Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 mars 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken - Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna - Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken - Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling - Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 - Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtal EG/Nepal om vissa luftfartsaspekter (A6-0071/2009, Paolo Costa) (omröstning)
  4.2.Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (A6-0130/2009, Lidia Joanna Geringer deOedenberg) (omröstning)
  4.3.Gemenskapssystem för tullbefrielse (A6-0129/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  4.4.Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (A6-0119/2009, Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  4.5.EU:s prioriteringar för den 64:e sessionen i FN:s generalförsamling (A6-0132/2009, Alexander Graf Lambsdorff)(omröstning)
  4.6.Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika-EU (A6-0079/2009, Maria Martens) (omröstning)
  4.7.Avtal i samband med millennieutvecklingsmålen (A6-0085/2009, Alain Hutchinson) (omröstning)
  4.8.Konststudier i Europeiska unionen (A6-0093/2009, Maria Badia i Cutchet) (omröstning)
  4.9.Aktiv dialog med medborgarna om EU (A6-0107/2009, Gyula Hegyi) (omröstning)
  4.10.Arbetet i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2008 (A6-0081/2009, Thierry Cornillet) (omröstning)
  4.11.Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna (A6-0095/2009, Constanze Angela Krehl) (omröstning)
  4.12.Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling (A6-0042/2009, Wojciech Roszkowski) (omröstning)
  4.13.Kosmetiska produkter (omarbetning) (A6-0484/2008, Dagmar Roth-Behrendt) (omröstning)
  4.14.Utsläppande av biocidprodukter på marknaden (A6-0076/2009, Daciana Octavia Sârbu) (omröstning)
  4.15.Strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror (A6-0121/2009, Zsolt László Becsey) (omröstning)
  4.16.Kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU (A6-0054/2009, Cristiana Muscardini) (omröstning)
  4.17.Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (A6-0092/2009, Vasco Graça Moura) (omröstning)
  4.18.Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken (A6-0083/2009, Lambert van Nistelrooij) (omröstning)
  4.19.Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken (A6-0031/2009, Oldřich Vlasák) (omröstning)
  4.20.Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 (A6-0108/2009, Miroslav Mikolášik) (omröstning)
  4.21.Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning (A6-0041/2009, Zsolt LászlóBecsey) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Förberedelser inför G20-mötet den 2 april - med deltagande av Gordon Brown, Förenade kungadömets premiärministerMedlem av Europeiska rådet (debatt)
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.EIB:s och EBRD:s årsrapporter för 2007 - Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (debatt)
 10.ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel - Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (debatt)
 11.Bilindustrins framtid (debatt)
 12.Det europeiska flygsystemets kvalitet och hållbarhet - Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (debatt)
 13.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 14.Kompatibilitet mellan batteriladdare för mobiltelefoner (debatt)
 15.Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar (debatt)
 16.Nya livsmedel (debatt)
 17.Ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (951 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2247 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy