravcov z Európskej únie. Princípom takéhoto mechanizmu nie je vskutku nič iné ako vzájomná rovnosť, takže túto úlohu ešte musíme splniť. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, ktorý do týchto rokovaní vstúpil s veľkým odhodlaním a odbornými znalosťami. Tieto rokovania boli potrebné, lebo hoci hranice na oblohe nie je vidno, očividne tam existujú. Primárne išlo o štátne hranice, o ktorých treba povedať, že vychádzali z národného egoizmu a pomohli brániť zjednoteniu európskeho vzdušného priestoru.

Vzhľadom na rýchlosť cestovania, bezpečnostné požiadavky a obrovský rast letovej prevádzky malo byť možné tieto zlepšenia zaviesť oveľa skôr, najmä preto, že o koncepcii blokov vzdušného priestoru sa diskutovalo a rokovalo od roku 2004. Nejde len o otázku zlepšenia letových trás, zvýšenia pohodlia cestujúcich a zlepšenia možností výpočtov – ak bude jednotné nebo zavedené efektívne, povedie aj k znižovaniu emisií. Toto zníženie emisií z letovej prevádzky naliehavo potrebujeme, pretože objem letovej prevádzky značne rastie a náš systém obchodovania s týmito emisiami nie je veľmi efektívny.

Rada s tým až do samého konca nesúhlasila. Jej odpor nebol taký úspešný, ako dúfala, a preto môžem za túto správu hlasovať dokonca aj ja.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass, v mene skupiny IND/DEM. Vážená pani predsedajúca, v tomto Parlamente existuje nenásytná túžba po moci a kontrole – po miere kontroly, o ktorej by predtým snívalo iba ZSSR. Riadiace mechanizmy EÚ, ktoré zabíjajú inovácie, a moc EÚ deformovať dopyt na trhu, ktorá ide proti tomu, čo chcú voliči. Teraz už ani nebo nepredstavuje hranicu.

Pod zámienkou efektívnosti chce EÚ – jedna z najneefektívnejších byrokracií na svete – ovládať efektívnosť na nebi. EÚ sa snaží klásť prekážky do cesty inovácií od aktérov voľného trhu, ako je Easyjet a Ryanair, pretože sa páčia verejnosti – a my vieme, ako EÚ verejnosť ignoruje. EÚ chce koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru: noblesný názov pre diktátora ovládajúceho riadenie letovej prevádzky, letiská a aj priemysel.

Ide o ten istý druh nadmernej kontroly, ktorý ZSSR nakoniec poslal do zabudnutia, ale to všetko pod vlajkou a v prospech koho? Celé je to o demonštratívnej sebaprezentácii EÚ. Cieľom nie je vyhovieť verejnosti a nemá to nič spoločné s dopytom. Úspech závisí od efektívnosti a od toho, či sa vyhovie dopytu, čo možno dosiahnuť iba na voľnom trhu – nie prostredníctvom škodlivého riadenia EÚ, nie s nedostatkom porozumenia a nedostatkom odborných znalostí EÚ, ktoré sa prejavujú v tomto Parlamente.

Oživme efektívnosť tým, že umožníme, aby ponuka živila dopyt, a tým, že umožníme inovácie. Toto nie je agenda EÚ. Hlasujte proti týmto správam, prosím.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, vítam vytvorenie jednotného európskeho neba a som právom presvedčený, že to zvýši efektívnosť a bezpečnosť a taktiež obmedzí vplyv letectva na životné prostredie.

Okrem toho by som chcel zdôrazniť, že Taliansko s Cyprom, Gréckom a Maltou už spustilo iniciatívu Blue MED. Ide o funkčný blok vzdušného priestoru, ktorý zvyšuje efektívnosť letov a umožňuje zníženie nákladov práve elimináciou roztrieštenosti neba v rámci veľkej časti stredomorskej oblasti. Stručne povedané, ak je cieľom zvýšenie transparentnosti – tento bod adresujem pánovi poslancovi, ktorý vystúpil predo mnou – a sú zavedené typy podnetov, ktoré služby zefektívňujú, musíme nevyhnutne povedať, že sme spokojní.

Na záver taktiež vítam cieľ optimalizácie manažmentu letísk. Z tohto dôvodu verím, že už čoskoro sa urobí niečo pre zlepšenie služieb cestujúcim na letiskách, ktoré sú ako v prípade rímskeho letiska neraz neuspokojivé. Chcel by som sa poďakovať pánovi Marinescovi za jeho vynikajúcu správu a Komisii za jej iniciatívu.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, obe správy pána Marinesca sa týkajú zlepšenia organizácie letovej prevádzky v Európe. Pri dohode v rámci prvého čítania sa nám podarilo dosiahnuť veľmi veľa, v neposlednom rade vďaka dôležitej a úspešnej práci pána spravodajcu. Je to dôležité najmä v čase, keď je letecký priemysel v Európe a na celom svete v ťažkej situácii.

Nemali by sme sa však zaoberať len zlepšovaním funkčnosti tu a teraz, za súčasnej krízy. Mali by sme sa aj naďalej sústrediť na dôležité otázky z minulosti, ku ktorým patria práva cestujúcich. Pred krízou 11. septembra sme navrhli nariadenie pre cestujúcich, týkajúce sa odmietnutia nástupu do lietadla a meškania, v ktorom sme úmyselne ako štandard použili potrebu ochrany pre letecký priemysel, a nie potrebu ochrany pre cestujúcich. Letecké spoločnosti to otvorene využívajú v súčasnej situácii: v čase krízy a za zlých zimných poveternostných podmienok. Ich správanie je nehanebné.

Ďalší bod sa týka tekutín. Na oblohe sa momentálne mení veľa vecí, avšak staré nariadenie o tekutinách zostáva v platnosti. Toto nariadenie nijako nezvyšuje bezpečnosť. Dáva prácu niekoľkým ľuďom, ktorí vykonávajú bezpečnostné kontroly na letiskách. Veľa ľudí to obťažuje a, ako už bolo povedané, okrem alibi to neprinieslo žiadne výsledky. Pán Tajani, vy a vaša predchodkyňa ste nás ubezpečili, že toto smiešne nariadenie bude zrušené po kontrolách, ktoré ukážu, že neprináša žiadne dodatočné výhody z hľadiska bezpečnosti. Netrpezlivo čakáme na zrušenie tohto nariadenia.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE). (DE) Vážená pani predsedajúca, nie je to len tak, že lietadlá dnes prelietajú cez štátne hranice. I keď páni tam vpravo hore, ktorí keď práve nevedú nekvalifikované reči, skrývajú sa za svojimi peknými vlajkami, to pravdepodobne ešte nepochopili: je to tak, že aj európsky vzdušný priestor je plne liberalizovaný a v tejto situácii je nevyhnutné, aby tento liberalizovaný vzdušný priestor bol centrálne riadený, centrálne monitorovaný a centrálne sfunkčnený. Tieto dve správy predstavujú správny spôsob, ako to dosiahnuť.

Je nevyhnutné, aby boli lety v Európe lepšie koordinované. Taktiež je nevyhnutné, aby sa rovnaké vysoké bezpečnostné normy uplatňovali všade. Som presvedčený, že cesta, ktorou sa uberáme, je správna. V dôsledku našich súčasných blokov vzdušného priestoru existuje príliš veľa letov, ktoré sú príliš dlhé a majú veľmi zdĺhavé trasy. Navyše, emisie CO2 sú príliš vysoké a letecké spoločnosti majú enormné náklady. Nariadenie, ktoré prijmeme zajtra, toto všetko zmení a zlepší.

Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval pánovi Marinescovi za všetku jeho vynikajúcu prácu. Myslím si, že sme spolupracovali s cieľom dosiahnuť niečo mimoriadne pozitívne pre európskych občanov. Na to sme tu.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). – Vážená pani predsedajúca, pán Tajani na začiatku rozpravy povedal, že to vysiela dobrý signál európskym občanom. Súhlasím s tým, toto je cieľ našej práce.

Chcem sa zmieniť najmä o letiskách, pretože je dôležité, aby sme tieto zariadenia zahrnuli do pôsobnosti zmysluplnej európskej legislatívy. Myslím si, že je zmysluplná, pretože chráni občana. Uskutočníme to rozšírením úloh EASA.

Je tu však niekoľko oblastí, kde by som požadoval isté objasnenie. Domnievam sa, že je správne, aby sme vynechali malé letiská slúžiace iba na rekreačné a oddychové stránky letectva a vyňali ich z pôsobnosti. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 44, ktorý predložil pán Marinescu a ďalší poslanci, je dôležitý, pretože mení východiskový bod z hmotnosti lietadla na dĺžku vzletovej a pristávacej dráhy s hodnotou 800 m. Som však zvedavý, či by ma pán komisár alebo pán Marinescu mohli pri záverečnom zhrnutí uistiť o tom, že definícia výrazu „otvorené na verejné použitie“ je náležite vysvetlená tak, aby nedochádzalo k žiadnej dvojznačnosti, pokiaľ ide o skutočnú definíciu verejného použitia. Mohli by objasniť, či to znamená komerčne dostupné, či to znamená ľudí kupujúcich letenky, alebo či to znamená letiská, na ktoré môže verejnosť naozaj získať prístup? Mohlo by ísť o kameň úrazu v budúcnosti. Dúfam, že sa táto otázka vyjasní.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie. – (IT) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, som veľmi rád, že Parlament hlasoval jednomyseľne, respektíve takmer jednomyseľne, za reformu jednotného európskeho neba. Chápem, že proti reforme je iba pán Nattras, nechápem však prečo: buď som niečo nepochopil ja, alebo on poriadne nečítal návrh reformy jednotného európskeho neba. Nerozumiem, čo s tým má spoločné Sovietsky zväz: každý si môže hovoriť, čo chce, necítim nostalgiu za Sovietskym zväzom.

Vzhľadom na závažné body, ktoré obsahovala a vzniesla rozprava, by som však chcel zdôrazniť, že ide o praktickú odozvu, ktorou reagujeme na krízu v rámci sektora leteckej dopravy. Údaje, ktoré dnes poskytla IATA, sú znepokojujúce. Podľa vyhlásení generálneho riaditeľa by mal sektor v tomto rozpočtovom roku vykázať stratu 4,7 miliardy USD alebo takmer 3,5 miliardy EUR, a teda by si mal počínať horšie, ako sa pôvodne očakávalo. Jeho zisky by mali poklesnúť o 12 %.

Napriek tomu, že čelíme kríze tohto druhu, sme schopní zaviesť úsporné normy. Celá reforma vrátane programu SESAR by mala po tom, ako sa zavedie a bude naplno uplatňovaná, viesť k celkovej úspore približne 40 miliárd EUR. Ďalším dôležitým údajom – a myslím si, že toto je blízke pani Lichtenbergerovej – je údaj o značnom znížení znečistenia.

Pokiaľ ide o problém, na ktorý poukázal pán Zīle a ktorý sa týka reciprocity a daní uvalených na všetky lietadlá prelietajúce nad Sibírou, táto otázka bola predmetom dohody podpísanej s Ruskom, nebola však ešte uplatnená. Tento problém sme predniesli počas niekoľkých schôdzí s kompetentnými ministrami dopravy. Bol vznesený aj na poslednom samite, ktorý mala v Moskve Európska komisia s pánom Putinom a pánom Medvedevom a ministrom dopravy, s ktorým som sa na bilaterálnej úrovni stretol ja. Zo strany Ruska nevidím výrazný pokrok, musíme však vytrvať.

Zásada reciprocity, ktorá mohla byť do textu zahrnutá, nezískala podporu Rady. Väčšina členských štátov s ňou nesúhlasila, preto sa na poslednej Rade ministrov dopravy uskutočnila diskusia. Keďže neexistovala možnosť začlenenia tejto zásady, do legislatívneho textu sa nedostala.

Pokiaľ ale ide o otázky vznesené pánom Romagnolim, ktoré sa týkajú letísk v Ríme, môžem povedať, že ako zvyčajne kontroly uskutočňuje Európska komisia. Môžem povedať, že čo sa týka uplatňovania nariadenia, ktoré chráni cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, letiská Fiumicino a Ciampino možno dávať za príklad, pretože toto nariadenie Spoločenstva zaviedli skôr ako iné letiská do takej veľkej miery, že som dokonca minulý rok na konci júla uviedol na letisku Fiumicino nové nariadenie.

To neznamená, že by sme mali zaspať na vavrínoch: mám na mysli škandalóznu záležitosť, ktorá sa týka nevhodnej manipulácie so 42 miliónmi kusov batožiny po celom svete a straty 1 milióna kufrov a batohov. Po konfrontácii s týmito údajmi som spustil vyšetrovanie Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu. Poskytol som jeden mesiac na získavanie odpovedí od všetkých kompetentných organizácií a ak tieto odpovede potvrdia dodané údaje a údaje uvádzané v tlači, prikročím k návrhu reformy existujúceho nariadenia, ktoré považujem za trochu slabé, čo sa týka ochrany cestujúcich. Zvažujem možnosť poveriť niektoré národné orgány úlohou kontrolovať, či sa nariadenie Spoločenstva dodržiava.

Otázke práv cestujúcich určite venujem pozornosť, a preto vás – v odpovedi na otázku pána Romagnoliho – aj Parlament ako celok chcem ubezpečiť o svojom trvalom záväzku pokúsiť sa ešte väčšou mierou zabezpečiť práva cestujúcich a chcem tento záväzok potvrdiť. Nie je náhoda, že po predložení a schválení nariadenia o leteckej doprave sa diskutuje o nariadeniach o námornej a autobusovej doprave.

Pánovi Evansovi by som taktiež odpovedal, že zohľadnené kritériá sú obchodná hodnota letísk a dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, o ktorých sa zmienil. Definícia, na ktorú odkazuje, bola do istej miery nahradená uvedenými kritériami.

Verím, že vám môžem ešte raz poďakovať a v otázke bezpečnosti leteckej dopravy nástojiť na tom, že vďaka tejto reforme bude ešte vyššia – napriek tomu, že som presvedčený, že lietanie na európskom nebi je dnes bezpečné, pokiaľ však ide o bezpečnosť, žiadne limity neexistujú. Vždy musíme robiť viac, a preto vo všetkých týchto sektoroch, v ktorých možno posilniť bezpečnosť dopravy, dotiahnem svoj záväzok do úplného konca a pokúsim sa Parlamentu a Rade predložiť návrhy, ktoré európskym občanom naozaj ukážu, že európske inštitúcie sú tu, aby im pomáhali.

Na záver vám ešte raz vyjadrujem svoju vďaku: som vďačný pánovi Marinescovi, ale chcem poďakovať všetkým poslancom, všetkým koordinátorom, všetkým voleným zástupcom, ktorí vystúpili v tejto rozprave, pretože by sme sa nezaobišli bez takej silnej angažovanosti zo strany Parlamentu – ktorý pri tejto príležitosti preukázal, že nechce strácať čas – a chce zasahovať v praxi v otázkach, ktoré priamo ovplyvňujú občanov EÚ, čo je záväzok, ktorý prijal spolu s Komisiou. Som vďačný aj útvarom Európskej komisie, ktoré vykonali veľa práce, a som rád, že počas prejavov niekto poďakoval za spoluprácu aj im.

Spolu sme dokázali, aby si letecký priemysel uvedomil, že inštitúcie sú schopné – a toto opakujem a zdôrazňujem – zvládať náročnú krízu. Verím, že európski občania a podnikateľský svet od nás neočakávajú paušálnu pomoc alebo len legislatívne opatrenia, ale potrebujú názorne predviesť, že inštitúcie dokážu byť tu, dokážu podporiť občanov, podnikateľov a všetkých, ktorí sú odhodlaní túto krízu riešiť. Potrebujú cítiť, že inštitúcie sú schopné pri nich stáť a podporiť ich pri spoločnom prekonávaní tohto náročného obdobia pre európske hospodárstvo, ktoré prežije – a som o tom hlboko presvedčený – zavedením dôležitých a presných pravidiel, ktoré budú platiť pre každého.

Nedostatok pravidiel a prítomnosť slabých pravidiel viedli k finančnej a hospodárskej kríze. My ako Európania, ktorí sa považujeme za súčasť civilizácie, ktorá je plodom rímskeho práva a Napoleonského zákonníka, ktorý je založený na pravidlách a na dodržiavaní pravidiel, sme presvedčení o tom, že vďaka týmto pravidlám budeme schopní prekonať súčasné problémy a najmä budeme čoraz viac schopní disponovať systémom, ktorý dokáže byť slobodný, ale dokáže aj odolať finančným a hospodárskym problémom.

Ďakujem vám ešte raz za vašu ohromnú angažovanosť. Som rád, že som sa mohol na tomto dôležitom politickom momente zúčastniť a podeliť sa oň s vami.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, spravodajca. – (RO) Len pár stručných odpovedí.

Pokiaľ ide o Eurocontrol, začal sa reformný proces, takže možno prijať nové zodpovednosti. Pokiaľ ide o „vlastníka vzdušného priestoru“, myslím si, že po schválení tejto správy budú najšťastnejšími organizáciami letecké organizácie vrátane spoločnosti Ryanair.

Pokiaľ ide o „verejné použitie“, tento opis vylučuje dokonca aj letiská pre letecké kluby alebo letiská na športové lietanie. To je dôvod, prečo sme chceli tieto letiská vyňať z pôsobnosti nariadenia, aby sa veci ešte viac nekomplikovali.

Chcel by som vám taktiež poďakovať za kladnú spätnú väzbu, ktorú ste vyjadrili môjmu úsiliu. Domnievam sa však, že túto úlohu by som nijako nemohol splniť sám. Preto by som chcel úprimne poďakovať spravodajcom z ostatných politických skupín, pánovi Stockmannovi, pánovi Leichtfriedovi, pánovi Degutisovi, pánovi Zīlemu a pani Lichtenbergerovej, za ich mimoriadny prínos k tejto dokumentácii, ako aj za podporu, ktorú mi poskytli počas rokovaní s Radou.

Chcem taktiež poukázať na to, že väčšina návrhov v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré do plenárneho zasadnutia predložili pán Kohlíček a pán Markov, už obsahujú kompromis, ktorý bol dosiahnutý s Radou.

K tomuto úspechu by som vám chcel zablahoželať, pán komisár. Verím, že nariadenie bude ratifikované zajtra hlasovaním v Parlamente a hlasovaním Rady koncom marca.

Chcel by som poďakovať tímu odborníkov Komisie, ktorí s nami spolupracovali s cieľom vypracovať túto dohodu. Ďakujem aj francúzskemu a českému predsedníctvu za ich úsilie, najmä Thierrymu Boutsenovi a Věre Zázvorkovej.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v stredu 25. marca 2009).

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Napriek tomu, že sa súčasná európska letecká doprava pokladá za mimoriadne bezpečnú, rýchly nárast objemu dopravy bude v oblasti bezpečnosti pravdepodobne znamenať nové úlohy. Preto musíme na úrovni Spoločenstva konať tak, aby sa zachovala úroveň bezpečnosti, alebo sa v budúcnosti ešte zvýšila. Najdôležitejšie je doplniť a zjednotiť normy v tých segmentoch, ktoré ešte nie sú upravené legislatívou EÚ (a ktoré sú z tohto dôvodu charakterizované roztrieštenosťou právnych úprav a nedostatočným vykonávaním právnych predpisov), aby sme tieto segmenty integrovali do jednej koncepcie. Typické je to najmä pre dva prvky reťazca leteckej dopravy, ktoré sa z bezpečnostného hľadiska považujú za mimoriadne dôležité, keďže môžu predstavovať oblasť najvyššieho rizika.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), písomne. (FR) Medzi Radou a Parlamentom sa dosiahol kompromis, ktorý umožnil, aby sa tieto dve dokumentácie uzavreli v rámci prvého čítania.

Mám radosť z tejto dohody, ktorá predstavuje dôležitý krok pri vytváraní jednotného európskeho neba.

Umožní nám to dosiahnuť dôležité zlepšenia, pokiaľ ide o letové časy, spotrebu paliva, cestovné náklady a emisie CO2.

Zatiaľ čo prvé nariadenie zdôrazňuje výkonnosť a modernizáciu európskeho leteckého systému, druhé nariadenie vyzdvihuje nároky na bezpečnosť a zabezpečuje, aby sa tento dôležitý vývoj v oblasti manažmentu letovej prevádzky v Európe neuskutočňoval na úkor bezpečnosti lietadiel a cestujúcich.

Parlament bojoval za to, aby sa o týchto dvoch textoch, ktoré sa veľkou mierou dopĺňajú, hlasovalo naraz. Som rada, že naša inštitúcia o tom Radu dokázala presvedčiť.

Členské štáty, letecké spoločnosti a cestujúci: týmto všetkým prinášajú výhody nové pravidlá, ktoré leteckú dopravu pripravia na nadchádzajúce desaťročia.

Ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. – Pri vytváraní politiky v oblasti letectva musí byť vždy v centre záujmu bezpečnosť. Oceňujem zámer tejto správy zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť pre všetky zainteresované strany.

Musíme ale podniknúť všetky kroky na zvýšenie bezpečnosti, musíme letiskám a orgánom leteckej prevádzky pomôcť pri dodržiavaní predpisov. Vývoj zjednoteného regulačného rámca a zavádzanie nových technológií budú nákladné. Regionálne letiská budú pravdepodobne ťažko znášať pridané náklady na aktualizáciu svojich systémov.

Letisko Shannon na západe Írska zabezpečuje riadenie letovej prevádzky pre veľkú oblasť severného Atlantiku. Avšak ako letisko, ktoré za posledné desaťročie prišlo o mnohé trasy, pravdepodobne nebude mať finančné prostriedky na vylepšenia. V súčasnom hospodárskom prostredí nebude jednoduché získať pôžičku na nové vybavenie a školenia. Presunúť tieto náklady na spotrebiteľa by mohlo znamenať zníženie výnosov.

Aby sme zabezpečili tento prechod k bezpečnejšej leteckej doprave, navrhovala by som, aby Komisia vyhradila a oddelila fondy na pomoc pri tomto procese.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 hod. a pokračovalo o 21.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia