Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0128(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0515/2008

Debatter :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0170

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

12. Det europeiska flygsystemets kvalitet och hållbarhet - Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Nästa punkt är en gemensam debatt om

– betänkandet av Marian-Jean Marinescu, för utskottet för transport och turism, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet (KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)) (A6-0002/2009), och

– betänkandet av Marian-Jean Marinescu, för utskottet för transport och turism, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av rådets direktiv 2006/23/EG (KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)) (A6-0515/2008).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, föredragande. – (RO) Det gemensamma europeiska luftrummet – andra lagstiftningspaketet (SES II) är utformat för hela lufttransportsystemet, med direkta positiva förgreningar till flygbolag, flygtrafiktjänster, flygledare, flygplatser och flygindustri. Det är i själva verket lagstiftarens svar på behovet att harmonisera och effektivisera europeiskt luftrum och lufttrafik till förmån för miljön, industrin och framför allt passagerarna.Överenskommelsen om SES II-paketet som ingicks med rådet är för oss ett steg på vägen till en konsoliderad europeisk union. Det är nästa naturliga steg efter en gemensam marknad, där en gemensam valuta infördes och Schengenområdet inrättades. Från 2012 kommer vi att ha ett Schengenluftrum. Rutterna blir kortare, flygledningen effektivare och flygtrafiktjänsterna optimeras och integreras i framtiden.Resultatet blir kortare flygningar, lägre bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp, något som normalt bör leda till lägre priser på flygbiljetter.Komprommissen som nåddes i förhandlingarna med rådet återspeglar behovet av att påskynda utformningen av funktionella luftrumsblock. Vi har kommit överens om en tidsfrist då de funktionella luftrumsblocken ska ha tagits i bruk, nämligen sex månader tidigare än Europeiska kommissionens ursprungliga förslag.En grundförutsättning för att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum är att de funktionella luftrumsblocken tas i bruk. Det är därför jag välkomnar överenskommelsen, som undertecknades i november förra året, om det största funktionella luftrumsblocket som omfattar Centraleuropa.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att uppmana Europeiska kommissionen att stödja och godkänna projektet, som är kopplat till det funktionella luftrumsblocket Donau Rumänien–Bulgarien, som en del av finansieringsramen för de transeuropeiska transportnäten.

Med stöd av företrädarna för de franska och tjeckiska ordförandeskapen, som jag skulle vilja passa på att tacka, lyckades vi nå en balans i relationerna och kompetensen i beslutsfattandet mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen, i synnerhet för kvalitetssystemet som är en nyckelfaktor i SES II-paketet.Kommissionen kommer att besluta om lämplig harmonisering och genomförande av målen som anges i de nationella kvalitetsplanerna.Kommissionens ursprungliga förslag kompletterades med två punkter som Europaparlamentet införde. Den första punkten avser en systemsamordnare för de funktionella luftrumsblocken (samordnare). För att göra det lättare att nå överenskommelser om de funktionella luftrumsblocken och därmed påskynda arbetet för att förverkliga ett gemensamt europeiskt luftrum, anser vi att en samordnare måste utses utifrån modellen för de transeuropeiska transportnäten. Den andra punkten avser förtydligandet av begreppet ”gemensamma projekt” och definitionen av de finansiella resurser som hör till.Europaparlamentet lyckades också att rikta särskild uppmärksamhet till den mänskliga faktorn. I kompromissen som nåddes med rådet förtydligas också det ömsesidiga beroendet mellan SES II och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), med tanke på att utökningen av byråns befogenheter inom flygplatser, flygledningstjänster och flygtrafiktjänster samt flygkontroll i själva verket utgör ”säkerhetsdelen” i paketet.Jag anser att det är mycket viktigt att hitta en tydlig och fullständig definition för flygplatser som kommer att lyda under förordningen.De nya specifikationerna som Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ger ut måste integreras med de som redan finns. Det finns dessutom möjlighet att ange undantagen som hittills har beviljats. Jag lyckades också införa några bestämmelser som avser behovet av att stärka och utöka samrådsförfarandet med berörda parter.Betänkandena som vi kommer att rösta om i morgon utgör ett viktigt steg på vägen till inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, och jag är övertygad om att de blir en framgång och seger för alla berörda parter.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande. (IT) Fru talman, ärade ledamöter! Valet till Europaparlamentet står för dörren, och det är bara två veckor kvar tills det tredje sjöfartspaketet antas. I synnerhet i dessa kristider står de europeiska institutionerna i begrepp att sända ytterligare en positiv signal till EU-medborgarna för att visa att kommissionen, Europaparlamentet och rådet står på medborgarnas sida och att de kan hantera en svår kris och tillhandahålla praktiska svar. Reformen av ett gemensamt europeiskt luftrum utgör en viktig signal som kommer att påverka industrin och medborgarna samt minska miljöföroreningarna. Uppgifterna vi har om problemen som lufttransportsektorn står inför är väl kända – andra uppgifter kom i dag, och jag ska ta upp dem i mitt svar – och därför har vi visat att vi kan reagera mot en kris. Det är definitivt något positivt eftersom européerna därmed blir medvetna om att institutionerna finns och kan ta itu med problemen.Av den anledningen vill jag tacka Europaparlamentet för att det antog beslutet så snabbt. Jag är tacksam mot Marian-Jean Marinescu, som jag har en lång vänskap med genom vårt gemensamma arbete sida vid sida i Europaparlamentet. Jag känner till hans skicklighet, som han än en gång fick tillfälle att visa genom att arbeta tillsammans med kommissionen och komma fram till viktiga resultat under mycket kort tid. Tillsammans med honom skulle jag vilja tacka alla skuggföredragande som än en gång har gett institutionerna möjlighet att stödja folket i Europa.Det har alldeles säkert varit ett stort åtagande, och som jag redan sagt har det lett fram till ett effektivt svar. Lufttransport innebär egentligen att vänta på praktiska och verkliga åtgärder som svarar inte bara mot transportörernas utan framför allt mot passagerarnas krav. I det syftet insisterade jag på att en tillsynsmyndighet inrättades för att se till att monopol inte utgör ett hinder för tjänsternas kvalitet. Förutom att man underlättar utvecklingen av nationella system kan ett snabbt införande av en ledningsfunktion för lufttrafiknätet utgöra ett exempel inte bara för alla transportsätt utan också för telekommunikations- och energisektorerna.Jag skulle vilja betona stödet som Europaparlamentet gav kommissionen för att utveckla ett nytt instrument för att finansiera gränsöverskridande infrastrukturprojekt som härrör från bland annat Sesarsystemet. Europaparlamentet förstod vikten av partnerskap och bekräftade operatörernas viktiga roll för att genomföra det ambitiösa systemet.Jag är glad över att Europaparlamentet tillsammans med kommissionen i en gemensam förklaring erkänner betydelsen av den mänskliga faktorn. Europaparlamentet har i synnerhet gett sitt stöd för att stärka militärens ställning genom att ett gemensamt luftrum inrättades. Det är en ståndpunkt som jag stöder fullt ut, inte minst för att jag under en tid var flygledare inom luftförsvaret. Jag kan därför inte annat än förstå det viktiga arbete som militära flygledare utför inom lufttrafiksektorn. Som exempel vill jag nämna kontrollrum som jag har besökt, där civila och militära operatörer arbetar sida vid sida för att garantera säkerheten inom lufttransporter.I den gemensamma förklaringen som jag stöder anges att kommissionen måste fastställa behovet av att beakta mänskliga faktorer för att effektivt genomföra bestämmelserna om det gemensamma europeiska luftrummet. Kommissionen måste också vara övertygad om att säkerhet aldrig kan tas för given, och den måste erkänna behovet av att ytterligare stärka säkerhetskulturen, i synnerhet genom att integrera ett pålitligt larmsystem och principerna för en rättvisekultur för att dra lärdom av de olyckor som sker.Kommissionen förklarar att tjänstemodellen ska byggas utifrån en genuin säkerhetskultur, där ett effektivt larmsystem och principerna för en rättvisekultur integreras i grunderna för säkerhetsbestämmelserna. Den ska se till att de yrkesmän som ansvarar för säkerheten har tillräckliga kunskaper, och den ska arbeta för att involvera personalföreträdare i inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum på nationell nivå, på de funktionella luftrumsblockens nivå och på gemenskapsnivå. Den ska bedöma integrationen av mänskliga faktorer i inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet senast 2012.Avslutningsvis, för första gången kommer alla aspekter inom hela luftfartssektorn att behandlas. Med det nya tillvägagångssättet kommer en enhet att ansvara för säkerheten i rörelserna på marken på flygplatserna, i luftrummen samt under landning och start. Byrån för luftfartssäkerhet går därmed in i en ny fas. Ett så snabbt antagande av paketet – och jag tackar er än en gång – visar den starka politiska vilja som finns på europeisk nivå för att genomföra de stora idéer som min betydelsefulla företrädare Loyola De Palacio hade, som tyvärr inte längre finns bland oss. Hon ville ha ett verkligt gemensamt luftrum för Europas medborgare. I dag har vi lyckats genomföra reformen.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, föredragande för yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.(ES) Fru talman! Utskottet för industrifrågor, forskning och energi anser att kommissionens förslag är positivt eftersom det löser svagheterna i det första paketet när det gäller sammanhållning, effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad ledning.Huvudpunkterna från utskottet för industrifrågor, forskning och energi avser finansieringen. Huvudplanen för flygledningstjänsten kräver enorma resurser, och därför måste man vid behov kunna använda offentliga medel. Användarna bör inte åläggas att delta i den initiala investeringen.De avser också Eurocontrols roll, som enligt vår mening måste ses över helt för att se till att Eurocontrol har en god ledningsstrategi och kontrollerar tillhandahållandet av tjänster. När det gäller privatiseringen av tjänster anser jag fortfarande att det är mer effektivt att genomföra en framtidsstudie utan några förutfattade meningar och fatta ett beslut utifrån resultatet. Avslutningsvis skulle jag än en gång vilja betona att inrättandet av ett gemensamt luftrum är av avgörande betydelse för utvecklingen mot Kyotomålen. Som spanjorska är jag dessutom nöjd med att missförståndet som uppstod om Gibraltar nu har rättats till. Jag vill också tacka kommissionen för ett utmärkt samarbete och avdelningarna hos utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt min politiska grupp för ovärderlig hjälp.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Fru talman, herr Tajani, mina damer och herrar! Vi bör alla vara mycket tacksamma mot Marian-Jean Marinescu. Med stöd av kommissionens vice ordförande har han på mycket kort tid lyckats nå en överenskommelse med rådet. Med det andra lagstiftningspaketet kommer vi att kunna använda vårt luftrum mer effektivt under kommande år. Flygbolagen och i slutändan konsumenterna kommer också att kunna spara upp till 3 miljarder euro och minska koldioxidutsläppen med upp till 12 procent. Det är viktiga mål för kostnader, konsumenter och miljö, som nu finns inom räckhåll.I den första av de två förordningarna anges att medlemsstaterna till slut åtar sig det de skulle ha gjort för flera år sedan, nämligen att inom kort inrätta funktionella luftrumsblock. Luftrumsblocken är inte längre uppdelade längs nationella gränser, utan i stället enligt lufttrafikens funktionella flöden. Det medför att luftrummet kan förvaltas mer effektivt och säkrare, och att det kommer att bidra till att förebygga onödiga väntetider i luften.Jag är mycket tacksam för kommissionens stöd och för föredragandens beslutsamhet att utse en europeisk samordnare för de funktionella luftrumsblocken. Vi kommer nämligen att ha svårt att se till att medlemsstaterna verkligen inrättar de nya blocken. Det är viktigt att en samordnare som arbetar på Europaparlamentets och kommissionens vägnar ska kunna sätta press så att de nya blocken inrättas.Det är också viktigt att militär luftrumsförvaltning integreras i systemet och att vi har en genuin huvudplan för det gemensamma europeiska luftrummet, enligt vilken de tekniska resultaten av forskningsprojektet för flygledning Sesar tillämpas och genomförs. Till sist är det också viktigt för oss att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet åläggs uppgiften att genomföra standarder och förvaltningsverksamheter för flygplatser, flygledningstjänster och flygtrafiktjänster. Personal måste utses och utrustning tillhandahållas i organisationen i god tid. Vi är mycket positiva till att EASA samråder med lämpliga industribranscher om praktiska lösningar för alla nya verksamheter, så att man kan hitta verkligt effektiva lösningar – och jag hoppas att kommissionen kommer att stödja oss i detta.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, för PSE-gruppen. (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag kan en sång med texten ”Det måste finnas obegränsad frihet i luften”. Det är helt enkelt inte sant. Europeiskt luftrum utgörs av ett lapptäcke med 60 nationella kontrollcentraler. Det är dubbelt så många som i USA, samtidigt som flygtrafiken är hälften så stor. Militära zoner där flygtrafik är förbjuden hindrar dessutom planen från att flyga i raka luftbanor från en flygplats till en annan. Det är inte hållbart, särskilt inte i ljuset av att trafikvolymen fördubblas vart tionde till femtonde år. Samtidigt som trafikvolymen fördubblas fyrdubblas säkerhetsriskerna.

Det är därför vi tog initiativet till ett gemensamt europeiskt luftrum 2004. Vid den tiden insisterade tyvärr ministerrådet på att medlemsstaterna själva skulle komma överens om vilka luftrumsblock som skulle inrättas. Det var ett misstag, för medlemsstaterna har nu förlorat mycket tid och kört fast i frågor som hör till den nationella behörigheten.

Europaparlamentet och en duktig föredragande har nu upprättat en förordning med tydliga mål och grundregler, så att luftrumsblocken ska kunna inrättas före utgången av 2012. Det bidrar till säkerhet, skydd av klimatet och lägre kostnader för flygtrafiken. Flygningar som är 50 kilometer kortare, 12 procent lägre koldioxidutsläpp, besparingar på 3 miljarder euro för flygbolagen och färre förseningar för passagerarna. Kort sagt, jag hoppas att reformen av luftrumssektorn slutligen kommer att bli framgångsrik och ta oss ett steg på vägen.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen.(FR) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det är min tur att uttrycka min glädje över betänkandet om ett gemensamt europeiskt luftrum. Det är verkligen ett steg på vägen, som många av oss välkomnar.

De två förordningarna uppfyller alla berörda aktörers höga förväntningar i unionens samtliga medlemsländer, eftersom den omfattande uppsplittringen av nuvarande system medför höga kostnader och framför allt orsakar allvarlig ineffektivitet för flygledningen.

Med det nya europeiska luftrummet kommer planen successivt att överge flygbanor som inte är raka, men som de för närvarande måste följa, för att i stället följa flygbanor som är rakare och därför också mer effektiva och framför allt billigare för resenärerna.Jag är verkligen glad över att lufttransporternas inverkan på miljön naturligtvis kommer att minskas och även kostnaderna för konsumenterna.Med harmoniseringen av säkerhetsstandarder innebär det också ett mycket positivt steg. Lufttransporterna kommer att bli både säkrare och snabbare naturligtvis, men också och framför allt blir det mindre föroreningar och billigare.På ALDE-gruppens vägnar skulle jag emellertid vilja uppmana kommissionen att frigöra i synnerhet finansiella resurser och följaktligen också fonderna för transeuropeiska nät samt medel från Europeiska investeringsbanken för att finansiera alla gemensamma flaggskeppsprojekt som syftar till att förbättra europeisk flygtrafik.

Jag anser att Europaparlamentet än en gång framgångsrikt har övervunnit sina motsättningar för att gå vidare och stimulera rådet till en snabb överenskommelse om betänkandet, som är mycket viktigt för europeisk luftfart och för att minska inverkan på miljön. Tillsammans med kommissionsledamoten är jag också mycket glad över att det skickar en konkret och verklig signal till våra medborgare.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, för UEN-gruppen. (LV) Tack, fru talman. Jag välkomnar de nya rättsliga bestämmelserna som innebär en gemensam teknik inom flygledningstjänsten och framsteg i riktning mot ett kombinerat system för funktionella luftrumsblock. Följaktligen minskar uppsplittringen av Europeiska unionens lufttrafik. Resultatet blir en effektivare planering av flygrutter som minskar bränsleförbrukningen och skadliga utsläpp. Lufttransporten blir följaktligen mer miljövänlig. Med tanke på de diskriminerande och olagliga avgifter som Ryssland ålägger Europeiska unionens transportörer för flygningar över Sibirien, så var vi tyvärr inte i stånd att förse Europeiska kommissionen med ett system som skulle ge den ett bättre förhandlingsläge i samtalen med Ryssland. Men jag anser att Europeiska unionen på ett eller annat sätt måste disponera systemet för att påverka situationer när ett land som inte är medlem i EU diskriminerar Europeiska unionens transportörer. Principen för ett sådant system är faktiskt ingenting annat än ömsesidig likställighet, så den uppgiften måste vi tas oss an även i fortsättningen. Tack.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman! Jag vill först tacka föredraganden som förhandlade med mycket engagemang och sakkunskap. Förhandlingarna var nödvändiga, för trots att gränserna i luftrummet inte är synliga så finns de tydligt där. De utgjorde främst nationella gränser som, det måste man säga, baserades på nationell egoism och som förhindrade ett gemensamt europeiskt luftrum.

I ljuset av resandets hastighet, säkerhetskraven och lufttrafikens enorma utveckling borde man ha kunnat införa förbättringarna mycket tidigare, särskilt som man har diskuterat och förhandlat om konceptet med luftrumsblock sedan 2004. Jag tror att vi nu kan göra stora framsteg inom området. Det är inte enbart frågan om att förbättra flygbanorna, öka passagerarnas komfort och förbättra beräkningarna. Om det genomförs effektivt kommer det också att medföra mindre utsläpp. Vi behöver minska utsläppen från lufttrafiken mycket snabbt, för lufttrafikens volym ökar kraftigt och vårt system för handel med utsläppsrätter inom lufttrafiken har inte varit så effektivt.In i det sista var rådet motståndare till den här rättigheten. Motståndet var inte så framgångsrikt som rådet hoppades, och därför kan även jag rösta för betänkandet.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass, för IND/DEM-gruppen. – (EN) Fru talman! I den här byggnaden finns ett omättligt begär efter makt och kontroll – kontrollnivåer som tidigare enbart Sovjetunionen skulle drömt om. EU-kontroll som tar död på innovation och EU-makt som förvränger marknadens efterfrågan, som stupar på de röstberättigades förväntningar. Nu finns det inte ens några begränsningar i luftrummet.

Under förevändning av effektivitet vill EU – en av de mest ineffektiva byråkratierna i världen – kontrollera effektiviteten i luftrummet. EU försöker sätta hinder i vägen för innovation från sådana aktörer på den fria marknaden som Easyjet och Ryanair för att de tilltalar allmänheten, och vi vet hur EU struntar i allmänheten. EU vill ha en systemsamordnare för de funktionella luftrumsblocken: en tjusig titel för en diktator som bestämmer över flygledning, flygplatser och också industri.Det är samma typ av överkontroll som till slut fick Sovjetunionen att falla i glömska, allt detta bara för att flyga under vems flagg? Det handlar bara om att vifta med EU-flaggan. Det är inte för att tillgodose allmänhetens behov och har ingenting med efterfrågan att göra. Framgång beror på effektivitet och på att besvara efterfrågan, något som endast kan uppnås på den fria marknaden – inte genom EU:s skadliga kontroller, inte genom EU:s brist på förståelse och inte genom EU:s brist på sakkunnighet, så som det har visats i den här byggnaden.Låt oss återupprätta effektivitet genom att se till att tillgången svarar på efterfrågan och genom innovation. Det här är inte EU:s sak. Rösta emot.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag välkomnar inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, och jag är tämligen säker på att det kommer att förbättra effektiviteten och säkerheten samt minska luftfartens inverkan på miljön.

Jag skulle dessutom vilja betona att Italien redan har lanserat ”Blue MED” tillsammans med Cypern, Grekland och Malta. Det är ett funktionellt luftrumsblock som förbättrar luftfartens effektivitet och medför att kostnaderna kan sänkas exakt genom att eliminera uppsplittringen av luftrummet över en stor del av Medelhavsområdet. Kort sagt, när målet är att öka insynen – jag riktar den här punkten till ledamoten som talade före mig – och när olika typer av främjande åtgärder införs så att tjänsterna blir mer effektiva, måste vi vara nöjda.Sammanfattningsvis välkomnar jag också målet att optimera förvaltningen av flygplatser. Jag hoppas därför att något snart görs för att förbättra de ofta otillfredsställande passagerartjänsterna på flygplatserna, som på Roms flygplats till exempel. Jag skulle vilja tacka Marian-Jean Marinescu för hans utmärkta betänkande och kommissionen för initiativet.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Fru talman! De båda betänkandena av Marian-Jean Marinescu avser en förbättrad organisation av lufttrafiken i Europa. Vi har kommit fram till mycket i överenskommelsen vid första behandlingen, inte minst tack vare föredragandens viktiga och framgångsrika arbete. Det är viktigt, i synnerhet i en tid då luftfartsindustrin i Europa och i världen befinner sig i en svår situation.

Men vi bör inte bara bekymra oss om att förbättra funktionaliteten här och nu i pågående kris. Vi bör också även i fortsättningen fokusera på tidigare viktiga frågor. Här ingår passagerarnas rättigheter. Före krisen den 11 september upprättade vi en passagerarförordning om nekad ombordstigning och försenade flygningar. Som standard använde vi då avsiktligt luftfartsindustrins behov av skydd och inte passagerarnas behov av skydd. Flygbolagen har på ett uppenbart sätt utnyttjat detta i nuvarande situation: krisen plus vinterns dåliga väderförhållanden. De har agerat skamligt.Min nästa punkt avser vätskor. Mycket förändras för närvarande i luftrummet, men den gamla förordningen om vätskor gäller fortfarande. Ingen går säkrare av det. Det ger några personer jobb i säkerhetskontrollen på flygplatserna. Det är till besvär för många och, som det redan har nämnts, med undantag av ett alibi, så har det inte gett några resultat. Herr Tajani, ni och er företrädare försäkrade oss om att den här löjliga förordningen skulle upphävas efter att man kontrollerat att den inte ytterligare tillförde säkerheten något. Vi väntar otåligt på att förordningen ska upphävas.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Fru talman! Det är inte bara det att flygplan nuförtiden flyger över nationella gränser. Även om folk ute på högerkanten, som inte nödvändigtvis säger löjliga saker men som gömmer sig bakom sina vackra flaggor, inte verkar ha förstått, så är det så att europeiskt luftrum är helt avreglerat. I det här läget är det mycket viktigt att det avreglerade luftrummet förvaltas centralt, styrs centralt och genomförs centralt. Med de här båda betänkandena är vi på rätt väg.

Det är mycket viktigt att flygen i Europa samordnas bättre. Det är också mycket viktigt att samma höga säkerhetsstandarder tillämpas överallt, och jag är övertygad om att den väg vi valt är den rätta. Nuvarande luftrumsblock har medfört att det finns alltför många flygningar som är alltför långa och tar väldiga omvägar. Koldioxidutsläppen är dessutom alltför höga och flygbolagens kostnader enorma. Allt det här kommer att ändras och förbättras med förordningen som vi kommer att anta i morgon.Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka föredraganden Marian-Jean Marinescu för hans utmärkta arbete. Jag anser att vi har arbetat gemensamt för att kommat fram till något mycket positivt för Europas invånare. Det är därför vi är här.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Fru talman! Antonio Tajani sa i början av debatten att det här sänder en bra signal till Europas medborgare. Jag instämmer, och det är syftet med vårt arbete.

Jag vill särskilt nämna flygplatserna, för det är viktigt att anläggningarna behandlas enligt en förnuftig europeisk lagstiftning. Jag anser att det är klokt eftersom det skyddar medborgarna, och vi gör det genom att utöka EASA:s ansvarsområde.Men det finns ett fåtal områden som jag skulle vilja få något förtydligade. Jag anser det riktigt att vi håller små flygplatser, som bara används för fritidsflyg, utanför tillämpningsområdet. Ändringsförslag 44 som Marian-Jean Marinescu och andra lade fram är viktigt, för grundvalen ändras från flygplanets vikt till en startbana på 800 meter. Men jag undrar om kommissionsledamoten eller Marian-Jean Marinescu när de sammanfattar skulle kunna försäkra mig om att definitionen av ”öppna för allmän användning” är korrekt, så att det inte finns några tvetydigheter om aktuell definition av allmän användning. Kan de förklara om det betyder kommersiellt hållbara, om det betyder folk som köper flygbiljetter eller om det betyder sådana som allmänheten har tillgång till? Det kan bli en framtida stötesten, som jag hoppas kan klaras ut.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande. (IT) Fru talman, ärade ledamöter! Jag är väldigt glad över att kammaren röstade enhälligt, eller så gott som enhälligt, för reformen av det gemensamma europeiska luftrummet. Jag förstår att endast Michael Henry Nattrass är emot, men jag förstår inte varför. Kanske har jag inte förstått, eller så har han inte läst utkastet till reformen av det gemensamma europeiska luftrummet ordentligt. Jag förstår inte vad Sovjetunionen har att göra med saken. Var och en är fri att säga vad han eller hon vill. Jag längtar inte tillbaka till Sovjetunionen.

Men med tanke på de allvarliga punkter som togs upp i debatten skulle jag vilja betona att det är ett praktiskt svar som vi erbjuder lufttransportsektorn som är i kris. De uppgifter som IATA förser oss med i dag är oroande. Enligt uttalanden från generaldirektören kommer sektorn att göra en förlust på 4,7 miljarder amerikanska dollar eller närmare 3,5 miljarder euro under det här räkenskapsåret. Resultatet blir därmed värre än förväntat. Vinsterna beräknas minska med 12 procent.

Men inför en sådan kris kan vi införa kostnadsbesparande standarder. När hela reformen är genomförd och verkar i full kapacitet, inklusive Sesar, bör den i det hela medföra totala besparingar på runt 40 miljarder euro. Nästa viktiga siffra – och jag tror att det ligger Eva Lichtenberger varmt om hjärtat – är också den som avser minskade föroreningar, som blir omfattande.När det gäller problemet som Roberts Zīle tog upp och som avser ömsesidighet och avgifter för överflygning som tas ut på alla flygningar över Sibirien blev frågan föremål för ett avtal som undertecknades med Ryssland, men som inte har genomförts än. Vi har tagit upp problemet i flera sammanträden med behöriga transportministrar. Det togs också upp vid Europeiska kommissionens senaste toppmöte i Moskva med Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev samt med transportministern som jag träffade bilateralt. Jag ser inte att Ryssland gör några betydande framsteg, men vi kommer att fortsätta.

Principen för ömsesidighet, som hade kunnat ingå i texten, fick inget stöd från rådet. Flertalet medlemsstater var emot den, och därför debatterades ärendet vid transportministrarnas senaste möte. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att införa den infördes den inte i lagstiftningstexten.Men med tanke på frågorna som Luca Romagnoli tog upp och som avser flygplatserna i Rom kan jag säga att som vanligt utför alltid Europeiska kommissionen kontroller. Jag kan säga att när det gäller tillämpningen av förordningen om skydd av funktionshindrade passagerare, så kan flygplatserna Fiumicino och Ciampino nämnas som exempel. Där tillämpades nämligen gemenskapens förordning tidigare än vid andra flygplatser, så tidigt att jag även presenterade den nya förordningen i slutet av juli förra året på Fiumicinos flygplats.Det betyder inte att vi bör vila på våra lagrar. Jag anser att det är en skandal att 42 miljoner bagageartiklar missköts runt om i världen, att en miljon väskor eller bagar försvinner. Ställd inför uppgifterna gav jag generaldirektoratet för energi och transport i uppdrag att genomföra en undersökning. Svar från samtliga behöriga organisationer ska lämnas inom en månad. Om uppgifterna som framkom och figurerade i pressen bekräftas i svaren kommer jag att inleda arbetet med ett förslag till ändring av gällande förordning, som jag anser är något svag när det gäller skyddet av passagerare. Jag funderar på att eventuellt ålägga några nationella organisationer uppgiften att se till att gemenskapens förordning tillämpas.Jag är utan tvivel fokuserad på frågan om ”passagerarnas rättigheter”, och för att svara på Luca Romagnolis fråga vill jag därför lugna er och lugna hela Europaparlamentet och samtidigt bekräfta att jag i mitt fortsatta arbete kommer att försöka skydda passagerarnas rättigheter i än högre grad. Det är ingen tillfällighet att förordningar om sjötransport och busstransport diskuteras efter det att förordningen om lufttransporter lades fram och antogs.

Jag vill också säga till Robert Evans att beaktade kriterier är flygplatsernas kommersiella värde och startbanornas längd som han hänvisade till. Definitionen som han hänvisade till har hamnat något i skymundan av de kriterier som anges.

Jag vill än en gång tacka er. Jag håller fast vid luftfartssäkerheten, som med reformen även ökar, även om jag är övertygad om att det är säkert att flyga i det europeiska luftrummet i dag. Men när det kommer till säkerhet finns det aldrig några gränser. Vi måste alltid sträva efter mer, och jag kommer därför att se över alla mina åtaganden i alla sektorer där man kan öka transportsäkerheten. Jag kommer också att till Europaparlamentet och rådet försöka lägga fram förslag som verkligen visar EU-medborgarna att de europeiska institutionerna finns till för att bistå dem.

Avslutningsvis vill jag än en gång säga hur tacksam jag är. Jag tackar Marian-Jean Marinescu, men jag vill också tacka alla ledamöter, alla samordnare och alla valda företrädare som har tagit till orda i debatten. Europaparlamentet har vid det här tillfället visat att det inte vill förlora någon tid. Utan Europaparlamentets och kommissionens starka engagemang hade vi inte kunnat lyckas med att ingripa praktiskt i frågor som direkt berör EU:s medborgare.

Jag är också tacksam mot Europeiska kommissionens avdelningar för deras omfattande arbete, och jag är glad över att någon under debatten också tackade avdelningarna för deras samarbete.

Tillsammans har vi också kunnat få flygindustrin att inse att institutionerna kan hantera en svår kris – det vill jag upprepa och betona. Jag tror att invånarna i Europa, i företagarvärlden inte förväntar sig gränsöverskridande stöd eller endast lagstiftningar från oss. De behöver se att institutionerna finns, att de kan stödja medborgarna, entreprenörerna och alla som är engagerade i att hantera krisen. De behöver känna att institutionerna kan stå vid deras sida och hjälpa dem att tillsammans övervinna den här svåra tiden för den europeiska ekonomin, som kommer att överleva genom att vi inför stränga och exakta bestämmelser som gäller alla – det är jag djupt övertygad om.

Den finansiella och ekonomiska krisen inträffade för att det saknas lagar och för att det finns svaga lagar. Vi européer identifierar oss som en del av en civilisation som är frukten av romersk rätt och Napoleonkoden, som bygger på lagar och efterlevnaden av lagar. Vi är övertygade om att vi genom lagarna kommer att kunna övervinna aktuella svårigheter och framför allt att vi i högre utsträckning kommer att kunna ha ett fritt system som också kan stå emot finansiella och ekonomiska svårigheter.

Tack än en gång för ert stora engagemang. Jag är glad över att kunna delta i och dela den här viktiga politiska stunden med er.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, föredragande. – (RO) Bara några korta svar.Förfarandet för att reformera Eurocontrol har inletts så att det kan utvidgas till nya ansvarsområden. I frågan om ”ägare av luftrummet” anser jag att flygbolagen inklusive Ryanair blir de lyckligaste organisationerna när betänkandet har antagits.

”Allmän användning” är en beskrivning som utesluter även flygplatser för flygklubbar eller flygplatser för fritidsflyg. För att inte komplicera ärendet ytterligare ville vi därför att dessa flygplatser inte skulle omfattas av förordningen.

Jag vill också tacka er för er positiva feedback på mina ansträngningar. Men jag tror inte att jag på något sätt hade kunnat utföra det här arbetet ensam. Jag vill därför uppriktigt tacka de andra politiska gruppernas föredragande Ulrich Stockmann, Jörg Leichtfried, Arūnas Degutis, Roberts Zīle och Eva Lichtenberger såväl för deras särskilda insatser i ärendet som för deras stöd under förhandlingarna med rådet.

Jag vill också betona att större delen av förslagen som Jaromír Kohlíček och Helmuth Markov lade fram i ändringsförslagen till plenarsessionen redan ingår i kompromissen som nåddes med rådet. Herr kommissionsledamot! Jag vill gratulera till framgången. Jag hoppas att det kommer att ratificeras i omröstningen i Europaparlamentet i morgon och i rådets omröstning i slutet av månaden.

Jag vill tacka kommissionens sakkunniga som arbetade tillsammans med oss för att komma fram till överenskommelsen. Jag tackar också det franska ordförandeskapet och det tjeckiska ordförandeskapet för deras ansträngningar, särskilt Thierry Boutsen och Vera Zazvorkova.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. - Debatten är härmed avslutad.Omröstningen kommer att äga rum i morgon, onsdagen den 25 mars 2009.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. (LT) Även om det nuvarande europeiska lufttransportsystemet anses vara mycket säkert kommer troligen den snabbt ökande transportvolymen att ställa oss inför nya säkerhetsutmaningar. För att bibehålla säkerhetsnivån eller kanske till och med öka den i framtiden måste vi därför vidta åtgärder på gemenskapsnivå. Det viktigaste är att se över och arbeta fram gemensamma standarder i segmenten som ännu inte lyder under EU:s lagstiftning (och som följaktligen kännetecknas av en uppsplittrad lagstiftning och avsaknaden av verkställighet) för att föra in dem i det gemensamma systemet. Det kännetecknar i synnerhet två delar av lufttransportskedjan, som anses vara mycket viktiga från säkerhetssynpunkt eftersom de utgör det högsta riskområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), skriftlig.(FR) Rådet och Europaparlamentet har kunnat nå en kompromiss som innebär att de båda ärendena kan avslutas i en första behandling.

Jag är glad över överenskommelsen som utgör ett viktigt steg på vägen mot inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum.Flygtider, bränsleförbrukning, resekostnader och koldioxidutsläpp kommer att förbättras betydligt.Samtidigt som resultat och modernisering av det europeiska flygsystemet betonas i den första förordningen framhävs säkerhetskraven i den andra, och man ser till att den viktiga utvecklingen av flygledningstjänster i Europa inte kommer att ske på bekostnad av flygplanens och passagerarnas säkerhet.

Europaparlamentet kämpade för att de två texterna, som i hög grad kompletterar varandra, skulle läggas fram för omröstning samtidigt, och jag är glad över att vår institution kunde övertyga rådet på den här punkten. Medlemsstater, flygbolag och passagerare – alla gynnas de av de nya bestämmelserna, som förbereder lufttransporten för tiotals år framöver.Tack för er uppmärksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), skriftlig. (EN) När luftfartspolitik upprättas måste säkerheten alltid komma först. Jag berömmer målen i betänkandet som syftar till att öka säkerheten inom luftfarten och till att göra den mer effektiv för alla berörda parter.

Samtidigt som vi måste göra allt för att förbättra säkerheten måste vi hjälpa flygplatserna och lufttrafikmyndigheterna att efterleva bestämmelserna. Det blir dyrt att utveckla ett gemensamt regelverk och genomföra ny teknik. Det kan bli mycket svårt för regionala flygplatser att klara kostnaderna för att uppdatera sina system. På Shannon Airport i västra Irland tillhandahålls lufttrafikkontroll för en stor del av Nordatlanten. Det är en flygplats som har förlorat många rutter under de senaste tio åren, och därför saknas det kanske resurser till förbättringar. I det aktuella ekonomiska läget blir det inte lätt att låna till ny utrustning och utbildning. Att lägga kostnaderna på konsumenten kan innebära sämre vinster.För att se till att övergången till säkrare flygresor sker vill jag föreslå att kommissionen öronmärker medel som underlättar processen.

 
  
  

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: ROURE
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy