Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 24 март 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Зелена книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване – Най-добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на структурните фондове – Градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период – Взаимно допълване и съгласуване на политиката на сближаване с мерките за развитие на селските райони – Прилагане на регламента относно структурните фондове през периода 2007-2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми – Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Споразумение между Европейската общност и Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A6-0071/2009, Paolo Costa) (гласуване)
  4.2.Колесни селскостопански и горски трактори (A6-0130/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  4.3.Режим на Общността за митнически освобождавания (A6-0129/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  4.4.Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка (A6-0119/2009, Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  4.5.Приоритети на ЕС във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН (A6-0132/2009, Alexander Graf Lambsdorff) (гласуване)
  4.6.Една година след Лисабон: партньорството Африка–ЕС в действие (A6-0079/2009, Maria Martens) (гласуване)
  4.7.Договори във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (A6-0085/2009, Alain Hutchinson) (гласуване)
  4.8.Художествено образование в Европейския съюз (A6-0093/2009, Maria Badia i Cutchet) (гласуване)
  4.9.Активен диалог с гражданите относно Европа (A6-0107/2009, Gyula Hegyi) (гласуване)
  4.10.Дейност на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АТКБ-ЕС през 2008 г. (A6-0081/2009, Thierry Cornillet) (гласуване)
  4.11.Най-добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на структурните фондове (A6-0095/2009, Constanze Angela Krehl) (гласуване)
  4.12.Взаимно допълване и съгласуване на политиката на сближаване с мерките за развитие на селските райони (A6-0042/2009, Wojciech Roszkowski) (гласуване)
  4.13.Козметични продукти (преработка) (A6-0484/2008, Dagmar Roth-Behrendt) (гласуване)
  4.14.Пускане на пазара на биоциди (A6-0076/2009, Daciana Octavia Sârbu) (гласуване)
  4.15.Структура и ставки на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн (A6-0121/2009, Zsolt László Becsey) (гласуване)
  4.16.Борба срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС (A6-0054/2009, Cristiana Muscardini) (гласуване)
  4.17.Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (A6-0092/2009, Vasco Graça Moura) (гласуване)
  4.18.Зелена книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване (A6-0083/2009, Lambert van Nistelrooij) (гласуване)
  4.19.Градското измерение на политиката на сближаване (A6-0031/2009, Oldřich Vlasák) (гласуване)
  4.20.Прилагане на регламента относно структурните фондове през периода 2007-2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми (A6-0108/2009, Miroslav Mikolášik) (гласуване)
  4.21.Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (A6-0041/2009, Zsolt László Becsey) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Подготовка на срещата на високо равнище на Г20 на 2 април – с участието на Гордън Браун, министър-председател на Обединеното кралство, член на Европейския съвет (разискване)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Годишни доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. – Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 10.Метод на бюджетиране и управление по дейности (БД-УД) като инструмент за управление на разпределянето на бюджетни средства –Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007–2013 г. (разискване)
 11.Бъдещето на автомобилната индустрия (разискване)
 12.Функциониране и устойчивост на европейската авиационна система – Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (разискване)
 13.Състав на Парламента: вж. протокола
 14.Оперативна съвместимост между зарядните устройства за мобилни телефони (разискване)
 15.Общи консулски инструкции: въвеждане на биометрични данни и заявления за визи (разискване)
 16.Новите храни (разискване)
 17.Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1536 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1599 kb)
Правна информация - Политика за поверителност