Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0045/2009

Внесени текстове :

A6-0045/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 17
CRE 24/03/2009 - 17

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0172

Разисквания
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

17. Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка в дневния ред е докладът на г-н Blokland – от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, докладчик.(NL) Г-жо председател, затварянето на дупката в озоновия слой е важно за околната среда и за общественото здраве в целия свят. Нашата атмосфера е така устроена, че има два отделни слоя, които ни предпазват. Въглеродният диоксид в тропосферния слой задържа топлината, така че да не измръзнем. Стратосферният озонов слой ни предпазва от вредните ултравиолетови лъчения на слънцето Регламентът относно вещества, които разрушават озоновия слой, е предназначен главно за защита на стратосферния озонов слой, но също и за предотвратяване на изменението на климата. По този начин забраняваните вещества въздействат както за разрушаване на озоновия слой, така и за увеличаване на глобалното затопляне. Преобладаващите вещества, които разрушават озоновия слой, се намират в аерозолните пропеланти, хладилниците, изолационните материали, в специфични разтворители и почистващи препарати. Хлорофлуорвъглеводородите (CFC) и халоните, които са най-силните озоноразрушаващи вещества, бяха напълно елиминирани, с изключение на ограничен брой вещества. Вече е забранено производството на хлорофлуоровъглероди (HCFC), а тяхната употреба ще бъде забранена от 2020 г. нататък. Преамбюлът на новия регламент гласи, че производството и употребата на вещества, които разрушават озоновия слой, следва да бъдат прекратени или сведени до минимум възможно най-скоро. Това е фундаментален елемент в политиката.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните прие 64 изменения. Последваха два тристранни диалога, резултатът от които беше споразумение между Съвета и Парламента. Това означава, че тези 64 изменения бяха заменени от един консолидиран текст. Бих искал накратко да спомена девет важни резултата от това споразумение.

Първо, имаше промяна на правното основание на регламента към околната среда. Това дава на държавите-членки възможност да вземат мерки с по-дълготрайни последици за опазването на околната среда. Второ, използването на пестицида метилбромид ще бъде забранено от 18 март 2010 г. Това се отнася и до обеззаразяването на опаковъчни кутии за контрол над паразитите. Единственото изключение ще бъде при спешни случаи, например при масови епидемии. Третият резултат е, че в програмата за постепенно изваждане от употреба на хлорофлуоровъглеродите (HCFC) процентът в сравнение с 1997 г. е намален със 7 % за годините, посочени като краен срок. Четвърто, хлорофлуоровъглеродите могат да бъдат използвани само в определени от правителството дейности. На пето място, бяха прибавени нови вещества към списъка с вещества, които са обект на ограничителни мерки. Европейската комисия е поела по-нататъшното проучване на тези вещества. Точка шеста е, че за необходимите изключения, като например остатъците от използване на химични реактиви или употребата за лабораторни нужди, етикирането се утвърждава като задължително изискване. В това отношение е постигнато съгласие и че в лабораторната употреба не трябва да има никакво увеличение в количествата. Седмо, регенерирането и рециклирането на вещества, които разрушават озоновия слой, при действащата система може да бъде осъществено само в рамките на отделна дейност. Освен това трябва да бъде воден регистър за наличните количества с цел да се избегне измама и незаконна търговия. Осмият резултат е, че се обръща внимание на изпълнението на регламента посредством проверки. По този начин държавите-членки се задължават да работят в сътрудничество в борбата с незаконната търговия. И последно, с цел да се предотврати изпускането на вещества, разрушаващи озоновия слой, трябва да бъде засилен контролът чрез системата за наблюдение и привеждане в действие.

Има обаче още какво да се направи с цел решаването на проблема със складираните озоноразрушаващи вещества. Комисията играе в това важна роля. Бих искал отново настойчиво да приканя към разработването на директива относно отпадъците от строителство и разрушаване на постройки в съответствие с постигнатите споразумения преди седем години при Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда.

Като цяло постигнахме задоволителен резултат. Озоновият слой ще получи по-добър шанс да се възстанови, така че да бъдат намалени вредните ефекти, като например рак на кожата и увреждане на растенията и дърветата.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, член на Комисията.(EL) Г-жо председател, първо бих искал да поздравя докладчика г-н Blokland и да му благодаря, както и на всички докладчици в сянка, за изключително добре свършената работа по това предложение за преработена версия на регламента относно защитата на озоновия слой.

Особено много се радвам, че още на първо четене бе постигнато споразумение, благодарение главно на позитивния и конструктивен принос от страна на Парламента.

Политиката, насочена към защита на стратосферния озонов слой, е призната за много успешна, а в нея Европейският съюз изигра решаваща роля. Благодарение на новаторските мерки, които приехме в Европейския съюз, успяхме да отстраним 99 % от веществата, разрушаващи озоновия слой.

Освен защитата на озоновия слой, ограничаването на тези вещества има изключително позитивно въздействие върху климата. Това е така, защото въпросните вещества имат потенциал за глобално затопляне над 14 000 пъти по-висок от този на въглеродния диоксид. Без Монреалския протокол и без още по-амбициозния регламент на Общността емисиите на парникови газове в световен план може би щяха да бъдат до 50 % по-високи, отколкото са сега.

Благодарение на тези международни усилия, днес учените изчисляват, че озоновият слой може да бъде напълно възстановен в периода 2050–2075 г. И все пак, за да стане това възможно, трябва да бъдат преодолени редица съществуващи проблеми. Предложението на Комисията е замислено така, че от една страна да опрости регламента на Общността и да намали бюрократичните спънки, а от друга – да приведе регламента в съответствие с най-новите достижения и бъдещи предизвикателства на науката с цел да гарантира възстановяването на озоновия слой.

Постигнатото компромисно споразумение запазва структурата на предложението на Комисията, но същевременно включва в себе си и специалните мерки, необходими за справянето с нерешени проблеми по отношение на пълното преустановяване или ограничаването на употребата на вещества, които разрушават озоновия слой.

Още по-важно е, че споразумението включва по-строги разпоредби относно веществата, „складирани“ в продукти, като например хладилни инсталации и изолационна пяна. То засилва търговските мерки в Европейския съюз срещу незаконната употреба на и незаконната търговия с вещества, разрушаващи озоновия слой, и ще съдейства за избягване на екологичен дъмпинг в развиващите се страни. И накрая, споразумението забранява всякаква употреба на метилбромид, освен в някои случаи, налагащи справянето със спешни ситуации. Това ще постави законодателството на Общността относно метилбромида на предна линия в глобален план.

Ползите ще бъдат значителни както по отношение на възстановяването на озоновия слой, така и за намаляването на парниковите газове. Европейската комисия може да приеме напълно компромисния пакет от изменения.

Искам още веднъж да благодаря на Европейския парламент за неговия значителен принос за това, че екологичните цели на предложението бяха запазени непокътнати и бе постигнато споразумение още на първо четене.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE.(FI) Г-жо председател, регламентът, представен за разискване, е естествено продължение и важен компонент на Монреалския протокол, който задължава подписалите го 191 държави активно да се откажат от употребата на вещества, разрушаващи озоновия слой.

Монреалският протокол се счита за едно от най-успешните международни споразумения относно опазването на околната среда. Резултатите говорят сами за себе си. Потреблението на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) е намалено с 95 % спрямо референтните равнища. Освен това в рамките на 20-годишен период емисиите на парникови газове ще бъдат избегнати, което се равнява на повече от 100 милиарда тона въглероден диоксид. Ето защо регламентът, който сега разглеждаме, не само ще подпомогне възстановяването на озоновия слой – той е също и важен елемент в борбата срещу изменението на климата.

Предходният регламент, изготвен преди девет години, беше вече безнадеждно остарял и трябваше да се осъвремени. Опростяването в структурата на настоящия регламент, премахването на отживели разпоредби и разширяването на обхвата на задължението да се поддържат архиви, включвайки нови вещества, са реформи, които бяха крайно необходими. Бих искала сърдечно да поздравя моя колега, г-н Blokland, за неговата работа като докладчик на Парламента. Въпреки че е едно изпитание за демокрацията, компромисът на първо четене е разумно решение за един такъв осъвременен вариант като настоящия, а постигането на този компромис само по себе си беше успех в политиката за опазване на околната среда.

Чрез вече приемливия регламент, действащите регламенти на Общността ще съответстват в по-голяма степен на първоначалните разпоредби на Монреалския протокол. Например, изтеглянето на крайния срок за спиране на производството на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглероди (HCFC) напред с пет години (от 2020 г. на 2015 г.) е разумно и оправдано, както и намаляването на броя на изключенията в забраната за износна търговия. Тъй като целите на този регламент не могат да бъдат задоволително постигнати в нашата Общност само чрез действия от страна на държавите-членки, трябва да разгледаме проблема глобално, в контекста на световната икономика. Ако имаше твърде много изключения в забраната за износ, щеше да бъде прекалено трудно да докажем, че са оправдани.

Самият Монреалски протокол е бил допълван поне четири пъти. По този начин двадесетгодишният договор бе изменен в Лондон, Копенхаген, Монреал и Пекин. Това е не само история с продължение; това е също и история за необходимостта да се промени неправилната посока в хода на нарастващото познание по въпроса. Точно от такава мъдрост се нуждаем сега, в случая с протокола от Киото.

Първоначалният Монреалски протокол беше съсредоточен върху защитата на озоновия слой главно чрез ограничаване на хлорофлуорвъглеводородите (CFC), но тази цел бързо бе снижена почти до нула. Така че хлорофлуорвъглеводородите (CFC) започнаха да се заменят например с ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглероди (HCFC), които се приемаха за далеч не толкова вредни за озоновия слой. Но, както често се случва с решенията на проблемите с околната среда, изникна друг аспект на проблема. Ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглероди (HCFC), или флуорираните газове, се оказаха особено вредни поради своя изключително висок потенциал за глобално затопляне (ПГЗ). Някои от тях са над хиляда пъти по-силни като фактори за глобалното затопляне, отколкото въглеродния диоксид. Така се появи необходимостта от изменение на слабите места в договора.

По същия начин трябва да съумеем да се поучим от грешките си и в случая с договора от Киото. Трябва да признаем, че такъв, какъвто е сега, той съвсем не е толкова ефикасен. Той няма да прекрати глобалните емисии и дори няма да намали интензивното отделяне на въглероден диоксид. Навярно проблемът е във факта, че онези, които носеха отговорност за изготвянето на договора от Киото, счетоха, че проблемът с въглеродния диоксид може да бъде решен по същия начин, който е приложим за фреоните.

Изменението на климата е екологичен проблем от съвсем различен мащаб в сравнение с предходните проблеми. Докато разрушаването на озоновия слой засягаше проблеми, породени от вторичните продукти от промишлеността и производството на електроенергия, причината за изменението на климата се крие в нещо, което поддържа цялата световна икономика и производство. Светът все още се движи от въглерода. Ето защо на изменението в климата трябва да се погледне предимно като на проблем на промишленото инженерство. Фокусът на решенията трябва да се премести от ограничаването на емисиите към всестранна реорганизация на производствените системи за енергия и материали. Нека извадим поука от Монреалския протокол.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN. (PL) Г-жо председател, докладът на г-н Blokland относно регламента на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой, е важен документ за по-нататъшни действия, насочени към защита на озоновия слой. Бих искал да подчертая, че един от успехите на Европейския парламент и на Съвета беше прекратяването на производството на и търговията с газове, съдържащи хлорофлуорвъглеводороди (CFC), халони, бромиди и метили, които разрушават озоновия слой и засилват парниковия ефект.

Един добър пример за бъдещи планове би бил да се започне работа в държавата, разположена под озоновата дупка – Нова Зеландия. Там, в допълнение към действията, предприети в Европейския съюз, е предприета дейност за намаляване на емисиите на метан, един кубичен метър от който предизвиква парников ефект, равняващ се на този, предизвикан от близо 30 кубични метра въглероден диоксид, което разрушава озоновия слой. Метанът е газ, който се образува в процеса на разлагане на животински тела, отделя се в подземни мини, както и при разнообразни химични процеси. Поради количеството метан, изпускано в атмосферата, той също трябва да се включи в бъдещата работа.

Групата UEN подкрепя този регламент. Благодаря на г-н Blokland за усилената му работа върху този важен доклад.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE.(FI) Г-жо председател, госпожи и господа, моите поздравления към г-н Blokland за отличния резултат от неговата работа. Парламентът успя да приближи с четири години крайния срок за прекратяване на употребата на метилбромид, а освен това графикът за спиране на ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглероди (HCFC) е вече по-стриктен.

Важно е Европейският съюз да продължи да бъде пионер в преустановяването на употребата на озоноразрушаващи вещества, въпреки факта, че тази тема вече не доминира в заглавията на медиите. Голяма част от въпросните вещества са газове с мощен парников ефект, но въпреки това бяха изключени от договора от Киото. Това се случи, защото се очакваше те да бъдат регламентирани в Монреалския протокол. Важно е да не забравяме да работим по този въпрос и да продължим и за в бъдеще да преустановяваме употребата на парникови газове. Важно е още и да дадем пример в това отношение на останалите държави, в това число и на развиващите се страни.

В случая с веществата, чиято употреба е забранена в Европейския съюз, моята група би желала да се ограничи техният износ по един по-категоричен начин, отколкото сега бе прието. Надявам се, че този принцип ще бъде включен в законодателството, щом бъдат предприети следващите стъпки.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Г-жо председател, преди да започна, един процедурен въпрос: тъй като изглежда никой не изявява желание да се изкаже по процедурата с вдигане на ръка – поправете ме, ако това не е така, но аз огледах залата и прецених ситуацията – може ли да прибавя една минута от времето за изказвания по процедурата с вдигане на ръка към моето едноминутно изказване?

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Добре, г-жо Doyle, заповядайте.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Г-жо председател, допълнителните мерки за защита на озоновия слой бяха приети от страните в Монреалския протокол на заседанието на Конференцията на страните (КС) през септември 2007 г. Тези мерки сега ще бъдат включени в настоящата преработена версия на регламента, за да се ускори поетапното спиране на разпространението на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и за да се ограничат още повече случаите на изключение от забраната за употреба на такива вещества. Преработеният доклад по същество е относно забраните и ограниченията на производството, вноса, износа, пускането на пазара, използването, събирането, рециклирането, регенерирането и унищожаването на тези озоноразрушаващи вещества.

Монреалският протокол засега е една от най-успешните международни екологични инициативи и резултатът от него е, че нивото на разрушение на озоновия слой до голяма степен е възстановено до равнището от 80-те години на XX век. Благодарение на поетапното спиране на употребата на газовете, които разрушават озоновия слой – хлорофлуорвъглеводороди (CFC), ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглероди (HCFC), халони, метилбромид, с много малко на брой ограничени във времето изключения за определени „спешни нужди“, например използването на халони в противопожарните системи в самолетите – е осъществено 95-процентно намаление на употребата на ОРВ в сравнение с 80-те години.

Не трябва да забравяме, че тези вещества имат също и потенциал за глобално затопляне. Озоновият слой е един от двата атмосферни слоя, които защитават живота на земята. Озоновият слой по-специално ни предпазва от вредните ултравиолетови лъчения на слънцето, които причиняват редица болести и проблеми, в това число рак на кожата и катаракта.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Doyle, Вие удържахте на думата си. Благодаря Ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, член на Комисията.(EL) Г-жо председател, съжалявам, че днес в Парламента няма по-голямо присъствие, защото в момента разискваме един наистина много успешен протокол, с много положително въздействие както върху околната среда, така и върху здравето, а вече и върху възстановяването на озоновия слой, сега възвърнал състоянието си отпреди 1980 г.

Бих искал да благодаря на всички, взели участие в разискването тази вечер, за техните много конструктивни коментари, както и да отбележа, че Комисията се е ангажирала да упражни своите законни права и да проучи дали има предпоставки до средата на 2010 г. в списъка да бъдат включени още три вещества. Изявление по този въпрос ще бъде внесено в секретариата на Европейския парламент, за да бъде включено в протокола на днешното разискване.

Бих искал да изразя своето убеждение, че в Копенхаген в края на тази година ще постигнем споразумение относно борбата срещу изменението на климата, което е не по-малко амбициозен и успешен проект от Монреалският протокол. Вярвам, че ще бъде дори по-ефикасно и че всички трябва да работим в тази насока.

В заключение бих искал да кажа, че Комисията е особено удовлетворена от резултата от преговорите и може изцяло да приеме предложените компромисни изменения.

Доклад Blokland (A6-0045/2009)

Комисията потвърждава своето намерение да обмисли до 30 юни 2010 г. включването на допълнителни вещества в част Б на приложение ІІ към регламента, по-специално изготвянето на оценка дали са изпълнени условията за тяхното включване, упоменати в член 24, параграф 3. Тази ускорена проверка ще бъде съсредоточена върху следните вещества:

– хексахлорбутадиен;

– 2-бромопропан;

– йодметан (метилов йодид).

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, докладчик.(NL) Г-жо председател, бих искал да отправя своята искрена благодарност към члена на Комисията, г-н Димас, за неговия ангажимент да приеме идеята, предложена от г-жа Hassi, а именно, че и други вещества трябва да бъдат изследвани за тяхното въздействие. Във връзка с това бих искал само да насоча вниманието на Комисията към метилбромида. Всъщност, все още знаем твърде малко за това вещество и производството му. За щастие бе решено да се обърнем за консултация към доставчиците и да поискаме да изготвят доклад как се произвежда това вещество. По този начин ще се сдобием с точна информация относно това вещество.

Бих искал също да поднеса искрената си благодарност на своите колеги за получената от тях подкрепа, особено на докладчиците в сянка и на изказалите се тази вечер. Нашето взаимно сътрудничество беше отлично – както в комисията, така и по време на преговорите. Искам да благодаря и на чешкото председателство за стабилното споразумение, което успяхме да постигнем както преди, така и по време на преговорите. Във всеки случай, резултатът е удовлетворяващ. Много високо оценявам и подкрепата от страна на служителите в Европейската комисия и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и от моя екип. Наистина успяхме да се сработим като един отбор, което също направи възможно завършването на това изключително важно и перспективно изменение на закона, в рамките на шест месеца.

В заключение, имам още един коментар. Не съм особено доволен от системата за изготвяне на преработени версии на законите. Не е лесно да се определи на каква основа можем или не можем да правим изменения. За щастие, аз получих информация от юристи, че правното основание относно преработените версии се е променило, така че вече можем на тази основа да внасяме промени; в противен случай това щеше да убегне от иначе зоркия ни поглед. За щастие и Съветът беше на същото мнение и в последната минута успяхме да предложим тази преработена версия на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Преработването на законодателни документи си остава трудна задача в работата на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма.(RO) Предложението следва структурата на Регламент (ЕО) № 2037/2000, но въвежда нова глава за дерогациите от забраните върху производството, пускането на пазара и употребата на въпросните вещества, които в първоначалния вариант бяха разпръснати в различни разпоредби относно графиците за поетапното спиране на разпространението на контролираните вещества и продукти.

Ключовите предизвикателства са следните:

– намаляване на „складираните“ озоноразрушаващи вещества (ОРВ)/изпускани емисии на парникови газове в атмосферата е необходимо, тъй като според оценките до 2015 г. в световен мащаб тези складирания ще достигнат до 2 милиона тона озоноразрушаващ потенциал, равняващи се на 13,4 милиарда тона въглероден диоксид.

– нужди, за които се прави изключение от забраната за употреба на ОРВ – например когато не са налични технически или икономически изпълними алтернативи за някои приложения, като използването на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ.

– нови вещества, разрушаващи озоновия слой: нови научни доказателства показват, че озоноразрушаващият потенциал на някои химически вещества, които в момента не се контролират от Протокола, е изключително висок, като в същото време пазарното разпространение на тези вещества нараства бързо.

Измененията правят текста по-ясен и опростяват нормативната уредба, като същевременно намаляват административното бреме и по този начин улесняват прилагането на законодателството в посока към осигуряване на възстановяването на озоновия слой до 2050 г. и избягване на отрицателното въздействие върху човешкото здраве и екосистемите.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Според мен всички ние трябва да бъдем загрижени за здравето както на днешното, така и на бъдещите поколения. Нашето здраве се поддържа от чистата околна среда и атмосфера. Всички научни изследвания изтъкват факта, че озоновият слой е от изключително значение не само за здравето на населението, но също и за поддържането на живота на Земята.

За съжаление, има редица вещества, които, ако бъдат изпуснати в атмосферата, разрушават озоновия слой и по този начин допринасят за усилването на парниковия ефект. Въпреки че в резултат от предприетите мерки се наблюдават признаци на възстановяване на озоновия слой, мнението е, че нивото на озона в атмосферата преди 1980 г. ще бъде достигнато едва през втората половина на XXI век.

Затова аз съм напълно съгласен с предприетите допълнителни мерки за ограничение и дори забрана на озоноразрушаващи вещества. Вярвам, че с предприемането на такива действия ние изпълняваме дълга си не само към днешното, но и към бъдещите поколения.

 
Правна информация - Политика за поверителност