Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν - Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με:

- την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο από τους Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, και της Ομάδας Εvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv, σχετικά με την Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του Τουρκμενιστάν (O-0024/2009 - B6-0019/2009)·

- την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή από τους Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, και της Ομάδας Εvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv, σχετικά με την Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του Τουρκμενιστάν (O-0025/2009 - B6-0020/2009)· και

- την έκθεση (A6-0085/2006) από τον κύριο Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, για την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το Εμπόριο και για εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, από τη μία πλευρά, και του Τουρκμενιστάν, από την άλλη (05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου